Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Dertigduizend mensen vijftien dagen vrij WIST U... AGENDA GEZELLIG WINKELEN IN VEENENDAAL Voorzichtigheid op weg is geboden Veenendaal maakt kans op extra toewijzing bouwvolume PAKO ONTSLAAT TWINTIG MAN ELST Dinsdag bijenmarkt AMERONGEN Grote wedstrijd Teenager- en Beatgroepen In Amerongen kan worden gezwommen Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal AFSLUITING OVERWEG KLOMPERSTEEG „DE VALLEI" in de fabrieksvakantie 40e JAARGANG VRIJDAG 15 JULI 1966 Nr. 56 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL §8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Vandaag, vrijdag 15 juli sluiten zich de poorten van de fabrieken en bouwterreinen, en voor 1 augus tus gaan deze voor de meeste werkers niet meer open. Bijna een jaar is naar deze weken verlangd, maar eindelijk is het weer zover: de vakantie is weer aangebroken. Van de 52.500 inwoners van de plaatsen waar De Vallei verschijnt zijn er - volgens een voorzichtige schatting - meer dan 30.000 mensen bij deze massale „werkstaking" betrokken. Natuurlijk niet alleen werknemers, maar ook hun gezinnen. Met alle denkbare middelen van vervoer trekt men er opuit, en velen proberen zo ver mo gelijk te komen. Ieder jaar gaan er nóg meer mensen naar het buitenland, waarbij de meesten een eigen - linnen - woning meenemen. Behalve een exodus uit onze streek is er ook een verkeer de andere kant op. Velen, vooral uit de Randstad komen hier hun vakanties doorbrengen, zodat het aan het aan tal mensen, dat er in de plaatsen is nauwelijks te merken valt, dat het vakantie-periode is. Alleen de gezichten zijn veranderd. In de fabrieken staat de produktie stil, maar dat betekent niet, dat er niet gewerkt wordt. Integendeel, 2 tot 4 van de werknemers blijft doorwerken in de vakantie en bovendien zijn er in enkele fabrieken speciaal voor de va- kantietijd werkers aangenomen meestal scholieren - om bepaalde kar weitjes op te knappen. De werkzaam heden van deze mensen liggen echter in het vlak van het onderhoud. De tijd dat de fabriek stil ligt is prima ge schikt om een machine eens een grote beurt te geven. Anderen voeren schoon maak werkzaamheden op de moeilijk bereikbare plaatsen uit, terwijl natuur lijk ook het bewakingspersoneel niet met vakantie is. Degenen, die aan het met vakantie gaan verdienen, hebben de laatste we ken goede zaken gedaan. Tal van kam- peerartikelen zijn aangeschaft, auto's zijn nagekeken en reizen zijn ge boekt. Ook de verhuur van tenten en auto's is groot geweest. Een tentenverhuur bedrijf deelde mee, dat bij hen min stens honderd tenten te weinig in de verhuur zijn voor deze weken, maar dat het niet verantwoord was om er meer aan te schaffen, omdat ze anders in de rest van het jaar niet gebruikt zouden worden. Een autoverhuurbedrijf vertelde dat alle auto's besproken waren en ook daar had men niet aan de vraag kun nen voldoen. De meeste auto's zijn ge huurd voor een tocht naar het buiten land. Zelfs alle busjes die dit bedrijf heeft zijn verhuurd. Al degenen, die een auto gehuurd hebben beschikken dus zelf niet over een wagen. Dit brengt geljjk de ge dachten op een ander terrein: dat van de verkeersveiligheid. De groeps commandant van de Rijkspolitie te Leusden, waaronder Renswoude valt deelde mee, dat hij extra drukte ver wacht. En door het grote aantal min der ervaren rijders verwachtte hü extra werk voor zijn corps. Al het mogelijke zal echter gedaan worden het verkeer zo vlot mogelijk te laten doorstromen en veel zal er ook van af hangen, of het vertrek en de te rugkomst van de vakantiegangers ge spreid plaats vindt, dan wel alles te gelijk. Met opstoppingen moet echter rekening gehouden worden. Ook import De intocht van vakantiegangers is echter ook beduidend. Alle campings verwachten de volgende week vol tot overvol te zitten. Het aantal toeristen kan tot meer dan tienduizend oplopen, als alle plaatsen werkelijk bezet wor den, maar veel hangt echter van het weer af. Indien het weer zaterdag slecht is, zullen veel mensen, die plan- nenhadden in eigen land te gaan kam peren thuis blijven. Anderen zullen misschien toch nog naar het buitenland gaan enz. De verwachtingen van De Bilt zijn niet ongunstig, al zijn ze ook moeilijk gunstig te noemen, maar om dat de Koningin Juliana-ulo een schilderij bezit met daarop Volen- dammer vissers? dat dit schilderij, met een waarde van f 100,— enkele weken geleden gestolen was? dat het thans weer op zijn plaats is? dat het echter wel beschadigd is? dat men het schilderij geruild heeft tegen een koperen asbak? dat die asbak slechts f 10— waard is? dat de daders nog niet bekend zijn, maar dat men hoopt dat ze de vol gende maal iets van nog geringere waarde meenemen? deze tijd van het jaar kan het weer in een dag volkomen veranderen en ten kwade is momenteel vrijwel niet meer mogelijk. Volgens berichten van de VVV in Rhenen en Amerongen heeft men de indruk, dat alle beschikbare ruimte vol geboekt is. Misschien, dat hier en daar in Rhenen nog een bed te bemachtigen is, in Amerongen is dat vrijwel niet meer het geval. Ook dit betekent enige duizenden die hun vakantie in onze streek doorbrengen. Zo staan er dus tegenover de velen, die met vakantie gaan, een vrijwel ge lijk aantal, dat hierheen komt. Het ge tal blijft hetzelfde, alleen de gezichten veranderen. Toch zal het overal te merken zijn, dat het vakantietijd is. De vreemdelingen zullen aan vakantie- kleding kenbaar zijn, terwijl degenen, die niet met vakantie gaan daarbij af stekend, zich toch ook veel op straat zullen vertonen. Niet met vakantie gaat nog altyd een groot deel van het Nederlandse volk, ook uit onze streek. Hiervoor zijn verschillende oorzaken, maar een nog steeds voorname - in deze tyd van welvaart - is het niet beschikken over de nodige middelen. Gezinnen op een minimum-inkomen kunnen de ontvangen vakantietoeslag vaak wel beter gebruiken, dan door ze aan va kantie uit te geven. De kolenman en het kledingmagazijn worden met deze penningen overgehaald om te zorgen voor warmte en dekking in de ko mende winter. Voor anderen zijn er privé-omstan- digheden, die velerlei zijn. Ook heb je fervente dagjesmensen, die niets liever doen, dan vandaag een dagje hierheen, morgen eens een andere kant op. In dien dat een reden is van thuisblijven, dan is dat ook een eigen vorm van vakantiebesteding, die - daar een van de grondprincipes in de vakantietijd persoonlijke vrijheid moet zijn - mis schien door sommigen vreemd gevon den wordt, maar toch volkomen aan vaardbaar is. Iedereen vermake zich op eigen wij ze, men zij alleen voorzichtig met het eigen leven, zowel als met dat van anderen, want ieder jaar gebeuren er Tijdens een bijeenkomst in Hotel De Korenbeurs, ter gelegenheid van het feit, dat de burgemeester van Veenendaal, mr. dr. J. Hazenberg, de eerste paal voor een serie van 216 flats had geslagen, vertelde de heer D. W. van Niekerk, van Ratiobouw, dat het tempo waarin de flats in de Engelburg ge bouwd worden zo hoog is, dat Veenendaal zeker voor een extra contingent woningen in aanmerking komt. De minister kan een verhoging van het aantal te bouwen woningen toestaan tot een maximum van 662/3% indien bij arbeidsbesparende methoden een werkelijk grote arbeidsbesparing gebleken is. Uit een vergelijkend onderzoek is gebleken, dat van vier gelijkwaardige bouwprojcten de firma Van Eist bij de thans in aanbouw zijnde flats in de Engelenburg verreweg de minste manuren per eenheid nodig gehad heeft. In vergelijking met de andere, lag het aantal uren in Veenendaal 15 tot 25% lager. De bijeenkomst werd behalve door de reeds genoemden ook bijgewoond door de heren drs. Poot, directeur van Eurowoningen, J. W. Droog, directeur van Parkfonds de opdrachtgeefster voor deze bouw de heer F. A. Groen van de Provinciale planologische dienst in Utrecht en verder vertegen woordigers van Patrimoniums Bouwvereniging, architecten, Aannemersbe drijf Van Eist en van de gemeentelijke dienst, de heer G. C. Stuyvenberg. veel ongelukken, juist in deze tijd. En voorkomen is nog steeds beter dan ge nezen. De burgemeester, die de rij van sprekers opende, zei ondermeer: „Ik wil beginnen u en onszelf geluk te wensen met het feit, dat we hebben vastgelegd in de vorm van een eerste paal. Er is steeds meer behoefte aan, om als een bouwwerk begint dit vast te leggen en hierbij heb ik op de achtergrond van mijn gedachten iets over een merkwaar dige wereld, waarin wij leven. Na de oorlog denken wij dat we alles kunnen, in ieder ge val kunnen we veel. Toch is het niet juist om zoveel kritiek uit te oefenen op een vorig re- geringsbestel, zoals tegenwoordig tot in de literatuur toe wordt gedaan. Er is echter geen reden om de historische band los te laten, al houd ik het oog ogen voor de plicht van vandaag", aldus de burgemeester, die vervolgde ,Jk vraag me af, waarom die voortref felijke mens van na de oorlog in twintig jaar tijd geen kans gezien heeft de meest eenvoudige in de samenleving een woning te bezorgen. Ik wil dan ook dit stellen, dat ik ongelooflijk dankbaar ben, dat we nu weer mogen constateren, dat die arme mensheid, waarvoor ik een groot respect heb, vooral voor degenen, die al jaren op een woning wachten, nu ook m staat ge steld wordt een woning te krijgen hetzij rechtstreeks, hetzij langs de weg van door stroming". In zijn toespraak sprak de burgemeester ook nog zijn bewondering uit, voor het feit, dat deze woningen in particulier zij het dan met overheidsgeld gesteund initiatief tot stand komen. Als directeur van Eurowoningen n.v. sprak drs. Poot .Hij zei onder meer: „Het is niet meer zo vanzelfsprekend, dat er palen geslagen worden, als dat kortgeleden nog was. In de toespraak van de burgemeester heb ik begrepen, dat hij dacht aan het feit, dat wij tegenwoordig menen de economie te kunnen beheersen. Indien echter zal blij ken, dat het tempo van de woningbouw ach teruit moet, dan blijkt, dat wij op econo misch gebied niet zo veel zijn vooruit ge gaan". Verder stipte hij aan, waarom Parkfonds in Veenendaal wil bouwen. Volgens hem moesten verschillende voorwaarden vervuld worden, voordat een dergelijke maatschappij het risico durft te nemen. „Van Eist bouwt nu ongeveer 1000 woningen in een goed tempo, tegen een redelijke prijs. De gemeen te Veenendaal heeft een actief bestuur en een behoorlijke groei. De verwachting is, dat het inwonertal in 1980 ongeveer verdubbeld zal zijn. Dat alles is reden om in een derge lijke plaats te gaan bouwen. Natuurlijk spreekt ook het rendement een woordje mee". Tot slot gaf de heer Niekerk zijn beschou wingen over het werktempo en de mogelijk heid, die er voor Veenendaal reëel inzit een groot extra bouwvolume te krijgen, zoals hierboven werd aangestipt. Jongetje (5) aangereden De vijfjarige H. A. v. A. van het Panhuis in Veenendaal stak woensdag plotseling de weg over. Op dat moment naderde een brom fiets bestuurd door de Spaanse Vee- nendaler L. G. L. Het was voor L. on mogelijk het knaapje te ontwijken, zodat beiden vielen. Burgemeester, mr. dr. J. Hazenberg, voor het eerst sinds lange tijd weer vergezeld van wethouder Van Kuijk, hield ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe raadhuis een toespraak. Hierin deelde hij onder meer mededat de bouw on geveer 3 weken op het schema voor lag. Na het uitspreken van zijn rede - ge houden op de plek waar de trouwzaal komt - werd alle werkers Pannebier verstrekt. In verband met werkzaamhe den wordt de spoorwegovergang in de Klompersteeg in de nacht van zaterdag op zondag van 0.30 tot 7 uur en in de nacht van zon dag op maandag van 0.30 tot 6 uur voor alle verkeer, met uit zondering van voetgangers, fiet sers en bromfietsers, afgesloten. De wegomlegging, die hiervan het gevolg is, zal met borden worden aangegeven. DOOR AFNAME SPELDJESRAGE: Vorige week vrijdag hebben 23 personeelsleden van Pako in Rhenen ont slag aangezegd gekregen, in verband met het feit, dat zij voor het bedrijf over compleet waren. Op een enkele uitzondering na zijn al deze mensen beneden de 25 jaar oud en nog geen drie jaar in dienst. Het merendeel is speciaal in verband met de „speldjesrage", die enkele jaren geleden begon, in dienst ge nomen, en nu deze rage reeds weer ongeveer een jaar is uitgewoed, is het voor de directie van Pako niet meer mogelijk deze mensen aan het werk te houden. Degenen, die voor Pako thuiswerk verrichtten zijn reeds eerder afgestoten. De directie heeft al het mogelijke gedaan, het voor de ontslagenen zo goed mogelijk te regelen. Reeds voordat het ontslag werd aangezegd, had de heer Drost, directeur van de Pako, overleg gepleegd met verscheidene grote be drijven in de omgeving, over plaatsing van het personeel, dat hij hem moet afvloeien. Het grootste deel van het personeel kan dan ook direct bij een ander bedrijf in dienst treden. Over de wijze waarop ontslag is verleend is overeenstemming en goedkeuring bereikt met de ondernemingsraad, arbeids bureau en vakbeweging. In zijn privé-kantoor hadden wij een gesprek met de heer B. Drost, directeur van de Pako. In het kort vertelde de heer Drost de historie van zijn bedrijf. „Het bedrijf werd ruim vijfentwintig jaar geleden opgericht. Tot nu toe is er in onze basisproduktie altijd een «gesta dige groei waargenomen, Deze groei was normaal tot 1963. Toen kreeg het kind een waterhoofd, door de speldjesrage, die toen ontstond; de omzet werd ver dubbeld. We moesten personeel aanne men, want de basis van ons bedrijf heb ben we nooit uit het oog verloren. Een rage, die zo plotseling opkomt verdwijnt ook weer even snel. Al onze oude rela ties hebben we kunnen behouden en we hebben er ook steeds voor gezorgd, dat het normale werk niet in de verdruk king kwam. Vorig jaar juli kregen we onze laatste order op speldjes. Na die tijd hebben we nog wat uitlopende or ders afgeleverd, maar reeds enige tijd is er op dat gebied niets meer te doen. Enkelen hier hebben nog gehoopt op de sleutelringen, die in trek leken te komen, maar daar had ik direct al niet veel ver trouwen in. Het is een geheel ander ar tikel dan de speldjes. Voor verzameling leent het zich veel minder. Bovendien kwam er reeds direct allerlei rommel op De bromfiets werd beschadigd, en het jongetje klaagde over pijn in de enkel en is daarvoor door zijn moeder bij een dokter gebracht. In verband met de fabrieksva kantie verschijnt De Vallei in de week van 18 t/m 23 juli ALLEEN OP DONDERDAG 21 JULI. De week daarop, dus van 25 t/m 30 juli is de verschijning weer nor maal op dinsdag en vrijdag. Wij verzoeken abonné's en ad verteerders met inzending van hun advertentie-copie hiermede rekening te willen houden. Uitg. en Red. Nieuwsblad „De Vallei" Dinsdag a.s. zal de traditionele Vee- nendaalse bijenmarkt gehouden worden op het terrein aan de Sandbrinkstraat, voor het OCB-gebouw. De jury, bestaande uit de heren A Laban uit Wageningen. A. Blom uit Rhenen en de Veenendaler G. Schrij ver, zal zijn werk om 9 uur beginnen. De prijsuitreiking is op 11 uur bepaald. Gedurende de gehele dag zullen er demonstraties in het korfvlechten wor den gegeven, die voor een ieder toe gankelijk zijn. PV DE INSTUIF TE ELST Wedvlucht Bergen op Zoom op 10-7- '66. In concours 425 duiven. Gelost om 11.30 uur. A. C. v. Zetten 1-12; J. v. Aalten 2- 13-15-16-17; W. C. v. Ewijk 3-5; Gebr. Brienesse 4-8-18; M. H. Lit 6; J. v. Swetselaar 7; H. B. Bouman 8; M. J. Doornebal 9; A. J. Bos 10; T. v. Laar 11; H. v. Doornspeek 14; M. Brouwer 19. Voor de zesde maal in successie organiseert de Amerongse sportvereniging een teenagerevenement op het sportpark De Burgwal te Amerongen. De wed strijden worden gehouden op zaterdag 16 juli a.s. om half acht. Als speciale gasten zullen optreden de bekende zangeres Anneke Grönloh en de beatgroep de Hunters uit Amsterdam, bekend van radio en t.v. De wedstrijden zullen een tweetal avonden in beslag nemen, n.l. 16 en en 23 juli a.s. Het is deze maal de bedoeling geweest van de organisatoren om de jeugd aan hun trekken te laten komen. Het wed strijdgedeelte is nu dan ook niet direct het hoofdelement. Men kan deze avond zien in het licht van amateurs, aange vuld met semi-beroepsgroepen, groepen dus die reeds een of meerdere liedjes op Met kennis van •aken heide de mrgemeester van 7eenendaal de eerst» mal voor een Irietal flats van Eurowoningen N.V. Zaterdag a.s. is weer een dag, die in de geschiedenis van Amerongen met een gouden potlood kan worden aangete kend. Dan vindt n.l. de officieu ze opening plaats van het zwembad „De Blauwe Schuur". Het bad gaat open om acht uur en zal om zes uur 's avonds de poorten weer sluiten tot zon dagmiddag één uur. Velen weten nog hoe het twee jaar geleden is begonnen. Sinds die tijd is er op het terrein enorm veel werk verricht. Men heeft te maken gehad met tegenslagen doch Amerongen zou Amerongen niet zijn als deze tegen slagen niet konden worden overwon nen. Veelal is het hier zo, dat als men wil dat er iets komt, het al raar moet lopen als het er dan ook niet komt. In een kleine twee jaren heeft men kans gezien om het bad gereed te krijgen. Hoewel het nog niet voor de volle honderd procent klaar is heeft het ge meentebestuur toch gemeend om za terdag a.s. het bad in gebruik te ne men. De officiële opening zal plaats hebben op 6 augustus a.s., Voor welke dag een feestprogram ma is samengesteld waarover echter volgende week meer. Thans is het be langrijkste, voordat de grootste stroom Nederlanders met vakantie gaat, dat het bad open is en dat ieder, groot en klein een duik kan nemen. De enige hoop is echter nog, dat ook het weer wat mee zal werken Ondanks dat ge loven we dat er nog vele mensen van het bad gebruik zullen maken voordat het half september weer gesloten zal worden. de plaat hebben vastgelegd. Optreden den zullen o.a. zijn de groep Yart 21 uit Utrecht, een beatgroep uit Dieren welke reeds in het programma Ringo is opge treden en hierin een goed debuut heeft gemaakt; The Two Sisters uit Ameron gen zelf enz. Verder zal er deze avond een groep gehandicapten optreden. Deze groep wordt gevormd door mensen, die worden verpleegd op het revalidatiecen trum De Hoogstraat. De organisatoren van dit festijn, dat niet alleen voor de jeugd is bedoeld, zul len er zeer zeker weer in slagen het jeugdig publiek, dat deze avonden toch wel de toon zal aangeven. Men heeft dan ook getracht de jeugd te geven waar zij recht op heeft n.l. muziek uit do hedendaagse tijd. Dat de Hunters uit Amsterdam even eens aanwezig zullen zijn bewijst, dat men begrip heeft voor het heden. Deze groep is in Nederland niet onbekend. Het wedstrijdelement wordt elk jaar minder, daar beatgroepen voor de jeugd een aantrekkelijk onderdeel is gewor den. Anderzijds is het aantrekken van deze groepen een hele toer, want de meesto goede groepen kunnen vaak kon trakten krijgen en doen dan niet meer mee aan een amateurwedstrijd. Desondanks geloven we, dat het zater dagavond in Amerongen weer bijzonder druk zal zijn met jongeren uit Ameron gen zelf en de wijde omgeving. Wanneer het weer nu eveneens een handje mee helpt wordt er niet aan getwijfeld of ook deze eerste avond zal weer een succes zijn. de markt en daar doen wij niet aan mee. Ik had enkele jaren geleden wel twee maal zoveel personeel in dienst kunnen nemen voor de speldjesfabricage, dan de goede twintig, die er geweest zijn. Maar ook al met het oog op de korte duur van dit artikel, heb ik veel in thuiswerk la ten doen. De thuiswerkers kunnen ge makkelijker afgezegd worden en zij zijn dan ook het eerste gegaan. Maar de laatste maanden heb ik een groot deel van de reserves van het bedrijf moeten aanspreken, om de lonen te kunnen be talen. Dat kan je niet blijven doen, ook al ging het me aan het hart mensen te moeten ontslaan. Hoewel onze produktie van de basis- produkten nog steeds stijgt en door dat we dank zij de speldjes nog meer bekendheid gekregen hebben in den lan de harder dan ooit te voren heb ik, omdat reeds enige tijd een zo volledig mogelijke mechanisatie is doorgevoerd, niet meer dan het oude personeel nodig. En ik vond het tegenover het oude per soneel, van wie velen reeds vanaf het begin bij me werken, niet fair om de nieuwe krachten aan te houden en an deren te ontslaan, hoewel het voor het bedrijf voordeliger geweest zou zijn, want degenen, die nu afvloeien zijn merendeels jongeren en verdienen dus niet zoveel. Voor verdere ontslagen hoeft niemand bang te zijn, daar is momenteel geen enkele kans op. Voor de mensen die hier bl\jven werken is werk genoeg," aldus de heer Drost, directeur van de Pako. VEENENDAAL Vrijdag 15. zaterdag 16 en zondag 17 juli, tent aan Sandbrink straat, 20.00 uur (zondag ook 15.00 uur): Evangelisatiebijeen komst door evangelist Ido Bon- gers. Dinsdag 19 juli, Sandbrinkstraat (voor OCB): Bijenmarkt Prijs uitreiking 11.00 uur. RHENEN Vrijdag 15, dinsdag 19 en vrijdag 22 juli, Cuneratoren: Zomer avondbespeling door G. Brinks. Woensdag 20 juli, VVV kantoor Fred, van de Paltshof, 14.00 uur: Excursie naar de Grebbe en 1000-jarige linde o.l.v. Adri- aan P. de Kleuver. Donderdag 21 juli. gebouw Irene. 20.00 uur: Rhenen in klank en beeld. Vrijdag 22 juli, Koningin Elisa- bethplantsoen, 20.00 uur: Twist- champêtre. ELST Vrijdag en zaterdag, terrein Schoolstraat, Lunapark. AMERONGEN Zaterdag 16 juli: Of«*vi£use ope ning van het zwembad. Burgwal. 19.00 uur: Tienerfesti val. Tentoonstelling: Streekmuseum Rhenen: Vakan tietentoonstelling kinderteke ningen tot 2 augustus. Bioscoop: Luxor theater Veenendaal. Vrij- i dag en zaterdag 19.30 en zon dag 15.00 uur: Het geheime commando; 14 jaar. Zondag t.e.m. woensdag 19.30 uur: Nog wat nieuws, Pussycat?; 18 jaar. Winkels zyn 's vrijdagavonds tot 9 uur open. Woensdagmiddag na 1 uur gesloten. Warenmarkt: elke dinsdag morgen en 's zaterdags gehele dag Speciale weekend-acties van de Veenendaalse Winkeliers vereniging SLEEPMETER De stijlvolle wekker voor vast-slapers. Krachtige bel - duide lijke wijzerplaat. Ivoor, zwart, blauw of rose 10.- Met extra sterk radium 11.80 Hoofdstraat 91 Veenendaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1