Veenendaals dagblad Politieke „topconferentie" op partijbureau van de K.V.P. Prinselijk paar voorlopig niet naar Indonesië V.N. trekken mandaat Z.W.-Afrika tot zich Buiten Erhard regeert voorlopig met minderheidskabinet Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Twintig Marokkanen bij Scheepjeswol ontslagen FORMA TIE-SCHMELZER IN IMPASSE Na aftreden van liberale ministers De nieuwe Ford Taunus12M en 15 M hebben tochtvrije Flow-Away ventilatie [raampjes dicht]. En (natuurlijk] nog veel meer! Vraag ons alles. H. Tolsma biedt zich voor half geld aan bij de B.P. Volgende maand aftreden? Bus schoolkinderen verongelukt Dieven stalen kop er en brons Priesters in China levend begraven ONHOUDBAAR Bladderboom Johnson in Bangkok PERS Droog weekend HOORTOESTELLEN HOOFDSTRAAT 90 VEENENDAAL Bur. voor redactie en administratie i Prins Bernhardlaan 28, Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600. Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden f 1,50, ieder woord meer 15 cent Vrijdag 28 oktober 1966 - 40e Jaargang no. 91 g - Prinses Beatrix heeft gistermiddag in Den Haag de plechtigheid bijgewoond, waar afscheid werd genomen van mej. mr. M. Tjeenk Willink als secre taris van de Nationale Raad voor Maatschappelijk welzijn, waarover u elders in deze editie meer leest. Te vens opende de Kroonprinses het ver nieuwde gebouw van de raad en wel door samen met mej. Tjeenk Willink de vlag te hijsen. FREIBURG Het Zwitserse pers bureau KIPA heeft gemeld dat vijf Chinese priesters levend zijn begraven, nadat zij door een volksrechtbank ter dood waren veroordeeld. Dit gebeurde begin oktober in Tientsin. Een redac teur van het persbureau had dit verno men van een betrouwbaar persoon die onlangs uit China is teruggekeerd en de begrafenis voor zijn ogen had zien gebeuren. Hij wilde geen nadere bij zonderheden geven. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Terwijl de kansen van formateur Schmelzer om een kabinet te vormen uiterst gering worden geacht, had donderdagavond in het Dr. Schaep- manhuis te Den Haag, het partijbureau van de KVP, een politiek topgesprek plaats, dat tot in de nacht duurde. Een aantal KVP-bewindslieden uit het demissionaire kabinet, met aan het hoofd minister-president Cals en de minis ters De Jong van Defensie en Bogaers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, alsmede de KVP-staatssecretarissen Bartels en De Meijer (beiden van Sociale Zaken en Volksgezondheid) en dr. Hoefnagels van Financiën arriveerden omstreeks acht uur aan het partijbureau voor een bespreking met het dagelijks bestuur van de KVP. Aan het gesprek nam ook deel de heer C. J. van der Ploeg, die in deze dagen drs. W. K. N. Schmelzer als fractie voorzitter van de KVP vervangt. Deze bespreking gaf aanleiding tot de veronderstelling, dat het dagelijks bestuur van de K.V.P. pogingen deed om minister-president Cals te bewegen er mee akkoord te gaan, dat een aantal K.V.P.-bewindslieden uit het zittende kabinet een portefeuille aanvaardt in het kabinet, dat drs. Schmelzer pro beert samen te stellen. In de loop van donderdag had de for mateur de demissionaire ministers De Jong en Luns ontvangen met het doel hen te vragen zitting te nemen in het interimkabinet. Vandaag worden de mi nisters Veldkamp van Sociale Zaken en de A.R.-minister Biesheuvel van Land bouw en Visserij ontvangen. Ook deze twee demissionaire bewindslieden zul len, naar verwacht mag worden, een portefeuille aangeboden krijgen. Deze pogingen betekenen duidelijk een aanval op de solidariteit van de ministers uit het kabinet-Cals. Tijdens de algemene politieke en financiële be schouwingen, heeft de minister-presi dent er de nadruk opgelegd, dat het ka binet een hecht team vormt en ook na de val van het kabinet heeft mr. Cals er geen twijfel over laten bestaan dat de ministers solidair zijn. Bovendien heeft mr. Cals het ontslag van alle mi nisters en staatssecretarissen aan de Koningin aangeboden. Na de weigering van prof. Zijlstra om minister-president te worden van een extra-parlementair overbruggings kabinet, verkeert de formateur in een impasse. Drs. Schmelzer wil en moet slagen, omdat anders zijn politieke po sitie, na alles wat er in de afgelopen weken is gebeurd, onhoudbaar is ge worden. Tijdens het gesprek op het K.V.P.- partijbureau kwam de partijvoorzitter, mr. P. J. M. Aalberse, naar buiten om de vele journalisten, die naar de Mau- ritskade waren gekomen, waar het par tijbureau is gevestigd, mee te delen, dat het gesprek niets met de formatie te maken had. NEW YORK De algemene verga dering van de Verenigde Naties heeft gisteravond met 114 stemmen voor, 2 tegen en 3 onthoudingen, het man daat over Zuid-West-Afrika aan Zuid- Afrika ontnomen en de verantwoorde- "Yfroeger plukten wij wel de langge- steelde kogelvruchten van de pla taan, die bij matige druk in behaarde zaden uiteenvallen en ons bij baldadig spel als jeukpoeder dienden. Ouder en wijzer geworden, doe ik dit allang niet meer, want ze kunnen bij gevoelige mensen een soort van hooikoorts ver wekken en daar mogen we niet mee spotten. Behalve aan die karakteris tieke bolletjes heel de winter aan wezig valt de plataan onmiddellijk te herkennen aan de schilferige schors. Hele stukken laten los, hangen met lappen aan de stam als geel-grauw- groenig marmer. Ouderwetse tuinlui, parkwachters en rondleiders spreken nog van „bladderboom", waarin we het woord afbladderen herkennen. Dit sieraad van parken, lanen en alleeën komt hier in 't wild niet meer voor; het is reeds eeuwen in cultuur. Ge moogt bedenken, dat van de plataan reeds bij Genesis en Ezechiël gewag wordt gemaakt en dat de Perzenko- ning Xerxes in een woud van platanen werd verslagen; dat gebeurde omtrent 480 j. v. Chr. Een paar eeuwen later haalden de Romeinen hen uit Klein- Azië en daar waren zulke reuzen on der, dat de Romeinse consul uit Lycie, Mucianus aan achttien gasten in de holle stam van een plataan een diner kon aanbieden! Van Xerxes is bekend, dat hij deze boom vereerde en in de opera van zijn naam laat Handel dit duidelijk uitkomen. Zijn Largo immers is de melodie bij de desbetreffende passage. De oude boomcultus houdt zich op menige plaats met de statige verschijning bezig en doet dit eerbie diger dan wij met ons jeukpoeder! 28-10-'66 A. B. WIGMAN lijkheid voor dit mandaatgebied aan de Verenigde Naties overgedragen. Wegens niet nakomen van verdragsverplichtin gen om het gebied tot zelfstandigheid te voeren. De algemene vergadering besloot voorts een speciale commissie in te stel len, waarin 14 landen-leden van de VN, aan te wijzen door de voorzitter van de assemblee, zitting zullen hebben. De commissie zal praktische middelen moe ten aanbevelen, hoe Zuid-West-Afrika bestuurd moet worden. De algemene vergadering deed een beroep op de Zuidafrikaanse regering om zich te onthouden van iedere actie op constitutioneel, administratief, poli tiek of welke ander gebied dan ook, die op een of andere wijze de huidige inter nationale status van Zuid-West-Afrika kan wijzigen. Zuid-Afrika, dat na afloop van de eerste wereldoorlog (19141918) Zuid-West-Afrika heeft bestuurd krach tens een mandaat van de Volkenbond, heeft al laten weten, dat het het om streden gebied niet zal opgeven. Groot-Brittannië, Frankrijk en Mala wi, het onafhankelijke Afrikaanse land dat aan Rhodesië grenst, onthielden zich van stemming. „Het is heel begrijpelijk, dat in de huidige situatie het dagelijks bestuur van de partij eens met de K.V.P.-be windslieden gaat praten", aldus mr. Aalberse. De afspraak voor dit gesprek was, volgens mr. Aalberse, drie dagen geleden gemaakt, „toen we er nog geen idee van hadden hoe het met de forma- tie-Schmelzer zou gaan", zo voegde de partijvoorzitter hieraan toe. Het komt wel meer voor, dat het da gelijks bestuur van de partij een ge sprek heeft met de K.V.P.-ministers en staatssecretarissen. Een besluit zou niet worden genomen. De sfeer was goed. „Het is een open gesprek over een aantal zaken, die de laatste weken aan de orde zijn gekomen," aldus mr. Aalberse. Het gesprek, dat de formateur don derdagmiddag met minister De Jong had, duurde ruim twee uur en dat met minister Luns anderhalf uur. In politie ke kringen verwacht men, dat als van daag de demissionaire ministers Veld kamp en Biesheuvel door de formateur zullen zijn ontvangen, er weer enige duidelijkheid in de formatie zal komen. Als het niet lukt deze ministers deel te doen uitmaken van het interimkabi net, omdat minister-president Cals hen niet ontheft van de solidariteit of dat zij misschien zelf weigeren de solidari teit te breken, dan staat drs. Schmel zer niets anders te doen dan een kabi net te vormen van niet op de voorgrond staande politieke figuren en/of van ho ge ambtenaren óf de opdracht terug te geven. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Van een officiële woordvoerder vernemen wij, dat prin ses Beatrix voorlopig niet zal kunnen ingaan op een deze of begin volgende week te verwachten uitnodiging van president Soekarno voor een officieel bezoek aan Indonesië. Er wordt niet verwacht, dat de Prinses kort na de geboorte van haar eerste baby een der gelijke vermoeiende reis zal en kan ondernemen. Van een reis in het ko mende halfjaar zal wel helemaal geen sprake zijn. Of Nederland positief zal reageren op de te verwachten uitnodiging van de In donesische president, is nog niet te zeg gen. De uitnodiging wordt al enkele weken verwacht, zo vernemen wij in Haagse kringen. De raad voor de voorlichting van de Indonesische ambassade in Den Haag, de heer Wijarto, deelde mee de op dracht om de uitnodiging aan prinses Beatrix en prins Claus over te brengen deze of volgende week te verwachten. ADVERTENTIE EDE Publicist, kunstschilder en oud-B.P. man Hielke Tolsma uit Lun- teren heeft op een vergadering van de Boerenpartij in Otterlo de leider van deze partij, Koekoek, aangeboden pu- bliciteitswerk voor de B.P. te verzor gen voor half geld. De heer Tolsma heeft onlangs een bijdrage geleverd tot het boekje „Koe koek kan ons nog meer vertel'n", waarin hij fel stelling neemt tegen de Boerenpartij. De Lunteraan zei op de vergadering: ,,Ik sta niet negatief ten opzichte van Koekoek. Wij zijn sa men begonnen, misschien eindigen we ook wel samen." Commentaar van Koekoek op het aanbod: Tolsma kan niet eens schrij ven. Het gebaar om zijn publikaties voor half geld te leveren, had de heer Tolsma overgenomen van het B.P.- aanbod tot de levering van wethouders voor de helft van het salaris. (Van onze correspondent) BONN Bondskanselier Erhard heeft gisteravond na het aftreden van de ministers van de vrije democraten besloten, voorlopig met een minder heidskabinet verder te regeren. Naar in welingelichte kringen verluidt, zul len de vier opengevallen plaatsen niet door nieuwe ministers worden bezet. De bewindslieden van de CDU/CSU zullen deze portefeuilles ad interim gaan be heren. De vier liberale ministers in het ka- binet-Erhard vice-kanselier en mi nister voor Duitse Zaken dr. Erich Mende, minister van Financiën Rolf Dahlgrün, minister voor Woningbouw dr. Ewald Bucher en minister voor Ont wikkelingshulp Wouter Scheel hebben de regeringschef hun ontslag aangebo den. Het tweede kabinet-Erhard heeft het een jaar en twee dagen uitgehou den. Ook nadat woensdagavond een com promis tussen christen-democraten en de liberale vrije democratische partij was bereikt over het sluitend maken van de begroting-1967, werd al onmid dellijk de vraag gesteld, hoelang dit „regeringshuwelijk" nog wel zal blij ven voortbestaan. Officieel is het om het geld gegaan, dat zo vaak de oorzaak is van moeilijk heden tussen huwelijkspartners. In de begroting-1967 gaapte een gat van on geveer vier miljard Duitse Mark. De C.D.U.-C.S.U. wenste niet a priori de noodzakelijkheid uit te sluiten van zes opcenten op de loon-, inkomsten- en vennootschapsbelastingen, naast verde re besparingen op de uitgaven. De liberalen bleven aanvankelijk staan op het besluit van hun partijcon gres in Neurenberg datzelfde con gres waar openlijk over de „lekke re geringsboot in Bonn" werd gesproken belastingverhogingen principieel van de hand te wijzen. Toen de vier liberale ministers woensdagavond in het kabinet nu toch de mogelijkheid van belastingverhogin gen accepteerden, konden zij wel op hun vingers narekenen dat zij met hun eigen parlementsfractie in moeilijkhe den zouden komen. Die heeft hen dan ook na harde debatten prompt gede savoueerd. Politieke waarnemers in Bonn zijn van oordeel, dat Erhard en de CDU CSU-fractie in de Bondsdag eerst de resultaten van de in november te hou den verkiezingen in de deelstaten Hes sen (6 nov.) en Beieren (20 nov.) willen afwachten, voordat zij tot een reorgani satie van dit kabinet, dan wel de vor- ADVERTENT1E Vraag alles over de nieuwe 12 M en 15 M serie bij uw OFFICIAL FORD DEALER. VAN DER KOLK VEENENDAAL N.V. Kerkewijk 128 - Veenendaal - Tel. 08385 - 2244 Off. Ford dealer voor: Veenendaal - Rhenen - Eist (U.) Amerongen - Leersum - Maarsbergen Renswoude - Ederveen. FORD - MEER AUTO VOOR UW GELD KLADANJ (Zuid-Slavië) Een bus met 42 personen, onder wie meest la- gere-schoolkinderen, is in de omgeving van Kladanj in botsing met een leger- vrachtwagen gekomen en in een ravijn gestort. Zeven personen, onder wie twee kinde ren, een onderwijzeres en een liftster, zijn omgekomen, terwijl 35 inzittenden, werden gewond, van wie 15 ernstig. De bus vervoerde schoolkinderen naar hun woonplaats Toezla na een uitstapje naar Serajevo, de hoofdstad van Bos nië. De politie onderzoekt de getuigenis van een dertienjarige jongen, die ver telde dat kort voor het ongeluk de chauffeur en de liftster arm in arm achter het stuurwiel hadden zitten zin gen. De chauffeur is bij het ongeluk omgekomen. BANGKOK President Johnson is vandaag met zijn vrouw per helikopter uit de Thailandse badplaats Bang Saen naar de hoofdstad Bangkok gegaan, waar zij zijn ontvangen door koning Phoemibol en koningin Sirlkit. ining van een nieuwe regering over gaan. Waarnemers zijn van oordeel dat er dan wellicht ook binnen de CDU/CSU een nieuwe discussie zal plaatsvinden, die wel eens tot een vervanging van Erhard zou kunnen leiden. De Bonds kanselier wordt op 4 februari a.s. 70 jaar. In de Bondsdag beschikken de CDU en CSU over 245 zetels, de sociaal-de mocraten over 200 zetels en de libera len over 49 zetels. De Westduitse pers is het er over eens dat de dagen van Erhard als Bondskanselier zijn geteld. De onafhan kelijke Süddeutsche Zeitung gaat nog verder en betwijfelt of een nieuwe Bondskanselier „zal kunnen lijmen wat de twee fracties met overdreven vlijt hebben gebroken". Van de eventuele CDU-kandidaten acht het blad Schro der, Gerstenmaier, Barzel, noch Lücke in staat alle vleugels van de partij aan zich te binden. De Münchener Merkur, die banden heeft met de CSU, wil geen kandidaat voor het Bondskanselier schap noemen. De Frankfurter Rund schau die de sociaal-democraten na staat, is van oordeel dat Erhard met zijn minderheidskabinet waarschijnlijk uiterlijk op 9 november bij de begro- tingsdebatten ten val zal komen. Het blad prijst de liberalen, omdat zij door hun uittreden uit de coalitie „de weg voor een nieuwe oplossing vrij hebben gemaakt". (Van onze weerkundige medewerker) Het zal ook zaterdag en zondag droog weer blijven. Tussen een stationair hogedrukgebied ten westen van Ierland, met een uitloper over Scandinavië, en een uitgebreide de pressie boven Polen, die tot in Duits land regen veroorzaakt, voeren noord oostelijke winden koude lucht van polaire oorsprong naar onze omge ving. Hierin komen wolkenvelden voor, maar ook opklaringen, die de komende dagen zullen worden be vorderd door de uit het noorden na derbij komende uitloper van het ho gedrukgebied. De wind neemt intus sen meer en meer af, waardoor de omstandigheden gunstig zijn voor lagere minima. We verwachten dan ook in de komende nachten hier en daar zware nachtvorst. In Noord- Nederland z(jn gisteren de eerste vluchten wilde ganzen gesignaleerd. Het wordt deze trekvogels klaarblij kelijk te koud in Scandinavië. De kabinetsformateur had gistermid- middag, als eerste van de vier door hem uitgenodigde demissionaire minis ters ,de heer P. J. S. de Jong op be zoek. Na het onderhoud deed hij hem vriendelijk uitgeleide. VEENENDAAL In de nacht van woensdag op donderdag is in een loods van de firma Heuvelman aan het Spoor koper en brons ter waarde van onge veer 1500 gulden gestolen. Van de dader(s) ontbreekt ieder spoor. De recherche stelt een onder zoek in. 4/WK VI ENT IE met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING ZIEKENFONDSLEVERANCIER Tel. 3184 - Hoofdstr. 51 - Naast da apotheek VEENENDAAL Vandaag is door de directie van de Scheep jes wolf abriekei i aan twintig Marokkaanse werknemers, die op diverse afdelingen werkzaam waren, ontslag aangezegd. Volgens mededelingen van directie-z(jde is de reden van dit besluit een verscherpte selectie, waardoor arbeidskrachten die mindere prestaties leveren worden afgevoerd. Het is niet gelukt voor het ontslagen personeel een afvloeiingsregeling tot stand te brengen. De vakbonden hebben zich inmiddels nogal gereserveerd tegenover het motief van de directie opgesteld. Van de ver doorgevoerde selectie bleek men in die kringen niet op de hoogte. Over de ontwikkelingen bij Scheepjeswol had een van onze verslaggevers een gesprek met drs. W. Werker, adjunct-directeur van het bedryf en de heer J. F. Rutten, hoofd van de afdeling personeelszaken. Z(jn verslag alsmede de reactie van een van de plaatselijke vakbondsbestuurders kunt u op onze stadspagina lezen. ADVERTENTIE Dit is een góéde jas voor slécht weerj Dus nuttig als 't nattig is. Maar ook ideaal voor veel dagen tussen het heel warme en het heel koude., Koop zo'n intermezzo-jas. Staat U vast ook heel goed.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1