Veenendaals dagblad Drs. Schmeizer ^aat verder na weigering pr »f. Zijlstra Bulten Johnson nu op bezoek in Thailand Coalitie in Duitsland voorlopig gered HOFNAR Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Politie paraat bij bezoek van ambassadeur der Y.S. Tlia >nderhoud met vier d( Kionaire ministers Volop recreatie in het Veenendaalse stadspark EERSTE FASE VAN FORMATIEPOGING MISLUKT Wolkenvelden Soraya adopteerde in 1953 zoon Kleuter verdronken Penningmeester Van der Meyden gehuldigd BOUQUET Vrij bank vlees voor Rhenen Lierenfabriek pat sluiten: voor 60 man ontslag Boom over bomen IWERELD- 'SPAARDAG NUTSSPAARBANK Verkeersbrug stort in alle Hofnar produkten, uitsluitend tabak! DAGBLAD DE VALLEI is vanaf vandaag onder alle telefoonnummers die in de kop staan vermeld, te bereiken. Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28, Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600. Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1,50, ieder woord meer 15 cent Donderdag 27 oktober 1966 - 40e Jaargang no. 90 De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, de heer William A. Tyler heeft gisteren samen met de burgemeester van Amsterdam, mr. G. van Hall, een bezoek gebracht aan het Tabaksmuseum. Zoals op de foto te zien is, lieten de heren lieten zich de Oudhollandse pijp best smaken. (Van onze Amsterdamse redacteur) AMSTERDAM Uit vrees voor de monstraties, heeft het gemeentebe stuur van de hoofdstad gisteren geen ruchtbaarheid gegeven aan het overi gens reeds lang voorgenomen werkbe zoek van de Amerikaanse ambassa deur William A. Tyler aan Amster dam. Het programma was niet van te voren bekend gemaakt. De pers werd pas 's middags meegedeeld, dat er om vijf uur de mogelijkheid zou zijn voor een kort gesprek. De mobiele eenheid van de politie is de hele dag paraat geweest. Ettelijke geheel bemande overvalwagens hielden telkens zo ongemerkt mogelijk strate gische posities bezet tijdens de diver se bezoeken van de ambassadeur aan enkele grote bedrijven, alsmede het koninklijk paleis op de Dam. Normaal zou zijn geweest, dat het programma van een dergelijk bezoek tevoren breeduit was bekend gemaakt. Ook had men onder minder angstval lige omstandigheden zeker ook gezorgd voor allerlei faciliteiten ten behoeve van verslaggevers en vooral ook foto grafen om het bezoek te kunnen ver slaan. Achteraf is bekend geworden, flat ambassadeur Tyler die was verge- Tn het prachtige werk, dat bij de uit- gever H. J. W. Becht te Amster dam in groot formaat is verschenen („Bomen, hun vorm en kleur") blijkt, dat de auteur dr. B. K. Boom no men est omen een plezierige, po pulaire boom kan opzetten over dit onderwerp. Hij boomt gezellig en zo nodig gedetailleerd over de bomen van de halve wereld, verdeeld over meer dan 100 geslachten en ge behoeft niet te onderstellen, dat hij van de bo men het bos niet meer zou zien'. Hij kent aan de vruchten de boom, möar ook aan bloem, blad, schors en habi tus, want dr. Boom l.L is een kundig dendroloog, die o.m. de wetenschap pelijke uitgave „Nederlandse dendro logie" op zijn naam heeft staan. Daar om glijdt een algemeen verstaanbare tekst als van dit nieuwe boek, dunkt mij, zóuit de pen, maar niettemin verraadt hij een zeer verzorgde be handeling; en zit vol speciale, interes sante attenties uit geschiedenis, sagen en legenden, folklore, praktisch nut en zelfs een filatelistisch-hotanisch hoofdstukje. De belangstellende leek, de geïnteresseerde wandelaar en de ouden van dagen in het stadspark kun nen er gelijkelijk van genieten en zul len tevens telkens weer het hart op halen aan de bijna 200 ongeëvenaarde foto's van allerhande bomen in kleur, merendeels van G. D. Swanenburg de Veye, die reeds twee soortgelijke boe ken bij Becht illustreerde over Padde stoelen en Wilde planten. Ook dit is weer zo'n fascinerend werk, dat men niet gauw terzijde legt. Over het uiter lijk niets dan lof; de uitgever heeft zich voor drukken, clicheren, papier en binden uitsluitend van eerste-klas middelen bediend en mede daarom zal het voor menigeen een rijk bezit worden. 27 okt. 1966 A. B. WIGMAN eerst een internatio- Bij Ford 's Middags vrijwel het zeld van zijn, echtgenote rondgang maakte- aoor het nale graanoverslagbedrijf. werd de lunch gebruikt, bezichtigde het gezelschap hele paleis op de Dam. Daarna ging het naar de firma Niemijer, die een „Tabacologisch Museum" heeft aan de Amstel. Hier ontmoette ambassadeur Tyler enkele verslaggevers. Hij begon het gesprek met te zeggen, dat hij niet zou ingaan op vragen over Viëtnam. Later maakte hij toch een op merking in die richting door te verkla ren, dat Nederland en Amerika het zeer eens zijn over allerlei politieke richtlijnen, met name ook ten aanzien van Zuidoost-Azië, maar dat over de uitwerking verschillend wordt gedacht niet alleen hier, maar ook in de Verenigde Staten. Gisteravond dineerde het echtpaar Tyler met de burgemeester Van Hall in diens ambtswoning. Ook daar was de politie paraat. Er verschenen geen Viëtnam-betogers zij wisten van niets. Ook de provo's bleven thuis. MILAAN Het Milanese tijdschrift „Oggi" heeft vandaag het bestaan ont huld van de nu 14-jarige Hamid Esdan- diary, die door prinses Soraya in 1953 werd geadopteerd, in de hoop dat de jongen eens als opvolger van de pauwen- troon zou worden aangenomen. Volgens Oggi verblijft de knaap nu bij zijn pleegmoeder in Duitsland. Tot enige weken terug wisten slechts vijf personen buiten de Sjah en zijn „di recte medewerkers" van het bestaan van de jongen af. Het blad meldt dat prinses Soraya voor het eerst met het plan van een adoptie naar voren kwam, toen het keizerlijk paar zich tijdens de korte staatsgreep van premier Moham med Mossadek in Rome bevond. DEN HA lukt. Prof. t bedankt voc gisteravond schap in eei werd gema; van de hee- (Van onze Haagse redactie.) De eerste fase van de formatiepoging-Schmelzer is mis- oud-minister en Eerste-Kamerlid voor de A.R.P., heeft Hij was, naar een woordvoerder vaa de heer Schmeizer door de formateur gepolst voor het minister-president- ,:abinet. Hij heeft echter, zoals mede namens hem bekend •orgvuldige overweging" gemeend niet aan het verzoek •c te kunnen voldoen. jruimd, bestaat de mogelijkheid dat, gezien het politiek gewicht van minis ter Biesheuvel in eigen kring, de ARP er vrede mee zal hebben door 'n voor aanstaand anti-revolutionair voorman in een interimkabinet vertegenwoor digd te zijn. Voor een passeren van de ministers Verdam (Binn. Zaken) en Diepenhorst (Onderwijs en Wetenschappen) hoeft niet gevreesd te worden, aldus meent men in Den Haag. Het was bekend, dat deze beide bewindslieden er om persoonlijke redenen geen prijs op stel den zich opnieuw voor een ministersze tel ter beschikking te stellen. Beiden verlangen ernaar hun academische functie weer op te nemen. Duidelijk de format* 3 streeft. Hi/r ten, prof. ven van e bruggingskM de verkieziii datgene mot gF .Jfcn belang was". Inmiddels is de heer Schmeizer een nieuwe weg ingeslagen. Hij liet bekend maken, dat hij vandaag en morgen 'n viertal leden van het demissionaire ka- binet-Cals voor een gesprek had uitge nodigd. geworden waar genblik naar ij gisteren we ling willen ge- ementalr over- ad vervroeg- qltschrijven en wat in 's lands Vanmiddag om kwart over een werd de demissionaire minister van Defen sie, de heer De Jong, door de forma teur ontvangen. Om half vijf komt mi nister Luns. Morgen komen de minis ters Veldkamp (Soc. Zaken), om tien uur en minister Biesheuvel (Land bouw) om half een. Het tijdsschema, dat de formateur heeft aangehouden, is niet willekeurig gewèest en houdt evenmin verband met een bepaalde voorkeur van de zij de van de heer Schmeizer. Drie van de ministers zijn op het ogenblik in 't buitenland 'óf zouden er morgen en overmorgen zijn. Minister Veldkamp is in Parijs voor privé-aangelegenheden, minister Luns zit in Brussel de Euro pese ministerraad voor en minister Biesheuvel spreekt vanmiddag in Pa rijs op een OESO-conferentie van de ministers van Landbouw in de EEG- landen. LOSWEKEN In politieke kring is men de mening toegedaan, dat het de heer Schmeizer in deze tweede fase van zijn formatie poging vooral gaat om het „losweken" van de vier demissionaire ministers uit wat wel genoemd is de solidariteit van het kabinet-Cals. Het was reeds enige dagen bekend, dat dit viertal het eerst in aanmerking zou komen, als de omstandigheden die zouden toelaten, voor een eventueel overgaan naar het interimkabinet van de heer Schmeizer. Wat de KVP betreft, was het een moeilijk te verteren zaak dat coryphee- en als de heren Veldkamp, Luns en De Jong zomaar buiten het spel gezet zouden worden en blijven. Daarbij kwam, dat de persoonlijke ambities van deze drie bewindslieden een over gang naar een volgend kabinet zeker zouden vergemakkelijken. Ditzelfde geldt voor de AR-minister van Land bouw, die trouwens al vorige week de weg vrijmaakte in een televisietoe spraak en zich van het kabinetsstand punt inzake de crisis voorzichtig had gedistantieerd. A.R.P. Wat minister Biesheuvel betreft, is de situatie nu aanmerkelijk vereenvou digd na de weigering van zijn partij genoot prof. Zijlstra om het minister- presidentschap op zich te nemen. Het zou welhaast ondenkbaar zijn geweest, zo menen politieke waarnemers, dat minister Biesheuvel de toch al niet een voudige stap naar een interimkabinet gemaakt zou hebben als prof. Zijlstra de leiding daarvan gehad zou hebben. Nu dit obstakel uit de weg is ge- Zie verder elders in dit nummer. Koningin Juliana heeft woensdag een delegatie statenleden uit Suriname en de Ned. Antillen ontvangen. Links de heer J. Lachmon, voorzitter der Sta- van Surinamerechts de heer J. A. O. Bikker, voorzitter der Staten van de van de Ned. Antillen. l'TRECHT Woensdagmiddag is de tweejarige Willem Jan Boele uit Oude water in een sloot achter het huis van zjjn grootouders in Kamerik verdronken. Het jongetje was met zijn ouders op familiebezoek. Koning Boudewijn van België bracht een onofficieel bezoek aan de eiermarkt te Kruishouteni in Vlaanderen. De vorst had niet over voorlichting van de des kundigen te klagen. BCNG SAEN (Thailand) Presi dent Johnson is vandaag op zijn Azia tische r»i«- uit Manilla in Thailand aan- gekon* President Johnson heeft gisteren, van alle kanten beveiligd, onverwacht een bezoek gebracv n het door oor log geteisterde tfetnam ah twee uur en 24 minuten doorgebracht met generaal William C. Westmoreland en de mannen onder diens bevel. De plaats van het bezoek was de reusachtige vliegbasis en zeehaven die de Amerikaanse strijdkrachten het af gelopen jaar aan de baai van Can Ranh hebben gebouwd. Can Ranh wordt be schouwd als de veiligste basis in Zuid- Viëtnam, vooral veilig voor sluipschut ters. De president, gekleed in een wind jack, hemd en broek de kleding die nij het liefst draagt wanneer hij zich op zijn ranch in Texas bevindt vloog van de marinebasis Sangley, ten wes ten van Manilla naar Cam Ranh. West- moreland en de twee hoogste gezag dragers van Zuid-Viëtnam, het 'staats hoofd Ngoejen Van Thieu en Premier Ngoejen Cao Ky begroetten hem daar. Na zijn bezoek keerde de president naar jvianilla terug. Onmiddellijk na zijn aankomst onder- scneiuue jomisün v.ji oorlogshelden. Ook generaal Westmoreland zou worden on derscheiden. Daarna hield de president een toespraak, waarin hij zei: „Ik ben gekomen om u en via u elke infante rist, matroos, marinier en luchtmacht soldaat in Viëtnam te zeggen, hoe trots we zijn op de wijze waarop u uw taak volbrengt. Ik geef u de prettige belofte, oat we u nooit in de steek zul len laten". Premier Ngoejen Cao Ky, gisteren van de Manilla-conferentie teruggekeerd iiet er op een vandaag gehouden pers conferentie geen twijfel over bestaan dat hij meer dan ooit vastberaden is om niet te onderhandelen, maar „tot het einde toe te vechten". Tijdens een persconferentie op de luchtmachtbasis Tan Son Nhut, liet premier Ky weten dat het standpunt van zijn regering niet was gewijzigd en dat iedere stap tot toenadering van de communisten zou moeten komen. Op receptie Veenxangerts BONN De regeringscoalitie van christen-democraten en vrije democra ten van Bondskanselier Ludwig Erhard kan het weer een tijdje uithouden want de vrije democraten hebben hun ver zet tegen eventuele belastingverhoging ter dekking van de begroting 1967 plot seling opgeheven. De vrije democraten (liberalen) die vijf van de 20 ministeries in Erhards kabinet bezetten, gaven hun verzet op aan het einde van een vergadering die tien uur heeft geduurd. In een commu niqué werd bekendgemaakt, dat de mi nister van Financiën, Rolr Dahlgrün, vrijdag zijn begroting in de Bundesrat (Hogerhuis) zal indienen. Dahlgrün, een vrije democraat, had aanvankelijk gezegd dat hij zou weige ren voor het parlement te verschijnen. Om de pil voor de vrije democraten te vergulden werd overeengekomen om in een gezamenlijke verklaring mede te delen, dat belastingverhoging alleen zou worden ingesteld indien andere midde len om de begroting ad 73,92 miljard mark in evenwicht te brengen, zouden falen. Zoals zij thans is vertoont de be groting een tekort van ongeveer vier miljard mark. De vrije democraten wil den het gat vullen door de uitgaven, voor de Defensie inbegrepen, verder te beperken en sommige sociale voorzie ningen te besnoeien. Naar regeringswoordvoerder Von Ha- se meedeelde, zal nd eerst worden na gegaan in hoeverre de uitgaven kunnen worden beperkt en de inkomsten ver groot, dit laatste door middel van in trekking van belastingontheffingen. De ADVERTENTIE vrije democrats, die nog vlak voor de marathonzitting van het kabinet elke gedachte aan belastingverhoging vier kant hadden afgewezen, waren dooi' Erhard en de christendemocraten voor de keus gesteld, het beginsel van even tuele belastingverhoging te aanvaarden of anders uit de coalitie te stappen, waarna zij overstag gingen. De minister van Woningbouw, Ewald Bucher, die na afloop van het kabinets beraad de F.D.P.-fractie inlichtte, sprak de mening uit dat de parlementsleden van zijn partij zich niet tegen het com promis zullen verzetten. Welingelichte kringen echter menen dat de crisis ver re van bezworen Is en dat de kanselier minder dan ooit op de volle steun van zijn eigen partij kan rekenen. De president van de in de oppositie zijnde sociaal-democraten heeft woens dag het houden van nieuwe verkiezingen voorgesteld als uitweg uit de huidige regeringsmoeilijkheden. ADVERTENTIE VRIJDAG 28 OKTOBER A.S. Kleurkalender ligt klaar voor IEDERE inlegger. GRONINGEN Aan het 60 man tel lende personeel van H. E. Bodewes Lierenfabriek N.V. te Hoogezand zal ontslag worden verleend. In verband met het wegvallen van belangrijke buitenlandse opdrachten, alsmede als gevolg van de slechte situatie en voor uitzichten in de Nederlandse scheeps bouw, hebben aandeelhouders en direc tie besloten de bedrijfsuitoefening, be staande uit de vervaardiging van scheepslieren te staken. De lopende opdrachten zullen worden afgewerkt, terwijl maatregelen zijn ge nomen om de onderhoudsservice en re paratie aan geleverde produkten voor de toekomst veilig te stellen. De bedrijfssluiting zal tot gevolg heb ben, dat aan het 60 man tellende per soneel ontslag zal moeten worden ge geven. Met de werknemersorganisaties is, naar aanleiding van de sluiting, overleg gepleegd, waarbij volledige overeenstemming is bereikt over een afvloeiingsregeling voor het personeel. WINTERTHUR (Zwitserland) Een in aanbouw zijnde brug in de autosnel weg Zürich-Winterthur is vandaag in gestort. Volgens de politie zijn 17 arbei ders bijna allen Italianen naar het ziekenhuis te Winterthur overgebracht. De 160 meter lange brug had binnen kort gereed moeten komen. Vermoedelijk is het bouwwerk ondermijnd door zware regenval. Tjjdens de receptie van „De Veenzan- gers", die gisteravond in „De Koren beurs" werd gehouden, werd er tegelijk met het koorjubileum nog een ander ju bileum gevierd. De heer G. van der Meyden, de man die thans de penningen van het koor beheert en verder al ge durende 35 jaar deel uitmaakt van het bestuur en 40 jaar geleden aan de wieg van het populaire Veenendaalse koor stond, werd ook in de bloemetjes gezet. Hij werd daarbij onder meer toegespro ken door de afgevaardigde van het Ko ninklijk Nederlands Zangers Verbond, de heer II. A. Nigtingh, die hem, zoals de foto laat zien, een onderscheiding op de borst speldde. Meer over de receptie van „De Veen- zangers" elders in dit nummer. In de afgelopen 24 uur trok een kleine depressie over de Noordzee naar het zuiden, zonder noemens waardige invloed op het weer in ons land uit te oefenen. In de westelijke kustprovincies vielen plaatselijk en kele buien. In het Oosten kwam nachtvorst voor. De depressie, die in West-Europa al heel wat regen heeft gebracht, trok over Noord-Italië naar Oostenrijk en veroorzaakte van nacht zware regenval in Zuid-Duits- land en het Alpengebied. Een rug van hoge druk, die zich over het noorden van de Noordzee en Zuid-Scandinavië uitbreidt, zal er oorzaak van z(jn, dat de wind in ons land tot matig of vrij krachtig gaat toenemen uit noordoostelijke richting. Uit deze richting wordt tamelijk koude lucht aangevoerd, waarin wol kenvelden voorkomen. Hieruit zal waarschijnlijk geen regen van bete kenis vallen, zo verwacht het KNMI. RHENEN 'in -de raadsvergadering van dinsdagavond werd mededeling ge daan, dat inwoners van Rhenen even eens in aanmerking kunnen komen voor I zogenaamd vrijbankvlees. Zij moeten dan een kaartje insturen aan de vlees keuringsdienst in Veenendaal en krij- I gen wanneer er vlees in voorraad is een uitnodiging om het te kómen halen. Het vrijbankvlees is afkomstig van noodslachtingen en is goedkoper dan het vlees dat men normaal bij de sla ger gaat kopen. Tot nog toe profiteer den alleen inwoners van Veenendaal van deze regeling. In de raad is erop aangedrongen in Rhenen een winkel te openen, waar vrijbankvlees kan worden verhandeld. Men zal er dan niet meer voor naar het naburige Veenendaal behoeven te gaan. VEENENDAAL Personeel van de Kon. Nederlandse Heideniaatschappy is momenteel druk aan het werk met de aanleg van een grote grasvlakte in het complex de Engelenburg, dat in de toekomst als „feestterrein" zal worden ge bruikt. Jarenlang werden festiviteiten en evenementen op het terrein aan de J. G. Sandbrinkstraat gehouden. De uitbreidingsplannen hebben de gemeente ge noodzaakt naar een andere omgeving te zoeken, waar het publiek zal kunnen samenkomen als er feesteiykheden worden georganiseerd. Het in aanleg zijnde stadspark bood daartoe een goede mogelijkheid. Wellicht krygt het grote gazon ook de functie van „speelweide", geen overbodige luxe In de nieuwhouwwyken rond het park. Zeker is op dit moment dat er twee kinder speelplaatsen- zullen worden gerealiseerd. Vast staat ook dat er twee bijenstallen geplaatst worden. Voorts heeft de gemeente b(j de planning de mogelijkheid van een midget-golfbaan en een paviljoen open gelaten. Een vry groot parkeerterrein is eveneens in aanleg. (Voor meer bijzonderheden zie onze stadspagina).

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1