Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Gemeenteraden dinsdag allen bijeen B I WIST U... ONZE VERSLAGGEVER VERWIJDERD UIT RAADSZAAL TISSOT AGENDA Wethouder in Ede weigerde portefeuille Westelijke rondweg wordt steeds beter C£ E.H.B.0. Eist hield jaarvergadering Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Autobanden-Import EHBO- begiiiiierscursus Mond-op-moiid beademing EHBO-cursus Rode Kruis ELST EDERVEEN HOORTOESTELLEN 40e JAARGANG VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1966 Nr. 71 Redaktle en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 08385-2022 (2 lijnen) - Gin» 563427 Redaktle: W. F. ter Hoeren Advertentie* es abonnementen kannen ook worden opgegeven bij de agentschappen van JDe Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVRRTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktpri)sen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag ea Aanbod 1-10 woorden f 1,50. elk woord meer 10 rent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nnmmers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Dinsdag is in geheel Nederland raadsvergadering gehouden. De wet schrijft namelijk voor, dat een nieuw-gekozen gemeenteraad op de eerste dinsdag in september bijeenkomt om beëdigd te worden. Vele nieuwe gezichten zal men in komende raadsvergaderingen hooguit nog op de publieke tribune kunnen waarnemen. In Veenendaal deden zeven nieuwelingen hun intrede. Hiervoor in de plaats ziet men vijf anderen niet meer, door het feit, dat de raad van Veenendaal met twee leden is uitgebreid en nu 21 leden telt. Rhenen zag dinsdagavond vijf nieuwe gezichten in de raad, ter vervanging van evenzovele anderen. Renswoude telt drie nieuwe leden evenals Amerongen. Scherpenzeel heeft twee an dere gezichten in de vergadering der vroede vaderen. De wethoudersverkiezingen gaven als uitslag, dat in de gemeentes Veenendaal en Scher penzeel de colleges ongewijzigd zijn. In Amerongen bleef de heer Tiel, maar als tweede wet houder werd nu de heer Van Barneveld gekozen. In Renswoude keert ook slechts een der wethouders in het college terug, n.l. de heer Wolleswinkel. Als collega krijgt hij nu de heer Vermeulen, die ook vroeger al eens wethouder was. Rhenen krijgt twee nieuwe wethouders, n.l. de heren Deen en Van Lienden. In de gemeente Ede heeft zich het geval voorgedaan, dat een gekozen wethouder, de heer J. v. d. Dikkenberg, lid van de Boerenpartij, bedankte voor de hem toegewezen portefeuille. Donderdagavond is de raad in een spoedeisende vergadering bijeen geweest. Na een uren durende discussie is door zes fracties een motie van afkeuring ingediend. Binnen enkele we ken moet de raad weer bijeen komen om een nieuwe wethouder te kiezen. (Zie voor de volledige raadsverslagen pag. 4 van dit blad) ELEKTRICIEN OVERLEED NA ONGEVAL Dinsdagmiddag is ten gevolge van een verkeersongeval de bekende 59-jarige Veenendaalse elektricien I. G. J. van Suydendorp uit de Gortstraat om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Zeisterweg in de gemeente Wou denberg. Het slachtoffer was gehuwd. Omstreeks 15.00 uur in de middag van 6 september wilde de heer Suy dendorp gezeten in een personenauto eon voor hem rijdend DAF-je inhalen. Tijdens deze manoeuvre merkte hij een tegenligger te laat op, wat hem nood zaakte scherp naar rechts te sturen, nadat hij de DAF voorbij was. De auto raakte met het rechtervoorwiel in de berm, waarna de heer Suydendorp twee paaltjes raakte. Hierdoor verloor h(j de macht over het stuur en zwenkte naar links. De auto sloeg over de kop, waar door het slachtoffer gedeeltelijk naar buiten geslingerd wel. Hij sloeg met het hoofd tegen het wegdek, ten gevolge waarvan hij ter plaatse overleed. De auto werd totaal vernield. dat het terrein van de voetbalver eniging Veenendaal aan de rand van het bos ligt? dat er 's avonds veel getraind wordt op deze terreinen? dat telkens de stem van de trainer „sprinten" beveelt? dat soms de hele groep wegspurt zonder bevel? dat daarvan de oorzaak een haas is? dat het beest waarschijnlijk nieuws gierig geworden is en het veld op komt? dat het te laat beseft dat het daar door een prooi wordt van een aan tal voetballers? dat deze voetballers nog nooit zo hard gelopen hebben? dat de haas dan het hazenpad kiest en weer in de bossen verdwijnt? dat de trainer die achtervolging ge laten aanziet omdat hij uitgaat van het principe dat dit ook training is De Rondweg nabij de Dijkstraat, waar binnen afzienbare tijd voorsorteer- vakken worden aangebracht. Velen zien de Westelyke Rondweg nog steeds als een mooie baan, die voor hardrijden gebruikt kan worden, maar die verder geen praktisch nut heeft. Dat zij ongelijk hebben bewijzen de enkele dui zenden die reeds dagelijks van deze weg gebruik maken en bemer ken, dat zij op deze manier Veenendaal sneller doorkomen, dan via het centrum. Hoewel de weg nog lang niet aan alle te stellen eisen voldoet is hoofdinspecteur W. C. H. Dekker, de korpschef van de Veenendaalse politie er over verheugd, dat de aanwas van de ver- keerstroom op de Hoogstraat en Kerkewijk door deze nieuwe ver binding Zuid-Noord aanmerkelijk verminderd wordt. Deze wegen door het centrum zijn aan de top van hun capaciteit en waar verbe tering niet mogelyk is, is omleiding de enige oplossing. Er zijn nog steeds plannen voor ver betering van de Rondweg. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van verkeersgeleiding bij het kruispunt met de Dijkstraat. Er ko men hier in beide richtingen drie voor- sorteervakken, resp. voor rechtsaf, rechtdoor en linksaf. Een vlotte afwik keling van het verkeer wordt hiervoor bevorderd. Waarschijnlijk zal de Rondweg in de nabije toekomst tot voorrangsweg ver klaard worden, hierover zijn meningen echter nog wat verdeeld, terwijl ook an dere maatregelen, als bijvoorbeeld vast stelling van een maximumsnelheid die nu 50 km/uur is, omdat het gehele traject binnen de bebouwde kom van Veenendaal ligt en stop- of wacht- verboden. Veel zal ook afhangen van de definitieve voorschriften vervat in de nieuwe verkeersregels, die in januari 1967 van kracht moeten worden. Er wordt hard gewerkt aan voorbe reiding van het traject tussen de Mun- nikenweg en de Nieuweweg. Zodra dat gedeelte klaar is, kan men de weg ge heel voor het doorgaande verkeer in ge bruik stellen. Het ligt in de bedoeling, dat zolang de aansluiting van de Cu- neraweg, door Prattenburg, nog niet ge realiseerd is enkele bestaande wegen voor aan- en afvoer van het verkeer te bestemmen. Hiervoor krijgen de Berg weg en de dr. De Visserstraat éénrich tingsverkeer. Door het grote aantal ver bindende wegen tussen deze straten zal dit voor het lokale verkeer ook geen onoverkomelijke bezwaren opleveren. Q' Oi Onze nel Service een begripI Fluiterstraat 78 - Veenendaal Tel 08385-4395 Tezamen met de verbinding door de Engelenburg, De Tinne Weide en de Gillis van Schonebeekstraat vormt de rondweg een goede ontlasting voor het verkeer in het centrum. Op beide we gen neemt het verkeer blijkens ge houden tellingen met de dag toe. Voor de Rondweg zijn dit nu reeds en kele duizenden auto's, de Tinne Weide is zelf nog drukker. Omrijden blijkt in Veenendaal steeds meer voordelen op te leveren. De heer Dekker vond het jammer, dat het zo lang duurt voordat plannen verwezenlijkt kunnen worden, doordat de goedkeuringen zolang op zich laten wachten. Indien toestemming voor een bepaalde verbetering is verkregen, dan is deze soms alweer verouderd. Een voor beeld daarvan vormt de verbete ring op het kruispunt Hoogstraat-Hoofd- straat-Zandstraat-Nieuweweg. Dit Is anders uitgevoerd, dan de oorspronke lijke plannen waren. Gelukkig was het mogelijk dit voor hetzelfde bedrag te doen, als voor het oude plan was ge raamd, anders had het volgens de hoofd inspecteur nog weer geruime tijd ge duurd om de aanvulling op het krediet, die dan noodzakelijk was, goedgekeurd te krijgen. De heer Dekker betreurde het, dat al dergelijke plannen over zoveel schij ven moeten lopen. „Dit belemmert een vlotte afwikkeling van zaken. En door de moeilijkheden .die er op financieel gebied zijn is het niet mogelijk om in de toekomst te werken. Indien men een voorziening in 1970 nodig heeft en deze nu aanvraagt, dan krijg Je ten ant woord, dat men maar tot '70 moet wachten met aanvragen omdat het nu nog niet urgent is en er geen geld voor beschikbaar is. Vraag je het echter in 1970 aan. dan is de kans groot, dat het tot 1972 of '73 duurt, voor men kan be ginnen en dan is het vaak weer te laat!" Gaarne hadden wij onze lezers in de gemeente Ede een verslag gegeven van de gebeurtenissen, zoals deze zich gisterenavond in de Raadszaal hebben afge speeld. Uw verslaggever arriveer de om ongeveer half acht, maar toen was de gehele pers- en publieke tribune reeds vol. De toegang tot de zaal werd hem om deze reden geweigerd. Toen er op een gegeven moment iemand de zaal verliet, vroeg en kreeg deze ver slaggever van een aanwe zige brigadier van politie toestemming de zaal in te gaan, maar werd daaruit even later door een amb tenaar van de gemeente en een burger verwijderd. Door deze ondemocrati sche gang van zaken, kunnen wij u helaas slechts een verslag uit de tweede hand bieden. Door het feit, dat de televisie in het Socutera-programma van 12 septem ber a.s. aandacht aan de EHBO zal be steden heeft het bestuur de aanmel dingstermijn voor de beginnerscursus, die liep tot 10 september, verlengd tot 15 september a.s. Er zijn reeds ver scheidene inschrijvingen binnen, maar voor degenen die nog mee willen doen. is er nog volop gelegenheid deel te ne men. Eventueel wordt er met twee groepen gestart. Zij die zich willen opgeven kunnen daarvoor terecht bij de heer Van Gin- kel. Stationssingel 56 in Veenendaal. De EHBO-vereniging te Veenendaal heeft alle scholen en bedrijven en veel verenigingen aangeschreven in verband met organisatie van mond-op-mond be ademingscursussen. Een dergelijke opleiding neemt voor een gehele groep slechts enkele uren in beslag en is, in verband met het steeds groter wordende verdrinkings gevaar in Veenendaal zeer belangrijk. Het vergroten van het verdrinkingsge vaar vloeit voort uit het Vijverplan Waar meer water wordt geschapen is de kans om te water te raken natuur lijk ook groter. Tot nu toe hebben slechts twee scho len op de brief van de EHBO gerea geerd, maar het bestuur verwacht, dat het in de toekomst op alle scholen de monstraties kan geven, in het belang van vooral de jeugdige bevolking. JUWELIER HORLOGER Hoofdstraat 91 Veenendaal Het Nederlandsche Roode Kruis, afde ling Veenendaal hoopt ongeveer half sep tember te kunnen starten met een EHBO cursus. Voor nadere bijzonderheden en adres sen, waar men inlichtingen kan verkrij gen wordt verwezen naar de advertentie elders in dit nummer. DANSEN BIJ SCHOONHOVEN Tijdens het dansfestijn, dat De In stuif op Lampegietersavond organiseert in garage Schoonhoven zullen, zoals reeds werd gemeld, twee bands op treden. Naast de reeds aangekondigde Royal Rockers zal ook de band Quibus 5 in Veenendaal komen. Deze beide beken de bands zullen ongetwijfeld voor een gezellige sfeer zorgen. RHENEN AANHANGER VERLOREN Een bestuurder van een Landrover die met aan zijn voertuig een aanhang wagen gekoppeld over de Veenweg reed bemerkte dinsdag omstreeks het mid daguur plotseling dat hij zijn aanhanger ter hoogte van de kruising met de Zui delijke Meentsteeg was kwijtgeraakt. Daar hij niet hard reed was de aanhan ger niet ver aan de haal gegaan, doch zodanig op de weg blijven staan dat het verkeer er door werd belemmerd. Dit duurde echter niet lang. want met enkele minuten was het verloren schaap weer opgepikt. VERLOTING Zondagmiddag worden er tijdens de wedstrijd Candia-Veenendaal loten ver kocht. Er valt een fiets te winnen en de trekking vindt na de wedstrijd plaats. De opbrengst is bestemd voor JONGEN VAN FIETS GETROKKEN Woensdag werd de scholier D. B. uit Rhenen bij de spoorwegovergang in Achterberg door jongelui uit de Be tuwe van de fiets getrokken. De jon gen werd aan zijn hand gewond, ter wijl zijn polshorloge stuk was. De po litie stelde een onderzoek in. SNELHEIDSCONTROLE Door de Rijkspolitie te Rhenen werd gedurende enkele dagen een snelheids controle gehouden, waarbij een aantal automobilisten werd bekeurd. RHENENS BRANDWEER COMMANDANT OVERLEDEN In de leeftijd van bijna 63 jaar is plotseling overleden de commandant van de Rhenense Brandweer, de heer N. Souwerbren. Reeds bijna 40 jaar maakte de heer Souwerbren, die ge boortig was uit Beilen. deel uit van de Rhenense gemeenschap. Zijn vader was in Beilen stationschef, hetgeen ver klaart, dat de heer Souwerbren zjjn loopbaan bij de spoorwegen begon. De heer N. Souwerbren. In 1927 kwam de heer Souwerbren naar Rhenen, als opzichter bij de res tauratiewerkzaamheden aan de Cune- ratoren. Op 1 september 1928 werd hij benoemd tot gemeente-architect en di recteur van gemeentewerken. Tevens werd hij op die datum commandant van de brandweerkorpsen te Rhenen, Eist en Achterberg. De heer Souwerbren heeft Rhenen zien groeien. Steeds heeft hij een werk zaam aandeel gehad, in alles wat in het belang van zijn gemeente gebeurde, waaronder de werkverschaffing in de crisisjaren, het blijven met de brand weer in de oorlogsdagen van 1940, het verbergen van het materieel ervan tij dens de oorlog en ook de grofe uit breiding van de stad na 1945 Behalve van de Rhenense brand weerkorpsen was hij ook actief op het terrein van de provinciale brandbe strijding. Vele malen trad de thans overledene op als jurylid bij wedstrij den. In het openbare leven is de heer Souwerbren jarenlang voorzitter ge weest van VVV, Rode Kruis en de Ke gelclub Paul Kruger. Tevens was hij bestuurslid van de vereniging Oranje dag In verband met zijn gezondheids toestand heeft hij al deze functies moe ten opgeven. Hij bleef slechts comman dant van de Brandweer, een functie, die hij 38 jaar bekleed heeft maar waarvan het zijn wens was deze 40 jaar te mogen vervullen. FARNBOROUGH (ENGELAND): Onlangs werd de jaarlijkse grote luchtvaartshow op het vliegveld van Farnborough gehou den. Hier een overzicht van een deel van het vliegveld waar burger- en militaire vliegtuigen broederlijk bijeen staan. Donderdagavond 8 september heeft de Kon. Ned. Vex. EHBO Eist haar jaar vergadering gehouden in het Wijkgebouw. De vereniging had alle leden ver zocht om te komen en aan dat verzoek werd grotendeels voldaan. De agenda bestond uit negen punten, waarvan meerdere van bijzonder belang waren. Voorzitter Roks, reeds sinds 1959 in deze functie voor de vereniging werk zaam, trad af en werd opgevolgd door de heer C. F. A. Knegjens. In een dankwoord richtte de nieuwe voorzitter zich tot voorganger Roks en bedankte hem namens de gehele vereni ging voor het vele werk dat hij die ze ven jaren voor de EHBO verricht heeft. De heer Knegjens hoopte, indien nodig, nog eens op de steun van oud-voorzitter Roks te kunnen rekenen. Daarna benoem de hij hem tot ere-lid. Van de overige be stuursleden werden 2e secretaris Nagel en wedstrijdcommissaris Den Uyl herko zen. Door de komst van dr. Ossendorp uit Amerongen ging men over tot het uit reiken van de diploma's aan de pasge slaagden. Uit handen van dr. Ossendorp ontvingen de heer Vervat, de heer Rijk- sen, Juff. De Jnog, juff. Van Ommeren, mevr. Pijnenburg-Van Kapelle en mevr. Hofzomer-Albers het diploma met in signe. Namens deze zes pasgeslaagden werd dr. Ossendorp door de heer Rijksen bedankt voor de lesavonden die hij heeft willen verzorgen. Een bos bloemen en een ca deautje vielen hem ten deel. Het bestuur reikte een boekenbon aan dr. Ossendorp uit, als blijk van waarde ring. Daarop nam de heer Ossendorp het woord en bedankte voor de cadeautjes, alsmede voor de medewerking die hij van iedereen tijdens die les-avonden onder vond. Wel legde hij er de nadruk op dat er, wilde hij met een nieuwe EHBO-cur sus beginnen, minstens vijftien personen zich moesten opgeven. Anders, zo zei hij, is het nagenoeg niet de moeite. De overige punten werden snel afge werkt. De kascommissie zal in het ver volg bestaan uit J. Heikamp, J. v. d. Berg en H. Borsje. Verder komt Van Baamel in het bestuur, waarbij zijn functie zal bestaan om voor de materialen te gaan zorgen. Tijdens de rondvraag werden er nog enkele belangrijke vragen gesteld en die werden veelal gelijktijdig beantwoord en afgedaan. In zijn sluitingswoord sprak voorzitter Knegjens de wens uit om, staande aan het begin van een nieuw seizoen, van de leden wat meer zelf-werkzaamheid te kunnen verwachten. DIEFSTAL OPGELOST De woonwagenbewoner v. W. is de zer dagen door de Rijkspolitie te Rhe nen aangehouden wegens diefstallen van gereedschappen uit draglines in het eerste kwartaal van dit jaar door hem gepleegd. Diverse gereedschappen die in zijn bezit werden aangetroffen werden door de eigenaren herkend. Moedercursus in Wijkgebouw In 't Wijkgebouw te Eist zullen deze winter voor de dames zeer leerzame cursussen worden gehouden. Moedercursus, kleutercursus en te vens een cursus „gratie en charme". Een moedercursus begint woensdag avond 14 september te 19.30 uur en zal in 't geheel uit 8 lessen bestaan. De kleutercursus begint woensdag avond 9 november en bestaat uit 6 lessen. Op 11 januari 1967, ook op woensdagavond, zal de cursus „gratie en charme" starten, welke uit 5 lessen zal bestaan. De lessen beginnen 's avonds steeds om 19.30 uur. Belangstellende dames zijn hartelijk welkom en kunnen zich hiervoor aanmelden bij het Wijkge bouw, Veenendaalsestraat 16 of telefo nisch nr. 247 te Eist. Premie keuring Fjorden- paarden A.s. dinsdag wordt er een premie- keuring dag gehouden in Ederveen voor Fjordenpaarden. Dus liefhebbers van fjorden-paarden houdt 13 septem ber vrij want dan zijn er een 100-tal fjorden-paarden te zien op het terrein van de heer G. Liefting aan het Bruin- horsterpad. Reeds een 100-tal inschrij vingen zijn er binnen gekomen bij de Ver. Het Nederlandse Fjorden-paarden stamboek, ze komen zelfs uit Bilthoven, Putten. Oosterbeek en diverse andere plaatsen. De keurings commissie bestaat uit: W. v. Helden te Woudenberg, lid- voorzitter-insp.; J. Hoving te Harden- berg, lid-dierenarts; G. J. Bouwhuis te Hardenberg; Hm. Stadman te Zwolle, lid-arbiter. Diverse prijzen zijn be schikbaar gesteld door veevoederhan delaren en melkfabrieken. Aanvang 9.30 uur. VEENENDAAL Zaterdag 10 sept., Eltheto, 20.00 uur: Herv. jeugdraad, discus sie apartheid, prof. Hanekom. La Montagne, 14.30 uur: Start Rode Kruisrit. NV V-ge bouw. 20.00 uur: Feest avond Vriendschapstournooi. Zondag 11 sept.. Ver. Gebouw Eikenlaan, 20.00 uur: Ope ningsavond C.J.V. Dinsdag 13 sept., Ambachtschool, 18.30 uur: Bloedplasma-avond. Ritmeesterkantine: Oefenavond EHBO. Woensdag 14 sept., Salvatorkerk, 20.00 uur: H. Mis en openings avond Katholieke Vrouwen Gilde. Hoofdstraat 89. 15.00 en 20.00 uur: Najaarsshow fa. Hein van Schuppen. ELST Zaterdag 10 sept., Aanlegplaats Ingense Veer, 13.00 uur: Ver zamelen viswedstrijd Oranje Wit. Dinsdag 13 sept., gebouw Pniël, 20.00 uur: NCVB, Verschijnse len van deze tijd, door ds. Glashouwer uit Driebergen. Tentoonstellingen Streekmuseum, Rhenen: Tot 17 sept. schilderijen en aquarellen van Ditta Radstaak-Van den Bosch en tekeningen en gra fiek van Gisela Burckhard- Lensing uit Berlijn. Brandweerkazerne. Veenen daal: Tot 21 sept. tentoonstel ling onder auspicciën van Stichtse Culturele Raad. Bioscoop: Luxor theater, Veenendaal: Vrijdag en zaterdag 19.30 uur en zondag 15.00 uur: Brenno, de vijand van Rome, 14 jaar. Zondag en maandag 19.30 uur: Mijn vrouw slaapt niet alleen, 18 jaar. met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1