Veenendaals dagblad Den Haag verwacht heden (in)formateur Buiten Vloedgolf na ramp in richting Hawaii Johnson: „geen wonder in Manilla" Toe te juichen ontwikkeling Veenendaalse deputatie naar paleis Soestdijk Ontslagen bij mantelfabriek Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Voorlopig bestuur van nieuwe VVV Slachtoffer kolendamp Vele slachtoffers en zware schade Kraan stort op werkkeet: dode en 5 gewonden Weer 2 gevallen van polio? Robert Kennedy opniemV naar Zuid-Afrika Cubaanse president in Moskou Wisselvallig Scherpenzeler bij botsing op slag gedood B. Valkenburg Tzn uit de raad van Scherpenzeel Kabinet vanochtend bijeen Doet de P.v.d.A. toch mee? Akkervogel N.K.V. Oproep tot vriendschap met China bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28, Veenendaal. Telef. 08385-3350 (adm.), 3757 en 3955 (red). Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Reel.bureau J. Baars VALL Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden f 1,50, ieder woord meer 15 cent Dinsdag 18 oktober 1966 - 40e Jaargang no. 82 AARDBEVING IN PERU A Op de Westerplatte bij Gdansk, op de plaats waar de eerste granaten van de tweede wereldoorlog ontploften, is een groot monument onthuld ter nagedach tenis van de Poolse soldaten, die hier het leven lieten. Het monument is 23 meter hoog en geheel van graniet vervaardigd. Ontwerpers zijn de architecten Duszenko en Haupt. (Van onze parlementair redacteur) I)EN HAAG Alle fractieleiders uit de Tweede Kamer hebben gistermid dag hun advies over de oplossing van de kabinetscrisis aan de Koningin op het paleis Huis ten Bosch uitgebracht. Tot een aanwijzing van een (in)forma teur is het gisteren echter nog niet ge komen. Met belangstelling zag men vanochtend uit naar de mededeling daarover, die. naar men verwachtte vandaag van het kabinet der Konin gin zou komen. De demissionaire re gering is vanmorgen om tien uur in vergadering bijeen gekomen om de lo pende zaken van de agenda van j.l. vrijdag at' te handelen. Vorige week vrijdag is uitsluitend gesproken over de toestand, die was ontstaan door de aanvaarding van de motie-Schmelzer. De P. v.d. A.-fractie kwam maan dagmorgen in vergadering bijeen, die door een aantal socialistische ministers en staatssecretarissen werd bijge woond. De fractievoorzitter, drs. G. M. Nederhorst, die gisteren zijn 59ste ver jaardag vierde, onderbrak de fractie- Ja, zo mogen wij de duiven on geacht wilde of tamme (postduif) en halftamme veldvluchters, sier- en tilvogels wel noemen, want ze zoeken hun kost graag bij de boer. Een bezaaide en ontkiemende akker trekt hen in deze tijd weer machtig aan, bijvoorbeeld winterrogge, -tarwe en -gerst, hoewel het voorjaar (zaai tijd van paarde- en duivebonen, maïs enz.) voor de koeren veel kritieker moet heten, want dan wordt meer schade aangericht, dan gedurende herfst en winter tezamen. Bij sneeuw kan feitelijk alleen nadeel berokkend worden aan koolzaad en koolgewas sen, zoals spruitkool, die wel in hoofd zaak toegebracht wordt door hout duiven. Wit, blauw en grijs plekken op het oktoberveld de sier- en tiï- duiven van het nabije dorp en ik geloof, dat ze goeddeels op de boer teren. Ook het kippevoer op het erf weten deze aan de mens gewende snoepers te vinden en om bij de auto riteiten goed-beslagen ten ijs te kunnen komen, heeft men zich een indruk weten te vormen van wat duiven kunnen verorberen, door maag- en kropinhouden te analyseren. Het bleek, dat bijvoorbeeld post duiven, bij hun val op een landbouw gewas, verscheidene tientallen gram men aan zaad per dag opnemen. Men bedenke hierbij, dat er enige mil joenen dezer vogels in ons land wonen, zijnde een veelvoud van alle roeken, kraaien, eksters en kauwen.' 18 oktober '66 A. B. WIGMAN vergadering voor zijn consultatiebezoek aan de Koningin. Hoewel over de besprekingen in de fractievergadering geen mededelingen werden gedaan, bestaat in politieke kringen te Den Haag de indruk, dat gesproken is over eventuele deelneming van de demissionaire ministers en staatssecretarissen aan de voorberei ding van vervroegde verkiezingen. Natuurlijk wordt eerst afgewacht wat de Koningin zal doen. Verder blijft de P. v.d. A. van oordeel, dat de eerste verantwoordelijkheid voor de oplossing van de crisis bij de K.V.P. en vooral bij drs. Schmelzer berust. Maar de mo gelijkheid wordt niet uitgesloten geacht, dat de socialistische ministers en staats secretarissen bereid zullen zijn, als er de nodige aandrang op hen wordt uitge oefend, aan te blijven. Niet alleen voor. het afdoen van de lopende zaken, maar ook voor het uitschrijven van ver vroegde verkiezingen. Het verbondsbestuur van het Neder lands Katholiek Vakverbond heeft zich gisteren te Doorn ernstig beraden op de recente politieke moeilijkheden en na afloop verklaard, dat het zich volle dig schaart achter zijn voorzitter, de heer P. J. J. Mertens, die vrijdagavond de kabinetscrisis in een tv-uitzending „op dit moment teleurstellend, onbegrij pelijk en onverantwoord" heeft ge noemd. Het bestuur heeft de heer Mer tens de vrijheid gegeven een persoon lijke beslissing te nemen t.a.v. zijn lid maatschap van het K.V.P.-bestuur. Meer daarover leest u elders in dit nummer. Raketlancering Spanje heeft zater dag een begin gemaakt met uitvoering van een eigen ruimteprogramma, door zijn eerste in Engeland vervaardig de raket te lanceren vanaf de basis bij Huelva aan de Atlantische Oceaan. LIMA Een korte maar krachtige aardbeving heelt in Peru aan zeker achtennegentig mensen het leven gekost en grote materiële schade aangericht. President Belaunde Tern heelt opdracht gegeven tot een grootscheepse hulp actie. De meeste slachtoffers vielen in de hoofdstad Lima en de nabijgelegen havenstad Callao. Achtenzestig mensen vonden daar volgens voorlopige cijïers de dood. In Huacho, ruim 130 km ten noorden van Lima, waar zich het epi centrum van de beving bevond, vielen dertig doden. Er worden nog veel mensen vermist. Voor zover bekend zouden zich onder de slachtoffers geen buitenlanders bevinden. De aardbeving deed zich gisteren om 16.41 uur plaatselijke tijd voor en duur de vijftig seconden. De bijna twee mil joen inwoners van Lima renden in pa niek de straat op. terwijl scherven van barstende ruiten neerkletterden en mu ren scheurden. Vele huizen stortten in of werden zwaar beschadigd. In Callao kwamen vijftien mensen om het leven, toen een oude kerk gedeeltelijk instort te. In een straat daar ontstond een die pe scheur van enkele meters breed. De aardbeving was de zwaarste die Peru ooit teisterde. Enkele uren later veroorzaakte een nieuwe, zwakke aard schok opnieuw paniek in Lima. Een zes verdiepingen tellend huis hel de na de beving gevaarlijk, maar ove rigens schijnt geen belangrijke schade aan grote gebouwen te zijn aangericht. Gevreesd woordt, dat het dodencijfer over het gehele land genomen in de honderden loopf. De kracht van de be ving bedroeg zeven op de twaalfpunts internationale schaal. Puente Piedra, 15 kilometer ten noor den van Lima is voor negentig procent verwoest. Ook in omliggende dorpen is de schade groot. Het zuiden van Peru schijnt niet getroffen te zijn. De trans- Amerikaanse verkeersweg, de enige ver binding met Noord-Peru, is ruim 100 km ten noorden van de hoofdstad ver sperd door aardverschuivingen en ook de enige weg naar het midden van het land is geblokkeerd. Over de radio werden de burgers tot kalmte gemaand. De elektriciteit is niet uitgevallen. Ook uit Bogota (Colombia), komen berichten over een aardschok. Over eventuele slachtoffers daar is niets be kend. Peru is, evenals Chili, gelegen op 'n zg. breuklijn in de aardkorst. Gemid deld worden er tien zwakke schokken per dag en vijf wat krachtiger per jaar geregistreerd. In mei 1940 vielen er bij een aardbeving enkele duizenden doden. In 1950 en 1959 eisten aardbevingen ver scheidene honderden mensenlevens. Een door de aardbeving in Peru ver oorzaakte vloedgolf beweegt zich in de ROTTERDAM Op het terrein van de Albatros Superfosfaatfabrieken op de Vondelingenplaat in Rotterdam is maan dagmiddag een grote kraan omgevallen en op een houten werkkeet terecht ge komen. Bij het ongeluk verloor één per soon het leven; twee werden zwaar en drie licht gewond. Het ongeluk gebeurde toen een grote kraan, die werd gebruikt bij de monta ge van de nieuwe fabriek, omknikte. Toen dat gebeurde, hing juist een stuk pijp van 1000 kg in de kabels van de kraan. Door de breuk viel de pijp uit de kabels en sloeg op het dak van een houten werkkeet, waar op dat moment een aantal arbeiders zat te schuilen voor de regen. De pijp viel door het dak heen op de arbeiders. Onder hen bevonden zich het slachtoffer en de ge wonden. Dodelijk getroffen werd de 45-jarige timmerman A. Lodder uit Bolnes. De 39-jarige P. Smulder, een metselaar uit Sint Micheilsgestel en de 60-jarige beto- afwerker A. Frijters uit Fijnaard, die beiden zwaar gewond werden, liggen nog in het Dijkzigtziekenhuis. Drie an dere arbeiders, die bij het ongeluk licht gewond raakten, konden ter plaatse dor een arts worden behandeld. HONOLOELOE President John- van de Verenigde Staten is aan een 17 dagen durende reis door Azië begonnen met hernieuwing van de hoop op een eventuele toenadering tussen de Ver enigde Staten en communistisch China, maar tevens met de waarschuwing dat Amerika in het streven naar vrede niet bereid is de vrijheid op te offeren. Bij zijn aankomst in Honoloeloe, de eerste halfe op zijn reis langs zes Azi atische landen Nieuw Zeeland, Au stralië, Thailand, Maleisië, Zuid-Korea en de Philippijenen, waar hij op 24 ok tober de conferentie over Viëtnam te Manilla zal bijwonen zei Johnson: ..Wij geloven niet in eeuwige vijand schap. Alle haat tussen naties moet eindigen met verzoening. En wij zien uit naar de dag waarop het beleid van continentaal China een dergelijke ver zoening toestaat." Hij voegde daar echter aan toe dat Amerika in Azië zijn verplichtingen zal nakomen, zolang daar gevaar dreigt. Tijdens de vertrekceremonie op de Dulles luchthaven waarschuwde de pre sident ervoor, geen „wonder" te ver wachten van zijn 17 dagen durende reis, zoals het staken van de strijd in Viëtnam. Hij noemde zijn missie echter „hoop vol". De Zuidviëtnamese regering is van plan president Jonson uit te nodigen voor een bezoek, na afloop van de con ferentie van Manilla, die op 24 oktober begint. Dit hebben president Thieu en premier Ky tegenover journalisten ver klaard. Zowel in Zuidviëtnamese als in Amerikaanse kringen meent men dat de president Zuid-Viëtnam kan aandoen als hij op 27 oktober van Manilla naar Bangkok vliegt. Zijn vliegtuig, waarin dan ook genoemde Zuidviëtnamese lei ders naar hun land zouden kunnen te rugkeren, zou dan op een van de gro te militaire bases kunnen landen, waar de president in ieder geval veiliger zou zijn dan bv. in Saigon. richting Hawaii, waar president John son op liet ogenblik vertoeft op door reis naar het Verre Oosten. De vloedgolf zal mogeljjk vandaag de eilandengroep bereiken. De president, die pas vanavond naar Nieuw-Zeeland vertrekt, logeert in een aan het strand gelegen hotel. Welke veiligheidsmaatre gelen er worden getroffen is niet be kend. De laatste maal dat Hawaii door een grote vloedgolf werd getroffen was in 1961. Tweeënzestig mensen vonden daar bij toen de dood. ELSPEET Op de Noordwest-Velu- we zijn mogelijk twee nieuwe gevallen van kinderverlamming geconstateerd. Het aantal patiëntjes zou hiermee op negen zijn gekomen. Het ene nieuwe patiëntje is het ne genjarig dochtertje van de familie Van de Zande te Elspeet, een leerlinge van de hervormde school ter plaatse. Zij is opgenomen in het Boerhaaveziekenhuis te Harderwijk, waar ook een meisje uit Hierden (gemeente Harderwijk) ter verpleging heen is gebracht. Ook haar ziektebeeld vertoont verschijnselen, die in de richting van polio wijzen. WASHINGTON Senator Robert F. Kennedy heeft aan de pers verteld, dat hij is uitgenodigd voor een tweede be zoek aan Zuid-Afrika en dat hij van plan is volgend jaar zomer aan die uit nodiging gehoor te geven. Kennedy, die in juni van dit jaar een veelbesproken reis naar Afrika heeft gemaakt, zei dat hij was uitgenodigd door de stichting Zuid-Afrika. Kennedy heeft bisschop Ed ward Crowther van Kimberly en Koe roeman, het grootste Anglicaanse dio cees van Zuid-Afrika, op zijn kantoor ontvangen. De bisschop, die een Ame rikaanse tournee van zes weken maakt, zei dat de Zuidafrikaanse regering hem uk dusverre toestemming had gewei gerd naar Zuid-Afrika terug te keren. Hij zei echter voornemens te zijn, op 2 november terug te keren, al dan niet met vergunning, per vliegtuig via Lon den naar Johannesburg. Crowther ver telde ook dat senator Kennedy blijk gaf van grote persoonlijke belangstelling- voor de kwestie van Crowthers terug keer naar Zuid-Afrika. De Vallei overgedragen aan een andeïe uitgeefster, zo luidde het bericht in het man nier van 7 oktober j.l Het besluit tot die over dracht zal de voormalige uit geefster niet gemakkelijk zijn gevallen. Zich losmaken van een zaak, waarin gedurende 40 jaren in familieverband is gewerkt, is geen geringe aan gelegenheid. Aan de andere kant zc(l het voldoening ge schonken hebben een courant te hebben gebracht op een peil met een zodanige lezers kring, dat deze vatbaar was voor omzetting tot een dag blad. T enminste drie groepen kunnen bij deze verandering als geïnteresseerden worden aangemerkt. De nieuwe uitgeefster, die tot taak heeft een in elk op zicht leesbare courant te bren gen met voor haar zelf een economisch aanvaardbaar ex ploitatie-re sul taat. De abonnee, die moet kun nen rekenen op een onpartij dige voorlichting en bericht geving inzake regionaal en an der nieuws. De adverteerder, die van dag tot dag die mededelingen kan plaatsen, welke voor zijn toekomstigeclientèle van belang zijn of een hem voor zijn aanbieding of vraag nog onbekende belangstelling wil contacten. Wegeners Couranten Con cern heeft in het verleden ge toond voldoende ervaring op dit brede terrein te hebben om met vertrouwen de komst van het dagblad „De Vallei tegemoet te zien. Een regionaal dagblad voor Veenendaal en wijde omtrek is een toe te juichen ontwik keling m. i., waarbij past de beste wensen uit te spreken aan het adres van de uitgeef ster' en de redactie met haar staf van medewerkers. Hazenberg, Burgemeester Veenendaal VEENENDAAL Burgemeester mr. dr. J. Hazenberg zal met nog vyf andere Veenendalers maandagavond, 24 oktober, een bezoek brengen aan het Koninklyk Paleis in Soestdijk. In de paleistuin zal die avond een grote tent staan opgesteld, waarin in tegenwoordigheid van de koninklijke familie een ryk gevarieerd pro gramma zal worden uitgevoerd, met medewerking van vele vooraanstaande Neder landse kunstenaars. Dit evenement wordt georganiseerd door de Stichting Nederlands Comité Vluch telingenhulp 1966 en dient als ondersteuning van de landelyke actie die ten bate van dit fonds gevoerd zal worden. Van dit programma zal de N.T.S. een reportage maken. Naast de burgemeester zyn de heren drs. H. Hiensch, con-rector van het Christelyk Lyceum, J. C. Griffioen, leraar aan de Chr. Technische Talmaschool, G. Verheul, hoofd van de Hervormde mulo aan de Geerseweg, A. van Dyk, bode der gemeente Veenendaal en J. Beijer, journalist, voor een bezoek aan de paleis tuin uitgenodigd. Binnenkort zal men ook in onze omgeving in de gelegenheid zyn de actie daad- werkelyk te steunen als er gecollecteerd zal worden. Inmiddels heeft het plaatselijk comité tevens een rekening geopend op de AMRO-bank te Veenendaal. VEENENDAAL De Veenendaalse mantelfabriek Speciaal heeft aan negen tien personeelsleden ontslag aangezegd. Hierbij zijn vijftien vrouwen, die niet in vaste dienst bij het bedrijf waren, maar er alleen 's morgens gedurende drie en een half uur werkzaamheden uitoefenden. De overige ontslagenen zijn twee Marokkanen en twee jeugdi ge werknemers, die op de perserij werk ten. Een van de directeuren, de heer H. van Schuppen deelde mee, dat het ont slag voortvloeit uit de per seizoen wis selende personeelsbezetting. „De dames werkten hier alleen in de drukke perio den en het kwam wel vaker voor dat een deel van hen het bedrijf verliet. Tot nu toe ging het alleen om kleine hoeveelheden, nu eens drie, dan weer vijfenz. u gaat er toevalligerwijs een groter aantal tegelijk. Een andere oorzaak is onze school, waar jonge meisjes worden opgeleid tot modinette. Dit jaar zijn er veel meisjes, die daar het vak hebben geleerd, op de ateliers ter ^htgekomen, meer dan anders het geval was. En wat de Marokkanen be treft, dat lijkt ons geen aangelegenheid om ongerust van te worden. Dat komt wel vaker voor De heer Van Schuppen zei verder nog ,dat de ontslagen geen verband hielden met de huidige conjuncturele ontwikkelingen, die al op verschillende plaatsen tot inkrimping van personeel hebben geleid. Inmiddels hebben de vakbondsbestuur ders van Unitas en de Eendracht te kennen gegeven er teleurgesteld over te zijn, dat de mantelfabriek hen niet van tevoren op de hoogte hadden gesteld. Toen de heren J. H. Havinga en L. R. A. Ester van „Unitas" gisteren van 't ontslag hoorden, was zijn eerste com mentaar: „Wij weten nog van niets". Later op de dag zijn zij met de direc tie van de fabriek overeen gekomen, dat er een nader overleg zou plaats vinden. „De ontwikkelingen hebben onze vol le aandacht", zo verzekerde men ons. Jhr. mr. L. H. N. F. M. Bosch ridder van Rosenthal, burgemeester van Rhenen, met wie een onzer redac teuren in dit eerste nummer van het Dagblad „De Vallei" een gesprek had (zie pag. 5). MOSKOU De Cubaanse president Osvaldo Dorticos en de minister van de Strijdkrachten, Raul Castro, zijn in Moskou aangekomen als gast van de Russische regering het centraal comité van de Russische communistische par tij, aldus het persbureau Tass. De komst van de Cubanen was een verrassing voor buitenlandse waarne mers. In Moskou wordt op het ogenblik een communistische topconferentie ge organiseerd, waarvoor de Poolse leiders Cyrankiewicz en Gomoelka en de Hon gaarse partijleider Janos Kadar reeds geaariveerd zijn. Ook zijn partij- en re geringsleiders uit Oost-Duitsland, Tsje- cho-Slowakije, Bulgarije en Roemenië in de Russische hoofdstad. Tot dusver hebben slechts zes van de 14 communistische staten nog niet aan gekondigd dat hun leiders naar Moskou zullen gaan. Deze landen zijn China, Al banië, Noord-Viëtnam, Noord-Korea en Zuid-Slavië. De kern van een diepe ooeaande- pressie bereikte vanmorgen de Zuid kust van Ierland. De depressie wordt omringd door een gebied met storm achtige winden, dat tot de ingang van het Kanaal reikt. Tot over het zuiden van de Noordzee nam de zui delijke wind hard toe. De uitlopers van een regenzone, die behoort bij het front van de depressie, bereikten vanmorgen het zuidwesten van ons land. De depressie trekt nu sterk vertraagd en in diepte afne mend naar West-Engeland. In ons land gaat de wind uit zuid tot zuid west waaien. Ér wordt onstabiele lucht aangevoerd, waarin enkele buien voorkomen. Het weer blijft dus wisselvaliig. In de temperatuur komt niet veel verandering, volgens het K.N.M.I. te De Bilt. VEENENDAAL Op uitnodiging van de Veenendaalse Winkeliersvereni ging „Handel en Nijverheid" hebben zich enkele personen bereid verklaard om zitting te nemen in een voorlopig bestuur van een Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer. Dit voorlopig bestuur gaat de defini tieve grondslag leggen voor een nieu we plaatselijke VVV, omdat vorig jaar de oude VVV ontbonden werd. In het voorlopig bestuur hebben zit ting genomen mevr. Tak-Krüger en de heren D. van Manen (gemeente-secre taris), B. Bos, C. van Hardeveld, D. Hup, H. Vroon, De Zeeuw en Zilstra. RHENEN De 71-jarige heer D. W. S, Spijker, die vrijdag 30 septem ber jl. in het Julianaziekenhuis moest worden opgenomen met kolendampver giftiging, is zondag aan de gevolgen overleden. Zijn echtgenote, kwam vori ge week eveneens door kolendampver giftiging om het leven. SCHERPENZEEL Maandagmiddag is de 47-jarige Scherpenzeler A. Voskui len dodelijk verongelukt, toen hij met zijn bromfiets >n botsing kwam met een vrachtwagen, bestuurd door de heer v.d. B. uit Scherpenzeel. Het ongeluk ge beurde op de hoek van de Lindenlaan en de Beukenlaan. Het slachtoffer heeft d- vrachtwagen, die de Beukenlaan in draaide waarschijnlijk niet of te laat op gemerkt. Hij werd op slag gedood. Het slachtoffer was gehuwd en had twee kinderen. SCHERPENZEEL De hee B. Val kenburg Tzn. heeft besloten voor zijn raadslidmaatschap te bedanken. Het C.H.U.-raadslid geeft als reden voor zijn besluit drukke werkzaamheden op, die veel tijd in beslag nemen. Inmiddels doen in Scherpenzeel geruchten de ron de, dat de heer Valkenbur0 bedankt zou hebben wegens moeilijkheden binnen de fractie. Wegens verblijf in het buiten land kon hij ons daarop geen nader commentaar geven. Hij zal aanblijven als voorzitter van de C.H.U., afdeling Scherpenzeel. De heer Valkenburg is jarenlang wethouder geweest.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1