Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Ontevredenheid over inhouding 2 procent van ongeorganiseerden r Tflelis optiek AGENDA Bij bouwvakkers in Vallei streek Opbrengst Rode Kruiscollecte 9150,48 Het kanaal bij kasteel Renswoude verkocht Zomerprogramma VVV-Rhenen ELST AMERONGEN Jeugdmarkt in Amerongen $0$ Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal WIST U exclusief in bonneterie 40e JAARGANG VRIJDAG 17 JUNI 1966 Nr. 4o Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenend aal Tei. 0 8385-2022 (2 Itfnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeren Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei'' in plaatsen van verschijning VALLEI ADVRRTRNTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rnbriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel De hoofdstad was deze week het toneel, waar zich een ware revolutie voltrok. Iedereen heeft beelden op de televisie gezien en foto's in kranten, van handgemeen tussen politie en tegenstanders van het gezag. Het was begonnen met een demonstratie van bouwvakarbeiders tegen het feit, dat by de ongeorganiseerden een deel van de vergoeding op vakantiebonnen 2 ingehouden werd. Hier tegen kwamen deze mensen in de weer. Toen de demonstratie een minder ordelijk verloop begon te krijgen heeft de politie getracht de demonstranten te verspreiden. Daarby is een bouwvakker, de heer Johan Weggelaar uit Amsterdam om het leven gekomen. De autoriteiten verklaarden in de nacht van maandag op dinsdag, dat de heer Weggelaar niet ten gevolge van het politie-optreden overleden was, maar dat het slachtoffer een hartafwijking had, en dat deze afwijking de dood veroorzaakt had. Als enige der Nederlandse ochtendbladen werd dit bericht door het dagblad De Telegraaf gebracht. De bouw vakkers, ontevreden over de inhouding op hun vakantiegeld en opgezweept door de dood van hun kameraad, trokken in de loop van de dinsdagochtend naar het gebouw van de Telegraaf aan de N.Z. Voorburgwal in Amsterdam. Voor het gebouw speelden zich tonelen af, die men het beste onder het woord 'massa-hysterie' kan brengen. De gehele verdere dag en ook woensdag nog bleef het onrustig in Amsterdam, al kan men niet aan de indruk ontkomen, dat er later vooral door niet- bouwvakkers geageerd werd. Ook in onze omgeving leeft een ze kere wrevel onder de bouwvakkers. Tot nu toe is het niet tot ongeregeldheden gekomen, en de kans daarop lijkt voor alsnog niet groot, maar onder elkaar worden er lange gesprekken gevoerd over de onderwerpen, die met de ge beurtenissen in het land in verband staan. Een groepje van vier metselaars van de firma Baars, die bezig waren op een bouwterrein in Rhenen, bij de bouw van middenstandswoningen, waren er allen van overtuigd, dat er ten onrech te 2®/o ingehouden was van het vakan tiegeld. Ze verklaarden allen georga niseerd te zijn, maar vonden dit een organisatiedwang, waar ze niet aan mee wilden doen. Men wist niet goed, waar deze twee procent voor bestemd was, maar een der vier dacht dat het voor het kinderfonds of zo van de vakbewe ging zou kunnen zijn. Deze mensen geloofden niet, dat de heer Weggelaar gestorven zou zijn aan een hartafwijking. Volgens hen hadden de gebeurtenissen van maandagavond er wel degelijk mee te maken. Ze keur den het optreden van de Amsterdamse politie niet af, maar vonden dat ze niet had moeten ingrijpen, bij de pro testbetoging van de bouwvakkers. Deze metselaars dachten, dat het voornamelijk de jonge bouwvakarbei ders geweest waren, die de grootste on geregeldheden veroorzaakt hebben, la ter door anderen, die in het geheel niets met de bouw te maken hebben, gesteund. Ze konden het zich moeilijk voorstellen, dat de oude garde van bouwvakarbeiders aan deze dingen had meegedaan. In Rhenen is nog niet over staking of enige andere actie gesproken, maar indien men een oproep zou doen, dan zouden ze er zich zeker achter sccharen. Loondicfstal „Een schande is het. Loondiefstal, om twee procten in te houden", deze woorden werden geuit door een werk nemer van Van Eist in Veenendaal, werkzaam bij de bouw van de be tonnen flats. Bij dit grote bouwwerk was de stem ming iets geprikkelder, dan in Rhenen. men vond het een schande, dat er een dergelijk bedrag ingehouden werd voor administratiekosten. Een groepje van in totaal ongeveer twaalf man raakte in een hevig debat over deze kwestie. Er waren ongeorganiseerden, zowel als ge- organiseerden bij. Een der oudere georganiseerden dat er ieder jaar een ander plaatje op de bromfiets moet? dat dat komt omdat de kleur van de letters en cijfers verandert? dat de minister van verkeer en wa terstaat ieder jaar die kleur vast stelt? dat hij voor het volgend jaar ge meend heeft de kleur van zijn par tij te moeten nemen? dat die kleur rood is? dat dit niet de enige verandering is? dat ook de letter en cijfercombinatie veranderd wordt? reeds sinds 1928 bij een bond aange sloten vond het wel goed, dat er op deze manier ook eens iets door de on georganiseerden werd betaald. Als ge organiseerde betaalde hij 80 gulden per jaar, een ongeorganiseerde zou nu op zijn hoogst f 20,moeten betalen. Daar was volgens hem wel over heen te ko men. De bonden hebben al zoveel voor de ongeorganiseerden gedaan, dat hij het niet erg vond, als deze mensen min of meer gedwongen zouden worden, om lid te worden. Van andere zijde was men het in het geheel niet met hem eens. Ook geor ganiseerden wilden niemand dwingen om vakbondslid te worden. Ook geor ganiseerden waren het met de inhou ding van de twee procent oneens. Men vertelde een brief van de bond ont vangen te hebben waarin stond, dat de inhouding eigenlijk voor iedereen gold. maar dat het voor de georganiseerden niet toegepast zou worden. „Volgend jaar houden ze het van ons ook in" dachten de meesten. Het optreden van de politie in Am sterdam werd hier veroordeeld. De conclusie was, dat ze nooit hadden mo gen proberen de bouwvakkers uit el kaar te jagen. Enkelen zouden veel voor een staking voelen, als er maar iemand was, die het initiatief ervoor nam. Deze man is er nog niet in Veenendaal zodat er niet gestaakt zal worden, maar zeker is, dat zowel een groot deel van de georgani seerden als van de ongeorganiseerden met een stakingsoproep zouden mee gaan. Zelfs de man, die organisatie dwang bepleitte. Temeer ook, omdat men vond, dat de uitbetaling van de vakantiegelden over te veel schijven loopt De werkgevers moeten de bonnen aan het ene adres ophalen, op een ge heel ander adres moeten ze door de werknemers ingeleverd worden. Dat vond men niet juist en tevens kosten verhogend. Nog geen klachten De heer Stuivenberg van de Algemene Nederl. Bouwbedrijfsbond in Veenen daal vertelde, dat er bij het inwisselen van de bonnen geen moeilijkheden ge weest waren in Veenendaal. Hij wist natuurlijk nog niet wat er bij de uit- Dinsdagavond is in het Rode Kruisgebouw in Veenendaal de opbrengst van de in die plaats gehouden collecte voor het werk van het Rode Kruis bekend ge maakt, tijdens een bijeenkomst van allen die aan deze collecte hadden mee gewerkt. Het resultaat betekende een nieuw rekord, terwijl tevens de magische grens van 9000,overschreden was, nl. 9.150,48. Tijdens de avond werd een wedstryd gehouden in het raden naar de totaal opbrengst, waarby als richtgetallen opgegeven werden 8900 en 9400. Tussen deze bedragen moest het totaal liggen. Door drie collectanten werd het bedrag op enkele guldens nauwkeurig geraden, zodat zij met een fraai prysje uit het welfare-werk van het Rode Kruis naar huis mochten gaan. Alle collectanten ontvingen als herinnering aan de actie 1966 een fraai tegeltje met een afbeelding van de Henri Dunant. betaling op 9 juli zou gebeuren, maar dacht dat het wel mee zou vallen. Het is volgens de heer Stuivenberg uitgesloten, dat in de toekomst ook aan georganiseerden 2in rekening zou worden gebracht. De leden van de bond betalen voldoende aan contributie, en zouden dan een pot voor de eigen bond moeten gaan vullen. Wat de be stemming van de gelden was wist hij niet. Het leek hem niet uitgesloten, dat de bonden dit geld zouden storten in een kas voor kadervorming en scho ling. Hij vond het niet meer dan normaal, dat de ongeorganiseerden, welke onge veer 60°/o van het geheel uitmaken voor deze dienst van de vakbond moeten be talen. Bovendien vond hij het vreemd, dat er nu over die 2% gemopperd wordt, terwijl men een aantal jaren terug wel 5% inhield. Voor administratie Van de zijde van het Sociaal fonds voor de bouwnijverheid vertelde men ons, dat de 2°/t uitstluitend voor admi nistratiekosten is, die op alle bonnen ingehouden moet worden. De vakbon den zijn echter gerechtigd dit geld aan hun leden terug te geven. Het door de familie aan de Stichting Taets van Amerongen verkochte kanaal. Eindexamenkandidaten waren, evenals de andere leerlingen in Veenendaal die tussen 1 en 8 juli vakantie krygen, het leren moe. De schriften werden in de tuin van het hoofd van de ULO, de heer dr. Thoomes verscheurd. Aanrijding met materiële schade Dinsdag plusminus 12.30 vond op de T-kruising Cuneraweg-Blauwendraad een aanryding plaats. J. D. sloeg met zijn auto linksaf de Blauwendraad op en werd juist ingehaald door een personenauto bestuurd door H. H. uit Veenendaal. De wagens schuur den langs elkaar waarbij beide voertui gen schade opliepen. De voorzitter van de plaatselijke af deling zei in zijn openingswoord aan het begin van de avond: ,Ik ben blij, dat u allen vol spanning gekomen bent om het resultaat van uw zwoegen te verne men. Het resultaat was goed en wij zijn bly, dat u zo voor het Rode Kruis in de weer bent geweest. Namens de afdeling Veenendaal van het Nederland- sche Roode Kruis dank ik allen, die aan het welslagen van de actie hebben bij gedragen.' De heer Zilstra, plaatselijk penning meester, zei in zijn toespraak: „De aktie 1966 is vlot verlopen. Andere jaren kwam de aktie eerst in de tweede week op gang, maar deze keer is er in de eerste week flink aangeuakt," aldus de heer Zilstra, die een woord van dank bracht aan de wQkhoofden en de vele trouwe medewerkers, die elk jaar een grote bijdrage in het resultaat hebben. De penningmeester memoreerde, dat dr. Harting de bedrijven bena derd had, en met een bedrag van 1.690, iets meer dan vorig jaar, uit de bus was gekomen. De grossiers in Veenendaal waren bezocht door mevr. Slinkmaa, die een bedrag van 1.200 kon afdragen. Het Veenendaalse be- ('-yfsleven heeft dus een totaal van bijna 2.900 op tafel gelegd. De heer Zilstra bracht tot slot dank aan alle medewerkers en sprak zijn vertrouwen er over uit dat het volgend jaar op dezelfde wijze doorgegaan zou AUTO GING RIJDEN Woensdagochtend parkeerde de heer K. uit Megen zijn bestelauto op de Tram- baanweg. Toen hij de auto had verlaten ging deze rijden, rolde van het talud van de weg en kwam onderaan op de rechter zijkant terecht. De auto werd zwaar be schadigd. RHENEN TWEEMAAL VUURWERK In het kader van de zomerfestivitei- ten, georganiseerd door de V.V.V.-Rhe- nen wordt in de lunaparkweek van 17 t/m 25 juni a.s. tweemaal VUURWERK afgestoken aan de Veerweg, namelijk woensdagavond 22 juni en zaterdag avond 25 juni, telkens om 11 uur. JUDOTEAM PROMOVEERDE Het eerste team van de Judoclub Rhe nen heeft in promotiewedstrijden met 2010 gewonnen van Ede I en met 30- 10 van Zeist II. Hierdoor promoveerde de Rhenenaren naar de tweede klasse. Het bungalowplan bij de Rembrandtlaan begint vorm aan te nemen. Deze week werden de wegen reeds aangelegd Behendigheidswedstrijd voor bromfietsers In verband met het zilveren jubileum van de gymnastiekvereniging Wilskracht werd maandagavond nabij de Groenweg een behendi^heidswedstrijd voor brom fietsen georganiseerd. Vaak wordt er door de jeugd geklaagd dat er in Rhenen niets te doen is. Nu was er speciaal voor de bromfietsende jeugd wat te doen, maar wat gebeurde er? Er kwam niemand opdagen. De organisato ren hebben toen de spullen maar weer opgeruimd en zijn huiswaarts gegaan. HOUTHAKKERSDAG In het Kon. EIisabethplant3oen orga niseert V.V.V.-Rhenen zaterdag 25 juni 1966 's nam. 3 uur een houthakkerswed strijd. Deelnemers kunnen zich aanmel den aan het V.V.V.-kantoor tot drie uur vóór de aanvang van de wedstrijd. Deelnemers moeten de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. EXCURSIE De eerste door V.V.V.-Rhenen te orga niseren excursie wordt gehouden op dinsdag 21 juni 1966 vanaf de N.B.M.- garage by de Rijnbrug. Het wordt een wandelexcursie onder leiding van Adri- aan P. de Kleuver. Het doel is de Greb- beberg en omgeving. Vertrek 18.45 uur precies. In het verleden moesten de excursis- ten het gedeelte tot de Rijnbrug eerst lopen. Dit was niet prettig en nu star ten wy dus bij de N.B.M.-garage bene den aan de Zwarteweg (van ouds) en du3 ook waar men op de grote weg komt, die toegang tot de Rijnbrug geeft. Einde juni komt het rijke natuurleven van ons onovertroffen Grebbegebied op volle toeren. Door de vele onderzoekin gen van de laatste jaren is gebleken dat vooral de plantenwereld var Rhenen's omgeving tot de rijkste van ons land behoort. Door de zeldzame en vooral om hun voorkomen en „gedragingen" zo in teressante planten is deze prachtige wan deling voor de liefhebbers van het won dere natuurleven steeds weer opnieuw een belevenis. Het z.g. Nieuwe Werk, ook het Kanaal genoemd, dat gelegen is in het ver lengde van de oprylaan van Kasteel Renswoude, is verkocht. Dit Kanaal werd gegraven tydens de Spaanse-successie-oorlog (17021718), waaraan de toenmalige Heer van Renswoude, Frederik Adriaan Baron van Reede, actief deel genomen heeft als Gedeputeerde te Velde. By wyze van verrassing liet zyn gemalin, Maria Duyst van Voorhout, dit Nieuwe Werk aanleggen in navolging van de vernieuwingen, die naby het paleis van Lodewyk de Veertiende te Versailles waren aangebracht. Deze verkoop houdt niet in, dat het Kanaal nu in andere handen is over gegaan. De nieuwe eigenares is de in 1954 in het leven geroepen „Taets van Amerongenstichting" In genoemd jaar kwamen uit binnen- en buitenland leden van het geslacht Taets van Amerongen te Renswoude bij een of een tweeledig jubileum te vieren: I. het 300-jarig bestaan van het kasteel (herbouwd 1654) en II. gedurende 200 jaar (sinds 1754) was de familie Taets Door de VVV in Rhenen is een handig boekje uitgegeven, dat in chronologische volgorde alle evenementen, die dit seizoen door Khenens VW worden georgani seerd vermeldt. In een bestek van 64 pagina's worden een 35-tal evenementen genoemd. Het formaat van het boekje is dusdanig, dat het in iedere binnenzak een plaatsje kan vinden, zodat iedereen op elk moment zyn geheugen kan op frissen. Het programma ziet er aantrekkelijk uit. Evenementen als een Lunapark, dat reeds heden begint en een hele week duurt, excursies onder leiding van Adriaan P. de Kleuver, een bromfiets- rallye, nachtelijke 'dansrondvaarten' op de Ryn, boottochten naar Arnhem w, dag-rondvaarten, bals-champêtres, en nog veel meer vinden hun plaats in het boekje. Belangrijk is ook de aankondiging van een fotowedstryd, waarvan de prijzen bestaan uit een 'Daagje Rhenen' op kos ten van het VW. Foto's moeten voor 15 september ingezonden worden. Voorwaar een loffelijk initiatief van de bestuurderen van Rhenens VW om met dit boekje, dat in een oplaag van 15.000 exemplaren verspreid wordt, aan dacht te schenken aan al het moois dat er in onze omgeving te beleven en te zien valt. Oranje-Wit won in aardige wedstrijd tegen ON A met 6—5 Oranje Wit dat deze avond alle nieuwe gezichten een kans gaf draaide heel aardig. De spelers gaven elkaar de gelegenheid te voetballen. De uitslag is helemaal in die geest 65 en verdiend voor de Elstenaren die in de laatste fase toch wel in moei lijkheden kwamen. Voor de rust scoorden eerst de Wa- geningers, toen met name L. Hage 1-1, H. Bosman 2-1, C. v. Dam 3-1 en we derom H. Bosman 4-1. Hierna werd het 4-2 door een leuk trekballetje door een ONA aanvaller en 5-2 door Bosman die z'n hattrick voltooide. Na de rust kwamen de Wageningers goed terug en brachten het tot 5-4. Vlak daarop werd de stand door H. Bos 6-4. Even voor het einde van de door A. Quint goed geleide wedstrijd kwam de einduitslag tot stand, keeper Quint was kansloos bij dit keiharde schot 65. Na de eerste oproep in de kranten hebben zich voldoende verenigingen aan gemeld als deelnemer voor de jeugd markt op zaterdag 80 juli van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de Hof. Het feest kan dus doorgaan en nu is het aan de verenigingen zelf en aan de jeugdgroepen uit die verenigingen in het byzonder, er een behooriyk slaatje uit te slaan. Omdat deze markt niet alleen door de Winkeliersvereniging Amerongen maar ook mede door de Ver. voor Vreemdelin gen Verkeer VVV wordt georgani seerd, is aankondiging over de televisie in de rubriek „Toeristische tips van de ANVV" aangevraagd. Per slot wordt het zeker een toeristisch evenement in deze vakantieweek. Als byzonderheid kan nu ook gemeld worden de aanwezigheid van een potten bakker met zijn „toer", die demonstra ties van het vormen op de draaischyf zal geven. Deze handwerk artikelen zullen ook te koop zyn. En heel byzonder, niet alleen voor Amerongen, maar wellicht voor heel Nederland kan de tentoonstelling van „FOP-ART" worden. In korte tyd wer den de pop-art en de op-art bekend, evenzo bekend zal deze nieuwe kunst vorm worden, die nu in Amerongen wordt gebracht. Hoewel we hier nog niet te diep op dit onderwerp in kunnen gaan, zal een en ander onder de ener gieke leiding van de heer D. van Rem merden tot werkeiyke bloei kunnen ko men. Nadere berichten komen te zijner tijd in dit blad en op de raambiljetten. 2010 gewonnx van Ede I en met 30 ,van Amerongen eigenaar van het kas teel. Tydens deze byeenkomst kwam men met het plan ter tafel een Stichting in het leven te roepen, die zich ten doel stelt de belangen van de familie te be hartigen en tal van familiestukken en monumenten te kunnen behouden. Jaariyks komen leden van de ver schillende takken bijeen, te weten: Taets van Amerongen van Natewisch, Taets van Amerongen van Woudenberg en Taets van Amerongen van Renswoude. Dezer dagen hebben de leden van het geslacht Taets van Amerongen van Renswoude het Kanaal aan de Stichting verkocht. Men zal er in de toekomst een nog niet geheel vaststaande bestemming aain geven. Tot heden werd het verpacht aan de Renswoudse Hengelsportvereni ging. Men mag verwachten dat het in tame- ïyk verwaarloosde toestand verkerende Kanaal weer in haar oude staat zal wor den hersteld. Bijgaande foto toont het Kanaal, zoals het er omstreeks 1920 uitzag. bij Uw opticien kunt U een zonnebril met glazen op sterkte verkrijgen VEENENDAAL Vrijdag 17 juni school Sandbrink- straat 18 en 19 uur start avond vierdaagse. Zaterdag 18 juni school Sand- brinkstraat 14.30 en 15.30 uur start laatste etappe Avandvier- daagse. Valleistraat 17.15 begin intocht Avondvierdaagse. Zondag 19 juni Oude kerk Markt, 19 uur intrede ds. Jongerden. RHENEN Vrijdag 17 juni tot zaterdag 25 juni Terrein Veerweg Groot Lunapark. ACHTERBERG Zaterdag 18 juni Terrein Open bare School 19 uur Openlucht uitvoering gymnastiekvereni ging Excelsior. BIOSCOOP Luxor theater Veenendaal Vrijdag en zaterdag 19.30 en zondag 15 uur Operatie Cros- bow. zondag en maandag 19.30 uur Hebzucht in de zon. TENTOONSTELLING Galerie 't Lanterentje tot 24 juni werk van Aad Velthoen. f. 110.- Markt 7 Veenendaal JUWELIER CB HORtOGER .1 91

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1