Veenendaals dagblad Succes doet tij voor formateur keren Politieke duidelijkheid Omzwaai van A.R.P. wekt verrassing ONDERNEMINGSRAAD LEGT FUNCTIE NEER iët-Cong-aanslagen in centrum van Saigon Chauffeur dood na botsing met trein Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei NIEUW KABINET IN ZICHT? Bij Scheepjeswol Op de wip Schmelzer polste twee A.-R. leden Ingebroken bij supermarkt C.S.U. nu tegen Erhard Afgestorven natuur schoon Felle winter in Polen NIET EENVOUDIG ROOLVINK WON Dode bij betoging in India Sovjet-generaal overleden Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600. Rhenenr Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1,50, ieder woord meer 15 cent Dinsdag 1 november 1966 - 40e Jaargang no. 94 Een woord dat op zichzelf niets nieuws bevat, is bezig zich tot een mode woord te ontwikkelen: politieke dui delijkheid. Men heeft het de laatste weken in allerlei redevoeringen en commentaren kunnen horen: in de nacht dat het kabinet-Cals viel eiste de politieke duidelijkheid dat de K.V.P. zich duidelijk uitsprak voor of tegen het kabinet; toen de crisis een feit was eiste de politieke duidelijk heid dat de heer Schmelzer opdracht kreeg een nieuw kabinet te forme ren; die duidelijkheid eiste dat de ministers uit het oude kabinet soli dair bleven en zich afzijdig zouden houden van de formatiepogingen van de heer Schmelzer; en ook de anti revolutionairen meenden aan de poli tieke duidelijkheid verplicht te zijn zich niet met deze formatiepoging in te laten, daar de fractie immers mèt de P.v.d.A. tegen de motie-Schmelzer had gestemd. 3ie roep om duidelijkheid dateert overi gens niet van de laatste weken. Sinds Boerenpartij en provo's hun opmars zijn begonnen, sinds dus duidelijk werd dat er iets schortte aan het contact tussen kiezers en politieke partijen, iets schortte ook aan het vertrouwen tussen de Nederlandse staatsburgers en hun politieke lei ders, sindsdien is de kwestie van de politieke duidelijkheid, van de door zichtigheid van de problematiek en van de aanpak daarvan door de ver schillende politieke partijen, naar de voorgrond geschoven. Niet ten on rechte. „De kiezer zo zegt men stemt wel op een bepaalde partij, hetzij omdat hij vertrouwen heeft in de leiders van die partij, hetzij om dat hij het eens is met het partijpro gramma, maar die kiezer heeft geen werkelijke invloed. Als eenmaal de stemmen zijn geteld, is het een zaak geworden van de Haagse politici. Zij zijn vrij in het aangaan van coalities en zo kan het gebeuren dat een kabi net tot stand komt met een socialis tisch tintje dan wel een kabinet met een liberale inslag het kan zelfs zijn dat in een vierjarenperiode beide kabinetten aan bod komen, zoals nu het geval is geweest. Het is absurd zo redeneert men dan verder dat dit alles mogelijk is met een-en dezelfde stembusuitslag als basis. Het is het bewijs dat de kiezer in feite geen enkele invloed heeft!" Dat de partijen hieraan iets willen doen, is toe te juichen maar op dit ogenblik blijkt er nog niet veel van. Integendeel, de ironie wil dat er nog nooit zoveel onduidelijks is geweest in het Haagse spel als juist in deze weken, waarin het woord duidelijk heid bij iedereen voor in de mond ligt! Toegegeven: een kabinetsforma tie speelt zich altijd grotendeels ach ter de schermen af en altijd al is het zo geweest dat er in zo'n periode bij zonder veel gefantaseerd wordt in „doorgaans goed ingelichte kringen". Maar in de meeste gevallen weet men wél, welk uitgangspunt de ver schillende partijen hebben gekozen en welke doeleinden ze nastreven. Helaas is zelfs dat nu niet helemaal duidelijk! Wat willen en een duidelijker voor beeld van politieke onduidelijkheid is er niet wat willen de anti-revolu tionairen nu eigenlijk? Welk is hun uitgangspunt en waarnaar streven zij? In het kabinet-Cals hadden zij drie ministers en vooral mr. Biesheu vel gold (en geldt nog) als vice-pre- mier en minister van Landbouw als een van de sterke figuren. Tegenover dit kabinet heeft de fractie zich dan ook altijd welwillend opgesteld niet altijd zonder bedenkingen maar waar enigszins mogelijk bereid tot steun. Die bedenkingen golden meest al het financiële beleid. Men was het eens met de uitgangspunten, het ambitieuze programma dat het kabi net-Cals had gekozen en met de ge volgen daarvan, de zeer hoge staats uitgaven. Zekere bedenkingen had men wel tegen de wijze waarop mi nister Vondeling deze hoge uitgaven wilde financieren. De bezwaren gin gen echter toch weer niet zo ver dat men de val van het kabinet wenste. En daarom stemde de fractie in die bewuste nacht tégen de motie- Schmelzer. En dekten de anti-revolu tionaire ministers zich tot dusverre met het schild van de solidariteit dat door premier Cals in die bewuste nacht voor het kabinet-als-geheel was geschoven. Tot dusverre is alles duidelijk, ook al kan men van mening verschillen over de vraag of het stemmen tegen de motie-Schmelzer wel juist was en of de solidariteit door de heer Cals en zijn ministers niet te sterk is doorge voerd. Wat daarna gebeurde was aanzienlijk minder duidelijk. De heer Schmelzer bleek te koersen naar een interim-kabinet van K.VJP. en A.R.P. (Van onze Haagse redactie). DEN HAAG. Verrassende ontwikkelingen hebben gisteren de vooruit zichten op een succesvolle formatiepoging van de heer Schmelzer aanzienlijk verbeterd. De KVP-hoogleraren H. W. J. Bosman (Tilburg) en P. A. J. M. Steenkamp (Eindhoven) bleken positief te reageren op de voorstellen, die de formateur hun in twee afzonderlijke gesprekken en een gezamenlijk onderhoud deed. Daarnaast, maar niet los van dit kerend tij kwam van A.-R.-zijde het verzoek aan de heer Schmelzer om vandaag de A.R.-voormannen Biesheuvel en Roolvink te ontvangen. In politieke kring in Den Haag neemt men aan, dat de A.R.P. van haar afwijzende houding van de vorige week wil terugkeren en zal laten weten, dat prof. Zijlstra als interim-minister-president toch be schikbaar is. In de middaguren van gisteren, ter wijl drs. Schmelzer zich opmaakte de beide K.V.P.-hoogleraren voor een geza menlijk onderhoud te ontvangen, kwam de A.R.P. met het onverwachte verzoek tot een nader gesprek. Dit heeft heden middag om een uur plaats. De A.R.- Tweede-Kamerfractie zou zich voordien met de plotselinge koerswissellng in haar gelederen bezighouden. Koortsachtige politieke activiteit was gisteravond al het gevolg van de jong ste ontwikkelingen om de kabinetsfor matie. De heren Biesheuvel en Rool vink overlegden en hadden de hele avond nodig om de achterban de omme zwaai duidelijk te maken. Een bericht van de bijeenkomst vandaag met de heer Schmelzer werd, op verzoek van de A.R.P., tot gisteravond 10 uur opge houden. Intussen verbrak echter de NCRV-televisie dit embargo met een mededeling, die inleiding was tot de daarop volgende verwarrende uren. In de rubriek Attentie kondigde een commentator aan, dat de A.R.P. het landsbelang boven het partijbe lang had gesteleer, bereid zou zijn in een interim-regering, zoals de heer Schmelzer poogde op te zetten, zitting te nemen. Hierdoor zou „bijna zeker" vandaag een nieuw kabinet gefor meerd zijn. Van de zijde van de formateur werd daarop enige tijd later te verstaan ge- gegeven, dat dit een wat voorbarig be richt was. Het bleek zelfs, dat de for mateur door de extreme stellingneming van de als A.R.-spreekbuis optredende NCRV zeer verrast was en de voor spelling, in deze televisie-uitzending ge daan, voor rekening van de commenta tor liet. De verklaring van het overstag gaan van de Anti-Revolutionairen is, zo meent men in welingelichte kringen, in Den Haag, niet eenvoudig. De eerste teke nen, dat de heer Schmelzer niet alleen doorzette met zijn pogingen, maar ook nog enig begin van succes scheen te gaan boeken met de hoogleraren Bos man en Steenkamp zullen ongetwijfeld een belangrijke stoot gegeven hebben tot de beslissing niet afzijdig te blijven. Daarnaast is er de controverse Rool- vink-Biesheuvel, die nog vorige week ook tegenov.r de formatiepoging van de heer Schmelzer weer aan het licht kwam. Op dezelfde vrijdag, dat mr. Biesheuvel zonder omwegen drs. Schmelzer namens de A.R.P. liet weten, dat hij en zijn twee gelijkgezinde colle- dat de lopende zaken zou kunnen af handelen en vervroegde verkiezingen zou kunnen uitschrijven. Een streven dat duidelijk 's lands belang op het oog heeft: verkiezingen zijn dringend nodig want er is heel wat veranderd in het Nederlandse politieke denken sinds vier jaar geleden de Tweede Kamer werd samengesteld. Boven dien kunnen sommige maatregelen, vooral op financieel-economisch ge bied, geen uitstel lijden. Er moet zo spoedig mogelijk een kabinet komen, waaraan mensen leiding geven die ten eerste het vertrouwen genieten van vrijwel het gehele Nederlandse volk en die ten tweede over voldoen de capaciteiten en ervaring beschik ken om wat gedaan moet worden snel en efficiënt af te handelen. Zonder enige twijfel is prof. dr. J. Zijl stra zo'n man. Hij geniet het vertrou wen van vriend en vijand. Van hem is bekend dat hij bijzonder snel ook de moeilijkste vraagstukken baas kan. Bovendien is hij een man die als toekomstig president der Neder- landsche Bank geen politieke ambi ties meer koestert. Maar toen drs. Schmelzer hem vroeg als premier van het interim-kabinet op te treden, bedankte hij men moet aannemen, omdat hij de solidariteit met zijn Anti-Revolutionaire Partij niet wilde doorbreken. Bij menigeen is toen de gedachte naar boven gekomen: hier wordt het landsbelang opgeofferd aan partij-belang, want dit is een te ver doorgevoerde solidariteit. Heeft men dat in Anti-Revolutionaire kringen ook zo aangevoeld? Na het onderhoud dat vanmiddag plaats vindt tussen de heren Biesheuvel en Roolvink en de kabinetsformateur zal veel zijn opgehelderd. Hopelijk zal blijken dat het landsbelang toch de doorslag heeft gegeven. Maar dat de Anti-Revolutionaire Partij nog wel eens over politieke duidelijkheid mag studeren, is buiten kijf! ga's Verdam (Binnenlandse Zaken) en Diepenhorst (Onderwijs en Wetenschap pen) bij een interim-reconstructie niet zouden meedoen, schreef de heer Rool vink een artikel in het A.R.-partijor- gaan „Nederlandse Gedachten", dat deelneming van prof. Zijlstra (en dus de A.R.P.) aan een overbruggingskabi net niet geheel uitgesloten moest worden geacht. De voorlopige conclusie is, zo meent politiek Den Haag, dat de argumenten van de heer Roolvink groter gewicht hebben gekregen door het stug doorgaan van drs. Schmelzer, waardoor hij in het gisteren gevoerde interne beraad van de A.R.-topmannen Berghuis, Zijl stra en Biesheuvel zijn visie kon doorzetten. Het was tenslotte toch 'n moeilijk te verteren gedachte voor een Protestantse partij, die zakelijk best achter de mo tie-Schmelzer had kunnen staan, er aan meegewerkt te hebben, dat er nu voor het eerst in de Nederlandse ge schiedenis een uitsluitend Katholiek kabinet zou komen. Dit, zo mag men op goede gronde n aannemen, moet voor de A.R.-leidslieden gisteren de doorslag hebben gegeven. Men zie verder elders in dit num mer. Tijdens de besprekingen van gis teravond tussen kabinetsformateur Schmelzer, prof. Bosman (links) prof. Steenkamp middenkwamen de heren even naar buiten om in de Haagse Alexanderstraat een (koud) luchtje Ie scheppen. DEN HAAG Kabinetsformateur Schmelzer heeft twee A.R.-Ieden ge polst voor een ministerpost in het overbruggingskabinet: mr. J. Meijnen, oud-president-directeur van de A.K.U. (voor Defensie) en mr. J. J. G. Boot uit Hilversum (voor Binnenlandse Za ken). Beiden hebben de formateur ge zegd het verzoek te zullen overwegen. Zij hebben daarna contact opgenomen met hun partij. Politieke kringen in Den Haag ne men aan, dat deze polsingen ertoe heb ben bijgedragen, dat de A.R.-voorstan- ders van deelneming aan het overbrug gingskabinet, onder wie fractieleider Roolvink en partijvoorzitter Berghuis de balans naar hun kant hebben kun nen doen doorslaan. Zware üruk is uitge^èïend op minis ter Biesheuvel, o.a. door het invloed rijke A.-R.-Eerste-Kamerlid prof. dr. De Gaay Fortman, om zijn aanvanke lijke terughoudendheid tegenover deel neming aan het interimkabinet te la ten varen. VEENENDAAL De ondernemings raad van de Koninklijke Scheepjeswol- fabrieken heeft besloten zyn werk zaamheden te staken. Na urenlange be sprekingen kwam men tot deze stap, die een gevolg is van de wijze waarop de directie de leden aangaande het ont slag van twintig Marokkanen had ingelicht. De raad telt twaalf leden, van wie er elf georganiseerd zijn. In overleg met de vakbondsbestuurders namen de ge organiseerde leden het besluit niet lan ger meer met de directie rond dezelf de tafel te willen zitten. Namens de ondernemingsraad licht ten de heren H. W. Hannink, districts bestuurder van „De Eendracht", en J. H. Havinga, districtsbestuurder van „Unitas", dit initiatief toe:,,,De leden van de raad hebben het nieuws van de ontslagen in de krant moeten lezen." In een vergadering die vorige week VEENENDAAL Bij een super markt van de fa. G. werd in de nacht van zondag op maandag ingebroken. De dader (s) had (den) het vooral op rookartikelen gemunt want er werd 'n voorraad sigaretten ontvreemd, waar van de waarde op ongeveer f 250, wordt geschat. De levensmiddelen-afdeling werd te vens met een bezoek „vereerd". De recherche stelt een onderzoek in. EBERMANNSTADT Premier Al- fons Goppel van «de Duitse staat Beie ren heeft in een verkiezingstoespraak aangedrongen op aftreden van Bonds kanselier Erhard. Goppel is een voor aanstaand lid van de Christelijk Sociale Unie (C.S.U.), de autonome Beierse vleugel van de Christen-Democratische Unie (C.D.U.) De uitlating van de Beierse premier wordt gezien als een poging om de door ex-minister van De fensie. Strauss geleide C.S.U. van Er hard te distantiëren. Het- is de eerste maal sinds de breuk in de coalitie tus sen C.D.U./C.S.U. en liberalen, dat een vooraanstaand Christen-democratisch politicus openlijk het heengaan van Er hard eist. De socialistische bondsdagfractie heeft Bondskanselier Erhard gevraagd in het parlement de vertrouwenskwestie te stellen. Een daartoe strekkende motie is bij de Bondsdag ingediend, waarbij I wordt uitgegaan van artikel 68 van de grondwet luidende dat de Brondspresi- I dent, wanneer een vertrouwensvotum de Bondskanselier geen meerderheid ople vert, op voorstel van de kanselier bin nen 21 dagen de Bondsdag kan ontbin den. Het recht tot ontbinding vervalt zo dra de Bondsdag met een meerderheid van zijn leden een andere Bondskanselier kiest. werd gehouden repte de directie er nog met geen woord over. Toen tijdens de rondvraag deze aangelegenheid ter spra ke werd gebracht, zei de directie dat men over eventuele ontslagen geen me dedelingen kon doen. Deze bijeenkomst werd vorige week maandag om half zes gehouden. De volgende morgen werden de vakbonden wel van het mo gelijke ontslag van de Marokkanen op de hoogte gesteld. Daarna is er tussen de directie en de ondernemingsraad geen enkel contact meer geweest. Pas vrijdag vernamen de ondernemingsraadsleden het nieuws van de ontslagen buitenlanders uit de krant. Over deze gang van zaken zijn zij dermate verontwaardigd, dat zij het vertrouwen in de directie als onderhan delingspartner hebbën opgezegd. De heren Hannink en Havinga zeiden echter, dat de deur voor de directie open blijft staan. „Men heeft gemeend niet te moeten aftreden". De woordvoerders van de vakbonden staan volkomen achter het besluit van de ondernemingsraad. Zij voegden er aan toe: „Als de directie openlijk er kent dat men niet wijs heeft gehandeld, zal men weer in functie treden". Naar ons inmiddels is gebleken is ook aan vier Nederlandse werknemers ontslag aangezegd. Terroristen van de Viët-Cong hebben een mortieraanval gedaan op een grote menigte in Saigon. De beschie ting gebeurde toen duizenden zich verzamelden om naar een militaire parade te kijken. Op de foto zoeken de hevig geschrokken mensen een goed heenkomen. VIJAYAWADA In Vijayawada in de Indiase staat Andra Pradeej zijn drie mensen gedood, toen de politie het vuur opende op een menigte die het politie bureau plunderde. Zeventien personen werden gewond. De betogers die de bouw van een staatsstaalbedrijf in hun staat eisten, staken meubilair en -fietsen van de po litiemannen in brand. In Goentoer, dat 30 kilometer van Vijayawada ligt, wer den twee personen gewond toen de po litie ook daar schoot nadat het politiebu reau gedurende drie uur was belegerd. RHENEN In Rhenen is een eeuwenoude laan gesneuveld. De prach tige Oude Veenendaalseweg, een pronk juweel door de machtige beuken die er aan weerszijden stonden, is nu volko men ontluisterd. De ruim zeventig bomen moesten op twee na worden omgehakt. Ze waren hol en begonnen gevaar op te leveren voor de omwonenden en de weggebrui kers. De beide bomen, die gespaard zijn ge bleven, staan halverwege. „Om te la ten zien, hoe het geweest is en hoe het straks weer zal worden", zegt de tech nisch ambtenaar Everts van de dienst van gemeentewerken. „De kale weg, die nu is overgebleven, zal er voorlopig kaal bü blijven liggen. De taluds worden straks wat bijge schaafd en in het voorjaar zal het weg dek een noodbehandeling ondergaan." De heer Everts vertelt, dat de weg is opgenomen in het toekomstig uit breidingsplan „Donderberg". Er zal straks een volledige reconstructie van de weg plaats vinden. Bovendien wordt het een hoofdaansluiting voor de „Don derberg", zodat men er momenteel niet te veel geld in kan steken. Dan loopt men de kans, dat er straks toch weer wat anders van gemaakt moet worden. Wel is men voornemens nieu we boompjes te poten. Met die gerooide „reuzen" hebben de mannen enorm veel werk gehad. De ondereinden waren zo zwaar, dat ze op diepladers van meer dan 10 ton moes ten worden vervoerd, gedeeltelijk naai de vuilnisbelt in Bennekom, deels naai de Rhenense belt aan de overkant van de Rijn. Het zal jaren duren, voordat de „Oude Veense Bomen", zoals dit hoèkje in de Rhenense volksmond wordt genoemd, weer z'n oude luister heeft teruggekregen. Voorlopig zal „De Koerheuvel"-annex watertoren wel blijven domineren. UTRECHT Op een nlet-beveiligde overweg in de Zeedijk/Polderweg tus sen Rilland Bath en Bergen op Zoom, in de gemeente Woensdrecht is een bus je maandagavond om tien over half ze ven in botsing gekomen met een goede- rentrein. De bestuurder van de auto, de 31-jarige A. Sielias uit Garderen, kwam bij het ongeluk om het leven. Tot half acht kon het treinverkeer uitsluitend van het andere spoor gebruik maken, waardoor enige vertraging ontstond. Q Op de rijksweg Hengelo Delden is maandagmiddag de 81-jarige H. i Room uit Hengelo om het leven geko- j men, doordat hij met zijn fiets onder de I aanhanger van een vrachtwagen raakte. Zowel de wielrijder als de vrachtwagen, bestuurd door de 25-jarige H. J. V. uit Kootwijkerbroek, kwam uit een zijweg en reden in dezelfde richting. 0 In Staphorst is maandagmorgen het vijfjarig zoontje van de familie K. j Dunnink om het leven gekomen, toen hij in de Dorpsstraat op zijn fietsje plotse ling vanachter een stilstaande melkwa gen de weg opzwenkte en werd aange reden door een juist passerende auto. Het jongetje werd zwaar gewond een huis binnengebracht en overleed en kele ogenblikken later. 9 Bij een ongeluk dat maandagmiddag in Ridderkerk gebeurde, is de 67-ja- rige mevrouw N. Alderliesten-van der Winden uit Ridderkerk om het leven ge komen. Voor het leven van haar echtge noot, de 65-jarige C. Alderliesten, wordt gevreesd. Het ongeluk gebeurde, toen de auto, waarin het echtpaar zat, op een kruispunt tegen een vrachtwagencombi natie reed. Beiden werden uit de wagen geslingerd. De vrouw kwam onder de wielen van de vrachtwagen terecht en was op slag dood. De man moest met zeer ernstige verwondingen opgenomen worden in het Dijkzigt-ziekenhuis in Rot terdam. Maandagavond is op de Suffolkweg in Weert de 23-jarige Marokkaan M. Benoissa door een hem achterop rijden de auto gegrepen. De man was meteen dood. De heer Benoissa kwam op de fiets van zijn werk en reeds naast twee landgenoten over de donkere weg. Zijn fiets had geen achterlicht en de bestuur der van de auto, de heer J. M. uit Ven- lo, had de man, ook al doordat er een tegenligger naderde, niet gezien. 0 In het ziekenhuis Zuidwal te Den Haag is overleden de 99-jarige me vrouw B. Luyten. Zij viel donderdag avond 27 oktober in haar woning aan de Van Dorpstraat van de trap. Zij dep onder meer een schedelbasisfractuur op. MOSKOU Generaal Ivan Korzoe- nof, vice-bevelhebber van de Sovjetrus- sische marineluchtmacht, is na een korte ziekte overleden, meldt Tass. Kor- zoenof werd in 1915, geboren. Op 19- jarige leeftijd kwam hij bij de lucht macht, tijdens de tweede wereldoorlog werd hij onderscheiden met de titel „Held van de Sovjet-Unie". WARSZAWA Temperaturen van ze ven graden onder nul z(jn in Noord- en Zuid-Polen gemeten. Tien centimeter sneeuw is er al in de berggebieden waar genomen, aldus het Poolse persbureau PAP. P.A.P. berichtte voorts, dat de weers omstandigheden vooral het barst waren in Zuid-Polen, waar het ijs op de wegen het verkeer parten speelt. Door aanhoudende drukdalingen is een langgerekt lagedrukgebied ont staan, dat zich uitstrekt van de Noordzee via het oostelijk deel van het Kanaal naar Zuidwest-Frankrijk. Het bijbehorende front naderde van morgen de Nederlandse kust; de frontale bewolking reikte tot over de westelijke provincies, met plaatselijk enige regen. In de oostelijke helft van het land kwam de afgelopen nacht 2 tot 5 graden vorst voor. Intussen is de verplaatsingssnelheid van het front sterk afgenomen. Het zal vermoede lijk boven het Westen van het land stagneren. Hierbij blijven de regen kansen voor het Oosten van het land klein, maar in de kuststrook kunnen tijdelijk nog enkele buien vallen. Bij een zwakke tot matige oostelijke wind zullen de komende nacht de temperaturen voornamelijk in het Oosten van het land, weer tot even onder het vriespunt dalen. In de temperaturen overdag komt weinig verandering, zo verwacht het KNMI. SAIGON Viët-Cong terroristen heb ben vandaag twee zware aanvallen op het centrum van de stad Saigon uitge voerd, waar Zuid Vietnamese, geallieerde troepen en burgers bijeen waren geko men ter gelegenheid van de viering van de Zuidviëtnaniese onafhankelijkheids dag. De eerste serie explosies die Saigon deed opschrikken, was afkomstig van mortiergranaten die vanaf de zuidelijke oever van de rivier die dwars door de stad loopt waren afgevuurd. Negentig minuten later werd een tijdbom door de rebellen tot ontploffing gebracht. Bij de aanslagen werden twee Ameri kanen gedood en vijf anderen gewond. Ook onder de Vietnamese burgerbevol king vielen slachtoffers. Een Viëtname- se katholieke priester werd gedood, ter wijl drie andere priesters werden ge wond. De meeste slachtoffers vielen in een busstation nabij de centrale markt, waar een granaat midden op de weg ontplof te. De politie gelooft dat de granaten zijn afgeschoten in het dorp Thoe Thiem ongeveer een kilometer van het centrum van Saigon. Geen der granaten kwam terecht op de paraderoute. Wel viel er een op on geveer honderd meter afstand van de hoofdtribune. De eerste granaat viel vlak bij de katholieke kathedraal en de tweede kwam op het dak terecht. Een derde belandde nabij een ziekenhuis dat door Fransen wordt beheerd. Voorts hebben de Viët-Congrebellen een mijnenveger van de Amerikaanse marine ondermijnd en tot zinken ge bracht. De Amerikaanse verliezen zou den „zwaar" zijn. De normale beman ning van dit type mijnenveger bestaat uit zes leden.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1