Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Valleistreek in waterland herschapen Woning bij „Pakhuis" geïsoleerd GEZELLIG WINKELEN IN VEENENDAAL Gezellige drukte op traditionele bijenmarkt T Veeneiidaler van Holland had grootste aanvoer Modern apenhuis bij Ouwehands Dierenpark Wal nu neer... JNieuws uit de omgeving ACHTERBERG EDERVEEN f. 110.- AMERONGEN RENSWOUDE Dodelijk ongeval te Renswoiule 40e JAARGANG DONDERDAG 21 JULI 1966 Nr. 57 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 4 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Dc regenval, die in de namiddag van dinsdag j.l. begon heeft een groot deel van de Valleistreek onder wa ter gezet. Verscheidene wegen stonden blank, kelders liepen vol, campings moesten de gasten in de cantine herbergen, schuren, hokken en huizen kwamen in het water te staan. De brandweerkorpsen zijn de gehele nacht bezig geweest met het leegpompen van kelders en dergelijke. Die van Veenendaal reed alle fabrieksterreinen af, om de waterschade in ogenschouw te nemen. Bij de „Pak- huizerbrug" over Rijksweg 12 stond het water woensdag nog op de weg, en iedere auto die er passeerde wierp een fontein van water op. Verscheidene auto's liepen vast in de „rivier", doordat de motor afsloeg. Kampeerders hebben hun vakantie onderbroken, omdat het onmogelijk was langer te blijven, in verband met de natte tenten, vooral voor gezinnen met kleine kinderen was het niet om uit te houden. Verkoopafde lingen in winkels stonden tot woensdagochtend onder water, terwijl ook in veel magazijnen waterschade werd veroorzaakt. Juist onder het viaduct bij het Pak huis over de Rijksweg 12 ontstond een enorme waterplas. De rijbaan Arnhem Utrecht stond ook woensdag nog geheel blank, zodat de auto's door het water moesten. Van de aan de rechterzijde van het viaduct gerekend komend vanuit Veenendaal gelegen boerderij stonden de kippehokken in het water. Verschei dene kippen hebben de nacht gedeelte lijk in het water doorgebracht en velen ervan zullen het niet overleven, al waren ze alle woensdagmorgen nog in leven. De varkens, die daar ook verbleven zijn in de vroege morgen naar een droog- gelegen plek overgebracht. De boerderij zelf staat iets hoger, zodat deze vrij van water bleef, maar de er achtergelegen woning stond rondom in het water, dat tot kniehoogte reikte. In het huis zelf dreven de meubels in 30 cm water. Ook het dijkje achter het Panhuis, dat! tnige weken geleden eveneens in het pieuws was, is weer doorgebroken. Dit maal op een plaats, die dichter by het panhuis ligt. Behalve de breuk is er ook een stuk van naar schatting 25 meter van deze dyk beschadigd, zodat by een ern stige regenval gevreesd moet worden, dat bet gat nog vele malen groter zal worden, j De bewoners zyn dus weer eens geiso- leerd. Vanuit Rhenen wordt schade ge meld aan verschillende wegen, terwyi een rywlelpad naast de Cuneraweg dinsdagavond dusdanig onder water stond, dat het onmogeiyk meer te gebruiken was. In Veenendaal ston-i den vrijwel alle wegen langere of kor- tere tjjd blank. Op sommige plaatsen duurde dat tot ver in de avond. De riolen konden de grote hoeveelheid water op geen stukken na verwer- ken. SCHADE AAN GOEDEREN. Verscheidene winkels hebben grote waterschade geleden. Een dergenen, die het meest van deze buitensporige regen val te lijden heeft gehad was de firma C. Diepeveen in de Hoofdstraat. In het sousterrain kwam ongeveer 30 cm water te staan, hetgeen een enorme schade veroorzaakte aan daar opgeslagen goe deren. Vooral de tapijten hebben van het water geleden. Talloze andere winkeliers hebben van het water last gehad. Een andere textiel firma in Veenendaal vertelde, dat het water geen 2 cm hoger had moeten komen in zijn magazijn, want dan had den de daar opgeslagen bedden in het water gelegen. Nu zijn alleen de op de grond staande rollen vloerbedekking nat geworden, hetgeen echter toch al direct een schadepost van enige honderden guldens geeft. CAMPINGS. Van de diverse campings in onze om geving hebben die in Overberg het meest last van het water ondervonden. Bij de camping van Henken in Over berg is de brandweer dinsdagavond van 9.30 uur tot ongeveer 5.00 uur de volgen de ochtend aan het pompen geweest. De toestand werd door mevr. Henken als „vreselijk" beschreven. Twee vakantie huisjes en de meeste van de tenten zijn ondergelopen. Vele vakantiegangers moesten de nacht doorbrengen in het woonhuis van de familie Henken of von den gastvrijheid in de kampeerhuisjes, die niet onder water stonden. Woensdag morgen was daar iedereen bezig zo goed en kwaad het ging de spullen te drogen, het terrein was echter in een modder poel herschapen. De Ossenberg heeft ook vrijwel geheel blank gestaan. Tot ver op de woensdag is men bezig geweest met een eigen pomp het water weg te pompen. Vele vakantiegangers hebben de nacht in de kantine doorgebracht, waar bedden stonden, die voor het grootste deel ter beschikking waren gesteld door het Rode Kruis. Een deel der vakantie gangers is naar huis gegaan som migen midden in de nacht. De overgrote meerderheid hoopt echter, dat het weer nog opklaart, zodat men toch nog enkele mooie dagen kamperend kan door brengen. Rijksweg 12 onder water nabij viaduct Buurtsteeg Maanderbuurtseweg Resumerend kan worden gesteld, dat de schade nog niet te overzien xxilt. Ook de boeren hebben nog veel last van de waterstand. Op verscheidene plaatsen staan de hooihopen in het water, en als het hooi niet spoedig gelegenheid krijgt om te drogen, dan is het gedoemd te verrotten. De schade aan goederen in de winkels kan ook niet eerder vastgesteld worden dan nadat alles droog is, en het totaalbedrag dat direct of indirect door particulieren geleden is, zal wel nooit bekend worden. Zeker is dat er met de totaalschade vele duizenden guldens ge moeid zullen zijn. CULEMBORG Ene mej. de Jager kreeg dezer dagen de schrik van haar leven, toen ze het laatste restje melk uit de fles in haar glas schonk. Tezamen met de melk kwam namelijk ook een dode muis uit de fles. De melk was af komstig van een grote zuivelfabriek en was evenals waarschijnlijk de muis gepasteuriseerd. De vader van mej. de Jager deed aan gifte bij de politie, die de keuringsdienst van waren inschakelde. Winkels zjjn 's vrUdagavonds tot 9 uur open Woensdagmiddag na 1 uur gesloten. Warenmarkt: elke dinsdag morgen en 's zaterdags gehele dag Speciale weekend-acties van de Veenendaalse Winkeliers vereniging Marktdag in Veenendaal Dank zij de vakanties was Veenen daal dinsdag in dubbel opzicht een marktplaats. Behalve de belangstelling voor de bijenmarkt bestond er ook een enorme belangstelling voor de goederen markt, die die dag als gewoonlijk plaats had. Het is zelden op deze toch echt vrijwel nooit rustig te noemen markt zo druk op het marktplein, als het deze keer was. De sfeer in Veenendaal is deze week trouwens de gehele week gezellig, het geen niet in het minst veroorzaakt wordt door het draaiorgel, dat overal in 't Veen te horen is en dat door de Win keliersvereniging hierheen gehaald is. Voorwaar weer een loffelijk initiatief van onze altijd actieve middenstand, die zich er „nijver" op toelegt de „handel" zo plezierig mogelijk te doen verlopen. RHENEN GAAT WETHOUDER GRIFFIOEN HEEN De raadsfractie van de PvdA, CHU en SGP te Rhenen hebben bekend ge maakt, dat 7.y hebben besloten en afge sproken by de komende wethoudersver kiezingen in hun gemeente gezamenlyk te zullen bevorderen dat uit elk der frac ties van de CHU en de PvdA één wet houder zal worden gekozen. Indien deze plannen slagen, dan bete kent dit dat de heer H. Griffioen, lid van de AR, die thans als wethouder van financiën optreedt, als zodanig zal gaan verdwynen. UIT BOCHT GEVLOGEN Zaterdagmorgen om 11.15 uur vond bij La Montagne een aanrijding plaats tussen een personenauto, bestuurd door W. H. uit Veenendaal, die te hard door de bocht reed en daardoor terecht kwam tegen een personenauto bestuurd door C. D. uit De Bilt. Er ontstond flinke schade aan beide voertuigen. GEEN VOORRANG VERLEEND Op de T-kruising Lijnweg-Zwartebrug vond zondagmiddag een aanrijding plaats tussen een bestelwagen bestuurd door J. S. uit Veenendaal en een per sonenauto bestuurd door A. K. uit Arn hem. De personenauto kwam van de Zwar- teweg en verleende geen voorrang aan de uit de richting Kesteren komende be stelwagen. Er ontstond een botsing waarbij de bestelwagen over de kop sloeg en totaal werd vernield. Persoon lijke ongevallen deden zich niet voor. MUURTJE MOEST HET ONTGELDEN Maandagmiddag reed een vrachtauto van de fa. R. uit Amsterdam, die een naast een winkel aan de Acacialaan ge legen inrit inreed pl.m. 3 meter van een afscheidingsmuur stuk. Op de Utrechtsestraatweg ter hoogte van de Autoweg reed de automobilist J. v. H. uit Beneden Leeuwen in de rich ting Rhenen. Voor hem reed een per sonenauto, waarvan de bestuurder links af de Autoweg wilde oprijden. Vanaf de Autoweg draaide op dat moment juist een grote vrachtauto de Utrechtsestraat weg op, waardoor de links afslaande per- sonenauo moest stoppen, v. H. remde eveneens, maar werd toch aan de ach terzijde aangereden door een bestelauto bestuurd door P. B. H. uit Leersum. Er ontstond materiële schade. VOOR DE TWAALFDE KEER. De wachtmeester le klasse der Rijks politie de heer J. B. J. Boos neemt vol gende week voor de twaalfde maal deel aan de Vierdaagse te Nijmegen. Ditmaal niet in Rijkspolitieverband, maar indivi dueel. Dinsdag 19 juli werd op het terrein voor het OCB-gebouw de traditionele jaarlijkse bijenmarkt gehou den. Door het druilige weer was de belangstelling van de zijde van het kijkend publiek niet zo groot als andere jaren, het aantal handelaren daarentegen was minstens aan dat van vorig jaar gelijk. De aanvoer was veel minder dan het vorig jaar, toen zo'n 700 volken aan de markt gebracht werden, namelijk slechts ongeveer 300 korven en kasten. Van dit totaal werd ongeveer tweederde precies 200 volken verdeeld over 138 korven en 62 kasten door de jury beoordeeld. In de hal van het OCB werd een demonstratie korfvlechten verzorgd door de he ren Van Egdom en Dekker, die dit handwerk reeds jaren uitoefenen. Een draaiorgel hield de stemming er met vrolijke wijsjes in. Reeds maandagavond waren enkele imkers naar Veenendaal gekomen, om hun bijen te brengen. In de loop van de nacht en de vroege dinsdagochtend volg den de anderen, uit alle delen van het land. Naast bijen waren er ook stands ingericht, waar de vakman allerlei ac cessoires kon kopen en ook was er voor het publiek de gelegenheid echte bijen honing te bemachtigen. Van de tweehonderd ter keuring aan geboden volken behoorde de helft toe aan de heer Van Holland uit Veenendaal, die dan ook de prijs voor de grootste aan voer kreeg. Een prijs bestaande uit een wisselbeker aangeboden door het be stuur van de gemeente Veenendaal, die dit jaar weer nieuw was, want het vorige jaar was de beker definitief eigendom geworden van de heer Van 't Land uit Barneveld, die jaren lang tot de grootste aanvoerders behoorde. De heer Van Hol land had 65 korven en 35 kasten aange voerd en inet zijn korven behaalde hij een prijs van 10,voor de „Beste stal kor ven met volk en bouw minstens 10 stuks". Al met al voor de heer Van Hol land een reden om trots te zijn. De overige prijzen werden gewonnen doorde heer Van de Brink uit Renkum voor de „Beste stal kasten met volk en bouw minstens 5 stuks" 15,en „Beste kast met volk en bouw" (ƒ7,50), zodat de heer Van de Brink met de som van 22,50 naar huis ging. De prys voor „De beste ronde korf met volk en bouw" ging naar de heer Hooijkaas uit Zuili- chem, die hierdoor 7,50 rijker werd. Om ongeveer 11 uur werd de uitslag van de keuring bekendgemaakt door de burgemeester, die ook de wisselbeker overhandigde. Voor echter de burge meester het woord kreeg maakte eerst de voorzitter van de marktcommissie, de heer J. van Appeldoorn van de gelegen heid gebruik enige woorden te zeggen. Hij dankte in zyn rede het gemeente bestuur voor de bijstand die het aan de organisatie van dit evenement had gege ven. Zonder hulp van de gemeente zou het niet mogelijk zijn deze markt te hou den. „Er zyn dit jaar niet zoveel volken aangevoerd, als we wel hadden willen zien", aldus de heer Van Appeldoorn, „maar dat hadden we eigeniyk wel verwacht. De reden van deze kleine aanvoer is de moeiiykheid, die de imkers ondervinden van de giftige stoffen, waarmee vooral de vrucht bomen tydens de bloei worden bespo ten. Deze bespuitingen doen zeer veel schade aan de byenstand. Het is dan ook duidelijk te merken aan de af komst van het aangevoerde. Waren vroeger de aanvoerders uit de fruit- streken in Brabant en de Betuwe altyd in grote getale present, thans laten ze helaas vrywel verstek gaan. Dit is een te betreuren ontwikkeling, en ik wil dan ook vanaf deze plaats een beroep doen op de fruittelers niet meer in de bloeiperiode te spuiten, of hiermee in ieder geval de grootst mogeiyke voorzichtigheid te betrach ten". NOOIT OP DORRE ROOS „Er is een gezegde," zo begon de bur- toespraak, „dat geen by ooit op een dor re roos vliegt. De waarheid van dit ge zegde staat vast, en het zou iets kunnen zeggen van Veenendaal, waar de byen nu al meer dan 100 jaar komen om zich te laten keuren. Met deze markt is een stuk traditie in het leven gehouden en ik verheug me met het gemeentebestuur dat wy hier aan hebben kunnen meewer ken. Ik prys me gelukkig, dat ik dit jaar niet in het buitenland ben, zodat ik in de gelegenheid ben de prijzen te overhandi gen." Nadat de burgemeester enkele cij fers gegeven had. die wij hier boven reeds hebben afgedrukt, besloot hy met een oproep aan het bestuur van de bijen markt om de traditie in stand te houden, en beloofde daarbij de hulp van het ge meentebestuur. HANDEL. De handel op de markt had een rede- lyk verloop. De korven brachten pryzen op welke varieerden van 20,tot f 30,— per volk, terwijl de kasten onge veer 15 hoger lagen. Rita van Laar slaagde voor examen voorbereidend harmonium II Een dezer dagen vertrok de 17-jarige Rita van Laar uit Achterberg naar het noordelijke Zwolle om daar examen te doen voor het Voorbereidend Harmonium II. Anderhalf uur lang werd zij door drie heren geëxamineeerd en daarna mocht zij zich gelukkig prijzen met de goede uitslag. Zij was leerlinge van de Heer Schoeman en mej. Van Manen, beiden in Veenendaal. Ruim zeven jaar duurde dc studietijd en zij ging elke week getrouw naar de les. Thuis bij de familie Van Laar staat een oud harmonium alsmede een modern elek tronisch harmonium. Rita was direkt be reid om achter het elektronische plaats te nemen en na het apparaat ingeschakeld te hebben, liet zij er prachtige klanken uit ko men. Zelfs de grootste beat-enthousiast zou moeten toegeven dat dit de ware, zuivere muziek is en dat, ondanks de talrijke ver sterkers, de gitaren het er niet van winnen wat betreft schoonheid en klank. Rita van Laar werkt in het oude Vee nendaalse rusthuis en, wanneer zij dienst heeft 's zondags, speelt zij op het orgel voor de bejaarden. Rita's vader zei dat de bejaarden geweldig met haar ingenomen waren. Daarna maakte hij lachend dat hij wegkwam, want volgens zijn dochter hoefde hij dat helemaal niet te vertellen. Dit is niet het einde van haar studie. Rita wil verder gaan studeren om nog eens het kerkorgel te bespelen. Dat zal behoorlijk moeilijk zijn, want dan moeten ook de pen- dalen gebruikt worden. Eenmaal speelde zij met een trouwpartij op het orgel van de kerk in Achterberg. Ook werd haar eens gevraagd om met een kerkdienst te spelen. Zij had het graag willen doen. maar de zenuwen belemmerden het haar. Donderdagavond was er feest in huize Van Laar en toen heeft de dochter des huizes haar gasten op een prachtig stuk muziek onthaald. Er wordt nog steeds veel gebouw en verbouwd in het Ouwehands Dieren park. Het nieuwe apenhuis, een van de modernste van geheel Nederland, moet alleen nog afgewerkt worden. Het publiek kan nu reeds de prachtige kooien met de chim pansees, de gorilla's en de orang-oetans bewonderen. Tienduizenden tegeltjes werden verwerkt in het nieuwe apenvcrblijf, dat ongeveer 300 m2 beslaat. Er zal nog een tri bune worden aangelegd, zodat het publiek in de gelegenheid wordt gesteld om al de verrichtingen van de apenfamilie te kunnen volgen. Al het nodige is aanwezig in het nieuwe verblijf: een moderne keuken, centrale ver warming, perfecte nachtverblijven en een prima inval van het daglicht. Aan de buitenkant zullen in de muur twee motieven verschijnen die chimpansees, gorilla's en orang-oetans zullen uitbeelden. De ontwerper van al het genoemde is de Duitse architekt Kurt Maywald. Hij is een groot deskundige op het gebied van de aan leg van dierentuinen. Hij is de man die voortdurend plannen ma:.kt en nieuwe ideeën lanceert om Ouwehands Dierenpark met zijn tijd mee te laten gaan. Het apenhuis is niet het enige dat er aan aktiviteit in het park te b- peuren was. Bij Wateroverlast Zaterdagmorgen kreeg Ederveen een zware regenbui te verwerken, dc hoofdweg stond dan ook al spoedig blank, waaraan men al aardig gewend is, want de wateraf voer kan dit niet zo snel verwerken. Ge meente Werken heeft laatstleden een recht streekse afvoer gemaakt van de weg meteen in de afvoerbeek. De inwoners waren thans wel benieuwd hoe of dit op deze bui zou reageren, maar het resultaat is niet bevredigend want drie kwartier na de bui was het regenwater nog niet verdwenen en verschillende auto's waaronder de postwagen van Veenendaal bleven in het water steken met een natte ont steking. Het bleek ook thans dat de gemaak te afvoer wel vijfvoudig te klein is en men gebruik had moeten maken met grotere af voerpijpen. Men hoopt wel eens op een af doende oplossing van dit waterprobleem. de zeeleeuwen, een plaats waar het altijd met de voedertijd op een circus lijkt en waar de mensen de halzen rekken om toch ook maar eens zo n „snoekduik" van het brave beest te mogen aanschouwen, z.:l een tribune verschijnen. Er zal dan geen enkele wanklank meer van de kleine mensen ge hoord worden, want op de tribune kan iedereen de acrobatische toeren van de spekgladde zeedieren volgen. Er valt nog meer aan aktiviteit te be speuren. De graafwerkzaamheden voor een centraal gebouw voor alle hertensoorten zyn begonnen. Verder zal men na de bouwvakantie het centrale ketelhuis afbouwen. Het ketelhuis zal er voor zorgen dat de kleine roofdieren (in 14 verblijven) de tijgers, de apen en de leeuwen geen kou zullen lijden. Jammer klachten van de dieren betreffende kou lij den, zal de bezoeker echt niet horen. De sterke gezinsuitbreiding bij de zebra's de den de eigenaren van het Dierenpark de wenkbrauwen fronsen. Er zal een nieuwe zebrastal komen. Oppervlakte ongeveer 300 m2. Het programma vermeldt nog de bouw van een nieuw olifantenhuis, waarin olifan ten, neushoorns, tapirs en nijlpaarden een veilig onderdak zullen krijgen. GESLAAGD. De dames J. v. d. Weerdhof Veenendaal- seweg te De Klomp en T. v. Doorn slaagden voor het diploma costumiëre afgelegd in de modevakschool te Haarlem. Zij werden opge leid door Mej. Hendriks te Ederveen. DOOR ZOLDER GEVALLEN. De Heer C. van Hunnen kwam donder dagavond ernstig te vallen doordat hij door de zolder zakte van zijn in afbraak zijnde oude woning. De verwondingen waren dus danig ernstig dat overbrenging naar het zie kenhuis noodzakelijk bleek. Met een ge kneusde schouder en een ohofdwond werd hij in het Julianaziekenhuis te Veenendaal opgenomen, de toestand is thans bevredi gend. bij Uw opticien v kunt u een zonnebril met glazen op sterkte ren f.]jV 7glazen op JUWELIER 00 HOFTLOGER GESLAAGD EERSTE TIENER TOERNOOI Ondanks vrij slechte weersomstandighe den konden de organisatoren van de eerste dag van het teenagertoernooi op Dc Burg wal te Amerongen terugzien op een vrij goe de opkomst. 478 meest jongelui waren naar Amerongen gekomen om te zien en te horen hoe het optreden was van Dc Jargoons uit Wagcningcn, Eddy and his Nightingales eveneens uit Wagcningcn, Musleeh Scamps uit Renkum, The Two Sisters uit Ameron gen, Anneke Grönloh en anderen. De om standigheden in aanmerking genomen is de jeugd goed aan hun trekken gekomen. De bandjes waren van een goed gehalte. De stemming zat er zo in, dat de grasmat van het terrein werd gebruikt als dansvloer. Een jury, bestaande uit de Heer C. Ver burg en Mevrouw M. E. L. Verburg-de Waard uit Amerongen en de heer J. Camü uit Driebergen, had echt geen gemakkelijke taak om te beslissen welke bandjes er volgen de week kunnen terugkomen voor de eerste prijs. Uiteindelijk viel de beslissing en zien we a s. zaterdag De Jargoons en Eddy and his Nightingales terug voor de finale. Aan Woensdagochtend omstreeks half elf moet de heer S. J. P. de Boer uit Hoog- keppel achter het stuur onwel geworden zyn. Hy reed op dat moment op Het Dykje ongeveer halverwege tussen Rens woude en De Klomp. Doordat de heer De Boer, die 65 jaar was, naar de linkerzyde van de weg reed, kwam hij frontaal in botsing met een personenauto bestuurd door de heer J. T. H. V. uit Amsterdam. Beid wagens werden zwaar beschadigd. De heer De Boer was overleden, zyn passagiere, een zuster, werd zo ernstig ge wond, dat de politie haar nog niet heeft kunnen horen en ook de heer V. werd in een ziekenhuis opgenomen. De commissie voor het onderwys en de commissie voor medische aangelegen heden en speciale opleidingen in het graafschap Surrey in Engeland heeft een speciaal rijdend klaslokaal laten ver vaardigen voor slechthorende kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Deze rijdende klas zal alle scholen langs gaan, ten dienste van de kinderen, die door hun slechthorendheid leer- en aanpassingsmoeilijkheden hebben. De uitrusting omvat o.m. 2 spraakles apparaten, een audiometer en een band recorder. Het lokaal is geluiddicht en akoestisch behandeld om echo's te voor komen. deze finale zal tevens deelgenomen worden door de groep The Central City Jazz Band uit Bilthoven. Dit is een zeer sterke groep die o.a. buiten mededinging een lichtshow zal geven, geïnspireerd op de Zuid-Amerikaanse dans en muziek. Verder zullen optreden de bekende Hunters uit A dam. Deze groep doet ook niet mee aan het wedstrijdgedeelte. De Hunters heb ben reeds enkele grammofoonplaten ge maakt en zijn met één ervan op de hitparade gekomen. In het bijzonder deze groep zal veel belangstelling trekken. Voor de jeugd in de wijde omgeving staat er dus een knalpro gramma op stapel. Verwacht mag worden dat, wanneer de weersomstandigheden nu ook eens wat meer mee gingen werken er a.s. zaterdag om half acht weer een enorme scha re naar de Burgwal zullen komen om van deze beatavond. welke een sterk programma zal brengen getuige te zijn. Groot zal ook de ijver zijn om de Burgwalbeker te ontvangen. De aanwezige groepen zullen echt veel moe ten knokken om uit te maken, welke de sterk ste zal zijn. Ook de jury zal een moeilijke taak hebben. Wat sterkte en bekendheid be treft doen de deelnemers weinig voor lkaar onder. RHENEN Donderdag 21 juli geb. Irene 20.00 uur Rhenen in klank en beeld. Vrijdag 22 juli Kon. Elisabethplant- soen 20.00 u Twist-champêtre. Cuneratoren Zomeravondbespe- door beiaardier G Brinks Dinsdag 26 juli Cuneratoren zo meravondbespeling door beiaar dier Anton van Ooik uit Zeist. AMERONGEN Zaterdag 23 juli Burgwal 19.00 uur Tienerfestival met de Hunters. Tentoonstelling: Streekmuseum Rhenen: Vakantie tentoonstelling kindertekeningen tot 2 augustus. BIOSCOOP Luxor Theater Veenendaal Donderdag t.e.m. zaterdag 19.30 u. en zondag 15.00 uur Kissin' Cou sins A.l. Zondag en maandag 19.30 uur Be slissende uren 14 jr.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1