Veenendaals dagblad Prof. De Quay vandaag bij formateur Schmelzer in steunde Tibetanen V erontwaardiging in Aberfan Opbrengst hulpactie half november bekend Buiten Betog ers in Manilla onder ramen van kamers van Johnson Pont op Maas omgeslagen: twee doden Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei VICE-PREMIER, ALS PROF. ZIJLSTRA OOK MEE DOET? Q0\ Prof. Zijlstra gaf als econoom WERELD- SPAARDAG NUTS- SPAARBANK Gemeente schoont vijvers voor schaatsliefhebbers visie Tanker ontplofte: zeven doden Vertraging bij bouw raadhuis Renswoudenaar collecteerde voor „het goede doel" Bus onder trein Bekendmaking Nachtvorst vrijdag 28 okt. a.s. Fabels Ky belooft tegen 1 november vredesaanbod Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28, Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.)t 3757 en 3955 (red). Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Reel.bureau J. Baars Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden f 1,50, ieder woord meer 15 cent Dinsdag 25 oktober 1966 - 40e Jaargang no. 88 (Van onze parlementaire redacteur.) DEN HAAG. Formateur Schmelzer ontving vanmorgen om tien uur de oud-ministerpresident, prof. dr. J. E. de Quay, lid van de Eerste Kamer voor de K.V.P. Gistermorgen had de formateur een onderhoud van ruim twee uur met de anti-revolutionaire oud-minister van Economische Zaken en van Finan ciën, prof. dr. J. Zijlstra. Bij het gesprek met prof. Zijlstra is mede, aldus een officiële mededeling, de financieel-economische problematiek van ons land j uitvoerig aan de orde gekomen. De mededeling, dat de formateur vandaag dr. De Quay zou ontvangen riep weer allerlei vragen op. In Haagse politieke kringen is men van oordeel, dat prof. Zijlstra in de eerste plaats is benaderd als vooraanstaand econoom, wiens visie ten aanzien van de financiële en economische situatie van ons land de formateur graag wilde vernemen. mateur nog andere persoonlijke con tacten hebben, zo werd maandagmid dag meegedeeld. Drs. Schmelzer acht het echter niet in het belang van de formatie om na afloop van elk ge sprek nadere mededelingen te doen. Formateur Schmelzer heeft maandagochtend prof. dr. J. Zijlstra op zijn kantoor in Den Haag ontvangen. Na een gesprek van ruim twee uur, deed de heer Schmelzer de A.R-politicus op hartelijke wijze uitgeleide. ABERFAN Nabestaanden van de bijna 200 «■'«chtoffers van de ramp in het mljndorp Aberfan in Wales hebben felle kritiek geuit aan het adres van de mijnbouwautoriteiten. Toen de lijkschouwer in een kapel in tegenwoordigheid van talrijke dorpe lingen als doodsoorzaak van een der de lijken had onderzocht. Hij gaf de verbitterde vader de raad zich te wen den tot de regeringscommissie, die de oorzaak van de ramp gaat vaststellen. Maandagmiddag waren de stoffelij ke resten van 145 slachtoffers, onder wie ruim honderd kinderen, gebor gen. Op negen na konden de omgeko- king en talrijke verwondingen" noem de, eiste de vader dat er in de verkla ring van overlijden zou worden gezet „levend begraven door de Nationale Steenkolenraad". Deze vader, de 40-ja rige fabrieksarbeider John Collins, had behalve deze zoon, ook zijn vrouw en een andere zoon bij de ramp ver loren. Nabestaanden van andere slachtof fers vielen Collins bij, maar de lijk schouwer zei dat hij zich moest hou den aan de bevindingen van de arts die ADVER I FNTIé omgekomen schoolkinderen „verstik- menen worden geïdentificeerd. Donder dag zal een gezamenlijke plechtigheid op de dorpsbegraafplats worden gehouden, waarbij ongeveer zestig omgekomenen te aarde zullen worden besteld. Naar schatting bevinden zich nog 49 kinderen onder de massa puin, stenen en modder. Terwijl een storm van verontwaardi ging opsteekt over de „activiteiten" van de nationale raad voor de kolen mijnen, graven de bergingsploegen nog steeds verder, op zoek naar de ver misten. Vanmorgen vroeg hebben officiële woordvoerders verklaard dat in de tonnen modder en sintels die 14 huizen, een boerderij en de Pantglas school vorige week vrijdag hebben bedolven, geen nieuwe slachtoffers meer zijn ge borgen. Vandaag zullen in een gezamenlijke plechtigheid ongeveer zestig slachtof fers ter aarde worden besteld. In af zonderlijke plechtigheden zullen 25 per sonen worden begraven, terwijl de stof felijke resten van zes andere omgeko menen zullen worden verast. NEW ORLEANS Een ontplof fing in de machinekamer van de Ame rikaanse tanker „Gulfstag" heeft waar schijnlijk aan zeven mensen het leven gekost. De andere 33 bemanningsleden heb ben het brandende schip tijdig verla ten en zijn door twee andere olietan kers, die in de omgeving van de „Gulf stag" voeren, opgepikt. Drie van hen hadden zware brandwonden opgelopen en zijn naar de kust gevlogen, om daar in een ziekenhuis direct behandeld te worden. Tegen het vallen van de avond heeft de kustwacht gisteren het zoeken naar de vermiste mannen gestaakt. Een kotter is in de buurt van het lang zaam zinkende schip gestationeerd. Iedere NIEUWE spaarder ontvangt een attentie Het is overigens wijd en zijd bekend, dat oud-minister Zijlstra niet erg en thousiast was over het financieel-econo- miseh beleid van het kabinet-Cals. Hij gaf daarvan verscheidene keren blyk door z'n redevoeringen In de Eerste Ka mer, die sterk de aandacht trokken. Aangenomen mag daarom worden, dat de oud-minister, die per I mei van het komende jaar president wordt van de Nederlandsche Bank, zakelijk meer achter de inhoud van de motie-Schmel- zer zal staan dan de A.R.-Tweede-Ka- merfractie. Het schijnt intussen ook zo te zijn, dat prof. Zijlstra het premierschap is i aangeboden in het door drs. Schmelzer eventueel te vormen kabinet. De heer Zijlstra zou dit aanbod echter nog niet hebben aanvaard. Eerst later in de I week zal hij de formateur laten weten of hij het wel of niet zal willen doen. Dr. De Quay zou vandaag waar schijnlijk worden uitgenodigd in het in terimkabinet zitting te nemen. Men ver wacht dat hem het vice-premierschap zou worden aangeboden. Het is echter nog niet zeker, dat dr. De Quay de uit nodiging zal aanvaarden. Wel is het zo, dat dr. De Quay hoog opziet tegen prof. Zijlstra en in politieke kringen acht men het niet uitgesloten, dat, als een beroep op dr. De Quay wordt gedaan, hij met het oog op het landsbelang niet zal weigeren in een kabinet zitting te nemen, als ook prof. Zijlstra meedoet. In de loop van de week zal de for- Toen drs. Schmelzer maandagmiddag om kwart over twaalf zijn gast, prof. Zijlstra, uitgeleide deed bij de deur van zijn kantoor aan de Alexander- straat te Den Haag, viel het op, dat beiden, vooral de formateur, zeer ern stig keken. In Haagse politieke kringen liet men zich maandagavond wel met enige reserve uit over de kansen van de formateur. In elk geval was men er niet zo zeker van, dat drs. Schmelzer, die intussen gereed gekomen is met zijn ontwerp-regeringsprogram, deze week zijn kabinet gereed zal hebben. De vraag was hoe de Anti-Revolutio nairen zullen denken over deelneming van de A.R.-figuren aan het interimka binet, dat drs. Schmelzer tot stand wil brengen. De A.R.-Tweede Kamerfractie kwafin maandag te Utrecht in vergade ring bijeen. Na afloop van het fractie- beraad, werd een verklaring uitgege ven, waarin de fractie het volste ver trouwen uitspreekt in de door prof. Zijl- 1 stra te volgen gedragslijn. Verder stelt de verklaring, dat het standpunt van de A.R.-fractie tegenover de motie-Schmel- zer in de nacht van 13 op 14 oktober in de Tweede Kamer duidelijk bepaald is. In politieke kringen oam men maan dagavond nog steeïtó aan, dat drs. Schmelzer niet zal proberen leden van het demissionaire kabinet uit te nodi gen om in het interimkabinet een por tefeuille te aanvaarden. De ministers van het kabinet-Cals hebben zich soli dair verklaard met elkaar, maar hoe lang die solidariteit zal duren, laat men in het midden. Een figuur als minister Veldkamp in het interimkabinet zou drs. Schmelzer zeker niet versmaden. De koninklijke familie heeft gister avond de actie voor de Tibetaanse vluchtelingen op sympathieke wijze gestimuleerd door haar aanwezigheid bij de „liefdadige happening" in Bol- tini's in de paleistuin opgeslagen cir custent. Bij het verlaten van de tent, kwamen Koningin en Prins een enorm gebloemd spaarvarken tegen, dat spra keloos maar veelzeggend bij de uit gang stond. Koningin Juliana klopte het vriendelijk op de rug met de me dedeling, dat zij haar bijdrage al in de collectebus van mr. Van Thiel had gestopt. SOESTDIJK Het had gisteravond heel wat voeten in de vrij modderi ge aarde, voordat alle drieduizend genodigden voor de openingsbijeen komst van de Tibetaanse vluchtelingen- VEENENDAAL Vorig jaar zijn tijdens de begrotingsbehandeling in de raad vragen gesteld of het mogelijk was dat de vijver in de Engelenburg gebruikt zou kunnen worden door de schaatslief hebbers. Dat bleek toen nog niet mogelijk te zijn en of het deze winter mogelijk is hangt af van de vraag of de vijvers schoongemaakt kunnen worden. Deze blijken nameljjk veel erger vervuild te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Oeeds sinds overoude tijden heeft de mens geprobeerd in een verzin sel of verdichtsel een voor hem door gaans minder gemakkelijke waarheid te verhalenhij liet daartoe dieren in plaats van mensen optreden en zo doende werden op milde wijze hun zwakheden geprojecteerd. Ik weet niet of Aesopus, de mismaakte slaaf van de Oudheid, het genre heeft uit gevonden, doch een der eerste fabel dichters zal hij wel zijn geweest, want hij moet ca. 550 j. v. Chr. geleefd hebben. La Fontaine (lie eeuw) heeft veel van die verhaaltjes berijmd en toen kregen ze meer een literair aan zien. Over de hele wereld vinden wij fabels; denk aan Leo Tolstoi, gebrs. Grimm, Andersen en zelfs Lessing, Chaucer, Kipling e.a., maar vergeet bovenal ons eigen middelnederlandse Reinaert de Vos niet. Vele van die pratende, moraliserende dieren komen thans in een artistieke verzameling saamgebundeld, modern van snit, tot ons in het mooie boek van uitgever Ploegsma: „Het grote boek vol fabels", door Ernst v. Altena bewerkt en onvoorwaardelijk geschikt voor oud en jong. Ge zult er menige be kende in ontmoeten. Alleen reeds wegens de onnavolgbaar vlotte schet sen in kleur en zwart/wit van Gra- bianski bladert ge dit onbekrompen uitgevoerde werk met bewondering door. Op elke bladzij verrast u de visie van de kunstzinnige Pool op de tientallen onderwerpen en de vol ledige beheersing van zijn penseel. Na mijn eerste aanloop wil ik dit oeuvre thans nog eens met aandacht be kijken, maar ge kunt het boek nu al wel voor Sint noteren. 25 oktober '66 A. B. WIGMAN MANILLA Te Manilla op de Phi- lippijncn is heden het topoverleg tussen Amerika en zijn bondgenoten voortge zet. De conferentie zal vandaag eindi gen. Men verwacht dat in het slotcom muniqué de nadruk zal worden gelegd op de vastbeslotenheid om door te vech ten tot aan de „agressie" in Vietnam een einde is gekomen en te blijven streven naar vrede. Premier Ky van Zuid-Viëtnam heeft maandag op een besloten bijeenkomst nog verklaard dat zijn regering binnen kort een eervol vredesaanbod aan de Viët-Cong zal doen. Van Zuidviëtnamese zijde werd later verklaard dat bijzonderheden hierover op 1 november bekend zullen worden gemaakt. De leiders van de drie belangrijkste „niet-gebonden landen" hebben de on middellijke stopzetting van de Ameri kaanse bombardementen op Noord-Viët- nam „zonder enige voorwaarden voor af" als de eerste stap tot het herstel van de vrede in Viëtnam genoemd. In Manilla is het maandagavond tot ernstige ongeregeldheden gekomen toen een duizendtal politiemannen en mili tairen gebruik maakte van de geweer kolven om 8000 studenten te verdrijven die erin waren geslaagd door de hek ken voor Hotel Manilla te breken, tot onder de vensters van de appartementen waar president Johnson en diens echt genote verblijven. Er is zelfs geschoten en twee perso nen zouden zijn gewond. Ooggetuigen vertelden dat er bloed vloeide. De de monstranten wisten zich enkele minu ten onder Johnsons vensters te handha ven, maar moesten toen tot buiten de hekken wijken. De betogers, die leuzen riepen als „Yankee go home" en „Hey Hey L. B. J., hoeveel kinderen heb je vandaag ge dood", kwamen van de dichtbij gelegen Amerikaanse ambassade, waar zij met toestemming van de autoriteiten uiting hadden gegeven aan hun afkeer van de Viëtnam-politiek. Toen de situatie uit de hand dreigde te lopen, riep de politie motoragenten qo om de menigte te verspreiden. De motoragenten slaagden daarin niet en toen de menigte met stenen en andere projectielen ging gooien, sloegen politie en militairen er op in. Voor de ramen van het hotel verdron gen zich de afvaardigingen van de an dere landen die aan de conferentie deelnemen. Tijdens de rel, die tot dusverre de ernstigste was van de tournee van pre sident Johnson door het Verre Oosten, zijn vijf studenten gearresteerd wegens verzet tegen de politie en erfvrede- breuk. Tussen de steden Hoe-é en Dong Ha in het noorden van Zuid-Viëtnam is een autobus op een Viët-Congmijn gelopen, waardoor vijftien personen werden ge dood en twintig verwondingen opliepen. De bus was vol mannen, vrouwen en kinderen. Zuidviëtnamese militairen zijn de slachtoffers per hefschroefvliegtuig te hulp gesneld. Vorige week vrijdag werden op een marktplein in een plaats in de Mekong- delta elf mensen gedood en 54 gewond dnnr eau Viët-Cong-miin- In een munitiefabriek in Mechelen heeft zich een hevige ontploffing voor gedaan. Tenminste vijf personen kwa men om het leven, terwijl 55 personen gewond werden.. Het zoeken naar ver dere slachtoffers duurt nog voort. Op de foto dragen redders een slachtoffer weg. Voor uitvoeriger verslag zie elders in dit blad. VEENENDAAL Een vertraging in het aanbrengen van de gevelbekleding van het nieuwe raadhuis heeft de drie maanden voorsprong die er was bij de bouw helemaal teniet gedaan en thans is de bouw gelijk aan het oorspronke lijke schema. Dit schrijven burgemees ter en wethouders in het kwartaalover zicht aan de raad. In het rapport staat dat de bouw nu voor ongeveer 45 procent gereed is. De vertraging is veroorzaakt buiten de schuld van de hoofdaannemer. Op 1 ju li had een begin gemaakt moeten wor den met de gevelbekleding en dit is nu pas het geval geweest op 26 september zodat met het metselwerk op de bega ne grond p s omstreeks 20 oktober in plaats van half juli 1966 kon worden hpgnnnpn Voor de bestrijding van het vuil is nu een onderwaterzeis aangeschaft. De dienst van gemeentewerken zal trachten met name de vijver langs de Groeneveld- selaan schoon te maken zodat deze vijver door de schaatsliefhebbers deze winter gebruikt kan worden Verdelging van de plantengroei met chemische middelen is niet mogelijk om dat in de vijvers vis is gepoot. RENSWOUDE De Edese politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de heer F. uit Renswoude, die in Ede geld inzamelde voor de „Stichting voor geestelyke en gestoorde kinderen" zoals hij de Stichting noemde die momenteel nabij Ede een verpleeghuis voor geestes zwakke kinderen bouwt. Aanvankelijk collecteerde hij huis-aan- huis, later bood hij gemakshalve kwitan ties van een rijksdaalder aan. Enkele Edenaren kregen argwaan en schakelden de politie in. De Renswoudenaar had reeds 140 gul den ingezameld, toen een eind werd ge maakt aan zijn oplichtersactiviteit. LITH Omstreeks 9 uur vanochtend Is de veerpont Alphen - Lith midden op de Maas omgeslagen. Vermoedelijk zijn twee mensen verdronken. Een vracht auto met bier en een zandauto zijn in het water verdwenen. Vermist worden de veerman en de bijrijder van de brouwerijwagen. De chauffeurs van bei de voertuigen hebben zich kunnen red den. Kikvorsmannen van de brandweer uit 's-Hertogenbosch zoeken naar de ver misten. Vermoedelijk is een lichaam af gedreven en zit het andere bekneld on der de pont. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets met zekerheid bekend. Men denkt aan kabelbreuk of aan de sterke stroom. De vermiste mannen zijn beiden afkom stig uit Lith. De vermisten zijn de 17-jarige Th. de Bijl en de 70-jarige veerman A. de Blank. Zowel het veer als de scheep vaart op de Maas ter plaatse zijn ge stremd. LEOBEN, (Oostenrijk) Een auto bus met Oostenrijkse metaalarbeiders is vanmorgen tussen de plaatsen Krau- bath en Kaisersberg in botsing geko men met een goederentrein. Zes personen werden gedood en een nog onbekend aantal ernstig gewond. Onder de omgekomenen zijn ook de chauffeur van de bus en een vrouw, ver moedelijk de echtgenote van een der metaalarbeiders. actie hun plaats hadden gevonden in de grote circustent, die was opgeslagen in de tuin van paleis Soestdijk. Hoewel het officiële programma pas tegen half ne gen begon, hoefden de vroegkomers, on der wie de demissionaire premier Cals en prof. mr. I. A. Diepenhorst, zich niet te vervelen. Dank zij de her en der in de circustent geplaatste televisie toestellen. konden zij het laatste nieuws vernemen. Om tien voor half negen kwam de Koninklijke familie binnen, begroet met een hartelijk applaus. Koningin Juliana, beschermvrouw van het Nederlands Co mité Vluchtelingenhulp, droeg een groen wollen pakje. Behalve prins Bernhard, waren ook de prinsessen Margriet en Christina en de in militair uniform ge stoken mr. Pieter van Vollenhoven aan wezig. Tot teleurstelling van zeer velen, lieten prinses Beatrix en prins Claus, naar wie de belangsteling na het ver heugende bericht over een te verwach ten blijde gebeurtenis extra uitging, verstek gaan. Prins Bernhard, voorzitter van het Europees Vluchtelingencomité, gaf het startsein voor de actie in Nederland. Op dat moment gingen tachtigduizend col lectanten in vrijwel alle Nederlandse ge meenten op pad voor de dertigduizend Tibetaanse vluchtelingen. Mededelingen over het verloop van de actie wisselden daarna in Soestdijk het bijzonder gevarieerde programma af, waaraan tal van bekende artiesten deelnamen en waarover u meer leest op pagina 2. De genodigden in de tent kregen na tuurlijk ook de kans om letterlijk een bijdrage te „storten" en wel in de plas tic emmertjes, waarmee fleurig uitge doste leden van het schuttersgilde „Sint Lambertus" uit Helden de ronde deden. De voorzitter van het Nederlands Vluchtelingencomité, mr. F. J. F. M. van Thiel, collecteerde zelf bij de leden van de Koninklijke familie. Tevoren had hij iedereen verzekerd, dat de projecten waarvoor het geld bestemd is. grondig zijn voorbereid en niet zomaar „in het wilde weg" zijn gekozen. Mr. Van Thiel hoopt, dat woensdagavond de uitslag van de huis-aan-huis-collecte al kan wor den meegedeeld. Half november zal waarschijnlijk de totale opbrengst van de actie (inclusief de op giro 999 bin nengekomen bedragen) bekend zijn. Burgemeester en wethouders van Veenendaal maken bekend: dat in ver band met de uitvoering van werkzaam heden de openbare weg Buurtlaan West is gesloten verklaard voor het verkeer met alle voertuigen, rjj- en trekdieren en vee in beide richtingen. Deze tijdelijke verkeersmaatregel zal gelden tot 1 april 1967 of zoveel korter als mogelijk zal blijken te z(jn of zoveel langer als nodig mocht zijn. Sinds zaterdagavond heeft het in Zuid-Limburg vrijwel onafgebroken geregend. In totaal werd tot vanoch tend 7 uur op het aldaar gelegen vliegveld 70 millimeter regen afge tapt. In een langgerekte strook, die van West-Frankrijk naar Duitsland reikte, kwam eveneens langdurige re gen voor. De neerslag was aanwezig in het overgangsgebied van zachte en vochtige subtropische lucht en koele polaire lucht. Een depressie trok via de Golf van Biscaje naar Frankrijk. Morgen zal deze storing bij de Alpen aankomen. In verband hiermee is het waar schijnlijk, dat het genoemde regen- gebied zich van ons land zal verwij deren. Noordelijke winden zullen het komende etmaal enigszins onstabiele lucht aanvoeren, waarin, naast en kele verspreide buien, ook opklarin gen voorkomen, daarbij is er voor vannacht een kans op nachtvorst aanwezig. De middagtemperaturen zullen maar weinig verschillen met die van vandaag, zo verwacht het K.N.M.I.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1