Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Zangersdag werd zangersfeest Ritmeesterkoor vierde I Optreden Ritmeesterkoor tijdens de zesde lustrum het Vereni9in9soebouw- BEKENDMAKING Prins Bernhardlaan 28, Veenendaal AGENDA Grebberuiters organiseerden ruiterwedstrijden Wat nu weer Nieuws uit de omgeving ia«- 300 nieuwe leden 3550 3757 3955 2608 Het Nieuwsblad „DE VALLEI" is gevestigd: Voor alle berichten, advertenties, abonnementen, adreswijzigingen, e.d. gelieve u zich tot dit nieuwe adres te wenden. RHENEN SCHERPENZEEL AMERONGEN EDERVEEN RENSWOUDE 40e JAARGANG DINSDAG 11 OKTOBER 1966 Nr. 80 Redactie en administratie: Prins Bernhadlaan 28 Tel. 08385-3330 (b.g.g. 2608 Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 1( cent Speciale kontraktprysen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2.25 per S maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Vijf jaar geleden had het Ritmeesterkoor een Zangersdag georganiseerd. Toen ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan. Deze dag was zo in de smaak gevallen, dat men naarstig naar een excuus gezocht heeft nogmaals een dergelijke dag te organiseren. Dit excuus werd gevonden in het zesde lustrum van de mannenzangvereniging. Het 30-jarig bestaan werd dus weer met een Zangersdag gevierd en wat ons be treft hoeft men niet tot het 35-jarig bestaan te wachten om weer zo'n dag te organiseren. Het zou van het Ritmeesterkoor een goede traditie kunnen worden elk jaar, of eventueel iedere twee jaar een derge lijk evenement te brengen. Het culturele leven in Veenendaal, dat toch al niet zo rijk is aan evenementen, zou er zeker mee gediend zijn. Misschien zou in de toekomst de belangstelling van de Veenendaalse bur gerij wel zo groot worden, dat er voor de supporters van de deelnemende koren geen plaats meer was. Dat zou dan weer een gerede aanleiding kunnen zijn een grotere zaal te bouwen. Acht koren verleenden zaterdag hun medewerking om het lustrumfeest te tloen slagen, namelijk behalve de organiserende ver eniging, Het Zeister Mannenkoor, Warnvelds Mannenkoor, Utrechtse Mannenzangvereniging „Aurora", Het Stichts Mannenkoor uit Driebergen, Het Baarns Mannenkoor, Amersfoorts Mannenkoor en De Veen- zangers. Het programma bestond uit een ontvangst van de besturen en dirigenten van de deelnemende koren in de Ritmeesterkantine, twee maal een zangwedstrijd en een broodmaaltijd voor de deelnemende koren en supporters. Zangersdag j.l. zaterdag, gehouden in Precies om 3 uur - het gehele pro gramma was op de minuut af geregeld - begon in de grote Ritmeesterkantine de officiële ontvangst. Door de heer De Koning, voorzitter van het Ritmeester koor werd de enige spreker van deze middag, plv. ere-voorzitter, de heer G. J. Koomen, adj. directeur van de Rit meester ingeleid. Op de ontvangst wa ren de dagelijkse besturen van de zangverenigingen, die aan het festijn deelnamen, de afgevaardigden van de Gelderse en Utrechtse bond en de bur gemeester van Veenendaal, mr. dr. J. Hazenberg aanwezig. Om kwart voor vier vertrok het gezelschap naar het Verenigingsgebouw aan de Eikenlaan, waar het zangfeest een aanvang nam. In het middagprogramma traden achtereenvolgens de volgende vier ko ren op: Zeister Mannenkoor, Warns- velds Mannenkoor, Aurora en Stichts Mannenkoor. Voor het Warnsvelds Mannenkoor was het het eerste op treden van deze dag, voor de drie an dere koren de eerste en enige keer. Het Warnsvelds Mannenkoor zou aan het slot van de avond nog eens optreden, tijdens een muzikaal cadeautje, be staande uit vier speciale feestliederen, aangeboden aan het Ritmeesterkoor. De prestaties van dit Warnsvelds koor deden niet vermoeden, dat het verre weg de Benjamin van het gezelschap is, het bestaat nog slechts ongeveer vier jaar. Om zes uur zat het hele gezelschap, meer dan vierhonderd personen ver deeld over de beide kantines, achter een wel verzorgde broodmaaltijd. Tij dens deze maaltijd werden duizend NIEUWE LEERKRACHTEN BIJ PRINSES WILHELMINASCHOOL In verband met het voorgenomen ver trek van Mej. J. C. Brouwer op 1 novem ber is met ingang van deze datum Mevr. Boelens tijdelijk aangesteld. Na 1 januari zal zij vervangen worden door Mej. E. Kroeze werkzaam in Den Haag. Verder is per 1 januari Mej. G. van Kuiken ter uitbreiding van het aantal personeelsleden adngesteld. Thans is zij werkzaam in Hilversum. BARNEVELD ln Barneveld wordt van donderdag tot en met zaterdag het jaarlijkse Indoor Concours Hippique „Het gouden ei" gehouden. Plaats van hande ling is de Pluimveehal en de program ma's zullen de gehele dag in beslag ne men. De organisatie is in handen van het Streekverband van Landelijke Rijvereni- gingen De Gelderse Vallei. EDE De Edese VVV „Elbo" begint volgend jaar met hotelinformatie. Deze dienst, die reeds vele VVV's in den lande verzorgen, blijkt ook in de streek, waar de Elbo werkt noodzakelijk te zijn. Mo menteel is men de gegevens over de be schikbare hotelruimte aan het verzame len. Indien de dienst werkt, zullen de gasten aan de balie een hotel of pension kunnen uitzoeken, waarna contact met deze zaak wordt opgenomen. Bij de VVV moet de eerste nacht betaald worden, zo dat de hotelhouders geen risico's hebben, in verband met het reserveren van een kamer. ZETTEN De Nutsspaarbank te Wa- geningen gaat met een rijdend bijkantoor de gehele Betuwe bestrijken. De eerste stap op weg naar de klantenbinding in deze streek zal de opening van een vast bijkantoor in Zetten zijn, in begin januari lootjes in een zeer vlot tempo verkocht. De politie trok de winnende nummers en'een deel der prijzen werd nog de zelfde avond afgehaald. Elders op deze pagina vindt u de uitslag van deze loterij. Het avondoptreden begon om 8 uur. Nadat het Ritmeesterkoor het eerste nummer van de avond gezongen had, kwam de burgemeester van Veenen daal op het toneel. In zijn toespraak zei hij ondermeer, dat hoewel Veenen daal een echte industrieplaats is, er ook nog wel zijn, die op andere wijze dan met sigarenmaken hun tijd door brengen. Een voorbeeld daarvan zag hij in het jubilerende Ritmeesterkoor. Na de zangers uit Baarn en Amers foort kwam het tweede plaatselijke koor, De Veenzangers, aan de beurt. Hun optreden hield een belofte in voor de uitvoering, die zij zelf over enige weken zullen geven, in verband met hun jubileum. Na het tweede optreden van het Warnsvelds Mannenkoor dankte de heer W. Lucas, oud-voorzitter van het Ritmeesterkoor en voorzitter van het gewestelijk verbond, alle aanwezigen voor hun belangstelling en medewer king. De Zangersdag heeft zich gekenmerkt door een uitstekende organisatie. Het geboden e stond muzikaal op hoog peil, waarbij een extra woord van waar dering toekomt aan De Veenzangers, misschien nog niet zo zeer voor hun goede zang, dan wel voor het goed in het gehoor liggen van hun melodieën. Zij toch hadden een programma van drie overbekende liederen, waarbij het Hallelujah-koor van Handel een der hoogtepunten van de avond vormde. Het talrijke Veense publiek - tijdens de avonduitvoering zat de zaal stamp vol - heeft van het gebodene zeer ge noten. De reacties ervan waren dan ook een stimulans voor de deelnemen de koren nog betere prestaties te leve ren. De koren werden beoordeeld door de heer Ber Jooze, die ook voor de sa menstelling van het programma had zorggedragen. In het samenstellen van een gevarieerd programma, dat goed de mogelijkheden van de moderne koor zang liet zien, is hij zeker geslaagd. UITSLAG RITMEESTER - VERLOTING Uit de duizend verkochte loten wer den tijdens de broodmaaltijd, die de deelnemers aan de Ritmeesterkoor Zangersdag werd aangeboden, veertien prijzen getrokken. De volgende num mers waren goed voor een prijs: 0104, 0121, 0556, 0678, 0928. 1124, 1256, 1406, 1409, 1758, 1898, 2530, 2553, 3285. Rode Kruisactie loopt Het bestuur van het Veenendaalse Rode Kruiskorps is enorm tevreden over do eerste etappe van de leden werfactie, die woensdag j.l. gestart is. Op de eerste avond werd in de loop van enkele uren meer dan 200 leden in geschreven. Donderdagavond werd dit aantal verhoogd tot een totaal van 311 nieuwe leden voor het Nederlandsche Roode Kruis. De resultaten van enkele medewerkers zijn hierbij nog niet be grepen, zodat het werkelijke totaal van een halve week nog veel hoger ligt. Deze week wordt de actie voortgezet. Vanavond (dinsdag) hoopt men het Franse Gat te bewerken, terwijl woens dagavond de Boslaan omgeving een beurt krijgt. Het streven van de Vee nendaalse Rode Kruizers, 600 nieuwe leden, zal beslist gehaald kunnen wor den. Geen voorrang bij afslaan De heer W. v. d. P. uit Renswoude werd woensdag aangereden, toen hy met 7.yn bromfiets over de Kerkewyk reed in de richting van het centrum. De heer v. d. P. reed op het fietspad by de Raadhuisstraat, toen een hem ach teropkomende personenauto, bestuurd door de heer A. S. uit Veenendaal, rechtsaf de Raadhuisstraat indraaide. De automobilist versperde de weg voor de bromfietser, die de auto niet kon ontwij ken. Van de P. werd gewond en zijn bromfiets werd vrij ernstig beschadigd. Fanatieke philatelisten Vele postzegelverzamelaars gaan er van uit, dat je zo min mogelijk waar devolle zegels moet kopen, maar dat je ze in het bezit moet krijgen door bij voorbeeld ruiling. Die les hadden twee Amerongse lief hebbers kennelijk in de oren geknoopt, tenminste het eerste deel ervan. Vori ge week namelijk wilden zij bij boek handel KI. aan de Zandstraat proberen hun verzameling gratis aan te vullen met enkele series. Helaas werden ze betrapt. De politie arresteerde de philatelis ten, de 25-jarige C. O. en de 35-jarige J. van M. Zij bleken reeds voor een waarde van f 80,„verzameld" te hebben. GESLAAGD Aan de Rijksuniversiteit slaagde voor het candidaats-examen in de rechten de heer N. J. C. van Bruggen te Vee nendaal. POLITIE VRAAGT GETUIGEN Militair reed bromfiets aan Omstreeks kwart over acht zondag avond <^eed zich op de Stationsstraat een ongeval voor, waarby een auto en een bromfiets betrokken waren. De auto, be stuurd, door de dienstplichtige soldaat J. A. B. uit Scherpenzeel reed een brom fiets, bestuurd door de 18-jarige Edenaar J. S. aan. Vast staat, dat de militair zo wel voor, als na de aanrijding misbruik heeft gemaakt van alcohol. De juiste gang van zaken tijdens het ongeluk is niet geheel duidelijk gewor den. B. verklaarde, dat de bromfietser hem midden op de weg tegemoet kwam. Hij zou nog met de lichten geknipperd hebben om de bromfietser te doen uit wijken, hetgeen echter geen gevolg had. Hij raakte de bromfietser frontaal, en deze werd daardoor door een heg heen in het gazon van een tuin geworpen. S. bleef gewond aan voorhoofd en armen en benen liggen. De Hoofdinspecteur-Korpschef van de Veenendaalse politie verzoekt namens de brigadecommandant van de Kon. Mare chaussee te Amersfoort, die belast is met het onderzoek, eventuele getuigen zich met hem in verbinding te stellen aan het politiebureua aan de Hoofdstraat in Vee nendaal, of telefonisch onder nummer 08385-3636. Telefoonnummers: Administratie, advertenties en abonnementen Redactie: Van deze nummers kan, wegens werk zaamheden van de PTT pas in de loop van deze week gebruik worden gemaakt. Tydelyk tot aanslui ting Hond tegen auto Woensdag liep een hond tegen een snel rydende auto aan, op Rijksweg 12. De auto werd aan de voorzijde ernstig be schadigd. De hond liep weg, na deze aanrijding, waardoor de politie de taak kreeg hem op te sporen, in de hoop zo aan de weet te komen wie de eigenaar van het dier was. Na veel vruchteloos gespeur kreeg men van de wegenwacht het bericht, dat een van de gele rijders het dier begraven had. De eigenaar is nog niet achterhaald. (ROND)GEKEKEN EN GEGREPEN Vorige week donderdagmorgen werd mevr. J. W. R., een dame van middel bare leeftijd, gegrepen, toen zij een supermarkt in Veenendaal wilde ver laten, zonder te betalen. Mevrouw R. bleek voor een bedrag van f 2,35 aan onrechtmatig verkregen goederen bij zich te hebben. Op het politiebureau bekende zij en deed ze de belofte het nooit weer te doen. FIETSER KREEG HOOFDWOND Een fietser, de heer Van B., is vorige week dinsdag in het Julianaziekenhuis opgenomen met een hoofdwond, die hij had opgelopen toen hij tegen een ge parkeerd staande vrachtauto aanreed. Het ongeluk gebeurde op de Zand straat, terwijl de heer Van B. in de richting van het Davidsplein reed. Voor de VSW schrok hij van een tegemoet komende auto, die plotseling naar links kwam. Hierdoor ging Van B. naar rechts maar vond toen de vrachtauto op zijn weg. Zijn fiets werd licht be schadigd. Bcatclub gesloten De eerste maal dat de band Quibus 5 voor de fans optrad - aangekondigd in De Vallei van vrijdag j.l. - eindig de de avond minder prettig, dan ze begon. De organisator van het optreden van de band, J. H. had alles uitstekend ge regeld en de danslustige tieners kwa men goed aan hun trekken. Helaas had H. verzuimd vermakelijkheidsbelasting te betalen, hetgeen voor een ambtenaar van deze dienst aanleiding was van zijn belangstelling blijk te geven. De organisator zal eerst een gesprek moeten hebben op de afdeling finan ciën van het gemeentehuis, voordat hij de fans van Quibus 5 weer op een dansavond kan tracteren. NIET OP VERKEER GELET Donderdagmorgen kwam zuster S. vanaf de Grebbeberg de Kastanjelaan oprijden. Vanaf deze laan naderde een vrachtwagen bestuurd door L. uit Ame rongen. Zuster S. lette te veel op de werkzaamheden aan de weg en merkte de vrachtwagen niet op, waardoor een aanrijding ontstond met materiële schade. AANRIJDING MET HOND De automobilist G. J. W. uit Tiel kreeg vrijdagavond bij het Juliana ziekenhuis een aanrijding met een overstekende hond. De hond liep ver wondingen op, terwijl de auto licht werd beschadigd. NIET GOED OP HANDREM Zaterdagmorgen had mevr. M. B. M. T. uit Lienden haar personenauto ge parkeerd op het Fred. v. d. Paltshof. Toen zij boodschappen was doen reed haar auto, die niet goed op de rem stond, auchteruit en botste tegen de auto van T. U. H. S. uit Rhenen. Beide auto's liepen schade op. AUTO GESLIPT Woensdagmiddag omstreeks 1.20 uur is bij de splitsing Nude-Grebbedijk een uit de richting Wageningen komende perso nenauto, bestuurd door H. v. S. uit Rhe nen, geslipt en uit de bocht gevlogen. Daarbij werd een langs de weg staande vuilnisemmer vernield en daarna een be- bakening geramd. BOTSING BIJ INHALEN Woensdagnacht tegen 12 uur reed - de automombilist B. v. d. V. uit Opheusden in de Nude en wilde een links gelegen inrit oprijden op dat moment wilde de automobilist J. C. L. uit Arnhem hem in halen, waardoor een botsing met lichte materiele schade ontstond. CANDIA LEED KLEINE NEDERLAAG In de uitwedstrijd die Candia '66 zon dag j.l. in Utrecht tegen KDS speelde, bleek Candia de ploeg te zijn die over wegend sterker was. Het was echter jammer, dat de Rhenenaren geen 11, maar 13 tegenstanders hadden waar tegen gestreden moest worden: KDS scheidsrechter grensrechter. In de 65ste minuut werd het 1-0 voor KDS door de linksbinnen. Candia toonde deze middag toch wel over de nodige wilskracht te bezitten en voor de toekomst zitten er heus wel over winningen in de lucht. Candia '66 (zat.) Rood Wit 2-3. De Landelijke Rijvereniging „De Grebberuiters" organiseerde zaterdag j.l. rui terwedstrijden, waaraan werd deelgenomen door „De Batavieren" uit Kesteren, „De Harslo ruiters" uit Bennekom, „De Valouwe" uit Ede en „De Grebberuiters". De onderdelen waaruit de wedstrijden bestonden waren cross-country, springen en dressuur en z» werden gehouden op of in de nabijheid van de Grebbeberg. Het weer was niet ongunstig en daarom was er vooral in de middaguren bij het verrijden van de cross-country nogal wat publieke belangstelling. De verenigingen werden als volgt ge klasseerd: 1 Batavieren, 2 Valouwe. 3 Harslo ruiters. Van De Grebberuiters werd in de samengestelde wedstrijd al leen mej. v. d. Pol geklasseerd. De prijsuitreiking vond plaats in „De Stichtse Oever", waar de voorzitter van De Grebberuiters, de heer D. ter Hoe ven. de aanwezigen verwelkomde en de hoop uitsprak dat de liefde voor het paard steeds groter mocht worden; maar wanneer hij om zich heen keek BURGEMEESTER BIJ PLATTELANDSVROUWEN Op dinsdag 11 oktober 1966 des avonds om kwart voor acht is er een vergadering van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen in Hotel Boszicht. De bur gemeester van Scherpenzeel, Mr. C. P. Hoytema van Konijnenburg, vertelt over zyn reis naar Jordanië en vertoont dia's van deze reis. Voor deze bijzonder inte ressante lezing worden ook de leden van de Gelderse Maatschappij van Landbouw met hun dames uitgenodigd. Het bestuur hoopt en verwacht dat velen aanwezig zullen zijn. LEDENVERGADERING Op donderdag 13 okt. n.m. 8 uur houdt de MACRO in gebouw „Ons Ge noegen" een ledenvex-gadering, waarbij o.a. op het programma staat Motor cross 1966 en 1967. JUDOCOMPETITIE In de competitie heeft het tweede team van de judoclub „Rhenen" een uitwedstrijd gespeeld tegen Ede 2. De Rhenenaren verloren deze wedstrijd in de 3de klasse B met 10-7. Rhenen 1 draait de eerste competitiewedstrijd in de 2de klasse thuis en wel tegen Ede 1, op 22 oktober om 3 uur 's middags. Receptie afscheid gemeentesecretaris Zaterdagmiddag wordt van 16.00 uur tot 17.30 uur ten gemeentehuize een afscheidsreceptie gehouden, in verband met het vertrek van de gemeentesecre taris, de heer F. C. Magendans. Uitdrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd dat een ieder die van deze gelegenheid gebruik wil maken om van de heer Magendans afscheid te nemen, hartelijk welkom is. Aanbieding afscheidsgeschenk Namens de gehele burgerij zal aan de heer F. C. Magendans een afscheids geschenk worden aangeboden, als dank voor het zeer vele dat hij in de loop van 35 jaren voor de gemeente en de inwoners heeft gedaan. De aanbieding van dit geschenk vindt in het openbaar plaats door de voor zitter van het daartoe gevormde comi té, zaterdagmiddag 15 oktober a.s. te 15.30 uur op het bordes van het ge meentehuis. Het comité nodigt gaarne de inwo ners uit, hierbij aanwezig te willen zijn. VERVOERSSTAKING IN PARIJS Parys: Vrijwel het gehele personeel van de ondergrondse in de Franse hoofdstad is in staking gegaan. Van het autobus- personeel is ongeveer de helft op het werk verschenen. Geen wonder dat de parkeer plaatsen nu helemaal overvol zijn. Zelfs voor deze ezeltjes is het moeilijk een plekje te vinden. Veilig verkeerscursus Evenals in voorafgaande jaren zal door de afdeling Scherpenzeel van het Verbond voor Veilig Verkeer een cursus in Veilig Verkeer worden gegeven. Voor al nu het wegen- en verkeersreglement aanzieniyk wordt gewyzigd zou het voor een ieder nuttig kunnen zyn om zyn c.q. haar kennis op het terrein van het ver keer aan te vullen. Als op 1 januari a.s. de nieuwe regels en borden in werking treden kunt u, in dien u de cursus hebt gevolgd, met een veilig gevoel aan het verkeer deelnemen. Daarom is het eigenlijk een eis voor ieder die op welke wijze ook deelneemt aan het verkeer, dat zij een cursus volgen in de nieuwe verkeersregels en borden. De afdeling Scherpenzeel geeft u deze gelegenheid. De cursus start op maandag 10 oktober a.s. des avonds om 8 uur in de Hertog van Gelre te Scherpenzeel en zal worden geleid door opperwachtmees ter der Rijkspolitie de heer Brummel. De genen die zich hiervoor nog willen opge ven kunnen dit doen bij mevr. v. Doorn- de Kruif, Dorpsstr. 226 of bij de heer Brummel, Dorpsstr. 170. MEISJE BRAK BEEN Het dochtertje van de familie Nieu- wenhuizen brak, toen zy van haar fietsje viel, haar beentje. Zij is ter verpleging opgenomen in de Lichtenberg te Amers foort. dacht hij toch wel dat dit het geval was. Vervolgens reikte hij de prijzen uit, waarbij hij nog opmerkte, dat diverse deelnemers door de gladheid met moe der aarde of met een boom hadden kennis gemaakt. Sommige deelnemers mochten zelfs meerdere prijzen in ont vangst nemen. Na de prijsuitreiking bleef men nog enige tijd gezellig bijeen, terwijl nog een kleine verloting werd gehouden. Tot slot dankte voorzitter Ter Hoeven de aanwezigen voor de genoten be langstelling en wenste allen wel thuis. Voor de diverse onderdelen waren de uitslagen als volgt: Springen: 1 W. C. van Dam (Batavieren), 2 (ex aquo) mej. R. Vonk en H. van Manen (Grebbe ruiters). Z ware cross: 1 J. Dibbets (Harslo ruiters), 2 A. den Hartog (Ba tavieren), 3 mej. S. Koenders (Harslo ruiters). Lichte cross: 1 A. v. d. Pol (Harslo ruiters), 2 A. Hendrikse (Va louwe), 3 E. Speelziek (Harslo ruiters). Dressuur (ring 1): 1 J. A. Willemse (Valouwe), 2 W. C. v. Dam (Batavie ren), 3 Y. Andeweg (Batavieren); (ring 2): 1 mevr. Van Stempvoort (Harslo ruiters), 2 mej. T. Brouwers (Harslo ruiters), 3 A. Hendrikse (Valouwe); (ring 3); 1 mej. J. Gorter (Valouwe), 2 mej. R. van Laar (Grebberuiters), 3 H. Huisman (Harslo ruiters). Samengesteld: 1 W. C. van Dam (Ba tavieren), 2 mej. R. Vonk (Grebbe ruiters), 3 A. v. d. Pol (Harslo ruiters), 4 A. den Hartog (Batavieren), 5 Y. An deweg (Batavieren), 6 J. Dibbets (Hars lo ruiters). Verkoopdagen Herv. kerk geslaagd De verkoopdagen, die in het marktge- gebouw werden gehouden ten bate van de Nederlands hervormde kerk in Eder veen worden door de organisatoren als geslaagd beschouwd. Dit soort dagen wordt om de twee jaar gehouden en de opbrengsten bewegen zich in stijgende iyn. De opbrengst van dit jaar was bruto 10.023.73, tegen in 1964 9.905.53. Van het totale bruto bedrag komt 2651,99 ten goede aan het orgelfonds, terwijl de rest voor de schulddelging bestemd is. De organisatoren danken allen, die aan het slagen van deze dagen hebben meege werkt hartelijk voor hun diensten. Lampionnenoptocht Donderdagavond werd in Scherpenzeel de jaariykse lampionnenoptocht gehou den. De belangstelling was veel groter dan voorgaande jaren mede dank zy het weer. Vele wagens en kinderen deden aan deze optocht mede die begeleid werd door een bekende geluidswagen. De hoofdprijs ging naar de padvinders van Scherpenzeel, die zich op hun manier voor wereldvrede hadden uitgedost. Al met al een geslaagde avond die wel als een succes voor de Scherpenzeelse winkeliersvereniging E.M.M. mag wor den gezien. Deze vereniging heeft echter nog mer pijlen op haar boog want vrijdag en zaterdag zal het vermaakcentrum op volle toeren draaien. Fokveedag te Etten J. LAGERWEY IN DE PRIJZEN Op .30 september 1966 werd in Etten (N.-Br.) de jaariykse interprovinciale keuring van fokvee uit de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland gehouden. Er was één inzender uit Renswoude, nl. de heer J. Lagerwey. Hij behaalde bij deze keuring 5 eerste prijzen en 1 tweede prijs te weten: Cor- rie 25: Ie; Corrie 29: le; Corrie 30: ld; Roelie 13: 2b; Brandsma 106: la. Bij de groep eigengefokte volbloeden: viertal len: la. D.C.E. vervolgde onderlinge competitie Maandagavond kwam de damclub Ederveen weer byeen om de onderlinge competitie voort te zetten en er werd weer eens met veel animo gedamd. A. Wegen was deze avond niet erg in vorm. want hy verloor zijn party tegen 4. La gerwey en kon slechts met moeite winst boeken tegen J. Slotboom. De uitslagen waren als volgt A. Wegen-J. Lagerwey 0-2, J. Boeve- H. Hendriksen 2-0, J. de Koning-J. Slot boom 2-0, B. v. d. Ziel-B. Post 2-0, G. Vlastuin-S. Vierwinden 0-2, D. v. Heerdt- B. v. Beek 2-0, A. Wegen-H. Hendrikse 0-2, J. Boeve-J. Lagerwey 2-0, T. Middel- man-G. J. Dikkenberg 0-2, J. de Koning- H. Hendrikse 2-0, J. Slotboom-A. Wegen 0-2. Volgende week dan komt voor het eerst de bondscompetitie aan de beurt, en zal Tiel het tegen Ederveen opnemen in het Groene Kruisgebouw. Belangstellen den zijn welkom. In Sydney (Australië) worden de straatlantaarns ontstoken door middel van een foto-elektrische cel. Indien het licht beneden een bepaalde waarde komt schakelt deze cel de lantaarns aan. Dit heeft tot voordeel, dat bij zeer donker weer de straatverlichting ook overdag gaat branden. In West-Duitsland bestaan clubs voor volwassenen, die tot doel hebben zich met indiaantje- of cowboyspelen te verma ken. Speciaal hiervoor worden originele cowboy-costuums en wigwams geïmpor teerd. De leden van de cowboyclubs on derhouden zich in een „cowboy-jargon". De leden van de Indianenclubs moeten na enige tyd originele indiaanse krygs- dansen kennen. De psychiaters noemen het „vlucht uit de werkelykheid en de sleur". VEENENDAAL Dinsdag 11 okt., Ritmeesterkan- tine: Oefenavond EHBO. Woensdag 12 okt., hotel De Ko renbeurs: Koffiemorgen NVVH. RHENEN Vrijdag 14 okt., foyer Eigen Ge bouw, 20.00 uur: Schudjassen RBB. ELST Dinsdag 11 okt., gebouw Pniël, 20.00 uur: Bijeenkomst NCVB. Bioscoop: LUXOR theater - Veenendaal. Woensdag 19.30 uur: De Trein, 18 jaar (verhoogde entreeprij zen); donderdag en vrijdag 19.30 uur: Spionnendam. 14 jaar. Dinsdags is het theater geslo ten. t

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1