&elnk D. QUSNT Vakantie herinnering Vakantie-vreugde? MEISJE OF GEHUWDE VROUW Vakantieaanbieding ANT. ACHTERBERG gebruikte auto N.V. Garagebedrijf De Haas Leerling verkoopster PAUK NAAISTER Leerling-naaister Enipe administratieve medewerkers BREIER Fa. L. HEIJ DE VALLEI UW BLAD Sola Fide adopteert Waldenzengemeente op Sicilië Nog; één week 10% korting bij aanvraag zwemabonnement voor Amerongens nieuwe zwembad ieuwsblad „DE VALLEI" vrijdag I juli 1966 GEBR. VAN SCHUPPEN'S RITMEESTER SIGARENFABRIEKEN N.V. VEENENDAAL In verband met huwelijk van een tegenwoordige hulp zoeken wij een De werkzaamheden bestaan uit het schoonhouden der kantoren en hulp bij het serveren van koffie en thee. Meerdere hulp is aanwezig. Sollicitanten kunnen zich melden op de afdeling Personeelszaken van ons bedrijf, Kerkewijk 115 te Veenendaal. Volkswagens Weverijen Jos Gehéniau N.V. Juweline Tricot N.V. HET KOOPJE VAN DE WEEK KEUKENTAFEL met formica blad f 22,50 KEUKENSTOELEN in rood, geel of PLASTIC BABYBADJE grote EMAILLE BRAADPAN 24 cm ie KOP SCHOTEL wit porcelein De zaak met 1001 geschenken VEENENDAAL Hoofdstraat 43-45 Frans Halslaan 26 an?fc£s dna^e EDE 6 Het is de moeite waard er rustig over na te denken! Jongenshorloges Bifora horloges Bifora m./datum Bifora automatic Zentra automatic Buren automatic Ronsop aanstekers Markt 19 - Veenendaal voor onze huishoudelijke dienst. Damescrèpe slips f 1,75 in veel kleuren. Charmeuse onderjurken voor f 2,95 Dubbel gebloemde nylonnachthemden van f 14,95 voor Effen nylon nachthemden voor f 11,95 f 5.95 Slot. de Bruïneplein - Veenendaal Heeft u interesse voor een goede die onder garantie wordt geleverd? Kom dan eens bij ons kijken zonder enige ver plichting. Wij hebben diverse staan: luxe bouwjaar 1960 t.m. 1964 van het type 1200. luxe bouwjaar 1963 van het type 1500 alsmede in station-car uitvoe ring. Diverse volkswagens type be stel, geheel gesloten en met ruiten in de laadruimte. Financiering is mogelijk Showroom geopend van 9.00 tot 20.00 uur op werkdagen en van 9.00 tot 17 00 uur op zaterdag Veenendaal Doorn Kerkewijk 87-93 Dorpsstraat fi Telef. 2845 Telef 3441 Wij hebben per 1 augustus plaats voor luxe- huishoudeiyke-artikelen speelgoed Hoofdstraat 7 Veenendaal Telefoon 3103. VERLAAT 16 - VEENENDAAL Per 1 augustus a.s. hebben wij weei plaats voor een en een Desgewenst kan het dienstverband ook vóór 1 augustus aanvangen. Wij bieden U een prettige werkkring met afwisselend werk, hoog loon en een gezellige sfeer. Wanneer u vóór 15 juli a.s. met ons tot overeenstemming komt om bij ons te komen werken, kunt U voor de komende vakantie rekenen op een extra aanmeldingstoeslag van een week loon. Sollicitaties dagelijks van 9-12.15 en van 13.30- 18.00 uur aan de fabriek. N.V. Veenendaalsche Melkinrichting Zuivelstraat 4 Veenendaal vraagt per 1 aug. of 15 aug. a.s. <M. OF VR.) 16-20 jaar. Aanmelding schr of mondeling tussen 8 en 18 uur aan ons kantoor Zuivelstraat 4. vraagt: voor de bediening van volautomatische breimachines in 2 ploegenstelsel Sollicitaties te richten aan Coenensparkstraat 15. Zutphen. tel. 05750-4745 grijs nu f 13,75 maat van 12,75 voor f 8,75 keus met garantie van 8.95 voor f 6,50 met zilverrand per stuk f 1,25 KOMT U EENS KIJKEN EN ZOEKT UW VOORDEEL BIJ: Zandstraat 19 Tel. 2489 Veenendaal VAN DELFT's a.nd.la.gM ten prachtige beklad* kinderwagen met gestroomlijnd, bolle si,wenden twee chroomhandgrapen uitneem- baar Continental onderstel nieuwe vorm kap origineel celluloid handgreep soepele vering VAN DELFTs kinderwagens, wandelwagens en kinderstoel*, verkrijgbaar bij: NIEUW „TROUWKLEED" De trouwdiensten in de Hervormde Kerk te Ederveen werden tot nu toe wat ontsierd door een totaal ver sleten vloerkleed uit de consistorie kamer. De kerkvoogden hebben speciaal voor trouwdiensten een nieuw kleed gekocht en ds. J. C. de Bie laat via de kerkbode weten dat er geen be zwaar tegen is dat de gemeenteleden draadje tot de kosten, groot 475 gulden, bijdragen. GEEN GROTEN DAN MAAR KINDEREN. Vorig jaar heeft men in Ederveen getracht een Hervormd Zangkoor op te richten. Deze poging is mislukt. Men wil nu proberen een Kinderkoor op te richten. MEER GEMEENTEZANG OP DE PLAAT. Bij de vele grammofoonplaten met gemeentezang die reeds in omloop zijn, heeft de Hervormde Gemeente te Scherpenzeel er weer één „vol- gezongen". In december van het vorige jaar werd de plaat opgenomen en thans is ze bij Philips in de serie „Grand Gala Populair" uitgekomen. Op de hoes staat een kleurenfoto van het Hervormde Kerkgebouw te Scherpenzeel. DAGTOCHTEN VOOR DE JEUGD. De Hervormde Jeugdraad te Eder veen gaat vakantie-dagtochten voor de jeugd vanaf 12 jaar organiseren. De tochten zijn vastgesteld op 16 en 27 juli en op 5 augustus a.s. Benoeming ouderlingen. Tot ouder ling der Hervormde Gemeente te Amerongen zijn benoemd de heren R. van der Poel en G. J. van Zetten. BIJEENKOMST. De Ned. Chr. Gemeenschapsbond vergadert op donderdag 7 juli a.s. in Kerkheem te Amerongen. Spreker is de heer Joh. van Oostveen over: „Gelijk de dagen van Noach". NIEUWE COMMISSIE VAN BEHEER. De Gereformeerde Kerk te Veenen daal heeft weer een Commissie van Beheer, De Kerkeraad benoemde tot leden van deze commissie, de heren R. van Wijk, E. de Blauw, A. An- beek, J.A.Vermeulen, H. G. Wentzel, E. Nieboer en J. J. Schuppen. Namens de Kerkeraad hebben zit ting in de Commissie van Beheer de heren S. Kroesbergen en J. C. van den Bosch. De vorige Beheerscommissie trad en bloc af wegens een niet te over bruggen meningsverschil met de Kerkeraad. roeid. Integendeel er is nog heel veel nodig om zelfs de jeugd uit de om geving van Riësi de kans op enige elem ntdire ontwikkeling te geven. Ook is er een begin gemaakt met ontginning van de bodem van het eiland. Vinay, daarbij geholpen door experts waaronder een Neder lander irrigeerde een door hem aangekocht stuk land van de slecht ste kwaliteit. Hij zette een kippen fokkerij op en be^on aan de opbouw van ZIJN r.' uwe Riësi. Door een der beste architecten uit Italië werden de ontwerpen voor de gebouwen be langeloos vervaardigd. Door de met selaars, die het eiland in ruime mate bezit werden ze opgebouwd. Een mooie, zij het sobere wijk ontstond, met alles wat erbij hoort. Vrouwen uit de groep vrijwilligers trekken het land in voor het geven van naai- en borduurlessen aan de /rouwen, die niet wetend wat „emancipatie" betekent hun huis vrijwel niet verlaten, en nog minder ontwikkeling hebben dan hun man nen. Het is echter ook noodzakelijk, dat de werkers van Riësi zorgen voor de materialen, die de vrouwen nodig hebben, want er is nauwelijks geld voor brood, laat staan voor stoffen waaruit kleding vervaardigd kan worden. Lompen vormen dan ook een rmaal omhulsel voor de menselijke lichamen van de bewo ners van een deel van een land, dat tot de NATO-partners behoort Op de kleuterschool in Riësi wor den de kinderen gekleed en gevoed. Ze worden er ook voorbereid voor het onderwijs op de lagere school. De technische school heeft een staf, bestaand uit drie gediplomeerde vo- lontai e~ twee Siciliaanse technici, die dit werk doen gratis naast hun werk in de zwavelmijn. Door dit alles beginnen de '.en- sen op Sicilië te zien, dat er nog andere mogelijkheden zijn o: i in het leven te blijven, dan emigratie of werk in het buitenland, waardoor velen der mannen soms enkele ja ren van hun gezin gescheideti leven. Maar om deze veranderde mentali teit te kunnen handhaven en uitbou wen is er geld nodig. Veel geld zelfs. Als de middelen ontbreken zal het ■;oor Tullo Vinay ondanks het feit dat hij dit woord uit zijn woor denboek geschrapt heeft onmo gelijk worden zijn werk voort te zetten. Dat is dan ook de reden, dat de is begonnen. Vandaag is ze officieel van start gegaan, met het versprei den van „Verjaardagszakjes", die alle leden van de kerk ontvangen te gen hun verja dag, met het verzoek deze gevuld weer af te leveren. Alle leden, het zij met nadruk gesteld, ontvangen deze zakjes, ongeacht hun leeftijd. Voor de jongeren tot 20 jaar wordt er bij de zakjes een ander stencil dat het doel uiteenzet ver strekt, dan voor volwassenen, maar het d el is het zelfde. Het comité bij monde van de heer A. Gerritsen sprak de ver wachting uit, dat dez actie zal aan slaan. Indien dat het geval is, zul len andere acties ook op touw wor den gezet, waarbij de jeugd een ge heel eigen kans krijgt zich nuttig te maken. Het projekt loopt voorlopig tot en met 30 juni 1967 en het comité streeft in dit ene jaar naar een op brengst van 10.000, En voor leden en niet-leden van Sola Fide, die niet betuiderd worden: bijdragen kunnen ook gestort wor den op Postgiro 2839IJ/ van de Am- ro-bank Veenendaal. Op stortings- of overschrijvingskaart dient dan vermeld te worden: t.g.v. diaconie Sola Fide, proet Riësi. Dit Siciliaantje trekt zich blijkbaar nog nergens iets van aan'. EVENTUEEL IN SAMENWERKING MET ANDEREN: Tot voor kort bestond er in de hervormde gemeente Sola Fide in Vee nendaal een orgelfonds. Nu echter de schuld voor dit doel vereffend is, was er de mogelijkheid een nieuwe actie te beginnen. Men heeft hiervoor contact opgenomen met dr. Kohlbrugge in Utrecht, van het Werelddiaco- naat van de Stichting Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen. De commissie van de Sola Fide gemeente wilde graag een eigen project en dat is gevonden in hulp aan een bijzonder deel van het diaconaal werk, dat in Italië op het eiland Sicilië verricht wordt door een predikant van de uit de kerkgeschiedenis zo zeer bekende waldenzen. Deze pre- reformatorische „protestantse" groepering, die in vroeger eeuwen aan vele vervolgingen heeft bloot gestaan, blijkt nog steeds een enorme le venskracht te bezitten. Een der voorbeelden daarvan is de dominee, die in Riësi op Sicilië werkt. Zijn naam. is: Tullio Vinay, zijn doel: het stich ten van een betere leefgemeenschap op Sicilië, door middel van uitbouw van het dorp Nieuw-Riësi. De organisatoren stellen zich voor ook andere Veenendaalse kerkgenootschappen te vragen aan het project mee te wer ken. In 1961 begon ds. Vinay, die na de oorlog het oecumenisch centrum Agapè in Prali had gesticht, met zijn werkzaamheden in één der meest troosteloze delen van dit on herbergzame land. Thans heeft hij daar al heel wat bereikt, van een ar moedig dorpje op West Sicilië is Riësi thans tot een zekere welvaart gekomen, dank zij het werk van Vi nay, die trouw gesteund wordt door zijn vrouw en enkele vrijwilligers- helpers. Een kleuterschool en technische school zijn reeds gebouwd. Een la gere school is vrijwel gereed, maar dit is nog slechts een begin. Het analfabetisme, dat in Sicilië veel normaler is dan de kennis van lezen en schrijven, is "og lang niet uitge- De voorverkoop van abonnementen, zwemleskaarten, tien-badenkaarten enz. begint te lopen. Hoewel het weer het momenteel wat af laat weten /.yn er toch diverse inwoners die rekenen op mooi weer na 16 juli a.s. de datum waarop het Amerongse bosbail „De Blauwe Schuur" zjjn poorten voor de zwem- en zon- lustigen zal gaan openen. Om te bevorderen, dat er nog meer abonnementen e.d. zullen worden ver kocht laten we u onderstaand nog eens de gang van zaken voor dit seizoen zien. Dagkaarten vooi volwassenen ƒ1,i Kinaeren, /«.Ike op de eerste dag van voor kinderen t/m 15 jaar ƒ0,75. openstelling vun het bad in het seizoen Abonnementen: voor het gezin normaal nog geen drie jaar 7 "n hebben onder 45,seizoet 1966 30,bestellen behoorlijke geleide gratis toegang, vóór 9 juli a.s. 10% korting: voor vol- De blanko aanvraagformulieren ter ver- wassenen 15,normaal, seizoen 1966 krijging van een ab^r-.cment zijn tij- 10,besteld voor 9 juli a.s. 9,dens de kantooruren alsmede vrijdag voor kinderen tot en met 15 jaar 10,'s avonds van zeven tot acht uui ten voor het seizoen 1966 fi,67 besteld voor 9 juli j 6, 10-badenkaarten welke op naam staan en geldig zijn tot een maand na de da tum n afgifte voor volwassenen 7,50 en voor kinderen t/m 15 laar ƒ5.—. Zwemleskaarten: ln groepen 10,pei seizoen per persoon exclusief de entree. gemeentehuize 'erkrijgbaar. Na informatie te hebben genomen in het weerstation te De Bilt kunnen we nog mededelen, dat gedurende de pe riode van 16 juli tot 15 septemhei a.s. het bijzonder mooi weer zal zijn De aanvraagformulieren liggen voor u klaar. Geslaagden Christelijke Kweekschool op de Veluwe te Ede Aan de Chr. Kweekschool te Ede slaagden voor het eindexamen tweede leerkring (akte als onderwijzer of onderwijzeres) de dames: A. W. Bree- schoten te Overberg; E. M. IJgenraam te Ede; A. H Wieringa te Ede; G. van den Berg te Ede; A. Deur te Ede; en de heren: F. H. van der Miesen te Ede; A. Vingerling te Ede; G. P. Siereveld te Ede; G. J. Welink te Ede; J. R. Wester- veld te Ede; G. J Geerling te Ede A G. Oosterink te Ede. Orgelkalendcr nieuwe kerk Ede Gedurende de maanden juli en augus tus worden in de Nieuwe Kerk aan di Verlengde Maanderweg in Ede weer de traditionele zomeravondconcerten ge houden. Alle concerten worden gegeven op woensdagavond en beginnen om 20.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit: 13 juli Willem H Zwart J0 juli Klaas J. Mulder. 27 juli Willem H Zwart 3,10,17, 24 en 31 aug Feike Asma. 7 september Klaas J. Mulder. Geslaagden Technische school Wageningen Aan de Technische school te Wage ningen slaagden de volgende leerlingen: Afd. Metaalbewerken: G. Drost, Eist; J. Gaasenbeek en E. T. van Laar, Ach terberg; T. Baardman, J. H. van den Heuvel, A van der Kaay, A. Peters en A. Timmerman, Rhenen; J. Nellesteyn, Eist. Afd. Installatietechn.: H. v. d. Haar, Afd. Autotechniek: A. Alderliesten en A. van der Stelt, Rhenen; L. v. d. Bosch en J. van der Linden, Veenendaal: W. J. de Leeuw. Amerongen. Afd. Elektrotechniek: H van Geyten- beek, Amerongen; Th. Troost, J. van Veenendaal en J. D. R. Vermeulen, Rhenen. Afd. Elektro-sanltairtechn.: S. Chr. Ring, Rhenen. Afd. Instrumentmaken: C. H Bijster bosch, T. v. d. Brink. H. Hendriksen en G. Jansen. Rhenen; W. Bos. Eist; W. A. den Hartog, Amerongen. Afd. Timmeren: H v. d Burg. J. van Daalen en C. H Ring, Rhenen. Afd. Schilderen: P. van Eldrik en H. Mol, Rhenen. Afd. Brood- en banketbakken: C. Huntelcrslag, Rhenen; G Klumpenaar en G. J. Kroesbergen. Veenendaal. Afd. Alg. Teehn. Ond.: C. H Bijster bosch. H. Hendriksen en J. van Veenen daal, Rhenen; L. van den Bosch, Vee nendaal; W. J. de Leeuw, Amerongen. 1 r

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 6