Veenendaals dagblad Interimkabinet bijna klaar met De Jong als premier meer A.R.P. wilde nog dekking dan K.V.P. Erhard wil opvolger mede aanwijzen Buiten Niet geslaagd Gelukkig was de vaart o nlangs gedempt Dertien gewonden bij treinontsporing De „vuile mens" vormt ernstige bedreiging in onze maatschappij Prof. Muntendam wil oprichting van demografisch instituut Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei 'n ster matras Man viel uit zijn auto DRS. SCHMELZER OPNIEUW VERDER ZONDER A.R.P. Utrechtse Provinciale Dag Monument voor de Sovjet-doden Vergissing van machinist Congres over bevolkingsgroei in Eindhoven Derde november Vroege winter in heel Europa G. k. van hel Reve ontslagen van rechtsvervolging KNOOP DOORGEHAKT Turkse benden vervalsen paspoorten LAATSTE NIEUWS Weer doden in India hij rel lel j es VERVELING IN ZIEKENHUIS Aanhoudende vorst Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28, Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kl6ine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1.50. ieder woord meer 15 cent Donderdag 3 november 1966 - 40e Jaargang no. 96 DEN HAAG Drs. Schmelzer zet zijn formatiepoging nu zonder de anti-revolutionairen voort. Hij is tot de con clusie gekomen, dat er geen basis is, waarop hij A.R.-po litici in zijn overbruggingskabinet kan opnemen. Na het oponthoud, dat de heren Biesheuvel en.Roolvink met hun plotselinge interventie de formatie hebben bezorgd, is hij teruggekeerd tot de formule, die hem maandag een begin van succes opleverde, toen hij positieve reacties ontving van de K.V.P.-hoogleraren Bosman en Steenkamp. Met grote snelheid streeft drs. Schmelzer nu naar een K.V.P.- minderheidskabinet, dat naar het zich laat aanzien onder leiding van de demissionaire minister De Jong (Defensie) zal staan en naast overwegend r.-k.-ministers uit drie of vier vakministers van niet-katholieke signatuur zal be staan. In de loop van gisteravond werd reeds duidelijk, dat de poging van de A.R.P. om opnieuw in de formatie be trokken te worden, op niets was uitgelopen. Het overleg met de P.v.d.A., dat de anti-revolutionairen opnieuw had den willen openen, leek van te voren al tot mislukking ge doemd. Politieke uitspraken van de P.v.d.A.-fractievoor- zitter Nederhorst en van de toekomstige socialistische lijstaanvoerder, minister Den Uyl, voor radio en televisie waren hiervan ten overvloede nog eens het bewijs. Beiden gaven te kennen, dat de P.v.d.A. niets met de formatie- Schmelzer te doen wilde hebben. Ook wat de inhoud van de jongste A.R.-voorsteilen betrof, zat er weinig perspec tief in voor succesvolle deelneming van A.R.-politici aan een interimkabinet. Ver hoging van de omzetbelasting al in de tweede helft van het volgend jaar was hiervan nog het minst bezwaarlijk voor de K.V.P. (wel voor de P.v.d.A.), maar de gedachte, dat ter verlichting van de dekkingsprohlemen voor volgend jaar ook de verlaging van loon- en inkomstenbelasting naar midden-1967 verschoven zou worden was ten enenmale onaanvaardbaar voor de K.V.P. Daarbij deed zich merkwaardige feit voor, ling de ARP voor veel wilde zorgen dan zelfs bovendien het dat nu plotse- meer dekking de KVP voor Dit is het ontwerp voor het nieuwe oorlogsmonument voor de helden van de oorlog van de hoofdstad dat in Moskou gebouwd zal worden. Het zal gebouwd worden door een Kom somol jeugdbrigade, het ontwerp is van de architecten Igor Jermisjin, Alexei Agafonof en Antonoi Mihe. Het monument komt te staan aan de Leningradweg in de Russische hoofd stad. ogen stond. De anti-revolutionairen gin gen dus zelfs veel verder dan de KVP- critici In de debatten aan de voor avond van de val van het kabinet ge gaan waren. Over deze voor de formateur onbe grijpelijke voorstellen, vroeg hij in de loop van gisteren aan het AR-duo ver-, dere opheldering. De gedeeltelijk schriftelijk gevoerde gedachtenwisse- ling, die zich ontspon, werd in het be- BONN Bondskanselier Erhard heeft woensdag voor het eerst te ver staan gegeven, dat hij niet per se wil aanblijven. Hij is echter slechts bereid heen te gaan, als de regeringscrisis met zijn medewerking snel wordt op gelost en als hij kan meebeslissen over een opvolger. In politieke kringen ge looft men, dat de kanselier de minister van Buitenlandse Zaken Gerhard Schroder graag als opvolger heeft. Men vermoedt echter dat deze keuze niet voldoende steun zal vinden in de frac ties van CDU en CSU. Fractievoor zitter Rainer Barzel zal, zo nemen po litieke waarnemers aan, ook zijn best doen kanselier te worden. ADVERTENTIE \7elen zijn er, wie deze datum niets zegt, noch kennen zij er de be tekenis of verering van; anderen rich ten zich met devote overgave naar de beide voorafgaande: Allerheiligen en Allerzielen. Speciaal de jagersman echter heeft een bijzondere herinne ring aan de derde november van elk jaar, want dit is de dag van Sint- Hubertus, de schutspatroon aller jagers sinds vele eeuwen. Ieder recht geaard weidman bevindt zich dan in het veld en speciaal in het zuiden des lands bezint men zich op veler lei wijs op het leven dezer heilige met als hoogtepunt daarvan de ontmoe ting met het kruisdragend hert. Er is daarover zóveel geschreven, dat ik er in mijn hoekje stilzwijgend aan voor bij wil gaan. Liever memoreer ik het volgende, dat zeer weinig bekendheid geniet. In St.-Hubert Ardennenstaat in de basiliek het praalgraf van de jachtpatroon, geschenk van Koning Leopold I, maar het is leeg, sinds de Noormannen en Calvinisten de stich ting der Benediktijnen aldaar herhaal delijk aanvielen, zodat in 1568 de abt verplicht was het lichaam in een ge heime schuilplaats te verbergen. Het gebeurde evenwel, dat hij, die als laat ste het geheim kende, plotseling stierf, zonder het te hebben geopenbaard. Nog steeds en tevergeefs zoekt men thans naar de stoffelijke resten van Sint-Hubertus, die eens door keizer Carloman in een praalkist geschon ken, in een onbekende schuilplaats rusten. Niettemin bleef de traditie smds het jaar 727 (op 72-jarige leef tijd overleed de beschermheilige) bewaard. St.-Hubertdag '66 A. B. WIGMAN Als de fractie het niet over Schroder en Barzel eens kan worden, komen nog in aanmerking Bondsdagvoorzitter Eugen Gerstenmaier en de premier van de deelstaat Baden-Württemberg, Kurt Georg Kiesinger. Behalve over een eventuele opvolger van Erhard zal de fractie moeten be slissen over de te volgen politiek en met welke partner. Evenals de socialisten wensen de vrije democraten (FDP) dat een nieu we regering met Oost-Duitsland onder handelt, ook al erkent men het regime niet. Het orgaan van de Christeiijk-Socia- le Unie (C.S.U.) de Beierse zusterpar tij van de Chr.-Democratische Unie, de „Bayern Kurier", heeft zich uitge sproken voor een „vernieuwing van de Duitse politiek zonder Erhard". Het blad, dat door de voorzitter van de C.S.U., de voormalige minister van Defensie Strauss wordt uitgegeven, noemt de huidige regeringscrisis ih Bonn het teken dat er thans absoluut hervormingen moeten komen. Inmiddels wordt nog gemeld dat de in de oppositie zijnde Sociaal-Democra ten in de deelstaat Noordrijnland-West- falen er over denken op 8 november in het parlement van die staat in Dussel- dorp een zogenaamde constructieve mo tie van wantrouwen tegen de tot de C.D.U. behorende minister-president dr. Franz Meyers aan de orde te stellen. Men wil de mogelijkheid van nieuwe verkiezingen nagaan. De Sociaal-De mocraten in Noordrijnland-Westfalen zijn in de oppositie, ofschoon zij bij de verkiezingen van juni jl. voor het deel staat-parlement als de sterkste partij uit de bus kwamen. Zij beschikken over 99 zetels tegen de coalitie-partij en C.D.U. en F.D.P. resp. over 86 en 15, dus tezamen 101 zetels. PARIJS. Koning Winter heerst thans vrijwel overal in Europa. Welis waar slaagde de zon erin overdag hier en daar de temperaturen tot boven het vriespunt te doen stijgen, maar op an dere plaatsen sneeuwde het de gehele dag. Vielsalm in de Belgische Ardennen sloeg woensdag het record met veer tien graden beneden het vriespunt. Daarna volgden de Zitserse Jura en delen van Italië met tien graden. Zelfs in Milaan daalde de temperatuur tot onder nul. In Engeland was het woensdag even eens koud na sneeuwval. In Frankrijk is, evenals in Zwitserland en in Italië, het tfintersportseizoen vroeg begonnen. Op de bergen ligt al vrij veel sneeuw ook op geringe hoogte. AMSTERDAM De Amsterdamse rechtbank heeV vanochtend de schrij ver Gerard Kornelis van het Reve (42) ontslagen van alle rechtsvervolging van het hem ten laste gelegd: het zich op zettelijk in het openbaar bij geschrift door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wij- 7P te hebben ii'*a«»laten. gin van de avonduren afgesloten, na dat op het ministerie van Binnenlandse Zaken de drie AR-ministers, Biesheu vel (Landbouw), Diepenhorst (Onder wijs) en Verdam (Binnenlandse Za ken), met fractievoorzitter Rooi vink een laatste overleg hadden gepleegd. In AR-kring verkeerde men tot laat in de avond nog in de mening, dat de formateur mogelijk positief zou kunnen reageren. Ook sloot men niet uit, dat de gedane voorstellen van AR-zijde nog wat afgezwakt zouden kunnen wor den. Het waren- suggesties, zo werd verklaard, en geenszins eisen. Bij de KVP had men er echter lang zamerhand genoeg van gekregen en werd de knoop doorgehakt. Na de mis lukking met prof. Zijlstra vorige week, zo zag men het in de kringen om de formateur, had de ARP opnieuw met een onduidelijk gemotiveerd optreden de formatie enige dagen vertraagd. Zonder direct kwade wil te veronder stellen, meende men toch, dat de in menging van de ARP op het onbegrij pelijke af was en een constructieve op- (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De afgelopen drie we ken zijn op het Instanboelse vliegveld Yesilkoy veertien Turken gearresteerd, die in het bezit, bleken te zijn van ver valste paspoorten. Zij stonden op het punt als gastarbeiders naar Westeuro- pese landen te vliegen. Onderzoekingen in Turkije hebben aangetoond, dat zich in dat land enkele bendes bezighouden met het vervalsen van paspoorten om zodoende Turken op eenvoudige wijze in staat te stellen hun geluk in West-Europa te gan be proeven. Volgens Turkse autoriteiten, is het bewezen, dat de op het vliegveld te Istanboel geconfisceerde paspoorten op naam stonden van familieleden van Turkse arbeiders, die reeds in West- Europa werken: die paspoorten wor den verkocht voor bedragen tussen de 400 en 2000 gulden. Op de vervalste paspoorten zijn b.v. de foto's vervangen, verklaringen ver anderd of verwijderd, terwijl ook de stempels zijn nagemaakt. Voor het aanbrengen van verbeteringen of ver anderingen in paspoorten wordt onge veer 200 gulden gerekend. Volgens verklaringen van de t Istan boel gearresteerde Turken en deskun digen, die zich met het onderzoek heb ben belast, zijn enkele gangsterbendes werkzaam op dat terrein. Men heeft er geen idee van hoeveel Turken met ver valste paspoorten het land hebben ver laten. lossing van de kabinetscrisis in de weg stond. Om elf uur liet de formateur daarop weten, dat „de gedachtenwisseling met de heren Biesheuve en Roolvink was afgerond" en dat hij ervan af had ge zien verder personen uit AR-kring bij de formatie te betrekken. Hij hernam daarmee zijn twee dagen tevoren op geschorte poging met een KVP-min- derheidskabinet voor de dag te komen. In politieke kring in Den Haag neemt men op goede gronden aan, dat de formateur zijn nieuwe ploeg nagenoeg gereed heeft. Het polsen van niet-katholieke kandidaten voor een ministerspost biedt op het ogen blik nog de meeste problemen. Op dit punt heeft de formateur twee da gen niets kunnen ondernemen, omdat hij er rekening mee moest houden, dat mogelijk de ARP mee zou doen. Q) Men zie verder elders in dit num mer. DEN HAAG Formateur drs. W. K. N. Schmelzer is zojuist naar Huis Ten Bosch gegaan waar hij koningin Ju liana za! bezoeken. De formateur wil- A.N.P. geen mededelingen doen over de tegenover verslaggevers van het hetgeen hij de vorstin zal meedelen. Verwacht mag worden, dat de heer Schmelzer de Koningin zal pielden, niet geslaagd te zijn in zijn formatie- poging. HAARLEM Op het kruispunt Adri- aan de Jongestraat-Karel van Mander- straat in Haarlem-West is woensdag middag de 67-jarige banketbakker W. A. A. Roijers uit Haarlem bij een ver keersongeluk om het leven gekomen. Hij botste met zijn auto tegen een voor hem van links komende vrachtauto, waarvan de bestuurder, een 22-jarige chauffeur uit Breda, naar de weg zocht. De vrachtauto sleepte de per sonenauto mee en het portier hiervan ging open, waardoor de heer Ro(jers op straat viel. Hij kwam in aanraking met het rechter achterwiel van de vrachtauto en overleed ter plaatse. Twee inzittenden van de personenauto liepen lichte verwondingen op. 0 Woensdagmiddag is op de Monni kendammerweg in Amsterdam- Noord de 15-jarige Marie Kloos om het leven gekomen, terwijl de bestuurster van de bromfiets, waarmee zij naar huis werd gebracht, de 16-jarige Gerda Eshuis, ernstig werd gewond. De meis jes reden in een flauwe bocht van de weg, toen zij door een vrachtwagen werden gepasseerd. Kennelijk is daar bij de bromfiets geraakt, waardoor de meisjes vielen en onder de aanhanger terechtkwamen. 0 De 20-jarige H. J. Wilmerink uit Diepenveen is woensdagavond op de weg tussen Deventer en Holten, toen hij bezig was over te steken, door een motorrijder aangereden. De jongeman werd zwaar gewond opgenomen in een ziekenhuis te Deventer. Een A.N.P.-luchtfoto van het bij Half weg ontspoorde treinstel, dat gister middag met een snelheid van meer dan honderd kilometer per uur uit de rails is gelopen. NIEUW DELHI In de Zuidindische staat Andhra is het vandaag voor de vierde dag achtereen tot grootscheep se ongeregeldheden gekomen tussen studenten en politie. In vier steden moest de politie het vuur openen op de studenten, die beto gen voor de vestiging van een natio nale staalfabriek in de havenstad Vi- sakhapatnam. In de stad Vizianagram vielen hierbij volgens berichten uit Nieuw Delhi twee doden, waardoor het aantal slachtoffers van de ongeregeld heden op 17 is gekomen. Ook in de staatshoofdstad Haidera- bad en twee andere plaatsen kwam het tot schieten, maar het is nog niet be kend of hierbij slachtoffers vielen. De betogingen, die gesteund worden door alle linkse partijen, werden van daag voortgezet ondanks de arrestatie van 14 communistenleiders uit de staat. In verscheidene plaatsen werden poli tiebureaus, stations, banken en rege ringsgebouwen aangevallen. (Van een onzer redacteuren) HALFWEG Op het veiligste en drukst-bereden traject van de Nederlandse Spoorwegen. AmsterdamHaarlem, is gistermiddag omstreeks half twee een op volle snelheid rijdende reizigerstrein uit Dordrecht ontspoord. Dat er niet meer dan dertien betrekkelijk licht gewonden waren, is te danken aan het feit, dat de vaart langs de spoorbaan onlangs is gedempt en dat met het allernieuwste en degelijkste materieel werd gereden. Bovendien was de trein slechts matig bezet. De trein ontspoorde met een snelheid van 120 kilometer per uur, bovenleidingen en portalen met zich meesleurend, op het emplacement te Halfweg, een paar honderd meter ten westen van de suikerfabriek. De bestuurder van de trein heeft een shock opgelopen. Vanmorgen om half tien kon het treinverkeer in beide rich tingen worden hervat. Het ongeluk is te wijten, voor zover men tot nog toe heefi kunnen nagaan, aan een vergissing van de machinist. Ongeveer anderhalf uur voor het onge luk plaats had, was geconstateerd, dat op een punt, waar de dubbele baan vierdubbel is, een deffect was in de wis- „Maatschappeiyk opbouwwerk l>edoelt het aan de gang brengen van 'n proces, 'n zich ontwikkelende reeks van activiteiten, die leiden tot bewustwording van maatschappelijke welzynstekorten en eventueel tot het aanpakken van activiteiten die deze tekorten verminderen. Opbouwwerk is in deze zin welzijnsbeleid, welzijns beleid dat niet aan de bevolking ter plaatse verkocht wordt, of cadeau gegeven, maar dat de plaatselijke bevolking zich moet verwerven". Aldus staatssecretaris C. Egas in een rede die hjj vandaag uitsprak ter gelegenheid van de Provinciale Dag 1966, vandaag gehouden in Tivoli te Utrecht. De provinciale dag wordt georgani seerd door de Stichting voor Maatschap pelijk Werk in de provincie Utrecht, de Stichting Stichtse Culturele Raad, de Provinciale Jeugdraad Utrecht, de Stichting Utrechtse Provinciale Sport raad en de Recreatieraad Provincie Utrecht. De eigen activiteit van de bevolking is voorwaarde voor dit proces, aldus vervolgde de staatssecretaris. „De mens is zichzelf niet genoeg, hij is een so ciaal wezen. Het opbouwwerk wil een proces in gang zetten, waardoor een be paalde groep mensen eigen welzijnste- korten gaat ontdekken. Dit welzijns werk richt zich op mens en samenle ving, uitdrukkelijk op beide. Een mens, die intermenselijke contacten mist, voelt zich niet wel, is niet gelukkig." Staatssecretaris Egas haalde hier als extreem voorbeeld bij: „een koningin mag nog zo rijk zijn, welzijn en geluk kent ze slechts, zolang het volk haar liefheeft." IHNDHOVEN Gedurende de laatste twintig jaren is de bevolkingsgroei van Eindhoven bijzonder sterk geweest, te weten ruim veertig procent. De gemeente Eindhoven is daarmee koploper geworden in de rij van negen gemeenten, die in 1946 meer dan 100.000 inwoners hadden. De groei percentages van de acht overige gemeenten waren als volgt: Nijmegen 37; Tilburg 32.5; Utrecht 28.7; Den Haag 24.4; Groningen 19.6; Rotterdam 18.2; Haarlem 14.5 en Amster dam 11.5 procent. Deze cijfers verstrekte vanmorgen prof. dr. P. Muntendam, hoogleraar in de sociale geneeskunde aan de universiteit te Leiden, die in Eindhoven het congres over bevolkingsgroei en volksgezondheid heeft geopend. Prof. dr. Muntendam is voorzitter van het „Nederlands Congres voor Openbare Ge zondheidsregeling", het zogeheten Nederlands Gezondheids- parlement. In zijn openingsrede constateerde de Leidse hoogleraar, dat de bevolkingsgroei in ons land een maatschappelijke proble matiek met zich zal meebrengen, „waarvan de aard en om- vane nauwelHks te Dellen zijn". Hi1 Introduceerde in dit vol band het woord „bevolkingstyfoon" en accentueerde, dat de daaraan verbonden noden zich zullen opstapelen, indien wij op dit ogenblik de ogen zouden sluiten en niet de moed zouden opbrengen ons oog gericht te houden op de op ons land afstormende bevolkingsorkaan, waartegen wij ons dienen te beveiligen. Vooral de overheid, aldus prof. Muntendam, dient „dagelijks en ieder uur" op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van de bevolkingsgroei, teneinde haar beleid met betrekking tot de gezondheidszorg op wetenschappelijk verantwoorde wijze te kunnen voeren. Prof. Muntendam wees op de noodzaak om in ons land op de kortst mogel(jke termijn te komen tot de oprichting van een instituut voor wetenschappelijk bevolkingsonderzoek. „De oprichting van een dergelijk demografisch instituut zal een eerste stap moeten zijn, waarmee niet getreuzeld mag worden", aldus de hoogleraar. Hij merkte op het een beleid van „penny-wise en pound- foolish"-politiek te achten, wanneer financiële bezwaren tegen de oprichting van een dergelijk instituut zouden wor den insrehracht „Een grote bedreiging vormt de ver veling. De besteding van de vrije tijd is bijvoorbeeld essentieel, daarmee is de betekenis van de vrije tijd voor het welzijn al aangegeven", aldus staatsse cretaris Egas, die een grote verwant- scap zag tussen de problemen van be jaarden en hun tegenpool, de jeugd. „De verwantschap tussen beide groe pen is groter dan de meesten denken." De psychologen verzekeren ons, dat de jeugd van tegen de twintig jaar zich oud voelt. Denk maar eens aan het be kende liedje „spiegelbeeld zeg eens even, ben ik even oud als jij? is het waar, ben ik al 20, is de mooie jeugd voorbij?" „Het druipt van de herfstre gen en spinnewebben, maar de jeugd dronk het als nektar", aldus de staats secretaris. Volgens de spreker heeft de jeugd scherp in de gaten, dat automatisering e.d. een toenemende ontwaarding van de arbeid zullen geven met een correle rende toename van vrije tijd. Daarnaast ziet men nu reeds de arbeid als een noodzakelijk kwaad. Welzijn en geluk zoekt men dan in de vrije tijd, maar dan moet die vrije tijd inhoud krijgen op straffe van een degeneratie tot apa thie. Deze apathische groep mensen geeft met name in de V.S. al reden tot ernstige bezorgdheid. „Men spreekt ook wel van het begrip „de vierde mens" of „de mens zonder ik", aldus spre ker. Door deze passief consumerende mens wordt de mens als beeld van God ontluisterd. Door het uithollen van de functie arbeid en door de daarmee ge paard gaande vermindering van de ambities om door zelfstudie tot hogere arbeidsprestaties te geraken, zal het verschijnsel „vierde mens" toenemen, zo betoogde staatssecretaris Egas. Dat dit type mens onaanvaardbaar is, zoals ook hijzelf meende, wordt het scherpst aangevoeld door kunstenaars en provo's, aldus spreker. sel aan de oostelijke zijde. Daarom werden de treinen, die uit Haarlem kwa men, via het zuidelijke zijspoor geleid en niet via de hoofdbaan. Drie treinen hadden deze manoeu vre, die door seinen, waarvan de eerste ongeveer een kilometer van de aftak king is opgesteld, wordt aangegeven, normaal volbracht. Het betekende, dal de snelheid, die op de hoofdbaan circa 110 kilometer mag bedragen, tot 45 ki lometer moest worden teruggebracht om de vrij scherpe bocht, die nodig wa.- om op het zijspoor te komen, te maken De 50-jarige machinist P. van L. uil Den Haag, die de trein bestuurde, heeft, naar hij zelf na het ongeluk heeft ver klaard, de seinen niet opgemerkt en is dus met onverminderde snelheid door gereden. De trein is dan ook letterlijl; uit de bocht gevlogen, waarbij het voor ste rijtuig „geslipt" is en de vijf me ter hoge dijk is afgegleden, ede andere rijtuigen zijn alle ontspoord maar op de dijk blijven staan. De bo venleiding en drie protalen, waarkan de leiding is opgehangen, zijn vernield, maar de rails en de wagon zelf kwa men er goed af. De materiële schade is dan ook betrekkelijk gering. Alles bij elkaar zal ze enkele honderduizen den guldens bedragen. Gisteravond bevonden Etch nog twee gewonden in Haarlemse ziekenhuizen, de zestienjarige mej. Frieda Mein uit Haarlem (hersenschudding) en de heer N. Essesse uit Kameroen (beschadigde rugwervelkolom De heer D. Reijnders uit Nijmegen vertelde: „Het was net of de trein be gon te steigeren. Het was of de dwars liggers door elkaar werden gerammeld. ,t Ging allemaal verschrikkelijk snel. Opeens was er een enorm gekraak en toen met een heftige schok stond de trein stil. Een man die tegenover me zat, vloog over me heen het bagagenet in. Nog een schok en de man viel op m'n hoofd. Ik heb er een beetje hoofd pijn van over gehouden." Buffetbediende M. Deijken „è/Ik heb treinbenen" zei: „De mensen in de restauratie tuimelden over elkaar heen. Ik schoot met m'n plateau onder alle tafels door en vloog tegen de achter wand aan." Het eerste dat de heei Deijken deed, was naar buiten rennei en schreeuwen, dat de passagiers in d< trein moesten blijven, aangezien de ge broken bovenleiding nog onder strooi stond. A Men zie verder elders in dit num Bij langdurige opklaringen kwam het de afgelopen nacht op de meeste plaatsen weer tot lichte vorst. Onge veer de helft van het aantal waarne mingsstations rapporteerde minimum temperaturen van 5 tot 6 graden on der nul. Op de vliegvelden Twente en Eelde nam men wat lichte sneeuw waar. Leeuwarden en Den Helder en enkele lichtschepen meldden echter enkele regenbuitjes. De luchtdruk daalt nu gestadig, zowel onder invloed van oceaande pressies bij IJsland als onder invloed van een depressie bij de Rivièra. Van de laatste depressie wordt verwacht, dat deze zich langs de Alpen naar het noordoosten zal verplaatsen. Hierdoor blijft de wind in onze omgeving in de oosthoek. De komende nacht zal weer op lichte vorst gerekend moeten wor den en op enkele plaatsen mogelijk zelfs op matige vorst. In het zuid oosten van het land is er kans op wat neerslag. Elders blijft het op de meeste plaatsen droog.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1