Veenendaals dagblad A.R.-ministers laten het definitief afweten Erhard komt met nieuwe begroting Buiten Uitgever eist 30 mille van Boer Koekoek Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Formatie nu in kritiek stadium Den Haag start met voorbereidingen voor huwelijk prinses Margriet Herstel leidingnet speelt gasverbruikers parten Twee onzekere factoren Guerillastrijd in Rhodesië Geraffineerde inbrekertjes Auto gevonden van Blake Tiende januari komt al in zicht Duitsers met auto over de kop Droog en koud Impressie DR. VELDKAMP SPIL FORMALITEIT TIJD DRINGT Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600. Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad ,,De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.Wegener's Couranten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1,50, ieder woord meer 15 cent Zaterdag 29 oktober 1966 - 40e Jaargang no. 92 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De formatiepoging van drs. Schmelzer is in een kritiek stadium gekomen. De formateur heeft ingezien, dat hij op de A.R.-ministers niet behoeft te rekenen bij het samenstellen van zijn interimkabinet. Dit is het gevolg van het gesprek, dat hij gisteren heeft gehad met de demissionaire minister van Landbouw, mr. Biesheuvel. Het is hem na dit onderhoud, dat tijdens het lunchuur plaats had, duidelijker dan ooit geworden, dat hem weinig anders is overgebleven dan het vormen van een K.V.P.-minderheids- regering, aangevuld met politiek weinig geprononceerde vakministers met een liberale of christelijk-historische achtergrond. ter Bot hedenochtend naar de formateur ging- Formateur Schmelzer ontving vrijdag eerst dr. Veldkamp, de demissionaire minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid. Ook de demissionaire minister van Landbouw en Visserij, mr. B. W. Bies heuvel, arriveerde gisteren bij het bu reau van de kabinetsformateur voor een onderhoud. lie formateur is op dit ogenblik af hankelijk, zo menen welingelichte poli tieke kringen, van twee factoren, die hij niet in de hand heeft. Allereerst is er nog steeds het probleem van het minis ter-presidentschap, waarvoor prof. De Quay nog steeds het meest in aanmer king schijnt te komen in de ogen van de formateur. Deze liet gisteravond weten, dat het onder zekere voorwaar den niet uitgesloten was, dat de oud minister-president de leiding van een kabinet op zich zou willen nemen. Zoals wij reeds schreven, zou prof. De Quay, die zich te weinig thuis voelt op economisch-financieel terrein, eerst dan op het verzoek van de heer Schmelzer ingaan als hij zich gesteund weet door enige zeer sterke figuren op Economi sche Zaken en Financiën. Het probleem is deze personen te vinden, die prof. De Quay over zijn begrijpelijke drempel vrees zullen helpen. Daarnaast is er de vraag wat de zit tende KVP-ministers gaan doen. Namens de formateur werd gisteravond bekend gemaakt, dat hfj ook de minis ters Bogaers (Volkshuisvesting) en Bot (Ontwikkelingshulp) zou ontvangen. Het gesprek met minister Bogaers had gisteravond al plaats terwijl minis- BONN De Duitse minderheids regering van Bondskanselier Erhard heeft vrydag op haar eerste bijeenkomst na het uittreden van de vier liberale ministers besloten, op korte termyn een aanvulling op de omstreden begroting voor het volgend jaar in te dienen. Hierin zullen de wijzigingen worden verwerkt, die zich hebben voorgedaan sinds de opstelling van de ontwerp begroting, die vrijdagochtend eenstem mig door de leden van de Bondsraad werd afgewezen. Zoals gemeld acht de Bondsraad, waarin vertegenwoordigers van de deelstaten zitting hebben, het noodzakelijk, dat de regering met het oog op het tekort van vier miljard mark op een totaal van 78,9 miljard mark Hfó dompig is de damp van de nevel, dat ik de ontbladerde lindeboom van de buren niet eens gedetailleerd kan zien en de merel, die veel dichter bij aan de rand van het gazon zit is een schimmige figuur zonder vaste contouren. Zelfs het nabije verschiet wordt in dit Niflheim, in deze wasse rette van de herfst, wazig en onscherp versluierd; het heeft reliëf noch per spectief, de border staat in groezelige grondverf en de roodborst, die elke mooie oktoberdag in het struikhout van de tuin preludeerde, zwijgt bij zo'n beperkte horizon in zeven talen. Niettemin heeft het soft-focus van deze aangelengde-melk een bepaalde romantiek en bekoring, vooral, wan neer moeder Natuur even de voile oplicht, er een beetje licht over de flets geworden laatste bloemen van de hof valt en het kleffe blad tussen 't gras een glimrandje krijgt. Spinsel en rag, fijn neteldoek en dun filigrain wordt plotseling zichtbaar; honderd duizenden kleine, roodachtige reizen de spinnetjes weefden gister aan minia tuur parachutes en moesten, gedwon gen door de afkoeling der lucht, een noodlanding maken. Als de zon straks wei en hei droogt, spinnen zij veder lichte nieuwe draagzeiltjes en wind sels, om de tocht voort te zetten, doch met een dichte nevel kunnen ze weinig beginnen. Welbeschouwd spre ken we pas van nevels", als voor werpen op meer dan 1000 meter af stand niet meer te zien zijn, anders van „mist". Gelukkig zegt prof. Min- naert, bekend om zijn boeiende studies „Natuurkunde in het vrije veld", dat het onderscheid niet zeer belangrijk is en waar ik in zulk deskundig ge zelschap verzeild raakte, verander ik er maar niets aan. 29 oktober '66 A. B. WIGMAN hetzij een nieuwe begroting opstelt, hetzij een aanvullende begroting in dient. Volgens het kabinet heeft de Bonds raad echter nagelaten met eigen dek- kingsvoorstellen te komen dan wel zich uit te spreken over de onderdelen van het regeringsvoorstel. De regering heeft inmiddels aange kondigd een aanvullende begroting in te dienen, welke, naar verwacht wordt, aanzienlijke belastingverhogingen zal inhouden. Het begrotingsontwerp 1967 zal op 8 november in eerste lezing door de Bondsdag (Tweede Kamer) in behande ling worden genomen. Van de sociaal democraten kan worden verwacht, dat zij tegen zullen stemmen, alleen al om dat het door een christen-democratische regering wordt ingediend, terwijl de kleine fractie der liberalen verklaard heeft tegen alle belastingverhogingen te zijn. Als om de deur voor de uit het kabi net getreden liberalen open te houden, brachten Erhard en andere leden van de C.D.U. gisteren een bezoek aan de woning van Erich Mende, voorzitter van de vrije democratische partij, om hem met zijn 50e verjaardag te feliciteren. Tot gisteren was Mende Erhards plaats vervanger en tevens minister voor al- Duitse zaken. In Mende's woning, waar hij drie kwartier vertoefde, champagne drin kend en gezellig keuvelend met ver slaggevers, bracht Erhard herhaaldelijk zijn besluit in herinnering om de door de vrije democraten opengevallen zetels in zijn kabinet door de andere ministers te laten bezetten, liever dan opvolgers te benoemen. Daarmee blijven de vier ministeries voor Duitse Zaken, Financiën, Eco nomische Samenwerking en Hulpverle ning en Huisvesting intact en open voor de terugkeer van de liberale mi nisters, die zijn afgetreden. Maar de liberalen hebben nog geen enkel teken gegeven hun verzet tegen Erhards begrotingsvoorstellen te zullen opgeven. Hun verzet is juist versterkt door de afwijzing van de Bundesrat van het be grotingsontwerp, dat door de minister van Economische Zaken, Kurt Schmüc- ker, is ingediend. Hoewel de C.D.U. de meerderheid in de Bundesrat heeft, stemden haar leden met de sociaal-democraten en vrije de mocraten tegen de begroting. Vele waarnemers geloven, dat de li beralen tot de overtuiging zijn gekomen, dat Erhard politiek als verloren kan worden beschouwd en zij beter het zin kende schip kunnen verlaten in de hoop bij de verkiezingen voor de Landdag van Hessen en Beieren (6 en 20 nov.) winst te boeken. Als zij er niet in slagen hun stemmen te vermeerderen, zo denkt men, zullen de vrije democraten weer bereid zijn tot de coalitie met de C.D.U. van Erhard terug te keren. O Vrijdagmorgen vroeg is in Goedereede op Goeree-Overflakkee de 44-jarige ar beider P. Erkelens uit deze gemeente bij het oversteken door een bus over reden. Kernpunt Is de houding van minister Veldkamp (Soc. Zaken en Volksgezond heid), die door zijn goede betrekkingen met de vakbeweging een belangrijke troef zou zijn voor de heer Schmelzer. Mocht de formateur erin slagen, met behulp van de druk van het achter hem staande partyapparaat, dr. Veldkamp over te halen in een interim-kabinet zit ting te nemen, dan zou de weegschaal ten gunste van drs. Schmelzer door slaan. Dit is de mening in politieke krin gen, ook in die welke de heer Schmelzer op dit ogenblik niet bepaald gunstig ge zind zijn, zoals de P.v.d.A. Voor drs. Bogaers geldt, zij het in min dere mate, hetzelfde als voor dr. Veld kamp. Zijn wij goed ingelicht, dan wordt van de zijde van die katholieke vakver enigingsleiders, die het beleid van de KVP-fractie hebben gebillijkt, aandrag op hem uitgeoefend om in het belang van de partij aan een interimkabinet mee te werken. Ook hier geldt, dat de beslissing, die dr. Veldkamp neemt, een grote rol zal spelen bij de beslissing van de demissionaire minister van Volks huisvesting. Van A.R.-zijde werd het gesprek tus sen minister Biesheuvel en drs, Schmel zer gekenmerkt als „een formaliteit". Men gaf te kennen, dat liet slechts ging om het registreren van wat de for mateur al bekend moest zijn, namelyk dat de A.R.-ministers niet bereid waren in een door drs. Schmelzer te vormen interimkabinet zitting te nemen. Vanuit de A.R.-fractie viel, bij monde van fractieleider Roolvink, een wat an der geluid te vernemen. In het A.R.-blad „Nederlandse Gedachten" had de heer DAR ES SALAAM De „Zanu", een Afrikaanse nationalistische organisatie die in Rhodesië verboden is, heeft laten weten, dat een eenheid guerrillastrijders de vorige week tijdens een gevecht met Rhodesische troepen in het grensgebied tussen Rhodesië cn Gambia zeven heli kopters heeft neergeschoten. Roolvink laten weten, dat hij de rol van prof. Zijlstra slechts „voor deze fase" van de formatie uitgespeeld achtte. In A.R.-kringen, die nauwe betrekkingen met minister Biesheuvel onderhouden, kon men vernemen dat dit als een privé- gedachte van de heer Roolvink be schouwd moest worden. Deze had trou wens, zo werd opgemerkt, niet in con tact gestaan met prof. Zijlstra en kon zijn oordeel dus moeilijk op rechtstreek se informatie doen steunen, zo meenden deze zegslieden. De formateur was van plan het week einde te gebruiken om verder kandida ten te polsen voor zyn minderheidskabi net. Dit zou telefonisch gebeuren, ook al omdat de tijd meer en meer gaat drin- gen. Met de fase-Zijlstra. zo menen politie ke waarnemers in Den Haag, heeft de formateur veel kostbare tijd verloren. Hij zal de kandidaat-ministers nu niet zoveel bedenktijd meer mogen geven, als hij de A.R.-politicus toestond. Hoe lan ger tekenen van succes voor drs. Schmelzer uitblijven, des te moeilijker zal het zijn het tanende geloof aan zijn uiteindelijk slagen levend te houden, zo meent men. ARNHEM Ruim duizend gulden hebben drie Arnhemse knaapjes van 11, 12 en 13 jaar weten te bemachtigen door enkele tientallen portemonnaies te ste len. Zij gingen daarbij geraffineerd te werk. Als zij een achterdeur van een woning zagen openstaan, belde een van het drie tal aan bij de voordeur en hield de be woner of bewoonster aan de praat. De twee anderen gingen dan vliegensvlug de achterdeur binnen om de woning op portemonnaies af te zoeken. Ook namen zij ettelijke portemonnaies weg van winkelende vrouwen die even onbeheerd hun tas op de grond'of iA> de toonbank lieten staan. Van het geld maakten zij plezier reisjes naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In Den Haag lieten zij zich per taxi naar de Scheveningse pier rij den, om zich daar bij de botsautootjes te vermaken. In Arnhem deden zij zich in een restaurant enkele malen tegoed aan een zeer copieuze maaltijd, zonder dat ie mand argwaan koesterde. De Arnhemse recherche heeft het trio in de kraag kunnen grijpen. Neergestort Een Canadese F-104 „Starfighter" is vrijdag in de Rijnvlakte bij Greffern (district Bühl-Baden) neer gestort. De machine was op een oefen- vlucht. De piloot heeft zich met zijn schietstoel kunnen redden. De oorzaak van het ongeval is onbekend. A De Duitse Bondskanselier Erhard heeft een onderhoud gehad met de Westduitse President Liibke, waarin hij hem verzocht in het ontslag van de vier Vrije De mocratische ministers toe te stemmen en een minderheidsregering te vormen. In opdracht van de R.V.D., heeft een architectenbureau een grote maquette gemaakt van het Deltaplan, die te be zichtigen zal zijn op de wereldtentoon stelling in Montreal, volgend jaar. Hier wordt de laatste hand gelegd aan de maquette, die dertig vierkante me ter beslaat en vervaardigd is op een schaal van 1 25.000. LONDEN l)e politie meent de auto in haiulen te hebben die j.l. zater dag door de dubbelspion George Blake is gebruikt bij zijn ontsnapping uit een Londense gevangenis. De auto, 'n Hum- ber Saloon stond al dagenlang gepar keerd tussen andere in een Londense straat. Hoelang precies deze auto er al stond kon men zich in de straat niet herinneren. De politie meent de auto van Blake te pakken te hebben omdat op een der zit tingen gevonden draadjes een aanwij zing in die richting vormen en omdat in de auto ook een paar blaadjes van een rose chrysant lagen. Een pot met een rose chrysant heeft bij de ontsnap ping van Blake een rol gespeeld. Of het vinden van de auto Scotland Yard een stap dichter by de aanhouding van Blake heeft gebracht is de vraag. Blake is het laatst in ae gevangenis ge7 zien om half zes 's avonds. Om zeven uur werd hij vermist. Theoretisch kreeg Blake zo voldoende tijd om "ia de Lon dense luchthaven het land te verlaten. AMSTERDAM De Amsterdamse uitgever C. J. Stolk zal een eis tot schadevergoeding ten bedrage van f 30.000,indienen tegen de lieer H. Koekoek, voorzitter van de Boerenpartij. De eis is een gevolg van het verbod tot verspreiding van de brochure „Commen taar van Koekoek op het boekje „Boer Koekoek", dat de president van de recht bank in Arnhem de boerenleider onlangs heeft opgelegd. De heer Stolk meent, dat er 30.000 exemplaren van het door hem uitge geven boekje „Boer Koekoek" van K. Baartmans minder zijn verkocht door dat de brochure van de B.P.-voorzitter de hele tekst van dit boekje bevat, aan gevuld met commentaar. De schade bedraagt een gulden per niet verkocht boekje. De uitgever overweegt ook de dwang som op te eisen, die de president van de rechtbank de heer Koekoek heeft op gelegd voor overtreding van het ver bod. Die dwangsom is 500,per over treding. Aanleiding hiertoe vormen twee ad vertenties in het blad „De Vrije Boer" van 22 oktober j.l., waarin de derde verbeterde druk van het commentaar van Koekoek wordt aangeboden. De raadsman van de uitgever onder zoekt in hoeverre de nieuwe druk af wijkt van de uitgave, waarvan de ver spreiding is verboden. (Van onze Haagse redactie) DEN' HAAG Langzamerhand beginnen de voorberei- digen op gang te komen voor het huwelijk van prinses Mar griet en mr. Pieter van Vollenhoven op 10 januari in Den Haag: in de Grote of St. -Jacobskerk, in de oude raadzaal aan de Ja vast raat en aan het wegdek voor de raadzaal. Twee ploegen stratenmakers gaan, in overwerk, het wegdek verbeteren of vernieuwen. Gedurende de werkzaamheden zal het verkeer worden omgelegd. Het gebouw in de Javastraat zal bijzonder grondig worden schoongemaakt, geverfd en hersteld. Met dat werk wordt 18 december begonnen. In samenwerking met hoffunctiona rissen zal de gemeente Den Haag zich beraden over de ver siering en de plaatsindeling in de raadzaal. Het aantal gasten zal aanzienlijk kleiner zijn dan in de Grote Kerk. Als gevolg van het werk in de raadzaal en aan het ge bouw, zullen daar van 19 december tot 16 januari geen huwelijken meer worden gesloten: de voor die periode reeds ingeschreven huwelijken zullen worden voltrokken in het stadhuis op het Burgemeester de Monchyplein. In de Grote Kerk wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe luchtverwarmingsinstallatie. De verwarming in de kerk dateert van enkele jaren voor de oorlog. Hoewel de hervormde gemeente van Den Haag nog enkele jaren had willen wachten met vernieuwen, is men daartoe reeds over gegaan om niet de kans te lopen, dat de verwarming dienst zou weigeren tijdens de huwelijksplechtigheid op 10 januari. De kosten' bedragen een ton. Het aantal stoelen in de Grote Kerk bedraagt duizend. Dat zal worden uitgebreid met het oog op de" vele gasten uit binnen- en buitenland. De meeste buitenlandse gasten wor den begin januari in ons land verwacht; de laatsten zaterdag 7 januari. Het grootste deel zal zijn intrek nemen in hotel Gooiland te Hilversum. Voor zaterdagavond 7 januari staan een souper en een groot galabal op paleis Soestdijk op het programma. Die avond zal echter vooral in het teken staan van het dertig jarig huwelijksfeest van koningin Juliana en prins Bernhard, die 7 januari 1937 in Den Haag in het huwelijk traden. Onder de honderdvijftig genodigden voor het souper en het galabal zullen zich vele buitenlandse gasten bevinden, die vijf jaar geleden aanwezig waren bij het zilveren huwelijksfeest. Na de huwelijksplechtigheden op 10 januari in raadzaal en de Grote Kerk in Den Haag en de rijtoer van prinses Margriet en haar echtgenoot, zullen het bruidspaar en de gasten elkaar weer ontmoeten in het Scheveningse Circus gebouw, dat onlangs geheel is verbouwd en vernieuwd door de heer Zwolsman. VEENENDAAL By de Veenendaalse gasfabriek zijn de laatste dagen diverse telefoontjes binnengekomen van bewoners van de Engelenburg en het Schrijvers park die minder prettige ervaringen hebben opgedaan met de gasvoorziening. Men klaagt vooral over bet feit, dat er te weinig druk op de gasleiding staat. Het waakvlaimnetje brandt zwak en gaat soms helemaal uit. Gisteren beleefde een gezin aan het Boompjesgoed een angstig avontuur toen hef aansteken van de gas kachel een explosie veroorzaakte. Een installateur ontdekte geen gebreken aan de kachel en stak derhalve zijn licht op bij de gasmaatschappij. Daar zei men, dat werkzaamheden aan het leidingnet de oorzaak van de storingen kunnen zijn. De heer A. C. Schouten, bedrijfsdi recteur van de Gasmaatschappij Cen traal Nederland te Utrecht, waarvan ook het bedrijf te Veenendaal deel uit maakt, zei dat technisch personeel van de maatschappij momenteel bezig" is, ingrijpende wijzigingen in het leiding net aan te brengen. Ongeveer twee maanden geleden Is men daarmee begonnen. „Toen we de Veenendaalse Gasmaatschappij des tijds overnamen, stonden we voor de taak een achterstand in te lopen. De leidingen waren aan vernieuwing toe. Daarbij kwam, dat de snelle groei van het gasverbruik ons handen vol werk bezorgde. Wij hebben toen beslo- te om aan alle wensen te voldoen en een ringleiding rond geheel Vee nendaal aan te leggen. Daar zijn we nu mee bezig en naar ik verwacht zal het werk in de loop van de volgende week gereed komen." De directeur zei verder, dat de groei ende vraag naar gasverwarming de bouw van een voedingsregulateur nood zakelijk had gemaakt. „Men zou het kunnen vergelijken met het elektrici teitsnet", zo verduidelijkte hij. „Daar wordt de hoogspanning door middel transformatoren verder gedistribueerd. Zo'n voedingsregulateur komt in feite overeen met een transformator. Het RENSWOUDE Gistermiddag raak te op Rijksweg 12 een auto met de lin- kerwielen in de middenberm. De wagen waarin vier Duitsers op weg waren van Amsterdam waar zij werken naar hun woonplaats Wattenscheid sloeg bij de poging van de bestuurder de heer G. B. de wagen weer op de weg te krijgen ovpr de kop. Twee van de inzittenden de heren F. M. en K. B. werden met rugklachten naar het Julianaziekenhuis te Veenen daal overgebracht. K. B. kon na te zijn behandeld zijn reis vervolgen. De auto werd geheel vernield. gas, dat door de hoofdleidingen aan komt, wordt via deze installatie naar de verbruikers geleid." De heer Schouten sprak nadat hij deze min of meer technische uiteen zetting had gegeven, de hoop uit, dat meri zich nu enigszins voor de geest kon halen, waar de schoen wringt. „We werken hard om de toestand te verbeteren", voegde hij eraan toe. „Het hele project zal een miljoen gulden gaan kosten. We gaan er in Veenendaal een prima bedrijf van maken." Deze woorden zullen de bewoners van het Schrijverspark en „De Enge lenburg" geruststellend in de oren klinken, maar toch blijft er hier en daar verontwaardiging te bespeuren, want bij de familie aan het Boompjes- goed. die werd opgeschrikt door de ex plosie, blijft men van oordeel dat de gasmaatschappij de verbruikers best van tevoren van de werkzaamheden en van het daaruit voortvloeiende onge mak op de hoogte had kunnen stellen. „Het is notabene levensgevaarlijk, er hadden ongelukken kunnen gebeu ren"; zo luidde hun reactie. (Van onze weerkundige medewerker) Een hogedrukgebied ten westen van Ierland met een uitloper tot West-Rusland zal het hele weekeinde droog weer brengen en vrij lage tem peraturen. In onze omgeving moet gerekend worden op minima tussen 1 en 1 op een waarnemingshoog te van anderhalve meter. De middag- temperaturen zullen vandaag en morgen hoogstens 7 a 8 graden ha len. De wind blijft noordoost tot noord, met een neiging om geleidelijk wat af te nemen. In Denemarken vriest het 's nachts 5 graden, terwijl een station in Noord-Zweden vrijdagmorgen al 18 registreerde. Daarentegen kwam Belgrado gisteren nog tot 29 graden. Vrij veel regen viel vrijdagmiddag in Oost-Frankrijk en Zuid-Duitsland en eveneens plaatselijk aan de Engelse oostkust. Een van de Marokkanen, die vrijdagmiddag wat ontgoocheld met de ontslagbrief in zijn hand de poort van de Scheepjeswolfabrieken verliet. Met hem kregen nog negen anderen de aanzegging dat zij maandagmorgen niet behoeven terug te keren. Druppelsgewijs verlieten zij het bedrijf in de meeste gevallen uitgeleide gedaan door (nog) achterblijvende landgenoten. Tien van hen zullen volgende week hetzelfde lot ondergaan. 4

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1