Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken 6ouw sporthal op lange baan Sluitende begroting voor 1967 AGENDA Waterzuivering maakt nieuwe belasting nodig Coöperatie „Landbouwbelang" te Rhenen viert vijftig jarig jubileum Nieuw programma Volksuniversiteit Wat nu «weer Nieuws uit de omgeving Groot concert in Pniëlkerk MEDEDELING R II E N E IN OVERBERG ACHTKRRKRC Nieuwe predikant voor Achterberg 0 De Japanners hebben een platen speler uitgevonden, die tegelijkertijd dienst doet als opname apparaat, door middel van een geluidsband. Ook af spelen van banden kan erop plaats vinden. De prijs van alleen de draai tafel ligt om de 150 gulden. In de toe komst zal op deze manier het bezit van twee toestellen overbodig worden. Het apparaat is ingericht voor stereo opname en weergave. 40e JAARGANG DINSDAG 27 SEPTEMBER 1966 Nr. 76 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Op de raadsvergadering van 5 oktober a.s. zal de raad van Veenendaal de ontwerpbegroting voor 1967 worden aangeboden. Tot 17 november hebben de twintig man en de ene vrouw die de raad van deze gemeente vormen de gelegenheid een studie hieraan te wijden, want op deze datum zal de jaarlijkse begrotingsvergadering gehouden worden. Het ontwerp begint met de verheuging van het college, dat het weer in staat is deze op het gestelde tijdstip aan te bieden. Daarna komen er enkele somberder hoofdstukken, handelend over het feit dat de vorige begroting drastisch besnoeid moest worden om hem door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd te krijgen. Dit gebeurt namelijk alleen indien deze sluitend gemaakt wordt. Hierdoor worden de lasten van het zwembad en rioolwaterzuiveringsinstalla tie van deze begroting afgevoerd, evenals de verbetering van een aantal wegen en verkeersknooppun ten. Aangezien niet te verwachten valt, dat G.S. een tekort op de begroting 1967 zullen accepteren, is een aantal werken uitgesteld tot een volgend dienstjaar. Men heeft een sluitende begroting met een totaalbedrag van f 11.173.000,gekregen, wat f 469.000,meer is, dan in 1966. Dit kan bereikt wor den, zonder de belastingen, met uitzondering van een nieuw in te voeren waterzuiveringsbelasting, te verhogen. Enkele belangrijke onderdelen van de ontwerpbegroting geven wij hier onder. Zo blijkt uit de begroting van het grondbedrijf, dat de uitgifte van industrieterrein in het plan Industrie wijk I op zijn eind loopt. In het ko mende jaar moet voor een bedrag van 1,5 miljoen gereserveerd worden voor het bouwrijp maken van Industrie wijk II. Het gereedkomen van het raadhuis wordt ongeveer in september van het volgend jaar verwacht. Hiervoor zijn speciale uitgaven nodig in verband met verharding van het omliggende terrein, wat f 350.000,gaat kosten. Het com plex de Molenbrug zal bouwrijp ge maakt moeten worden voor een bedrag van 6 ton, terwijl het complex Tuin straat voor hetzelfde werk er 7 vraagt. Men hoopt echter in het komende jaar met de bouw van een winkelcentrum in het Tuinstraatcomplex te kunnen beginnen. De bouw van een rioolwaterzuive ringsinstallatie moest van de lopende begroting worden afgevoerd. Voor 1967 komt deze weer op de proppen, tegen een geraamd bedrag van 5,25 miljoen gulden. De lasten van deze installatie moeten volledig op de bevolking en de plaatselijke industrie worden afge wenteld omdat er voor de gemeente geen ruimte is een deel van deze lasten voor haar rekening te nemen. Hier voor zal een nieuwe belasting, de wa terzuiveringsbelasting, worden inge voerd. Men hoopt begin januari tot aanbesteding te kunnen overgaan. Vorige jaren was men optimistisch wat betreft de mogelijke uitvoering van de sporthal, annex overdekt zwembadplannen. Naast de realisering van de zuiveringsinstallatie met alle daaraan verbonden consequenties is het ondenkbaar, dat de bestaande plan nen ongewijzigd worden uitgevoerd. Men stelt thans voor over te gaan tot de bouw van een instructiebad volgens een bestaand plan, dat overgenomen kan worden. Hierdoor zal in ieder ge val de wens van een overdekt zwem bad vervuld kunnen worden. Men acht het niet uitgesloten, dat in 1967 aan het zo noodzakelijke nieuwe politiebureau begonnen kan worden. Voor de gemeente betekent dit een uit gaaf van 3 ton, de rest betaalt het Rijk. In 1967 wil men een proef nemen met het opnemen van de gezinnen van enkele buitenlandse arbeiders - waar van er thans ongeveer 500 in Veenen daal werken - op te nemen in de ge meenschap. Men wil aan de hand van deze proefneming bezien, hoe deze mensen zich aan de voor hen vreemde samenleving kunnen aanpassen. De doortrekking van de Westelijke Rondweg naar de Cuneraweg zou een te hoge kapitaalslast vergen. Daardoor komt dat in de begroting van 1967 niet voor. Wel wordt, óm een rechtstreekse verbinding van de Industriewijk met de Rondweg te krijgen, voorgesteld de Stationssingel te verbreden en naar deze weg door te trekken. Was het de bedoeling hier een tweebaansweg te maken, gelijk aan de Industrielaan, BENNEKOM: Uit een door novieten van de Delftse Studenten Bond ge houden enquête zou blijken dat 28,6% van de inwoners van dit dorp geheelonthouder is. Overigens geeft de enquête-commissie zelf toe, dat de gegeven cijfers niet geheel be trouwbaar zijn. HUIS TER HEIDE: Tijdens, een open bare ouderavond gehouden voor de ouders van de externe leerlingen van het instituut voor slechtzienden, de Prins Alexanderstichting te Huis ter Heide (bij Zeist) heeft de directeur van deze inrichting, de heer P. S. N. Oost, gezegd, dat, doordat tegen woordig aan deze gehandicapten ge leerd wordt hun gezichtsvermogen zoveel mogelijk te benutten - in de school wordt uitsluitend van de ge wone boek- en kranteletter gebruik gemaakt, zondar dat er extra sterk licht boven gegeven wordt - deze leerlingen dezelfde kansen in de maatschappij hebben als ieder an der. Slechts enkele beroepen, als chauffeur, vlieger of beroeps militair zijn voor hen uiteesloto- thans zal men waarschijnlijk moeten overgaan tot een uitvoering van alleen een eerste baari. Onderwijs In de afdeling voor het onderwijs staat vermeld, dat het college eerst een schrijven had gekregen van het bestuur van de v.g.l.o.-school, dat deze school zou worden opgeheven. Nu blijkt het bestuur op dit besluit te zijn terug gekomen, en blijft de school bestaan. In dit deel van het rapport klinkt een enigszins ontstemde toon van het col lege. Men betreurt het dat nu nog tot 1 september 1968 een vergoeding voor deze school gegeven zal moeten wor den, terwijl zij bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet op het voortgezet onderwijs zal moeten worden opgehe ven, omdat het minimum aantal leer lingen van 150 nimmer zal worden ge haald. Bovendien worden de m.a.v.o.- plannen van het college hierdoor door kruist. De leerlingenvergoeding, met inbe grip van het groot onderhoud komt voor het jaar 1967 op een bedrag van f 92,80 per leerling, wat bijna f 11, meer is dan in 1963. Hoewel, zoals hierboven reeds is ge memoreerd geen vejfhoging van de be lastingen zal worden doorgevoerd, is wel in verband met de plaatsing van containers een nieuwe Verordening vuilnisemmerretributie in de maak. In de Christelijke gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat wordt op zaterdag avond 1 oktober een belangwekkende mu ziekuitvoering gegeven, waaraan wordt medegewerkt door het Kamper mannen koor onder leiding van Klaas J. Mulder en de organist Feike Asma. De tenor Henny Drost en de bariton Arie van Enk zullen solistische medewerking verlenen. Verscheidene bekende en geliefde wer ken maken deel uit van het programma. Zo zal het koor ondermeer ten gehore brengen: The Lord's Prayer van Klaas J. Mulder, drie negro-spirituals, waarvan Nobody Nows in de traditionele zetting gezongen zal worden, terwijl de beide an dere, Swing Low en Go tell it to the mountains in een bewerking van de di rigent worden gebracht. Swing Low zal een solopartij hebben van Henny Drost. Dubbelkorig zal het koor Gerlls prachtige Gnadig und barmherzig ten gehore bren gen en het zal besluiten met een tweetal verzoeknummers, Neêrland en Oranje en Glory Hallelujah. De bariton Arie van Enk zal zich laten horen in een Arioso voor orgel en bari ton van G. F. Handel. Het orgel zal te beluisteren zijn in een improvisatie van Feike Asma en een uitvoering van Jesu, joy of man's desiring van Joh. S. Bach. In verband met de - grote kosten, die aan dit evenement vrebonden zijn heeft het comité gemeend een toegangsprijs te moeten vragen. Deze is zo laag mogelijk gehouden en bedraagt voor volwassenen f 1,50 en voor kinderen tot 14 jaar f 0,75. Omdat er de vorige maal dat het koor hier in Veenendaal optrad velen teleurge steld moesten worden wegens gebrek aan plaatsruimte heeft het organiserend co mité gemeend ook degenen, die verder weg wonen gelegenheid te geven tijdig kaarten te krijgen. De programma's, te vens bewijs van toegang zijn namelijk reeds vrijdag 30 september tussen 19.30 en 20.00 uur verkrijgbaar bij de Pniëlkerk aan de Hoofdstraat. Tot nu toe zijn reeds 200 kaarten verkocht. Vuur in brievenbus Vrijdagmiddag omstreeks 3.30 uur werd er melding gemaakt van een vuurtje dat 's morgens door baldadige jongeren gestookt moest zijn in een brievenbus op de kruising Rembrandt- laan-Adriaan van Ostadelaan. Een vijf tal poststukken verbrandde gedeelte lijk. In een snelgroeiende plaats als Veenendaal, met zijn intensieve handel en industrie, is het lang zamerhand noodzakelijk gewor den dat men zich in één bepaal de richting specialiseert. Het zal u bekend zijn, dat het nieuwsblad „De Vallei" tot nu toe een onderdeel heeft gevormd van onze modern geoutilleerde drukkers-uitgeverij. Na ryp beraad hebben wij be sloten onze uitgave „De Vallei" over te dragen aan Wegener's Couranten Concern te Apeldoorn, waar men zich heeft gespeciali seerd in het exploiteren van couranten en welk bedryf ons 40 jaren bestaande nieuwsblad, met medewerking van ons be drijf, zal voortzetten. Tengevolge daarvan zullen wij ons nog meer dan voorheen kun nen gaan toeleggen op de ver vaardiging van drukwerk. Nadere mededelingen volgen. Directie Drukkerq-Uitgeverij „De Gelderse Vallei" Parallelweg 10, Veenendaal Aan de vooravond van het vijftigjarig jubileum van de Coöperatie „Landbouw belang" te Rhenen werd de pers door directeur J. van Donselaar te woord ge staan en'in het bezit gesteld van het jubileumboekje „50 jaar Landbouw-Coöpe- ratie te Rhenen". De heer Van Donselaar merkte op dat in de toekomst de boeren nog meer zullen moeten samenvVerken en dat men om dit te kunnen bereiken zal moeten komen tot een grotere concentratie van landbouwcoöperaties, hetgeen eventueel in regionaal verband zal kunnen geschieden. Op deze manier zal de boer door een klein beetje van zyn zelfstandigheid prys te geven, zijn vrijheid kunnen behouden. De juiste datum van ontstaan is door de oorlog en door de brand in het kan toor van „Landbouwbelang" niet meer vast te stellen, maar wanneer op 30 sep tember een receptie en een feestavond worden gegeven zit men in elk geval niet ver mis, want op 10 februari 1915 werd in Rhenen een zelfstandige afdeling van het Utrechts Landbouw Genootschap op gericht, door afsplitsing van de afdeling Wijk bij Duurstede. Niet lang daarna moet op initiatief van de toenmalige burgemeester van Rhenen, jhr. G. J. A. Schimmelpenninck een aantal Achterbergse boeren zijn overgegaan tot het gezamenlijk recht streeks inkopen van bepaalde veevoeder artikelen die per boot over de Rijn wor den aangevoerd en direct door de bestel- Ondanks het feit, dat er de laatste tijd wel eens wat minder belangstelling bestond, heeft het bestuur van de Volksuniversiteit in Veenendaal gemeend opnieuw een programma voor het komende jaar te moeten opstellen. Het kan voor velen weer een leerzaam jaar worden op velerlei terrein en het is dan ook zeker de moeite waard zich te informeren over de mogelijkheden, die de Volksuniversiteit biedt. Voor alle cursussen geldt, dat men moet inschrijven voor 1 oktober a.s., en dat ze bij onvoldoende deelname niet doorgaan. Tenminste de helft van het cursusgeld moet voor de eerste cursusavond betaald worden,, op de rekening van de Volks universiteit bij de Amro-bank in Veenendaal, of door betaling bij het secretariaat, Populireenlaan 7. Het resterende gedeelte moet op de eerste cursusavond voldaan worden. Alle cursussen zijn zodanig afgestemd, dat ze ook door beginners gevolgd kunnen worden. Het seizoen wordt geopend met een le zing die voor iedereen toegankelijk is. Deze lezing, die plaats vindt op maandag 17 oktober a.s. en gehouden wordt in ge bouw 't Trefpunt. Op deze avond zal ge sproken worden door drs. D. G. Ruarus te Veenendaal over het onderwerp Pro blemen en problematiek der moderne jeugd. De sluitingsavond heeft plaats op maandag 17 april 1967. Op deze avond, die op dezelfde plaats gehouden zal wor den, zal gesproken worden door mevr. dr Elsa Pereira-d'Oliveira over het onder werp Leugen en waarheid in de genees kunst. De lezingen zijn toegankelijk voor leden tegen betaling van f 1,niet-leden betalen f 1,50. Voorverkoop voor deze le zingen heeft plaats bij Boekhandel Dave- laar en indien voorradig zullen ook nog kaarten aan de zaal verkregen kunnen worden, v.a. een half uur voor de aan vang van de lezingen. Ledenkorting wordt alleen Verstrekt bij overlegging van het lidmaatschapsbewijs. Er worden 4 cursussen gegeven deze winter. Op dinsdag 8 november start éen cursus Antiek in het natuurkundelokaal van de Julianaschool. Cursusleider is de heer Marcel B. Keezer te Wassenaar. Deze cursus duurt drie weken, telkens op dins dagavond. De kosten bedragen f 13,50: Een cursus Boetseren, onder leiding van Arie van den Berg, beeldhouwer in Bilt- hoven start op maandag 10 oktober. Op 10 achtereenvolgende maandagavonden zal men telkens om 8 uur bijeenko men op de zolder van de Julianaschool om dit te beoefenen Het cursusgeld hiervoor bedraagt f 25,.—. Tekenen en schilderen wordt op zes achtereenvolgende donderdagavonden ge geven. Deze cursus die onder leiding staat van Wim Mulder, kunstschilder en glaze nier uit Otterlo, start op 6 oktober en wordt eveneens gegeven op de zolder van de Julianaschool. Begin van deze cursus sen is gesteld op half acht en de kosten bedragen f 25, Het was een gezellige drukte op de bazaar die het Leger des Heils vrijdag en zaterdag hield ten bate van de wereldzending. De laatste cursusserie wordt op woens dagavond in de consistorie van de gerefor meerde kerk Vaartbrug gegeven en be handeld Wijsgerig denken. Hier treedt dr. Thoomes uit Veenen daal óp als cursusleider. De eerste les is op woensdag 5 oktober en begint om 8 uur. Behandeld worden de volgende onderwerpen: 5 en 12 oktober De reli gie en haar verschijningsvormen a. in het oosters denken en b. in het wes ters denken; 19 oktober Kosmogonie, schepping en evolutie; 26 oktober schuld, lot, bestemming; 9 november Homo ludens in onze tijd, een poging tot verstaan en tenslotte op 16 novem ber een discussie-avond. Deze cursus kost f 22, Het is de bedoeling ongeveer half mei een bezoek te brengen aan het kasteel Amerongen, waarover in het begin van 1967 nog mededelingen wor den gedaan. Alle genoemde bedragen, verbonden aan het volgen van een cursus gelden voor leden van de Volksuniversiteit. Niet-leden kunnen deze volgen tegen bijbetaling van f 2,50. Men kan zich voor alle cursussen inschrijven bij hel secretariaat, Populierenlaan 7 of bij Boekhandel Davelaar in de Hoofd straat. Het lidmaatschap loopt van mei tot en met april van het volgend jaar. De contributie bedraagt voor gewone le den f 2,50, echtparen f 3,50 en voor jeugdleden (tussen 15 en 18 jaar) f 1, Betaling van de contributie moet ui terlijk 30 september voldaan zijn op de rekening van de Volksuniversiteit Veen-endaal bij de AMRO-bank, die als postgiro heeft 119 518. Prospectus sen en inlichtingen over lidmaatschap en cursussen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat, Populierenlaan 7. telefoon 2951. De wagen van de heer S. uit Rhenen, die na een botsing tegen een boom total loss raakte. TOCH GYMZAAL IN RHENEN In de raadsvergadering van 26 april 1966 werd door de raad van Rhenen be sloten een gymnastiekzaal t.b.v. het la ger onderwys te bouwen op een stuk grond aan de Valleiweg/Anjerlaan. Om dat voor deze grond een andere bestem ming was weigerden gedeputeerde sta ten medewerking te verlenen. Deze gymzaal zou in een bouwstraat tezamen met andere gemeentes gebouwd worden, en omdat 'n college deze kans niet voor bij wilde laten gaan heeft 't gemeend op andere wyze naar een oplossing te moe ten zoeken. Deze oplossing is gevonden in een strook grond, die ligt aan de Verlengde Acacialaan, hoek Larikslaan. Krachtens het bestemmingsplan Domineesberg is deze grond bestemd voor bijzondere be bouwing, zodat tegen de bouw van een gymnastiekzaal geen bezwaar behoeft te bestaan. Van de vereniging Een school met den Bijbel moet nog een stuk grond aangekocht worden. Het college is met deze plaats niet erg ingenomen, maar omdat er een keu ze gemaakt moet worden tussen een zaal op deze grond of géén zaal, meent het tot bouw van deze zaal op dit stuk grond over te moeten gaan om het on derwijs de gelegenheid tot gymnastiek lessen te kunnen geven. AMKKONGtiN SLUITINGSTOCHTEN NCWB Onder auspiciën van de NCWB wordt door de Amerongse wandelvereniging De Woudlopers de laatste wandeltocht van dit seizoen georganiseerd. Deze sluitingstochten worden gelopen op zaterdag 22 oktober a.s.. over afstan den van 10 en 18 km. Voor de deelnemende verenigingen wordt een keur van prachtige bëkers beschikbaar gesteld. Start en finish van deze tocht vinden plaats bij De Bliscap, terwijl het gehele parcours is uitgezet in de prachtige bossen, die Amerongen omringen. Gestart kan worden tussen 13.30 en 14.30 uur. Kerkmuziek in Amerongen Zaterdagmiddag wordt in de hervorm de Andrieskerk te Amerongen een kerk- muziekuur verzorgd door de Stichtse Interkerkelijke Orgel- en kerkmuziek- kring (SIO). Op die dag houden leden van de SIO, een vereniging van beoefenaars en lief hebbers van kerkmuziek een „orgelex cursie". Verscheidene orgels i.d. gehe le provincie Utrecht zullen dan bekeken worden. Een der laatste plaatsen, die die dag worden aangedaan, zal Amerongen zijn, waar een bezoek gebracht wordt aan de Andries. Om 16.30 uur begint een concert, ver zorgd door de bekende Utrechtse orga nist Jan Wijkhuizen, de trompetter J. Vrieling uit Den Dolder en het Ameron- gens Kerkkoor o.l.v. Johan C. Meischke. Uitgevoerd worden werken van Bach, Handel, "oellmann en Frank. De toe gang tot dit concert is geheel vrij. Eerste vergadering naseizoen Chr. Bond van Plattelands vrouwen Onder presidentschap van mevr. Ho- gendoorn-van Ingen uit Amerongen ver gaderde de afd. Overberg van de C.P.B. alsnog in de school afgelopen donderdag avond. Na de gebruikelijke opening heet te de presidente een ieder, in het bijzon der een gaste, mej. Legeland van Buisman's G.S. Fabrieken, van harte welkom, waarbjj zjj een gestadige groei van het ledental constateerde. Na afhandeling van binnengekomen stukken en interne zaken deelde zij nog mede, dat op 28 sept. a.s. een forummid dag gehouden zal worden voor de pro vincie Utrecht in het Glazenhuis te Utrecht om 2 uur. Voor de verdere vul ling van de avond zorgde de demonstra- trice mej. Legeland. Aan de hand van dia's kon men zien hoe de koffie ontdekt werd. Verder de verschillende manieren van koffie zetten en welke koffiezetap- paratuur hier het best gebruikt kan wor den. Door de fa. Buisman werd ook het kopje koffie verzorgd. Na een woord fan dank voor het gebodene sloot de presi dente dit samenzijn met gebed. Byna 25 jaar geleden, op 26 oktober 1941, werd de nieuwe predikant voor de Nederlandse Hervormde Gemeente te Achterberg bevestigd als predikant in de hervormde kerk van Poederoyen en Loevestein. Ds. van de Haar we.rd op 18 juni op een boerdery te Gene- muiden by Kampen geboren. Zijn gym nasiumjaren bracht hy door te Amers foort (waar een oom van hem leraar was) en te Kampen. Van 1936 tot 1941 studeerde hy theologie aan de Rijks universiteit te Utrecht, waarna hy in 1941 kerkelijk geëxamineerd en beroep baar verklaard werd door de provin ciale kerkvergadering Gelderland in de consistorie van de oude Eusebiuskerk te Arnhem In oktober 1945 verwisselde hij Poe- deroijen voor Kamperveen, waar hij bleef tot februari 1948, toen hij intre de deed in Neerlangbroek In mei 1951 vertrok ds. van de Haar naar Wad- dinxveen en in oktober 1958 werd hij bevestigd in zijn huidige gemeente St- Maartensdijk op Tholen in Zeeland Ds. Van de Haar is gehuwd en vader van drie dochters en vijf zoons De dochters zijn allen de deur uit, terwijl de jongens, in leeftijd variërend van 6 tot 16 jaar nog schoolgaan De juiste datum van intrede is nog niet bekend, maar verwacht kan wor-- den. dat dit in begin november zal zijn. Iers naar hun boerderij worden afge voerd. In 1919 breidden deze activiteiten zich uit door mr. D. L. Leccius de Ridder en in 1921 kwam het tot een betere organi satie onder de naam „Boerenbond". In 1921 ook begon men met het zelf malen van voeders door de aankoop van een molentje dat electrisch werd aangedre ven. Het eigenlijke mengen gebeurde nog met de hand. Mr. D. L. Leccius de Ridder vormde als voorzitter met G. Rauw en P. Puik het eerste bestuur van de in 1921 gere organiseerde „Boerenbond". Mr. Leccius de Ridder bekleedde dit voorzitterschap ruim 34 jaar, tot aan zijr overlijden op 21 mei 1955. Eerst in 194' kreeg de ver eniging rechtsgeldige statuten. Na 1955 werd het voorzitterschap een jaar waar genomen door de heer E. J. van de Brink, waarna' ir. G. C. W. Chr. Tergast in mei 1956 het voorzitterschap aanvaardde en tot op heden deze functie nog vervult. De huidige directeur de heer J. van Donselaar begon op 1 nov. 1960 als ad junct-directeur en werd op 1 april 1961 als directeur benoemd. Het ledental bedraagt 108 en is zeker nog voor uitbreiding vatbaar. „Land- bouwbelang" is dan ook één van de klei nere landbouwcoöperaties in Nederland. Het werkterrein ligt in hoofdzaak in de gemeente Rhenen. De omzetten liepen van plm. 1946 tot heden op van 1000 ton tot 8000 ton per jaar; in geld uitgedrukt van ƒ250.000,— tot ƒ2.000.000,—, een flinke stijging dus en we kunnen gevoeg lijk aannemen, dat de Coöperatie door deze omzet één van de grootste onderne mingen in deze gemeente is. Begon men met het leveren van voer artikelen, in de loop van de 50 levensja ren werd ook aan andere materieelvoor- zieningen ten behoeve van de leden de nodige aandacht geschonken, bijv. aan: kur.stmeststoffén, zaai- en pootgoed, ruwvoeders, bestrijdingsmiddelen, ge reedschappen, bedrijfskleding, vaste brandstoffen en vloeibare brandstoffen. 0 Door een Engels ziekenhuis is een nieuwe rolstoel ontwikkeld, speciaal bestemd voor softenon-slachtoffertjes die alle ledematen missen. De wagen kan met het hoofd voortbewogen en gestuurd worden door het hoofd in de gewenste rijrichting te buigen. In Denemarken is een tweedelige uitgave verschenen van Hitler's „Mein Kampf", in een Deense vertaling. De Westduitse ambassadeur heeft tegen deze uitgave protest aangetekend, om dat geen toestemming is verleend door de deelstaat Beieren, die eigenaresse van de auteursrechten is. VEENENDAAL Donderdag 29 sept,, aula Chris telijk Lyceum, 20.00 uur: Of ficiële opening nieuwe Instuif- gebouw. Zaterdag 1 okt., Pniëlkerk, Hoofdstraat, 20.00 uur: Uitvoe ring Kamper Mannenkoor en Feike Asma, orgel. RHENEN Zaterdag 1 okt., boswachterswo- l ning Haalboom, 14.00 uur: Pad- i j destoelenexcursie voor de schooljeugd, o.l.v. Adriaan P. de Kleuver. A AMERONGEN Woensdag 28 sept., Dorpshuis, 20.00 uur: Lezing voor VVD door drs. Th. J Joekes Zaterdag 1 okt., St Andrieskerk 16.30 uur: Kerkmuziekuitvoe- ring SIO. Expositie Streekmuseum Rhenen t.e.m 11 okt. expositie schilderijen en kunstaardewerk van leden Amateurs Kunstkring Rhenen Werk van Fred Bouwman. Ge rard van Brussel, Jan Kneep- kens. Arnold v d. Oosterkamp. Theo §cheffers en Roel Seke- Bioscoop: Luxor theater. Veenendaal Woensdag 19.30 uur: De zeven de dageraad. 18 jaar Donder dag en vrijdag 19 30 uur: Rio Conchos, 14 jaar Dinsdags is het theater gesloten.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1