Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Veenendaler wordt een der eerste bewoners van «Het Dorp Alle Abma na 17 jaar Johanna-stichting eindelijk zelfstandig Taxi nodig? Bel dan 3700 AGENDA V Zaterdagmiddag en -avond Ritmeester-tournooi VVV Rhenen organiseert excursie naar „De Hel" Vrouwenraad Hollantor voor TV Vlaggenparade in centrum ACHTERBERG Aanrijding met dodelijke afloop Taxibedrijf VAN WAKEREN AMERONGEN E 1ST RENSWOUDE v.y. Renswoude ontvangt V.F.B. köln Voor betere schoenen 40e JAARGANG VRIJDAG 24 JUNI 1966 Nr. au Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel 1 november zal het 17 jaar geleden zijn, dat Alle Abma, wiens ouders een sigarenzaak in de Hoofd straat drijven naar de Johanna-stichting in Arnhem gebracht werd. Nu op 23-jarige leeftijd heeft hij dus het grootste deel van zijn leven in die inrichting doorgebracht, want meer dan voor een weekend kwam hij nooit thuis. In november van dit jaar zal hij de Johanna-stichting verlaten, omdat dan het eerste complex woningen in Het Dorp (van Mies en dr. Klapwijk) bewoond wordt. Alle is een van de vijf-en-twintig personen, die het spits afbijten voor de toekomstige bewoners. Naar aanleiding hiervan zijn wij eens gaan kijken hoe de stand van zaken is in Arnhem en was de heer Bijleveld, directeur van de Stichting Het Dorp bereid een en ander te vertellen. De eerste woningen zullen in november opgeleverd worden. Het dorp zal dan plaats bieden aan 25 per sonen, terwijl de totale capaciteit van Het Dorp in 1969 bereikt zal worden en dan de mogelijkheid voor 400 bewoners zal hebben. Vanaf november van dit jaar, tot zomer 1969 zullen telkens gedeelten van Het Dorp opgeleverd worden. Niet alleen woningen, maar ook een restaurant, een kerkgebouw, een personeels- gebouw, werkplaatsen, bestuurscentrum, een wijkgebouw, leeszaal, hobby- en recreatieruimte en een aan gepast sportpark zullen hun plaats vinden in Het Dorp. Kortom, alle gebouwen die in elk dorp hun plaats moeten hebben. Volgens de heer Bijleveld moet Het Dorp een normale leefgemeenschap wor den, zonder een stichtingsidee. Er zal dan ook in de toekomst een soort „ge meenteraad" gevormd worden, die het bestuur van dit Dorp zal gaan vormen. Ook het idee van Wijkcentra, zoals dat tegenwoordig speelt, wordt in het dorp toegepast. Iedere groep van 30 woningen vormt een eenheid, met een eigen cen trale ruimte, die voor ontspanning kan dienen. De bewoners van een dergelijk blok moeten zelf uitmaken, wat ze met deze ruimte gaan doen. Voor de ene groep zal het een huiskamer worden, voor de andere een sociëteit. Het privacy-begrip zal in het Dorp streng gehandhaafd worden. Iedereen moet vrij zijn om te doen wat hij wil. Het personeel is er alleen voor verzorging en hulp, regelen doen de bewoners zelf. Met opzet is er gekozen voor eenheden van dertig woningen, omdat dat onge veer de capaciteit is, die een verzorgster kan bereiken. Er zijn veel toekomstige bewoners van het Dorp, die 's nachts geholpen moeten worden. Doordat in elk blok een verzorgster woont, kan dit. Gedifferentieerde bouw Het Dorp zal niet overal gelyke bouw hebben. Dit zou zelfs door de geacciden teerdheid van het terrein (een hoogte verschil van ruim 30 meter) niet moge lyk zyn. Het is met rolstoelen en der gelijke vrywel niet mogelyk een enigs zins steile helling te nemen Daarom worden er gebouwen geplaatst, die drie etages zullen hebben. Men begint van het hoogste punt van het terrein met een etage. Verderop worden het er twee en nog verder weg drie. Iedere etage heeft een ryweg, binnen deur, die zoveel mogelyk horizontaal gehouden is, tot op de gewone wegen in het dorp. Op deze manier ontstaan com plexen van negentig woningen: drie groe pen van drie. Aparte plekken worden er gevonden /oor de verzorgende gebouwen, waar onder ook de recreatieve gerekend kun nen worden. Er' wordt voor gezorgd, dat iedere bewoner elke plek in het dorp be reiken kan. Er zijn plekken, die een dus danige stijging vertonen, dat het onmo gelijk is om deze met een rolstoel of in- validenwagen te nemen. Hier zullen een soort ski-liften gemaakt worden, zodat men toch, op weg naar dagelijks werk of recreatieruimte deze hindernis kan nemen. Evenals in elk gewoon dorp worden ook in Het Dorp winkelgalerijen ge bouwd. Men denkt aan ae gewone win kels in levensbehoeften, een kapper, een bloemist en misschien een mode zaakje. De kerk krijgt tevens een functie als Het bestuur stuurt dan een lange vra- theatergebouw. Behalve kerkdiensten genlijst, welke beantwoord moet worden, voor protestanten en rooms-katholieken j Na het terugontvangen van de vragen- zullen er ook film- en theatervoorstellin gen evenals muziek en dergelijke gege ven kunnen worden. Experimenteren De eerste bewoners zullen In een nog lang niet gereed dorp komen. In feite zullen alleen hun woningen gereed zyn. Verzorgingsgebouwen zyn er nog niet. Gelukkig is wat dat betreft de oplossing lijst gaat een maatschappelijk werkster bij de kandidaat op bezoek, en brengt hiervan rapport uit. Een commissie van deskundigen beoordeelt het al of niet toelaten. Blij In de tegenovei het Dorp gelegen Jo hannastichting troffen we Alle Abma. Deze 23-jarige jongen It spastisch. Zijn gevonden, dat men in die eerste aanloop- benen kan hy niet gebruiken, terwijl zyn Maandag zijn er in Veenendaal opnamen gemaakt door de beken de NCRV-televisierubriek Attentie over de Vrouwenraad, die enige weken geleden bij de Hollantor is opgericht. In een gesprekje met Attentie ver slaggeefster Lida Visser zullen behalve de directeur van de Hollantor, de heer Van de Velde, ook enkele dames-leden van deze raad op de beeldbuis te zien zijn. Van de zijde van de NCRV kon men nog niet zeggen, wanneer deze opnames uitgezonden zullen worden, maar de verwachting is, dat dit in de uitzending van zaterdag a.s. zal zijn. Het gehele aan Hollantor gewijde onderdeel van de uitzending zal 5 a 6 minuten duren. ty<] gebruik kan maken van de accom modatie waarover de Johannastichting beschikt. Voor die eerste bewoners zal het een soort experimenteren worden. Het is lang niet zeker, dat alle geplande voor zieningen in de praktijk zullen blijken te voldoen. Misschien zal er veranderd moeten worden in de inrichting van de woning. Misschien zullen bepaalde voor zieningen overbodig blijken. Zeker zullen er nog veranderingen plaatsvinden. Daarom ook is er een extra selectie toe gepast op deze eerste groep. Reeds eerder waren de meeste plaat sen in het toekomstige dorp bezet. Maar voor deze eerstelingen heeft men nog weer eens een andere selectie toegepast. Gestreefd is om een zo goed mogelijke verdeling over de sexen te krijgen, even zo over de verschillen in aandoeningen terwijl ook getracht is een zo gelijk mo gelijke verdeling over de verschillende provincies te krijgen. Momenteel is nog niet bekend, of er behalve Alle Abma nog meer gehandi capten uit het verspreidingsgebied van de Vallei een plaats zullen krijgen in Het Dorp. Door de stichting worden om begrijpelijke redenen daarover thans nog geen mededelingen verstrekt. In dien in de toekomst mocht blijken dat inderdaad meerderen uit onze omge ving in Het Dorp zullen gaan wonen, komen wij daar gaarne op terug. De selectie voor Het Dorp is vrij nauwkeurig geweest. Iemand die in Het Dorp wenst te gaan wonen, moet daarvoor een aan vraag indienen. In eerste instan tie kan dat door het schrijven van een eenvoudig briefje met niet meer inhoud dan: Ik zou graag in Het Dorp wonen. Alle Abma in zijn wagen voor zijn toe komstige woning in Het Dorp. handen misvormd zyn. Ook kampt hij met spraakmoeilijkheden. Toch is deze jongen niet ongeschikt voor een vrye zij het dan aangepaste maatschappij. Hij vertelde die morgen uitslag gekre gen te hebben van het door hem afge legde IVIO-examen kantoorassistent. De cijfers waren: Boekhouden 9, Rekenen 9, Maatschappijleer 10 en Handelscorres pondentie Nederlands 8. Voorwaar een resultaat om trots op te zijn. Door zijn handicap was het niet mogelijk gebleken de Mulo te voltooien, hij heeft het wel geprobeerd, maar na drie jaar heeft hij er mee op moeten houden. Doordat bij dergelijke mensen alles meer tijd kost om bijvoorbeeld iets op te schrijven was het programma voor hem te zwaar. Hij vertelde heel blij te zijn dat hij als een der eersten uitgekozen was om het dorp te gaan bewonen. Met hem komen nog 3 bewoners der Johannastichting voor plaatsing in die eerste groep in aanmerking. Alle verdient momenteel zijn kost door het uittypen van een manuscript, dat door een oud-hopman van de padvinderij, die jarenlang een groep gehandicapte jongens geleid heeft, is geschreven en dat de ervaringen van deze man be schrijft. Reeds enkele jaren heeft hij zijn typediploma en het is verbazingwek kend, welke snelheid hij met één vin ger! weet te halen. Blij ook bleken zijn ouders te zrjn. In een gesprek met hen bleek dat zij ook nog niet zo lang wisten, dat hun zoon in deze eerste huizen in het Dorp zou ko men. Alle had het reeds veel eerder ge weten, maar had er niets over verteld. Dat was ook in het geheel zijn aard niet. Van de uitslag van zijn examen wisten zyn ouders ook nog niets af. Mevrouw Abma vertelde, dat zij het nu bijna zeventien jaar geleden wel heel erg gevonden heeft haar kind te moeten afstaan, maar dat zy hierin alleen het belang van de jongen voor het oog ge had heeft. Indien, volgens zyn moeder, Alle niet naar de Johanna-stichting ge gaan was, had hy nooit tot het halen van diploma's in staat geweest. Nu kan hy wat bereiken, en in ieder geval nuttig bezig zyn. Het is voor ons altijd plezierig als hjj een weekend thuis is, hy weet de gehele omgeving altijd uit de put te halen met vrolyke opmerkingen, aldus mevr. Abma. Caecilia naar Concours De Veenendaalse muziekvereniging Caecilia neemt zaterdag 25 juli deel aan een concours, dat gehouden wordt in het plaatsje Doornenburg bij Nijmegen. Het korps komt uit in de Ere-afde- ling, terwijl tamboer- en pijperkorps die ook meegaan respectievelijk uitko men in de le en 3e afdeling. In de Hoofdstraat en Hoogstraat en langs de Markt zijn deze week de lantarenpalen voorzien van vrolijke vlaggen. De verlichtingscommissie van de win keliers uit het centrum hebben deze vlaggen aan laten brengen om de fees telijke zomeravonden luister bij te zet ten. Tot het einde van de vakantietijd zul len de vlaggen blijven wapperen en zal Veenendaal voor inwoner en toerist een nog gezelliger aanzien hebben dan an ders al het geval is. Een van de wagens, die maandag tegen de avond betrokken was bij het gecompli ceerde ongeval op de Cunerawegeen 3- tons Bedford, kwam op zijn kant in de berm van de weg te liggen. MAN OVERLEED TIJDENS WERK Tegen het einde van zyn dagelijkse werkzaamheden in de expeditie afde ling van de Lèidsche Wolspinnerij in Veenendaal zakte de 59-jarige F. Bol derman plotseling ineen. De heer Bolderman was op slag dood, de waarschijnlijke oorzaak was een hartverlamming, omdat bekend was dat het slachtoffer reeds langere tijd een minder sterk hart had. Zo werden hem reeds lang de zware karweitjes door de collega's uit handen genomen. RHENEN JONGEN VERDRONKEN Woensdagmiddag 4 uur is de 10-ja- rige H. van Deelen uit Achterberg in de zandafgraving langs de Oude Vee nendaalse Grindweg bij het zwemmen verdronken. WATERPOLO Vanaf drie uur elf wedstrijden Zeven uur de finales Morgenmiddag om drie uur begint in het Bergbad het Ritmeester-waterpolo- tournooi georganiseerd door de plaatselijke vereniging VZC. Vanaf <lie tjjd zullen maar liefst elf wedstrijden de revue passeren, gespeeld door 6 ploegen ingedeeld in twee poules. Deelnemende verenigingen zyn VZC uit Veenendaal, Flevo uit Nijkerk, De Waterkip uit Barneveld, De Kroosduikers uit Westzaan, de Forellen uit Rhenen en de Fuut uit Maarssen. Een uitgelezen gezelschap met ploegen waarvan in het nabije verleden is gebleken dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Een factor te meer om het evenement een spannend en veelbelovend karakter te geven. De finales zullen vanaf 7 uur worden gespeeld. Eerst de strijd om de derde prjjs, daarna de kamp om de Ritmeesterbokaal. CROSS-FINALE. Voor het eerst in de geschiedenis van dit tournooi nemen er ditmaal zes ploe gen aan deel. Reeds vele jaren kwamen er slechts vier ploegen tussen de lijnen in het water en als men dan met een beetje pech een wedstrijd verloor, dan was de finale reeds onbereikbaar. Dit maal gaat het anders. De zes ploegen zijn ingedeeld in twee poules van drie. Elke poule speelt een halve competitie in wedstrijden van 2 maal vijf minuten zuivere speeltijd. De ploeg die op de Woensdag 29 juni a.s. zal onder leiding van de heer Adriaan P. de Kleuver een excursie gehouden worden naar één van de laatste Veenendaalse natuurreservaten. Na lang aandringen van de heer De Klenver by Staatsbosbeheer is toestemming verkregen om ook eens het publiek in de gelegenheid te stellen een blik te werpen op al wat leeft en bloeit in de ongerepte natuur. Deze excursie door „De Hel" is ten enenmale onmogelijk voor mensen met mooie lage schoenen of hoge hakken. Iedereen die deelneemt, zal zeker een stel hoge laarzen moeten aantrekken. Men moet over een smal rietpaadje zyn weg vinden. UITVOERING VAN GYMN.VER. „SPARTA" OP SPORTPARK. Eens in de twee jaar hield de Gymn. Vereniging „Sparta" een uitvoering. Dit jaar zal dat in de openlucht plaats heb ben. Zaterdag a.s. om 7.00 uur zal deze achthonderd leden tellende vereniging j persoon. De heer De Kleuver deelde Iedereen die wil deelnemen kan zich aanmelden bij het VVV-huisje in Rhe nen. Om 2 uur vertrekt men vandaar. In Veenendaal kunnen deelnemers zich om 3.30 uur bij het groene hek op de Grebbeweg opgeven. De kosten die aan deze buitenkans verbonden zijn, bedragen 50 cent per ten toon spreiden wat zy in haar mars heeft. Door het grote aantal deelnemers zal het een massaal optreden worden. De volgende, op wedstrijden bekroonde nummers, zullen eveneens op het programma staan: tafel- springen, brug-ongelijk (dames), lange mat en diverse springnummers. Voor de vrolijke noot zullen de ongeveer tachtig kleuters zorgen. Ander nieuws betreffende „Sparta" is dat mevr. Savenije-Bern als leidster van Veenen- daal-Zuid vervangen is door mej. M. Berk- sma van Cios. Ook de steeds naar een hoger peil stijgende wedstrijdgroepen voor meisjes is het vermelden waard. mee dat iedereen voor eigen risico meegaat en dat geen enkele instantie aansprakelijk gesteld kan worden. Mocht iemand door eigen schuld in de modder wegzakken of zijn kleren op halen, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Indien er zeer vele gegadigden zijn, zal excursieleider De Kleuver niet laatste keer, met dien verstande dat U toeziet op naleving van alle gestelde voorwaarden." Voor een beschrijving van het na tuurreservaat „De Hel" wordt verwezen naar het artikel van de heer De Kleu ver elders in dit blad. tweede plaats eindigt heeft toch nog kans om in de finale te komen via de zgn. cross-finale, hetgeen inhoudt dat deze, ploeg mag uitkomen tegen de no. 1 van de andere poule. Wordt deze stryd dan door no. 2 gewonnen dan zit zij in de finale. Maar daarvooi zal dan een lange en moeilijke weg moeten wor den afgelegd. Zeker is dat er van een misindeling van deze poules geen sprake kan zijn daar door deze „herkansing" de zaken kunnen worden gekeerd in het voordeel van een event, te zwaar inge deelde ploeg. Deze cross-finale begint te omstreeks 5 uur. Daarna de klasseringswedstrijd om de vijfde en zesde prijs en tenslotte de twee finale-partrjen. Al met al belooft het een waar water- polofestijn te worden. Een heel belang rijke factor is wel de weersgesteldheid, die vooral in de laatste jaren niet hele maal heeft meegewerkt. Hopelijk hebben de weergoden het ditmaal beter met VZC voor. Mocht dit tournooi een regelmatig goed verloop hebben, dan is de kans groot, dat VZC het in de komende jaren nog grootser gaat opzetten en de hele zaak uitbreidt met acht of twaalf ploe gen, aldus het bestuur van VZC. Hazenberg wethouder A. de Ruiter Hazenberg zal wethouderf A. de Ruiter deze avond de prijzen uitreiken. Openluchtuitvoering G.V. Excelsior Wegens de slechte weersomstandighe- den van j.l. zaterdag kon de vastgestel- schromen om de groep te splitsen en de uitvoering van Excelsior geen door- enke e malen het natuurreservaat bin- gang vinden De openluchtuitvoering is nen te trekken. nu vastgesteld op zaterdag 25 juni a.s Zo gaan de huisjes van het eerste deel van het Dorp er uit zien. Uit de brief van Staatsbosbeheer ci- Aanvang ;,an de dem0nstratie's nu n. teren wij: „dit is de enige en de Kind sloeg voor auto linksaf Woensdagmorgen ±10.30 uur werdj de 13-jarige Geurtje Lodder, die met; haar fiets over de Nw. Veenendaalse-] weg reed en die plotseling linksaf sloeg om een inrit in te rijden, door een ach teropkomende auto geschept, waardoor; zij op de weg viel. De bestuurder J B probeerde door remmen en uitwijkt i een aanrijding te voorkomen maar dat lukte niet meer Het kind werd zwaar gewond over gebracht naar het Julianaziekenhuis en is daar overleden. DAG EN NACHT GEOPEND. Jan van Goyenstraat 27 - Veenendaal Jeugddienst In de jeugddienst a.s. zondag om 19.00 u. in de St.Andrieskerk hoopt voor te gaan Ds. J. de Groot uit Apeldoorn. De dienst GOEDE RESULTATEN DE INSTUIF De postduivenvereniging De Instuit te Eist nam zondag 19 juni deel aan een concours vanuit Tergnier De duiven werden aldaar om 7.45 bij een zuidwes telijke wind gelost. De eersten van de 73 binnenkomende duiven waren: M H Lit 1, 8, 10; J van Swetselaar 2. 12; B begint om 18.45 uur met samenzang. HetVervat 3. 4; H van Doornspeek 5. 11, 14. N.H kerkkoor zal aan deze dienst me-.15; J. van Aalten 6; G Brienesse 7. 9; dewerking verlenen 'H. B. Bouwman 13 7 uur achter de o.l. school. NAGEKOMEN PREDIKBEURTEN Herv. kerk: 9.30 en 6.30 uur Ds. L. v. d. Peut. Geref kerk: 10 en 6.30 uur Ds. C. M v. d. Loo uit Soest. O Zaterdag 25 juni speelt de v.v. Rens woude een wedstrijd tegen de Duitse ploeg V.F.B. Köln. Dit is de eerste keer dat Renswoude tegen een buitenlands elftal gaat spelen. De aanvang is 4 uur op het terrein Hokhorst in Renswoude 's Middags om 2 uur arriveert een ge zelschap van dertig Duitsers bij hotel „De Zwaan". Deze mensen worden 's avonds bij clubleden ondergebracht De opstelling van v.v. Renswoude: achter: J. v. d. Sol (doel), R. Dijkstra en G. v. Raaymidden: G. Vink, M Hardeman en L. Stutvoet; voor: J Veldhuizen, Chr. Jonkbaan, J. Dit-weg C. G. Vink en A. Veldhuizen. De wed strijd wordt geleid door de K.N.V.B.- scheidsrechter J W Schelle uit Utrecht, terwijl de aftrap wordt verricht door burgemeester Hosajig. VEENENDAAL Zaterdag 25 juni Gebouw Eltheto 20.00 uur leerlingen uitvoering balletklas Adèle Werten. Sportpark Panhuis 19.00 uur Uitvoering Sparta. RHENEN Zaterdag 25 juni Kon. Elisabeth- plantsoen 15.00 uur Houthak kersdag. BIOSCOOP Luxor theater Veenendaal vrijdag en zaterdag 19.30 uur zondag en maandag 19.30 uur en zondag 1500 uur Tokapi Hoe vermoord ik mijn vrouw. ACHTERBERG Zaterdag 25 juni n.m 7 uur ach ter o.l. school Openluchtuitvoe ring Excelsior bij Uw opticien hunt U een zonnebril met mil UW/(glazen op sterkte verkrijgen

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1