Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Commissie steunt bij onteigenen BEKENDMAKING Prins Bernhardlaan 28, Veenendaal TISSOT AGENDA JTLelLs- optiek l De nieuwe Ford Taunusl2M en 15 M hebben een geheel nieuw uiterlijk. En (natuurlijk] nog veel meer! Vraag ons alles n Drie makelaars in omgeving sloten zich aaneen VIER STAPPEN VOORUIT Openbare leeszaal en bibliotheek spoedig werkelijkheid ■lier 00 horl< Andere route De Haas RHENEN A' 3550 3757 3955 2608 Het Nieuwsblad „DE VALLEI" is gevestigd: Voor alle berichten, advertenties, abonnementen, adreswijzigingen, e.d. gelieve u zich tot dit nieuwe adres te wenden. HO0RTOESTELLEN ,De Vallei" wordt dagblad f». Van der Kolk Veenendaal NV Voorlopig onderdak: Twee lokalen openbare u.l.o. 4Ce JAARGANG VRIJDAG 14 OKTOBER 1966 Nr. 81 Redactie en administratie: Prins Bernhadlaan 28 Tel. 08385-3550 (b.f.g. 2608 Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktpryxen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden f 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 eent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhencn Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel De moeilijkheden, die de particulieren vinden bij eigendomsoverdracht aan gemeente of rijk worden steeds groter. Zodra de overheid tot onteigening moet overgaan, zijn de gevolgen voor de meeste particu lieren niet meer te overzien. Dit overwegende zijn drie makelaars in onze streek, te weten de Veenen- daalse Makelaar H. v- Wagensveld en zijn Edese collega's de heren A. van Steenbeek en B. M. van den Brink, een maatschap begonnen met een bijzonder doel. Het is niet voor het eerst, dat makelaars krachten bundelen, bijvoorbeeld bij taxaties en dergelijke waren steeds meerdere makelaars betrokken. Het ging in het verleden echter altijd om incidentele gevallen. Deze nieuwe verbintenis is echter speciaal gericht op de onteigeningsproblemen, waar particulieren mee hebben te kampen. Zij noemen hun maatschap Ontei- genings-adviescommissie. De makelaars hebben geconstateerd, dat er een grote behoefte bestond aan voor lichting, als het ging om verkoop van onroerende goederen en de daaraan verbonden onteigening door de gemeente. Het verwerven van goederen ten al gemene nutte is ook in Veenendaal een actuele aangelegenheid. Het is nog niet zo lang geleden, dat de burgemeester tijdens een raadsvergadering te keer ging tegen de eigenaars van gronden, die de gemeente nodig heeft. In dat concrete geval ging het om grond langs het omleidingskanaal, waar een weg moet komen om het Ruisseveen te ont sluiten. De gemeente roept voor het be palen van de waarde van onroerende goederen de hulp in van zo genoemde schatters, die tevens soms bevoegd zijn namens de gemeente te onderhandelen. Het probleem doet zich menigmaal voor, dat eigenaars niet weten, welke normen de schatters hanteren om het bedrag van de schadeloosstelling vast te stellen. Daardoor wordt het voor hen enorm moeilijk de bepaalde geld som te beoordelen. Het vaststellen van een schadeloos stelling is enorm moeilijk, omdat er behalve het bepalen van een grond prijs ook nog vergoedingen gegeven moeten worden voor hypotheekkosten, bedrijfsschade, kosten wegens het ver leggen van tuinen en dergelijke. Deze veelheid van problemen stimuleerde de makelaars in hun mening, dat deze het beste door een driemanschap be oordeeld konden worden en zo werd, op voorstel van de heer Van de Brink ZWAARGEWONDE BIJ BOTSING Donderdagmorgen werd de 24-jarige Spaanse arbeider F. S. uit Urmond, zwaar gewond, toen hij met zijn auto in botsing kwam met de auto van de heer H. R. W. J. uit Altforst. Het ongeluk gebeurde, toen de beide automobilisten elkaar naderden op de kruising Wageningselaan-Groeneveldse- laan. De heer J. kwam uit de Groene- veldselaan en stopte voor de kruising. Hetzelfde deed S. komend uit de Wage- ningselaan. Omdat J. voorrang had, trok hij op, maar gelijktijdig deed S. dat ook. Door de klap werd S. uit de auto ge slingerd en werd hij zwaar gewond. Per ambulance moest hij naar het Julianazie- kenhuis worden overgebracht. De beide auto werden zwaar beschadigd. Brommer gewond De bromfietsbestnurder D. S. uit Vee nendaal werd dinsdagmorgen gewond overgebracht naar het Julianaziekenhuis, nadat hü een aanrijding had gehad met een auto. Het ongeluk ontstond, toen de heer J. v. d. B. uit Opheusden met zijn auto vanaf de Kerkewijk rechtaf een inrit wilde in rijden. Hierbij verleende hij geen voor rang aan de hem achterop komende S. Een botsing, waarbij beide voertuigen beschadigd werden, was onvermijdelijk. uit Ede het driemanschap gevormd, waarvan de heer Van Wagensveld deel uitmaakt. H. VAN WAGENSVEZL. hulp aan particulieren Het doel van het driemanschap is in de eerste plaats de eigenaren, die bij een onteigeningskwestie betrokken zijn van advies te dienen om tot een juiste waardebepaling of schadeloosstelling te komen. Indien men dat wenst worden de onderhandelingen met de gemeente gevoerd en stelt de commissie zijn diensten beschikbaar bij het opstellen van een bezwaarschrift. De kosten lig gen beslist niet hoger, dan wanneer een gewone makelaar zou worden in geschakeld. De commissie achi zich niet aan een bepaald rayon gebpnden. Eventueel werkt men door het gehele land, maar in de praktijk zal het er wel op neer komen, dat men de meeste werkzaam heden in het Zuidwesten van Utrecht of het westen van Gelderland zal vin den. Dit laatste zal nog wel versterkt worden, door het feit, dat indien het initiatief van deze drie makelaars slaagt er zeker in den lande nog veel van deze commissies gevormd worden. Hoewel het misschien concurrentie voor de initiatiefnemers betekent, zou het toch voor de particulier een stap voorwaarts zijn, in de verbetering van zijn rechtspositie, want voor iedereen wordt het nu mogelijk goede adviezen van een groep deskundigen te krijgen, voor de prijs van een. Met ingang van maandag 17 ok tober a.s. zullen de bussen van de firma De Haas een gewijzigde route volgen, omdat vanaf die da tum de werkzaamheden aan de Buurtlaan-West gaan beginnen. De route van de bussen wordt de „oude" route over de Nieuwe- weg en Klompersteeg naar station Be Klomp, en omgekeerd. De be staande bushaltes op de Buurt laan-West en de Stationsstraat komen voorlopig te vervallen. Baby at deodorant Vorige week vrijdag ia de vijftien maan den oude Otto V. uit Veenendaal plotse ling naar het Julianaziekenhuis overge bracht. Hjj vertoonde vergiftigingsver schijnselen wegens het eten van een deo dorant-stick. De stick had in de kamer boven een kalender aan de muur gehangen. De 15- jarige broer van Otto, Wout, haalde de kalender van de muur, waardoor het doos je met de stick op de grond viel. Hierdoor kon de baby erbij komen, deld door de kinderarts dr. Plomp. Ge- In het Julianaziekenhuis is Otto behan- lukkig is door tijdig ingrijpen alles nog redelijk goed afgelopen. Deodorant-sticks kunnen echter voor babies dodelijk vergif zijn. SPREEKUREN WETHOUDERS. De wethouders Ant. de Ruiter, C. N. van Kuijk, en R. Kappenberg zijn ver hinderd maandagavond 17 oktober spreekuur te houden. I Het spreekuur van wethouder M. Bast- meijer is op maandagavond na afspraak vanaf 7.00 uur ln het gebouw „Linquen- da", Kerkewijk 16 ingaande maandag 24 oktober a.s. DIERENBEUL Tegen de heer B. v. d. H. uit Veenen daal is proces-verbaal opgemaakt we gens dierenmishandeling. H. had, toen hij een aantal varkens moest lossen een der dieren tot spoed ge maand met een aantal klappen. Deze klappen kwamen zo hard aan, dat het dier verscheidene zware bloeduitstortin gen had, zo bleek na het slachten. De bloeduitstortingen waren zo hevig, dat het spek voor de consumptie moest wor den afgekeurd. MALLEMOLENCLUB Zaterdagavond zal de Panoramamo len weer in het teken van de Beat staan. De Mallemolenclub heeft voor die avond namelijk weer een beat- avond georganiseerd. Aan deze avond zal worden meege werkt door de bekende beatgroep uit Nijmegen, The Counts. De avond be gint om 8 uur. CRESCENDO OEFENT WEER Na tien maanden geen noot meer ge blazen te hebben zijn de repetities van Crescendo onlangs weer begonnen. Men kampt echter met een tekort aan spe lende leden, zodat alle leden verzocht worden de oefenavonden toch trouw te bezoeken, opdat de komende uitvoering een succes kan worden. Het bestuur roept allen, die van muziek houden op lid te worden van Crescendo. Hierbij inbegrepen de vele oud-leden. PROPAGANDA VOOR KORFBAL. Het bestuur van de korfbalvereniging Arend is doende met het voorbereiden van een propaganda-actie op de scholen in de gemeente Rhenen. Men wil hiertoe aan de leerlingen van de hoogste klassen een circulaire uit reiken waarin propaganda voor de korf balsport wordt gemaakt en waar men speciaal wijst op het bestaan van een pupillenafdeling (9 en 10 jaar). Bij werkzaamheden aan de weg moest een personenauto woesdagmorgen 7.00 uur bij een wegopbreking wachten voor tegenliggers. Een tweetal achter deze personenauto rijdende auto's kon niet tijdig stoppen, met als gevolg een aan rijding. Bij de heer v. B. aan de Wetering- steeg bleken bij telling 30 kippen te wei nig in het kippenhok te zitten. De heer v. B. bemerkte dit doordat de eierop- brengst terugliep en hij de kippeii ging tellen. Er moesten er 192 in het hok zit ten, maar er waren er nog 162 Een van de donderdag hij de botsing op de Groeneveldselaan betrokken auto's zag er zo uit. Telefoonnummers Administratie, advertenties en abonnementen Redactie: Van deze nummers kan, wegens werk zaamheden van de PTT pas in de loop van deze week gebruik worden gemaakt. Tijdelijk tot aanslui ting met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING ZIEKENFONDSLEVERANCIER Tel. 3184 - Hoofdstr. 51 - Naast de apotheek Twee stappen vooruit! Onder dit opschrift heeft de familie Ter Hoeven, die van de 40 jaar 35 jaar lang uitgeefster is geweest van Uw nieuwsblad „De Vallei", de vorig* week afscheid van deze courant genomen. In een sympathiek artikel werd U een uiteenzetting gegeven van het „waarom" van de overdracht van het blad. De drukkerij „De Gelderse Vallei*' stond op de twee sprong, waar vele drukeryen komen te staan, die zowel een omvangrijk pakket han delsdrukwerk als een courant vervaardigen, de tweesprong, waar het noodzakelijk is te kiezen voor een bepaalde richting in de produktie. „De Gelderse Vallei" heeft gekozen voor de ontwikkeling van haar handelsdrukwerk en een reclame-afdeling. Dat zijn twee stappen vooruit, waarmee wij de heren Ter Hoeven van harte het succes toewensen dat zij als goede zakenmensen verdienen. Nü moet de krant, die aan een gespecialiseerd bedrijf is overgedragen, haèr stappen vooruit doen. Veenendaal is geen dode plaats, Rhenen evenmin. Men is hier vanouds gewend hard te werken en eigen bestaan, zaken en produkten te verbeteren. Bij deze instelling blijven wU ons aansluiten, ook in de ontwikkeling van het nieuwsblad „De Vallei", dat eveneens enige stappen vooruit gaat doen. Enige! Als wij deze stappen in dagen van de week uittellen, zijn het er vier. „De Vallei" verscheen tot nu toe tweemaal per week, op dinsdag en vrijdag. Vanaf a.s. dinsdag 18 oktober komt „De Vallei" dagelijks. Dat zijn vier flinke stappen vooruit! Ongetwijfeld zult U als trouw lezer van „De Vallei" aan deze gedachte moeten wen nen: „De Vallei een dagblad!" Een nadere toelichting is nodig, doch die hopen wy onze abonnees in de komende dagen nog op een andere, meer persoonlijke wijze te geven. Voor vandaag volstaan wjj met de mededeling dat „De Vallei" vanaf dinsdag een gedaantewisseling zal ondergaan, die bij een omzetting in een dagblad onvermijdelijk Is. Wy vertrouwen evenwel dat U spoedig allerlei vertrouwde zaken uit de oude Vallei: vaste rubrieken, plaatselijk en streeknieuws, de familieberichten en de ad vertenties van de eigen winkels en bedrijven, zult herkennen. Datgene wat U steeds met genoegen hebt gelezen, zal onveranderd worden gehandhaafd. Ons jasje zal een andere snit hebben en het materiaal, waarmede een dagblad werkt, zal anders zijn, maar dit kunnen wy verzekeren: De Vallei zal De Vallei blijven, als een geheel eigen dagblad van en voor Veenendaal, Rhenen en de omliggende plaat sen. Aan het plaatselijk en streeknieuws zal dagelijks ruim plaats worden verleend. Op ons bureau aan de Prins Bernhardlaan 28 zetelt reeds deze week een uit vjjfl redacteuren bestaande redactie, die Veenendaal en de streek van De Gelderse Vallei kent. Twee redacteuren, die tot dusver aan het blad waren verbonden en alle andere mdeewerkers zullen hun bijdragen bljjvn leveren. Behalve de redcatie, blijven in Veenendaal de advertentie- en abonnementen-afdeling en de administratie geves tigd. Mede daardoor kunnen wij een nauw contact blijven onderhouden met lezers en adverteerders en kan aan de plaatselijke en regionale advertenties en aan de ver spreiding van het blad de uiterste zorg worden besteed. Behalve eigen streekcourant, zal „De Vallei" een volledig dagblad zijn, dat U dage lijks ruimschoots zal informeren over het gebeuren in binnen- en buitenland en U daarbij de voorlichting cn toelichting zal geven, die voor het vormen van een oordeel over de gebeurtenissen, onmisbaar zijn. Veertig jaren heeft „De Vallei" een eigen „gezicht" gehad, waarmede U vertrouwd bent geraakt. Het „gezicht" van een krant wordt echter niet alleen door de uiterlijke presentatie, maar vooral door de instelling en de gezindheid van zjjn makers bepaald. Wij zullen ons gelukkig prijzen ais U de vertrouwde trekken vooral zult herkennen ln de constructieve gezindheid van degenen, die het blad samen stellen en ervooqr schrijven. De uitgevers. Vraag alles over de nieuwe 12 M en 15 M serie bij uw OFFICIAI DEALER Kerkewijk 128 - Veenendaal - Tel 08385-2244 Off. Ford dealer voor: Veenendaal-Rhenen-Elst (U.)-Amerongen-Leersum-Maarsbergen - Rens- woude-Ederveen. FORD - MEER AUTO VOOR UW GELD Woensdagmiddag vertelden de voorzitter en de tweede secretaris van de „Stich ting Rhenense Bibliotheek", de heren J. J. Altena en J. Bilkes, de pers één en ander over de bibliotheek en leeszaal, die naar het zich laat aanzien in de eerste week van december zal worden geopend. Er waren veel voorbereidingen en on derhandelingen nodig om zover te komen. Van het gemeentebestuur van Rhenen had en heeft men alle medewerking en zo was het ook met de Provinciale Bi bliotheek Centrale en de Centrale Vereniging voor Inrichting van Bibliotheken. In verband met de subsidie die door het Rijk wordt verstrekt moet men voor de definitieve vestiging een eigen gebouw hebben, dat niet voor andere doeleinden mag worden gebruikt. Een tijdelijke oplossing heeft men gevonden door een tweetal lokalen van de open bare u.l.o.-school te gaan benutten, die daarvoor geschikt worden gemaakt door zekere veranderingen, terwijl in de gang een (gesloten) tussendeur komt en er een andere ingang zaj worden aangebracht. Als streefdatum voor de opening heeft men de eerste week van december in gedachten. Voor een definitieve vestiging is het wal wat «noeiliikar Men heeft, rond gekeken naar een terrein of gebouw en het meest geschikt lijkt een terrein aan de Groeneweg, naast de v.g.l.o.- school. Dit punt ligt in verband met toekomstige uitbreiding van de ge meente centraal en er is tevens par keerruimte. Men heeft geïnformmeerd bij b. en w. of dit terrein eventueel hiervoor in aan merking zou kunnen komen en men heeft goede hoop dat het college bij een officiële aanvraag bereid is dit als voorstel bij de raad in te dienen. Met de Provinciale Bibl. Centrale is men tot overeenstemming gekomen dat deze voor de boeken zorgt, die dan door de bibliotheek v"Hen gehuurd. Me» DEN HAAG: De Tweede Kamer-zitting werd donderdag voortgezet met het antwoord van de Regering: Minister Luns had zich zo te zien voorbereid op een langdurige zitting. DEN HAAG: Minister president mr. J. M. L. Th. Cals tijdens zijn toespraak tot de Kamer tijdens het antwoord van de regering over de algemene be schouwingen. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a begint dan met zo'n 4000 boeken, waar van 3000 voor volwassenen en 1000 voor de jeugd. Die 3000 worden weer verdeeld in 1000 romans, 1000 boeken in de moderne talen en 1000 studie boeken. Dit totaal hoopt men echter al in de loop van het eerste jaar met een 1000-tal te kunnen uitbreiden. Voor de leeszaal komen er abonnementen op couranten en periodieken, terwijl ook standaardwerken worden aangeschaft. Voorlopig zal de leiding berusten bij mej. J. M. van Riet uit Utrecht. Deze zullen als volgt zijn: voor de jeugd woensdag en vrijdag van 3-5 uur en voor volwassenen woensdag en vrijdag van 6.30-8.30 uur n.m. en vrij dag van 1-3 uur n.m. Volwassen leden betalen f 4,per jaar en jeugdigen tot 18 jaar f 2,per jaar; per gezin is het maximum echter f 10,per jaar. Volwassenen mogen per keer meene men één roman en twee studieboeken en de jeugd één leesboek en één stu dieboek. De leeszaal is echter gratis voor iedereen. Het bestuur is een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking der gemeente Rhenen en zal dit ook blij ven. Het bestuur ziet er als volgt uit: voorzitter, J. J. Altena; 2e voorz., S. J. Vleer; secretaris, A. Jager; 2e secr., J. Bilkes; penningm., G. T. de Jong; le den, mevr. A. J. Meyer-Eikema, mevr. J. H. M. Schut-Bruinsma, mevr. T. van Uden-Peters, dr. ir. R. D. Politiek, P. Teriouw, K. v. Boeien en F. J. Mijnseen. JUWELIER HORLOGER VEENENDAAL Zaterdag 15 oktober La Montagne 10 uur oriënteringsrit Coupe de La Montagne van de MAC Vee nendaal. Zondag 16 oktober Sola Fide 19 uur afscheid Ds. Bos. Maandag 17 oktober Dennenlaan 49, 20 uur bijeenkomst PvdA vrouwen spr. Mevr. Holierook. DS-kantine 19.30 uur oefenavond EHBO. Trefpunt 20 uur Openingsavond VU lezing problemen en proble matiek der moderne jeugd door drs. D. G. Ruaris. Dinsdag 18 oktober Ritmeestei'kan- tine 19.30 uur lezing EHBO üyli- viduele zelfbescherming door de heer Weijma (PTT). OCB-gebouw 19.45 uur NCVB, le zing door ds. Willemse uit Zeist. Korenbeurs 20 uur NVVH lezing over elektrische dekens. RHENEN Vrijdag 14 oktober Foyer Eigen ge bouw 20 uur Schudjassen RBB. Zaterdag 15 oktober WV-kantoor 14 uur vertrek excursie naar geo logisch instituut Utrecht o.l.v. Adriaan P. de Kleuver. Panoramamolen 20 uur Mallemo lenclub, m.m.v. The Counts. BIOSCOOP Luxnr theater Veenendaal Vrijdag en zaterdag 19.30 uur en zondag 15 uur Spionnendans 14 jr. Zondag en maandag 19.30 uur Tom Jones, 18 jaar.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1