Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken E. C. Dlepeveen bedankt voor raadslid- maatschap TTLelis optiek GEZELLIG WINKELEN IN VEENENDAAL Taxi nodig? Bel dan 3700 AGENDA Lichtgewicht REGENMANTELS B. v. Manen Wegens innemen raadszetel door ds. Van Enk: Ook Ester komt niet meer terug Veenendaalse Vrouwenraad op televisie Consequent Betreuren Nieuwe fractie Naast ds. van Enk zal de nieuwe fractie bestaan uit: exclusief in bonneterie Taxibedrijf VAN WAKEREN Vakantieregeling Veenendaalse Melkhandelaren ELST EDERVEEN RENSWOUDE een sieraad op Uw tafel 40e JAARGANG VRIJDAG 1 JULI 1966 Nr. 52 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLE Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Ds. E. C. Diepeveen bedanken De bijna afgelopen week heeft voor Veenendaal een politiek gezien nog al stormachtig karakter gehad. De tijdens de laat ste verkiezingen gekozen AR-fractie in de gemeenteraad zal door het bedanken voor het lidmaatschap van deze raad door de heren E. C. Diepeveen en L. R. A. Ester een geheel ander aanzien krijgen. De beide „gewipte" raadsleden de heren H. van Manen en B. J. Vrieling zullen hierdoor indien zij ten minste hun benoeming aanvaarden terugkeren in de nieuwe raad, die dinsdag 5 september voor het eerst bijeenkomt. De fractie zal dan bestaan uit de heren C. N. van Kuijk, ds. D. van Enk, H. van Manen en B. J. Vrieling. Woensdagavond is in een gezamenlijke vergadering van fractie en bestuur van de plaat selijke afdeling nog getracht de heer Diepeveen van zijn be sluit om te bedanken af te brengen, maar dit is niet gelukt. De heer Diepeveen bleef bij zijn besluit, dat het voor hem onaan vaardbaar is zitting te nemen in de raad, nu ds. Van Enk dit ook doet. Een raadslid met een tienjarige ervaring gaat hier mee heen. D. van Enk aannemen Na de woensdagavond gehouden ver gadering gaf het bestuur van de AR- partij o.jn communiqué uit, waarin de redenen van het aftreden van de beide raadsleden omschreven werd. Voor de heer Ester zijn het persoonlijke omstan digheden, die hem nopen voor het raadslidmaatschap te bedanken. Door zijn benoeming tot Bondspenningmees- ter van Unitas was het te verwachten, dat hij eerlang naar Utrecht zou ver trekken. Niemand in het minst de heer Es ter zelf had verwacht dat dit reeds Woensdagavond 29 juni werden en kele bestuursleden van de Vrouwen raad alsmede directeur J. D. van der Velde door een verslaggeefster van de rubriek Attentie van de NCRV gein- terviewd over de sinds kort opgerichte Vrouwenraad bij de Hollantor. In het kort legden enkele dames, o.a. de presidente Mevr. G. Boers-van Veld huizen, aan TV-kijkend Nederland uit wat de Vrouwenraad inhield. Voor Veenendaal was dit geen nieuws, want de plaatselijke kranten hadden reeds artikelen aan dit onderwerp gewijd. Uit de televisie-uitzending bleek ech ter dat er in Nederland tamelijk veel belang aan het plan gehecht wordt. Winkels zyn 's vrydagavonds tot 9 uur open. Woensdagmiddag na 1 uur gesloten. Warenmarkt: elke dinsdag morgen en 's zaterdags gehele dag. Speciale weekend-acties van de Veenendaalse Winkeliers vereniging L. R. A. Ester verhuizen zo snel zou gebeuren. Ter gelegenheid van zijn kandidaatstelling zei de heer Ester, dat hij niet verwachtte spoedig geschikte woonruimte te krijgen in Utrecht, tenzij er een wonder zou ge beuren. Dit wonder is kennelijk ge beurd, want hij heeft het bestuur mee gedeeld: „dat hem zeer onverwacht een buitengewoon aantrekkelijke mogelijk heid werd geboden voor huisvesting in Utrecht", aldus het communiqué. Hoe wel het voor de heer Ester persoonlijk natuurlijk verheugend is, dat hij reeds direct bij 1 et aanvaarden van zijn func tie in Utrecht een goede woongelegen heid kan vinden, zal zijn vertrek voor de AR-fractie een verlies zijn. De heer Ester nam in de raad wel eens een afwijkend standpunt in, maar indien hij iets zei, dan sneed het hout. Ondan' s de kritiek, die er ook op hem in de loop van de jaren geuit is, was iedereen er altijd van overtuigd, dat hij nooit in strijd met zijn geweten han delde, ook al schreef zijn geweten hem beslissingen voor, die niet iedereen in Veenendaal binnen en buiten zijn partij kon goedkeuren. De heer Diepeveen had reeds voor de verkiezingen verklaard, dat hij zou heengaan, indien ds. Van Enk zitting zou krijgen in de nieuwe raad. Dit be sluit heeft hij thans consequent door gezet, zodat hij het bestuur niet anders kon doen, dan te vertellen waarom hij heen ging. ..drukkelijk stelde de heer Diepe veen, dat slechts zakelijke overwegin gen bij hem een rol hebben gespeeld, maar dat hij geen enkel bezwaar heeft in het persoonlijke vlak, tegen ds. van Enk. De heer Diepeveen vindt het onjuist, dat een dominee deel uitmaakt van een raadsfractie. Hierin is hij overtuigd de landelijke AR-lijn te volgen, die de laatste jaren al de dominee's uit belang rijke politieke posten geweerd heeft. Daarnaast acht de heer Diepeveen de leeftijd van ds. Van Enk om voor het eerst als raa;lid zitting te nemen te hoog. Hij gaat er vanuit, dat een raads lidmaatschap voor meerdere perioden gecontinueerd moet kunnen worden. En waar in de landelijke politiek steeds duidelijker blijkt, dat men personen van 65 jaar of ouder niet meer kandi daat stelt, ligt het niet in de lijn van de verwachtingen, dat ds. Van Enk na deze eerste periode nogmaals kandidaat gesteld wordt, aldus de heer Diepeveen. De lijn van fractie-opbouw, die de laatste jaren is toegepast, en die een duidelijk streven naar verjonging van de AR-fractie die een der jongste, zo niet de jongste van de raad is in hield, wordt door de benoeming van ds. Van Enk onderbroken. Ten slotte stelt de heer Diepeveen, dat wat ten aanzien van predikanten in het algemeen geldt, in Veenendaal bijzonder geldt. Naar zijn mening is de AR in Veenendaal niet gediend met het raadslidmaatschap van een predikant. Naar aanleiding van het besluit van de heer Diepeveen hebben wij ds. Van Enk gevraagd, of hij in het licht van deze gebeurtenissen reden zag om op zijn besluit terug te komen. Het ant woord van ds. Van Enk ivas: ,iNee, nee, helemaal niet. Geen commentaar". In het communiqué stelt het bestuur van de plaatselijke AR-afdeling, dat het het betreurt, dat de heer Diepeveen tot dit besluit is gekomen. Het „wil zich echter niet in de argumentatie begeven, die de heer Diepeveen tot zijn besluit heeft gebracht". Ook het vertrek van de heer Ester, wordt door het bestuur uitermate be treurd. Daarnaast spreekt het bestuur echter de „hoop en verwachting uit, dat de sterk gewijzigde AR-fractie toch op een vruchtbare wijze ten dienste van Veenendaal werkzaam zal kunnen zijn". De heer Diepeveen heeft deze maand precies tien jaar deel uitgemaakt van de raad van Veenendaal. In die tijd heeft hij zich weten te ontwikkelen tot een specialist op het gebied van wo ningbouw en alles wat daar mee in ver band staat. Zijn werkzaamheden als lid van de verkeers». tmmissie zijn voor de gemeente Veenendaal van groot nut geweest. Hetgeen de heer Diepeveen in de raad z i was altijd de moeite waard om te beluisteren. Zijn speeches waren meestal kort, maar „to the point". De heer Diepeveen wilde desgevraagd niet zeggen, of de mogelijkheid bestaat, dat hij zich over vier jaar weer kandi daat zal stellen. Dit zal nog van te veel factoren afhangen. Van de leden, die de nieuwe AR-frac tie zullen gaan vormen, zijn alleen de heren Van Kuijk en Van Manen als raadslid bekend. De verdiensten van de heer Van Kuijk worden algemeen erkend en het is te hopen, dat zijn gezondheid hem weer spoedig in staat zal stellen zijn plaats als wethouder van de gemeente Veenendaal in te nemen. Indien de heer Van Kuijk onverhoopt niet meer in staat mocht zijn zijn taak in deze te vervullen, dan is het onwaarschijnlijk, dat de AR-fractie kans ziet een opvol ger voor hem te leveren. In dat geval staan er verschillende mogelijkheden open, maar deze te noemen zou specu latief en niet aan de orde zijn. Boven dien is de heer Van Kuijk er van over tuigd in de nabije toekomst al zijn ver plichtingen als raadslid en wethouder weer te kunnen vervullen. De heer Van Manen heeft in de af gelopen vier jaar, dat hij deel uitmaakt van de raadsfractie nog niet veel van zich laten horen Bekend is, dat hij de „zwoeger" van de fractie was, die al tijd voor de andere fractieleden klaar stond om hen te helpen. Hij bewaarde bijvoorbeeld al de stukken, die betrek king hadden op lopende zaken, en in dien iets weer aan de orde kwam of gebracht kon worden, dan zorgde hij, dat de woordvoerder voor dit onderdeel deze stukken tot zijn beschikking kreeg. In de komende zittingsperiode zal hij als meest ervarene van de raadsleden wel veel r .eer van zich laten horen. De heer Vrieling zit nog te kort in de raad, om reeds als zodanig beoor deeld te kunnen worden. Zijn plaats ook op de oude lijst geeft echter aan, dat er binnen de ARP vertrouwen in hem is. Een bokje vormde woensdag de beloning voor ds. C. Lang broek na het bevestigen van het huwelijk van het bruidspaar Van Eden -van de Meent. Daar ds. Van Enk nog nooit van een politiek college deel heeft uitgemaakt is het niet mogelijk hem op dit punt te beoordelen. Het is echter te verwach ten, dat een man van zijn eruditie en levenservaring positief aan de opbouw van de toekomst van Veenendaal kan meewerken. C. N. van Kuijk weer wethouder H. van Manen nog 4 jaar B. J. Vrieling toch weer benoemd Paartje schonk dominee sik De heersende gewoonte, dat een pre dikant van ieder bruidspaar, dat door hem getrouwd wordt, een cadeau krygt, heeft woensdag in Veenendaal een origi neel present opgeleverd voor ds. C. Langbroek, predikant van de christelyk gereformeerde Bethelkerk te Veenen daal. Toen de familie Langboek woensdag morgen wakker werd hoorde men een vreemd geluid in de tuin. Nieuwsgierig geworden ging men naar buiten en vond op het grasgazonnetje 'n bokje aan 'n touw, dat om de nek een groot gedicht droeg. De tekst van dit rijm maakte duideljjk, dat het bokje als cadeau voor de dominee bedoeld was en de bok stelde zich er in voor als „Brommetje". Het bleek later dat de bok geschonken was door Hans van Eden en Nelly van de Meent, die woensdag meneer en me vrouw Van Eden zijn geworden. De bruidegom vertelde, dat de domi nee het op catechisatie vaak over „bok ken" had gehad. Toen zij dan ook in een gesprek met de dominee die als die renvriend bekend staat kortgeleden tot de ontdekking kwamen, dat hij geen grasroller bezat, kwam het bruidspaar op het idee de dominee van het knippen af te helpen. Een grasmachine was te duur, daarom deze levende graseter. De verwachting is, dat het gras in de pastorietuin in het vervolg, dank zij de nieuwste bewoner van huize Langbroek, altijd heerlijk kort is. bij Uiv opticien kunt U een zonnebril met glazen op sterkte en Markt 7 Tel. 3120 Veenendaal Het nieuwe Rhenenes overdekte zwem bad, onder de lagere school aan de Achterbergsestraatweg, zal eerstdaags officieel geopend worden. GESLAAGD Voor het algemeen propaedeutisch exa men aan de Landbouwhogeschool te Wa- geningen slaagde de heer H. Douwes te Veenendaal. DAG EN NACHT GEOPEND Jan van Goyenstraat 27 - Veenendaal Il/l glazen op verkrijgen Met ingang van maandag 4 juli be ginnen de Veenendaalse melkhandela ren met hun jaarlijkse vakantierege ling, welke zal duren tot 13 augustus. (Let op de advertentie in dit blad van a.s. dinsdag). Verkoop ging niet door In de Vallei van dinsdag 28 juni j.l. kwam een advertentie voor, waarin een patates-frites auto te koop werd aange boden. Deze wagen was eigendom van de heer Drost, Franseweg 87. Dinsdagavond draaide de heer Drost de oven aan, om het vet voor te ver warmen, en of hij nu verdiept was in de Vallei, of dat het eten zo lekker was, is niet geheel duidelijk, maar in ieder geval vergat hij zijn oven. Het gevolg was, dat de vlam in de pan sloeg, waardoor de wagen geheel uitbrandde. De verkoop van deze wa gen gaat dus niet meer door en de heer Drost moet de schade lijden, want hij was niet verzekerd. Dinsdagavond muziek in Ederveen Het Ederveense fanfarekorps „Irene" zal dinsdagavond 5 juli op diverse plaatsen in het dorp haar marsen ten beste geven. Onderwijl zal er aan de bijgelegen huizen een bezoek gebracht worden met het doel balpoints te ver kopen, waarvan de opbrengst bestemd is voor het instrumentenfonds. Het Ederveense fanfarekorps staat n.l. nog op lage stemming, terwijl de moderne korpsen uit onze omgeving reeds op hoge stemming staan. Nu het korps aan vernieuwing toe is van vele instrumenten is dit de kans om ook over te schakelen op hoge stemming. Maar de financiële zijde is de zwakke kant van de zaak, hoewel men alle mogelijke moeite doet om dit plan toch te verwezenlijken. Men raamt de totale kosten op ca f 15.000, EERSTE PRIJS VOOR CON AMORE. De Christelijke Gemengde Zangver eniging Con Amore te Renswoude heeft woensdag 29 juni deelgenomen aan een Nationaal concours, dat te Boskoop werd gehouden. In de afdeling Uitmun tendheid wist het koor, onder leiding van zijn dirigent de heer Henny Pomp uit Veenendaal, een eerste prijs te be halen. Door het Renswoudense koor werden twee numi ers gezongen, nl. het ver plichte Proba, proba me Deus van Hen drik Altink en als vrij nummer Panis Angelicus van César Franck. Trots op deze prestatie begL.t het kejr met zijn dirigent nu aan de voor bereidingen, voor het concert, dat het tezamen met het kinderkoor op zater dag 8 oktober hoopt te geven in de Koepelkerk. RHENEN Zaterdag 2 juli Sportpark Can- dia 14 en 16 uur wedstrijden Candia '66 - Velox. Panoramamolen 20 uur Beat- avond van de Mallemolenclub. Woensdag 6 juli VVV-kantoor Fred, van de Paltshof 14 uur start fietsexcursie naar Rem merden o.l.v. A. P. de Kleuver. BIOSCOOP Luxor theater Veenendaal vrijdag t.e.m. maandag 19.30 u. Zarba de Griek, zondag 15 u. De Corsicaanse Tweelingbroers. van Terlenka - Tergal - of Trevira-lodenstof in sportieve en klassieke (o.a. Burberry) modellen Hoogstraat 17 - Veenendaal voor betere uurwerken H00FDSTP 91 - VEENENDBBL

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1