Veenendaals dagblad Formateur Schmelzer polst KVP en ARP In Peru nu 117 doden Grote geheimhouding in Moskou bij topgesprek Buiten Plank door voorruit doodt automobilist Mr. Cals acht langdurige crisis onverantwoord Snelle groei herv. kerk Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Geen verdere ontslagen bij de mantelfabriek Opdracht wordt ruim opgevat Luretei-tiedje Ds. VROEGINDEWEY: TE beledigend voor WEINIG PREDIKANTEN Koningin Gisteravond voor tv geïnterviewd Onbestendig Lijmen" niet aannemelijk Koningin en prinses Margriet naar Londen vertrokken DAGBLAD „DE VALLEI7 Raadslid Verhoeks legt functie neer Burgemeester opent mobiele kleuterscholen DYNAMISCH P.v.d.A ln afwachting van verdere aansluitingen is te bereiken onder nummer 3 9 5 5 YANKEE ONGELUKKIG HARTVERWARMEND Overbelast Kerkbezoek Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red). Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op dl, do en za 1-10 woorden 1,50, ieder woord meer 15 cent Woensdag 19 oktober 1966 - 40e Jaargang no. 83 v (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Drs. W. K. N. Schmelzer, de fractievoorzitter van de K.V.P., die dinsdag van de Koningin opdracht kreeg een kabinet te vormen, vat zijn taak ruim op. De tekst van de opdracht laat de mogelijkheid open, dat niet tot kamerontbinding of vervroegde verkiezingen behoeft te worden overgegaan, aldus verklaarde de formateur dinsdagavond op een persconfe rentie. Zoals in brede kring werd verwacht, heeft de Koningin dinsdag de heer Schmelzer ontvangen en hem, aldus het officiële communiqué van het kabi net der koningin, opgedragen een kabinet te vormen. Volgens de gewoonte, heeft de heer Schmelzer de Koningin verzocht deze opdracht in beraad te mogen houden. De formateur zal zo spoedig mogelijk meedelen of hij deze opdracht kan aanvaarden. tal zaken een snelle werkwijze noodza kelijk maken. Dit kan echter worden doorkruist door factoren, waarop hij geen invloed kan hehben, h.v. het re sultaat van een bepaald fractieberaad of door personen, die zich in het bui tenland bevinden. 99 De kabinetsformateur, drs. W. K. N. Schmelzer, gaf gisteravond een pers conferentie in „Nieuwspoort" te Den Haag. LIMA Het aantal doden als ge volg van de aardbeving die gisteren Pe ru trof is tot 117 gestegen. Verwacht wordt dat dit cijfer nog hoger zal wor den. Er zijn honderden gewonden. Er wordt een vloot reddingsschepen samengesteld om de door aardverschui vingen getroffen havenstad Huaclio te ontzetten waar 90 procent van de hui zen is verwoest en zeker 41 mensen zijn omgekomen. Een hevige aardbeving heeft dinsdag ook de hoofdstad van Columbia. Bogota, getroffen. Onder de bewoners van hoge gebouwen in het centrum brak paniek uit. Bijzonderheden over eventuele slachtoffers en de omvang van de scha de ontbreken nog. Dinsdagmiddag had drs. Schmelzer al een onderhoud met do demissionai re minister-president, mr. Cals. Dit ge sprek had plaats op het kabinet van de minister-president en duurde van kwart over drie tot ongeveer kwart voor vijf. Volgens drs. Schmelzer, ging dit on derhoud over de vraag welke belang rijke aangelegenheden op korte termijn moeten worden afgedaan. Vanmorgen om half twaalf ontving de formateur de waarnemend voorzit ter van de KVP-fractie, de heer C. J. van der Ploeg, en om drie uur zou de fractievoorzitter van de ARP. de heer B. Roolvink, zijn opwachting bij hem maken. Dat de heer Schmelzer het eerst met de leiders van deze fracties besprekingen voert. houdt naar zijn mening verband met het feit. dat deze fracties in hun zakelijke benadering van de problematiek de meeste ver wantschap vertonen. Bij de KVP-fractie is er zorg over de uitgavenstijging, terwijl bij de AR- fractie vooral de dekking zwaar ligt. Bij beide fracties is er zorg over de vraag of er een voldoende evenwichti ge dekking is voor nu en in de toe komst. Over verdere stappen wilde de formateur op dit ogenblik geen mede delingen doen. De heer Van der Ploeg zou dinsdagavond "al door de forma teur zijn ontvangen, ware het niet, dat hij momenteel in Straatsburg een ver gadering bijwoont van het Europese parlement. De tekst van de opdracht heeft een dynamisch karakter, betoogde drs. Schmelzer, Daaruit blijkt, dat een aan- MOSKOU In strenge geheimhou- zullen vliegen, waar zij getuige zullen ding zijn dinsdag in Moskou de bespre kingen begonnen tussen de leiders van negen communistische landen. Het ge zelschap vergaderde volgens betrouwba re bronnen in een buitenhuis „ergens in de buurt van Moskou". Communis tische kringen meenden te weten dat het ideologische conflict met China en uitbreiding van de hulp aan Noord-Viet nam de voornaamste punten van be spreking vormden en dat de communis tische leiders vervolgens militaire oefe ningen hijwoonden. Verwacht wordt, dat partijleider Brez- njef en zijn gasten heden naar het Rus sische ruimtevaartcentrum in Baikonoer zijn van een of andere spectaculaire proef. De geruchten variëren van een bemande ruimtevlucht tot een demon stratie met de modernste raketten. Aan de besprekingen nemen partijlei ders en ministers van Defensie uit Rus land. Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije, Roemenië, Bulgarije, Oost-Duitsland, Cuba en Mongolië deel. De conferentie is volgens deze zegs lieden bijeengeroepen om de Chinese kwestie, vooral wat betreft de „culture le revolutie" te bespreken. Verwacht wordt dat stappen zullen worden geno men om China te isoleren in het com munistische kamp. De andere reden tot het houden van de conferentie is vol gens zegslieden de behoefte aan vereni ging van de communistische hulp aan Noord-Viëtnam. Hiertoe werd reeds in juli op de vergadering van het War schau-pact in Boekarest besloten, maar China weigerde hieraan mee te werken. De vraag of de opdracht de moge lijkheid irhoudt van het weigeren van het ontslag van het kabinet-Cals, be antwoordde drs. Schmelzer met de op merking, dat dit wel een ruime inter pretatie van de opdracht is. Lijmen van de breuk achtte de heer Schmelzer op dit moment uitgesloten. Het is een heel duidelijk punt, dat het kabinet in zijn geheel ontslag heeft aangeboden. Het kabinet-Cals heeft zich solidair ge toond. Hoever die solidariteit gaat in een andere fase. moet ik in het midden laten, aldus drs. Schmelzer. Dit staat niet te mijner beoordeling, zo voegde hij hieraan toe. Hij had alle begrip voor het standpunt van het kabinet- Cals, dat het geen vervroegde verkie zingen kan uitschrijven en daarmee doen alsof er niets is gebeurd. Samenwerking inet de PvdA sloot hij in de toekomst niet uit, maar nu gaat het er, volgens hem, om wat reëel mo- DEN HAAG Koningin Juliana is vanmorgen, in gezelschap van prinses Margriet, oni even over tien per vlieg tuig van de vliegbasis Soesterberg ver trokken voor een onofficieel bezoek van enkele dagen aan Londen. De Koningin zal daar een aantal in stellingen bezoeken, waartoe in juni van dit jaar, toen H.M. eveneens in Londen was, geen gelegenheid bestond. Vandaag bezoekt de Koningin het Ne derlands Koopvaardijcentrum. terwijl zij morgen zal aanzitten aan een lunch van het Carpenter's Guild, waarvan zij erelid is. Op het programma staat verder een bezoek aan het Netherlands House, een tehuis voor werkende meisjes. Koningin en Prinses zullen tijdens het verblijf in Londen te gast zijn bij prinses Alice, gravin van Athlone, een nicht van wij len koningin Wilhelmina. gelijk is. De vraag of ministers uit het demissionaire kabinet van de nieuwe regering deel zouden kunnen uitmaken, kon drs. Schmelzer niet bevestigend beantwoorden, maar hij wilde het niet bij voorbaat uitsluiten. De heer Schmelzer was van oordeel, dat een formateur niet altijd minister president moet worden. Als fractielei der kan hij soms voor het land van meer nut zijn dan als premier. Het gaat nu om een kabinet voor een kor te tijdsperiode en daardoor is het denk baar, dat een kabinet met een niet uit gesproken politieke signatuur optreedt. Drs. Schmelzer zei van een dergelijk kabinet ook niet de leiding op zich te kunnen nemen. Dat de formateur zijn werk niet ver richten zal op een officieel regerings bureau, is het gevolg van zijn stand punt, dat het in ieder geval eleganter is het werk geheel in zijn eigen kan toor te doen. Op de vraag waarom hij geen infor mateur is geworden, maar wel forma teur, antwoordde drs. Schmelzer. dat van een periode van informatie geen snelle oplossing te verwachten is. (Van onze Haagse redactie.) DEN HAAG Enkele inwoners van Tiel overwegen hij de plaatselijke poli tie een klacht in te dienen tegen het Lurelei-eabaret. Zij menen, dat het lied je „Arme ouwe, blijf maar zitten op je troon" in hoge mate beledigend is voor de Koningin. Het liedje komt voor in het programma „Relderelderel", dat 27 oktober in Amsterdam in première gaat, maar in Tiel zijn voorpremière be leefde. Ongeveer een derde van het publiek reageerde op het bewuste liedje met kreten als: „Schunnig!", „Proleet!" en „Schandalig!" en verliet daarop de zaal. Onder degenen die het niet langer konden aanzien was de erevoorzitter van de Tielse Oranjevereniging, dokter Roosdorp. De heer Roosdorp zei ons best kritiek op het Koninklijk Huis te kunnen ver dragen, „maar het moet niet op een grove manier gebeuren. Wim Kan heeft ook kritiek op onze koninklijke familie, maar zijn kritiek is fijntjes en aanvaard baar; er zit humor in. Dokter Roosdorp gaf toe, dat de zaal bij voorbaat door de cabaretiers was gewaarschuwd dat het lied moest wor den gezien als het lied van een provo- jongen, „die nu eenmaal dingen zegt, die gezegd moeten worden". Volgens Lurelei, bleek uit het feit, dat het me rendeel van het publiek niet wegliep, dat er in Tiel toch ook waardering voor het lied bestaat. HOOFDDORP De 57-jarige technisch hoofdambtenaar J. de Jongli uit Haar lem is maandagavond om het leven gekomen, doordat een plank de voorruit van zijn personenauto binnenschoof en hem ernstig aan het hoofd verwondde. Het ongeluk gebeurde op het kruispunt Kruisweg-Aalsmeerderweg in de Haarlemmer- RV in en was vermoedelijk afkomstig van meer. De plank droeg als opschrift een vrachtauto. 0 De 22-jarige heer C. G. Mulder uit Utrecht is dinsdagmiddag omstreeks twaalf uur om het leven gekomen toen hij op de rijksweg Den Haag - Utrecht met een tegenligger in frontale botsing kwam. Het ongeluk geheui J op de zui delijke rijbaan van deze weg, die in verband met afsluiting van de noorde lijke rijbaan voor herstelwerkzaamhe den voor verkeer in beide richtingen wordt gebruikt. De heer Mulder reed met zijn auto vanaf de zijweg uit Bo degraven tussen twee auto's van een fi le op de rechterweghelft door en kwam toen hij zich op de linkerhelft be vond met een tegenligger in botsing. Zijn ook in de auto zittende moeder werd licht gewond, evenals de bestuur der van de tegenligger. 0 De 29-jarige ongehuwde heer A. De- lissen uit Castenray is gisternacht, toen hij terugkeerde van de kermis in Gennep, op de rijksweg Nijmegen - Venlo onder Bergen met zijn auto op de linkerweghelft tegen een boom ge botst en om het leven gekomen. 0 Door het overlijden van de 74-jarige heer J. H. Zoet uit Hilversum in de Mariastichting te Haarlem is het aan tal slachtoffers van het verkeersonge- '"Poen we in een fraaie, natuurlijke bostuin van een der Veluwse dorpen een boom op het gras zagen met langgesteelde, grote en diep-in- gesneden, gezaagde bladeren, dacht ik onmiddellijk met een vreemde es doorn te doen te hebben en zeker niet met een familielid der toverhazelaars, die we om hun gele spinnekopbloe- men in de vroege lente zozeer waar deren. Haast in geen hof ontbreekt de Hamamelis mollis, maar nooit zien wij ze anders dan in struikvorm. Onze gewaande „esdoorn" behoort even wel echt tot de clan, al kan hij dan in de moerassen van Florida hoger worden dan 25 m. Het was n.l. de Amerikaanse sweet gum - of amber- boom, uit liefhebbershand daar bij zijn landse woning gepoot wegens de uitzonderlijk fraaie herfstkleur van vlammend rood. Hij haalt hier echter nauwelijks de 15 m en zal ook na ettelijke jaren weinig hoger worden. Als bijzonderheid kan worden ge meld, dat in bast en lover een gele, geurende hars voorkomt, lijkend op de amber, als uitscheidingsprodukt van de potvis, het oude „drakespeek- selder bijgelovige zeevaarders uit de gouden eeuw. De stof staat bekend in de fabricage der parfumerie. Onze Liquid-ambar, dc amberboom, herin nert er in zijn naam aan, want ge kunt hem herleiden tot „geurige hars". Op deze eigenschap wil ik die vreem deling in de Gelderse tuin toch nog eens benaderen. 19 okt. '66 A. B. WIGMAN (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De demissionaire mi nister-president, mr. J. Cals, acht een lange duur van de kabinetscrisis onver antwoord, omdat binnenkort over enke le belangrijke zaken moet worden be slist, waaronder de zeer moeilijke kwes tie van het loonbeleid. Het kabinet heeft geen verantwoording voor kamerontbin ding willen nemen, omdat het dan nog drie maanden - tot de verkeizingen - zou moeten regeren zonder voldoende vertrouwen van de meerderheid der Tweede Kamer. Het kabinet zou dan onvoldoende gezag hebben voor de zwa re beslissingen, die voor de deur staan. „Dit is de enige reden, waarom wij de Koningin niet hebben gevraagd om ka merontbinding", zo zei mr. Cals gis teravond in een tv-gesprek vanuit het perscentrum Nieuwspoort hi Den Haag. Mr. Cals wilde zich niet uitlaten over de vraag van K.R.O.-interviewer Ad Langebent, of hij een mogelijkheid zag de breuk tussen kabinet en kamermeer derheid te lijmen in die zin, dat het kabinet tot de verkiezingen zou aanblij ven. K.V.P.-voorzitter mr. Aalberse zei in de tv-uitzending, dat demissionaire ministers zeker op kandidatenlijsten van de K.V.P. zouden kunnen komen, als zij daar zelf geen bezwaar tegen had den. De heer Cals was niet duidelijk, maar hij wilde er voor de televisie niet over discussiëren. Wel verklaarde hij te hopen, dat de persoonlijke verhoudin gen met partijgenoten niet door de ge beurtenissen zouden worden bedorven. „lk geloof, dat er geen ongelukkiger moment voor een kabinetscrisis zou kun nen zijn", aldus mr. Cals. Hij verklaar de, dat het kabinet het gevoel had, dat er een gebrek aan vertrouwen in de Kamer bestond. Daarom had h(j duide lijkheid geëist. Anders kon het kabinet de zware taken, bijvoorbeeld de loon- problematiek, niet uitvoeren. Er is volgens hem geen sprake van medeschuld van de P.v.d.A.-fractie in de Tweede Kamer aan de crisis. Het standpunt van het kabinet over de mo- tie-Schmelzer, die tot de val van het kabinet leidde, stond vast voordat de P.v.d.A.-fractieleider Nederhorst zich er over had uitgesproken. Mr. Cals toonde zich bijzonder teleur gesteld over de huoding van de K.V.P.- fractie. De situatie is onduidelijk. De motie-Schmelzer zag hij als een uiting van gebrek aan vertrouwen; de fractie ziet hel echter niet zo. „De heer Schmelzer heeft gezegd: „Ik heb niets tegen het regeringsbe leid. Wij zouden dan de verkiezingen kunnen ingaan met de leuze: Voor Cals - stem Schmelzer", zei hij iro nisch. Mr. Cals vertelde, dat in zijn gezin diepe teleurstelling heerste na de val van het kabinet. Hij had echter ook ze ker tweehonderd brieven met „hartver warmende reacties" ontvangen, ook van kopstukken uit de K.V.P. Drie anonie me brieven bevatten opmerkingen als „Fijn dat je uit het Catshuis moet"! Ook had hij een lijst met honderd handtekeningen gekregen met de vraag of hij voorzitter wilde worden van een nieuwe partij. Hij vond het benauwend, dat een aantal briefschrijvers zich bij zonder fel tegen de K.V.P.-fractie keer de. Partijvoorzitter mr. Aalberse verklaar de, dat nog maar moet blijken in hoe verre men in de achterban van de K.V.P.-fractie, met name in N.K.V.- kringen, bet oneens is met het beleid van de Tweede-Kamerfractie. Vrees voor de verkiezingen had hij in het geheel niet. luk op de Heemsteedse Dreef in Heem stede, op vrijdagavond j.l. gestegen tot vier. De 75-jarige heer J. Valkenier reed op die avond met zijn personen auto van de Lanckhorstlaan de voor- rangsweg Heemsteedse Dreef op. Een grote vrachtauto reed de auto aan met het gevolg, dat de heer Valkenier, zijn echtgenote en mevrouw Zoet op slag dood waren. De heer Zoet werd in zorg wekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd en is daar thans overleden. Beide echtparen woonden in Hilversum. RHENEN De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkie zing van de raad van de gemeente Rhenen deelt mede, dat vanaf heden ter gemeentesecretarie voor een Ieder ter inzage is neergelegd een besluit tot benoeming van de heer J. Wisgerhof (SGP) tot lid van de gemeenteraad, in verband met het bedanken als raads lid van de heer W. Verhoeks (SGP). Officieel is niet bekend om wel ke redenen de heer Verhoeks voor de functie van raadslid heeft bedankt. In politieke kringen fluistert men dat hij tot dit besluit is gekomen onder druk van het bestuur van zijn kiesvereni ging. dat het niet eens zou zijn geweest met het samengaan van de SGP-raads- leden met de Pv.d.A. en de C.H.U. bij de verkiezing van de twee wethou ders. De heer Wisgerhof nam als nestor in de laatste raadsvergadering van de vo rige zittingsperiode afscheid. Daar hij op de huidige kandidaten lijst de derde plaats inneemt, komt hij opnieuw voor een benoeming in aan merking. De stichting tot oprichting en instand houding van chr. kleuterscholen te Veenendaal heeft burgemeester mr. dr. J. Hazenberg bereid gevonden de rij dende kleuterschool op het Coniferen- plein en het mobiele lokaal bij de school „de Zonnehoek" officieel in ge bruik te stellen. Deze officiële ingebruikneming vindt plaats op donderdagmiddag 20 okt. in tegenwoordigheid van talrijke genodig den. Het lokaal bij „de Zonnehoek" aan de Zonnebloemstraat is daarna te bezich tigen van 's avonds half zeven tot half acht. VEENENDAAL In tegenstelling tot de landelijke cijfers, die een nog steeds groeiende onkerkelijkheid te zien geven, neemt de Nederlandse Her vormde gemeente in Veenendaal vrij sterk toe. Op 1 juli van dit jaar ston den bij het kerkelijk bureau bijna acht tienduizend leden geregistreerd. Dit aantal houdt een stijging in van onge veer vierhonderd vergeleken met de zelfde datum van vorig jaar. De Ned. Hervormde predikant ds. A. Vroegin- dewey ziet deze getallen als een stimu lans voor de kerk om op de ingeslagen weg voort te gaan. „Opvallend is ook", zo zei hij, „dat wij een bijzonder groot aantal catechisanten hebben. Elke wijk heeft er toch wel twee- a driehon derd en landelijk gezien neemt Vee nendaal daardoor een uitzonderlijke positie in." In een van de vertrekken van het hervormde bejaardencentrum „De En- gelenburgh", nog altijd het blakende voorbeeld van Veenendaalse kerkelijke voortvarendheid, vertelde de predikant dat ook de kerkgang een periode van gestage groei doormaakt. „Ook al weer in tegenstelling tot andere ge meenten", zo stelde hij, „elders zie je hoe de onkerkelijkheid aan de kerk gang knabbelt. Het is een slepend slij- tage-proces, waar we als kerk iets aan moeten doen. Daarom is het de zaak zo dicht mogelijk bij het Evangelie te blijven Hervormd Veenendaal kent twee ver takkingen, waarvan de „grote kerk" die door da. Vroegindewey en vijf collega's wordt geleid, verreweg de grootste is. De andere tak, de Buiten gewone wijkgemeente in wording „So la Fide" is van recentere datum en haar leden zijn vooral geconcentreerd in Veenendaal-Zuid. Volgens offficiële cijfers van de hervormde kerk behoor den op 1 juli van dit jaar 2674 leden tot „Sola Fide". De dominee: „U vraagt of Sola Fide niet een eigen, afzonderlijke gemeente is geworden. Wel, de beide richtingen horen nog steeds bij elkaar. Zij vor men samen het beeld van de hervorm de kerk in Veenendaal, zonder een van de twee zou dat beeld niet compleet zijn Uit het feit, dat de leden van Sola Fida in „zuid" het sterkst zijn verte genwoordigd ken men afleiden dat ve le „import-gezinnen" tot deze gemeen te behoren. De. Vroegindewey deelt deze conclu sie want hij stelt: „Daar wonen 880 buitengewone hervormden, om hen maar even zo te noemen, maar in noord is het aantal slechts 232. Zoals U weet behoort de noord-wijk tot het oude Veenendaal, waar maar weinig gezinnen wonen, die van buiten zijn gekomen De predikanten van de „grote" her vormde kerk zijn. als men het aantal onder hen ressorterende kerkelijke eenheden in aanmerking neemt, zwaarder belast dan hun collega's van Sola Fride. Ds. Vroegindewey is van oordeel dat er daarom van overbelasting sprake is. „Terwijl men in andere kerken als regel stelt, dat een predikant de herders staf dient te voeren over niet meer dan duizend delen, hebben onze predikan ten gemiddeld de zorg over duizend pastorale eenheden. Met die laatste term worden gezinnen en alleenstaan den aangeduid. De situatie is urgent. Als U bedenkt hoeveel gezinnen er straks bij zullen komen als „De Engelenburgh" volge bouwd is, wordt de noodzaak van een zevende predikant nog duidelijker. Zo gauw de financiële positie van de gemeente zich er toe leent, hopen we aan de overbelasting een einde te ma kenwellicht dat het over niet al te lange tijd al zo ver is." Nog even terug naar de groei van de gemeente. Is die groei te verklaren? „De mensen, die uit andere plaatsen naar Veenendaal komen om zich hier te vestigen worden geïmponeerd door al het kerkelijke dat onze plaats heeft. Wij hebben dat onder meer geconsta- teert toen de Sionskerk werd gebouwd. Aanvankelijk leefde bij ons de ge dachte, dat die wijk daar wat moeilijk van de grond zou komen in die zin, dat het kerkbezoek nog niet zo gewel dig zou zijn. Het tegendeel is geble ken Ds. Vroegindewey, die uit een pre dikantengeslacht stamt, kwam in 1947 naar Veenendaal om de vierde predi kantsplaats te bezetten. „Ik heb de ge meente hier kerkelijk zien groeien en zien opleven, er is veel tot stand ge bracht en we moeten nog steeds voor uit kijken. Teruggang is ontmoedigend, vooral voor een dominee VEENENDAAL Dinsdag is er tussen de directie van de mantelfabriek Speciaal en vertegenwoordigers van de vakbonden overleg gepleegd aangaande de ontslagen, die negentien personeelsleden van dit bedrijf hebben getroffen. Daarbjj /.(Jn de vakbondsbestuurders tot de overtuiging gekomen, dat interne reorganisatie en de per seizoen wisselende arbeidsbezetting de oorzaken van het ontslag zijn. De wintercollecties, waarnaar in voorgaande jaren omstreeks deze t(jd al veel vraag bestond, zijn nu voornamelijk door de aanhoudende lioge tem peratuur pas laat de fabriek uit gegaan. De vraag naar de wintermantels was om die reden minder groot dan voorheen het geval was. Aanvankelijk leefde bij de vakbonden de vrees, dat de ontslagen gezien moes ten worden als het begin van een ontwikkeling die nog tot verdere inkrimping van het personeel zou leiden. Na het gesprek met de directie bleek deze angst ongegrond te zijn. l^en depressie, die dinsdag b(j Zuid- Ierland lag, verplaatste zich naar de Ierse Zee en vulde nog slechts langzaam op. Een brede zone met krachtige tot harde winden strekt zich van de Oceaan tot het zuidelijk gedeelte van de Noordzee uit. Deze winden voeren onstabiele lucht aan, waaruit in Zuid-Engeland en West-Frankrijk plaatselijk zware buien vielen, hier en daar zelfs met onweer. De depressie zal langzaam naar Schotland trekken, waarbij in ons land een zuidwestelijke wind blijft waaien. Naast opklaringen, zullen plaatselijk weer enkele buien kunnen voorkomen. De temperaturen zullen wellicht iets lager worden, maar een daling van enige betekenis wordt door het KNMI. te De Bilt, niet verwacht.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1