Nieuwsblad voor \fe3ft indaaü £k Omstreken In Veenendaal en Rhenen samen nog AGENDA Volgens jaarverslag Kamer van Koophandel: U4 ha inniKfnpfr>rn>in Winsten van meeste bedrijven daalden Rhenen'Teeft^e'n'bevolking van onge- &evonden- terwijl voor 1970 nog ongeveer Regen was en is voor vele vakantie gangers spelbreker Bejaardentocht op 31 augustus RHENEN Uniek service-station in Veenendaal Wat nu weer...? Tocht voor invaliden en minder-validen RHENEN 40e JAARGANG DINSDAG 2 AUGUSTUS 1966 Nr. 60 Redaktie en Administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL O 8385-2022 (2 lijn en) - Gin 583427 Redaktie: W. P. ter Hoerea Advertenties e kannen ook worden opgegeven btf de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Voon»- ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 eent Speciale kontrak tprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50. elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel A "fl Bouwplannen JL JlJLLA 4 HË1. VI IrlkJ A lvL V A V^MAA geen plannen meer om tot aanleg te komen. I In Rhenen zal na 1970 nog ongeveer Onlangs is verschenen het jaarverslag over 1965 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 3 ha industrieterrein beschikbaar ko- Utrecht en Omstreken. In dit verslag wordt melding genaakt van verschillende Eeiten, die voor het leven USte^riTp^cSlretam ook in onze streek van belang zijn. Uit het verslag blijkt bijvoorbeeld, dat de gemeenten in de Valleistreek den is, maar voorlopig nog niet beschik- tot het jaar 1980 een sterke bevolkingstoename zullen hebben, die varieert van 47% tot 71%. In de ge- baar is. meentes, in het verschijningsgebied van de Vallei die in dit verslag worden behandeld, (Rhenen Ameron- Ir^ Veenendaal was op l januari van gen en Veenendaal, de overige gemeentes vaUen onder de Kamer te Amersfoort) geldt aUeen in Amerongen WT^tomfnog geen koopavond. Het jaar 1965 is voor de meeste bedrijven een redelijk goed jaar geweest, maar voor dit 27 ha gereed en in de verdere toekomst jaar is men wat dat betreft over het algemeen wat bezorgd. De steeds toenemende kostenstijgingen, waar- nog 60 ha. Hier is dus voorlopig nog de van de loonkosten met inbegrip van de sociale verzekeringen een belangrijk deel uitmaken, vermin- mogelijkheid voor de vestiging van be- deren in de meeste bedrijven de mogelijkheid van interne financiering. Bovendien wordt hierdoor de concur- dry%0i"ens het ver ia Van De Kamer is rentiepositie op zowel de binnenlandse als de buitenlandse markten verslechterd. De winstmarge per een- een gedeelte van het terrein geschikt heid produkt, evenals in veel gevallen de absolute winst is tengevolge van de hogere kosten, de schaarste voor zelfs de zwaarste industrie, omdat op de arbeidsmarkt en de beperktheid aan financië le middelen, gedaald. het °P zandgrond ligt. geen de plaats tot een belangrüke toe-' In .Renswoude zijn voor een industrie- J veer 14.000 zielen. Hiervan werken in de 4 ha beschikbaar komt. positie is in het algemeen redelitk ge- industrie 43,5 en in de landbouw slechts In het vijfjarenplan voor de woning- bleven gemeen redelijk ge g 3% Jn dg Rhenenge bedrljven werkten bouw zullen de volgende aantallen wo- T^- ner 1 ianuari 1966 1 744 tta. ningen gereed komen: Veenendaal 2.000, ej0. Diverse steenfabrieken meldden een A Januan wob 1.^4 mensen. 774 Amèromren ->50 Deze Daartoe bestaat dan ook alle aanleiding, ongeveer gelijkgebleven geldomzet. An- SSj}n9^)^JJ®n Ult a"dere Plaatsen, lannen m'oeten in ,!)70 gerealiseerd zijn aldus het verslag, daar verwacht moetjdere bedrijven daarentegen hebben hun terwijl 2000 Rhenenaren hun werkzaam- worden, dat de bevolking van de provin- omzet zien stijgen, sommige zelfs bedui- "eden in andere plaatsen hadden. In 1965 cie Utrecht in de komende 35 jaren, dat dend. De bedrijfsresultaten werden ge- a™a.?.117 huizen gereed, terwyl er De Kamer van Koophandel heeft, zo blijkt uit het jaarverslag, veel aandacht geschonken aan de Ruimtelijke Ordening. Dropping In het kader van het VV V-pro gramma werd vrydagavond een dropping georga niseerd waarvoor zich een zestigtal deel nemers hadden aangemeld. Omstreeks half negen vertrok men in een grote vrachtauto vanaf het VW- kantoor naar de plaats waar de deel nemers om de minuut zouden worden ge dropt. Dit was in een laantje ergens ach ter Heimerstein. Langs Grift, Grebbe- sluis en Grebbebossen, Vogelenzangweg en Cuneralaan moest men tenslotte weer bij het WV-kantoor uitkomen. Er moes ten een vijftiental vragen betreffende oriëntatie worden beantwoord en degenen die de beste tijd maakten en de vragen het best beantwoordden kwamen in aan merking voor een prijsje. AANGEREDEN OP ZEBRA Donderdagmiddag om 5 uur liep mevr. W. A. v. D. uit Rhenen over de zebra op het Fred. v. n. Palsthof. Toen zij zich midden op de zebra bevond werd zij aan gereden door een onbekend gebleven bromfietser. Mevr. v. D. werd met een hersenschudding naar haar woning ver voerd. Het bekende café De Roskam in Om meren werd zondagavond geheel door brand verwoest. De brand was om 8 uur in de keuken ontstaan. Ondanks dat de brandweer uit Lienden twee uur lang al het mogelijke deed, was het pand niet te redden. is dus tot het einde van deze eeuw, met ca. 500.000 zielen, d.i. met ong. 65 zal toenemen. Naar het oordeel van de Ka mer is het van groot belang, dat een provinciaal ontwikkelingsplan wordt vastgesteld dat in het landelijke ontwik kelingsschema past en dat naar tijd, plaats en omvang, met behoud van de recreatiemogelijkheden voor een langere tijd aangeeft, waar de bevolkingsaanwas woon- en werkgelegenheid zal kunnen vinden. Een dergelijk plan is onmisbaar voor de gemeentelijke uitbreidingsplan nen en de streekplannen. drukt door de grote investeringen die no|> aanbouw waren. men zich moet getroosten door de mecha- eenendaal blijkt ook volgens dit jaar- nisering en automatisering van de pro- verslaS een echte industrie gemeente te duktie, waartoe het gebrek aan arbeids- zlJn-62% van de totale bestaansbronnen krachten dwingt. Ook de voorraadvor- ^ordt inSenomen door de nijverheid. In ming tengevolge van het slechte weer, plaa.5®elbke bedrÜven werken onge- waardoor bouwwerken stagneerden, ^'eer personen. Behalve de vele in- hebben de resultaten gedrukt. dustrieën op allerlei gebied zijn er in De textielgroothandel zag de winst Veenendaal ook nog ongeveer 70 gros dalen bij gelijkgebleven of lichtdalendesie.Ts gevesti®,^K J omzet. Bij verdergaande kostenstijgin-Ongeveer 300 V eenendalers werken gen zal deze tendens zich dit jaar waar-l, gemeente, 1200 personen wer- schijnlijk voortzetten. Hierbij wordt wel ke,n. er w.el' maar wonen er niet. in de eerste plaats gedacht aan de loon- on*> Jaar ^n,in Veenendaal 172 wo- kosten, maar ook aan de porti en vrach- gereedgekomen, terwijl er nog Vakantiesluitine ten- De arbeidsvoorziening in deze sec- 4?9 in aanbouw waren. Het aantal wo- k tnr kan h», "mgzoekeiiden bedroeg per 1 januari Over vakantiesluiting schrijft de Ka mer ondermeer hei volg6iide: „Op het gebied van de vakantiesluitin gen doen zich eigenlijk alleen in de sector van de levensmiddelenbranche moeilijkheden voor. De supermarkten en andere grote geparallelliseerde le- vensmiddelenbedrijven wensen nl. niet tot vakantiesluiting over te gaan, ter wijl voor de middenstanders in het al gemeen dit de meest gewenste oplos sing is om ook de ondernemers van vakantie te doen genieten. In het ver slagjaar hebben ook de Utrechtse kruideniersbedrijven met het oog op de tegenstand van de supermarkten, ervan afgezien een verplichte vakan- tiesluitingsregeling aan te vragen en vele bedrijven hebben derhalve vrijwil lig één of twee weken gesloten. De indruk bestaat, dat dit niet onbevredi gend heeft gewerkt en dat deze ge dragslijn zal worden voortgezet, het geen de kamer zou toejuichen, omdat de bezwaren tegen een verplichte slui tingsregeling niet mogen worden on derschat." De Kamer heeft zich voorts beraden over de vraag of het gewenst is de avond verkoop voor de Kerstdagen tot een ge ringer aantal dagen, bijv. twee, te beper ken en of in de aanvangsdatum van de zomeropruiming wijziging zou moeten worden gebracht. Noch het een noch het ander werd wenselijk geacht. In Veenendaal is de Kamer, tezamen met de fabrikantenvereniging en het ge meentebestuur bezig met een onderzoek naar de wenselijkheid van een uitbreiding van de douane-faciliteiten, eventueel in combinatie met opslagmogelijkheden. De arbeidsvoorziening was in alle sec toren moeiRjk, in het byzonder voor zover deze direct by de produktle be trokken is. Het tekort kon slechts ten dele worden gecompenseerd door de aanstelling van buitenlandse arbeids krachten, waartoe diverse bedrijven zyn overgegaan. Vrij algemeen verwacht men ook ln 1966 een bevredigende produkticomvang, doch tevens vrezen diverse bedrijven dat het nog moeilijk zal worden een redelijke rentabiliteit te handhaven of te bereiken. In verband met het gebrek aan arbeids krachten wordt door meerdere bedrijven aangedrongen op meer woningen, ook voor de huisvesting van de buitenlandse arbeiders wordt aandacht gevraagd. Textiel en stenen De fabrikanten van textielprodukten en de textielveredelingsbedryven had den in 1965 vry algemeen te kampen met een terugloop van de omzet, zowel in binnen- als buitenland. De daling van de export is o.m. te wyten aan de invoering van de extra invoerheffing in Engeland. De winstresultaten zyn in het algemeen teleurstellend geweest en gevreesd wordt, dat een verdere styging van de loonkosten de concur rentiepositie ten opzichte van het bui tenland nog verder in gevaar zal ko men. Het grote woningtekort, ook ln Veenendaal, wordt als een dagelyks terugkerende hinderpaal gevoeld by het aantrekken van nieuw personeel. tor kan over het algemeen redelijk i""| „^"33 genoemd worden. 1966 ongeveer 1500. In de bedrijfssectoren van de detail handel en ambachten zet de concen tratie d.w.z. vermindering van het De groei in deze streek zal tot 1980 n .ii j zeer sterk zijn. De volgende cyfers heb- ueiaiinanaei ben resp. betrekking op 1 januari 1964, 1980 en het stijgingspercentage in die periode. Veenendaal 24.997, 40.000 (60%); aantal bedrijven met vergroting van Renswoude 2060, 3.300 (60%); Rhenen de gemiddelde bedrijfsomvang zich 13.57 20.000 (47%); Amerongen 4.851, voort. Door de totstandkoming van 3.300 (<1%). het ontwikkelings- en saneringsfonds zal dit proces van schaalvergroting eigenaresse is de n.v. Autotechnisch nog beduidend worden versneld, het- Ce"*1"11111 eenendaal. Het station komt onder leiding te staan van een oud- Van de spinnerijen en wvcrijen zijn de omzetten in het algemeen lichtelijk gedaald, soms alleen op d^ binnenlandse, in andere gevallen ook op de buitenlandse markten. Na een lichte daling van de grondBtoffenprijzen in het begin van 1965 is een stijging van de grondstoffen- prijzen opgetreden. De wolprijs ligt ech ter nog (aan het einde van het verslag jaar, Red. beneden die van 194. De order geen noodzakelyk is, wil deze tak van handel zich met succes kunnen hand haven. De omzetten zijn in het algemeen ge stegen, doch in de branches van duur zame gebruiksgoederen en van luxe ar tikelen doorgaans beduidend meer, dan in de sector van de consumptiegoederen. Dit is overigens bij een stijgende koop kracht een normaal verschijnsel. Bevolking Over de gemeentes staan enkele wetenswaardigheden in het jaarver slag. Zo blijkt, dat een groot deel van de Amerongse bevolking buiten de eigen gemeente werkt. Hiervan een groot deel in Rhenen en Veenendaal, evenals in Zeist en Driebergen. Ander- zyds trekt Amerongen ongeveer de helft van het aantal dat buiten het dorp werkt aan uit omliggende plaat sen. Landbouw en veeteelt nemen in Amerongen ongeveer 25% en de Ny- verheid 44% van de beroepsbevolking voor hun rekening. In totaal kwamen tot eind 1965 na de oorlog 610 wo ningen gereed, waarvan in het ver slagjaar 60. Er zyn 135 woningzoe kenden. Van de 3030 ha, die Ame rongen groot is, zyn er ongeveer 3000 ha beschikbaar voor recreatie, het- Aan de Ambachtstraat gaat een ser vicestation verryzen, dat uniek voor Nederland genoemd kan worden. Tot nu toe is in Nederland slechts eenmaal eerder (half juli van dit jaar in Am- stenrade) een dergeiyk station geopend, maar een zegsman van de n.v. Aral- Nederland, zei, dat het Veenendaalse nog uitgebreider wordt dan het Lim burgse station. Hoewel er ln Nederland veel mogelijkheden zyn ontstaan om de autoreparatie in „doe het zelf" uit te voeren, is dit een van de eerste stations, die daarvoor speciaal gebouwd zijn. De mmmh: van een Wegenwachter, waarvan de naam nog niet gepubliceerd kan worden. De ben zine en smeermiddelen zullen van het Duitse Aral-merk zijn. Het Autotechnisch Centrum Veenen daal is opdrachtgeefster voor de bouw van een doe-het-zelf service-station, in samenwerking met Aral-Nederland. De ze laatstgenoemde maatschappij begon een drietal jaren geleden met het bou wen van Benzinestations in Nederland. Momenteel heeft men er ongeveer 100 in bedrijf, iets meer dan het gestreefde aantal van 30 per jaar. Een opzet, als in dit station schetste men als uniek. Be halve natuurlijk de benzinepompen komt er de gelegenheid onder toezicht zelf reparaties te gaan verrichten. De leiding in handen van een oud-wegenwachter kan uit dien hoofde deskundig voor vrij wel alle wagens geacht worden, zodat iedereen de voorlichting kan krijgen, die hij nodig heeft. Het is de bedoeling, dat kleine repara ties onder toezicht uitgevoerd worden, j Men denkt hierbij aan het doorsmeren, verwisselen van bougies of contactpun-i ten en dergelijke. Dit werkt voor de autobezitter kostenbesparend en boven dien is het een aangename vorm van vrije-tijdsbesteding. Directeur van de ATC-Veenendaal wordt de heer La Haye uit Venlo. Bij hem leeft het idee van de auto- bezitters, die hun wagen zelf gaan ver- Teneinde tegemoet te komen aan de zorgen een soort „hobbyclub" te maken. and®r de bejaarden levende wens om nog Zonder dat dit een vereniging wordt, J dagJicht in Veenendaal terug te ke- zou toch het zelf repareren van de auto's re", bestaat by het Comité het plan om een soort band geven onder de geregel- •'a^ niet middags om 1 uur te de klanten. vertrekken, doch ditmaal om 10 uur des De initiatiefnemers tot deze bouw zijn ^orS^ns. Men hoopt dan om ongeveer enthousiast over de medewerking, die uur s avonds weer thuis te komen, men gekregen heeft van het Veenen-i tocht zal voeren naar Nijmegen en daalse gemeentebestuur. Zonder deze omgeving. De broodmaaltijd zal plaats- goede medewerking zou het niet waar- in hotel ..Erica te Berg en Dal, schynlijk zyn, dat dit gebouwtje tot \erv^1 de .tl?eePauzcf worden gehou- stand had kunnen komen. „In vele den.ln hotel -De Schelmsche Brug" plaatsen," aldus een woordvoerder van de Aral, „is het heel moeilijk om tot vestiging van een nieuw benzinestation te komen. Vaak wordt men afgescheept met: Er zijn er hier al een paar." De vloedgolf van vakantiegangers mindert langzamerhand. Om het anders te zeggen: de meeste mensen hebben hun vakantie erop zitten en wonen reeds weer in het huis waar ze naar alle waarschynlykheid vijftig weken per jaar door brengen. De overbiyvende twee weken worden doorgebracht in een hotel, een jeugdherberg, een pension, een zomerhuisje of op een camping. AJ verschilt het maken van plezier voor al die mensen zeer veel, er is een ding dat ze graag allemaal willen hebben, en dat is mooi weer. En dat was nu precies waaraan de afgelopen twee weken van de industrievakantie zoveel gebrek was. Geld en goede moed was er ln overvloed, maar de zon bleef eigenwijs achter de van regen uitpuilende wolken verscholen. Kortom, in het gunstigste geval betekende de regen een ongemak voor de vakantiegangers, in het ergste geval betekende het misère en een hevig verlangen naar de vertrouwde „woonstee", waarin alles meestal beter is: dak, bed, eten en w.c. NIET ALLEEN IN NEDERLAND Het was nu eens niet alleen Nederland waar de mensen het nationale klimaat verwensten. Ook boven België, Duits land, Italië en andere Europese landen werd kwistig rond gestrooid met bak ken vol water. Nu is dat misschien wel aardig om te lezen, maar als je 's mor gens vroeg ln een tent je ogen open doet en je hoort de regen tegen het tent doek kletteren dan begint het plezier al te slinken. Wanneer je dan ook nog met een slaperig gebaar je arm uitstrekt en je komt tot de conclusie dat het water kans gezien heeft de dunne barrière van tentdoek en grondzeil te doorbreken dan begint de betrokken tentbewoner al enigszins wanhopig te worden. „De Thymse Berg" De plaats waar de camping De Thym se Berg zich bevindt bestaat hoofdzake lijk uit zandgrond en de regen kon doen wat het wilde, maar het water zakte op de meeste gedeelten van de camping weg. Dat ging mooi, behalve op de plaatsen waar de grond niet bestond uit zand, maar uit leem. Nu zal niemand iets tegen leem hebben, maar die ge dachte kon wel eens veranderen als de persoon in kwestie er zijn tent op vast „geharingd" heeft en hij daarna wordt vereerd met het bezoek van de regen. Een vaststaand feit wil echter dat water niet in leemgrond wegzakt en dat werd nog eens bevestigd op „De Thymse Berg". Enkele tenten veranderden, alle waterbouwkundige werken ten spijt, in miniatuur overdekte zwembaden. De on gelukkige bezitters van deze tenten wer den echter broederlijk in de tenten van (droogstaande) buren gehuisvest. Hoksbergen Vlak voor en ln de Industrievakantie had men het in de winkel van de heer Hoksbergen behoorlijk druk. Tenten, primussen, luchtbedden en allerlei andere kampeerbenodigdheden werden door vele kampeerders aangekocht. Van die kampeerartikelen overleefde een deel de aanval van wind en regen niet of werd beschadigd. Dat betekent dat men in de sport- en campingzaak de schade laat repareren. Stiefkinderen In Rhenen en Amerongen, alsmede tn Veenendaal, kon men de wateroverlast tamelijk goed bekampen. In Overberg was het echter een hopeloos gevecht want langzaam maar zeker kwamen de campings onder water te staan en ver huisden de kampeerders veelal naar vei liger oorden. In onze editie van donder dag 21 juli is hier uitvoerig over ge sproken. VW-Amerongen Zaten de pensions of hotels nog niet vol in onze omgeving, ze kwamen na de hevige en langdurige regenval plaats te kort. Enkele kampeerders trokken op een gegeven moment de armzalige zo- mersandalen uit, verwisselden die voor de gesloten, stoutmoedige winterschoe- nen en stapten een hotel of pension bin nen. Deze weelde was echter voor slechts weinig gelukkigen weggelegd. WV-Amerongen: „Hier in Ameron gen ging het nog wel, het water stroom de grotendeels langs de berg naar de Rijn. In Overberg was het een treurige beweging. Er kwamen soms groepen kinderen aan, die dezelfde dag al weer huiswaarts keerden. Vele mensen keer den vroegtijdig naar huis. Ook is de drukte aanmerkelijk minder dan andere jaren." Over het algemeen dus een triest beeld wat het weer betreft. Dat wil niet zeggen dat het plezier verschrikke lijk veel afgenomen is. Plezier is iets dat door mensen gemaakt en beheerst wordt en daar kunnen de weersomstandig heden nu wel een hoop aan afdoen, ge heel en al vernietigen kunnen ze het nooit en te nimmer. Een uitvinder uit het Duitse stadje Celle heeft een nieuw systeem ontwikkeld van fietsverlichting, waarbij het achter lichtje dat zo vaak verstek laat gaan kan komen te vervallen. Dit bereikt hij door middel van een schijnwerper, waardoor een deel van de lichtstraal wordt teruggekaatst door een spiegel- systeem, dat in het frame is aangebracht. NIET OPGELET BIJ KEREN Vrijdagmorgen 10.15 uur vond op de Nwe Veenendaalseweg een aanrijding plaats. Mej. S. E. D. uit Wageningen, die ter plaatse wilde keren, merkte een na derende auto, bestuurd door E. v. D. uit Rhenen, niet op, waardoor een aanrijding ontstond met materiële schade. Op de Julianastraat vond om 11.10 uur een dergelijk ongeval plaats. Hierbij wa ren betrokken mej. A. J. E. M. v. d. H. uit Tilburg en J. M. uit Achterberg. Het Aral service-station, dat eind deze maand geopend wordt, is bijna gereed. S-raNMH Mr» Aangezien by de huidige verkeersintensiteit een stoet van meer dan 125 auto's niet langer verantwoord is, moest het Comité „Autotocht Ouden van Dagen" van de Vereniging „Oranjedag" vorig jaar besluiten de bejaarden in den vervolge met autobussen te vervoeren. Ook dit jaar zal zulks weer het geval zyn. De tocht voor de bejaarden zal onvoorziene omstandigheden voorbehouden dit jaar worden gehouden op woensdag 31 augustus. firma T. M. van Beek, Gortstraat 5 Sigarenmagazyn en Postagentsch. „Zuid", p.a. W. van Walsem, Dr. Slotermaker de Bruïneplein 31 Afdeling Bevolking, Kerkewyk 16 (Huize „Linquenda") Gemeente-secretarie, Hoofdstraat 92. Voor de bejaarden van het Hervormd Bejaardencentrum „De Engelenburgh" geldt een afzonderlyke regeling. Zy zul len via de administratie van het Bejaar dencentrum in de gelegenheid worden gesteld zich voor de tocht aan te melden. Zy behoeven dus geen gebruik te maken van het aanmeldingsformulier in dit blad. De tocht voor invaliden en minder- validen zal worden gehouden op zater dag 3 september a.s. en gaat eveneens naar Nijmegen en omgeving. Ook voor de aanmelding voor deze tocht kan ge bruik worden gemaakt van een in dit blad opgenomen aanmeldingsformulier, dat kan worden ingeleverd op de reeds hierboven vermelde adressen. Voor deze tocht kunnen de aanmeldingsformulieren bovendien nog worden ingeleverd op de Streekwerkplaats, Zuivelstraat 11. In het verleden is het nogal eens voor gekomen, dat aanmeldingen voor beide tochten binnenkwamen. Vanzelfsprekend kan dit niet worden toegestaan. Er wordt dan ook nog eens met de meeste nadruk op gewezen, dat men zich slechts voor één van de beide tochten kan opgeven. to Arnhem. Aanmelding voor deelneming aan de tocht kan geschieden tot en met za terdag 13 augustus a.s. Voor de aan melding kan gebruik worden gemaakt van het elders in dit blad opgenomen aangifteformulier. Dit formulier kan worden ingeleverd op de volgende adressen: Auto uit bocht Vry<Iagavond om 18.15 uur reeds een personenauto bestuurd door mej. H. M. i J. D. uit Horst de Grebbe berg af. In de bocht slipte de auto en schoot het talud aan de linkerzyde van de weg af, waarna het voertuig op de kop tot stilstand kwam. In de auto zaten 6 jeug dige personen, waarvan de 17-jarige P. K. uit Horst ernstig werd gewond. De auto was totaal vernield. GESLIPT IN BOCHT Vrijdagmorgen om 7 uur kwam een personenauto, bestuurd door J. v. D. uit Opheusden, de Grebbeberg af. De bestuur der remde in de bocht, waardoor het voer tuig op het natte wegdek naar links slip te en het talud afraakte. I1 AANRIJDING Donderdagmorgen 10.30 uur kwam een personenauto, bestuurd door D. J. W. uit Maurik, vanuit de uitrit van Hotel De Grebbe. Uit de richting Wageningen kwam een personenauto bestuurd door A. F. uit Oss. Er ontstond een aanrijding met materiële schade. WAT IS ER GESPAARD? Aan het postkantoor te Rhenen en het daaronder vallende ressort is gedurende de maand juli 1966 op de Rijkspostspaar bank ingelegd 101.508,55, terwijl in die periode werd uitbetaald 87.687,15. Voor Achterberg waren deze bedragen respec- tievelijk 4.707.04 en 964,48. i VEENENDAAL Donderdag 4 aug., Sandbrinkstr., 15.00 en 20.00 uur: Circus Bol- tini. RHENEN Woensdag 3 aug., steiger Veer- plein. 20.00 uur: Nachtelijke Rijnvaart. Vrijdag 5 aug., Ouwehand: Wa- terpolotournooi van De Forel len. Cuneratoren: Zomeravondbe speling door beiaardier W. Mes- dagh uit Enschede. Zaterdag 6 aug., Koningstafel. 15.00 uur: Start autorally. AMERONGEN Zaterdag 6 aug., zwembad De Blauwe Schuur, 14.00 uur: Of ficiële opening. J eugdvierdaagse: Dinsdagavond 7-9 uur: Mario nettentheater Philo in Vereni gingsgebouw. Woensdagochtend: Spelochtend: avond: 7-9 uur: Film Marietto in Verenigingsgebouw. Donderdagochtend: Naar het Bergbad; avond: Jeugdcircus- revue Kindervreugd van 7-9 uur in Verenigingsgebouw. Vrijdagochtend: Operatie smul paap. In de middaguren de laatste etappe, waarvan einde met muziek. Bioscoop: LUXOR theater, Veenendaal: Woensdag 19.30 uur: Geen woorden maar daden, 14 jaar; donderdag en vrijdag 19.30 uur: Gideon en Samson, 14 jaar. Om aan de tocht voor de bejaarden te; kunnen deelnemen moet betrokkene zelf, dan wel één van de beide echtgenoten indien het een echtpaar betreft, de 65- jarige leeftyd hebben bereikt. Voor Je tocht voor de invaliden en de minder- validen is geen leeftijdsgrens gesteld. Het is duidelyk, dat de bejaardentocht, nu men geen gebruik meer kan maken j van de particuliere auto's die voorheen door de dames en heren autobezitters! steeds belangeloos werden beschikbaar! gesteld, aanmerkeiyk meer gaat kosten. De vervoerskosten komen thans geheel voor rekening van het Comité. Men 1 hoopt deze extra kosten echter voor een belangrijk deel te kunnen opvangen door o.m. bydragen van de plaatselyke auto bezitters. GRATIS VERSTREKKING VAN GIROSTORTINGSKA AKTEN Met ingang van 1 augustus a.s. zal op de postkantoren worden overgegaan tot het gratis verstrekken van de girostor- tingskaarten. Zoals bekend bedraagt de prijs van sommige stortingskaarten tot op heden 1 cent. Betaling van het stortingsrecht (25 cent) geschiedt indien verschuldigd voorlopig nog door middel van een postzegel. De verkoop van girostortingskaarten met opdruk „Recht 25 cent bptaald" zal op genoemde dat worden gestaakt; bij het publiek aanwezige kaarten kunnen tot nader order worden gebruikt.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1