k Jeuwshüad voor Veenendaal Omstreken Verschil van inzicht ITIelis antiek tussen staten en gemeentes GEZELLIG WINKELEN IN VEENENDAAL I AGENDA Financiële perikelen bij VVZ INSTUIF VERHUISDE Verblijfsrecreatie is belangrijker dan dagrecreatie Koopacte Nutsspaarbank gepasseerd Autobanden-Import Geen promotie voor „De Forellen'" RENSWOUDE Groot Zomerfeest Gouden echtpaar in Overberg ELST 40e JAARGANG VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1966 Nr. 63 Redaktie en administratie: Parallelweg 1# - Yeenendaal TeL 8385-2022 (2 lijnen) - Gtre 50427 Redaktfe: W. F. tor Hoeren Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave; drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzecl In het geheel van de recreatiegebieden van Nederland zou de Heuvelrug niet m^er weg te denken zijn. Vanouds is dit gebied bekend om de rustige plekjes dat het bieden kan en het is dan ook niet verwonderlijk, dat in deze streek hele „villadorpen" ontstonden, waar allerlei mensen hun laatste levensjaren gingen slijten. Nu geheel Nederland op gedeeld wordt in Streekplannen is het niet meer dan natuurlijk, dat er ook een streekplan De Utrechtse Heuvel rug bestaat. Doordat in een streekplan een zekere bescherming bestaat van het natuurschoon is dit op zich een zeer toe te juichen feit. Het voornaamste doel van de Utrechtse Heuvelrug is - volgens dit streekplan - het bieden van gelegenheid voor DAGRECREATIE, hoewel het plan verblijfsrecreatie in beginsel niet uitsluit. De autoriteiten zijn over het algemeen echter van mening, dat dagrecreatie de voornaamste functie van deze st.reek is. Hiertegen kwam de burgemeester van Amerongen, jhr. mr. O. R. van den Bosch in het geweer. De zaak zit hem dermate hoog, dat hij er zelfs zaterdag 6 augustus j.I. bij de opening van De Blauwe Schuur - het nieuwe zwembad - een opmerking over maakte. Desgevraagd was Amerongens burgemeester gaarne bereid zijn standpunt in deze nader toe te lichten. Zijn mening, die wij hieronder weergeven, wordt gedeeld door vele andere vroede vaderen in het Heuvelruggebied. Ook jhr. mr. L. H. N. F. M. Bosch ridder van Rosenthal, de burgemeester van Rhenen was bereid zijn zienswijze te geven. Een gesprek met Amerongens burgemeester „Toen wij het ministerie van economi sche zaken om een subsidie vroegen voor de bouw van ons bad," aldus burgemees ter Van den Bosch, „werd deze in eerste instantie geweigerd. Als motief werd opgegeven, dat dit bad 'niet van toeris tische waarde' was. Dat men dit op het ministerie onjuist zag hebben wij kunnen aantonen met het geven van cijfers. Al leen al op de campings in onze gemeente worden per jaar 110.000 overnachtingen geboekt. Het aantal overnachtingen in pensions is niet bekend, maar zeker aanzienlijk. Dit stempelt dus in ieder geval Amerongen tot een belangrijke ge meente voor Verblijfrecreatie, hetgeen ook wel door het ministerie erkend werd, want vrij spoedig kwam toen de Rijks subsidie af. Van oudsher is deze streek op verblijfs recreatie ingesteld. Voor de crisis en oorlog hadden we hier in Amerongen enkele grote hotels. Helaas zijn deze ver dwenen, maar ik hoop, dat er nog eens de mogelijkheid is er een te bouwen. Men ziet trouwens de gehele Heuvelrug als een uitgesproken geheel. Maar het grote verschil, dat er is tussen de streek van De Bilt tot Driebergen en het deel, dat oostelijk daarvan ligt, tot Rhenen toe negeert men. Toch is dit deel heel be langrijk voor de recreatie. Hier vindt men de mooiste bossen en is de natuur nog het meest ongerept. Stellig is het besef aanwezig dat men zich beperkingen moet opleggen om de grote aantasting van het natuurschoon te voorkomen, in het algemeen belang, maar dan is het niet meer dan een lo gische konsekwentie, dat men van de zyde der overheid in staat wordt ge steld de recreatieve taak te vervullen. Bescherming Ik vind het wel belangrijk, dat men door een streekplan een zekere bescher ming geniet, maar het heeft ook nadelen. De gemeenten in de Oostelijke Heuvel rug worden de ontwikkelingskansen ont houden, die bijvoorbeeld Zeist en De Bilt-Bilthoven wel gekend hebben. De bestemming voor dagrecreatie is ook nog op een andere manier minder gunstig voor deze streek. Dagrecreanten geven in de gemeente waar zij hun vrije dag doorbrengen weinig uit. Terwijl de genen, die hier hun vakantie doorbren gen wel een aanzienlijke bron van in komsten zijn. Ook dat is heel belang rijk, omdat er voor het scheppen van recreatiemogelijkheden veel geld nodig is. Indien dit geld alleen voor het ge schikt maken van terreinen voor dag recreatie gebruikt wordt, dan betekent dit, dat de gemeenten en de provincie geld uitgeven, dat voor het grootste deel ten goede komt aan niet in de provin cie Utrecht woonachtigen. Het ware daarom te wensen, dat de Rijksoverheid ook een deel van de kosten op zich nam. In Amerongen moet eerstdaags de Berg weg verbeterd worden. Deze weg is bjj uitstek in gebruik voor dagrecreatie, maar de kosten die meer dan een mil joen zullen bedragen moeten uit de gemeentelijke pot komen. Het zou lo gisch zijn, indien de overheid, die de dagrecreatie stimuleert, hierin wat zou bijdragen bijvoorbeeld door een uit kering uit het wegenfonds. Er zijn plannen voor het ontsluiten van de bossen voor dagrecreatie. Hiervan ben ik tegenstander, omdat op deze ma nier de rust in de bossen teloor gaat. Men kan wel wegen door de bossen heen- leggen, maar daarmee vermindert men het gevoel van uitgestrektheid van het bos sterk. Bovendien wordt er zo een deel van het Iandschapsschoon onher stelbaar vernield. Rijn-Lek De dagrecreatie zie ik vooral van be lang in het Rijn-Lekgebied. Dat wordt langzamerhand een streek, waar dag recreatie aantrekkelijk wordt. Een plaats als Rhenen zou hiervan kunnen profi teren eventueel door aanleg van een jachthaven annex camping. Voor Ame rongen, dat in feite niet aan de rivier ligt zie ik hierin niet zulke grote kansen, al is het niet ondenkbaar, dat deze ge meente ook een graantje meepikt. Wij zijn echter bij uitstek een ruistige 'bos plaats'. De vereniging De Utrechtse Heuvel rug doet zeer goed werk. Ondermeer door het aanleggen van pick-nickplaat- sen. Toch zou ik het van belang vinden, indien er eens een telling plaats zou vin den van het aantal dagrecreanten en het aantal verblrjfsrecreanten. Die uitkomst zou wel eens verrassend kunnen zijn. De campings zijn trouwens een groot belang voor deze streek." De burgemeester besluit met te zeg gen: „Bescherming is goed, maar het mag niet ten koste van de leefbaarheid gaan." Geen Valkenburg De burgemeester van Rhenen was het met zijn collega uit Amerongen eens, dat het provinciaal bestuur de situatie, die zich in de heuvélrug voordoet an ders ziet, dan de betrokken gemeentes. „Er is duidelijk sprake van een ver schil in visie. Alle gemeentes van de Oostelijke Heuvelrug staan op hetzelfde stadnpunt, n.l. dat er aan verblijfsre creatie meer aandacht geschonken moet worden. De provincie geeft hiervoor echter nauwelijks kans, want van de zijde van de planologische dienst wordt steeds weer op de dagrecreatie gewe zen. Deze vorm van recreatie is natuur lijk wel heel belangrijk, maar brengt voor de gemeentes niet op. Uitbreiding van campings en hotel- en restaurant- accomodatie is dan ook beslist nood zakelijk. We moeten er echter voor op passen van de Heuvelrug geen tweede Valkenburg te maken, maar dat is met een doelbewust beleid ook niet nodig", aldus de burgemeester van Rhenen. Over de door de burgemeester van Amerongen genoemde jachthaven - waar De Vallei reeds enkele malen over heeft geschreven - kon burgemeester Bosch van Rosenthal nog meedelen, dat de- plannen iets vastere vormen aan gaan nemen. Er zijn inmiddels weer besprekingen gevoerd met Rijks- en provinciale waterstaat en de ANWB. Voordat de stuwen gereed zijn, kan er echter van deze plannen toch niets ko men. omdat het water voor zeilen niet geschikt is. Zevenjarig meisje aangereden Vorige week omstreeks 10 uur werd het zevenjarigee meisje A.G. van D. aan gereden op de Stationsstraat, toen zij deze weg wilde oversteken. Het meisje kwam plotseling van ach ter een geparkeerd staande auto de weg op, op het moment, dat de heer G.H. uit Het is vrywel zeker, dat de VVZ met ingang van 1 januari 1967 enkele ver strekkingen moet laten vallen, of indien dit niet mogelijk blijkt de oontributie zal moeten verhogen. Aldus vertelde de heer A. Koor, administrateur van de Veenendaalse Vereniging voor Ziekenhuis verpleging. De oorzaak van de geldnood, waarin de VVZ langzamerhand komt te verkeren moet gezocht worden in een tweetal verstrekkingen, die meer kostten dan men aanvankelijk had berekend. Deze voor de vereniging dure verstrekkingen zyn de bydrage bij gezinsverzorging en het kraamgeld. Reeds geruime tijd is het bij de VVZ mogelijk een bijdrage in de kosten van gezinsverzorging te krijgen, in geval van ziekte van de huisvrouw. Voorheen werd deze verstrekking alleen gegeven, indien er daadwerkelijk door een daar voor opgerichte vereniging hulp werd geboden. Door het grote tekort aan per soneel echter was het voor deze vereni gingen niet doenlijk om aan alle aan vragen om hulp, hoe gerechtvaardigd deze ook waren, te voldoen. De VVZ be sloot toen, dat er ook vergoeding gege ven kon worden, indien men op een andere wijze kans zag tijdelijke huishou delijke hulp te krijgen. Hiervoor moet men een verklaring van de huisarts overleggen, dat hulp noodzakelijk is en in principe zouden de leidsters van de verenigingen, die zich op dit terrein be geven, moeten verklaren, dat zij indien er personeel voor aanwezig zou zijn hulp zouden bieden. Het gebouwtje van de Instuif staat leeg. De afgelopen week is het gehele meubilair van dit gebouw overgebracht naar het nieuwe onderkomen, dat in de oude school aan de Sandbrinkstraat is gevestigd. Dagenlang Is men reeds aan het zwoegen om alles op de plaats te krijgen en het wordt wel september, voordat de chaos die een verhuizing altijd met zicb brengt geheel verdwe nen is. Toch doet de heer Van de Schee, trouw bijgestaan door zijn staf waar onder zyn echtgenote alles met ple zier. Nu men toch het oude gebouw ver laten moet heeft hij kennelijk plezier gekregen in de verandering. 'De school is niet zoveel groter, dan het oude clubhuis,' verteld de heer Van de Schee. 'Wat nuttige vloeroppervlakte betreft gaan we er niet op vooruit, de grote zaal wordt zelfs dreënhalve meter korter. Het enige wat er vroeger niet was is een kantoortje. Natuurlijk is het wel makkelijk, dat je gangen hebt hier. Men hoeft nu niet meer altijd door an der ruimten heen. Ook het aantal toi letten is uitgebreider. Vroeger hadden we er maar twee en dat is voor zo'n 700 kinderen per week veel te weinig.' Voor de 'huiskamer' is nieuw meubi lair gekocht. Met leuke stoelen en ta feltjes zijn gezellige zitjes geschapen. Boeken, panten en platen vinden hun j plaats in een rek, midden in de ruimte. Hierachter ontstaat een gezellige lees hoek. In de huiskamer is ook ruimte voor een tv-toestel. Aan de Sandbrinkstraat worden twee handenarbeidlokalen ingericht. De grote zaal is achterin het gebouw, langs de Tuinstraat. De zaal is gevormd uit twee lokalen, waarvan de scheidingswand is weggebroken. In de gang is een was ruimte gemaakt, met twee plastic vaste wastafels, in een mooie groene kleur. De oude school zal dit najaar, als alles gereed is een gedaanteverwisseling heb ben ondergaan, tot een goed geoutil leerd en gezellig ingericht clubhuis. Een der dingen, die de heer Van de Schee nog zorgen baart is het bedrag, dat voor de exploitatie noodzakelijk is. Alleen al voor huur, verwarming, licht en water zal er jaarlijks een bedrag van 20.000.nodig zijn. Men staat er toch van hersteld wat het jeugdwerk kost. Een begroting van 80.000.was vorig jaar heel normaal. Het vorige jaar kostte de VVZ deze hulp ongeveer öOO^,gedurende het lopende jaar is er reeds een bedrag van 8000,betaald. De indruk bestaat, dat er door sommigen wat vlot om uit kering gevraagd wordt, zonder dat dit in feite noodzakelijk is. Ook zijn de huisartsen misschien wel eens wat te vlot met afgifte van een verklaring. Verder misbruik van deze regeling hoopt de VVZ te voorkomen, door het inschakelen van een controlerende ge neeskundige, die eventueel steek proefsgewijs de leden, die van deze voorziening gebruik maken zal be zoeken. Men hoopt op deze manier de uitkering van 3,per dag tot een maximum van 30 dagen wat te kun nen beperken. Indien het niet mogelyk is de kosten van deze verstrekking op een redeljjk peil terug te dringen, dan is het niet mogelijk op dezelfde voet door te gaan. Een alternatief is dan, dat met ingang van het volgend jaar weer alleen verstrekking van dit be drag wordt gegeven, indien er een ge zinsverzorgster beschikbaar is gesteld. Het kraamgeld, een bedrag van 30,- per bevalling, wordt dit jaar voor het eerst uitgekeerd. Men had van bestuurs zijde het aantal bevallingen lager ge schat dan er in werkelijkheid blijken te zyn. De post die deze verstrekking in de boeken inneemt is dan ook groter dan men had voorzien. Het is echter niet de bedoeling om deze aantrekkelijke ver strekking te laten vervallen, maar het geld moet ergens vandaan komen! De heer Roor hoopte, dat het mogelyk zal zijn om de kosten zo laag mogelijk te houden, opdat het mogelijk zal zijn de verstrekkingen in de toekomst gelijk te houden, zonder de contributie te ver hogen. Dinsdagmiddag om 14.30 uur is de officiële verkoopacte gepasseerd, die re gelt, dat het pand van de vroegere Kot- terdamsehe Bank wordt overgenomen door de Stichting Nutsspaarbank. Dez.e handeling brengt voor de Nutsspaarbank de ty<!dat ztf het te kleine pand voor een wat groter kan ruilen naderby, het geen steeds meer noodzakelijk wordt. Het dienstbetoon van de Nutsspaar bank neemt steeds meer toe en strekt zich uit over alle normale bankzaken. Sinds enkele maanden wordt er gebruik gemaakt van een computer, en volgens een woordvoerder van de spaarbank is dit een geweldige vooruitgang. Twee maal per maand wordt nu de boekhou ding gecontroleerd en komen er zgn. saldi-lysten beschikbaar, waarop behal ve de totalen van een boekje ook de tot die datum door de bank verschuldigde rente genoteerd is. Volgende maand zal het dienstbetoon van de spaarbank in Veenendaal nog verder worden uitgebreid, als dan de reeds eerder aangekondigde Spaarbank- bus zal gaan rijden. Ederveen met een personenauto nader de. Ondanks krachtig remmen kon de heer H. niet voorkomen, dat het meisje geraakt werd. Gelukkig liep ze slechts lichte schaafwonden op. De auto van de heer H. werd aan het rechterspatbord beschadigd, en de rechtekoplamp sneu velde. Niet voor- maar achteruit De heer J.S. stond gestopt voor de stopkruising in de Jan Steenlaan zon dag j.I. Achter hem stond een auto, be stuurd door de heer F. uit Veenendaal. Toen de heer S. vond, dat hij voldoen de ruimte had om weg te rijden, gaf hij gas. Helaas echter was er iets mis, want in plaats van vooruit reed hij achteruit. Had daar niet de heer F. gestaan, dan was er nog niets gebeurd, maar nu ver oorzaakte hij geringe schade, welke be taald zal moeten worden, terwijl hij te vens een proces verbaal van de politie gekregen heeft, wat hem ook geld kost. RHENEN OVERLEDEN AAN VERWONDINGEN De 71-jarige F. S. uit Veenendaal werd dinsdagmorgen ong. 7.15 uur, toen hij bij La Montagne de Veenendaalsestraat overstak aangereden door een auto S. werd zwaargewond naar het Julianazie- kenhuis overgebracht, waar hij later overleed. GEEN VOORRANG VERLEEND Dinsdagavond 18.00 uur vond op de kruising Z. MeentsteegMiddelbuurtse- weg een aanrijding plaats tussen twee personenauto's bestuurd door H. en Van D., beiden uit Ede. H. verleende geen voorrang aan de van rechts komende van D. Er ontstond flinke materiële schade aan beide voertuigen. WINKELDIEFSTAL Mevr. S. v. d. H. uit Rhenen werd be trapt bij het plegen van een winkeldief stal. Bij huiszoeking werd een voorraad levensmiddelen van enkele honderden guldens in beslag genomen. Q' 0\ Onze NEL 'ERVICE een begripl Fluiterstraat 78 - Veenendaal Tel. 08385-4395 Nadat maandagavond in Doesburg de eerste promotiewedstrijd die „De Forel len" tegen D.W'.V. moest spelen, in een 44 gelijk spel was geëindigd, vond woensdagavond in natuurbad „Ouwe hand" de returnmatch plaats. Het „Forellen" zevental kwam uit met een tweetal invallers, hetgeen voor de Rhenenaren 'n handicap betekende. Er was nauwelijks een halve minuut gespeeld toen D.W.V. een 01 voor sprong nam, even later was het Ton van Dijk, die de gelijkmaker scoorde. Toen een aanvaller voor het open doel kwam, wist Piet de Zwarte nog net red ding te brengen. D.W.V. bl^ek echter de sterkere par tij te zijn en via 12 liep de stand op naar 13. Er kwamen nog enkele be nauwde ogenblikken voor de D.W.V. doelman, maar de Forellen-aanvallen hadden geen succes en met een 13 overwinning van D.W.V. zagen de Rhe- neraren hun hoop op promotie in rook vervliegen. VVV-KANTOOR RHENEN Uit informaties die de VVV verstrek te bleek, dat het VVV-kantoor geduren de de maand juli heel wat service heeft ver.leend. VERLEENDE GROTE SERVICE Zo werden in totaal 1292 inlichtingen verstrekt aan personen uit Rhenen en 1311 maal aan personen uit Nederland (uitgezonderd Rhene_). Aan buitenlan ders verstrekte men 197 maal inlichtin gen. In totaal werden in juli 2800 maal inlichtingen verstrekt, daarvan 2141 aan de balie, 569 telefonisch en 90 schrifte lijk. Een respectabel aantal. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: zwarte damesparapluie in hoes, sleutel in étui, beige knipportemon- naie inh. 1.80, zegeltjes, foto's en brie ven, groene sjaal, lie' tgroen damesrij wiel merk „Raleigh". Verloren: zwart leren kinderschoentje: witte knipportemonnaie inh. ruim 12.-; belastingkaart; Spaarbankboekje van Alg. Bank Ned. no. 506976. bij Uw opticien kunt U een ^zonnebril met Al[j 7 f glazen op sterkte 4^0 vertcriigen MIDDAGEXCURSIE DOOR „DE MARSCH" Op woensdag 17 augustus vordt van af de Rijnbrug bij Rhenen een middag fietstocht gemaakt door de Marsch en wordt een bezoek gebracht aan de voor malige Bisschopstol „Tollenburg" van Rhenen. De excursie staat onder leiding van Adriaan P. de Kleuver. Men ver trekt om 2.00 uur precies, terwijl de deelname 0.50 p. persoon bedraagt. Men gaat naar oud-Rhenens gebied: de Marsch. Dit stukje oud-Utrecht had dicht bij Lienden 'n Bisschoppelijke wa- tertol „De Tollenburg". Op 18 aug. 1966 organiseert de Oran jevereniging van Renswoude een groot zomerfeest in 't park van kasteel Rens woude. 's Middags van één uur af worden er volksspelen gehouden, zoals touwtrek ken, behendigheidsrit op de fiets voor jongeren enz. Iedereen kan verder meedoen aan boegsprietlopen, zakslaan, touwtrekken (straat tegen straat), brandweerspel. 's Avonds om 8 uur treedt het gezel schap „The Jolly Jokers" op en is er ge legenheid om te dansen. Om 7 uur 's avonds maakt de muziek vereniging „Ons Genoegen" een rond gang door het dorp met als eindpunt: het feestterrein. Leden van de Oranjevereniging heb ben op vertoon van hun lidmaatschaps kaart gratis toegang; anderen krijgen toegang tegen betaling van een matige toegangsprijs. De inschrijfgelden op de deelname aan de wedstrijden bedragen ƒ0,50 per in schrijving. Als het weer meewerkt kan het een prachtige dag worden. Op 25 augustus zal het groot feest zijn aan de Zandschulperweg 83 in Overberg. Die dag zal namelijk het echt paar E. J. van de Brandhof-Hogeweg herdenken, dat het 50 jaar getrouwd is. De bruidegomde heer Evert v. d. Brandhof is momenteel reeds 80 jaar oud, terwijl zijn echtgenoot 50 jaar geleden mej. Gerritje Hogeweg 4 jaar jonger is. Reeds meer dan veertig jaar hebben deze twee mensen lief en leed gedeeld op hetzelfde plekje in Overberg. Het huis is echter niet hetzelfde gebleven. In de oorlogsdagen van, 1940 is het ver woest. Overigens wist de heer Van de Brandhof dit reeds in 1939. zoals hij ver telde. Toen al had een officier hem ge zegd, dat als het oorlog werd hun huis in de vuurlinie zou komen te liggen, en dat niet zou overleven. Ook ander leed is het echtpaar niet bespaard gebleven. In die oorlogsjaren werd een van hun zoons door de Duit sers doodgeschoten. De beide andere kin deren overleefden echter alles. Zij zijn thans getrouwd en het is waarschijnlijk het geluk van de overgebleven kinderen, dat de humor, die deze oudjes in ruime mate bezitten, gebleven is. Die humor was aanstekelijk, tijdens het gesprek, dat we met deze mensen hadden werd er veelvuldig gelachen. De beide oudjes zijn voor hun leeftijd nog goed gezond, ook al is mevrouw niet meer goed ter been. De bruidegom doet echter nog veel aan het werk in zijn tuin. Tuinieren is altijd een hobby van hem geweest en eigenlijk ook vele jaren zijn vak, want behalve een zestal jaren, die hij lang geleden als arbeider in een steenfabriek in Wage- ningen doorbracht, is hij zijn levenlang dagloner geweest met zelf een klein ge doetje voor eigen gebruik. De heer Van de Brandhof is geboren en getogen in Overberg op zijn korte Wageningse periode na, en dat mevrouw indertijd in Renswoude geboren werd weet eigenlijk niemand meer. Ze is in de Overbergse gemeenschap geheel in geburgerd. Het feest wordt, op aandringen van de kinderen in een zaaltje in Scherpen- zeel waar er een woont gevierd. De 11 kleinkinderen (benevens de twee aangetrouwde) zullen met het eerste achterkleinkind, dat deel van de familie uitmaakt, een gezellige dag hebben, in het gezelschap van de geliefde ouders, groot- en overgrootouders. Winkels zijn 's vrijdagavond* tot 9 uur open Woensdagmiddag na 1 uur gesloten. Warenmarkt: elke dinsdag morgen en 's zaterdags gehele dag Speciale weekend-acties van de Veenendaalse Winkeliers vereniging Het bruidspaar van de Brandhof- Hogeweg. TEENER DANSAVOND Op vrijdag 19 augustus vindt er in het Koningin Elisabethplantsoen een dans avond voor teeners plaats. De aanvang is bepaald op 8.00 uur. JEUGDHERBERG ELST BEHOORT TOT GROOTSTE Uit een dezer dagen verschenen jaar verslag over 1965 van de Ned. Jeugd herbergcentrale (NJHC) blykt, dat in le Jeugdherberg De Eikelkamp te Eist zeer veel overnachtingen zijn geboekt. Indien men het aantal overnachtingen laat tel len voor waardebepaling dan is De Ei keikamp de vijfde van boven in ons land. Hiermede wist men de plaats op de lijst te behouden, ondanks het feit, dat het aantal overnachtingen wat terugge lopen was. Overigens is dat een landelijk verschijnsel. Het aantal buitenlandse trekkers, dat Eist aandeed bleek betrek kelijk gering te zjjn. De volgende cy'fers, die het jaarver slag van de NJHC geeft zijn van de pe riode 1 okt '6430 sept. '65. Individuele trekkers M. 3015. V. 2734; Scholen M. 3194, V. 2701; Verenigingen M. 2509, V. 2-185; Totaal 16.638 tegen in dezelfde pe riode van het vorige jaar 19.258. Van het totaal waren resp. 925 en 1176 bui tenlanders. RHENEN Zaterdag 13 aug., Eigen gebouw, 1 12 uur: Vertrek voor hengel- concours De Voorn. RENSWOUDE Zaterdag 13 aug., 13.00 en 20.00 uur: Zomerfeest in de tuin van het Kasteel. Bioscoop: LUXOR theater - Veenendaal. Vrijdag t.e.m. maandag 19.30 (zondag ook 15.00 uur): West Side Story. 14 jaar.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1