Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken RAAD VEENENDAAL ZAG OP EXCURSIE t B I WIST U... AGENDA Grondverkoop door gemeente Rhenen WIST U Lampegietersavond- feest Discussie over Apartheid HOORTOESTELLEN RHENEN Aankoop woningen Wilhelminastraat ELST AMERONGEN RENSWOUDE EDERVEEN Autobanden-Import 40e JAARGANG VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1966 Nr. 69 Red&ktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeren Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden ƒ1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen O verberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel WONING VAN DE (NABIJE) TOEKOMST Maandagavond vergaderde de gemeenteraad van Veenendaal voor het laatste in de oude samenstelling. Het was echter niet de laatste maal dat men bijeen was, want de volgende dag, dinsdag dus, werd door de gehele raad een excursie gemaakt. Een van de onderdelen van deze excursie was een bezoek aan het Bouwcentrum in Rotterdam, waar een nieuw type flatwo ning werd bekeken. De indeling van deze flat is geheel nieuw en aangepast aan de modernste opvattingen van leefbaarheid. De leden van Veenendaals raad waren unaniem enthousiast over de mogelijkheden, die dit project eventueel voor Veenen daal zou kunnen bieden. In principe zal men dan ook in de toe komst proberen flats van dit model in Veenendaal te doen ver rijzen. De burgemeester waarschuwde in deze echter voor te gro®t optimisme, daar met de huidige toestand op de kapitaal markt en de plannen van de regering verwezenlijking van plan nen vrij moeilijk wordt. Zullen deze flats werkelijk gebouwd worden, dan zal daar toch nog wel enige tijd over heen gaan. College zowel als raad waren echter dermate enthousiast, dat indien het maar enigermate mogelijk blijkt men zeker te zijner tijd in Veenendaal een dergelijk project op stapel zal zetten. De proefwoning, die in het Bouwcentrum voor iedereen nog tot en met 24 september a.s. te bezichtigen is, is gedacht in het nieuwe Woningwet-A type. Het inkomen van de bewoners denkt men iets hoger, dan dat van de gemiddelde industriear beider. Het wonen in deze flats zal wat men noemt een „wonen- op-stand" worden. LEEFBAARHEID VERWEZENLIJKT IN PROEFWONING Door de stichtingen Ratiobouw en Het Bouwcentrum is begin 1965 met steun van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een ontwikkelings groep in het leven geroepen, waarin on der andere verenigd zijn een achttal ge meenten, vier opdracht verlenende instan ties, stedebouwkundigen, architecten en bouwers. Ook deskundigen van Ratio bouw en Bouwcentrum alsmede onder meer de Nederlandse huishoudraad en TNO zijn er bij betrokken. De gehele groep heeft opdracht gekre gen centraal een etagewoning voor hoog bouw uit te werken volgens het principe van de „Ontwikkelingscyclus". Uitgangs punten voor het eerste woningtype en daarmee voor het programma van eisen waren: a. een etagewoning in hoogbouw, b. geschikt voor bewoning van een ge zin van 5-6 personen, c. afgestemd op de nieuwe Woningwet-A sector en d. het in komen van de bewoners hoger dan dat van de gemiddelde industrie-arbeider. De ze programmapunten hebben geresulteerd in een proefwoning thans te zien die als volgt is ingedeeld: In de entree is een doelmatige kapstok ruimte in de nis tussen meterkast en ka merwand. Hier kan eventueel een wan delwagentje gestald worden. Ook de voor geschreven kast voor berging van werk materiaal heeft in de entree plaats ge vonden. De passage naar de slaapsector voert door de woonkamer. Verder is deze sector geheel van de woonruimte geschei den, door een aparte gang, waar de deu ren van alle slaapkamers, alsmede van toilet en badkamer op uit komen. In dit deel van de woning is een zgn. „inpandige berging" opgenomen met een vloeropper vlakte van ongeveer 2 m2. Deze inpandige berging heeft een tegelvloer en is voor zien van een aansluiting op de water leiding en de mogelijkheid van afvoer van water. Er is dus een uitstekende mo gelijkheid hier een wasmachine te plaat sen, indien men niet in de keuken wil De keuken zelf is doordat de nieuwe Voorschriften en Wenken in het plan ge ïntegreerd zijn aanzienlijk ruimer en doel matiger, dan de tot nog toe gebouwde keukens. Er is een vierdelig aanrecht, van 20 cm lengte geplaatst, waarbij tevens rekening is gehouden met de functionele maten in verband met werkvlakdiepte en werkvlakhoogte (resp. 60 en 90 cm) en een gebruiksruimte van 120 cm. diep vóór aanrecht en fornuis. Naast het aanrecht is ruimte voor een fornuis met 1 zijplaat en een koelkast. Ook voor een derde elek trisch apparaat bijvoorbeeld de automa tische wasmachine is ruimte gevonden. De keuken ligt naast de entree en is vanuit de kamer te bereiken. De galerij 'S voor de keuken verbreed, zodat op dit „eigen terrein" eventueel kinderen kunnen spe len, die men vanuit de keuken in de ga ten kan houden. De woonruimte is door middel van een vouwwand (facultatief) van een tweede vertrek worden hieronder aangegeven. Doordat deze twee vertrekken overhoekt ten opzichte van elkaar liggen, is er wel bij geopende schuifwand een goede licht inval, maar kan men niet vanuit het woongedeelte doorkijken. Naast de woon kamer en in het verlengde van het twee de vertrek is de Ouderslaapkamer gepro jecteerd. Deze kamer heeft, behalve de ruime berging, het voordeel van een deur naar een 160 cm diep woonbalkon. Naast deze ouderslaapkamer ligt aan de voorzijde een tweede slaapkamer. Het woonbalkon loopt langs deze beide slaap kamers. Voor de woonkamer loopt een 80 cm diep „zeembalkon", waardoor men niet van de glazenwasser afhankelijk is voor de schone ruiten. Ook aan de achterzijde bevindt zich een slaapkamer. Het vertrek naast de woon kamer kan eventueel tot slaapkamer wor- Plattegrond van de woning van de toe komst. Vooraan in het midden het tweede woonvertrek. (I.M. ADV.) dat de Fa. Konings en Zn., Kerke- wijk 46, Veenendaal vanaf heden de nieuwste Gas-convector in haar winkel demonstreert. Voor verdere bijzonderheden zie advertentie in dit nummer op pagina 11. dat er een jongeman in Veenendaal hoopte een happening te forceren? dat hij daarvoor woensdagavond recla mebiljetten aanplakte? dat hierop stond dat er op Lampegie- tersavond op de Markt gehappend zou worden? dat de happeners niet zouden terug deinzen voor hard politieoptreden? dat de jongeman de 17-jarige A. v. W was? dat hij vertelde iets over een happe ning gehoord te hebben? dat hij zich geroepen voelde de hem onbekende organisatoren op deze ma nier wat te helpen? dat hij de biljetten met de schrijfma chine en een copieerapparaat van zijn werkgever vervaardigd heeft? dat al zijn moeite voor niets was, om dat hij zelf alle biljetten weer heeft moeten verwijderen? dat hij er met een proces verbaal we gens het plakken zonder vergunning genadig afkomt? Zo is de proefwoning in het bouwcentrum ingericht. Door de overhoekse ligging van de kamers wordt de lichtinval iets bij zonders. den ingericht. In dat geval zal het mees tentijds als ouderslaapkamer ingericht worden. Een mogelijkheid voor dit ver trek is ook het inrichten als tweede huis kamer, als studeerkamer en nog veel meer. Iedereen kan dit vertrek naar eigen inzicht en behoefte inrichten. Een der aftredende raadsleden vertelde dat hy het een ideale woonruimte vond. Hy zou in staat zyn zyn eengezinswo ning voor een dergelijke flat te ruilen. De huurprijs zal niet veel hoger komen te liggen, dan de woningen, die thans gebouwd worden in de Engelenburg. Het woongerief genomen zal men de prijs zelfs laag kunnen noemen vindt dit raadslid. Naar zyn mening is de grootte van de slaapkamer zo, dat men de fiat eventueel met een gezin van 8 personen zou kunnen bewonen. Wordt later het gezin kleiner, dan bljjft het nog een zeear geschikte woonruimte, doordat al les zo doelmatig is ingedeeld. Hy hoop te dat deze woningen gerealiseerd kun nen worden, en liefst op zo kort moge lijke termijn. Wat betreft realisatie van deze woningen was de burgemeester, mr. dr. J. Hazen berg wat minder optimistisch, al is ook hij een warm voorstander van dit plan geworden. EERSTE JEUGDAPPEL Het eerste Jeugdappel van het winter seizoen wordt in de Petrakerk gehouden op zondag 18 september. In het appel hoopt voor et gaan ds. H. H. Dercksen uit Rotterdam-Charlois, met een onderwerp, getiteld: Jezus vol gen, waar Hij ook heen gaat. Aan deze avond zal de bekende bariton David Hollestelle solistische medewerking verlenen. Maandagavond IJ September is het weer Lampegietersavond. Jong en oud zal zich weer in de folklore van dit al oude feest kunnen vermaken. Voor de gehele jeugd is er iets te doen. Het programma is in grote lijnen ge lijk aan dat van vorig jaar. Voor de jongsten is er weer de traditionele op tocht, terwijl de oudere jeugd gelegen heid heeft om een dansje te maken in garage Van Schoonhoven aan de In dustrielaan. De leiding van De Instuif, in samen werking met enkele andere plaatse lijke verenigingen zal weer alles in het werk stellen om de avond voor iedereen zo gezellig mogelijk te laten verlopen. Het gemeentebestuur van Veenen daal is zich bewust van de folkloris tische waarde van dit feest en heeft dan ook alle steun toegezegd. Bekend Afrikaans hoogleraar in Eltheto Een bekend Zuidafrikaans hoogleraar in het kerkrecht, prof. dr. T. J. Hane- kom van de universiteit van Stellen- boseh, zal zaterdagavond 10 september debatteren over De Apartheid als vraag stuk in de Zuidafrikaanse kerk. Deze discussie, die georganiseerd wordt door de hervormde jeugdraad, wordt gehouden in gebouw Eltheto aan de Fluiterstraat te Veenendaal en begint om 8 uur. Het gebouw zal reeds om 7.15 uur voor het publiek geopend zijn. Ds. A. Vroegindewey zal als gesprekslei der fungeren. Het leek de organisatoren wenselijk, nu men vrijwel dagelijks geconfronteerd wordt met de mening van tegenstanders van het beleid van de Zuidafrikaanse regering eens een stem uit Zuid-Afrika zelf te laten horen. De spreker, bekend door de publicatie van enkele boeken en het meewerken aan verschillende dag bladen. Indien enigszins mogelijk zal de avond tevens worden bijgewoond door de am bassadeur van de Republiek van Zuid- Afrika in ons land, zijne excellentie dr. J. J. Fouché. De organiserende jeugdraad rekent er op, dat er van de zijde van het publiek een goede belangstelling voor dit gebeu ren zal bestaan. met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING ZIEKENFONDSLEVERANCIER Tel. 3184 - Hoofdstr. 51 - Naast de apotheek Rhenen's raad komt bijeen De raad van de gemeente Rhenen komt op dinsdag 6 september des namiddags 8 uur ten gemeentehuize in openbare vergadering byeen. Op de agenda staan de volgende punten van behandeling: 1. Beëdiging raadsleden; 2. Notulen; 3. Benoeming wethouders; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; 5. Aankoop grond; 6. Medewerking uitbreiding bij zondere lagere school Eist; 7. Verkoop grond; 8. Aankoop woningen Wilhelmi- nastraat; 9. Aangaan kasgeldleningen. Specificatie stukken punt 4: a. reke ning 1965 openbaar lichaam voorlich ting en vreemdelingenverkeer Renkum, Rhenen en Wageningen. Aankoop grond Ten behoeve van de realisering van het bestemmingsplan Eist, hebben b. en w. op basis van een door de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam uitgebracht taxatierapport, onderhandelingen gevoerd met de heer D. A. W. van Baaren over de aankoop van een gedeelte van diens perceel grond gelegen ten noorden van de Rijks straatweg, ter grootte van ca. 1440 m2. Men is bereid deze grond met opstal len aan de gemeente te verkopen voor de som van 7.940,en tegen een scha devergoeding van 6.980,zodat met deze transactie in totaal een bedrag ge moeid is van 14.920, Het college stelt de raad voor tot aan koop van genoemd perceel grond te be sluiten. In de naaste toekomst zal het nodig zyn verscheidene woongedeelten van Rhenen te saneren. Met name zal dit het geval zyn met betrekking tot de wonin gen naby de Oude Dyksestraat en de Wilhelminastraat. De heer C. Mol heeft de gemeente 'n blokje van 7 woningen te koop aange boden, gelegen ten zuidoosten van de Wilhelminastraat, voor een bedrag van in totaal 40.000, In het geval dat de gemeente deze woningen thans niet aankoopt, zal de heer Mol deze woningen laten verbete ren. Dit laatste impliceert, dat, als over enige tijd de aankoop door de gemeente van deze percelen onvermijdelijk is, de vraagprijs aanzienlijk hoger zal liggen De verwerving van deze percelen is voorts gewenst teneinde de Wilhelmina straat ter plaatse te kunnen verbreden. Het college stelt de raad voor tot aan koop van deze woningen over te gaan. Zoals in de vorige vergadering werd medegedeeld heeft de rechtbank by vonnis van 23 juni 1966 uitspraak gedaan in het tegen G.H. van Doorn te Rhenen gevoerde rechtsgeding ter zake van onteigening van diens grond met opstallen gelegen aan de Domineesbergweg te Rhenen. Deze uitspraak houdt in de onteigening van genoemd perceel tegen een scha deloosstelling van 160.000,en een veroordeling in de proceskosten en rente vergoeding vanaf de in de aanhef genoemde datum tot de dag waarop het vonnis in de openbare registers wordt ingeschreven. De gemeente heeft in genoemd geding aangeboden aan de heer Van Doorn ter compensatie van diens grondverlies te verkopen een perceel grond ter grootte van eveneens 1.15.90 ha, gelegen langs de Schoutensteeg tegen de prys van 1,per m2. Teneinde dit perceel grond gelijkwaardig te maken aan de door Van Doorn afgestane grond heeft de rechtbank bepaald, dat de Schouten- steeg over een afstand van 35 m zal moeten worden verhard en op het over te dragen perceel grond een put met pomp moet worden geslagen ten behoeve van een beregeningsinstallatie, alles op kosten van de gemeente. De hiermede verband houdende kosten zullen worden begroot en de daarvoor nodige credleten worden geraamd bij afzonderlijke begro tingswijziging. In minnelijk overleg met de heer Van Doorn hebben b en w er mee ingestemd, dat hij het gedeelte van zijn grond, dat niet direct nodig is voor de woningbouw, kan blijven gebruiken tot 23 februari Tweede prijs voor Rijn- kanters De Wandelsportvereniging De Rijn- kanters te Eist nam zaterdag 27 augus tus deel aan een wandeltocht, georga niseerd door Olympia Soest. Met één groep werd deelgenomen aan deze z.g. Paleis Soestdijktocht op de 12 km af stand. De Elsterse wandelaars wisten be slag te leggen op de tweede plaats, wat een mooi resultaat genoemd kan worden. De trainingsavonden worden voor lopig op woensdag gehouden. Het be stuur roept de leden op de trainings avonden trouw te bezoeken, omdat al leen door een intensieve training goe de resultaten te bereiken zijn. INSTUIF DUIVEN VLOGEN GOED Tweehonderd en zesenzeventig dui ven deden afgelopen zondag mee aan een wedvlucht vanuit Bergen op Zoom, georganiseerd door PV De Instuif te Eist. De duiven werden bij een N.O.- wind om 8 uur in de ochtend gelost. De beste resultaten boekten de onder staande vliegers: J. C. Doornenbal 1; B. Vervat 2-3- 19-21-31-42-43-44-54; Gebr. Brienesse 4-12-27-36-50-53; H. B. Bouwman 5-29- 39-47; A. J. Bos 6-14-20-25-37; H. van Doornspeek 7-10-16-46; M. Terschegget 8-38-52-55; C. v. d. Berg 9-18-22-40; J. v. Swetselaar 11-35-45-49; A. van de Poel 13; W. E. van Laar 15; A. C. van Zetten 17-28; T. van Mourik 23; J. v. Aalten 24-48-51; W. C. van Ewijk 26; M. Riemsdijk 30, 33; C. Veenhof 32; G. Brienesse 34, 41. Verkeersschool in Amerongen Zoals wy u reeds berichtten bezocht de Shell-verkeersschool (die nu is overge nomen door het Verbond Voor Veilig Verkeer) van 16 t/m 26 augustus Ame rongen. Op het Dorpsplein was een parcours uitgezet, waar de leerlingen van de Ame- rongse scholen (waarbij ook de u.l.o.- school) hun verkeerskennis in praktijk konden brengen. In aanwezigheid van de heer Sasburg, voorzitter van Veilig Ver keer afd. Amerongen, opende de ge meente-secretaris, de heer Magendans 't parcours door de verkeerslichten in wer king te stellen. Hoe moeilyk het is simpele verkeers regels „toe te passen" bleek reeds by de eerste les, toen er heel wat fouten werden gemaakt. Tijdens de tweede les ging het al veel beter en by de derde les waren fouten een uitzondering. Wy willen graag onze grote waarde ring uitspreken voor de wijze waarop de instructeurs de leerlingen vertrouwd maakten met verkeersborden, verkeers lichten en voorrangsregels. De leerlin gen, die foutloos reden kregen een waar derend speechje en een speldje. De laat ste ochtend kreeg de verkeersschool be zoek van jongens uit het kamp Over- berg. Bij het afscheid dankte de heer Sas burg de instructeurs voor hun nuttige lessen. Uitgewuifd door een groot aan tal kinderen vertrokken de vrachtwa gens van het Dorpsplein. Tot slot past een woord van hartelijke dank aan het Gemeentebestuur van Amerongen, aan het Bestuur van het Dorpshuis en aan allen, die de komst van de Verkeersschool hebben mogelijk gemaakt. LAATSTE KERKCONCERT De serie zomerconcerten in de Sint Andrieskerk te Amerongen zal dit jaar besloten worden met een concert op 6 september a.s. Het programma zal wor den verzorgd door het Gemengd klein koor „Trazom" onder leiding van Jac. Moolenijzer. Organist is Bernhard Barte- link te Haarlem. Deze organist verwierf de Prix d'excellence" van 't Amsterdams Conservatorium. 1968, de datum waarop de bestaande opstallen moeten zyn ontruimd. Door de rechteriyke uitspraak is de bouw van 96 woningwetwoningen, die zal starten op 1 maart 1967 en waarover de raad binnen afzienbare tijd nadere voorstellen zullen bereiken, veilig gesteld. Het college stelt de raad voor tot ver koop van bovengenoemd perceel te be sluiten. NIEUWE RAADSLEDEN WORDEN BEËDIGD Op dinsdag 6 sept. a.s. komt de nieu we raad der gemeente Renswoude voor het eerst in vergadering byeen. De nieuwe raadsleden zijn, één voor de C.H.U. en twee voor de Boerenpartij zul len beëdigd worden. Vervolgens vindt de verkiezing van twee wethouders plaats, waarna de or de van plaatsneming der leden van de raad zal worden vastgesteld. De vergadering zal daarna worden voortgezet met de volgende punten: no tulen, ingekomen stukken, herbenoeming van de leden der Commissie van Advies inzake vordering van woonruimte, rond vraag en sluiting. FANFAREKORPS IRENE MAAKTE RONDGANG Het Ederveense fanfarekorps Irene heeft na haar activiteiten buiten 't dorp, nl. medewerking verlenen aan de Heide week te Ede en ontvangst van de wan delaars van de avondvierdaagse te Vee nendaal haar activiteiten weer ontplooid in Ederveen om het instrumentenfonds te spekken. Dinsdagavond trok het fanfarekorps via de Schras, Munnikenweg, Brinklan- derweg naar de Hoofdweg al spelend en collecterend om ballpoints aan de man te brengen. De actie schijnt goed te sla gen want de voorraad pennen is bijna uitgeput zodat men besloot nog een duizend pennen te bestellen, want ver schillende delen van Ederveen hebben nog een bezoek te wachten. Het viel op dat het fanfarekorps thans verlichting op de petten heeft gekregen zodat men thans by avond ook gemakkelijk blazen kan. Het blijkt dat deze verlichting ver vaardigd is door een trouw lid van h fanfarekorps de heer v. Eek die deze zijn vrye tijd voor alle leden gemaak heeft, een compliment voor de heer Eek is hier zeer op zijn plaats. VEENENDAAL Maandag 5 sept., Engelenburg, 15.00 uur: Opening dr. Hek- sterschool. Woensdag 7 sept., hotel De Ko renbeurs; Koffiemorgen Ned. Ver. van Huisvrouwen. Verenigingsgebouw, 20.00 uur: Showavond „Vijf tellen na nu". AMERONGEN Dinsdag 6 sept., St. Andrieskerk. 20.00 uur; Concert door Mo- zart-koor Trazom en B. Barte- link, orgel. Tentoonstelling: Streekmuseum Rhenen: Tot 17 sept. schilderijen en aquarellen van Ditta Radstaak-van den Bosch en tekeningen en gra fiek van Gisela Burckhard- Lensing uit Berlijn. Bioscoop: Luxor theater, Veenendaal: Vrijdag en zaterdag 19.30 uur en zondag 15.00 uur: Tickle me, 14 jaar. Zondag en maandag 19.30 uur: Het bloed kruipt, 14 jaar. een sieraad oor betere uurwerken lilWWrlWMttHMIilï Onze 'nel Iervice een begripl Fluiterstraat 78 - Veenendaal Tel 08385-4395 l

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1