Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Bliksemactie van Veenendaals Roode Kruis voor Turkije B I GEZELLIG WINKELEN IN VEENENDAAL POLITIEBERICHTEN AGENDA Jaarlijkse collecte t.b.v. de kanker bestrijding door Kon. Wilhelmina Fonds Volste vertrouwen in wethouder ELST RENSWOUDE EDERVEEN Nr. 67 In teken lij steil op drie adressen Iedereen mag in raadscommissies Onbewoonbaar- verkla ringen Massale inenting van kanaries OVERBERG Hervormde kerk bijna gerestaureerd Raadsleden nemen afscheid Autobanden-Import WiLLEM'S IDEALEN nieuwe feuilleton 40e JAARGANG VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1966 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rnbriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Duizenden doden en gewonden, tienduizenden daklozen: dat is de balans van de aardbeving, die in het weekend een deel van Turkije teisterden. Onnoemelijk is het menselijk leed, dat uit deze natuurramp is voortgekomen. Tweemaal zoveel men sen, als er wonen in het gebied waarin „De Vallei" verspreid wordt zagen al hun bezittingen verloren gaan. Niets dan kle ren aan het lijf - en soms zelfs die nog niet - kon men redden. Al deze mensen moeten zo spoedig mogelijk aan een onderdak geholpen worden. Zij moeten kleding, dekking en voedsel heb ben. Medicamenten zijn er broodnodig om de opkomende epi demieën te bestrijden. Het is onmogelijk, dat een nog vrij arm land als Turkije al deze dingen direct zelf beschikbaar heeft. Vrijwel geen land op aarde kan dit. Ook Nederland is tijdens de februari-ramp van 1953 door allerlei landen geholpen. Alle Rode Kruis-organisaties hebben toen hulp geboden aan Neder land. Nu vindt het Nederlandse Rode Kruis, dat het weer zijn beurt is, om iets te doen. Hoeveel dat „iets" zal worden hangt nog af, van de Nederlandse bevolking, die het Rode Kruis in staat moet stellen te helpen. Om iedereen in de omgeving op een gemakkelijke wijze in de gelegenheid te stellen het Rode Kruis te helpen helpen hebben de plaatselijke afdelingen ini tiatieven genomen. Van de afdeling Veenendaal hebben wij de volgende oproep ontvangen: Nog maar nauwelijks een week geleden werd de gehele wereld opgeschrikt door berichten over een geweldige aardbevingsramp in Turkije. Naast alle doden en gewonden zijn er meer dan 60.000 mensen dakloos geworden, zij leven in onderkomens, die weinig of geen bescherming bieden, en zij worden bedreigd met besmettelijke ziek tes, waartegen zij thans op grote schaal ingeent worden. Te zeggen, dat zij in kommervolle omstandigheden leven is nog veel te weinig gezegd. Wij kunnen ons «iet voorstellen hoe het voor al die man nen, vrouwen en vooral kinderen zijn moet. Direct na het bekend worden van de ramp stroomden uit vele landen de giften binnen, en werden er goederen en men sen naar het rampgebied gezonden om mee te helpen de nood te lenigen. Kleding en medische hulp werd door vele landen toegezegd, waaronder Nederland, waar- Steunend op een wijziging van de ge meentewet wordt het de Veenendaalse raad een voorstel voorgelegd, waarin om schreven staat, dat in het vervolg ook niet-raadsieden van door de raad in te stellen commissies deel kunnen uitmaken. Dit voorstel houdt een wijziging in van het reglement van orde. Het college vraagt nu de raad een commissie samen te stel len, tijdens de vergadering van maandag avond, die dit voorstel moet bestuderen en nog diezelfde avond advies geven. De raad krijgt weer een voorstel tot het onbewoonbaar verklaren van een woning te behandelen. Het gaat ditmaal om het pand Kostver- loren 81. Tevens moet een een ontruimingsplan op gesteld worden, waarvan de betrokken woningen zo spoedig mogelijk onbewoon baar verklaard moeten worden. Deze wo ningen staan aan: Heuvel 7, Valleistraat 107, Brinkersteeg 2 en Vendelseweg 13. vandaan reeds enkele vliegtuigen met medicijnen en dekens vertrokken. De or ganisatie die bij uitstek geschikt is om bij dergelijke rampen te helpen is het Rode Kruis. Als er ergens in de wereld nood is, dan wordt een beroep gedaan op het Rode Kruis om zich in te zetten voor de lijdende mensheid. Vandaar, dat het Rode Kruis het spe ciale gironummer heeft opengesteld voor het storten van giften ter leniging van de nood in Turkije. De speciale nummer is 777. De besturen van de plaatselijke afdelin gen hebben zich beraden of het niet wen selijk is wat meer mogelijkheden te schep pen voor de gehele bevolking, om haar steentje bij te dragen ter leniging van de nood in Turkije. Wij leven temidden van de welvaart en we hebben veel van wat wij wensen en verlangen. Er IS ruimte voor de vraag, om wat voor de mede mensen te willen doen. Dit kan geen zaak van lang praten of overleggen zijn, hier is alleen snelle hulp echte hulp. Op de adressen, die onderaan dit artikel af gedrukt staan kunt u uw bijdrage afle veren. Hier liggen intekenlijsten gereed. Het totale bedrag men rekent op en kele duizenden guldens zal te zijner tijd in De Vallei bekendgemaakt worden. Indien men giften per giro wenst over te maken, dan kan men dit doen op het speciale nummer van het Nederlandsche Roode Kruis 777, of op de girorekening van de Nutsspaarbank in Veenendaal, 53 06 73. In beide gevallen moet u op het strookje vermelden: TURKIJE. Van maandag 29 aug. tot en met zaterdag 3 sept. a.s. zal in Veenendaal en omgeving wederom de jaarlijkse huis-aan-huis collecte plaats vinden, georga niseerd door de afd. Veenendaal van het Kon. Wilhelmina Fonds voor de kan kerbestrijding. Deze collecte heeft in voorgaande jaren een goed resultaat ge had In onze omgeving en men hoopt dat de collecte van straks een nog beter eindresultaat zal hebben als voorheen. Bouwverordening De bouwverordening, waarvoor in de vergadering van 2 juni j.l. een speciale raadscommissie werd ingesteld, om deze te bestuderen komt in de vergadering van maandag a.s. weer aan de orde. Het is dus mogelijk gebleken, de oude raad de kans te geven deze verordening nog te behandelen. Van de commissie zul len n.l. enkele leden niet meer in de nieuwe raad terugkeren. Het is vrijwel niet nodig de nadruk te leggen op de belangrijkheid van de ze geldinzameling, want iedereen is vandaag terdege op de hoogte van Volksvijand no. 1: de kanker. Voor de peperdure apparatuur en de research door honderden wetenschapsmensen zijn kapitalen nodig. Alles is in goede en betrouwbare handen en men heeft reeds menig doelmatig resultaat kun nen boeken. Maar HET middel tegen kanker is er nog niet Men gaat uiter aard onverdroten voort met onderzoe kingen en proefnemingen, steeds weer nieuwere en vaak duurdere apparatuur moet worden aangeschaft om doeltref fender onderzoekingen te kunnen doen. Jaarlijks overlijden overal ter we reld een belangrijk aantal mensen aan Het Bestuur van „De Veenendaalse Vo gelvrienden" heeft het initiatief genomen om de gevreesde HAPZIEKTE, waaraan jaarlijks vele kanaries te gronde gaan, een halt toe te roepen. Na overleg met de dierenarts zijn zater dag j.l. vele duizenden kanaries ingeënt tegen deze ziekte. Het is te hopen, dat de mug, welke deze ziekte altijd in, het na jaar veroorzaakt, geen kans meer heeft om ook dit jaar slachtoffers te maken. Er zal aantekening worden gehouden welke kanarie-liefhebbers hun vogels heb ben laten inenten en dan zal t.z.t. een en quête worden gehouden in hoe verre een en ander geholpen heeft. Het resultaat zal bekend worden ge maakt, zodat alle kwekers hiervan in de toekomst kunnen profiteren. deze gevreesde ziekte. Het woord „kan ker" alleen al doet vaak de schrik om het hart slaan. In een editie van De Vallei aan het begin van dit jaar, waarin we de hulp inriepen van de grootse ledenwerfactie met de mede werkingen van de verenigingen in Veenendaal, hebben we reeds een uit gebreid artikel gewijd aan diverse fa cetten van de kanker met zijn gevol gen, de middelen om het te voorkomen en vooral de belangrijke punten waar in duidelijk stond vermeld wanneer men niet te laat bij de huisarts moet verschijnen. De tijd gaat snel voort en men werkt even hard aan de kankerbestrijding als voorheen, zo niet nog harder. Er is veel geld nodig om de bestrijding van de kanker in stand te houden en te bevorderen. De afd. Veenendaal van het K.W.F. rekent op de volle mede werking van de gehele bevolking en hoopt een kapitaal bijeen te collecteren groter dan in voorgaande jaren. Dit zal iedereen uiteindelijk zelf ten goede ko men of één der verwanten. In brede zin van het woord: Helpt de lijdende mens door een financieel offer. bij Uw opticien kunt U een -- zonnebril met glazen op sterkte verkrijgen Woensdag werd in Khenen een trouwstoet naar het gemeentehuis begeleid door een ne gental ruiters. Daar ook de vervoermidde len waarvan bruids paar en familie zich bedienden voorzien waren van een haver- motor, trok dit veel bek|jks. B|j het gemeentehuis vormden de ruiters een erehaag voor het bruidspaar, die gecompleteerd werd door leden van de Vrijwillige Brandweer uit Rhenen. Het huwe lijk tussen mej. G. G. van Laar en de heer Ant. van Djjk zal nog lang in de herinnering bl|jven, temeer daar er le volgende ochtend op het dak van de jonge- huwden een kinderwa gen te zien was; een grapje van de brand weer. Drie inwoners van het zwaar getroffen Vartö (Turkije) b|j de ruïne van hun woning. Intekenlijsten liggen gereed op de navolgende adressen: Kantoor van de Nutsspaarbank, Kerkewfjk 6. Boekhandel Davelaar, Hoofdstraat 41. Sigarenmagazijn Zuid Slotemaker de Bruineplein 31 REACTIE DS. VROEGINDEWEIJ Hevig geschrokken ben ik toen ik dinsdag met grote koppen het artikel las over de Hervormde scholen. Dat is beslist mijn bedoeling niet geweest. Daarom zie ik m|j genoodzaakt hier nog kort op deze zaak terug te komen: Inderdaad zit de geschiedenis met de school in de Engelenburg mij hevig dwars. Ik meen nog steeds dat de ge meenteraad daar niet recht in gehan deld heeft. In elk geval had een ge deelte van de beschikbare lokalen voor christelijk onderwijs bestemd moeten worden. Maar we hebben er verder niets aan om in het openbaar telkens hierop terug te komen. Temeer daar we bezig zijn om deze zaak te her stellen. Groot is echter de teleurstel ling dat ook dit jaar geen urgentie verklaring is afgegeven voor een Her vormd lagere school in de Engelen burg. Daar staat het gemeentebestuur van Veenendaal buiten. Integendeel, de wethouder van Onderwijs, de heer Koppenberg, heeft het zijne er toe bij gedragen om deze urgentieverklaring te verkrijgen. Bij de Hervormde scholen leven veel wensen en er zijn grote zorgen. Daar over heb ik met de verslaggever voor namelijk gesproken. Wij menen dat we achterop gekomen zijn en dat we daarom alle krachten moeten inspan nen om weer bij te komen. Hier stui ten we op grote moeilijkheden. Maar ik heb nadrukkelijk gezegd dat die moeilijkheden niet gezocht moeten worden bij het gemeentebestuur of bij de wethouder van Onderwijs, maar bij de officiële instanties en bij de beste dingsbeperking waardoor slechts wei nig schoollokalen worden toegewezen. Nadrukkelijk wil ik verklaren dat ver schillende besprekingen in de beste harmonie zijn gevoerd en dat we van de zijde van wethouder Koppenberg alle medewerking ondervinden. De verschillende knelpunten zijn in be sprekingen naar voren gekomen en men heeft ons toegezegd hier alle aan dacht aan te zullen besteden. Gaarne wil ik daarom elke verkeer de indruk wegnemen waardoor ook de goede verhoudingen zouden kunnen worden bedorven. Er zijn verschillen de moeilijkheden op te lossen en dat zal niet zo maar gaan. Daarbij zal een wethouder van Onderwijs natuurlijk verheugd zijn wanneer schoollokalen worden toegewezen. Dat is toch van zelfsprekend! Daarom wil ik van gan ser harte uistpreken dat ik het volste vertrouwen heb in het beleid van wet houder Koppenberg ten aanzien van onze scholen, zoals hij dat in verschil lende besprekingen heeft uitgestippeld. Ds. A. Vroegindeweij UNITAS NAM AFSCHEID VAN ESTER Het bestuur van de afdeling Veenendaal heeft donderdagavond op informele w|jze afscheid genomen van de heer L. R. A. Ester, tijdens de maandelijkse bestuurs vergadering. Aan het eind van deze vergadering werd de heer Ester een mooie staande schemerlamp aangeboden, waar hij in zijn nieuwe huis in Utrecht veel plezier van zal kunnen hebben. Overigens duurt het nog tot eind sep tember, voordat de heer Ester Veenen daal geheel zal verlaten. Ongeveer hal verwege die maand zal hij verhuisd zijn, maar daar zijn opvolger, de heer Havinga, eerst nog een kadercursus moet volgen, blijft de heer Ester zijn werkzaamheden voor Unitas nog tot het einde van de maand voorztetten. Meer ruimte voor (Hervormde) Rehobothschool De hervormde Rehobothschool krijgt indien de raad het goedkeurt de be schikking over drie lokalen en de hoof- denkamer van de voormalige W. van de Westeringhschool. Deze lokalen worden ter beschikking gesteld van het schoolbestuur om het nij pende ruimtegebrek op te vangen. De dakbedekking van de CNS 1 aan het Coniferenplein moet gerepareerd worden, hiermee is een bedrag gemoeid van f 6.400,Bij dit bedrag is ook het her stel van de lekkende goten inbegrepen. De Johannes Calvijnschool heeft reeds enige jaren voldoende leerlingen voor 7 leerkrachten. Sinds het vorige jaar be schikt men daar over een zevende leer kracht, maar omdat de school slechts zes klassen telt moeten twee onderwijzers in 1 lokaal lesgeven. Het college stelt voor aan de bouw van een zevende lokaal mee te werken. Wanneer dit verwezenlijkt kan worden is echter nog niet bekend. Nieuwe brievenbus Poortjesgoed De bewoners van het Poortjesgoed in Veenendaal behoeven met ingang van maandag j.l. niet ver meer te lopen, als ze een brief willen posten. Die dag is er namelijk een brievenbus ge plaatst. De lichtingstijden van deze bus zijn: maandag tot en met vrijdag 4.00 uur, 13.15 uur. 17.00 uur en 18.20 uur. De laatste lichting geeft nog aansluiting op de nachtposttreinen. De lichtings tijden op zaterdag kunnen in verband met de wijzigingen van de dienst op zaterdag, die in september ingaan, nog niet aangegeven worden. Instuif-duiven kwamen van Orleans De P.V. De Instuif te Eist hield za terdag 20 augustus een wedvlucht van uit Orleans. Bij een N.O.-wind werden de duiven om 6.30 uur in de ochtend gelost. De uitslagen waren: T. van Laar 1-12; T. van Mourik 2; J. van Aalten 3-15; M. van Lit 4-7; B. Ver vat 5-28; M. Riemsdijk 6-10-16-23; A. J. Bos 8-14-19-22-30; H. van Doorn speek 9; C. v. d. Berg 11-26; J. v. Koo- ten 13-27; H. B. Bouwman 17; G. Brie nesse 18; C. Veenhof 20; W. v. Zetten 21; M. Brouwer 24; J. C. Doornenbal 25; C. van Viegen 29 en J. Swetse- laar 31. De restauratie van de hervormde kerk in Overberg is b|jna gereed. De p|jpela, die het gebouw tot voor kort vormde is door het bijbouwen van een tweetal zij beuken veranderd in 'n kruiskerkje, dat veel minder het Idee van een wjjkgebouw geeft, aldus de heer K. G.OTiel, loco burgemeester van Amerongen. De vervanging van de preekstoel is wat vertraagd, door ziekte van de schen ker. De schenker van de nieuwe preek stoel is een inwoner van IJsselstein, die z|jn vakanties veelal in Overberg door brengt, is eigenaar van een timmerfa briek daar. Hij beloofde voor de ver nieuwde kerk een preekstoel te zullen maken. Doordat hij ziek geworden is, moet een ander deze stoel aftimmeren, hetgeen vertragend werkt. Vervanging van de preekstoel ls geen luxe. De huidige preekstoel is indertijd door de gemeenteleden aangeboden aan de toenmalige predikant. H|j was afkom stig uit een veel grotere kerk, waar h|j waarschijnlijk prima gepast zou hebben, maar in dit kleine gebouwtje is de stoel buiten alle proporties. De kerkgangers op de voorste r\j moeten bijna loodrecht omhoog k|jken om iets van de prediker te kunnen zien. De nieuwe preekstoel 2»! modern en laag worden en veel beter in de ruimte passen. Als de kansel geplaatst is, dan zal de restauratie worden afgesloten met het schilderen van het gehele gebouw. De Overbergers zullen binnenkort in een ge heel vernieuwd gebouw de kerkdiensten kunnen bijwonen. Op 30 aug. 1966 zal de laatste ver gadering van de zittinghebbende raad gehouden worden. De burgemeester, de heer J. A. Hosang, zal dan met een en kel woord afscheid nemen van de schei dende raadsleden. De agenda van deze raadsvergade ring, die om 8 uur zal aanvangen, ver meldt de volgende punten: 1 Opening; 2 Notulen; 3 Ingekomen stukken; 4 Voorstel tot toekenning van een uit kering of een pensioen aan gewezen wethouders; 5 Voorstel de woning van de heer J. Gijsbertse, Taets v. Ame- rongenweg 30, aan deze te verkopen voor f 13.577,De heer Gijsbertse heeft met de prijs ingestemd; 6 Vast stelling 6e wijziging van de begroting 1966; 7 Rondvraag; 8 Sluiting. ADVENDO HEEFT TRAINER Door het bestuur van Advendo is benoemd tot trainer de heer T. v. Laar uit Veenendaal, oud-speler van DOVO. De training wordt op donderdagavond gehouden. Winkels z|jn 's vrijdagsavonds tot 9 uur open. J Woensdagmiddag na 1 uur gesloten. Warenmarkt: elke dinsdag morgen en 's zaterdags gehele dag. Speciale weekend-acties van de Veenendaalse Winkeliers vereniging. Het was voor de heer Th. H. de Lange een moeilijke dag. donder dag. Hij trouwde die dag met mej. A. M. P. Hiensch. Op zichzelf was daar nog wel overheen te komen, maar daar de heer De Lange kort tevoren een ongeval had gekre gen, waardoor hem het lopen zeer bemoeilijkt werd, kon h|j niet naar het gemeentheuis ko men. De gemeente geeft tegenwoordig een goede service, want kan men niet naar de ambtenaar van de bur gerlijke stand komen, dan komt h|j naar u. Zo werd donderdag middag het huwelqk voltrokken in de huis kamer boven de Alge mene Bank Nederland, waar de vader van de bruidegom de scepter zwaait. Later ging het bruids paar gescheiden naar de kerk. Eerst een au to, waarin de bruidegom plaats nam, daarachter een voor de bruid. Gearmd lopen was ook moeilijk, want de Bruidegom liep met krukken. De trouwdag eindigde voor de bruidegom in het ziekenhuis, want om 6 uur 's avonds moest h|j daar worden opgenomen. Op de foto laat de ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer J. van Offeren de akte tekenen door de ouders. Aangereden Maandag j.l. 's avonds om 5.30 uur kwam de vijftienjarige T. L. samen met zijn vriend uit de richting Wageningen over de Wageningselaan aangefietst. Achter hen naderde een personenwagen, die bij het inhalen het spatbord van L. raakt. De jongen liep lichamelijk letsel op en werd naar het Julianaziekenhuis overgebracht. In brand Maandagavond j.l. om 10.30 uur vloog op Rijksweg 12 een aanhangwagep in de brand, vermoedelijk door een warmgelo pen as. De schade beperkte zich tot 2 ver nielde banden. Aanrijding op kruising Dinsdag j.l. om 5.30 uur 's avonds had een aanrijding plaats op de kruising Ker- kewijk-Industrielaan. Uit de richting van de spoorwegovergang naderde een bestel auto, bestuurd door D. uit Veenendaal. De bestuurder van de bestelauto sloeg rechts af de Industrielaan in, zonder voorrang te verlenen. Er volgde een botsing die een geringe materiële schade en enig licha melijk letsel tot gevolg had. INGESLOTEN In verband met diverse diefstallen bij zijn werkgever werd een dinsdag K. uit Veenendaal aangehouden door de recher che. Daarnaast werd hij ingesloten en vermoedelijk zal hij een dezer dagen voor de officier van Justitie voorgeleid wor den. VEENENDAAL Zaterdag 27 augustus Ritmees terkantine 14.00 uur Jeugd kampioenschappen Schaken. Maandag 29 augustus Ritmees terkantine 19.00 uur Jeugd kampioenschappen Schaken. Hotel de Korenbeurs 19.30 u. Gemeenteraadsvergadering. BIOSCOOP Luxor-theater Veenendaal. Vrijdag en zaterdag 19.30 uur en zondag 15.00 uur Tarzan wordt getart, 14 jaar. Zondag en maandag 19.30 uur Niemand ontkomt zijn nood lot, 18 jaar. Onze NEL >ERVICE een begripl Fluiterstraat 78 - Veenendaal Tel 08385-4395 Een uitvindinkje welke succes heeft, verandert Willem Caron's leven. Eerst werknemer in een cartonnagefabriek wordt hij ei gen baas en heeft al spoedig een aantal knechts. Als zijn vroegere werkgever gestorven is en diens bedrijf door wanbeleid van de zoon dreigt failliet te gaan, wordt Willem geroepen daar de leiding op zich te nemen om het bedrijf te redden. Hij slaagt; een lieve vrouw wordt de zijne en uit zijn huwelijk worden twee zoons en een dochter geboren. Als het be drijf weer kerngezond is, zijn enkele van verwezenlijkt: zijn uitvinding is bruikbaar; hij is nu eigen baas; het bedrijf loopt best, een lieve vrouw, schatten van kinderen, wat wil hij nog meer? Er is nog een ideaal: zijn zoons later in het bedrijf. Zal hij dit kunnen ver- wezenlijke of wordt dit de te leurstelling van zijn leven? In ons waarmee we vandaag een aan vang maken, krijgt u geleidelijk aan het antwoord op al deze vragen. Terwijl u gelijktijdig ge niet van een boeiend en span nend familiefeuilleton, als het ware zo uit het leven gegrepen. De redaktie.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1