Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Gevaarlijke situatie kan men zelf oplossen WIST U... GEZELLIG WINKELEN IN VEENENDAAL AGENDA Route Parallelweg-Rembrandtlaan loopt via Industrielaan Géén half miljoen voor Veenendaler Jaarverslag leeszaal en bibliotheek Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Gouden echtpaar op Dijkstraat Nieuwe EHBO-cursus Autobanden-Import AMERONGEN Zeventien ooievaars streken in Eist neer 40e JAARGANG VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1966 Nr. 65 Redaktie en administratie; Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Levensgevaarlijk noemen sommigen de situatie die zich voordoet bij de uitmonding van de Parallelweg op de Kerkewijk. In de drukke spitsuren is het bijna pnmogelijk met een auto van de Parallelweg linksaf de Kerkewijk op te draaien, indien er een file auto's voor het stoplicht op de hoek van de Rembrandtlaan staat. Als het licht op groen gaat, is vaak de volgende golf auto's reeds weer bij het kruis punt gearriveerd, zodat er voor degenen, die van de Parallelweg ko men geen ruimte is zich in de file te voegen. De meest halsbrekende toeren worden er uitgehaald, om te trachten zo spoedig mogelijk in de goede richting te komen. Dat een auto dwars over de weg in een nauwelijks toereikend gaatje staat is een normaal beeld ter plaatse. Men hoopt dan, dat de mede-weggebruikers zo sportief zullen zijn even gelegenheid te geven om te draaien, om de neus in de goede richting te krijgen. Doordat niemand graag bij een ongeluk betrok ken is, lukt dit meestal ook wel. Het komt een enkele keer ook voor, dat het verkeer op de Kerkewijk afgestopt wordt door een automo bilist, die met een handgebaar te kennen geeft, dat het Parallelweg- verkeer voor kan gaan. Dit is een hoffelijkheid, want verplicht is nie mand daartoe: het verkeer op de Kerkewijk komt voor de Parallel weg van rechts. Met het verkeer, dat van links komt heeft men over het algemeen minder moeite, omdat het beter in golven komt, door het stoplicht bij de Spoorlaan. Een afdoende oplossing voor dit pro bleem is moeilijk te vinden- Volgens de hoofdinspecteur-korpschef van de Veenendaalse politie, de heer W. C. H. Dekker, is er theore tisch voor elk probleem een oplossing, maar in de praktijk zijn deze meestal niet of slechts met zeer grote moeilijkheden op te lossen. Bovendien is het vaak zo, dat men indien men 1 probleem oplost, er 5 voor terug krijgt, zei de hoofdinspecteur. mm .4 Over deze en enkele andere situ aties in Veenendaal hadden wij een gesprek met de heer Dekker. Hij ken de uit eigen ervaringen de situatie op het punt waar zoveel wegen bij el kaar komen. Men heeft daar te ma ken met verkeer op de Kerkewijk in twee richtingen, op de Parallelweg, de Spoorlaan, en de Rembrandtlaan, ter wijl men oog nog te maken heeft met verkeer van en naar het Stationsplein. De situatie is daar vaak min of meer Hoofdinspecteur W. C. H. Dekker omweg is snelste weg overzichtelijk. Er is een oplossing, maar deze kost teveel geld, meer geld, dan verantwoord is om uit te geven ten gunste van een betrekkelijk klein aantal automobilisten, dat vanuit de Parallelweg linksaf de Kerkewijk op wil. Er is trouwens volgens de heer Dekker een eenvoudiger oplossing, die slechts wat initiatief van de automo bilisten vraagt. In plaats van de Paral lelweg af te rijden, doen ze beter de Zuivelstraat in te slaan en dan via de Industrielaan de Kerkewijk op te draaien. In de praktijk is gebleken, dat zeker in het spitsuur deze r_ Jte een goede tijdwinst geeft. Het is slechts een klein stukje om, maar het ver keer is gemakkelijker te overzien op het kruispunt Industrielaan-Kerkewijk, dan op Parallelweg-Kerkewijk. Nauw in verband met deze verkeers- strubbelingen staat ook het feit, dat men onvoldoende gebruik maakt van de mogelijkheid altijd rechtsaf te kun nen slaan de Rembrandtlaan in. Heel veel weggebruikers staan, volgens de korpschef, te wachten voor het stop licht bij de Rembrandtlaan en even - dat de Brouwerstraat volgens een be sluit van B. en W. lange tijd voor alle verkeer gesloten geweest is? - dat reeds enkele maanden niemand zich meer iets van dit besluit aantrok? - dat het besluit per 1 juli verlopen was? - dat er deze week een nieuw besluit ge maakt is? - dat hierin staat, dat de weg alleen voor het verkeer afgesloten mag worden, in dien het voor de bouwerkzaamheden noodzakelijk is? - dat er nu echter weer regelmatig een heel groot hek over de rijbaan heen- staat? - dat dit hek ook 's avonds soms blijft staan? - dat nu blijkt, dat iets wat niet mocht gedaan werd en iets wat wel mag niet mogelijk is? Winkels zyn 's vrijdagsavonds tot 9 uur open. Woensdagmiddag na 1 uur gesloten. Warenmarkt: elke dinsdag morgen en 's zaterdags gehele dag. Speciale weekend-acties van de Veenendaalse Winkeliers vereniging. later blijkt, dat ze de Patrimonium laan in willen en deze verder afrijden dan de Gerard Doustraat. Bovendien biedt de Rembrandtlaan het voordeel, dat hij veel veiliger is. Met verkeer van rechts heeft men, komend vanaf de Kerkewijk, niets te maken, terwijl men op de Patrimoniumlaan vier ta melijk gevaarlijke kruispunten heeft. Men is in Veenendaal nog steeds vastgeroest in de oude verbindingen, die reeds jarenlang gebruikt worden. Men riskeert liever het wachten voor een aantal stoplichten, die op de oude verbindingsweg staan, dan via een nieuwe route alle stoplichten te om zeilen. De hoofdinspecteur dacht hier bij aan bewoners van de Boslaan en omgeving, die bijvoorbeeld bij Hollan- dia-Tricot werken. De meesten van hen moeten aan de achterzijde van de fabriek het terrein op, maar men neemt de route door de Spoor- of Dennen laan en over de Kerkewijk. Het stop licht staat hier slechts enkele secon den op groen, zodat dit vrijwel altijd vertragend zal werken. Een veel ge makkelijker route is via de Boslaan, Ambachtstraat en Boompjesgoed. Men komt dan regelrecht achter de fabriek langs de kortste en mooiste weg. Ook voor anderen is de route door het Schrijverspark aan te bevelen. Hoofdstraat Met de heer Dekker pratend over het verkeer komt ook al gauw het gesprek op de Hoofdstraat. Onlangs is daar een verbetering gemaakt by het kruispunt Hoofdstraat - Hoogstraat - Nieuweweg - Zandstraat. Het verkeer heeft een vlottere doorstroming gekregen, dat is ontegenzeggelijk. Nog te veel mensen echter schijnen de betekenis van de op de weg getekende vakken niet te be grijpen. Een groot deel van de wegge bruikers staat verkeerd opgesteld en belemmert de vlotte doorstroming van het verkeer. Het is wel zo, dat het werk daar nog niet gereed is, er moet nog een grote mast komen, met verkeerslichten boven de straat. Dan zal ook iedereen - zo hoopt de inspecteur - duidelijk zijn, dat de eerste van de twee stoplichten, die op de hoek Hoofdstraat - Hoog straat staan een „voorsein" is. Indien de eerste op geel gaat, dan is het in dien het vak tenminste ruimte biedt, geoorloofd door te ryden, tot de stop- streep voor de tweede paal. Hierdoor kry'gen ook de voetgangers beter gele genheid om over te steken. Behalve een lichtmast krygt dit kruispunt in de toe komst ook stopverbodsborden, zodat het laden en lossen van grote wagens voor komen wordt. Men heeft de heer Dekker wel eens gevraagd, waarom er geen parkeer- schijven verplicht worden gesteld in de Hoofdstraat. Volgens hem is dit Op de Dijkstraat 112 woont het echtpaar Versteeg-Hardeman, dat nu al bijna 50 jr. lief en leed deelt. Op 26 augustus 1916 tra den deze mensen in het huwelijk en sinds dien zjjn ze samen door het leven gegaan. Veel hebben ze meegemaakt, maar on danks dat heeft het leven hen niet gebro ken. Mevrouw Versteeg is 69 jaar, haar man is 75. Toen deze mensen trouwden was het oorlog. Die oorlog was eigenlijk een van de redenen van het huwelijk, want de heer Versteeg die tot dan toe in Duits land werkte, moest in dienst. Omdat hij toch in Nederland was trouwde hij gelijk maar. De uitkering, die mevrouw Ver steeg in die tijd kreeg was zegge en schrij ve 60 cent per dag. Zelfs toen al niet veel. Ze zijn er echter van gekomen en toen de oorlog afgelopen was, ging de heer Ver steeg weer in Duitsland werken, zijn vrouw verzorgde ondertussen een boeren- bedoeninkje. Later werd de bruidegom wat rustiger en zocht zijn werk wat dich terbij. Lange jaren is hij opperman in de bouw geweest. De beide mensen zijn nog goed gezond, Het echtpaar Versteeg, dat nu reeds vijftig jaar alle lief en leed deelt. j al wordt de bruid wat doof en leest ze niet meer zonder bril. Trouwens ook de man des huizes brilt tegenwoordig. Hij werkt - volgens zijn vrouw - nog tegen een jonge kracht op als hij in zijn tuin bezig is. Het verdriet is deze mensen niet be- ispaard gebleven. Van de 14 kinderen die .ze gehad hebben zijn er nog 4 in leven. Al de anderen zijn meestal omstreeks hun vijfentwintigste levensjaar overleden. Hun i 15 klein- en 4 achterkleinkinderen zorgen er voor, dat opa en oma toch nog plezier in hun leven hebben. echter nog lang niet nodig, zolang er nog ruimte voor een paar honderd au to's is op het terrein voor het OCB- gebouw. Als de hele Hoofdstraat vol staat met auto's staan er daar nog slechts een stuk of twaalf. Parkeer- maatregelen, als er zoveel parkeer ruimte vlak om de hoek is, is over bodig. Het is ook de reden, waarom de politie zo streng optreedt tegen dubbelparkeren, want „wie op de eerste rang wil zitten moet ervoor betalen". In het kort komt het hierop neer, zo meent de heer Dekker, dat de Vee- nendalers te weinig gebruik maken van de mogelijkheden, die er zijn. Spe ciaal om de Patrimoniumlaan te ont lasten is de mogelijkheid de Rem brandtlaan in te rijden geschapen, Een dergelijke onoverzichtelijke situ atie is op dit punt, Parallelweg - Ker kewijk, niet bijzonders. maar men maakt er geen gebruik van. Nog veel te weinig mensen maken van de Rondweg gebruik, die toch een snel le verbinding geeft tussen de Berg weg en de Zandstraat. Zelfs als men vooraan op de Zandstraat moet zijn scheelt het tijd, omdat men -alle drukte en stoplichten omzeilt. Men moet leren gebruik te maken van de mogelijk heden die er zijn, en indien een be paalde situatie niet opgelost wordt door de overheid, dan moet men pro beren zelf een oplossing te vinden, waarbij blijken kan, dat de omweg de kortste weg is. Heel Veenendaal was deze week in rep en roer, omdat men meende een halve miljonair in de gemeente te heb ben. Vorige week zaterdagavond had de heer A. Looijen, naar hy zei op de Duitse televisie gezien, dat de uitslag van de Lotto gelijk was aan zyn brief je. Gisteren kwam de uitslag: de com binatie was niet geheel gelijk aan die van de heer Looijen, zodat het onver wachte fortuin aan zijn neus voorbij ging. De heer Looijen neemt het laconiek op. Hij vertelde niet teleurgesteld te zijn, omdat hij steeds op de officiële uitslag gewacht had, eer hij plannen voor besteding van het geld ging ma ken. Hij hoopt nu op een volgende keer. Zaterdagavond zal hij weer met evenveel spanning als altijd naar de TV kijken, want hij blijft meespelen. LANDDAG CPJ-JONGEREN De Gelderse Christelijke Plattelands Jon geren Bond houdt op 23 augustus een landdag in Berg en Bos te Apeldoorn. Het programma, dat ook door leden van de afdeling Veenendaal zal worden bijge woond, bevat zeer veel aantrekkelijke punten. In de ochtenduren brengt mej. Elly Wil- lemsen uit Arnhem een aantal spirituals en gospelsongs, in de middaguren worden wedstrijden gehouden, waarbij een vijf kamp Veebeoordelen een belangrijke plaats inneemt, naast een cross-country over 1500 meter. Het programma wordt in de avonduren besloten met een voorstelling van het gezelschap Tetman de Vries, dat de mu zikale comedie ,De wereld van ons met elkaar" brengt en een bezoek aan het Klank- en lichtspel Apeldoorn-Sky. De ooievaarstrek schijnt te zijn be gonnen, want deze week streken 17 exemplaren neer in Eist, wat waar schijnlijk een verzamelpunt is. Op de foto enkele van deze vogels. Laten we hopen, dat de zomer er niet door be kort wordt. innHnp' piip De Kon. Ned. Ver. voor EHBO, afdeling Veenendaal zal ook in het komende sei zoen weer een cursus geven. Voor deze cursus, die gegeven wordt door een arts van de BGD staat de mogelijkheid van in schrijven open tot 10 september a.s. Bij voldoende belangstelling is het mogelijk, dat er met twee groepen ge start wordt. De normale oefenavond is dinsdags, maar in overleg zou daar eventueel vanaf geweken kunnen wor den, zodat men zich niet om deze re den van inschrijving behoeft te ont houden. Omstreeks half september zal de eerste oefenavond gehouden worden in de Ritmeesterkantine. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u naar de advertentie, die elders in dit blad is opgenomen. Betuwerit onderleiding A. P. de Kleuver Zondagmiddag wordt door de streek VVV Neder-Betuwe een excursie per au to georganiseerd, welke onder leiding zal staan van de bekende Veenendaler Adriaan P. de Kleuver. De rit, die om 14 uur start bij De Ros- Van de Stichting Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Veenendaal is het verslag over het jaar 1965 verschenen. In het verslag wordt melding gemaakt van een toename van zowel het aantal uitgeleende boeken, als het aantal inge schreven lezers. Ook het aantal boeken, dat men voor uitlening ter beschikking heeft is in het verslagjaar weer belangrijk uitgebreid. Deze gedurige uitbreiding van het aantal werken, veroorzaakt een gebrek aan ruimte, dat steeds nijpender wordt. De uitbreiding van het aantal romans in vreemde talen is in verband met dit ruimtegebrek tijdelijk beperkt, ten gunste van andere categorieën, voorname lijk studiewerken. In het jaarverslag worden verschillende cijfers gegeven Uit deze cijfers blijkt, dat het aantal lezers de laatste vijf jaar gesta dig gegroeid is van 1268 in 1961 tot 1684 in 1965. Het boekenbezit steeg in dezelfde periode van 9512 tot 12.295 stuks. Het aan tal uitgeleende boeken steeg van 70.407 tot 82.272. Opmerkelijk is, dat in deze periode het aantal uitgeleende studiewerken, zo wel in de categorie volwassenen, als bij de jeugd een teruggang vertoonde. Bij de jeugd was deze teruggang geleidelijk van 9208 tot 4824. De uitlening van deze wer ken in de volwassenenafdeling geeft een onregelmatig beeld. Om dit te illustreren, geven wij de cijfers van de jaren 1961 tot en met 1965, toen resp. 9458, 8858, 9645, 10.420 en 8966 boeken werden uitgeleend. Vooral veel oudere lezers, zo schrijft het jaarverslag, vinden het een bezwaar dat men zoveel treden op moet klimmen om de bovenvei'dieping van de Juliana- school, waar sinds 15 jaar de bibliotheek gevestigd is, te kunnen bereiken. Nu voor een goede gang van zaken de huidige huis vesting te klein is geworden, hoopt het be stuur binnen afzienbare tijd een eigen gebouw deze bezwaren zal opheffen. kam in Ommeren zal voeren door een aantal mooie plekjes in de Betuwe. On dermeer worden de volgende plaatsen aangedaan: Huize De Engh, met een wan deling door het Enghse bos, met zeer veel zeldzame bomen, Lienden, met een bezoek aan de Hervormde O.L.V.-kerk en de be roemde Poltorenmolen en Ingen, waar de excursieleider een miprovisatieconcert op het orgel in de Commandeurskerk zal ge ven. De kerk in Ingen is door de architect Alb. van Essen die ook de Oude Kerk aan de Markt te Veenendaal verzorgd heeft geheel gerestaureerd. DURE VOETBALTRAINING Twee jongens H. van S. en F. M. waren een partijtje aan het doeltrap pen op het Coniferenplein. Op een gegeven moment schopte M. de bal naar Van S., die in 't goal stond. De bal „zat", waardoor deze de Lariks- laan oprolde, wat ernstige gevolgen had. Op het moment, dat de bal op de rij baan van de Larikslaan rolde pas seerde de heer G. V. uit Veenendaal met de bromfiets. De bal raakte on der zijn voertuig waardoor de berij der de macht over het stuur verloor. V. reed tegen een geparkeerd staan de auto eigendom van de heer M. uit Veenendaal, en viel. De auto kreeg een deuk, de bromfiets werd be schadigd en V. kreeg verwondingen aan zijn hoofd en een hand. Boven dien sneuvelde de bril van V. De voetballiefhebbers zullen voor de schade moeten opdraaien. BOTSING OP DE NIEUWEWEG Dinsdagochtend reed de heer J. K. uit Veenendaal met een DAF-je over de Nieuweweg in de richting van de Wilhelminastraat. Toen hij de Wilhel- minastraat wilde inrijden, waarvoor hij linksaf moest, lette hij niet vol doende op het overige verkeer. Door deze onoplettendheid kwam hij in botsing met een personenauto, be stuurd door de Rotterdammer J. H Beide wagens liepen flinke materiële schade op. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. C' Oi Onze nel 'ervice een begripl Fluiterstraat 78 - Veenendaal Tel 08385-4395 BROMMER RAMT AUTO De heer J. H. S. uit Amerongen zat in zijn op het Panhuis geparkeerd staande auto, toen deze wagen plotse ling van achteren geraakt werd door een bromfiets. De bromfietser L. de Z. uit Veenen daal zat kennelijk niet goed op te let ten toen hij de auto van S. naderde. Hij raakte de achterkant waardoor de auto schade opliep, evenals de brom fiets. De heer De Z. kreeg bovendien ten gevolge van een val een snijwond aan het hoofd en enkele schaafwonden. INGEZONDEN MEDEDELING VVZ Het bestuur van de VVZ is van me ning dat het verslag in dit blad gedaan j.l. vrijdag 12 augustus met als aanhef „Financiële perikelen VVZ" de indruk kan hebben gegeven dat er financiële moeilijkheden zijn ontstaan. Men is er zich van bewust dat by en kele verstrekkingen de uitgaven boven de begroting zijn gekomen waarvoor in de toekomst waarschijnlijk maatregelen voor moeten worden genomen. Van financiële moeilijkheden is er ech ter beslist geen sprake. Het bestuur en administrateur. VERKEERSSCHOOL VEILIG VERKEER Door bemiddeling van de afdeling Amerongen van het Verbond voor Veilig Verkeer kwam de rijdende verkeers school van het Verbond en Shell naar Amerongen. Op het Dorpshuisplein werd een verkeerstuin opgesteld waar de leer lingen van de 3 lagere scholen in Ame rongen practisch verkeersonderricht krij gen. Op zo natuurlijk mogelijke wijze worden allerlei verkeerssituaties nage bootst. De installatie blijft nog tot en met donderdag 25 augustus a.s. op het Dorps huisplein. TENTOONSTELLING WAS SUCCES De Zomertentoonstelling welke tot en met 13 augustus jl. op het gemeentehuis te zien was, is een groot succes gebleken. Ruim 325 bezoekers waaronder ook een groot aantal jeugdigen kwam de ten toonstelling bekijken. De belangstelling was aanzienlijk groter als vorig jaar. De bezoekers waren zonder uitzondering bij zonder enthousiast over deze weliswaar niet zo grote, maar zeer mooie expositie. Voor de organiserenden commissie was dit een experiment. Dit experiment is echter zo goed geslaagd dat het zekei zin heeft in de toekomst nogmaals een tentoonstelling te houden van in de ge meente aanwezige kunstwerken. ELST Als de herfst zyn intrede doet hebben de vogels reeds de wyk genomen naar warmere streken. Dat hebben de inwoners van Eist één dezer dagen kunnen bemer ken, toen 's avonds een vlucht ooievaars op een tabaksschuur neerstreek om van daar de lange oversteek naar de verre winterverblijven te ondernemen. Deze ooievaars zijn vermoedelijk af komstig van broedplaatsen in de pro vincie Utrecht of Zuid-Holland. Ge durende een paar dagen zoeken ze el- kaars gezelschap op en koppelen dan samen. Ze hebben Eist gekozen als eerste rustpunt. We kunnen nu dus al zeggen dat de zomer op zijn retour is. Wie in eigen omgeving zijn ogen de kost wil geven kan daarvan zo het een en ander te zien krijgen in de weilanden waar de kieviten net als de ooievaars in Eist aan het koppelen zijn om straks eveneens naar warmere streken te gaan. De ooievaars hebben een merkwaar dige route. Ze gaan niet regelrecht naar hun doel, maar ze volgen de kus ten van de Zuid-Europese zeeën en vliegen dan via de Palestijnse kust naar het Nijlgebied en belanden zo uit eindelijk op hun winterbestemming Zuid-Afrika. De duiven deden weer hun best Verleden week zondag vlogen de duiven van PV De Instuif weer. In to taal deden er 89 mee, die werden ge lost in Tergnier in Frankrijk. Met een zuid-westen wind onder de veren wer den ze om 6.45 uur losgelaten en sto ven op het moederland aan. De uit slag was: C. v. d. Berg 1-2-18; H. B. Bouman 3; M. Boelhouwer 4-17; J. Swetselaar 5-6; M. H. Lit 7-9-11; B. Vervat 8-10; A. J. Bos 12; M. Brou wer 13; Gebr. Brienesse 14; G. Drost 15; T. v. Mourik 16. Ook naar Parkestone gingen de dui ven. 58 stuks werden om 11 uur ge lost met een westen wind. Uitslag: W. C. van Ewijk 1; A. J. Bos 2-4-5-9- 10; J. v. Swetselaar 3; T. v. Laar 6; G. Brienesse 7-8; T. v. Mourik 11; B. Vervat 12. Oranje Wit hield algemene ledenvergadering Maandag j.l. werd in het clubhuis café „De Morgenster" de algemene le denvergadering van Oranje Wit gehou den, welke een zeer vlot verloop had. Voorzitter Van Kooten opende de verga dering met een welkomstwoord en ging even door op het afgelopen seizoen. De vergadering nam één minuut stilte in acht voor de aan de vereniging ontvallen leden: de heren D. Nellestijn, B. v. d. Berg en H. L. van Groningen. Hierna kwamen de diverse verslagen van sekretaris, penningmeester en toto houder H. Honders. De heer Honders kreeg van de aftredende voorzitter Van Kooten een prachtige vulpen uitgereikt voor het feit dat hij zich reeds tien jaar verdienstelijk maakt als totohouder. Voorzitter Van Kooten trad en stel de zich niet herkiesbaar. Na een korte pauze werden de verkie zingen geopend. De heer E. Ursinus werd met algemene stemmen als zevende be stuurslid gekozen. Toen werd het punt voorzitter aan de orde gesteld. Het be stuur had als advies de heer G. Hulsman voorgedragen. Toen de stemming aan brak bleek dat een grote meerderheid vertrouwen in hem stelde. Het bestuur werd nu als volgt gefor meerd: G. Hulsman (voorzitter), J. v. Rijn (sekretaris), H. C. Bos (penning meester) en verder de bestuursleden Bij sterbosch, Van Kooten, Ursinus en Zo mer. SPORTPARK Na de verkiezingen kwamen nog di verse punten aan de orde, waarvan er één nog enige waarde voor de vereniging had, nl. Het Sportpark. Besloten werd de finitief het Sportpark te verkiezen. De aftredende voorzitter Van Kooten werd door enkele heren toegesproken en be dankt voor de wijze waarop hij in 't ver leden Oranje Wit heeft geleid. Het slot woord en de sluiting werd door de heer Van Kooten gehouden. RHENEN Vrijdag 19 augustus Koningin Eli- sabethplantsoen 20.00 uur Tiener dansavond. LEERSUM Zaterdag 20 augustus Lomboklaan 15 uur Start Bloemencorso Mid den-Nederland. BIOSCOOP Luxor-theater Veenendaal Vrijdag en zaterdag 19.30 uur en zondag 15 uur De 3 Stooges in het Wilde Westen, 14 jaar. Zondag en maandag 19.30 uur Ten eeuwigen dage verdoemd (From here to eternity). 14 jaar. bij Uw opticien 0 kunt U een K. zonnebril met \l(ëlazen °P sterkte verkrijgen i

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1