Nieuwsblad voor Veenendaal fi Omstreken Apartheidspolitiek is bescherming van de niet blanke AGEKOA Prof* Hanekom tijdens lezing: Nutsspaarbank Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Nieuws uit de omgeving Vragen over gasprijs beantwoord Feestavond V riendscliapstournooi was succes 1500 GULDEN VOOR RENSWOUDE Opbrengst hliksem- aktie voor Turkije 1277,- EDERVEEN 40e JAARGANG DINSDAG 13 SEPTEMBER I960 Nr. 72 Eedoktfe es administrate: Parallelweg lt - Veenendaal TeL 83SS-2422 (2 U)nea> - Gira 5SMST Kedaktle: W. P. tsr Bwra Advertenties ca abc itaU kannen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs P«" mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rabriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen O verberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Degenen, die zaterdagavond naar gebouw Eltheto gegaan zijn, om van een vooraanstaand inwoner van de Republiek Zuid-Afrika gedegen argumenten pro de Apartheidspolitiek van de Zuidafrikaanse rege ring te horen, zijn bedrogen uitgekomen. Deze avond, die in kerkbode, aankondigingsschry ven aan de pers en raambiljetten verspreid door geheel Veenendaal, als een discussieavond over de Apartheidspolitiek aangekondigd werd, waarbij een voorstander van het beleid over deze problematiek het woord zou voeren, bleek in werkelijkheid een lezing over de kerkhistorie in Zuid-Afrika, die indien als zodanig aange kondigd wellicht belangwekkend geweest zou zyn, maar die nu velen teleurstelde. Uitvoerig schetste de spreker wel verschillende redenen, die in het (verre) verieden genoodzaakt hebben tot een zekere se paratie van de verschillende rassen, maar op de noodzakelijkheid, die daarvoor nu nog bestaat ging hij niet in. Hetzelfde bleek uit de antwoorden welke hij gaf op de na zijn lezing gestelde vragen, en die be trekking hadden op de hedendaagse situatie. Sterk was een om de kwesties heendraaien van de spre ker te bespeuren. Meerdere vragen werden zelfs geheel onbeantwoord gelaten. Veenendaalse hervormden lijken pro -apartheid In zijn welkomstwoord zei ds. Vroeg- indeweij dat professor Hanekom zou spreken als iemand die de stem wil zijn van de kerk in Zuid-Afrika. Volgens ds. Vroegindeweij vond de Jeugdraad het niet meer dan eerlijk eens iemand uit Zuid-Afrika over de problemen te laten spreken. Prof. Hanekom zou dit doen vanuit het kerkelijk oogpunt, niet vanuit het politieke. Het zou de taak van de professor zijn de vragen te beantwoor den: hoe leeft, hoe verwerkt men en hoe ziet men de Apartheid. Professor Hanekom verklaarde aan het begin van zijn voordracht, in goed Nederlands, dat hij zijn rede had opge steld in het Afrikaans en deze ook in die taal zou houden. Hij vermoedde terecht, dat dit geen bezwaar zou opleveren. Di rect aan het begin van zijn toespraak deed hij uitkomen, dat hij het wilde heb ben over: „ons kerklike lewenspatroon in Suid-Afrika." Uitvoerig schetste professor Hanekom de ontstaansgeschiedenis van de kerken in Zuid-Afrika. Hierbij liet hij uitkomen, dat men in het begin, hoewel ervoor geen bijbelse gronden aanwezig waren, aparte kerken voor de niet-blanken had opgericht, omdat cultuur en levenspa troon van deze mensen zo geheel anders was dan van de blanken. Hij stelde ech ter, dat de Zuidafrikaanse kerken „geen rassenideologie kennen." Deze scheiding in kerken werd vol gens professor Hanekom door de kerken, die in de niet-blanke wereld zending dre ven als een noodzakelijkheid gezien. Kri tiek van Nederlandse gelovigen op de Apartheidspolitiek vergeleek hij met het volgende voorbeeld: „Indien een Neder lander in Zuid-Afrika komt en daar iede re zondag in de kerken, hetzij in het gebed, het zij in de preek aanvallen hoort op het beleid van de Nederlandse regering, omdat er in Nederland provo's en nozems voorkomen, zou hij hierover terecht verbolgen zijn. Een inwoner van Zuid-Afrika hoort dergelijke dingen ech ter regelmatig, indien hij in Nederland is over de Apartheidspolitiek. De Afri kaner wordt hierover natuurlijk gepi keerd." „Het Irriteert ons dat wij steeds kritiek op de afrikaanse politiek horen." Ondanks de fouten die er gemaakt wor den, was de spreker ervan overtuigd, dat het beste systeem gevonden was voor een land, dat vele malen groter is, dan Nederland en waarin een blanke minderheid van 4 miljoen het hoofd biedt aan 14 miljoen „anderssoortige men sen". Hij verwachtte, dat indien plotse ling 8 miljoen Nederlanders zouden emi greren en men hiervoor in de plaats een gelijk aantal niet-blanken zou krij- BARNEVELD: Vorige week werd de taakverdeling binnen het college van B. en W. bekend. Loco-burgemeester is geworden de heer A. H. Nes.' Ver der hebben in het college zitting burgemeester K. van Diepeningen en de wethouders E. Zanbergen, D. Re bel en H. H. Knoop. Vanavond om 7.30 uur hoopt de mu ziekvereniging „De Harmonie" haar laatste buitenconcert in dit seizoen te houden in de muziektent aan de Van Hogendorplaan. Vooraf zal het tamboerkorps een korte rondgang maken. EDE: Dit jaar zullen in het Kröller- Müller museum drie concerten wor den gegeven. De data: 22 oktober, 26 november en 10 december. In lichtingen over abonnementen met gereserveerde plaatsen kunnen wor den ingewonnen bij de administratie van dit museum, tel. 08382-241. gen, men eenzelfde politiek als de Zuid afrikaanse zou gaan voeren. Omdat de Apartheidspolitiek ter be scherming van de belangen van de ge kleurde bevolking gevoerd wordt, spreekt men, volgens de Zuidafrikaanse profes sor liever over „parallelle ontwikkeling". Pro en anti Na een korte pauze was er gelegen heid tot het stellen van vragen. De eerste vraagsteller vroeg of het van christelijke liefde getuigde om in treinen, bussen, cafés en dergelijke blanken van anders gekleurden te scheiden en of het christe lijk was om een huwelijk tussen een blanke en een niet-blanke als een zeden misdrijf te beschouwen. Bij zijn beantwoording van deze vra gen zei prof. Hanekom te willen begin nen met de laatste vraag. Hij stelde, dat deze wet steunde op een besluit van het Nederlandse gouvernement, dat tegen het einde van de zeventiende eeuw werd uitgevaardigd. Dit naar aanleiding van het feit, dat er zoveel onechte kinderen geboren werden by negervrouwen. Vol gens de professor speelden zich in die tijd aan boord van de schepen die Kaap de Goede Hoop aandeden ware orgiën af. Zo stelde de professor deze wet dus als een daad van naastenliefde, omdat hier door de zwarte %rouw beschermd werd. Op de vrag naar de scheiding ln bussen etc. antwoorde de professor, „wij denken dat dit beter is." De professor debatteerde niet altijd op geheel legale wijze. Toen iemand vroeg, of hij het juist vond, dat een blanke prostitué toegelaten wordt in een restau rant, terwijl een zwarte dominee eruit getrapt wordt, antwoordde hij met een tegenvraag, nl. Waar is dat gebeurd De man gaf ruiterlijk toe, dat hij geen plaats kon noemen, maar wilde graag weten, of deze dominee geweigerd zou worden in deze zaak. De professor antwoordde met de zeer ontwijkende opmerking: Van de zwarte dominee wordt aangenomen, dat deze niet in dat restaurant komt. Tot een concreet antwoord of deze man verwijderd zou worden kwam hij niet. Ds. Vroegindeweij gaf de aanwezigen geen gelegenheid in een felle discussie te geraken. Telkenmale werd een spreker gevraagd kort te zijn en werd gepraat vanuit de zaal het zwijgen opgelegd. Al de vragen moesten voor in de zaal voor de microfoon gedaan worden. Dit bevor derde wel de verstaanbaarheid van de vragenstellers, maar het deed afbreuk aan het flitsende, dat een goed debat moet hebben. Van een werkelijke dis cussie was geen sprake, temeer daar in dien het kennelijk te onaangenaam voor de professor werd een spreker of vraag steller het woord werd ontnomen. Een der aanwezigen betuigde de pro fessor, namens naar hij zei velen in de zaal adhesie met het gesprokene. Hij be loofde de regering van Zuid-Afrika te steunen in het gebed in zyn politiek. Dit werd met een dergelijk machtig applaus begroet, dat men moet aannemen, indien de aanwezigen een doorsneegroep van de hervormde kerk ter plaatse vormden, de leden van deze kerk in het algemeen tot voorstanders van de apartheidspolitiek behoren. H.H. Rijksambtenaren salaris of pensioen via de Vraagt inlichtingen Tel. 08385-2198 Veenendaalse Winkeliers vereniging gaat vergaderen De Veenendaalse winkeliersvereni ging „Handel en Nijverheid" zal don derdagavond vergaderen in de boven zaal van hotel De Korenbeurs. Vooral agendapunt 5 zal van belang zijn. Dit betreft namelijk vragen omtrent een eventuele heroprichting van het Vee nendaalse VVV. De agenda zal verder bestaan uit de volgende punten: 1 Opening door de voorzitter; 2 Notulen en ingekomen stukken; 3 Bestuursmededelingen; 4 Lampegietersavond; 5 VVV; 6 St. Ni- colaasactie; 7 Rondvraag; 8 Sluiting. Het is te hopen dat men doortastend de ideeën en vragen omtrent een her oprichting van het VVV-Veenendaal zal behandelen. Voor een dorp met ruim 25.000 inwoners is het een onge loofwaardige toestand dat er geen VVV bestaat. Dokter Van der Hoek vertrek volgende maand Op 1 oktober zal dr. Van der Hoek, die de praktijk van dr. Engel had overgenomen, Veenendaal verlaten en zich in Putten gaan vestigen. Waarschijnlijk zal de heer Van der Hoek zich gaan specialiseren. Omtrent deze specialisatie is nog weinig defini tiefs bekend Hij zal met ingang van 1 oktober vervangen worden door dr, Verschoor uit Öostvoorne. Gevraagd werd naar het politiek ver leden van de zaterdag begraven premier van Zuid-Afrika, Verwoert. In verschei dene dagbladpublicaties had gestaan, dat deze in de oorlogsjaren pro-Duits en na- tionaalsocialistisch geweest zou zijn. Te vens werd gevraagd of het waar was. dat de huidige minister van justitie, gedeti neerd was geweest tijdens de tweede we reldoorlog, om een uitspraak die hij ge daan heeft en die inhield, dat hij het christelijk nationalisme, dat toen in Zuid- Afrika in zwang was en waarvan hij toen een groot voorstander was, gelijk waardig achtte aan het fascime van Mussolini en het Naziisme van Hitier. De beschuldiging aan het adres van de heer Verwoerd noemde de professor on juist. Hij was niet pro-Duits, maar alleen anti-Engels. De minister van justitie werd in eerste instantie niet door de professor genoemd. Pas toen men de vraag herhaalde erkende hij, dat deze man die het recht heeft iemand zon der vorm van proces 180 dagen te inter neren inderdaad .gevangen gezeten heeft in de oorlog om genoemde reden. Maar, zo stelde de spreker, dit kan men niet ernstig nemen, omdat de meeste van de generatie, die in de jaren voor 1940 jong waren het christelijk nationalisme aanhingen. Langzamerhand liep tijdens de discus sie de zaal leeg. Nadat de heer, die zich een zo warm voorstander van de politiek van de Zuidafrikaanse regering had ge toond, verliet hij met veel medestanders de zaal. De tegenstanders hadden de moed nog niet verloren maar kregen weinig ge legenheid meer van de voorzitter om hun standpunt naar voren te brengen. Ter- wille van de tijd sloot ds. Vroegindeweij de discussie maar gaf voor de vergade ring te ontbinden nog een lange samen vatting. Na afloop ontstonden achter in de zaal nog enkele discussies, waaruit echter weinig nieuwe gezichtspunten ontston den. Velen bleken aan het eind van de avond niet gelukkig te zijn, met hetgeen hier geboden was. Men had iets anders verwacht, dan een om de zaken heen- draaien en het op zijn kop zetten van argumenten. Burgemeester Hazenberg staat op het punt om de prijzen uit te reiken aan de deelnemers van het Vriendschaps- tournooi. w De brand in het Schrijverspark op vrijdag j.l. trok veel bekijks. Brand in Schrijverspark Vrijdag om 2 uur 's middags brak er brand uit in een kelder van de Roemer Visscherflat in het Schrijverspark. De kelder bleek toe te behoren aan J. V. De brand ontstond door het dertienjarige zoontje van V., toen deze in de kelder een oude bromfietsmotor trachtte te star ten. Een kledingbox brandde geheel uit, ter wijl deuren, fietsen en plafond vrij ern stige brand- en waterschade opliepen. Eveneens bleef de woning van A., juist boven de kelder, niet zonder schade. Na enige tijd had de brandweer het vuur bedwongen. Mej, Achterberg onderscheiden Tydens een feestelijke bijeenkomst bij Tricotfabriek J. Diepeveen en Zn n.v. aan de Veenendaalse weg in De Klomp werd mej. D. Achterberg gehuldigd we gens het feit, dat zij in dit bedrijf haar koperen jubileum vierde. Namens de vereniging van kousen- en tricotfabrikanten werd haar door de jongste directeur, de heer J. Diepeveen, een oorkonde en een bronzen erepenning overhandigd. Tevoren had het oudste directielid de verdiensten van de jubila- resse, die cheffin van de confectieafdeling is, geschetst, terwijl hij zjjn woorden ver gezeld deed gaan van een geschenk on der couvert. Namens het personeel kreeg mej. Ach terberg een fraai cadeau aangeboden en werd zij danig ln de bloemetjes gezet NAGEKOMEN PREDIKBEURT VEENENDAAL Geref. Gem. ySn.: donderdagavond 7.30 uur ds. Verhoef van Barneveld. de Verkeersomlegging met Lampegietersavond Met Lampe^etersavond zullen bussen van de NBM en De Haas tus sen circa 8 uur en 10.30 uur afwijken van hun normale route. Tussen deze tijden zullen de haltes op de Markt en in de Hoofdstraat uitvallen. Deze om legging heeft plaats in verband met de te verwachten drukte in het centrum van het dorp. Buiten deze tijden is de route van de bussen normaal. Enkele weken geleden publiceer den wy de onderstaande vragen, die door het raadslid voor de CHU, de heer Van Genderen namens zyn fractie gesteld waren aan het col lege van burgemeester en wethou ders. Namens de C.H.-raadsfraktie hebben wij de eer U de volgende vragen voor te leggen: le Is het juist dat de inwoners van onze gemeente een hogere prijs voor de levering van gas moeten betalen dan in diverse andere gemeenten gebruikelijk is? 2e Als Uw antwoord hierop bevesti gend is kunt U ons dan mededelen waardoor dit verschil ontstaan is? 3e Kunt U ons tevens mededelen of Uw College stappen overweegt om aan deze ongewenste situatie zo spoedig mo gelijk een einde te maken Tevens verzoeken wij U deze kwestie in een openbare vergadering van de raad aan de orde te stellen. Op bovenstaande vragen is van de zijde van het college het volgende ant woord ontvangen. Desgevraagd wilde de heer Van Genderen nog geen commen taar geven op deze antwoorden, omdat het eerst nog in de fractievergadering besproken moet worden. Wel hoopte hij dat de burgemeester spoedig in een openbare vergadering gelegenheid voor een debat over deze materie zal willen geven. Naar anleiding van uw brief dd. 18 augustus 1966 delen wij u het volgende mede. De gasprijzen, welke in deze gemeente berekend worden, zijn als volgt: categorie gebruikers oude gebruikers 1— 300 m3 p. j. 301— 600 m3 p. j. 601— 2100 m3 p. j. 2101— 6000 m3 p. j. 6001—100.000 m3 p. j. vastrecht prijs per per maand m3 0,50 0,40 3,— 0.25 4,25 0,20 9,25 0,10 11,— 0,09 21,— 0,07 Uw vragen op de voet volgend be antwoorden wij deze als volgt: 1. Deze wordt bevestigend beant woord. 2. Het verschil is uitsluitend merk baar in het vastrecht. 3. Het bestuur van de N.V. heeft van het gemeentebestuur geen goedkeuring nodig voor 't vaststellen en wijzigen der tarieven. Voor het doen en laten van dat bestuur is het gemeentebestuur dus in geen enkel opzicht aansprakelijk. In een tezamen met de andere betrok ken gemeentebesturen gehouden samen- spreking heeft een vertegenwoordiger BEJAARDEN EN CHRONISCHE ZIEKEN Zaterdagavond j.l. werd in het NVV- gebouw in Veenendaal een feestavond georganiseerd voor de verenigingen die aan het Vriendschapstournooi hebben deelgenomen. Eveneens werd op die avond de opbrengst bekend gemaakt van het Veteranentournooi en het Vriendschapstournooi, hetgeen een bij drage vormde voor de tocht ouden van dagen en de vakantie voor de chro nische zieken. Burgemeester Hazenberg reikte de prijzen aan de deelnemers van het Vriendschapstournooi uit. De Vallei beker kwam toe aan de ploeg van NSVS en de Rijnpostbeker ging naar De Merino's. De burgervader deelde mee dat men voor dit soort gelegen heden altijd een beroep op hem kon doen. Vervolgens reikte hij aan de ver tegenwoordiger van de Vereniging Oranjedag, de heer H. v. Schuppen, een cheque uit ter waarde van f 1000, een bedrag, dat ten goede komt aan de tocht voor de bejaarden. Daarna overhandigde de burgemeester aan de heren Middelhoven en Slotboom, be stuursleden van het comité voor de chronisch zieken, een cheque ter waar de van f 500, Na het officiële gedeelte stapten de leden van de voetbalver. SVP, NSVS, Merino's, Kulan en Unitas met hun dames de dansvloer op en wervelden langs elkaar heen, zonder dat er ook maar één blauwe plek of schram ont stond. Omstreeks 10 uur ging men over tot een verloting, waarbij de 1000 loten grif van de hand gingen. De verloting werd gehouden om de kosten van deze avond te dekken. Tot 's nachts half één klonk de mu ziek van de band van Ben Smits door het NVV-gebouw en daarna werd de aftocht geblazen. De organisatoren van het Veteranen- en Vriendschapstour nooi kunnen trots en tevreden zijn met hetgeen ze dit jaar, telkens met een goed doel voor ogen, gedaan hebben. Hen komt alle dank toe. RHENEN Lichte aanrijding Zondagmiddag 3 uur vond op de Zwarteweg een lichte aanrijding plaats. Er stond een file auto's waartussen een vrachtauto bestuurd door M. A. v A. uit Heerewaarden. Op het moment dat de file ging rijden liet v. A. zijn voertuig wat achteruitlopen met als gevolg een botsing met een achter hem rijdende personenauto bestuurd door N. T. uit Boven-Leeuwen. Er ontstond maar wegens het toendertijd heersen de mond- en klauwzeer werd het uit gesteld tot donderdag j.l. Vooral de varkens van de heer C. Vlastuin vielen meerdere malen in de prijzen. Enkele uitslagen waren: Beren geb. in 1966: IA N.N. van C. Vlastuin en Zn., Ederveen. Dragende sterzeugen: IA Palmata van C. Vlastuin en Zn.; 1B Parisienne eveneens van C. Vlastuin. Dragende zeugen geb. voor l-l-'64: IA van C. Vlastuin en Zn.; 1B eveneens van C. Vlastuin. Dragende zeugen geb. van 31-10 '64 tot l-l-'65: IA van H. Steenbeek, Ederveen. Loopvarkens geb. tussen 31-7 en 1-11 '65: eerste prijs drie keer voor H. Steenbeek. Bedrijfs groepen: IA van C. Vlastuin en Zn. EERSTE REPETITIE KINDERKOOR De oprichting van een kinderkoor in Ederveen werd een groot succes. Woensdagavond hadden de kinderen hun eerste repetitieavond onder de be kwame leiding van Mevr. Boeve-Tolle- naar uit Ede. Van de 57 kinderen die zich opgegeven hadden waren er 51 aan wezig. De contributie is gesteld op 40 ct per week. DAMCLUB WEER BIJEEN Maandagavond kwamen de Ederveense dammers weer voor 't eerst na het va kantieseizoen in het Groene Kruisgebouw bijéén voor hun eerste damavond. Men miste de voorzitter, dhr. Slotboom, die geruime tijd in het ziekenhuis is ver pleegd, maar deze week thuis kwam, de leden hopen hem weer spoedig achter het dambord te ontmoeten. Deze damavond werden er geen com petitie gedamd maar onderling gespeeld dit om er weer eens in te kunnen komen. De opkomst was gering er waren slechts een tiental leden aanwezig. Men hoopt op 19 september in Ede te gaan dammen tegen E.D.V. 2 in een nederlaag tournooi. EERSTE VERGADERING NED. CHRISTEN VROUWENBOND Op woensdag 14 september zal om 7.45 uur in gebouw Rehoboth de eer ste vergadering van de NCVB, afdeling Renswoude, gehouden worden. De zie kenhuispredikant ds. Smits- zal spre ken over het levenswerk van dr. Hel dring. Elke belangstellende zal op deze avond van harte welkom zijn. Landclijke actie gaat door De afgelopen weken werd door het Veenendaalse Roode Kruis een blik- semaktie gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije. Bij diverse winkeliers in het dorp kon men geld afdragen. Een dezer dagen ein digde deze bliksemaktie en het totaal bedrag kwam op f 1277,Afgezien van deze extra aktie van het Veenen daalse Roode Kruisgaat de landelijke inzameling door en kan een ieder zijn bijdrage op girorekening 777 van het Roode Kruis in Den Haag overmaken. De gelden die door de aktie van het Veenendaalse Roode Kruis zijn inge zameld. zullen thans worden overge maakt aan het Hoofdbestuur van het Roode Kruis in Den Haag. Van het geld zal men goederen en levensmid delen kopen en deze zullen zo spoedig ERNSTIGE AANRIJDING IN DE NUDE van het bestuur der N.V. een uiteenzet- ting gegeven over de situatie, waarin het "c"te materiële schade, net bleek te verkeren na de overname der aandelen. Mede als gevolg hiervan zijn de nu geldende gasprijzen vastge steld. Het nemen van stappen ïykt ons geen zin te hebben. Iedere afnemer zal uit den aard der zaak na behoorlijke voorlichting kun nen uitmaken of hy afnemer van gas wil blijven dan wel wil overschakelen naar het gebruik van elektriciteit voor de doeleinden, waarvoor hij thans gas gebruikt. mogelijk naar de rampgebieden ver zonden worden. Op de giro van het Roode Kruis in Den Haag is reeds een bedrag van circa 150.000 gulden overgemaakt. De penningmeester van het Veenendaalse Roode Kruis, de heer Zilstra, was blij met deze extra bijdrage van Veenen daal „De tendens", zo zei hij, „is dat men niet zo gauw naar het postkan toor gaat om te storten, maar dat ie mand veel eerder geneigd is om even bij een winkelier langs te gaan om een bijdrage af te leveren." Toch neemt de gang naar het post kantoor en het overmaken per giro bijna even weinig tijd in beslag. De landelijke aktie voor de slachtoffers in Turkije gaat nog steeds door en men kan ten allen tijde een bijdrage stor ten op girorekening 777 van het Roode Kruis in Den Haag. Zondagavond 7.30 uur vond in de Nude een ernstige aanrijding plaats. Een personenauto bestuurd door A. v. B. uit Ede reed met echtgenote in de richting Rhenen Van B ging op fa milie bezoek en wilde linksaf, doch gezien het drukke verkeer reed hij de auto in de berm om een gunstige ge legenheid af te wachten. Op het mo ment dat het linkerachterdeel van de auto nog gedeeltelijk op de rijbaan was reed mej. E. C M K. uit Wageningen met de rechtervoorzij de van haar per- sonenauto tegen de linkerachterzijde van de andere auto, waardoor deze met een flinke snelheid naar voren werd geduwd en tegen een boom botste. De f klap was zo hevig dat de voorzijde van de auto zich om de boom had heen ge kruld. Wonder boven wonder kwamen de inzittenden er met enkele been blessures en kneuzingen vanaf De au to werd totaal vernield. VEENENDAAL 13 september: Ambracht- Bloedplasma- 18.30 uur Varkensfokdag in Barneveld Vorige week donderdag werd door de Bond van Varkensfokvereniginqen de jaarlijkse varkensfokdag in de Pluimveehal inBarneveld gehouden, j Meestal houdt men deze dag in mei,'. Dinsdag school avond. Ritmeesterkantine: Oefenavond EHBO Woensdag 14 september: Salvator- kerk, 20.00 uur H. Mis en ope ningsavond Katholieke Vrouwen Gilde. Hoofdstraat 89: 15.00 en 20.00 uur Najaarsshow fa Hein van Schup pen Ger Gem Fluiterstr. 19.30 uur: Jaarvergadering P Datheen. RHENEN Donderdag 15 september, geb. Irene 10.00 uur: Opening Vogeltentoon stelling. ELST Dinsdag 13 sept., gebouw Pniël, 20 uur NCVB Verschijnselen van deze tijd door ds. Glashouwer uit Driebergen. Terrein Schoolweg. 6.15 en 20.00 uur- Circus Toni Boltini. TENTOONSTELLINGEN Streekmuseum Rhenen: Tot 17 sep tember: schilderijen en aquarel len van Ditta Radstaak-van den Bosch en tekeningen en grafie ken van Gisela Burckhard-Len- sing uit Berlijn Brandweerkazerne Veenendaal: Tot 21 sept tentoonstelling onder aus piciën van de Stichtse Culturele Raad.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1