P E L CHEVROLET BEELDENDE KUNST TE ARNHEM Wedstrijdzeilen met kontiki-vlotjes KRUISWOORDPUZZEL R 78 Nieuwsblad „DE VALLEI" vrijdag 1 juli 1966 8 V.A.B. Verschijnt als bijlage van hel streekblad „DE VALLEI" onder redactie van Tante Jos ONZE JARIGE NICHTEN EN NEVEN 1 juli Jan van Offeren 1 juli Ina van Viegen 1 juli Johanna v. d. Bovenkamp 2 juli Bert van de Horst 3 juli Eefke Henzen 4 juli Corrie van Viegen 4 juli Bennie Henken 5 juli Jannie Tollenaar, Overberg Alle jarigen heel hartelijk gefeliciteerd en een onvergetelijke dag toegewenst. „ZILVER" VOOR DE BLINDEN Hallo jongens en meisjes. De vorige week jongelui, ben ik niet hele maal volledig geweest met het noemen van namen van spaarders. Dat wil ik nu eerst eventjes recht zetten. Het is heel dom van me geweest het zilver papier van Mieke ter Hoeven. Gert en Bert van Veldhuizen gelijk bij de andere voorraad toe te voegen, zonder eerst te vragen wie de gevers dan wel waren. Ik kan me voorstellen dat jullie een tikkeltje teleurgesteld waren. Alsnog: duizend maal dank hoor. Verder nog iets heel opmerkelijks. Voor het eerst sinds maanden hebben maar liefst 2 scholen hun medewerking verleend zilver bijeen te garen voor de blinden. Dat was de Rijk van Gaasbeekschool en de kleu terschool 't Trefpunt. Margreet Kampert, Willie Helms, Johanna v. d. Bovenkamp. Joke en Tonnie van de Bos zijn de overige spaarders geweest. Jongelui, het was weer fantastisch! Ik ben er van overtuigd dat het blinden instituut te Arnhem deze week wel heel blij zal zijn. Tot kijk en doe je best maar weer. TANTE JOS. Correspondentie te richten aan Tante Jos per adres Parallelweg 10 - Veenendaal Figuur a. Het een en ander over uitvindingen. We zijn er wel haast zeker van, dat de meesten van jullie het jammer voor je vader en moeder vinden, dat de tele visie nog niet was uitgevonden toen zij nog kleine kinderen waren. Maar, vergis je niet, de televisie is al uitgevonden in 1884. Jawel, dat lees je goed, 1884! De uitvinding werd gedaan door een Duitse elektrotechnisch ingenieur, die Paul Nipkow heette, en die leefde van 1860 tot 1940. Toen hij 24 jaar was, ver vaardigde hij de zogenaamde Nipkow- schijf, welke de fundamentele beginselen bevatte voor het overbrengen van leven de beelden, gelgk aan die, welke wij nu waarnemen via de televisie. Maar Nip- kows verbeelding werd pas werkelijk heid in 1929 toen technici en geleerden proefnemingen gingen doen met de nieuwe mogelijkheden voor levende beel den. Maar Paul Nipkow had intussen andere dingen gevonden, die zijn belangstelling hadden. Hij werd o.a. bekend als ver vaardiger van elektrische beveiligings apparatuur voor spoorwegen. In 1935 werd het eerste Duitse televisiestation opgericht in Berlijn; het werd genoemd naar Paul Nipkow. Lynn Chadwick, De Wachters 1960 brons, Marlborough Fine Art Ltd., Londen, Foto N.V. Jos-Pé, Arnhem. maken, zoals de speelse omhoogwerve- lende ruimteplastiek van Will Briill be wijst, die bij het vijvertje staat, een fraai uit gebogen edelstalen platen op gebouwd werk. Maar soms lukt het niet en Sonsbeek toont dat ook. De zes grote werken van Henry Moo re lijken als uit de grond gegroeid, aan d^ aarde ontsproten en doen soms den ken aan reusachtige zwammen. Ze doen het fraai op het grote gazon, vooral de grote drieledige abstractie, verrassend door zijn massa's, die vol spanning tot elkaar staan. Een groot kunstenaar is Moore. Hij heeft eens gezegd: „Hoewel de menselijke figuur mij het meest boeit, heb ik altijd grote aandacht voor natuurvormen als beenderen, schelpen, kiezelstenen enz. gehad. Soms ben ik jaren achtereen naar hetzelfde deel van de kust gegaan, maar ieder jaar viel mijn oog op een nieuwe vorm van kiezelsteen die ik het vorig jaar, hoewel er honderden van waren, niet had gezien. Uit de miljoe nen stenen die ik op mijn wandeling langs de kust passeerde, koos ik met spanning alleen die uit welke pasten bij mijn vorminteresse van dat moment. Iets anders gebeurt wanneer ik ga zit ten en een handvol stenen stuk voor stuk bekijk. Ik kan dan mijn vormer- varing uitbreiden door mijn geest de tijd te geven zich aan een nieuwe vorm te hechten". Deze orden van Moore doen ons zijn grote werken beter verstaan. Marino Marini wordt al jaren lang gefascineerd door paard en ruiter, een gegeven vervuld van angst, dreiging en schrik. Het dier verzet zich in nerveuze emotie, gespannen en trillend van angst, terwijl de ruiter dreigt afgeworpen te worden en zich wanhopig vastklemt. Schrikaanjagend staan aan de park- rand de Wachters van de Engelsman Lynn Chadwick, vreemde dreigende ge stalten als uit oude Keltische verhalen. Zij roepen u een halt toe. Onnodig te zeggen dat wij maar enige van de ruim tweehonderd beelden konden bespreken. Nu de vakantie aan breekt lijkt het mij aangenaam u een bezoek aan het paradijselijke Sonsbeek met zijn fraai geplaatste beelden aan te bevelen. De tentoonstelling duurt tot 25 september. D. Philips. Fraaie collectie beelden in het paradijselijke park Sonsbeek Toen ik in 1955 er werd in die zomer ook een expositie op Sonsbeek ge houden vermoeid van het beelden beschouiven rust zocht op een bank, viel mijn oog op een plankje aan de voet van een majestueuze beukeboom. Ik las: Fait par la main de Dieu, gemaakt door de hand Gods, ondertekend door Os sip Zadkine. Klaarblijkelijk bedoelde hij daarmee, naast een huldebetuiging aan de Schepper, dat de kunstenaar zich door de natuur hetzij mensen, dieren, planten Of stenen moet laten inspireren, de natuur bezigend als impuls voor zijn verbeelding en haar vormen herscheppend door zijn fantasie. Van de Oudheid af is de uitbeelding van de mens, de interpretatie van zijn gestalte en wegen, als het edelste doel door de schepper beeldhouwer be schouwd, daarom willen wij, onze wan deling langs de beelden beginnen met die te beschouwen, welke de mense lijke gestalte weergeven. Als eerste kie zen wij L'age d'airain, het bronzen tijd perk van Auguste Rodin uit 1876-1877, een ontwakende jongeling, het geeste lijk ontwaken van de mens verzinne beeldend, zijn bewustwording van le ven, bewogen en spiritueel, met het prachtige spel van licht en donker op de huid. Ons tweede bezoek geldt Méditer- ranée van Artistide Maillol, de Middel landse zee; wellicht kan ik beter zeg gen: de geest van de mens in de lan den daaromtrent. Een zwaar gebouw de zittende vrouw, zuiver van vormge ving, op poëtisc' e wijze gevoelig ge modelleerd, een uiting van Maillols gro te levensliefde, maar zuidelijk maat vol, harmonisch, rust vertolkend, nog versterkt door het opgetrokken linker been. Maillol schiep vaak mooie vrouwen gestalten, maar het was hem er niet om te doen het menselijk lichaam na te bootsen. Verre van dat. Kunst en na bootsing zijn elkanders tegendeel, slui ten elkaar uit en hebben niets gemeen. Mai .ol wilde juist aan de natuur ont snappen! Zijn Middellandse zee ademt aardsheid en hc.inn r' mij aan Mars mans woorden: „gij zijt zeer aardsch, gij jt mij zeer verwant". Bij het gaan langs de beelden hoorde ik opmerkingen van bezoekers die ver- KIRPESTEIN VEENENDAAL CITY-MOTORS - EDE Figuur b. Tommy en de aaskever. „Als de vogels elk jaar een paar maal broeden, dan moesten er nu zo lang zamerhand toch eigenlijk wel veel te veel vogels zijn!", merkte Tommy op. „Ja, dat zou inderdaad zo zijn, als ze maar allemaal bleven leven", antwoord de Tommy's vader, „maar de werkelgk- heid is, dat de eekhoorns, kraaien, ek sters en nog vele andere dieren de nesten plunderen en dan de eieren en jonge vogels opeten. Regen en kou vra gen ook een hoge tol van de eieren. Natuurlijk zijn er wel vogels, die erg oud worden, maar de meeste vogels, die je hier in de tuin ziet vliegen, leven maar zelden langer dan een paar jaren!" „Maar hoe komt het dan, dat ik maar zo heel zelden een dood vogeltje op de grond zie liggen?", vroeg Tommy. „Dat komt doordat de vossen en de katten een hele massa vogels opeten en dan is er ook nog de aaskever, de „vuil nisman van de natuur"! Als een aas kever een dood muisje of een dode vogel vindt, graaft hg de grond onder dat diertje uit, waardoor het erin zakt, en voor de kever het dode dier weer met aarde bedekt, legt het vrouwtje haar eitjes erin. Op die manier zorgt de aas kever er voor, dat de larven als zij uit komen genoeg voedsel vinden!" Figuur c. Het zeepbellenraadsel. Blub, blub, blub! En tel nu maar eens hoeveel zeepbellen je wel geblazen hebt! Het is heus niet zo moeilijk om het goede antwoord te vinden, maar toch Kijk maar eens of je het kunt vinden. BESCHERMT ws'fe BRUINT SNÉL Nummer 6. Pietertje. Een ideetje, waarvoor Pietertje straks wel van langs zal krijgen! (Nadruk verboden.) makelijk zouden zijn als zij niet blijk gaven van totaal gemis van de wijze waarop men een kunstwerk moet be schouwen. Bedoelde bezoekers verge lijken de vormen steeds met de zicht bare werkelijkheid, zij verlangen in feite nabootsing. De kunstenaar echter geeft een visie, een ontbeeld ng, een verbeelding, een interpretatie van de met de ogen waarneembare realiteit. Van Maillols warme en serene sen sualiteit gaan wij naar het imposante beeld van Antoine Bourdelle, de vast beradenheid geheten, monumentaal in zijn stoere vormen en sterk gebouwde compositie. De allure van de figuur, de mimiek van het gelaat, de houding der handen, de onwrikbare stand der voe ten, alles suggereert de bedoelde eigen schap. Geheel anders vr i aard is De knie lende van de Duitser Wilhelm Lehm- bruck, een langgerekte vrouwengestal te in droom en meditatie over het ge heim des levens verzonken, een beeld van grote innerlijkheid. Van Henri Laurens zijn vr drie beel den: De morgen, De sirene en De herfst, van welke het eerste het mooist is. Hij componeert zijn figuren uit vor men en vo'umen en belijdt daarin zijn gevoelsbelevenissen en innerlijke erva ringen op heel poëtische wijze, sierlijk en weelderig in golvende lijnen. Hij is een jongleur met de vormen. Mensengestalten In het pavil joen staan wij plots voor een verbeel ding van een vrouwengestalte, die on gewone gewaarwordingen wekt. Een beeld van een staande vrouw, gemaakt door de onlangs overleden Zwitserse kunstenaar Alberto Giacometti. De vrouw is een zeer hoge als het ware uitgerekte en zeer versmalde figuur, smart, angst, verlatenheid en innerlijke leegheid vertolkend. Jammer dat zijn Stadsplein, een groep figuren op een plein, ieder zijn eigen weg volgend, door hun bewegingen en houding toch een eenheid in de ruimte vormend, en zijn Wijzende man en Monumentale kop ontbreken. De kunst van onze tijd spreekt vaak van angst. In 1963 was zelfs te Darm stadt een indrukwekkende tentoonstel ling te zien, die „Zeugnisse der Angst in der modernen Kunst" heette. Al te zeer immers zien wij het kunstwerk als een interpretatie van een persoonlijke emotie, een persoonlijke gevoelsontla ding van de kunstenaar. Maar hij is in onze tijd veel meer degene die expres sie geeft aan de geest des tijds of aan die van een volk. Het laatste is bijvoorbeeld het geval in De volle maagd van Rik Wou ters, een danseres in extase, uiting van de dionysische levenslust van het Vlaamse volk. an het paviljoen wandelen we naar De profeet van de Spanjaard Pablo Gargallo. Opvallend hieraan is het open karakter van de plastiek. Vele nieuwe re kunstenaars ontlenen hun vormen niet meer aan de natuur, maar con strueren een werk door volumen en ruimten daartussen samen te voegen tot één geheel. Door gaten en openin gen dringen het licht en de ruimte het beeld binnen en gaan meespelen. Een stap verder nog gaan zij die meetkundige vormen tot een compositie leiden. Een kunstenaar die vindingrijk is en met fantasie gezegend, is stellig in staat op wiskundige wijze uit derge lijke elementen een bevredigend iets te VOOR DE VAKANTIE zodat er geen water in het hout kan trekken. Het kajuitje is te maken van karton; door er een takje in te doen kan het belangrijk verstevigd worden, fig. 2. De mast wordt hier tegenaan geplakt en het geheel afgedekt met takjes, fig. 3. Hoe het roer moet worden vastgezet laat fig. 4 zien; het roerblad is van triplex. Nu kan de kajuit op het vlot gelijmd worden. Het zeil, voorzien van het ge wenste kenteken, wordt bevestigd aan de ra, fig. 5., welke op zijn beurt met een touw aan de mast gezet wordt. De mast moet, net als de mast van een zeilboot, gestaagd worden met een paar lijntjes, fig. 6. Aan de onderste punten van het zeil worden de zogenaamde schoten (touwtjes) vastgemaakt, welke aan de achterste dwarsbalk geknoopt zijn. De dan nog ontbrekende stuurman kan worden gesneden uit een stukje hout en daarna op het dek vastge kleefd worden. Dan even bepalen waar de wind van daan komt en het vlot kan het ruime sop kiezen. Veel plezier en goede vaart! 1. Marino Marini, Paard met ruiter 1956-1957. Brons. Gemeente Den Haag. Foto Wouter van Heusden, Arnhem. OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL R 77 Horizontaal: 1. aria, 4. spa, 7. rots, 10. gorilla, 14. ei, 15. las, 16. sik, 18. de, 19. di, 20. sta, 22. mij, 24. ego, 26. strookt, 30. lap, 32. rm, 33. lij, 34 rr, 35. es, 36. no, 37. du, 38. als, 40. oo, 42. po, 44. amerika, 45. pompoen, 46. pm, 47. at, 48. ina, 50. pa, 51. re, 52. ea, 54. eg, 56. ee, 57. dg, 58. eng, 59. restant, 62. rem, 64. eb, 66. sas, 67. la, 68. bi, 69. lam, 72. sok, 74. dd, 76. ambitie. 80. stom, 81. esp, 82. rest. ,7erticaal: 2. rk, 3. aga, 4. sr, 5. pis tool, 6. al, 7. rai, 8. ta, 9. rete, 11. os, 12. Is, 13. reep, 15. li, 17. km, 19. dom, 20. sr, 21. ao, 23. rjle, 25. grommen, 26. sluite 27. tg, 28. kr, 29. trompet, 31. asperge, 36. nap, 37. dra, 38. aai 39. spa, 41. opa, 43. one, 49. notaris, 53. age, 55. ge, 56. en, 57. dra, 58. elbe, 60. ss, 61. as, 63. mode, 65. bl, 67. Ik, 70. aam, 71. mm, 72. si, 73. oer, 75. ot, 77. be, 78. tp, 79. is. Niets is boeiender dan zelf gemaakte tube UHU, een watervaste niet kristal vaartuigjes, zoals bijvoorbeeld het hier afgebeelde kontiki-vlot, op winderige dagen over het water te laten scheren. Zo'n vlot is gemakkelijk te vervaardi gen uit rechte takjes, stukjes triplex, karton, touw, doek'voor het zeil en een liserende lijm. de eerste laag balkjes snij je in de vorm van figuur 1 en bind je vast aan de dwarsbalk. De tweede laag wordt hieronder geplakt. Smeer de kopkanten goed in met lijm, Horizontaal 1. staaf goud 4. kostbare stof 7. uitheems zoogdier 11. bloeiwijze 12. deel v. h. hoofd 13. morslap 15 oude stof maat 16. jongensnaam 18. niet lang 19. spierpijn 21. draaiend deel 23. volkerenorganisatie 24. gevangenis 26. inhoudsmaat 28. godsdienst 31. strafwerktuig 32. groep gelijke mensen 34. jongeling 35. rangtelwoord 39. op de wflze van 41. ongeordende groep 44. gedroogde rozijn 46. meisjesnaam 48. soort onderwijs 49. Engels telwoord 51. inhoudsmaat 53. aanvang 56. gang v. e. paard 26. Frans lidwoord 58. Engelse ontkenning 27. onder het nodige 59. deel v.d. bijbel (afk.) voorbehoud 60. zonder afwisseling (Lat. afk.) 62. niet dik 28. bestaat 63. bepaalde hoeveelheid 29. familielid 64. opera 30. weversklos 65. glazen uitbouw 33. vis 66. inwendig orgaan 36. godsdienst 37. vrucht Verticaal 38. verharde huid 1. boomschors 39. Engels voorzetsel 2. vis 40. anno Cristi (afk.) 3. rijstbrandewijn 41. bevreesd 5. plaats in Gelderland 42. eens (oude vorm) 6. kleurstof 43. voorzetsel 8. Europeaan 45. middag 9. gehoororgaan 47. Ovenkrabber 10. delfstof 50. oude literatuur 14. zij die gaat trouwen 51. gebied 15. klein soort struis 52. Europese hoofdstad vogel 53. landman 17. kleine, zachte 54. verdedigings veertjes organisatie 18. heilig boek 55. boom 20. hoekpilaster 57. vacht- of 22. vertaler verenwisseling 25. deel v. e. trap 61. voorzetsel 0

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 8