lüeuwsblad voor Veenendaal Omstreken Veenendaalse winkeliers helpen met aanloop nieuwe V.V.V, AGENDA Wat nu weer Lampegietersavond '66 weer ten einde Najaarsmode '66 gepresenteerd door Hein van Schuppen 40e JAARGANG DINSDAG 20 SEPTEMBER 1966 Nr. 74 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen O verberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Voorzitter Winkeliersvereniging, A. de Ruiter: „Streven is om voor nieuwjaar alles draaiende te hebben'" Ritmeester gepensioneerden op reis Korte, efficiënte charge van politie zorgde voor opluchting Kaart verkoop Concert USO met Emmy Verheij loopt geweldig Scheidsrechter houdt lezing amkrom:K!N ELST Lampionoptocht voor kinderen tot 14 jaar OVERBERG C.P.B. weer in de aether RENSWOUDE Ouders D.S.A.-jongens trokken aan de bel EDERVEEN Openingsavond Jeugdwerk Ederveen Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lynen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven btf de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale bontrakt prijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Reeds geruime tijd gingen in Veenendaal vele stemmen op over het ontbreken van een Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer. Veelvuldig kwamen reizigers, vakantiegangers en zelfs inwoners bij plaatselijke winkeliers met de vraag om inlichtingen, of de vraag waar het VVV-kantoor zich bevond. Evenzovele keren moesten de winkeliers meedelen dat dit dorp met ruim 25.000 inwoners, geen WV- vestiging rijk was. Hoewel Veendaal niet bij uitstek een toeristenplaats is, was er toch steeds behoefte naar een dergelijke inlichtingenbron van alle plaatselijke activiteiten op velerlei gebied. Dat er iets ondernomen moest worden was duidelijk, dat men aangewezen was op het VVV-Rhenen was onbevre digend en vorige week' zijn er dan ook initiatieven genomen door de Veendaalse Winkeliersvereniging. Op de vergadering van donderdag j.l. is over het punt VVV veel gesproken, de zaak werd van alle kan ten belicht en tenslotte heeft deze bijeenkomst geleid tot een aantal vastomlijnde ideeën, die inhouden dat de Winkeliersvereniging bij de aanloop voor een nieuw-VVV met raad en daad zal helpen. Vol gens mededelingen van voorzitter A. de Ruiter en secretaris B v. d. Pol van de winkeliersvereniging „Handel en Nijverheid", zal deze vereniging een bedrag van om en nabij de 1000 gulden beschikbaar stellen, een bedrag dat als ruggesteun moet dienen in de beginfase van de nieuwe VVV. Beide zegsman- nen benadrukten vooral het feit dat van een permanente steun geen sprake zal zijn, dat het voorgeno men plan slechts een op poten zetten van een nieuw VVV beoogt en dat, wanneer alles goed draait, de winkeliersvereniging zich zal terug trekken. Er is jongstleden donderdag- lang en grondig gesproken over dit belangrijke onderwerp, van alle kanten is de zaak belicht, men heeft veel overwogen, en tenslotte kwam men tot het besluit om binnen korte tijd een groep men sen, die eventueel geschikt zouden kun nen zijn voor taken binnen het kader van de nieuwe VVV, bijeen te laten komen. De uit hun midden te kiezen bestuursleden zullen dan, op gang ge bracht door de winkeliersvereniging, verder zelf het heft in handen moeten nemen. De winkeliersvereniging zal daadwerkelijk, zoals gezegd met een bedrag van f 1000,met de aanloop meehelpen. Geen onderdeel De Veenendaalse Winkeliersvereni ging legt er de nadruk op dat zij be slist geen onderdeel zal gaan uitma ken van de nieuwe VVV, dat de laatste een geheel op zich zelf staande, onaf hankelijke instantie zal moeten wor den, en dat de winkeliers alleen de stoot in de goede richting met raad en daad willen verzorgen, omdat hieraan zeer veel, mensen voordeel ondervin den. 40-JARIG JUBILEUM. De heer G. van de Poel, Nyverheids- laan 98 te Veenendaal, herdacht zaterdag j.L het feit, dat hy 40 jaar geleden op 13-jarige leeftijd als manusje van alles in dienst trad by Recter's Fabrieken N.V. te Veenendaal. Het moet een vereniging worden die zich kan en wil ontplooien, aldus de heer De Ruiter en hiermee wil de win keliersvereniging niet samengaan, om dat er zeer vele facetten in de WV zijn die buiten het belang vah de mid denstand vallen. Korte termijn Vervolgens deelden beide bestuurs leden van de winkeliersvereniging mee dat het groepje mensen, waaruit per sonen, die de functies binnen het ka der van de VVV zullen gaan innemen, gekozen moeten worden, binnen zeer korte termijn (verwacht wordt binnen een maand) een oriënterend gesprek zullen hebben. Mochten er mensen zijn die interesse hebben in deze zaak dan kunnen die zich wenden tot het secretariaat van de winkeliersvereni ging, B. v. d. Pol, Hoofdstraat. Degenen die deel zullen gaan uit maken van het nieuwe bestuur van de VVV krijgen ongeveer twee jaar de kans om de plannen van de winke liersvereniging om te zetten in stevige werkelijkheid. Zij zullen in de begin periode een beroep moeten doen op verscheidene instanties, zakenlieden en particulieren, van wie de bijdragen een goede ontwikkeling van de VVV moe ten bevorderen. De heer De Ruiter en Van de Pol gaven toe dat de. toegezegde f 1000, beslist ontoereikend zullen zijn, maar dat deze gelden enkel en alleen be doeld zijn om de VVV goed uit de voeten te laten komen. Mochten er Door hard werken is hij geleidelijk op geklommen tot bedrijfsleider, in welke funktie hij nu nog steeds werkzaam is. Tijdens een fabrieksuitstapje is de van de Poel gehuldigd door de Direktie en het personeel, waarbij hem verschil lende cadeaus en een enveloppe met in houd werd aangeboden. Ook tijdens de receptie heeft het hem niet aan belangstelling ontbroken. NAGEKOMEN PREDIKBEURT Veen eind: donderdag 22 september 7.30 uur ds. Katsburg van Opheusden. Het aantal mensen dat een tele visietoestel aangeschaft heeft groeit nog steeds ongelooflijk snel. Dat komt overduidelijk tot uiting in de. gegevens die het Staatsbedrijf der Posterijen over de maand augustus '66 verstrekte. In deze maand waren het maar liefst 21.846 mensen die zich aansloten bij de televisie-bezittenden, zodat nu het to taal aantal televisietoestellen op 2.297.352 gekomen "is. Het aantal radio's loopt minder snel op. In de maand augustus werd een vermeerdering van 10.932 exem plaren geregistreerd, zodat daarvan het totaal aantal op 2.710.852 gekomen is 0 Veertig Leidse studenten worden in de week van 19 tot en met 23 sep tember ingelijfd bij veegdienst van de Haagse Gemeentelijke Reinigingsdienst en Vervoerscentrale. Het loon dat de studerende vegers zullen ontvangen komt ten goede aan de wederopbouw, van de in 1959 door brand verwoeste sociëteit Minerva. Donderdagmorgen 8 september ver trokken om 9 uur drie bussen van de Fa. De Haas van de Ritmeester Sigarenfa brieken met als passagiers de gepensio neerden van het bedrijf. Het gehele ge zelschap, groot 144 personen, (de resp. echtgenotes van de oud-gedienden waren ook uitgenodigd) verliet Veenendaal in de richting Renswoude. Het weer liet zich niet gunstig aan zien want op het moment, dat de drie bussen gingen rijden viel er prompt een miezerige regen.. De route ging over Scherpenzeel, Woudenberg, Amersfoort, Soestdijk naar Hilversum. In Anna's Hoeve werd gestopt voor de koffiepauze en bij aankomst aldaar was de regen opgehouden en brak zelfs het zonnetjes door. Na de koffie werd de reis voortgezet via het Gooi naar Amsterdam. Om half twaalf arriveerden de bussen op de Dam in Amsterdam en stapten allen uit bij Grand Hotel Krasnapolsky. Onder het genot van diverse drankjes kwam de stemming er goed in. Deze werd nog verhoogd toen men om half een aan tafel ging oor een warme lunch. Na de lunch wandelde men via het Rokin naar de steiger van Rederij Plas voor het maken van een rondvaart door de grachten en havens. Mede door het prachtige weer kon iedereen genieten, zowel van de tocht door de grachten als op het IJ. Na de rondvaart stonden de bussen klaar, zodat ieder direkt van de boot in de bus kon stappen. De chauffeurs reden toen door een oud gedeelte van de stad, zodat men nog eens verschillende deelnemers was het de eer ste keer, dat zij in Amsterdam waren. Eenmaal uit het drukke gewoel van kennis kon maken met Amsterdam. Voor het stadsverkeer werd gereden over de autoweg, die bij Vinkeveen weer werd verlaten. Nii voor het maken van een tocht langs de Loosdrechtse Plassen en een rondrit door Hilversum, waar gere den werd langs enkele radio-studio's en het Raadhuis. De laatste stop was weer Anna's Hoe ve voor de thee. Als het aan de deelnemers had gelegen was men hier nog langer gebleven. De terugweg werd gereden via Soestdijk en het vliegveld Soesterberg. Tussen zeven uur en half acht arri veerden allen weer in de beste stemming in Veenendaal en werd ieder weer thuis gebracht. Hiermede was aan een prachtige dag een einde gekomen. Een dag waaraan ieder de meest prettige herinnering zal bewaren. echter onvoorziene moeilijkheden rij zen en kan de winkeliersvereniging op enigerlei wijze helpen de zaak weer in goede banen te leiden, iets waarmee het algemeen belang gediend wordt, dan zal men beslist niet aarzelen. Geen toeristenplaats Welke mensen voor het eerste oriën terende gesprek in aanmerking zullen komen, is nog niet bekend, een kwes tie die op de eerstvolgende vergade ring van de winkeliersvereniging be handeld zal worden. Voorlopig staat wel vast dat de eerste vergadering van de VVV geleid zal worden door de winkeliers, die zich daarna, zoals reeds gezegd, zullen terugtrekken. De heer De Ruiter weet heel goed dat Veenendaal beslist geen plaats is die het van de touristen moet hebben, dat alle vakantieverblijven, pensions, campings e.a., bijna allemaal buiten Veenendaal liggen en dat het dus zaak is om de eerste tijd te weten te komen uit welke hoek de wind waait, m.a.w. op welk vlak de VVV zich het doel matigste kan bewegen. Van de VVV's in de omliggende plaatsen concurrentie aandoen is geen sprake, omdat ten eerste Veenendaal bijna geheel buiten de „invloedssfeer" valt van deze verenigingen en ten tweede, omdat er op dit terrein van het maatschappelijk leven nauwelijks van „concurrentie aandoen" gesproken kan worden. Vóór nieuwjaar Het streven van de Veenendaalse Winkeliersvereniging zal zijn om alles reeds voor nieuwjaar draaiende te hebben en om dit plan te verwezen lijken is men reeds vroeg met de ini tiatieven en voorbereidingen begonnen om vooral niet op het laatste moment, vlak voor de zomer '67, te starten. De Veenendaalse winkeliers zijn op timistisch wat betreft de kansen op slagen. Als de mensen die onderdeel zullen gaan uitmaken van het nieuwe VVV-bestuur vastberaden en doelbe wust hun schouders ond.er deze onder neming zullen zetten, zafl de VW stel lig een belangrijke plaats in het Vee nendaalse leven in gaan nemen. Gisteravond trokken reeds vroeg vele ouders met hun kinderen naar het cen trum van het dorp. Dit gedeelte van de avond was voor hen; een kinderop- tocht van ongeveer 300 ingeschreven deelnemertjes, alsmede diegenen die zich later bij de stoet aansloten, trok door het centrum waar een grote publieke belangstelling was. Om acht uur trokken vele jongeren naar de garage van Schoonhoven op de Industrielaan om daar op de muziek van The Royal Rockers en de Quibus Five te dansen. De bands wisselden elkaar af en het waren vooral de Royal Rockers met de zangeres, die een pracht stuk muziek ten beste ga ven. De garage was afgeladen en dat moet voor het jeugdwerk „De Instuif" een hele voldoening zijn geweest na vele uren voorbereiding. Zelfs burgemeester Hazenberg kwam even om de hoek kijken om zijn „kroost" te zien shaken, twisten en al meer. Inmiddels lokten in het centrum een groot aantal jongeren relletjes uit. Gil lende keukenmeiden gilden over de hoofden, op ruggen van namaak pro- Het concert van het USO met Emmy Verheij als soliste op 22 september zal zeer druk bezocht worden blijkens de fantastisch drukke kaartenverkoop. Men wordt aangeraden thans vlug tot kaarten kopen over te gaan, hetgeen kan geschieden bij de plaatselijke boek- en muziekhandelaren alsmede bij de heer Van Bruchem, waar men ook plaats kan bespreken. CHR. PLATTELANDSVROUWEN EN MEISJESBOND VERGADEREN Op donderdag 22 september zal de Chr. Plattelandsvrouwen- en meisjes- bond, afdeling Veenendaal, vergaderen in hotel De Korenbeurs. Aanvangstijd 7.30 uur. Ds. Langbroek zal een lezing houden met als onderwerp: „Wat is Jan Soldaat zonder moeder?" Op woensdag 21 september zal om 8 uur 's avonds de scheidsrechter in het betaalde voetbal, de heer J. F. Dorpmans uit Arnhem in de kantine van het sportpark „Panhuis" een le zing houden. De heer Dorpmans is niet alleen scheidsrechter in het landelijke be taalde voetbal, hij heeft eveneens een aantal internationale wedstrijden ge floten. Deze lezing gaat uit van de Scheids- rechtersvereniging Amersfoort en Om streken. De laatste tijd worden er steeds meer klachten gehoord van de zijde van het publiek, vooral ook in direct van het tv-publiek, wat betreft de beslissingen van scheidsrechters en grensrechters. In tegenstelling tot vroeger is men tegenwoordig met behulp van televi sie- en filmcamera's in staat om later aan te tonen dat de „rechters" een on juiste beslissing hebben genomen. Ver moedelijk zullen ook deze onderwer pen door de heer Dorpmans aangeroerd worden. vo's stonden namen van vergif ver meld, men schreef op sommige plaat sen met krijt „Hiya happenen", een domme handeling overigens, want balkt een ezel ook niet ongeveer zo? De politie zag het bedaard aan, maar toen het iets te onrustig werd, men ging met vaten rollen en reed wild met een kruiwagen over de straat rond, kwam de politie in aktie. Dat was omstreeks 9.30 uur en binnen de tien minuten had de sterke arm met behulp van zijspanmotoren en auto's, en met als wapens enkele lange stokken, voor opluchting gezorgd. Commentaar van één van de politiemannen: „Ze lopen zo hard". Voor de rest van de avond bleef het vrij rustig. De kinderen die meededen aan de optocht, kwamen later bijeen in de Eierhal, waar de saliemelk en beschuit hen al stonden op te wachten. De prijs winnaars werden: Individueel: 1 Ka lebas, Harriet van de Scheur; 2 Hek sen op de bezemsteel; 3 Gelaarsde kat, Jan van de Putte. Groepen: 1 Brand weer, Paul de Boer; 2 De Flintstones, Ninie van de Berg; 3 Zwaan kleef aan, mevr. Davelaar met 15 kinderen. VERBOND VEILIG VERKEER Afd. AMERONGEN In de loop van november start het Ver bond Voor Veilig Verkeer met twee ver- keerscursussen, n.l. één in Overberg en één in Amerongen. Het spreekt vanzelf, dat het accent hierhy op de nieuwe verkeerswetgeving zal ligggen. Het zal noodzakelijk zijn voor iedere weggebruiker zich op deze nieuwe verkeersregels te bezinnen en tot een heroriëntering m.b.t. deze nieuwe verkeerssituatie te komen. De verkeerscursussen stellen u hiertoe in de gelegenheid. Aangezien we een grote toeloop verwachten, en het aantal cursisten per cursus de 35 niet zal mogen overschrijden, zal het zaak zijn u tijdig aan te melden. U kunt dit doen bij de volgende adressen: H. Sasburg, Kon. Wilh.weg 109 te Ame rongen; F. van Bergen, Burg. Jhr. H. v. d. Bosch straat 2 te Amerongen; J. Pakvis, Koenestraat 104. De cursus in Amerongen zal worden gegeven door dhr. P. G. Stam in het les lokaal van zijn „rijschool", waar hij de beschikking heeft over een volledige ver keerstechnische apparatuur. In Overberg wordt de cursus gegeven door dhr. Pak vis. Over tijd en plaats wordt u via dit blad nog nader geïnformeerd. Mocht de cursus in Amerongen spoe dig voltekend zijn, dan is dhr. Stam be reid in januari 1967 nogmaals een cursus te geven. De kosten van de Amerongse cursus die uit 4 of 5 lessen zal bestaan bedragen 2,per avond. Over enige maanden zult u dienen te weten welke borden er veranderd, bijge komen of verdwenen zijn en welke ver keersregels er veranderd zijn. Laat onze cursus u hierbij „wegwijs" maken. Weet u, dat u voor 1,50 lid kunt worden van de afd. Amerongen van het Verb. Voor Veilig Verkeer? y AANRIJDINGEN Dinsdag j.l. vond op het kruispunt Holleweg/Kon. Wilhelminaweg een aan rijding plaats tussen een tweetal per sonenauto's. Een auto, bestuurd door E uit Bergh reed over de Kon. Wilhelminaweg toen een andere auto, bestuurd door R uit Helmond uit de richting Holleweg kwam en geen voorrang verleende. Een fikse botsing was het gevolg, waarbij beide auto's zwaar werden beschadigd. Twee inzittende dames werden licht gewond. Zondag was er weer eens een aanrij ding tussen een auto en een bromfiets. De automobilist L. uit Tiel kwam uit de richting Eist en wilde rechtsaf de Pr. Christinastraat inrijden. Bij deze ma noeuvre verleende hij geen voorrang aan een op het rijwielpad rijdende brom fietser E. uit Amerongen. Gelukkig kwam deze met de schrik vrij. De brom fiets werd zwaar beschadigd,, terwijl ook aan de auto wel het een en ander moet worden uitgedeukt. ZWEMDIPLOMA'S Zaterdagmiddag werd in het zwembad de Blauwe Schuur door de Koninkl. Ne derlandse Zwembond zwemexamen afge nomen. Ondanks de zeer korte tijd van het bestaan van het zwembad waren er voor dit examen toch reeds 75 aanmel dingen, waaronder een tweetal volwas senen. Dat het in de laatste maanden gegeven zwemonderricht wel degelijk vruchten heeft afgeworpen moge blijken uit het feit dat alle 75 kandidaten zijn geslaagd. Aan 75 kandidaten kon het diploma B worden uitgereikt. De anderen ontvangen het A-diploma. Opvallend was wel dat er wel erg wei nig belangstelling was van de zijde der ouders. Er was een grotere toeloop ver wacht. Het is nog maar een kwestie van luttele weken. Dan gaat het donker de dagen omhullen met een deken van behaaglijkheid. Dan breekt de tijd aan van de binnenhuivreugdede tijd om gezellige mensen te vragen en bij elk aanvaardbaar voorwendsel een feestje te organiseren, de tijd van uitgaan en „anders" eten. Nu al wil de vrouw haar keuze van kleding bepalen. Dat is geen sinecure. Om bij de tijd te blijven dient zij ieder seizoen minstens één modeshow bij te wonen, teneinde een min of meer overzichtelijke hoeveelheid modenieuws te krijgen. Dan is het aan haar daaruit te puren wat bij haar type, haar omstandigheden en haar stijl past. Wat betreft het organiseren van dergelijke shows is HEIN VAN SCHUPPEN dit seizoen nummer één geweest. Een geheel nieuwe progressieve najaarscollectie toonde hij in de entourage van eigen zaak, die voor dit groots evenement her schapen was in een omgeving, bruisend van intimiteit. MODE-HAPPENING Het ritme van de beat is doorgedron gen in de kleurschema's en schetsboeken van ontwerpers en stoffenfabrikanten. Een mode, die aanspreekt in kleur en de wandelaar verschrikt het hoofd doet om keren is ongetwijfeld de MINIMODE. Geraniumrood, fel groen maar vooral paars en lila zijn de kleuren van dit seizoen. De kleding is eenvoudig van lijn maar kenmerkt zich door nieuwe bijzon dere de tails en treffende kleursombina- tie. Voor hen wiens knieën fraai genoeg zijn om getoond te worden dus goed nieuws. Overigens zullen het de knietjes zijn die deze winter het meest te ver duren krijgen. Een simpele oplossing ook hiervoor nl: de kous. De kous zal onge twijfeld een belangrijke rol blijven spelen in het totale modebeeld. Een uitkomst voor iedereen, die aan een te trage bloedsomloop lijdt en in het algemeen een heerlijke dracht voor gure en voch tige dagen. Bovendien zijn de kousen zo gemoduleerd, dat zij het been niet dik ker maken. DE LANGE BROEK Voor de sportief georiënteerde vrouw is er nog de lange broek, welke hoe Evenals vorig jaar zal er ook nu weer een lamionoptocht in Eist worden ge houden, georganiseerd door de Kontakt- groep Eist. Ieder kind dat nog geen 14 jaar is, kan zich opgeven bij de heer P. Slok, Rijksstraatweg 107, waar het een nummer zal ontvangen. Zaterdag 24 september moet men zich om 7 uur opstellen by de Muziektent op de Beatrixstraat, waar om half acht het vertreksein zal worden gegeven. Er zijn vele mooie prijzen beschikbaar gesteld voor de beste uitbeeldingen van groepen en afzonderlijke deelnemertjes. Ook het ontspanningscomité Oranje Wit heeft prijzen toegezegd. Verleden jaar was deze lampionop tocht een groot succes en men verwacht dat dat ook dit jaar weer het geval zal zijn. De route die gevolgd zal worden luidt: Muziektent, Beatrixstraat, School- weg, Rijksstraatweg, Veenendaalse straat, Franse weg, terug naar Muziek tent. Onderweg zullen de deelnemertjes ont haald worden op een traktatie. Een des kundige jury zal de uitbeeldingen van de kinderen beoordelen. Na een tijd van rust begint zij weer te draaien met een vergadering a.s. don derdagavond 22 september om 7.30 uur. De leden worden erop attent gemaakt, dat de plaats van samenkomst alsnog de School met de Bijbel is. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Demonstratie van de Buisman fabrieken. Voorlopig programma luidt als volgt: okt.: Film van de Kon. en Zd. Holl Redding Mij. nov.: Dia's over Oostenrijk door de heer Wolters van de R.V.D. dec.: Kerstavond verzorgd door eigen Bijzonder geschikt voor gure dagen is dit mantelpakje met de z.g. pied de coq. Niet de jongens van D.S.A., doch hun ouders vulden maandagavond 12 sep tember de grote zaal van gebouw Re- hoboth te Renswoude. Op uitnodiging van de hoofdleider, de heer Dirksen uit Maarsbergen, waren zy gekomen om het clubjaar met een kennismakingsbezoek te openen. Voor de pauze draaide de heer Dirksen een prachtige kleurenfilm van midden- Afrlka, die hij drie jaar geleden zelf had opgenomen. Dat dit niet geheel zonder gevaar was bleek bijv. uit de leeuwen, panters en olifanten, die de auto, waarin de heer Dirksen zich bevond, tot op en kele meters afstand naderden. Na deze reis door Kenya-Tanzania en Uganda kon men een vakantiefilm bewonderen van de eigen jongens, die zich in Bennekom danig hadden vermaakt. Vooral de wed strijden, zoals kwartjes happen uit water, stroop en meel, verwekten grote hilari teit. Na de pauze konden de Renswoudse ouders tonen in het spel „trek aan de bel" wat ze van hun dorp wisten. Een, dertigtal vrij eenvoudige vragen uit het boekje „Uit de historie van Rens woude" moesten beantwoord worden door degenen, die «het snelst aan de bel trok ken. Slechts tien personen deden een poging en uit de beantwoording bleek, dat men het boekje niet of slecht gelezen had. De heer J. D. Overeem (de kosten wist 3% punt te behalen en de beer Jo- chemse (van Wagensveld) 2 punten. Mevrouw Overeem en mevrouw Valken burg behaalden elk 1 punt. Tot groot genoegen van de toeschou wers moesten deze vier winnaars om de prijs vechten door een kwartje, een gul- langer hoe meer terrein veroverd. Na- genóeg elke modieuze vrouw wil er op z'n minst één hebben, al was het alleen maar om eindelijk onbekommerd in een auto te stappen. De pantalons, praktisch en warm zonder dat ze ook maar een fraktie van een centimeter aan de om vang toevoegen, zagen wij in vele kleu ren, waaronder de zgn. shockingcolour (schrikkleur). Zo onder andere een panteilleur, welke bestaat uit een pantalon met bijpassend jasje van Shetland. Opmerkelijk waren de smalle omslagen. Speciaal voor de paardensport was daar een jasje in riding style met col- pullover, bijpassende laarzen en natuur lijk de jockey-cap. Voor de wintersport: witte pullovers met geborduurde capuchons en gebor duurde mouwen. Hein van Schuppen toonde verder een uitgebreide collectie regen- en winter jassen. Een cashmierjas met beverkraag toonde mouwen die van voren ingezet waren en van achter aangeknipt. Bij zonder modieus. De regenmantels zijn van Trevira en Terlenka, met of zonder ceintuur te dragen en gevoerd met veelal contrasterende kleur. COCKTAILMODE Een uitgebreide collectie bestemd voor de feestelijke uren, parties of openingen toonde Hein van Schuppen eveneens. Wij zagen een aantal modellen opgemaakt in de voor dit seizoen modieuze modetint, beige en zwart. Een stralende warme tederbronzen tint doet denken aan dro men van late vakanties. Een prachtig Lurex cocktailpakje met gerende rok afstaande col was bijzonder mooi, mede doordat de voorpand diabolisch ver werkt is. Een daverend applaus oogstte een cocktaildres waarvan het bovenlijfje be stond uit Valenciennekant, terwijl een grote zijden strik zorgde voor de fi nishing touch. Eva toonde een complet vervaardigd uit zuiver wollen kamgaren met franse coupegarnering, gecomple teerd met bijpassende tulban. DRAAGBAAR Voor de oudere dames geen extra vagante modellen, maar jurkjes, deux- plèces, mantels sluik van lijn, heerlijk warm, uitermate chic maar bovenal com fortabel om te dragen. Voor zeer koude winters en wie weet koude Elfsteden tochten zagen wij bovendien vele bont mantels de revue passeren. Mantels van vossebont, nerts, geschoren lam, indisch lam. Kortom te veel om op te noemen. De mode is en blijft moeilijk te voor spellen of te definiëren. Er bestaat nu eenmaal geen enige alleenzaligmakende mode. Het is slechts een reeks van ideeën, invloeden en vooral geraffineerd samenspel van accessoires. Hein van Schuppen toonde dit samenspel in vele voorbeelden. Suggésties die navolging verdienen maar zeker niet als wet gel den. Wél als bron van inspiratie. A.s. dinsdagavond wordt er in de bijgebouwen van de Ned. Herv. kerk een openingsavond gehouden voor het jeugdwerk. Het zal voor de jeugd een interessante avond worden. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn wel kom, terwijl ook ouderen worden uit genodigd deze avond bij te wonen. Ds. De Bie zal deze avond spreken over het onderwerp „Hoe besteden- wij als jeugd onze zondag". In discussiegroepen zei er bespreking over dit onderwerp zijn. Na de pauze komt er beantwoording van de vragen, terwijl verder de avond afgewisseld zal worden met zang, schriftlezing en dagsluiting. VEENENDAAL Dinsdag 0 september: gebouw OCB, 7.45 uur NCVB, ds. Langbroek De welvaart en de adolescent. Woensdag 21 september: Koren beurs 20.00 uur Voorlichting Ned. Zuivelbureau. Sportpark Panhuis 20.00 uur le zing scheidsrechter Dorpmans. Donderdag "22 september: NVVH 9.45 uur excursie Vrumona. Verenigingsgebouw 20.00 uur USO-concert. soliste Emmy Ver- hey. Hotel Korenbeurs 7.30 uur Chr Plattel.vrouwen, Ds. Langbroek: Wat is Jan Soldaat zonder moe der? Vrijdag 23 september: Eierhal Ba zar Leger des Heils. Koninklijke onderscheidingen bij Ritmeester. EDERVEEN Dinsdag 20 september N.H. kerk openingsavond jeugdwerk. ACHTERBERG Woensdag 21 september: Modeshow in Buurtschapshuis den en een rijksdaalder te happen uit een bord water, stroop en bloem. De oudste kampvechter, de heer Jo- chemse, wist dit karwei in 46 seconden te klaren.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1