Veenendaals dagblad Johnson thans in Australië W Nojj 30 zieken na Zes kalveren in Scherpenzeel bij brand afgemaakt VLEES Balletles voor OBK majorettes In V eenendaai nog een winkeliersvereniging W aterleidingtarieven Breuk in „solidariteit" van kabinet-Cals onderling? gaan weer omhoog Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei weekend-systeem HOOFD SCHOTEL In de toekomst ook inenting tegen mazelen in DKTP-cocktail? Formatie komt op gang Redelijk weer Mr. Biesheuvel nam voor tv voorzichtig afstand Ky lijmt zijn kabinet Jager ij VIETNAM Van gronden tot glanzen voor zessen klaar! „OVER TE PRATEN" Olifanlen moesten worden opgeruimd Zwendel in Oostenrijk bij wegenbouw Patrimoniumlaan op eigen benen Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaai. Telef. 08385-3550 (adm.)t 3757 en 3955 (red). Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Reel.bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1.50. ieder woord meer 15 cent Donderdag 20 oktober1966 - 40e Jaargang no. 84 De eerste politicus, die gisteren door kabinetsformateur drs. Schmelzer, voor overleg in diens kantoor werd ontvangen, was de waarnemend fractieleider van de K.V.P. in de Tweede Kamer, de heer Van der Ploeg. Voor hij naar binnen ging, moest deze eerst nog even met de taxichauffeur afrekenen. WELLINGTON Op zijn Azaiatische reis heeft president Johnson vanoch tend de basis Ohakea op Nieuw-Zeeland verlaten. Hij is per vliegtuig onderweg naar Canberra, de hoofdstad van Austra lië, waar hij vanochtend aankwam. autorit die president Johnson don derdagmiddag plaatselijke tijd door de Niieuwzeelandse hoofdstad Wellington maakte, is een nachtmerrie geworden voor degenen die voor zijn veiligheid zorg moesten dragen. De open auto werd verscheidene malen door een ent housiaste menigte tegengehouden en de president moest vele handen drukken. Af en toe richtte Johnson door een luid- V^dór 15 oktober kan de jagersman zich eigenlijk niet recht ont plooien, tenzij hij eenden in zijn veld heeft. Na 24 juli kon hij beginnen met kruit en lood op de wilde, 18 augus tus volgden de slobeenden en talin gen, terwijl 1 september de jacht op de overige eendesoorten en ganzen werd geopend. Dit ziet er vrij indruk wekkend uit, maar heeft voor de Veluwse weidman weinig betekenis, indien hij geen rechten heeft op de rivieren en steenovenputten. Ook de watersnippen vallen te verwaarlozen. De patrijzen, die op 1 september aan de lijst konden worden toegevoegd, zijn dun gezaaid en we mogen gerust zeggen, dal voor de jachtliefhebbers in ons Gelderse gewest de pret pas goed begonnen is op de 15e oktober met de openstelling van het seizoen op fazanthanen en -hennen, hout snippen en hazen, durende tot oud jaar of 31 januari. We zien ze alweer in de winkel en etalage van de poelier: warm-chamois houtsnippen, het oog vreemd achterin de kop, haanfazanten met een gevederte, nog in de dood stralend met oosterse gloed en volle hazen al in de halve winterpels, peper-en-zoutkleurig van dos. Schoten weerklinken langs de bosrand, op de hei, over de akkers en weilanden, want geen groenrok, die er de lijd voor kan vinden, blijft thans thuis en met wat geluk keert hij met een gemend tableau terug. Hier en daar weet ik een lepelman als stam gast op een bosweitje en achter de boerderij. Op de laatste plaats is Lampe veilig, want de jacht is er niet verpacht. Als hij nu maar binnen de beschermende grenzen blijft en mits geen ongepatenteerde geweerdrager hem naar het leven staat. 20 oktober '66 A. B. WIGMAN dpreker enkele woorden van 'dank tot de duizenden langs de route. Met enige vertraging kwam Johnson bij het parlementsgebouw aan, waar hij o.a. de leden van het Nieuwzeelandse kabinet ontmoette. Premier Keith Hol- yoake zei later, dat hij met de presi dent gesproken had over de initiatieven die mogelijk uit de conferentie van Manilla voort zullen komen en die „naar wij allen hopen zullen leiden tot beëin diging van de vijandelijkheden in Viet nam". President Johnson heeft in een toe spraak tot het Nieuwzeelandse parle ment, zich richtend tot Noord-Viëtnam, gezegd, dat „een nieuw Azië" op het punt staat geboren te worden", waar aan de bevolking trots, vrij en vreed zaam moet deelnemen. Hij waarschuw de Hanoi dat „Amerika beloofd heeft in het Vietnamese conflict te blijven, zolang dit voortduurt". „Wat hebt u te winnen bij het voort zetten van een oorlog die toch niet kan worden gewonnen? Wat hebt u te ver liezen wanneer u zich achter uw Zuid- oos-Aziatische broeders schaart in een heel andere strijd, een strijd voor de menselijke waardigheid, tegen ziekte en onwetendheid", aldus Johnson. In Adelaide zijn intussen acht paci fisten allen studenten voor de duur van Johnsons bezoek aan Austra lië in hongerstaking gegaan. Ze hebben, uitgerust met slaapzakken en dekens, plaatsgenomen op de trappen van het parlementsgebouw. Om zijn bewind van de ondergang te redden heeft premier Ngoejen Cao Ky van Zuid-Viëtnam bekendgemaakt dat hij een van de ontevreden ministers, die aanvankelijk ontslag hadden geno men, als zijn plaatsvervanger heeft be noemd tijdens zijn bezoek aan de top conferentie te Manilla over Viëtnam. Het schijnt dat deze bekendmaking een bevestiging van de berichten bete kent dat de opstandige ministers over een zijn gekomen hun geschil tot na de zevenlanden-conferentie van 24 - 26 ok tober te Manilla te bevriezen. Ky deelde mee dat minister Ngoejen Luu Vien tijdens zijn afwezigheid als regeringsleider zal optreden. Vien, die woensdag met zeven andere ministers zijn ontslag indiende, is minister van Sociale Zaken. ADVERTENTIE (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De iormatiepogingen van drs. W. K. N. Schmelzer zijn giste ren op gang gekomen. Zoals de formateur zich had voorgenomen, onderhield hij zich met de waarnemend fractievoorzitter van de K.V.P.. de heer C. J. van der Ploeg, en met de fractievoorzitter van de A.R.P., de heer B. Rool- vink. Beide politici heeft de heer Schmelzer uiteengezet welke werkwijze hij zich voorstelt te volgen, zo werd gisteravond namens de formateur meegedeeld. Over de vraag of het streven van drs.'Schmelzer om op korte termijn een ka binet te vormen met succes zal worden bekroond, heerste in politieke kring in Den Haag nog veel verschil van mening. De eerste aanwijzing, dat hij erin zou kunnen slagen zich van de medewerking van de anti-revolutionairen te verzekeren, al was hel alleen maar voor een kortstondig zakenkabinet, dat verkiezingen uitschrijft en de lopende zaken behartigt, viel echter te signaleren. In een televisie-uitzending van de A.R.-Partij viel op, dat de demissionaire vice-minister-president en minister van Landbouw, mr. B. W. Biesheuvel, zich voorzichtig van het standpunt van het kabinet-Cals distantieerde. Deze ontwik keling die een eerste breuk in de door minister-president Cals nog dinsdag avond zo geroemde solidariteit van het demissionaire kabinet zou kunnen be tekenen. werd in de Residentie alom als „interessant" gekenmerkt. De medewerking van de anti-revolu tionairen is essentieel voor het slagen van drs. Schmelzer in deze fase van de kabinetsformatie, zo luidt het alge meen oordeel van bevoegde waarne mers. Daarbij is de houding van de a.r- bewindslieden in het kabinet-Cals van doorslaggevende betekenis. Drs. Schmelzer had bij de aanvang van zijn werkzaamheden tegenover de pers al laten weten, dat hij, ondanks het feit, dat de anti-revolutionaire Twee de-Kamerleden tegen zijn motie ge stemd hadden, toch grote verwantschap zag in de zakelijke opvattingen van K.V.P. en A.R.P. inzake het financieel economisch beleid van de regering-Cals. Uit dien hoofde had hij ook gemeend te moeten beginnen met een eerste ge- dachtenwisseling met de fractievoorzit ters van die beide partijen. In zijn televisietoespraak kwam mi nister Biesheuvel te spreken over de val van het kabinet-Cals. Hij noemde twee kernpunten van kritiek op de voor gestelde begroting 1967, namelijk dat er teveel geld zou worden uitgegeven en dat de dekking voor die uitgaven niet voldoende zou zijn. Het kabinet- Cals ging er bij zijn beantwoording in de Tweede Kamer vorige week vanuit, dat voor een dergelijke kritiek geen aanleiding was. Mr. Biesheuvel meende nu, dat wat de uitgavenkant betrof er tussen het kabinet-Cals en de a.r.-frac- tie „gelukkig eensgezindheid bestond" en dat deze fractie niet gezwicht was voor de verleiding tot verdere tempori se ring over te gaan. Voordien had hij echter gezegd: „Over dekking valt te praten". Er had een noodzaak bestaan tot een degelijk be leid te komen, maar tegelijkertijd moest het politiek haalbaar zijn. Het gevolg was geweest, dat wat de demissionaire bewindsman noemde een „politiek com promis" was gesloten. Dat compro mis had ook anders kunnen vallen, zo zou men uit de woorden van mr. Bies heuvel hebben kunnen opmaken. Hij noemde in dit verband nog de be zwaren, die hadden bestaan b.v. tegen het invoeren van een verhoging van de omzetbelasting nog in dit jaar. Dit was een toespeling op weerstanden in krin gen van de P.v.d. A., die des te belang wekkender is, omdat bij de uiteraard geheime begrotingsbesprekingen van de ze zomer binnen het kabinet ernstig ver schil van mening heeft bestaan over dit punt. Gesteund door experts van het minis terie van Financiën, aldus kan men nu in welingelichte kringen vernemen, meende minister Vondeling aanvanke lijk niet te kunnen ontkomen aan een heffing op 1 juli 1967' van 20 opcenten op de omzetbelasting dezelfde maat regel die uiteindelijk dus voor 1 janua ri van het jaar daarop werd voorge steld. Onder druk van, met name de P.v.d.A., die een dergelijke prijsverho gende maatregel al in het verkiezings jaar 1967 niet voor haar rekening wilde nemen, zou het kabinet tenslotte de maatregel maar zes maanden hebben uitgesteld. De uitlating van mr. Biesheuvel kan er dus op wijzen, dat hij er niet ge heel afkerig van is om met degenen mee te gaan die, zoals fractievoor zitter Rooi vink. bezwaren hadden tegen de huns inziens onvoldoende dekking voor de begroting 1967. In zoverre zou hij dus afstand beginnen te nemen van het standpunt dat ministe Vondeling vorige week namens 1"*4 'kakhet-Cals in de Tweede Kamer hééft verdedigd. Men zie verder elders in dit num- NAIROBI In de maand augustus zijn op last van de regering van Kenia 300 olifanten gedood in een van de be langrijkste wildreservaten van Kenia. In een vandaag gepubliceerd rapport heet het. dat deze maatregel ten doel heeft, het aantaf oliefanten te beperken in streken waar de vegetatie slinkt. ADVERTENTIE Wat hebt u toch tegen "een randje vet" aan het vlees? Juist door dat beetje vet win nen vlees en jus aan smaak. Dus? Zet morgen nog door regen runderlappen op het menu en serveer ze met spruitjes en gekookte aard appelen. Kostelijk...! (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Nog een kleine der tig militairen uit de Jan van Schatfe- laarkazerne te Errnelo zijn op dit mo ment herstellende van een infectie, die zij vermoedelijk juist voor het weekend hebben opgelopen en die zich manifes teerde door ernstige maag- en buik klachten. Van deze ongeveer dertig man, zo vernemen wij, bevinden zich een man of acht in de ziekenzaal van de kazerne en een stuk of twintig ziek thuis. Aanvankelijk, zo wordt van de zijde van de Kon. Landmacht meegedeeld, lagen er ongeveer 110 man ziek ze ventig in een inderhaast ingericht nood- ziekenzaaltje en veertig thuis. Het is personeel, zo wordt gezegd, dat gele gerd is in twee specifieke legerings gebouwen. Nadat de Geneeskundige Dienst aanvankelijk aan een voedsel vergiftiging als oorzaak had gedacht, vermoedt men thans een virus-infectie. Daarnaar is een onderzoek gaande. Naar wij vernemen, hadden de mili tairen in de legerplaats vorige week, op basis van vrijwilligheid, suikerklont jes met anti-poliovaccin genuttigd. De Geneeskundige Dienst heeft echter de veronderstelling, dat er tussen het in nemen van deze klontjes en de infec tie enig verband zou bestaan, verwor pen, zo wordt gezegd. „Zou er verband bestaan hebben, dan had zeker drie kwart van het personeel in de kazerne ziek moeten worden", aldus wordt meegedeeld. SCHERPENZEEL Een felle brand heeft gistermiddag de kalver- sehuur van de landbouwer G. van \Vessel aan het Oosteinde te Scherpen zeel voor het grootste deel in de as gelegd. In de schuur bevonden zich tweeënzestig mestk al veren, waarvan er achtentwintig brandwonden opliepen. Zes dieren waren er nogal erg aan toe RHENEN Onlangs werd bij de muziekvereniging „Oefening Baart Kunst' 'het plan geopperd een korps van majorettes te gaan formeren. Er werd een oproep in de kranten ge plaatst, een demonstratie op het Fred, v. d. Paltshof moest er toe bijdragen dat de jonge meisjes in Rhenen voor dit plan warm werden gemaakt en thans is men zover dat er twintig lief tallige jongedames zich voor dit doel hebben aangemeld. De heer Van de Pol. secretaris van de muziekvereniging, deelde ons giste ren mee, dat waarschijnlijk in het voor jaar van 1967 voor het eerst zal worden uitgerukt met de nieuwe aanwinst. De meisjes ontvangen voorlopig balletles sen, voornamelijk om goed te leren lo pen. Zijn die lessen achter de rug, dan volgt de opleiding voor de muziek. Dit alles kost uiteraard veel geld. Re gelmatig probeert het bestuur van „Oefening Baart Kunst" de kas wat te verstevigen. Een van die middelen is het houden van een bazaar. Van donderdag 20 oktober tot en met zaterdag 22 ok tober wordt de vijfde in successie ge houden in het „Eigen Gebouw". De opbrengst is voor het instrumen tenfonds van de vereniging. Elke avond kan men om half acht terecht. Zaterdag is er een speciale middag voor de jeugd. WENEN - De Oostenrijkse politie heeft in het hele land arrestaties ver richt onder aannemers in de wegen bouw. Naar de politie te Wenen meedeelt, zouden de ongeveer 15 gearresteerden steekpenningen hebben geboden tenein de opdrachten te krijgen van provin ciale en nationale overheidsinstellin gen. De arrestaties werden verricht te Wenen, Linz, Salzburg, Bregenz, Kla- genfurt, Graz en Eisenstadt na een on derzoek dat maanden heeft geduurd. Hierbij waren 150 politieagenten be trokken die ook de woningen doorzoch ten. De praktijken zouden reeds ver scheidene jaren zijn uitgeoefend. en moesten ter plaatse worden afge maakt. Omtrent de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het vuur werd omstreeks drie uur door de vader van de heer Van Wessel ontdekt, die on middellijk zijn zoon en het overige per soneel van de boerderij waarschuwde. Direct begon men het vee in veiligheid te brengen. De achtentwintig kalveren, die niet heelhuids uit de schuur kon den worden gehaald, werden later op de middag naar een slachthuis in Vee nendaai overgebracht. De vrijwillige brandweer van Scher penzeel was de gehele middag nog be zig met de nablussingen. De schade loopt in de duizenden guldens. VEENENDAAI, Het begint er op te lijken dat in Veenendaai iedere straat haar eigen winkeliersvereniging krijgt. Dezer dagen kwam er weer een nieuwe loot aan «le stam, in de vorm van een comité, dat de belangen van Je winkeliers van de Patrimoniumlaan zal behartigen. In de komende Sinterklaas tijd zullen deze winkeliers voor het eerst gezamenlijk van zich doen spre ken. Een der middenstanders van de Pa trimoniumlaan vertelde ons dat er een voorlopig bestuur is opgericht, bestaan de uit de heren Kleefsma, Van Harde- veld en Van de Bovenkamp. Door de op de oprichtingsvergadering aanwezige winkeliers is een bedrag in een fonds gestort, om daarvan straks een feest verlichting aan te schaffen. Het is de bedoeling deze in de St.-Nicolaastijd te ontsteken en verder gedurende de koop avonden in december. Volgens onze zegsman is het niet de bedoeling zich van Handel en Nijver heid af te splitsen, maar men wil uit sluitend de Patrimoniumlaan omhoog werken. Voor deze, toch niet onbelang rijke, winkelstraat wordt naar de me ning van de deelnemers aan deze actie veel te weinig gedaan. Voor de moeilijk heden, die Handel en Nijverheid onder vindt in verband met de excentrische ligging van de Patrimoniumlaan, heeft men het volste begrip, maar men vindt dat het winkelende publiek toch ook op deze straat opmerkzaam gemaakt moet worden. Indien wij goed geteld hebben is deze winkeliersvereniging de vierde, die hoewel niet allemaal officieel behal ve Handel en Nijverheid opereert. De andere zijn Winkeliersvereniging Zuid. de winkeliers van de Zandstraat en het winkelcentrum, dat merendeels de grootwinkelbedrijven omvat. (Van onze weerkundige medewerker) Yye houden het de rest van de week wel prettig met het weer. Om ons heen viel zware regen: 30 tot 35 mm in twaalf uur tijd plaatselijk in Engeland en langs een baan van het Rhönedal over de Alpen tot in Noord- west-Duitsland. Terschellingerbank meldde vanmorgen vroeg onweer. In onze omgeving blijft het echter, af gezien van een enkele plaatselijke bui, op de meeste plaatsen droog met opklaringen. In het winterhalfjaar is de regenkans bij een lagedruktoe- stand met zuidoostenwind trouwens maar 67 tegen 89 bij zuidwes tenwind, 92 bij noordoostenwind en 93 bij noordwestenwind. De de pressie boven Schotland vulde zo sterk op, dat de wind op de Veluwe tamelijk lui is geworden en dat voor eerst ook blijft. De middagtempera- turen variëren van 13 tot 15 graden. Boven Noord-Scandinavië begon de luchtdruk vanmorgen flink te stijgen. ROTTERDAM, r- Het ligt in de be doeling van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid een vijf-factoren vac cin te ontwikkelen, (waarb(j naast de difterie-, kinkhoest-, tetanus- en polio- melitlscomponent ook een geïnactiveer de mazelencomponent zal worden op genomen. Het is niet bekend wanneer dit vaccin voor algemeen gebruik ter beschikking zal komen. Dit heeft de Rotterdamse wethouder van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer G. Z. de Vos, in een beleids nota aan de gemeenteraad meegedeeld. In het afgelopen jaar ontving ongeveer tachtig procent van de daarvoor in aanmerking komende kleuters en schoolkinderen te Rotterdam een her halingsinenting tegen difterie, kink hoest, tetanus en kinderverlamming. Dr. H. Cohen, een van de directiele den van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid in Bilthoven, deelde desgevraagd mee, dat inderdaad een vijf-factoren vaccin in ontwikkeling is. „Maar het is prematuur op dit mo ment te stellen, dat het in de bedoeling ligt een geïnactiveerde mazelencom ponent aan het bestaande vier-factoren vaccin toe te voegen", aldus dr. Cohen. Er moeten, naar zijn mening, nog veel problemen worden opgelost, zowel technische als biologische, en boven dien dient het effect nog te worden af gewacht. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid meent daarom, dat op dit moment de grootste terughou dendheid moet worden betracht. „Wij zijn gewend zeer zorgvuldig te werk te gaan en waken ervoor bepaalde illu sies te wekken", aldus dr. Cohen. RHENEN Een hogere afschrijvingslast veroorzaakt door een hertaxatie van het buizennet en de steeds verder stijgende factor loon zullen in de naaste toe komst waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de tarieven van de Waterleidingmaat schappij Rhenen zullen worden verhoogd. Dat staat te lezen in de toelichting op het pre-advies, dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, waarin tevens een overzicht wordt gegeven van de resultaten in het afgelopen jaar. De Waterleiding Maatschappij heeft in 1965 een winst geboekt van 13.311,40. Dit is een aanzienlijk beter financieel resultaat dan in voorgaande jaren, dat voor een groot deel te danken is aan de verhoging van de tarieven per 1 april 1965. Dit betere resultaat maakte het mogelijk de afschrijvingspercentages voor ver schillende bedrijfsdelen en het dividend enigszins te verhogen. De raad van com missarissen stelt voor van het winstsaldo samen met het onverdeelde winstsaldo van 1964 ten bedrage van 49.35 een bedrag van 13.150,als dividend uit te keren. Reeds enkele jaren hebben B. en W. erop gewezen, dat de afschrijvingen op de investeringen door deze te doen op basis van aanschaffingswaarde in feite te laag zijn. De raad van commissarissen heeft zich hierover ernstig beraden en tot een hertaxatie van het buizennet besloten. Het resultaat hiervan zal waarschijnlijk een aanzienlijk hogere afschrijvingslast tot gevolg hebben.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1