Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Eurowoningen bouwt 216 woningen in 3 zeslagen flats AGENDA m i T—T Veenendaalse PTT verrijkt met tel- en boekingsmachines Bejaardencentrum „De Tollekamp" waarschijnlijk in november *66 klaar wmm Met vakantie? Gordijnen open! Afscheid ds. H. Pool Nieuws uit de omgeving Een jaar naar Amerika ELST Man verdronk na herstel werkzaamheden aan pont in Eist EDERVEEN Rondgang Irene 4Ue JAARGANG DINSDAG 12 JULI 1966 Nr. 55 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 Ujnen) - Giro 583427 Redaktie: W. F. ter Hoeren Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scberpenzeel P T 1 I 1 1 8 HL. Li 1 1 I w-ft-.v;;.v ■v..v.v.v.», 1 Dit is de galerijgevel van de nieuw te bouwen 216 Eurowoningen. Hedenmiddag werd door burgemeester mr. dr. J. Hazenberg wéér een eerste paal geslagen. Ditmaal betrof het een paal voor een door de firma Van Eist, in opdracht van Eurowoningen N.V. te bouwen serie van drie flatgebouwen, van elk 72 woningen, verdeeld over zes woonlagen, totaal dus 216 wonin gen. Deze woningen zullen uiterlijk veel weg hebben van de momenteel door de firma Van Eist gebouw de woningen, met dit verschil, dat de woningen, die thans gebouwd worden woningwetwoningen zijn, terwijl de te bouwen flats in de particuliere sector liggen. Enkele verbeteringen zullen in deze flats doorgevoerd worden, waardoor het woongerief verhoogd wordt. Zo zal het lift-trappenhuis bijna in het midden komen (zodanig, dat er aan de ene kant van de lift 5 en aan de andere kant 7 woningen zullen zijn. Bij de woningwetwoningen is dit resp. 3 en 9). Door deze situering wordt het geloop over de galerijen meer verdeeld, en dus minder hinderlijk. Ook binnen in de woningen zullen enkele ver beteringen doorgevoerd worden. Het gehele complex zal door middel van wijkverwarming centraal verwarmd worden, terwijl natuurlijk een centraal antennesysteem aanwezig is. BURGEMEESTER SLAAT EERSTE PAAL VOOR PARKFLAT De flats zullen gebouwd worden aan de zuid en oostkant van de Engelen burg en krijgen een riant uitzicht over de omgeving. De eerste van de drie flats Parkflats genaamd is het eigendom van het Parkfonds, een be leggingsmij, die gevormd wordt door het pensioenfonds van de Koninklijke/Shell, Blauwhoed n.v. en Eurowoningen n.v. Behalve de fraaie situering onderschei den deze flats in de particuliere sec tor zich ook door de bouw van de wo ningwetwoningen. In de eerste plaats zullen de balkons en dakranden van een betonverf voorzien worden, waar door ze afsteken bij het overige verf- werk. De tweede afwijking is de reeds gememoreerde situatie van de liften, die niet aan de kant, maar in het mid den worden geplaatst, bovendien zal het lift-trappenhuis niet uit 1, maar uit 2 Otis-liften bestaan, waardoor de verticale vervoerscapaciteit is verhoogd. De entreehal van de liften zal worden belegd met Altaquartsite vloertegels, terwijl in de beide neventoegangen dubbelhardgebakken vloertegels gelegd zullen worden. Gesloten overgordijnen, achter een plantenvrij gemaakte ven sterbank, een propvolle brieven bus en een briefje op de deur: „tot volgende week geen melk en brood" schreeuwen de oplet tende voorbijgangers toe, dat u met vakantie bent. Er zijn in onze samenleving mensen, die daar niet tegen kun nen en van de gelegenheid ge bruik maken de vermogenssprei ding op hun manier te regelen Voor u geeft dit echter een min der prettig slot van de vakantie De politie roept daarom allen op. die de komende weken met vakantie gaan, ervoor te zorgen, dat het huis er zo gewoon mo gelijk uitziet. Beter, dan het slui ten van de gordijnen en het weg halen van de planten is, om ie mand te vragen voor de groene vrienden te zorgen en tegelijker tijd de brievenbus te ledigen Briefjes op de deur zijn onnodig indien men tevoren de leveran ciers waarschuwt dat men met vakantie is. Binnen in de woning zyn eveneens enkele aantrekkelijke wijzigingen aangebracht, waardoor het woon comfort is verhoogd. Achter de toe gangsdeur tot de woning wordt een tochtdeur geplaatst. In de keuken bevindt zich in plaats van een drie- een vierlidsaanrecht, dat voorzien is van een roestvrijstalen aanrecht met 2 spoelbakken. De keuken is zo ruim van afmeting (2.79 x 2.90 m), dat hij als eetkeuken te gebruiken is. In de keuken bevindt zich ruim vol doende bergruimte, welke wordt ver kregen, doordat deze voorzien wordt van 4 hang-servieskasten, 2 boven de aanrecht en 2 aan de overliggende Maandagmorgen j.l. werden voor de eerste maal in het Veenendeelse post kantoor de nieuwe duplex-telmachines en een boekingsmachine in gebruik ge nomen. Deze machines zijn reeds in de meeste grote postkantoren aanwezig en maandagmorgen sloot ook Veenendaal zich hij de trotse bezitters hiervan aan. Vroeger werden door de loketemployees de gegevens van de klanten op ver schillende staten aangetekend. Zo was er een staat voor de AOW-uitbetalingen, voor postwissels, e.d. Met de in gebruikname van de nieuwe machines is dat allemaal verleden tyd. Bij elk loket staat een duplex-telma- chine en op deze machine kan de loket employee alles verwerken. Er zijn acht mogelijkheden, die alle een codenummer hebben. Zo komt er op de telstrook (in duplo) als codenummer voor de AOW bijvoorbeeld het nummer 1 te staan, voor de spaarbank nummer 2, voor postbe- talingen nummer 3, enz. Alle uitgaven en inkomsten komen op deze strook te staan. Dat houdt in dat, in tegenstelling met voorheen, nu alles aan één loket af gehandeld kan worden en men niet meer van het ene naar het andere behoeft te gaan. Deze modernisering betekent van zelfsprekend een spreiding van het pu bliek bij de loketten en natuurlijk een vlottere afhandeling. De telstroken van de duplex-machines worden door een boeker telkens mee genomen en deze ordent en controleert met de boekingsmachines deze telstro ken. De uitkomsten van duplex-tel- en boekingsmachine moeten overeenstem men. Zo niet, dan zal men de fout moe ten opsporen. Wanneer de ambtenaren die deze ma chines moeten bedienen ermee ver trouwd geraakt zijn, betekent het een versnellen van de administratie en een verhoging van de service aan het pu bliek. In deze tijd van een geweldige op komst van alle mogelijke elektrische tel en rekenmachines benevens de compu ters, dienen de mensen op de hoogte ge bracht te worden met al deze moderne voorzieningen. Het merendeel van het publiek wil nog niet zo aan het girale verkeer en blijft vasthouden aan het chartale, hoewel het eerstgenoemde eenvoudig en veel goed koper is. Tevens bewerkstelligt het een snellere afwikkeling, dat zowel het PTT-personeel als het publiek zelf ten goede komt. Ds. H. Pool, de beroepen predikant van de Gereformeerde (vrijgemaakte) kerk te Veenendaal heeft zondag 10 juli afscheid genomen van zijn gemeente Balkbrug. Nadat ds. Pool enige weken vakantie genomen heeft zal hij op zondag 7 aug. in de voormiddagdienst bevestigd wor den als predikant in Veenendaal, door ds. C. J. Smelik uit Bunschoten. In de namiddagdienst van die zondag zal hij zich met een intredepreek aan zijn nieuwe gemeente verbinden, zodat dan de vakature van ds. J. D. Wielenga, die op 9 januari naar Australië vertrok, weer vervuld is. GESLAAGD. Aan de HTS voor de Bouwkunde zijn geslaagd voor het examen weg- en waterbouwkunde de heer A. Ooms en voor het examen landmeetkunde de heer A. G. Wijnen, beiden te Veenendaal. wand. Hierdoor kan er onder de kas ten een tafel of ijskast geplaatst wor den. De woonkamer is wat afmetingen betreft royaal te noemen, n.l. 4.07 x| 6.21 m. Tussen woonkamer en de ou derslaapkamer wordt een pre-fab kas- tenwand geplaatst, die zodanig gecon strueerd is, dat ze van de totale opper vlakte van de beide vertrekken niets afdoet. Overwogen wordt deze kasten tot aan het plafond te laten doorlopen, waardoor 2 extra kasten verkregen zouden worden. Een en ander is moge lijk geworden, doordat de grote slaap kamer niet zoals in de woningwet woningen slechts vanuit de kamer bereikbaar is, maar een eigen deur naar de gang heeft. In deze slaapkamer wordt een extra vaste wastafel aangebracht, zodat er in totaal 2 vaste wastafels in die huizen zullen zijn, ook nog een in de douche ruimte. Deze slaapkamer heeft een op pervlakte van 2.95 x 4.07 m. Bovendien bevindt zich in dit huis nog een kinderslaapkamer die voor 2 kinderen geschikt is, de oppervlakte is n.l. 2.00 x 4.37 m. Vanuit de woonkamer kan men op het zgn. „woonbalkon" komen, dat voor de hele woning langs loopt en 8.15 x 1.13 groot is. PREDIKBEURT. Veeneind: donderdag 14 juli a.s. om 7.30 uur ds. Vosman uit Drijssen. Geslaagd By de te Delft gehouden examens voor het Staatsexamen Jeugdleidster-Handen- arbeid B slaagden de dames R. van Schup- pen, A. Keuning en P. van Dintheren. Voor het Staatsexamen akte K (Nut tig Handwerken l.o.) slaagden resp. in Den Haag en Den Bosch de dames mevr, J. G. Jol, mevr. J. Reinders en mevr. Van Dolderen. Al deze kandidaten ontvingen hun opleiding aan de Modevak- en Kunst nijverheidsschool van de dames A. en M. Schuit te Ede. GESLAAGD. Tijdens de te Zwolle gehouden exa mens slaagde mej. Ria van Laar uit Achterberg voor het diploma Harmo nium voorbereiding 2. Zij ontving haar opleiding bij mej. P van Manen te Veenendaal. Aan de Campus hogeschool te Drie- nerlo slaagde voor het propaedeutisch examen 2e gedeelte in de chemische richting de heer E. G. van den Broek te Veenendaal. Drie doden en drie ernstig gewonden bij verkeersongeval HTJIS TER HEIDE: Een zeer ernstig verkeersongeluk op de Amersfoortse- weg in Huis ter Heide (gem. Zeist) heeft gisteren het leven gekost aan drie inzittenden van een personenauto. Drie andere inzittenden werden ernstig gewond. Hier de auto-resten nadat de wagen na een inhaalmanoeuvre met grote snelheid tegen een hoorn botste. EDE. Iedereen verwachtte woensdag avond in de raad van Ede een loting over het bezetten van een raadszetel door een van de gebr. Soetendaal. Zoals bekend was, behalve de heer B. J. Soe-1 tendaal die al 8 jaar zitting heeft voor de s.g.p. ook de heer W. Soeten- j daal nu voor het eerst voor de Boe renpartij gekozen. Daar geen van bei den wilde bedanken, moest er over het bezetten van een zetel geloot worden, omdat broers geen deel uit mogen ma ken van dezelfde gemeenteraad. Vlak voor het begin van de vergadering had de voorzitter echter een briefje van de heer W. Soetendaal gekregen, dat hij voor zijn benoeming alsnog bedankte. De heer C. Meijer een van de wet houders voor-half-geld is thans voor de raad benoemd. Van een eventuele wethouderszetel ziet hij nu echter af. Het instituut Nederland-Amerika ver strekt elk jaar een aantal beurzen, die Nederlandse jongelui in de gelegenheid stellen een jaar te studeren in de Ver enigde Staten. Van de 25 beurzen, die dit jaar werden uitgereikt, kwam er een terecht by mej. G. van Zanten, dochter van de bekende dirigent van die naam, uit Veenendaal. Daar de beurs alleen de reis- en ver blijfkosten in Amerika dekt, kreeg Mej. Van Zanten ook nog een „Pepsi Cola Fellowship" ter grootte van 8 300 voor zakgeld en dergelijke. De Fellowship werd haar woensdag middag tijdens een feestelijke bijeen komst in de Vrumonafabrieken in Bun- nik uitgereikt. DIT DEED DE R.P.S. De rijkspostspaarbankloketten in de postkantoren hebben weer heel wat ont vangen en uitbetaald. Hieronder vindt u een staatje vermeldende resp. de be dragen van inleg en uitbetaling in gul dens met tussen haakjes er achter het aantal daarvoor benodigde handelingen. Veenendaal 154.000 993), 192.000 (410); V eenendaal-Zuid 31.000 (430), 14.000 (36); Ederveen 23.000 (85), 26.000 (38); Scherpenzeel 33.000 (133), 27.000 (48); Overberg 7.000 (34), 4.000 (5); Renswoude 8.000 (54), 5.000 (18). Schade geregeld; toch aangifte Omstreeks middernacht zaterdag deed de heer L. uit Veenendaal aangifte van het feit, dat ongeveer een half uur te voren zijn bromfiets beschadigd was door een aanrijding met een andere bromfietser. De laatstgenoemde kwam vanaf het trottoir op de Achterkerkstraat, bij een IJssalon de weg oprijden, zodat er een botsing ontstond met de heer L. Degene, die vanaf het trottoir kwam bekende schuld en zei, dat de verzeke ring zou betalen. Als naam gaf hij op W. V. uit Ede. Mej.. G. van Zanten, links op de foto, kreeg woensdag tijdens een feestelyke bijeenkomst in de Vrumonafabrieken in Bunnik een Pepsi Cola Fellowship uit gereikt. Op 31 augustus 1965 werd de Stichting Hervormd Bejaardencentrum „De Tollekamp" in Rhenen opgericht. Het bestuur bestaat uit negen leden, welke gekozen zyn uit de Gecombineerde Vergadering van Kerkvoogden, Notabelen en Kerkeraadsleden van de Hervormde Gemeente te Rhenen. De heer De Rode, secretaris van het bestuur, deelde mee dat de werkzaamheden aan het nieuwe bejaardencentrum, die in midden '65 begonnen zyn, vermoedelijk half november van dit jaar gereed zullen zijn. De streefdatum was 1 november, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dat enige weken later worden. Sinds de bouw zijn de Rhenense be jaarden in het leeggekomen, oude be jaardencentrum van Veenendaal onder- GESLAAGDEN IN UTRECHT Aan de Rijksuniversiteit in Utrecht slaagden een viertal Veenendalers. Voor het kandidaatsexamen Sociolo gie de heer A. Hardeman en voor het kandidaatsexamen geneeskunde mej. M. Verhey en de heren J. H. J. Kets en J. J. Remme. PTT-auto tegen bakfiets In het Schrijverspark, vlakbij de su permarkt stond dinsdag een bestelbus je van de PTT geparkeerd. Toen de bestuurder van deze wagen, de heer A. H. van E. er mee weg wilde rijden, lette hij niet voldoende op het overige verkeer. De heer A. O. die op zijn bakfiets kwam aanrijden kon de PTT-auto niet meer ontwijken, met het gevolg dat er een botsing ontstond, waarbij beide wagens schade opliepen. POLITIEMAN KREEG KLAPBAND Zaterdagmorgen kreeg de heer K. de H., een politieambtenaar uit Rijswijk, een lekke achterband op Rijksweg 12. De wagen van de heer De H. kwam in een slip terecht en ging naar de middenberm, waarin deze tot stilstand kwam. De auto werd beschadigd en doordat hij de weg versperde ontstond er een opstopping. Bakker schrok en reed door De heer P. van D. uit de P. H. van Rijnstraat in Veenendaal hoorde dat er iets tegen zijn auto aan reed. Toen hij ging kijken, zag hij nog net een brood bezorger wegrijden. Hoewel hij niet ze ker wist, of deze man werkelijk de schade aan zijn auto veroorzaakt had. lichtte hij toch de politie in. Inderdaad bleek de politie, dat de heer F. J. O., bezorger van de firma Van Kooten, de schade aan de auto had veroorzaakt. Hij vertelde zo ge schrokken te zijn, toen het gebeurde, dat hij niet anders wist te doen. dan hard wegrijden. De firma Van Kooten draait voor de schade op. gebracht, waar zij nog steeds verblijven. De 45 bejaarden die uit Rhenen ver trokken, zullen alle met het gereedko men van het nieuwe bejaardencentrum naar Rhenen terugkeren. De inrichting van het gebouw is als volgt: In het centraal verzorghuis zijn o.m. 110 éénpersoonskamers, 12 twee- peroonskamers, 5 ziekenkamers met 10 bedden, 3 logeerkamers met vier bedden en 14 personeelskamers, benevens dienst ruimten, recreatie- en conversatiezalen. Het gebouw is voorzien van een lift, centrale verwarming en er is koud en warm water op alle kamers. Elke ka mer heeft een eigen toilet, een kitche nette en een hang- en legkast. Verder zijn er nog 11 bejaardenwoningen. Deze liggen bij het verzorgingshuis. Voor opname komen in de eerste plaats in aanmerking, inwoners van de Gemeente Rhenen, respectievelijk zij, die vroeger langere tijd in deze gemeente gewoond hebben. Zij, die in het huis wensen te worden opgenomen moeten een viertal formu lieren inleveren, namelijk een aanmel dingsformulier, een financiële verkla ring, «en gezondheidsverklaring en een recente TBC-vrije verklaring, afgegeven door een erkend consultatiebureau. De voorlopig vastgestelde prijzen zijn: voor een éénpersoonskamer 400 per maand, voor een tweepersoonskamer 650 per maand. De huur voor de be jaardenwoningen zal 100 per maand zijn, de verwarming en verdere voor zieningen 30, terwijl water, gas en elektriciteit voor rekening van de huur der zijn. GRATIS LOGIES Ene W. E. uit Ruurlo had in de nacht van zondag op maandag moeilijk heden met zijn scooter. De politie trof hem prutsend aan zijn vervoermiddel aan onder het viaduct van de Rijks weg. De dienaren van de Heilige Herman dad probeerden de gestrande scooter rijder te helpen, maar ook hun techni sche kennis schoot kennelijk tekort, want de scooter wilde niet meer aan de praat komen. De scooter is daarop door de politie in een garage ondergebracht, terwijl E. een gratis logies in een cel aangeboden kreeg. RHENEN Ernstig verkeers ongeluk op Utrechtse straatweg Maandagmorgen j.l. had er om 7.30 uur een ernstig auto-ongeluk plaats op de Utrechtsestraatweg. Ter hoogte van perceel 16 stond een vrachtauto gepar keerd. Een naderende vrachtauto, bestuurd door T. H. v. d. L. uit Kesteren, trachtte achter de geparkeerde wagen te stoppen, maar gleed door. In een poging om een botsing te voorkomen ging hij de stil staande vrachtwagen links voorbij. Er naderde echter eeh Opel Rekord, be stuurd door J. v. B. uit Herewaarde, en de bestuurder hiervan trachtte een bot sing met do vrachtwagen te voorkomen door hard te remmen. De Opel Rekord gleed weg en kwam boven het talud te hangen, vanwaar het, zwaar beschadigd, naar garage Van Leyen vervoerd werd. Do materiële schade was groot. De be trokken personen bleven ongedeerd. De heer B. M. v. d. Berg, oud 52 jaar, is gisterenavond zeven uur bij herstel werkzaamheden aan de pont bij het Ingense Veer overboord geslagen en verdronken. De heer v. d. Berg, die net klaar was met zijn werk (laswerkzaam heden) lag in een bootje langszij toen er enkele vrachtschepen passeerden, welke een dermate hoge golfslag ver oorzaakten, dat de heer v. d. Berg overboord sloeg. De veerknechten sprongen hem nog wel na, maar aan gezien hij in de stroming terecht kwam was er geen redding meer mogelijk. Tot op heden is het stoffelijk overschot nog niet gevonden. LUNAPARK Op een terrein aan de Schoolweg wordt donderdag t. en m. zaterdag een Lunapark georganiseerd door de buurt vereniging Franseweg. De opzet is eigen bevolking zowel als, vakantiegangers te laten genieten van de gewone kermisattracties, als werp en schiettenten en oliebollenkramen, maar daarnaast ook van de auto-scoo- terbaan, zweefmolen en bokstent. Het fanfarekorps Irene te Ederveeit maakt woensdagavond in het kader van de Ballpointactie voor het instrumenten- fonds een muzikale rondgang door de buitenwijken van Ederveen. Tijdens de rondgang zullen de bewo ners van de door Irene bezochte straten in de gelegenheid gesteld worden hun steentje aan deze actie bij te dragen. RHENEN Dinsdag 12 juli Cuneratoren zomeravondbespeling op het ca rillon, door de beiaardier Henk Herzog uit Den Haag. Woensdag 13 juli Boswachterswo ning Haalboom op Remmerstein 18.45 uur start avondwandeling naar de Leemkuil, o.l.v. Adriaan P. de Kleuver. AMERONGEN Dinsdag 12 juli St. Andrieskerk 20 uur Zomeravondconcert door Endre Kovacs, Boedapest, orgel en Sjef Bröcheler. fluit. •1LST Donderdag 14 t.m. zaterdag 16 juli Groot Lunapark. BIOSCOOP Luxortheater cenendaal Woensdag 19.30 uur The bridge on the river Kwai. Donderdag en vrijdag 19.30 uur: Het geheime commando.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1