Veenendaals dagblad Nu informateur mogelijk, of dr. Zijlsta als formateur Johnson moet lichte operaties ondergaan Buiten KVP-ers woedend op minister Veldkamp Bij Werkspoor overeenstemming Tekort op betalingsbalans een half miljard groter Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei c- DE WIT Oud en jong nam afscheid van kapelaan Hulst VRIJE TIJD is een studeerkamerprobleem Bloedslag op 1 december Meer wind Heden fractieleiders bij de Koningin Modehuis Provinciale Dag in Utrecht Volkskerstzang op 22 december Volksgeloof V.S.-onderzeeër in nood Speciaalzaak in Dameskleding EXCLUSIEVE Deux pièces Japonnen Cocktailjaponnen Rokken, Blouses, Jumpers VERKIEZINGEN Tuinman verwbndt personeelschef Rus vangt Chinese spion HOORTOESTELLEN me/i.T optiek Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600. Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op dl, do en za 1-10 woorden 1,50, ieder woord meer 15 cent Vrijdag 4 november 1966 - 40e Jaargang no. 97 Na zijn terugkeer in de V.S. heeft president Johnson op het Dulles-vliegveld in Washington een persconferentie gegeven. De president vertelde dat de resul taten van de reis boven verwachting waren. Naast de president mevrouw Johnson. Gisteren vertelde de president dat hij twee lichte operaties moet ondergaan. WASHINGTON President Johnson heeft donderdag meegedeeld, dat hij over twee weken een chirurgische be handeling moet ondergaan aan buik en keel. De Amerikaanse president zei op een persconferentie, dat hij moet worden ge holpen op de plaats waar vorig jaar een snede is gemaakt toen hij aan zijn gal blaas werd geopereerd. Bij het litteken aan de rechterzijde van zijn buik zit een breuk. (Naar wij van medische zijde vernamen, pleegt een dergeiyke breuk voor te komen als de buikspieren doorgaans op latere leeftyd of by zware personen verslappen). De artsen zijn ook van plan een klei ne poliep uit zijn keel te verwijderen. Zij hebben verklaard bij de operatie, die ongeveer een uur zal duren, geen complicaties te verwachten en dat Johnsons gezondheidstoestand uitste kend blijft. Niettemin hebben zij de pre sident geadviseerd voor de operatie vijftien dagen rust te nemen. Johnson deelde mee dat hij heden naar zijn boerderij in Texas vertrekt. Zijn plannen om vandaag met de ver kiezingscampagne te beginnen, zijn af gelast. Het Witte Huis deelde mee dat nog niet beslist is naar welk ziekenhuis de Amerikaanse president zal gaan. Hij werd vorig jaar in het Marinehospitaal Bethesda in Maryland (Washington) aan zijn gal geopereerd. President Johnson is tweemaal eerder Veel minder dan eertijds zien we hoe er een sperwer over het erf komt schichten, en een buit uit de hin derlaag overvalt, daarbij soms botsend tegen ruit of terrasscherm. Wanneer ik echter met deze schaars geworden roofvogel in aanraking kom, moet ik nog weieens denken aan het verhaal tje, dat vroeger in ons schoolboek stond en dat we toen steevast geloof den, omdat niemand ons van het te gendeel overtuigde. Wij lazen er in, dat de koekoek zich liet horen gedu rende de tijd, dat het Zevengesternte aan de hemel zichtbaar was en in een voetnoot stond erbij, dat dit de Pleïa- den waren. Ik heb het altoos onthou den. Maar goed; daarna werd de vogel een sperwer, waarvan de Grieken reeds overtuigd waren. Zulk een mis vatting zal zijn voortgekomen uit de onderlinge gelijkenis van beide vogels, zij het, dat deze hoogst oppervlakkig moet heten. Voorts moet het zijn op gevallen, dat de sperwers begonnen rond te vliegen, als de koekoek ver trokken was. Volksgeloof is taai en wortelt diep; de gedaanteverwisseling, waarmee de folklore zich overigens graag bezighoudt, wordt in onze ver lichte tijd nog door menigeen even goed als waarheid aangenomen als het overwinteren van zwaluwen in slik, modder en oeverholen, wat natuurlijk ook naar het rijk der fabelen moet worden verwezen. Wèl houd ik me gaarne bezig met het napluizen der menigvoudige betrekkingen tussen mens en dier. 4-ll-'66 A. B. WIGMAN V geopereerd en is eenmaal ernstig ziek geweest. .Op 21 januari 1955 werd een niersteen operatief verwijderd. Op 2 juli 1955 werd hij door een hartaanval ge troffen en op 8 oktober van het vorige jaar had de galblaas-operatie plaats. Johnsons artsen legden er de nadruk op dat er van dringende operaties geen sprake was. Vice-admiraal George Burk- ley, Johnsons lijfarts, zei dat de alge mene gezondheid van de president „uit stekend is gebleven." De Amerikaanse vice-president, Hubert Humphrey, zal niet fungeren als presi dent ad interim tijdens de chirurgische behandeling die president Johnson zal ondergaan, zo heeft het Witte Huis mee gedeeld. Ongeveer een jaar geleden, toen Johnson in het ziekenhuis lag, was Humphrey belast met het nemen van dringende beslissingen zolang president Johnson daartoe niet in staat was. SYDNEY Australische oorlogsbo dems en vliegtuigen zijn vandaag een in moeilijkheden geraakte Amerikaanse onderzeeër de „Tiru" te hulp gesneld. De Amerikaanse onderzeeër is op een koraalrif ongeveer 600 km uit de kust ten hoogte van Mackay (Queensland) vast komen te zitten. De 80 bemannings leden zouden zich echter niet in onmid- deiyk levensgevaar bevinden. De torpedobootjager „Vendetta" ver liet vanmorgen vroeg de haven van Sydney met een speciale uit acht man bestaande duikploeg en het benodigde opsporingsmateriaal aan boord, tenein de te trachten de duikboot uit zijn be narde positie te bevrijden. In Staphorst is donderdagmorgen de 61-jarige landbouwer W. Hoeve, toen hij op zijn bromfiets op het kruispunt „De Hoek" vanaf de Dorpsstraat Rijks weg 31 overstak, gegrepen door een vrachtauto en om het leven gekomen. ADVERTENTIE Nieuweweg 97 Stadsbrink 24 VEENENDAAL WAGENINGEN Telef. 3690 Telef. 4249 (aparte combinaties) Alleenverkoop van BLEYLE - VETRIX - BREMER HAUS - RODIER - GORRAY en ELBEO. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Minister Veldkamp heeft het vonnis over de formatiepoging van drs. Schmelzer voltrokken. Zijn weigering om in een niet-parlementair overbruggingskabinet aan te blijven, was gisteren voor de formateur aanlei ding zijn opdracht aan de Koningin terug te geven. Zij ontving drs. Schmelzer om twaalf uur op paleis Huis ten Bosch, waar zij vandaag de fractieleiders van de KVP, PvdA, VVD, ARP en CHU ontvangt. Gistermiddag ontving zij Tweede-Kamervoorzitter mr Van Thiel, Eerste-Kamervoorzitter prof. Mazure en prof. Beel, vice-voorzitter van de Raad van State. In politieke kringen ziet men nu twee mogelijkheden in de eerste plaats de benoeming van een informateur om te onderzoeken hoe een oplossing van de crisis kan worden bereikt. In de K.V.P.-fractie acht men dit in meerderheid de beste methode, terwijl ook drs. Nederhorst (P.v.d.A.) in die richting schijnt te denken. Ook de CH-fractieleider Beernink wil dit. De andere mogelijkheid is de benoeming van prof. Zijlstra tot formateur. De A.R.-fractieleider Rool- vink zou dit, naar wordt aangenomen, aan de Koningin adviseren. De voor stellen Biesheuvel/Roolvink van enkele dagen geleden zouden dan kunnen worden getest. Drs. Schmelzer zei gisteravond op een persconferentie in Den Haag, dat dr. Veldkamp hem gisterochtend had ge zegd niet te willen aanblijven. In over leg met de demissionaire minister van Defensie, de heer P. J. S. de Jong, die minister-president van het nieuwe ka binet zou worden, besloot hij toen zijn formatiepoging op te geven. K.V.P.-ka- merleden waren gisteren woedend over de weigering van dr. Veldkamp. Zij verklaarden, dat deze geen minister wil zijn in een kabinet, waarvan zijn collega De Jong premier is. Drs. Schmelzer zei, geen vrijheid te hebben iets over de beweegredenen van dr. Veldkamp mee te delen. Tussen hen was helemaal niet gesproken over een minister-presidentschap voor dr. Veld kamp, voegde hij er aan toe. Hij legde er de nadruk op, dat hij het noodzakelijk had gevonden op de post van minister van Sociale Zaken een fi guur van voldoende ervaring en gezag te hebben. Daarom had hij zijn forma tiepoging opgegeven na diens weige ring. Minister Veldkamp weigerde ons gis teravond commentaar op de uitlatingen van zijn partijgenoot, drs. Schmelzer. Hij achtte het geen goed gebruik, dat een kandidaat-minister zijn oordeel geeft over de formateur. Uit zijn omgeving vernamen wij echter, dat het vreemd wordt gevon den, dat de formatiepoging nu juist op dr. Veldkamp zou zijn afgespron gen. Sociale Zaken is nu toch weer niet zo belangrijk, dat er niemand anders voor kan worden gevonden, zei men. Drs. Schmelzer verklaarde op de persconferentie, dat zijns inziens in on ze democratische verhoudingen een eer lijke en serieuze poging tot vorming van een nieuw kabinet moest worden ondernomen, alvorens wellicht zou wor den overwogen, dat het kabinet-Cals de verantwoordelijkheid voor kamerontbin ding en vervroegde verkiezingen op zich zou nemen. Vervroegde verkiezingen vond hij noodzakelijk, omdat een nieuw kabinet zijn stempel moet drukken op de voor bereiding van de begroting voor 1968, ADVERTENTIE die echter in mei de tijd waarin de verkiezingen normaal zouden zijn ge houden al een eind op streek zouden zijn. Daarom ook wilde hij een overbrug gingskabinet, waarvan de samenstelling niet vooruit loopt op de mogelijke com binaties na de verkiezingen. Een over bruggingskabinet van K.V.P. V.V.D. en C.H.U. voldoet niet aan die eis. De fractieleiders Toxopeus (V.V.D.) en Beernink (C.H.U.) en waarnemend K.V.P.-fractieleider Van der Ploeg had den daar alle begrip voor. Hij had eerst contact opgenomen met fractieleider Roolvink van de A.R.P., omdat de fracties van A.R.P. en K.V.P. ten aanzien van hun zorgen om het financiële evenwicht zeer aan el kaar verwant waren. Dit gold niet voor de P.v.d.A. Devoorstellen, die de he ren Biesheuvel Roolvink hem later hebben voorgelegd, hadden dit ook aan getoond. Wanneer het overbruggingskabinet dan ook moest steunen op figuren, die ervaring en gezag hebben en de conti nuïteit van het beleid kunnen handha ven, dan lag het voor de hand de A.R.P. en K.V.P. te raadplegen. Om die reden ook wilde drs. Schmelzer be paalde figuren uit het kabinet-Cals la ten overgaan. Men zie verder elders in dit num mer. WAGENINGEN In het hoofdge bouw van de Landbouwhogeschool heeft donderdag de 26-jarige tuinman F. de H. de chef van Personeelszaken de lieer L. van Drunen, met een mes aangevallen. De heer Van Drunen werd ernstig gewond aan de pols. Di recte overbrenging naar het ziekenhuis te Wageningen was noodzakelijk, waar na hij is vervoerd naar het Gemeente ziekenhuis te Arnhem. De tuinman, die zes jaar in dienst is van de Landbouwhogeschool, verzette zich steeds tegen doorlichting, waarna de heer Van Drunen hem uitnodigde daarover te komen praten. De tuinman zei, dat hij zich had gemeld bij de controlerend arts van de hogeschool, maar terwijl de personeelschef zich met deze arts telefonisch in verbin ding wilde stellen, viel de man hem aan en trok een mes. Tijdens de worsteling liep de ambte naar waarschijnlijk een slagaderlijke bloeding aan de pols op. Collega's ont zetten de heer Van Drunen, die veel bloed had verloren. Inmiddels arresteer de de politie de tuinman. In aanwezigheid van prins Bernhard, heeft de Leidse studentenweerbaar heid „Pro Patria" donderdag haar eeuwfeest gevierd. Op de foto de prins, die een parade afnam. MOSKOU Een Russische tractorbe stuurder heeft in het maritim territo rium, dat grenst aan China, een spion gevangen, zo is meegedeeld door het Russsiche dagblad „Komsomolskaya Pravda." Het blad vermeldde niet wat v&or nationaliteit de spion had. Het maritiem territorium grenst aan landzijde aan China en ligt aan zeezij de tegenover Japan. In het gebied waar de spion werd aangehouden heerst grote spanning. Duizenden Russische en Chinese solda ten zijn er samengetrokken. Omdat de grens zo lang is 8000 kilometer zijn de Russen gedwongen op vrijwil lige grensbewakers en boeren, zoals de tractorbestuurder, te vertrouwen. Hoewel de Komsomolskaya Pravda er geen melding van maakt, suggereert de streek waar de spion werd aange houden dat het een Chinees betreft. UTRECHT De directie van Werk spoor Utrecht N.V. meent mogelijkhe den te hebben gevonden om in de toe komst tot een personeelsbezetting te ko- iqen, die leidt tot betere economische verhoudingen, terwijl de wijze, waarop het personeelsprobleem wordt behan deld, sociaal verantwoord is. Dit heeft de directie van Werkspoor bekend gemaakt in het personeelsor gaan dat de 2.400 werknemers van het Utrechtse bedrijf vanochtend per post hebben ontvangen. De drie weken geleden door de Werk spoordirectie opgestelde ontslaglijst is ingetrokken. De directie heeft erkend, dat afvloeiing van oudere werknemers met veelal een lang dienstverband een verkeerd uitgangspunt is geweest. Aan gekondigd is, dat overplaatsing van per soneelsleden binnen het verband van de Verenigde Machinefabrieken N.V., waarvan Werkspoor-Utrecht deel uit maakt, thans de grootst mogelijke voor rang krijgt. Voorts zal aandacht worden geschon ken aan overplaatsingen en verschui vingen binnen Werkspoor-Utrecht zelf. De directie heeft aangekondigd, dat niettemin andere maatregelen noodza kelijk blijven. Daarover bestaat even wel reeds intensief overleg met de vak bonden. ADVERTENTIE met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING ZIEKENFONDSLEVERANCIER Tel. 3184 - Hoofdstr. 51 - Naast da apotheek VEENENDAAL Of alle Veenen- daalse parochianen gisteren van kapelaan Hulst afscheid zijn komen nemen, zal zelfs de kapelaan niet kun nen vertellen. Zeker is dat de nu en dan zichtbaar aangedane kapelaan heel wat handen geschud heeft. De verenigingen lieten hun goede wenseh voor de toekomst van de kapelaan vergezeld gaan van stoffelijke blijken, waarbij een kameelzadel vooral op viel. Dit was Hoe kan het haast anders afkomstig van het Katho liek Vrouwengilde. Verder kreeg de scheidende kapelaan cadeaus als boekenbonnen, gelds bedragen, sigaretten, een vulpen en wijnglazen. De grote stroom van mensen en cadeaus toont, dat de kapelaan zich in de vrij korte tijd, dat hij in Veenen daal geweest is, zich bemind heeft weten te maken. Helaas heeft de kou de meeste parochianen uit de omlig gende gemeenten verhinderd de af scheidsbijeenkomst bij te wonen. „Vrije tijd is voornamelijk een pro bleem geworden voor hen die er zelf te weinig van hebben en daarom me nen dat anderen er teveel mee geze gend zijn. Degenen die wèl over veel vrije tijd beschikken, hoort men zelden klagen". Dit zei drs. Daniël de Lange, publicist en bekend provo-sympathisant, gistermorgen in Utrecht op de Provin ciale Dag van de Stichting voor Maat schappelijk Werk in de provincie Utrecht, de Provinciale Jeugdraad Utrecht, de Recreatieraad voor de pro vincie Utrecht, de Stichting Utrechtse Provinciale Sportraad en de Stichtse Culturele Raad. De studiedag was ge wijd aan de verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Drs. De Lange was hét ook niet eens met de verachtende afkeer voor passief vermaak die men wel kan vinden bij overbezette lieden, zoals managers en vakbewegingsfunctionarissen. Op zich zelf, zo zei hij, is de angst voor gebrek aan of voor verkeerde vrijetijdsbeste ding een problematiek uit de studeerka mers. Toch vindt hij het zinvol om over de vrije tijd in de toekomst waarschijnlijk plaats omdat het gaat om een zaak waar de njassa bij betrokken is en in de tweede plaats omdat de hoeveelheid vrije tijd in de otekomst waarschijnlijk nog aanzienlijk zal toenemen, terwijl voor een goede besteding ervan niet al leen tijd, maar ook veel ruimte nodig is. Drs. De Lange noemde het on danks zijn respect voor de fantasie van de provo's een beetje naïef om te veronderstellen, dat toenemende activi teiten van provo's en „Vinkenogen" vol doende zullen zijn om onze steden om te toveren tot één grote speelweide. Er is een rationele aanpak van de recrea tieve voorzieningen nodig, willen we niet met z'n allen een dode tijd inlopen, aldus drs. De Lange. In dit verband zei hij, dat de stimu lerende invloed van de commercie wel goede kanten heeft, maar ook gevaar lijk is. Een zakelijke aanpak kan leiden tot onvrijheid. Als voorbeeld noemde hij de ontwikkeling van de bproepssport, het toerisme en de reclame. Nu men ln radio en televisie de reclame en het normale programma streng wil schei den, verbaast het drs. De Lange dat de overheid daaruit niet de consequen tie trekt en weigert, de programma's te subsidiëren: „We hebben niets aan een minister die geschokt is door een tv-programma, wel aan een minister die wil schokken". Met nadruk stelde drs. De Lange, dat een uitsluitend zakelijke aanpak van de recreatie fout is. Dit zou leiden tot een zijdigheid in het „aanbod" en daardoor tot een onvolledige uitgroei van de menselijke mogelijkheden, tot overla ding, eenzijdige keuze en gemakzucht. Het aanbod van mogelijkheden, zo zei hij, moet zo rijk en zo verlokkend mo gelijk gemaakt worden. Hoofdzaak is de mogelijkheid een vrije keuze te maken. SCHERPENZEEL Dezer da gen zullen weer een aantal vrouwelijke vrijwilligers huis aan huis aanbellen om donors te winnen. Gezien het grote succes van voorgaande keren hoopt men ook dit keer weer op een grote aanmelding als donor. Donderdag 1 december zal de bloed- plasma-avond gehouden worden even als voorgaande jaren in de Holevoet- school. De organisator van deze avond is het Nederlandsche Roode Kruis afdeling Scherpenzeel. VEENENDAAL De traditionele volkskerstzang wordt dit jaar op 22 de cember in de garage van de fa. De Haas gehouden. Het organiserende comité is druk be zig voorzieningen voor deze jaarlijkse gebeurtenis te treffen. Een groot aantal Veenendaalse ko ren zal weer medewerking verlenen. Nadere mededelingen volgen binnen kort. Tussen een depressie boven Italië en een krachtig hogedrukgebied bo ven Rusland transporteert een krach tige zuidelijke stroming warme tro pische lucht over de Balkan naar het noorden. In Oost-Europa wordt de vorst hierdoor verdreven. De depres sie veroorzaakt in Noord-Italië zeer veel regen. In Nice viel de afgelopen twee dagen meer dan 100 mm regen. Verder werd in Frankrijk sneeuwval veroorzaakt. De sneeuwzone ver plaatste zich naar de omgeving van de Rijn en breidde zich onverwachts ook over Nederland uit. Een tweede depressie, die van grote betekenis wordt voor het weer in ons land, kwam bij Ierland aan. Deze koerst nu, voorafgegaan door grote luchtdrukdalingen in zuidoostelijke richting naar de omgeving van Lon den. Hierdoor zal de wind in ons land uit zuidoostelijke richting toenemen en de komende nacht nog koude lucht uit Frankrijk binnenvoeren om het vriespunt. Morgen overdag zuilen vermoede lijk eerst nog opklaringen voorko men, maar aan het einde van de dag nadert van het zuidwesten uit fron tale bewolking, waarbij de'neerslag kansen weer groter worden. Dan is ook een gleidelijke temperatuursstij- ging te verwachten, aldus het KNMI. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Het tekort op de Nederlandse betalingsbalans zal dit jaar, naar het Centraal Planbureau thans verwacht, 800 miljoen gulden bedragen. Dat is 500 miljoen gulden meer dan werd geraamd in de macro-economische verkenning van het Planbureau, die op de derde dinsdag in september tegelijk met de Miljoe nennota werd gepubliceerd. Toen werd voor dit jaar een tekort geraamd van 800 miljoen gulden. Behalve aan de tegenvallende exportcijfers, is de toeneming van het tekort te wij ten aan de ongunstiger geworden dienstenbalans en de kapitaalopbrengstbalans. Van de zyde van het Planbureau wyst men er op, dat de cijfers in de macro-eco nomische verkenning meestal enkele maanden oud zijn voor zij worden gepubli ceerd. Het is dan ook goed mogelijk, dat in de maanden daarna de situatie zich hoeft gewijzigd.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1