Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken De jeugd heeft aandacht nodig WIST U...? AGENDA Burgemeester bij opening instuif: De nieuwe Ford Taunus 12 M en 15 M hebben voorwielaandrijving en schijfremmen. En [natuurlijk] nog veel meer! Vraag ons alles. w jt Wordt U ook lid? +ROODE KRUIS Bent U al lid ROODE KRUIS \fan der Kolk Veenendaal NV Trouwen duurder Bent U al lid? ROODE KRUIS «ff f„f f f f RHENEN EIST AMERONGEN EDERVEEN HOORTOESTELLEN RENSWOUDE Autobanden-Import 40e JAARGANG VRIJDAG 30 SEPTEMBER 1966 Nr. 77 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Gisterenavond tegen negen uur verrichte burgemeester mr. dr. J. Hazenberg de officiële opening van het nieuwe Instuifgebouw aan de Sandbrinkstraat. Hij deed dit door het door knippen van een lint, dat een spandoek, dat vertikaal gehouden werd door een aantal ballon nen en waarop stond „Ik wil open", met de grond verbond en door het openen van de deur. De eerste handeling werd uitgevoerd bij het licht v an een gaslamp, maar op het moment dat de burgemeester de deur opende gingen alle lichten in het gebouw aan. Voor deze ceremonie was reeds een aantal genodigden bijeen geweest in de gymnastiekzaal van het christelijk ly ceum. Hier werd door een aantal sprekers het woord gevoerd. Onder de aanwezigen waren vele raadsleden,, de burgemeester en wethouders de Ruiter en Koppenberg met hun dames, enkele predikanten, de inspecteur van het ministerie van Curema, de secretaris van de lan delijke hervormde jeugdraad en van de gereformeerde stichting Evangelisch Herstel en Wederopbouw, en afgevaardigden van de hervormde gemeente Sola Fide. Wegens ziekte van de voorzitter van het Instuifbestuur, ds. Tigchelaar, stond de vergadering onder leiding van de vice-voorzitter van dit bestuur, de heer J. H. van Schuppen. De heer Van Schuppen las een wel komst- en openingsrede voor, geschre ven door ds. Tigchelaar. Hierin stond ondermeer, dat de Instuif geen op lossing voor het jeugdprobleem poogt te geven, maar het wil wel de jeugd een plek geven waar hij zichzelf kan zijn. Aan het slot van de rede werd dank gebracht aan het Koningin Ju- lianafonds en het comité Kinderpost zegels voor een ontvangen bijdrage in de inrichtingskosten van dit gebouw ad f 8.000,—. De burgemeester stelde in zijn toe spraak onder meer dat de jeugd aan dacht nodig heeft, maar niet alleen aandacht, maar er moet voor de jeugd ook belangstelling zijn, en dan in de geest zoals wij dat indertijd gehoord hebben van „wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", maar die belangstelling moet op de jeugd gericht zijn. Na de burgemeester sprak de in specteur van het ministerie van cul tuur, recreatie en maatschappelijk werk, de heer Rustenhove. Hij legde de nadruk op het feit, dat ook al was zijn officiële taak een zeer zakelijke, namelijk het verstrekken van subsidie, hij toch ook een stimulerende en ad viserende functie heeft. Hij zei, dat het particulier initiatief in deze zaken niet weg gedacht kan worden, omdat de staat in feite niet meer is dan een ding. Verder werd nog het woord gevoerd door de heer Mr. De Vries van de Ge reformeerde Stichting Evangelisch Her stel en Opbouw, het overkoepelende orgaan van het Gereformeerd jeugd werk, wat in Veenendaal samenwerkt met dat van Sola Fide. Ds. Bos sprak namens de kerkeraad van Sola Fide en bood een cadeau on der couvert aan ter vrije besteding. Namens de Gereformeerde kerk sprak ds. Van Enk, die een klok voor het Jeugdgebouw en een aantal gramo- foonplaten aanbood. De heer Van Pijpen, de vroegere jeugdwerkleider van De Instuif bood een tweede klok aan, opdat de leiding van De Instuif zou weten, wanneer het tijd was om naar huis te gaan. Tot slot sprak de heer Van de Schee namens de vaste staf. Hij verklaarde er trots op te zijn, in Veenendaal te mogen werken. Hij hoopte, dat ieder een in Veenendaal het hun mogelijk (en dat niet alleen financieel) zou ma ken dit werk te blijven doen. Na de officiële opening van het jeugdgebouw kregen de aanwezigen de gelegenheid het fraaie interieur te be zichtigen. BLIJVENDE HERINNERING VOOR NIEUW LYCEUM Dezer dagen hebben vele oud en oer oud leerlingen van het Christelijk Lyceum te Veenendaal een schrijven bjj hun post gevonden, waarin wordt gevraagd een bij drage te willen leveren voor een geschenk dat het toekomstige nieuwe lyceum, waar aan hard gewerkt wordt, zal moeten sie ren. Een comité, bestaande uit Peter Hoo- gerdijk. Gert Jan Koomen en B. Veenen daal, hebben gedacht de verschillende ge voelens, die bij de oud-leerlingen ontstaan zijn door het vorderen van het nieuwe schoolgebouw aan de Kerkewjjk, te bun delen, hetgeen dan moet leiden tot het aanbieden van een geschenk, dat als blij vende herinnering zal moeten dienen. Velen die het lyceum bezocht hebben, zullen nog wel eens met weemoed terug denken aan het oude barakkencomplex aan de Tuinstraat of in nog vroeger tijd, aan de noodlokalen rondom de Markt. Hoewel er voor de meesten ook dikwijls minder plezierige momenten geweest zijn, kan het merendeel toch zeggen dat het een mooie studietijd gehad heeft. De door de comité-leden ingeluide aktie zou men een blijk van waardering kunnen noemen voor deze jaren. De uiteindelijke vorm van het aan te bieden geschenk zal mede afhangen van het door de oud-leerlingen bijeengebrachte geld en zal vastgesteld worden in overleg met architect en schoolbestuur. Voor het verwezenlijken van het gestel de doel is vanzelfsprekend de geldelijke hulp nodig van hen die gedurende kortere of langere tijd de banken van het lyceum bevolkt hebben. Diegenen die hun steun willen geven kunnen een bijdrage storten op de rekening 1188 bij de Algemene Bank Nederland, postgiro 67606 te Veenendaal, t.n.v. „Comité oudleerlingenaktie CLV". Achter de tap in de grote zaal van de nieuwe Instuif, die gisterenavond of ficieel geopend werd, de staf, v.l.n.r.: mej. Van Beek, mej. Versteeg en de heer Van de Schee. Inbraak bij Lokhorst In de nacht van woensdag op donderdag is er ingebroken by Lokhorst Pluimvee- automatie aan de Groeneveldselaan in Veenendaal. De buit van de inbreker(s) bedroeg ongeveer f 800, De inbrekers hebben zich toegang weten te verschaffen door een raam van de kan tine ter hoogte van de spanjoletsluiting te vernielen. Hierdoor was het mogelijk de spanjolet op te lichten en zo door het raam naar binnen te klimmen. Van een in het gebouw staande brandvrije kast wist met het slot stuk te boren, waardoor men een geldkistje kon buitmaken. De politie stelt een onderzoek in, waarbij donderdagmorgen van honden gebruik ge maakt werd. dat donderdagavond De Instuif een nieuw gebouw betrok? dat dit gebouw met enig ceremonieel door de burgemeester geopend zou worden? dat de ceremonie er onder meer uit bestond, dat de burgemeester een lint door zou knippen? dat dit lint verbonden was met een aantal ballonnen? dat deze ceremonie bijna mislukt was? dat enkele jongens alle ballonnen door geprikt hadden? dat de jeugdwerkleider, de heer Van de Schee het op het laatste nipper tje wist te herstellen, maar dat hij hierdoor tijdens het begin wan zijn officiële toespraak wel wat buiten adem was? Garage gemeentewerken Voor het opbergen van de auto's van de dienst gemeentewerken, evenals voor het materiaal van de Vredesram- penploeg is eigenlijk geen ruimte aan wezig. Het gevolg is, dat verscheidene auto's 's nachts buiten staan, wat niet bevorderlijk is voor de levensduur er van. Het college stelt de raad van Vee- nendaal dan ook voor een eenvoudige stallingsruimte te laten bouwen, die aan vier auto's en aan het materiaal van de rampenploeg plaats biedt. Voor de bouw van deze stallingsruimte die bestaan zal uit drie wanden van half steens straatklinkers en een verplaats bare noodwand, om het gebouw een voudig te kunnen uitbreiden, het ge- Vraag ille!- uvi i «1- nieuwe 12 M en 15 M serit bij uw OFFICIAl DEALER Kerkewijk 128 - Veenendaal - Tel. 08385-2244 Off. Ford dealer voor: Veenendaal-Rhenen-Elst iU.)-Amerongen-Leersum-Maarsbergen - Rens- woude-Ederveen FORD - MEER AUTO VOOR UW GELD heel gedekt met golfplaten, is reeds een aanbesteding gehouden. De fa. J. Overeem uit Veenendaal was de laag ste inschrijver met een bedrag van f 56.721,Met een toevoeging van al lerlei noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden zullen de totale kos ten komen op f 61.000,waarvoor de raad donderdag een krediet zal moeten verstrekken. Grond was te duur De gedeputeerde staten hebben aan de gemeente Veenendaal bericht, dat zij niet akkoord konden gaan met de prijzen, die bedongen waren bij de verkoop van grond voor het bouwen van in totaal 380 woningen, aan Pa trimonium. Het college had voor de bouw van 256 etagewoningen en 64 bejaarden woningen in De Engelenburg (Vijver plan) een grondprijs gevraagd van f 1.184.000,en voor de bouw van 12 bejaardenwoningen en 48 etagewonin gen aan de Dijkstraat en de Wester singel éen bedrag van f 222.000, Met de grondprijzen, berekend voor de bejaarden woningen gaat G.S. ak koord. maar de prijzen voor de „ge wone" flats moeten in totaal bijna f 160.000 lager worden. Deze verlaging is mogelijk voor de gemeente, omdat er in het vijverplan meer huizen ge bouwd kunnen worden, dan aanvan kelijk gepland was. Uit de opbrengst hiervan kan het grondbedrijf de min dere inkomsten dekken. Tot nu toe werden aanstaande echt paren in de gelegenheid gesteld een keuze te doen uit twee trouwboekjes, een luxe en een „gewone". Voor het luxe boekje moesten drie, voor het ge wone twee rijksdaalders betaald wor den. Het is gebleken, dat vrijwel alle trouwlustigen een luxe boekje vroe gen, zodat het college van b. en w. de raad thans voorstelt in het vervolg de keuze mogelijkheid te laten vervallen en altijd een luxe boekje uit te reiken. De kosten hiervan zullen dan f 7,50 bedragen. De „gewone" boekjes zullen tegen een vergoeding van f 5,wor den afgegeven in die gevallen, waarin men een duplicaat wenst, omdat men bijvoorbeeld het oude verloren heeft. Een archiefop name van het Kamper Mannenkoor, dat twee jaar geleden ook een uitvoering gaf in de Pniëlkerk en zich daar zaterdagavond weer zal laten horen. Voorverkoop Kampermannenkoor Voor de morgenavond om 20.00 uur te houden uitvoering van het Kamper Man nenkoor in de Pniëlkerk aan de Hoofd straat in Veenendaal wordt hedenavond tussen 19.00 en 20.00 uur een voorverkoop gehouden in een der lokalen bij deze kerk. Daar er reeds veel kaarten verkocht zijn, is het van belang vanavond een plaats bewijs te halen, om niet het risico te lo pen morgen voor niets te komen. Het kerkgebouw wordt zaterdagavond reeds om 19.15 geopend. Wie het eerste aanwezig is heeft de beste plaats. v' I 1 j 1 A. Schalekamp in jeugddienst Zondagmorgen 2 oktober a.s. zal de heer A. Schalekamp voorgaan in de jeugdkerk, die om 10.30 uur in de hal van de Christelijke Ulo wordt gehouden. De heer Schalekamp, die enkele jaren geleden Rhenen verliet om zich te ves tigen in Ermelo, waar hij de kinderen onderwijslessen geeft, komt nog vrij ge regeld in Rhenen en ook in de Jeugd kerk, waarvan hij een'der oprichters is. De heer Schalekamp, die het onder werp: Dat is het einde zal behandelen wordt in deze dienst muzikaal bijgestaan door zijn vrouw, ter vervanging van de heer Zandstra. De Jeugdkerkcommissie rekent er op dat de hal goed gevuld is, opdat de heer Schalekamp kan zien dat het werk. dat hij begon nog steeds een succes is. SNELHEIDSCONTROLE Bij een max. snelheidscontrole die de Rijkspolitie dezer dagen in Eist hield, werden 19 automobilisten bekeurd, die zich niet aan de 50 km hielden. E.H.B.O.-ELST De oefenavonden van de EHBO-Elst beginnen op donderdag 6 oktober. Er wordt op een flinke opkomst van alle leden gerekend. AANRIJDING Woensdagmiddag reed de automobi list T. uit Kesteren over de Levendaalse- weg in de richting Kastanjelaan. Hij verleende geen voorrang aan de van rechts komende auto bestuurd door B. uit Veenendaal. Er ontstond een aan rijding met materiële schade. Nieuwe cursus EHBO Eist De Kon. Ned. Ver. voor EHBO, af deling Eist, heeft zich beraden over het werk dat In de komende winter gedaan kan worden. Een van de dingen die uit de bus gekomen is, is een cursus voor beginners, waarvoor men zich nog tot 8 oktober a.s. kan aanmelden. De cursus wordt gehouden op de maandagavonden van 8 tot 10 uur en zal onder leiding staan van een arts en er varen instructeurs. Indien alles naar wens verloopt zullen de examens in mei van het volgende jaar gehouden kunnen worden. Degenen die inlichtingen over deze nuttige cursus wensen kunnen zich in verbinding stellen met de secretaris van de vereniging, de heer J. v. d. Berg, Vis- sersweg 36, of met de dames v. Voorst- Kok, Rijksstr.w. 61A, Quint-de Beste Woudweg 12 en Hofsommer-Alberts, Driftweg 18. Eerste lezing CNHV De afdeling Eist van de Cultuur Na tuur Historische Vereniging Zuidoost- Utrecht houdt haar eerste lezing op woensdag 5 oktober, om 20.00 uur in hotel Stuyvenberg. Door de heer T. Dirksen, die reeds vaker een avond verzorgde, wordt een film getoond over I Ceylon, het land waar de beroemde thee vandaan komt. j Zaterdagmiddag 8 oktober om 14 uur jis er gelegenheid voor een mooie wan deling. De start is bij de Boerenlaan, tegenover hotel Boszicht. De tocht, die over een mooi gedeelte van de gemeen te Amerongen zal lopen, culmineert in een bezoek aan de champignonkweke rij van de fa. Van de. Grift in Apel doorn. Van dit bedrijf zal een deskun dige toelichting gegeven worden. Kan er in Amerongen ook een schaakclub komen? Naar verluid is men in Amerongen be zig een schaakclub op te gaan richten. B(j alle reeds bestaande verenigingen zal er dan wellicht weer een by komen. Langs deze weg wordt elke inwoner van Amerongen verzocht of deze in prin cipe wat zou voelen voor een schaak club. Men behoeft het schaken nog niet meester te kunnen zijn. Dit mooie denk spel kan immers aangeleerd worden. Zij, die deel zouden willen nemen aan het oprichten van een club en op deze manier in verenigingsverband willen gaan spelen kunnen zich opgeven door middel van een briefkaartje of telefo nisch bij de heer F. P. Berlijn, Kersweg 51, telefoon 2267. Een flinke aanmelding wordt ver wacht opdat zo snel mogelijk, nog dit winterseizoen, kan worden gestart. Verkoopdagen voor de N.H. kerk te Ederveen Dinsdagmiddag 4 oktober om 2 uur opent ds. De Bie de verkoopdagen voor de Ned. Herv. kerk. Deze dagen wor den gehouden dinsdag en woensdag van 2-5 en van 7-10 uur. De organisatie is in handen van de Dameskrans met medewerking van de meisjesverenigingen en de Ned. Herv. Jeugdraad. De Dameskrans heeft er 2 jaar voor gewerkt om veel artikelen te vervaardigen die nu verkocht kunnen worden. Deze dagen worden elke 2 jaar ge houden en hebben het doel de finan ciële kas van de Ned. Herv. kerk te steunen en voor deze dagen bestaat er altijd veel belangstelling, vorige keer met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING Subsidie GVVV Ook de voetbalvereniging GVVV heeft bij de gemeente een verzoek in gediend om subsidie te krijgen. Volgens het college van de gemeente Veenendaal is de stand van de kas verre van rooskleurig, waarin zij dus aanleiding zien de raad voor te stellen ook GVVV onder de gemeentelijke sub sidie regeling te brengen. Voor voetbal geldt als regel, dat me» een vergoeding kan krijgen voor de zaal- en terrein- huur en de te maken reiskosten voor het deelnemen aan competitiewedstrij den. Rustige lampegietersavond Maandagavond werd in Renswoude de jaarlijkse Lampegietersavond gehouden. Voorzien van een brandende lampion kon men tal van kleuters in de riehting van het kasteel zien trekken, waar zü zich aansloten by degenen, die step, fiets of wagen hadden versierd. Tal van belangstellenden waren naar het bos gegaan om van het kleurige schouw spel te genieten. Begeleid door de tra ditionele rotjes en gillende keukenmei den en voorafgegaan door muziek ver liep de lampegietersavondoptocht 1966 in het kasteeldorp rustig. De prijsuit reiking vond plaats bij het gebouw van de Coöperatie, waar de kinderen ook op zakjes snoep werden getracteerd. De prijzen gingen naar: 1. Een wagen met vier straatmuzikanten, combinatie Breeschoten-Van de Vliert. 2. Koningin en lakeien, jongens Van Manen en Over eem. 3. Sjoukje Dijkstra, fam. Valken burg. 4. De vier jaargetijden, de vrien dinnen Didi van Rinsum, Janneke van de Vendel, Gea van Rinsum en Gerrie Veldhuizen. 5. Ezeltje, Bartje en Janny Pater. 6. Kabouters. 7. DSA-piraten en 8. Kabouter Kandelaar verbeeld doo resp. Marcus, Raven en NN. VEENENDAAL Zaterdag 1 oktober Pniëlkerk 20.00 uur Kamper Mannenkoor en Fei- ke Asma. Dinsdag 4 oktober Ritmeesterkan tine 20.00 uur contactavond EHBO. RHENEN Zaterdag 1 oktober Boswachters woning 14.00 uur start excursie voor schoolijeugd o.l.v. A. P. de Kleuver. Grebbeberg Nederlandse kam pioenschappen Midgetgolf. AMERONGEN Zaterdag 1 oktober St. Andrieskerk 16.30 uur Kerkmuziekuur SIO. Tentoonstelling Streekmuseum Rhenen t.e.m. 11 oktober schilderijen en kunstaar dewerk van leden Amateurkunst kring Rhenen. Werk van Fred Bouwman. Gerard van Brussel. Jan Kneepkens, Arnold van de Oosterkamp, Theo Scheffers en Roel Sekeris. Bioscoop Luxor theater Veenendaal Vrijdag en zaterdag 19.30 uur en zondag 15.00 uur Rio Conchos, 14 jaar; Zondag en maandag 19.30 u. Haar, hem en de Harem, 14 jaar. voor boter® uurwerken s NEL 'ERVICE een begripl Fluiterstraat 78 Veenendaal Tel 08385-4395 De heer Koekoek temidden van de af getreden wethouder de heer Dikken- berg (rechts) en diens opvolger de heer Hoolboom (VVD). was de netto opbrengst ca f 5000,—. Er zijn dit jaar weer vele attracties; zo zijn er varkens en diverse andere soor ten levend vee aanwezig die door ver loting aan de man worden gebracht, er is een oliebollenkraam, een grabbel ton voor de jeugd, touwtje trekken enz. Er is ditmaal wel bijzonder veel tex tiel en andere artikelen dank zij de medewerking van vele middenstanders en fabrieken die hun artikelen gratis beschikbaar stelden.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1