Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Ruimtetekort voor Hervormd onderwijs AGENDA „Schoolstrijd" van Ds* Vroegindeweij Wethouder Koppenberg ontkent achterstelling Start kleuteronderwijs Overberg Burgerlijke Siand Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Zandwagen opent trouwstoet GIRO 777 BIJ HAPPENING IN EDE Veenendaalse en Rhenense jongen gearresteerd Acht auto's in kettingbotsing Goede slag voor Veense politie Slaapmiddelen versuften bromfietser RHENEN RENSWOUDE F ok veekeu r i n geil op Valkenheide 40e JAARGANG DINSDAG 23 AUGUSTUS 1966 Nr. 66 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeren Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Veenendaal staat bekend als een protestantse gemeente. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in de sa menstelling der gemeenteraad, maar ook in de verhouding van het aantal openbare- ten opzichte van het aantal bijzondere scholen. Een belangrijk deel van de scholen voor het bijzonder onderwijs gaan uit van de Hervormde kerk, van het bestuur van deze scholen is ds. A. Vroegindeweij voorzitter. In het Veens Kerkblad van 19 augustus maakte hij over deze scholen enige opmerkingen, naar aanleiding waarvan wij een gesprek met hem hadden. Uit dit gesprek bleek, dat ds. Vroegindeweij niet tevreden is over het aandeel dat de Hervormde scholen de laatste jaren gehad hebben in de uitbreiding van het aantal leslokalen in Veenendaal. Naar zijn mening is het openbare onderwijs bevoordeeld boven het bij zondere in deze gemeente. Een bevoordeling, die met name ten koste van zijn scholen zou zijn gegaan. Hervormde kleuterscholen kennen lange wachtlijsten, lagere scholen zijn aan uitbreiding, of volledige vervanging toe. Hij begreep niet, dat de raad van Veenendaal zo weinig aan het Hervormde onderwijs had besteed, ten opzichte van het openbare en hoopte, dat er in de toekomst wat meer aandacht aan deze scholen zou worden besteed. Naar aanleiding van hetgeen ds. Vroegindeweij gezegd heeft, had den wij een kort onderhoud met de wethouder van onderwijs, de heer R. Koppenberg, die het op en kele punten duidelijk oneens was met de dominee. „Om met het kleuteronderwijs te be ginnen", zo zei de Hervormde predi kant, „we hebben voor deze tak e^n aantal scholen. Maar bijvoorbeeld voor De Wielewaal in wijkgemeente Noord is een lange wachtlijst. Er zijn nu plannen om daar een lokaal bij te bou wen, waarin veertig kinderen een plaats kunnen vinden, maar ook dan kunnen we nog niet alle kinderen plaatsen, die er zijn. Bovendien duurt het natuurlijk nog wel enige tijd voor dat dit lokaal verwezenlijkt is en tot zolang moeten we eigenlijk een nood oplossing vinden. Er zijn plannen om een lfkaal van de Julianakerk voor het kleuteronderwijs te bestemmen, maar hiervoor moet de inspectrice van dit onderwijs nog steeds haar goed keuring verlenen. Het uitblijven van die toestemming begint op tegenwer king te lijken. 9* Ds. A. Vroegindeweij. Er wordt nu gewerkt aan een twee- klassige kleuterschool in de Engelen burg. Dit is hard nodig, want deze wijk wordt steeds groter, en daarmee het aantal kinderen, dat voor het kleu teronderwijs in aanmerking komt. In dien alles volgens plan verloopt, kan deze school in de eerste helft van het volgend jaar gereed zijn. Een klein deel van de nood zal daarmee gelenigd zijn. Er zijn de afgelopen maanden twee rijdende kleuterlokalen aangeschaft. Ik begrijp niet, waarom de Hervormde kleuterscholen niet zo'n lokaal krijgen. Wij zijn er toch echt wel dringend om verlegen. De houding van de instanties begint voor mij wat onredelijk te worden. Het maakt je soms moedeloos. Reeds jaren geleden gaf de raad me dewerking aan het plan om een twee de lagere school in Noord te bouwen. Tot op heden is er van deze plannen niets verwezenlijkt. Toch begint het nijpend te worden. Ook hier komen steeds meer leerlingen. De Beatrix- school is sterk aan het verouderen en binnen afzienbare tijd zal deze afge keurd moeten worden. Deze school is volledig eigendom van de Hervormde gemeente, omdat hij indertijd uit eigen middelen is gebouwd. Voor vervanging komt echter heel wat kijken en het zal dan ook nog wel even aanlopen. voordat deze school niet meer gebruikt wordt. Twee of drie jaar geleden is door de raad medewerking verleend voor de bouw van een lagere school in de En gelenburg. Sindsdien is er wel een openbare school gebouwd, maar de Hervormde moet er nog steeds komen. Indien echter alle instanties meewer ken, dan kunnen we daar volgend jaar gaan bouwen. Dat is dan ook niets te vroeg, want er nu reeds behoefte aan een school en door het gereedko men van steeds meer huizen wordt deze behoefte ook steeds groter. In het Panhuis zal ook een school moeten komen. De aanvraag daarvoor is gereed. Van de Patrimoniumschool moeten de oude lokalen vervangen worden, ook daarvoor moet medewer king verkregen worden. De oude schoolstrijd is afgelopen. Officieel bestaat er geen ^discriminatie meer tussen het onenbaar én het bij zonder onderwijs. Het is nu echter een worsteling om je deel te krijgen. Ik vraag geen bevoordeling van het Her vormde onderwijs, maar ik heb wel graag een redelijk aandeel in de nieuw te bouwen scholen. Hierbij reken ik op een loyale medewerking van het ge meentebestuur. Ik kan me de moei lijkheid indenken, waarvoor de in stanties staan, bij de vaststelling van het bouwprogramma, maar na de bouw van twee openbare scholen hoop ik, dat nu de Hervormde scholen weer eens aan de beurt zijn." Aldus de voorzitter van het bestuur van de Hervormde scholen, ds. A. Vroegindeweij, die het gesprek be sloot met: „Ik zou de raad willen op- Vrydag omstreeks het middaguur werd een trouwstoet voorafgegaan door een zandauto. De zandvvagen was voor de gelegenheid geladen met een grote berg zand, die versierd was met aardige jonge meisjes in overalls en vele bal lonnetjes. Een groot bord, dat door de meisjes omhooggehouden werd, maakte min of meer duidelyk, wat er precies aan de hand was. Op het bord kwam de volgende tekst voor: „Setterlaine en Schoonhovens zand, scheppen vandaag een huwelijks band". De verklaring van dit orakel was snel gevonden. Een meisje Veld huizen, werkzaam bij N.V. P. Heij en Zn., Setter-Set en Setterlaine trad die dag in het huwelijk met een telg uit het Aannemers- en transportgeslacht Van Schoonhoven. Op een originele wijze werd hier voor twee plaatselijke bedrijven re clame en voor dit huwelijk de nodige tam-tam gemaakt. Eén ding is zeker, het huwelijk van het echtpaar J. van Schoonhoven en W. van Schoonhoven- Veldhuizen is op zand gebouwd. We hopen dan maar, dat dit een hechte basis zal blijken. roepen zo gauw mogelijk aan het pro bleem van de ruimte voor het Her vormd onderwijs aandacht te willen schenken. Het is begrijpelijk, dat de tegenwoordige wethouder van Onder wijs sterke aandacht besteedt aan het openbare onderwijs maar ik hoop dat hij nu oog wil hebben voor de alles zins redglijke verlangens van de Her vormden. Nogmaals, ik kan me van de Veenendaalse raad niet voorstellen, dat ze het openbare onderwijs bevoor deelt." Commentaar wethouder De wethouder van Onderwijs, de heer R. Koppenberg vertelde stomverbaasd te zijn, dat ds. Vroegindeweij deze din gen had aangeroerd. Eind vorige week heeft hij over al deze zaken een ge sprek gehad met ds. Vroegindeweij, dat naar zijn zeggen in goede harmonie is verlopen. Er is toen een afspraak ge maakt, dat de dominee en de wethou der samen naar Den Haag zouden gaan om te proberen een urgentieverklaring voor de bouw van de lagere school in de Engelenburg los te krijgen. Wethouder R. Koppenberg. Een bevoordeling van de openbare scholen boven de bijzondere is nooit het streven van de heer Koppenberg geweest, integendeel, het bijzondere onderwijs heeft altijd zijn volle aan dacht. „Het is niet dan met de groot ste bevreemding, dat ik deze dingen hoor", aldus de wethouder, „over al de problemen hebben we het in een vriendschappelijke sfeer gehad en we zijn in volle harmonie gescheiden. Voor De Wielewaal zijn de tekeningen vrij wel gereed om aan de inspectrice van het kleuteronderwijs toegezonden te worden. Over een eventueel rijdend kleuterlokaal voor het Hervormde on derwijs is ook gesproken en deze zaak is in gedachten gehouden. Indien het zover komt. zal natuurlijk de raad het plan moeten goedkeuren, maar een achterstelling van het Hervormde on derwijs heeft er echt niets mee te ma ken. We doen ons best ook voor deze scholen", aldus de wethouder. Het interieur van het rijdende kleuter lokaal aan het Coniferenplein maakt een gezellige indruk. Een dergelijk lo kaal zou ds. Vroegindeweij ten behoe ve van het Hervormd kleuteronderwijs ook willen hebben. Gedurende het zomerpr o gramma van de VVV in Rhenen hebben enkele lieftallige koffiemeisjes zich beijverd de passerende automobilisten folders uit te reiken en hen een bon aan te bieden, waarop ze in een Rhenens restaurant een kopje koffie konden nuttigen. Het hoofdbestuur van het Ne- derlandsche Roode Kruis heeft het speciale gironummer 777 opengesteld, voor het storten van giften, ten bate van de leniging van de nood in het zo zwaar ge troffen Turkije. Op het strookje moet duidelijk vermeld worden, dat de gift voor deze ramp bestemd is. Het Roode Kruis heeft maan dagmorgen reeds 100 flessen bloedplasma en 700 dekens naar het rampgebied gestuurd, maar dit is slechts een druppel op de gloeiende plaat, Er is daar nog heel veel nodig. Zondagavond vond er in Ede een happening plaats, waaraan voornamelijk door niet-Edese jongelui werd deelgenomen. Van het dertigtal deelnemers werden er door de politie ze^en gearresteerd, waaronder een jongeman uit Rhenen en één uit Veenendaal. De arrestanten werden op het politiebureau ingesloten en eerst maandagmorgen weer op vrye voeten gesteld, nadat er tégen hen een proces-verbaal was opgemaakt. Zaterdagmorgen zyn acht auto's be trokken geweest bij kettingbotsingen op Ryksweg 12. De bestuurders waren voor het merendeel uit Duitsland af komstig. Alleen de wagens werden be schadigd, persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. De eerste botsing ontstond doordat een bestuurder plotseling afremde om dat voor hem een Mercedes vaart ver minderde. De achter hem rijdende wa gen kon niet zo snel tot stilstand ko men, waardobr deze slipte en tegen de middenberm kwam. De bestuurster van deze auto draaide om enige be- tonnenpaaltjes te ontwijken naar rechts, waardoor ze de eerste wagen, die tot stilstand gekomen was, raakte. Hierop volgden nog 4 automobilisten. Terwijl de politie nog bezig was deze zaak af te wikkelen kwam er op het zelfde punt nog een kop-staart bot sing voor. Totaal liepen dus acht wa gens schade op. De rel begon zondagavond omstreeks half elf voor het politiebureau. Zonder enige reden begon men herrie te schop pen en de politie te plagen. Ook wer den er fietsen vernield en vlaggemas- ten uit de grond getrokken. Bijgestaan door de burgerij wist de politie de her rieschoppers spoedig uiteen te slaan, nadat ze de ergste raddraaiers had ge arresteerd. Onder deze arrestanten zijn Een grote zandauto opende de trouwstoet van "het bruidspaar Van Schoonhoven- Veldhuizen. de 17-jarige plasticbewerker R. B. W. uit Rhenen en de 16-jarige tekenaar W. M. uit Veenendaal. Zaterdagmorgen wist de politie te Veenendaal de hand te leggen op de juist die dag 28 jaar geworden Veenen- daler P. C. S. S. had zich in de loop van een half jaar a negen maanden schuldig gemaakt aan meer dan tien inbraken. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er weer eens ingebroken bij de firma De Ruiter aan de Korte Molen straat. De politie vond duidelijke spo ren, die leidden naar S. Tijdens een verhoor vertelde S. ook de vorige in braken bij De Ruiter, waarbij telkens voor ongeveer f 2000,— aan oude me talen vermist werd te hebben ge pleegd. Behalve deze inbraken beken de hij er in de loop van de maandag nog een tiental, voor kleinere bedragen allen gepleegd bij dezelfde firma. S. wordt morgen voor de officier van jus titie geleid. Zaterdagmorgen viel er een bromfietser pardoes op het rijwielpad langs de Kerke- wtjk, ter hoogte van Hollandia-Tricot. De bromfietser werd met een taxi naar het Julianaziekenhuis gebracht. De val van de bromfietser, de heer A. P. uit Veenendaal is vermoedelijk te wijten aan een versuftheid ten gevolge van het gebruik van een te grote dosis slaapverwekkende middelen. Een passerend arts, die eer ste hulp verleende vond ovèrbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk. Repetities Soli Deo Gloria Het Gereformeerd kerkkoor Soli Deo Gloria o.l.v. Henny Pomp begint woens dag 24 augustus a.s. aan het winter seizoen te werken. In samenwerking met andere koren zal het Geref. kerkkoor op 31 oktober meewerken aan een Bijbelkioskavond in Veénendaal. De Kerstuitvoering zal plaats vinden op zaterdag 17 decem ber. de bekende bas-bariton Cor Nies- sen uit Utrecht heeft zijn medewer king reeds toegezegd. BROMFIETSER KRIJGT HERSENSCHUDDING Mej. E. H. uit Veenendaal reed za terdagmorgen met de bromfiets over de Hoofdstraat in de richting van de Nieuweweg. Op een gegeven moment kwam mej. H. met een handle in aanraking met het portier van een personenauto, bestuurd door de heer H. W. Mej. H. kwam ten val waardoor zij een hersenschudding opliep. Met een ziekenauto is ze naar het zieken huis overgebracht. Botsing op Rondweg Donderdagavond deed zich een aanrij ding voor op het kruispunt Rondweg-West en Slotemaker de Bruïnestraat. Bij deze aanrijding werden de wa gens zo zwaar beschadigd, dat zij moesten worden weggesleept, terwijl alle zes inzittenden builen en schaaf wonden opliepen De botsing ontstond, doordat de heer C. v. d. D. komend uit de Slot. de Bru- instraat bij het oprijden van de Rond weg geen voorrang verleende aan de personenauto, bestuurd door de heer R. v. H. Dokter Annot verleende eer ste hulp. Maandagmorgen zyn de eerste kleuters van Overberg ontvangen in de nieuwe kleuterklas, welke gebouwd is by de lagere school. Ze werden met hun moeders verwelkomd door Amerongens loco-burgemeester de heer K. G. Tiel en de voorzitter van het schoolbestuur, ds. C. van Viegen. Het lokaal doet ook dienst als verenigingsgebouw, zodat ook de Overbergse verenigingen hier een onderkomen hebben gekregen. De dertig leerlingen worden geleid door mej. Verhey. Het lokaal, dat thans in gebruik geno men werd is nog slechts de helft van wat de bedoeling is. Er zijn momenteel in Overberg tenminste veertig kinderen, die voor kleuteronderwijs in aanmerking ko men, maar dit lokaal is slechts groot ge noeg om dertig leerlingen te bergen. Zelfs is er, volgens de heer Tiel, een zeer goe de medewerking van de inspectrice voor het kleuteronderwijs te Utrecht nodig ge weest, om in deze lokaliteit te beginnen. Zij heeft veel door de vingers gezien, maar voor meer dan dertig leerlingen kon zij geen toestemming geven. Het ligt in de bedoeling, dat zodra de finanfciële middelen ervoor gevonden zijn, het woonhuis, dat voor het lokaal ligt, tot een tweede lokaal om te bouwen. Die twee lokalen zullen dan met een harmonica- wand van elkaar worden gescheiden, zo dat ze voor verenigingsgebruik bij elkaar getrokken kunnen worden. Dit is volgens de heer Tiel noodzakelijk voor de goede verenigingen die er in Overberg zijn. Met Excursie Woensdag 24 augustus wordt vanaf het Viaduct een middagfietstocht ge maakt door Achterberg en terug over Remmerden dwars door de bossen, on der leiding van Adriaan P. de Kleuver. Vertrek 14.00 uur precies. Deelna me f 0,50 p.p. Via de Levendaalseweg gaat men naar de Schaapsheuvel, waar van het prachtige uitzicht kan worden genoten. Hier was eens een Germaan se offerplaats en daarover en over on ze gespierde knapen en hun onbetwist lieftallige vrouwen wordt hier een praatje gehouden. Dan de afdaling over de wel wat ongebaande weg naar het oude Laar of Levendaal. Een tochtje langs De Dijk met nog een paar van de 28 oude Dijkershuizen en verder over de Weteringsteeg en de Meent- stegen naar de Dikkenberg. Ergens komt men daar op de Defensieweg en zo op Remmerden. Men gaat dan nog maals naar het mooiste plekje van Europa, dat in de late zomer niets van zijn bekoring verloren heeft. En zo komt men Rhenen weer binnen, waar de oude, zo wondermooie Cuneratoren haar slanke spits laat oprijzen. NIET IN DE GATEN Donderdag 12 uur vond op de krui sing Grebbeweg-Zwarteweg een lichte aanrijding plaats tuss<«t 2 personen auto's. Beide auto's kwamen vanaf de Zwarteweg en wilden de Grebbeweg oprijden. De bestuurder van de voorste auto stopte voor de voorrangsweg. De bestuurder van de tweede auto had dit niet in de gaten en reed tegen de achterzijde van de stilstaande auto. name dacht hij aan de Chr. Plattelands vrouwenbond en de vereniging Overbergs Belang, benevens de verschillende jeugd clubs. Het Dorpshuis in Amerongen ligt eigenlijk te ver van Overberg, om voor deze verenigingen te kunnen dienen. Onder het gehele nieuwe lokaal is een diepe kelder, welke doordat zij volkomen drooggemaakt is, uitstekend geschikt is voor materiaalberging voor de verenigin gen. Boven de gehele school zal in de toekomst een flatwoning gebouwd worden, zodat het gereedkomen van deze plannen niet ten koste van de woningvoorziening gaat. Maandag is ook de zandbak gearri veerd. Door allerlei oorzaken was de aan leg hiervan wat vertraagd, maar heel spoedig zal ook dit onmisbare attribuut voor de kleuters beschikbaar zijn. De klenterschool heeft tot op dit mo ment aan bouw- en inrichtingskosten f 33.000,gekost. Het ontwikkelingsma teriaal op de kleuterschool kostte nog eens f 5.000,—. Hele bedragen, maar het ziet er dan ook piekfijn uit. Naast de school is een bitumenpad gelegd, dat nog geasfalteerd zal worden. Er zijn bespre kingen tussen de technische dienst van de gemeente en het schoolbestuur, om ook iets te doen aan het pad naar de lagere school. Misschien wordt ook dit verhard, het is ook mogelijk, dat de toegang naar de lagere school over het pad langs de kleuterschool komt. Mej. Verheij is over haar schooltje heel tevreden. Ze hoopt echter wel, dat het tweede lokaal er spoedig komt, opdat er een splitsing in de leerlingen gemaakt kan worden. „Het is moeilijk lesgeven met de kinderen in deze verschillende leeftijden, al is het aan de andere kant wel weer zo, dat de groten de kleintjes helpen", zei ze. GEEN VOORRANG VERLEEND Donderdagavond 10 uur reed in de Nude een auto bestuurd door G. L. uit Rhenen. Deze wilde een inrit inrijden en verleende geen voorrang aan een over het rijwielpad komende brom fiets bestuurd door C. N. uit Ameron gen. Er ontstond materiële schade. CON AMORE OP DE PLAAT De repetities van de Christelijke Ge mengde Zangvereniging „Con Amore" te Renswoude, zullen donderdag 25 aug om 8.00 in gebouw Rehoboth weer een aanvang nemen Nieuwe leden zijn van harte welkom Op 15 september zal een opname van het koor worden gemaakt voor een grammofoonplaat Op 8 oktober zal in de Ned Herv kerk een concert worden gegeven. RENSWOUDE Geboren: Wilhelmina Marjolanda, d v. J M. van Mourik en D. J. W. Ver meulen. Op het terrein van Valkenheide in Maarsbergen wordt vrijdag 26 augustus een fokveedag gehouden, waaraan ook door een zevental veehouders uit de Fok- en Controleverenigingen Renswoude en Rhenen-Veenendaal zal worden deelge nomen. Deze fokveedag gaat uit van de ge westelijke vereniging voor Zuid-Oost Utrecht, waartoe tevens de verenigin gen te Langbroek, Leersum, Maars bergen en Woudenberg behoren. De Rhenens-Veenendaalse en Rens- woudse fokkers nemen deel met to taal 49 dieren, wat ongeveer een vijf de van het totale aantal is, dat zich die dag aan de beoordeling van de keurmeester zal onderwerpen. Burgemeester Van Hemert uit Maarn zal de Fokveedag openen. Stellig zullen veel boeren uit de gehele streek van hun belangstelling blijk geven. VEENENDAAL Zaterdag 17 aug., Ritmeesterkan tine, 14.00 uur: Wedstrijden jeugdkampioenschappen scha ken van Veenendaal. RHENEN Woensdag 24 aug. viaduct, 14.00 uur: Start excursie o.l.v. A. P. de Kleuver naar Achterberg en Remmerden. MAARSBERGEN Vrijdag 26 aug., Valkenheide. 9.00 uur: Fokveedag voor fok- en controleverenigingen te Vee nendaal. Rhenen en Renswou de Bioscoop: LUXOR theater - Veenendaal: woensdag 19 30 uur: Ten eeu wigen dage verdoemd (from here to eternity) 14 jaar. don derdag en vrijdag 19.30 uur- Tarzan wordt getart. 14 jaar Dinsdags is het theater geslo ten.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1