Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Nieuwe Dokter Heksterschool officieel geopend VROON VOOR BETERE SCHOENEN AGENDA Veenendaalse konijnen- en plumveefokkers gaan druk tentoonstellingsseizoen tegemoet LAMPEGIETERS- AVOND GEZELLIG H0LLANT0R- FAMILIEFEEST Kunst in brandweerkazerne Postkantoren ressort Veenendaal op andere tijden open Gymzaal voor tafeltennis Of ficiële bekendmaking Eerste oefenavond E.II.B.O. Nieuwe vuilstortplaats Apartsheidsdiscussie Goedkeuring G.S. Biuirtlaaii Rode wajen reed door POLITIE VRAAGT GETUIGEN Openstelliiigsiiren postdienst SCHERPENZEEL 4Ge JAARGANG DINSDAG 6 SEPTEMBER 1966 Nr. 70 Rcd&ktie en administratie: Parallelweg 10 - Vrenend aal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 W. F. Oer Hoeren Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVBRTBNTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprij zen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rabriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden f 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2.25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel In aanwezigheid van vele genodigden, waarbij vertegenwoordigers van de familie Hekster werd maandagmiddag de nieuwe dr. Heksterschool in de Engelenburg officieel geopend. De school, die twee afdelingen bevat n.l. 1 voor kleuter- en een voor lager onderwijs staat resp. onder leiding van mej. H. G. Maassen en de heer J. A. v. d. Does. Het woord tijdens het officiële gedeelte werd gevoerd door de burgemeester van Veenendaal, mr dr. J. Hazenberg, ir. Hekster, de oudste zoon van dokter Hekster, wiens naam de school draagt, de heer Stegen namens Vereniging voor Volksonderwijs, mej. Maassen. de heer v. d. Does en dr. Thoomes namens de bijzondere scholen. De heer Van de Does brak in zijn rede een lans voor het openbaar onderwijs, waarvan hij ondermeer zei, dat het geen eerlijke voor stelling van zaken was te zeggen, dat er twee soorten scholen zijn, christelijke en openbare. Er zijn slechts openbare en bijzondere en waar bijzondere scholen geen christelijke behoeven te zijn, zo is een openbare school ook niet persé een niet-christelijke school. De burgemeester ging in zijn toespraak in op de naam van deze school. En dan in het bijzonder de naamgever, dr. Hek ster, die door de eerste burger van Vee nendaal geschetst werd als een arts, die gedurende zijn 35-jarige praktijk niet al leen voor zijn werk, maar ook voor de gehele Veenendaalse gemeenschap belang stelling gehad heeft, pit blijkt onder meer, uit het feit, dat hij 20 jaar deel heeft uitgemaakt van de raad van Vee nendaal. Hij zei de familie dankbaar te zijn, dat zij toestemming heeft verleend de naam van dokter Hekster ook aan de ze school te verbinden. Verder sprak de burgemeester over het belang van de school in het geheel van de opvoeding van de kinderen. Het moet volgens hem eenaanvulling op die van de ouders zijn. De heer Stegen bood namens de ver eniging voor Volksonderwijs, terwijl hij tevens sprak namens de ouderraad en -commissie, een boekenbon aan ter uit breiding van de schoolbibliotheek. De heer Van de Does ging uitvoerig in op de taak van de openbare lagere school. Hij citeerde daarbij de Lageronderwijswet, waarin ondermeer staat dat de onderwij zer de taak heeft de kinderen op te voe den in de maatschappelijke en christelij ke deugden. Bovendien moet de onderwij zer zich onthouden van het geven van uitleg van teksten. Hij kan echter volgens de heer Van de Does wel. over Bijbelge deelten spreken, waarbij hij dacht aan Vrijdagmiddag 9 september a.s. zal er in de Brandweerkazerne aan de Indu strielaan te Veenendaal een tentoonstel ling van beeldende kunst geopend wor den. Deze tentoonstelling wordt georgani seerd door de Stichtse Culturele Raad en zal werk van verschillende kunstenaars omvatten. De aankoopsubsidieregeling 1966 30% van de aankoopwaardeis in beperkte mate op deze tentoonstelling van toepassing, zodat de mogelijkheid bestaat voor een betrekkelijk gering be drag in het bezit van een 'echt' kunst werk te komen. De tentoonstelling wordt vrijdagmid dag om 16.30 uur geopend door de bur gemeester van Veenendaal, mr. dr. J. Hazenberg. De tentoonstelling, die duurt tot en met woensdag 21 september, zal iedere dag, behalve op zondag, geopend zijn van 1417 uur en van 1921 uur. De openstellingstyden van de postkan toren in het ressort Veenendaal zijn met ingang van 12 september a.s. als volgt: Veenendaal: 8.3019.00 uur; Veenen- daal-Zuid: 8.30—12.15 en 12.45—17.00 uur (op woensdag 8.3013.00); Eder veen: 9.30—12.30, 14.00—15.00 en 17.00 18.00 uur; Overberg: 11.3012.30 en 14.0015.00 uur; Renswoude: 10.30 12.30, 14.00—15'.00 en 17.30—18.00 uur; Scherpenzeel: 8.3012.30, 14.0015.00 en 17.0018.00 uur. Van deze kantoren Is alleen het hoofd kantoor Veenendaal op zaterdag van 8.3011.30 uur geopend. Tegen betaling van een „zaterdag- recht" van 0.50 kunnen op dit kantoor alle handelingen, met uitzondering van de muntendienst, worden verricht. Op maandag t/m donderdag zijn voren staande kantoren tijdens de openstellings uren na 15 uur alleen geopend voor zegel verkoop, pakketpost, telegraaf, telefoon, spoedzaken en rijkspostspaarbank. Op vrijdag kunnen na 15 uur tot de eind- sluiting alle geldzaken worden afgehan deld. de gelijkenis van de Barmhartige Sama ritaan. Het werk van barmhartigheid kan echter gedaan worden vanuit verschillen de levensovertuigingen. Hij mocht nooit iemands overtuiging kwetsen. Hij eindig de met te zeggen te geloven in het Open baar onderwijs, en hij hoopte, dat de ouders die ook hierin geloofden hun kin deren aan de zorgen van hem en zijn staf wilden toevertrouwen, want hij dacht dat het openbaar onderwijs het onderwijs was dat past in deze tijd. Na een heildronk op de school en nog een korte toespraak van dr. Thoomes die zonder daartoe opdracht gekregen te heb ben, zoals h(j zei, het gehele bijzonder on- derwys respecteerde, waarin hy het per soneel van de Heksterschool Gods zegen toewenste, maakte 't gezelschap een rond gang door de school. Door allen werd de fraaie aankleding van dit gebouw be wonderd. In de laatstgehouden gemeenteraads vergadering, op maandag 29 augustus j.l., werd een voorstel behandeld, waarby de gymnastiekzaal bij het nieuwe Instuif- gebouw in de voormalige Dr. Hekster school aan de Sandbrinkstraat. De heer Van de Schee, leider van de Instuif, ver klaarde desgevraagd, dat het huren van deze gymnastiekzaal geen verband hield met nieuwe activiteiten van de Instuif. Reeds langere tijd was er in het In- stuif-gebouwtje aan de Industrielaan op zaterdag- en zondagavond gelegenheid voor het beoefenen van tafeltennis. Nu deze zaal vlak bij is, vond men het pret tig hiervan gebruik te kunnen maken voor deze sport. Het aantal tafels zal van twee tot vier worden uitgebreid, zodat nog meer jongeren van deze gezellige en ontspannende sport kunnen genieten. In de zaal van het nieuwe Instuif-ge- bouw zou het beoefenen van Tafeltennis nog meer bezwaren ontmoeten, dan het al deed in het oude gebouw, want deze zaal Is kleiner. En daar tafeltennis een nogal luidruchtige sport is, zou het voor anderen wat erg onrustig worden, om bijvoorbeeld de biljartkeu te hanteren. De mogelijkheid bestaat, aldus de heer Van de Schee, dat op zaterdagavonden in de toekomst volleybal beoefend zal worden. Dit is nog niet zeker, maar wel zeker is, dat dit in geen geval op zon dagavond zal gaan gebeuren. De VKPV heeft haar jaarlijkse jongdierenkeuring gehouden, dit jaar voor de dertigste maal, achter Hotel Vonk. Ingeschreven waren in totaal 145 jonge dieren, verdeeld over twee groepen. Groep A bestond uit 73 dieren, geboren in de maan den januari, februari en maart. Groep B telde 70 dieren, geboren in de overige maanden. De dieren in groep A werden gekeurd door keurmeester Kortman uit Arnhem. De drie winnaars waren: 1) G. Lodder, met Lotharinger, ZZG; 2) J. v. d. Pa- vert, m. Klein Zilver ZZG; 3) J. v. Pa- vert, met Papilion, ZZG. De dieren in de B-groep zijn gekeurd door keurmeester mevr. de Koning-Roos uit Overschie. Hier werden de eerste drie plaatsen bezet door: 1) G. Lodder, met Lotharinger, ZZG; 2) G. Lodder, met Lux, ZZG; D. J. van Manen, met Franse Hangoor, ZZG. De Veenendaalse Konijnen en Pluim veefokkers bezitten prima dieren, zodat het jubileum tentoonstellingsseizoen met vertrouwen tegemoet wordt gezien. In oktober nemen enkele fokkers deel aan de grote landelijke tentoonstelling te Gouda. Op 12 november wordt de na- De hoofdinspecteur van gemeentepo litie te Veenendaal maakt bekend dat op woensdag 14 september a.s. vanaf 's morgens 5.00 uur een aanvang wordt gemaakt met de asfaltering van de Kerkewijk, Hoofdstraat, Hoogstraat en Zwaaiplein. Het is vanaf bovengenoemd tijdstip niet meer toegestaan langs deze wegen te parkeren met auto's of andere voer tuigen, in verband met de voortgang van de werkzaamheden en het schade- gevaar voor die voertuigen. Veenendaal, 8 september 1966. De Hoofdinspecteur voornoemd, W. C. H. Dekker. Vrijdag 9 september zitting voetspecialist van 14.00 uur 20.30 uur. jaarskeuring van de VKPV achter Hotel Vonk gehouden. Op 15, 16 en 17 december zal dan als grootste evenement de grote tentoon stelling gehouden worden in de Eier- hal, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van VKPV. Ook de Provinciale Tentoonstelling van de NKB en NPB zal door de VKPV georganiseerd worden. Door zeer vele instanties en fabrieken zijn reeds prij zen beschikbaar gesteld, o.a. een fraaie zilveren medaille van de commissaris der Koningin in de provincie Utrecht; eveneens stelde het Veenendaalse Ge meentebestuur een grote beker beschik baar. Op deze jubileumtentoonstelling zullen geëxposeerd worden: konijnen, hoen ders. sierduiven en sier- en water vogels. In totaal zijn reeds 60 ereprijzen bin nen, welk aantal echter bij lange na niet voldoende is. 200 prijzen zullen nodig zyn en men verwacht en hoopt dat win keliers, fabrieken en particulieren voor de overige prijzen zullen zorgen. Hedenavond, dinsdag 6 sept., is weer de eerste oefenavond van de EHBO in de Ritmeesterkantine, welke onder lei ding zal staan van de heer Aalderink. De Veense Voorpost, het contactblad van de afdeling Veenendaal van de Ko ninklijke Nederlandse vereniging voor EHBO, kondigt een belangrijke 'oefen avond' aan voor dinsdag 18 oktober a.s. Op die avond zal de heer Weijma, van de afdeling Bedrijfsbescherming van de Centrale Directie der PTT een lezing voor de EHBO-afdeling en het PTT-per- soneel ter plaatse houden over het on derwerp Individuele Zelfbescherming (IZB). Op deze avond worden ook de vrouwen uitgenodigd. Deze lezing is juist voor de vrouwen van belang, want mocht er ooit oorlog uitbreken, dan zullen de meeste vrouwen op dat moment thuis zijn en moeten dan op de hoogte zyn van hetgeen zij in een dergelijk geval moeten doen. De mannen leden van de EHBO zullen immers niet direct bereikbaar zijn. Zo is kennis van IZB een werkelijke levensverzekering. De overlevingskansen worden namelijk door deze kennis veel groter. Voor de BHBO-MfP MUt deza «wond «♦'rfen- Burgemeester Hazen berg voor de klas, tijdens de officiële opening van de dokter Heksterschool. Op de voorgrond in het midden zit de oud ste zoon van wUlen dr. Hekster. Jonge drinker gepakt Een jongeman van 16 jaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag de be voegdheid tot het besturen van een bromfiets ontzegd, omdat hg volgens de politie in kennelyke staat verkeer de. De jongeman, G. R. T. uit Veenen daal, had samen met een vriend op de brommer gereden, na het nuttigen van wat sterke drank. De politie heeft hem naar huis overgebracht en aan zyn pa afgeleverd. Zondagavond werd een andere be stuurder van een bromfiets, de heer J. B. uit Veenendaal, de bevoegdheid om met zijn vervoermiddel verder te gaan ontzegd. Ook hij had een glaasje op. De organisatie van de I-Jtmpegieters- avond zal dit jaar iets gewijzigd zyn, ten opzichte van het vorige jaar. Overigens betreffen de wijzigingen ondergeschikte punten. De opstelling van de stoet zal niet meer als voorheen achter de brandweer kazerne plaatshebben, maar op de straat jes achter het bejaardencentrum De Engelenburgh. Dit jaar hebben de beide plaatselijke muziekkorpsen, Caecilia en de Scheepjeswolharmonie, hun medewer king toegezegd zodat de muzikale bege leiding perfect zal zijn. Voor de optocht worden alle inwoners van Veenendaal uitgenodigd hun kinde ren te laten meelopen. In geval van ver klede groepjes, zullen deze beoordeeld worden door dames van de Huishoud school, die de jury zullen vormen. Maar ieder kind, in het bezit van een lampion, kan meedoen. Aan het eind van de tocht zullen de kinderen het traditionele flesje chocolademelk en een beschuitje krijgen. De route van de optocht is nog niet geheel bekend, maar verwacht wordt, dat het eindpunt zal zijn in de gemeen telijke Eierhal. Om 19 uur begint het samenstellen van de stoet, die om 19.30 uur zal starten voor de rondgang. Ook dit jaar zal er in de garage van Van Schoonhoven weer een dansavond gegeven worden. Hiervoor is reeds con tact gemaakt met de in Veenendaal be kende band The Royal Rockers die dit jaar reeds tweemaal van zich deed horen in de Schoonhovengarage ter wijl onderhandelingen gaande zijn met een tweede band. Welke dit zal worden is nog niet bekend, maar zeker is dat er deze avond twee bands zullen optreden. De Royal Rockers, die dit voorjaar uit kwamen met twee drumstellen hebben een van deze drummers ingeruild voor een zeer goed zangeresje. Het dansen begint om 20 uur en duurt tot half twaalf. In de vergadering die de raad van de gemeente Veenendaal hedenavond hou den zal, komt een voorstel aan de or de, waarbij de raad besluiten moet tot aankcop van een groot perceel grond dat te zyner tijd als vuilstortplaats ge bruikt kan worden. De nieuwe stortplaats voor huisvuil heeft een oppervlakte van 5.50.00 ha en ligt aan de Rauweveldse weg. De hui dige eigenaar, de heer D. van Dijk te Achterberg wil de gemeente de grond verkopen voor een bedrag van f 110.000,met de voorwaarde, dat hij de grond kan pachten totdat deze werkelijk al vuilstortplaats zal wor den gebruikt. Hiermee kan het college zich verenigen. De voor aanstaande zaterdag uitge schreven discussie-avond van de Her vormde Jeugdraad, die volgens ds. Vroegindeweij bedoeld is ook eens een voorstander van Apartheid aan het woord te laten komen, heeft reeds het nodige stof in den lande doen op waaien. Er gaan reeds hardnekkige geruch ten, dat enkele groepen studenten van de gelegenheid gebruik zullen maken Zaterdagmiddag en -avond werd de jaarlykse Hollantoriade gehouden. Dit jaar lijkse uitstapje kreeg de gestalte van een goed-Hollands familiefeest, waarby iedereen zich opperbest amuseerde. Alle verschillen tussen rang en stand vielen voor een middag weg, zonder dat dit tot excessen leidde. Tydens het diner in de Rivièra-hal te Rotterdam kreeg de stemming iets van een gezellige bruiloft: eten, drinken en vrolijk zijn. In de middaguren werd er naar hartelust door vrywel alle deelnemers van de tocht gebowled in het Bowling Centre te Soheveningen. Deze van kegelen afgeleide, maar door de Amerikanen gemoderniseerde sport is voor een dergelyk groot gezelschap ongeveer 300 personen bij uitstek geschikt om iedereen erbij te betrekken. Om ongeveer half twee vertrokken de zeven bussen van de Valleistraat in de richting Scheveningen, waar men om goed drie uur aankwam. In de bus werd een extra-editie van Binder, het perso neelsorgaan, uitgereikt waarin de die dag geldende regels vermeld waren, evenals het programma. Te lezen viel, dat men uitsluitend op afgifte van consumptie bonnen iets zou kunnen verkrijgen, want het personeel van de gelegenheden, die aangedaan werden had de strenge in structie niets tegen geld te verstrekken. Een heel verstandige maatregel van de organisatoren, want op deze manier werd voorkomen, dat het geheel in een zwelg partij zou ontaarden. Overigens was er voldoende verkrijgbaar, want in het Bowling centrum waren drie bonnen gel dig, waarop zowel alcoholhoudende, als alcoholvrije dranken verkrijgbaar waren. In een tijdsverloop van ongeveer drie uur komt dit neer op een gemiddelde van een consumptie per uur, wat indien men ook nog een twintigtal malen met de zware bal moet gooien een redelijk tempo bleek. De Bowling werd door 'internationale' ploeg, waarvan ook werkers uit België deel uitmaakten gewonnen, wat geen kunst was, als men bedenkt, dat de directeur de heer J. D. v. d. Velde, die ieder jaar in de Verenigde Staten te vin den is en dus in de gelegenheid is te oefenen.' hierbij ingedeeld was. Om goed zes uur, bijna precies volgens het tijdschema, ging het in de richting Rotterdam, waar in de Rivièra-hal van de Diergaarde Blijdorp het diner ge bruikt werd. Gekozen was voor de vorm van diner-dansant, waarbij de muzikale omlijsting in handen was van de matig V Tijdens deze avond bleek dat Hollantor over muzikaal-begaafd personeel be schikt, want 'n tweetal personeelsleden had een persoonlijk aandeel in het op luisteren van de feestvreugde. Als eer ste trad een nog slechts enkele weken in het bedrijf werkende operator op. Deze Jan van Scherrenburg bleek een volleerd kunstfluiter, voor welke pres tatie h(j een overweldigend applaus oogstte. De verkoopleider de heer D. Ruter bleek over een goede stem te be schikken en met zijn crooning kon hij de zaal best vermaken. Een gewaardeerd onderdeel van de feesteiykheden was het vertonen van een film, waarop het tv-programma over de Vrouwenraad te zien was. Aan het begin van het diner hield de directeur, de heer Van de Velde een korte toespraak, waarin hy ondermeer aandacht voor het feit vroeg, dat er de laatste tyd zoveel ziekteverzuim is. Iiy wilde niet zeggen, dat er gestimuleerd wordt, maar vroeg de werkers het ver zuim tot een minimum te willen beper ken. Hij sprak er zyn verheuging over uit ditmaal met een zo grote groep van ongeveer 300 mensen uit te mogen zyn, hetgeen de gestadige groei van het be- dryf weer eens benadrukte. Volgens de heer Van de Velde is by Hollantor alles anders dan elders, waarby hij vooral dacht aan de Vrouwenraad. Op dit an- ders-zyn was hy trots. Om ongeveer half een in de nacht ar riveerde men moe, maar voldaan weer in Veenendaal. De in de Rivièrahal aan wezige leden van het Rotterdamse Rode Kruis hadden niets anders te doen ge had dan het «Min aantal ri»nt v*- DRAKESTE1N: De officiële verjaar dagsfoto van Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden, die vandaag zijn 40ste verjaardag hoopt te vieren. (Foto: Max Koot) met prof. Hanekom in discussie te tre den. Ook moet het niet als uitgesloten worden beschouwd, dat de bekende ds. Buskes, een fel tegenstander van de Zuidafrikaanse Apartheidspolitiek in Veenendaal aanwezig zal zijn. Het geheel belooft hierdoor een in teressante avond te worden, die de moeite waard is om bij te wonen. Ie dereen zal de gelegenheid hebben zich in de discussie te mengen en zijn standpunt te verdedigen. De laatste t(jd worden er door bewo ners van de Buurtlaan West allerlei ge ruchten gehoord over verandering van de plannen met betrekking tot de verbete ring van deze weg. Het gevolg van deze praatjes is, dat men bang is, dat de slechte toestand waarin deze weg reeds geruime t(jd verkeert nog langer gehand haafd moet worden. De heer Ant. de Ruiter vertelde nu echter, dat de gedeputeerde staten be richt hebben gezonden, dat de gehele be groting over het jaar 1965 is goedge keurd. Ook de plannen voor verbetering van de Buurtlaan west zijn nu door G.S goedgekeurd. Het wachten is nu nog op de goedkeuring van het Rijk, voor het beschikbaar stellen van de gelden, die hiermee gemoeid zijn. De heer de Ruiter rekent er op, dat de goedkeuring van het rijk binnen af zienbare tijd binnen komt, waarna tot aanbesteding kan worden overgegaan. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn gereed, bestek en plannen liggen klaar. Het wordt volgens de wethouder een groot werk, dat zeker enige overlast voor de bewoners mee zal brengen. Hij hoopte echter, dat het zo geregeld kon worden, dat men zo kort mogelijk in de rommel zit. Dat men het werk niet gaat beginnen voor de officiële rijksgoedkeuring hangt samen met de grootte van het ermee ge moeide bedrag, dat in de orde van een half miljoen ligt. Zondagmiddag tussen 17.15 en 17.30 uur deed zich een ongeval voor op de Stationsstraat, waarby een rode per sonenauto, een bromfietser en twee wielryders betrokken waren. Twee ge wonden moesten door dr. Kets naar het Julianaziekenhuis gebracht worden, de rode wagen reed door zonder zich om de slachtoffers te bekommeren. Het volgende deed zich voor. Ko mend vanuit de richting De Klomp reed naast elkaar het echtpaar J. v. d. W. en A. v. d. W.-v. d. S. De heer v. d. W. had een zoontje voorop de fiets. Op een gegeven moment werden zij inge haald door een bromfiets, bestuurd door R. H. M., die als duo-passagiere het meisje H. v H. had. Tijdens deze manoeuvre werd de bromfiets aan de achterzijde aangereden door een rode personenauto, bestuurd door een jonge vrouw, in gezelschap van een vrouw van naar schatting 20 jaar. De heer v. d. V. kreeg een verwon ding aan zijn enkel, zijn zoontje een hersenschudding en de beide jongelui, die op de bromfiets gezeten hadden kregen verwondingen aan de benen, al les ten gevolge van de val, die de vijf mensen gemaakt hadden. De politie verzoekt getuigen van de ze aanrijding, en allen die inlichtingen kunnen geven omtrent de rode aufr» en de bestuurster daarvan zich in ver binding te stellen met het bureau te tel. 3636 Rhenen, Achterberg, Eist De PTT-kantoren te Rhenen, Eist en Achterberg zullen een andere openstelling krygen, dan tot nu toe het geval is. Met ingang van 12 september wordt b(j de PTT een nieuwe dienst ingevoerd, het geen ondermeer inhoudt, dat de genoemde kantoren niet meer op zaterdag open zul len z(jn. Inwoners van deze plaatsen zul len op zaterdag voor postzaken naar Vee nendaal of YVageningen moeten. De besteldiensten ondervinden geen wijzigingen terwijl de tijdstippen van buslichting en postverzending nagenoeg gelijk blijven. De buslichting en aan sluitende verzending van zaterdag 12 uur komt te vervallen. Alleen is in de toekomst de af gifte van post aan het loket te Rhenen niet meer mogelijk na 18.00 uur. Op zaterdag zullen de postbussen alleen geopend zijn van 7.30 tot 8.00 uur in de ochtend, daarna is het kantoor ge sloten en kan men dus voor de afha ling niet meer terecht. De openstellingsuren worden met in gang van maandag 12 september: RHENEN: maandag tot vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 14.00-18.00 uur, zaterdags gesloten. ACHTERBERG: maandag tot vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, zaterdags ge sloten. ELST: maandag tot vrijdag van 9.30- 12.30 uur, van 14.00-15.00 uur en van 17.00-18.00 uur, zaterdags gesloten. Van maandag tot donderdag kan men te Rhenen en Eist voor geldzaken te recht tot 15.00 uur. Op vrijdag zijn de loketten voor deze diensten geopend tot 18.00 uur. Op alle werkdagen kan men spaarbank- en spoedzaken ook afhandelen na 15.00 uur. Raad der gemeente Scherpenzeel komt bijeen SCHERPENZEEL Dinsdag 6 septem ber 1966, des avonds om 7.30 uur, komt de Raad der gemeente Scherpenzeel ten Gemeentehuize in openbare vergadering byeen. VEENENDAAL Dinsdag 6 sept., hotel De Koren beurs, 19.30 uur: Gemeente raadsvergadering. Ritmeester kantine: Oefen avond EHBO. Woensdag 7 sept.. hotel De Ko renbeurs: Koffiemorgen NVVH. Verenigingsgebouw Eikenlaan, 20.00 uur: Showavond. ELST Donderdag 8 sept., Wijkgebouw, 20.00 uur: Jaarvergadering EHBO. AMERONGEN Dinsdag 6 sept., St. Andries- kerk, 20.00 uur: Concert door Mozartkoor Trazom en B. Bar- telink, orgel. Tentoonstellingen Streekmuseum Rhenen: Tot 17 sept. schilderijen en aquarel len van Ditta Radstaak-van den Bosch en tekeningen en grafiek van Gisela Burckhard- Lensing uit Berlijn. Brandweerkazerne Veenendaal: Van 9 tot 21 sept. tentoonstel ling onder auspiciën van Stichtse Culturele Raad. Bioscoop: LUXOR theater, Veenendaal: Woensdag 19.30 uur: Het bloed kruipt 14 jaar. Donderdag en vrijdag 19.30 uur: Brenno, de vijand van Rome, 14 jaar. Dinsdags is het theater geslo ten. i

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1