Veenendaals dagblad Is Kabinet-Cals nu bereid nog aan te blij ven? Brandt dient motie van wantrouwen in Buiten A'damse politie krijgt P. A. Jong als nieuwe H.C. Vascomij te Heerlen ontslaat 300 man Prof. v. d. Grinten: KVP kieze voor combinatie met PvdA Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Dr. Beel tot informateur benoemd Koerheuvel" hele week strcialzendtoren Later iets zachter „Totale liquiditeitscrisis" Mansholt tegen een kunstmatige oplossing Wilde ganzen Twee doden hij autobotsing EERLIJKE POGING Uitnodigingen voor inzegening van huwelijk MILDER LIGHT Lancering niet geheel geslaagd Oude bij vrouw beroofd CONFERENTIE OVER HET PARTIJWEZEN SLEPENDE ZIEKTE Hongaarse leiders herdenken opstand Britse troepen toch verminderd? Lourdesgrot" Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1,50, ieder woord meer 15 cent Zaterdag 5 november 1966 - 40e Jaargang no. 98 Gistermiddag arriveerde de minister van Staat, dr. L. J. M. Beel, bij het Huis ten Bosch voor een onderhoud met Koningin Juliana. Na afloop werd bekend gemaakt, dat Hare Majesteit hem een informatie-opdracht had gegeven om zo spoedig mogelijk tot een oplossing van de kabinetscrisis te geraken. BONN Terwyl de Duitse socialis tenleider Willy Brandt tracht het min derheidsbewind van bondskanselier Er- hard uit te hollen, door besprekingen met de christen-democraten en aankon diging van het indienen van een motie van wantrouwen, heeft de bondskanse lier de herziening van het budget voor 1967 voltooid. Hy hoopt met dit resultaat de Vrije een fraaier en indrukwekkender wild dan de ganzen; hun eskaders zie ik graag langs de winterhemel koersen en hun genoeglijk tevreden gepraat in hoge en lage tonen is al even plezierig. Het lijkt precies op het gegaggel der tamme erfvogels en het is geen wonder, dat deze op de wei van de Vallei-boer de kopjes omhoog steken naar hun soortgenoten. Of ze nog zóveel atavisme aan de dag kun nen leggen dat ze henevenals die van Niels Holgersson op hun reis zouden willen begeleiden, weet ik niet. Wèl is het bekend, dat een enkele keer zich een verliefde gent tussen de jonkvrouwen op de hoeve neerliet, waarbij de avances niet zonder ge volgen bleven. Gewoonlijk echter wa gen de noorderlingen zich niet al te dicht bij de menselijke bevolking; spijtig bekijken zij het tamme gevogel te op veilige afstand uit de koe-wei of het hooiland en trekken zich op het laatste nippertje terug „wie ein ehe- scheaner Junggeselle vor dem Trau- altur" zoals Floericke luimig in een zijner boeken over waterwild zegt. Echter valt de toegenegenheid wel te begrijpen, want onze tamme ganzen stammen ongetwijfeld van de wilde af; de domestificatie ligt in het grijze ver schiet van vele eeuwen en het valt niet meer na te gaan, wanneer de ren dierjagers of vroegere volken de eieren uit een nest in de toendra lieten uit broeden of instrikken gevangen jon gen opfokten en van geslacht op ge slacht de dieren aan zich onderdanig maakten. 5-11-'66 A. B. WIGMAN Democraten terug te brengen in de re geringscoalitie, welke zij vorige week verlieten uit protest tegen de onvoldoen de dekking van de begroting. Brandt verklaarde na afloop van een partijvergadering in Frankfort, dat de sociaal-democratische fractie volgende week in de Bondsdag een motie van wantrouwen tegen de regering wil in dienen, teneinde de Vrije Democraten „kleur te laten bekennen". De sociaal-democraten en vrije demo craten hebben samen een meerderheid van zes stemmen in de bondsdag. Aan neming van een motie van wantrouwen blijft echter zonder enige betekenis, zo lang niet onmiddellijk een nieuwe kanse lier door de steuners van de motie wordt gekozen. De Vrije Democraten hebben op een vergadering van hun parlementair bestuur besloten de sociaal-democrati sche motie op de Bondsdagagenda voor dinsdag te zetten. Zij zullen echter pas maandag hun houding ten opzichte van de motie bepalen. DRACHTEN Bij een verkeerson geluk op Rijksweg 43 bij Drachten zijn vrijdagmiddag twee vrouwen om het le ven gekomen Het waren de 35-jarige mej. Z. van Haeringen uit Den Haag en de 60-jarige mej. G. Zwikkers uit Bergen op Zoom. De personenauto, waarin zij zaten reed de Rijksweg op zonder voorrang" te verlenen aan een uit de richting Groningen komende per sonenauto. De beide dames waren op slag dood. Drie inzittenden van de an. dere auto liepen lichte verwondingen op. 0 De 45-jarige A. Siepel uit Wilder- vank is vrijdagmorgen om het leven gekomen bij een frontale botsing tussen twee personenauto's op Rijksweg 33 (GietenVeendam) in de gemeente Gie ten. De auto van de heer Siepen werd aangereden door een tegemoetkomende personenauto, die aan het inhalen was. Twee inzittenden van deze auto liepen ernstige verwondingen op. Vrijdagmiddag is de 74-jarige kunst schilder F. Hagenaars bij het over steken van de provinciale weg Halste renSteenbergen aangereden door een vrachtwagen. De man werd zo ernstig gewond, dat hij ter plaatse overleden is. 9 De heer G. de Vreede, eigenaar van een zandzuigerij in Dwingeloo, is verdronken in de Blauwe Meren te Smil- de. De man had een van zijn zandzuigers bezocht en raakte, nadat hij met oen roeibootje naar de wal was gegaan, te wat®** (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Dr. L. J. M. Beel, minister van Staat en vice-president van de Raad van State, is benoemd tot informateur om te onderzoeken, hoe de kabinetscrisis zo spoedig mogelijk kan worden opgelost. Hij zou vanochtend om tien uur de demissionaire minister-president, mr. Cals ontvangen en daarna nog een aantal personen. In Haagse kringen heeft men de indruk, dat de infor mateur in eerste instantie nagaat of het kabinet-Cals thans bereid is de ver antwoordelijkheid voor Kamerontbinding en hel uitschrijven van vervroegde verkiezingen op zich te nemen. Dr Beel heeft nog gisteravond het rapport over de formatiepoging van drs. Schmelzer gekregen. Hij maakt dus grote haast met zijn werk. Verwacht wordt dat hij vandaag de hele dag zal besteden aan besprekingen met een aantal politici. Hij ontvangt hen in zijn villa aan de Rijksstraatweg te Wassenaar. De koningin ontving dr. Beel gister middag op paleis Huis ten Bosch in Den Haag, waar zij hem de opdracht verleende. Eerder die dag hadden de fractieleiders Schmelzer (KVP), Neder- horst (P.v.d.A.), Toxopeus (VVD), Rool- vink (A.R.) en Beernink (CHIT) de koningin advies uitgebracht. In politieke kring vond men gister avond algemeen, dat de vertrouwenwek kende, zeer ervaren dr. Beel de aange wezen man is om in de ondoorzichtige kabinetscrisis opheldering te brengen. ,_De benoeming van een informateur zal ih de huidige situatie eerder versnellend dan vertragend werken," zei mr. Aal- berse (KVP) en andere politici zijn het daarmee eens Drs. Schmelzer heeft donderdagavond, bij zijn terugblik op de formatiepoging, als de zienswijze van minister-president Cals naar voren gebracht dat deze het „in onze democratische verhoudingen gewenst achtte, dat een eerlijke en se rieuze poging zou worden gedaan om een kabinet te vormen anders dan het zittende kabinet, alvorens wellicht zou worden overwogen, dat het kabinet zelf de verantwoordelijkheid voor vervroegde verkiezingen op zich zou nemen". Die eerlijke en serieuze poging heeft drs. Schmelzer nu ondernomen in het kader van de ruimst mogelijke formatie- opdracht, namelijk tot vorming van „een" kabinet. Nu die poging op niets is uitgelopen, ligt het voor de hand, zo redeneert men, dat eerst wordt gepro- DEN HAAG Dezer dagen zullen de uitnodigingen worden verzonden voor de. dienst in de Grote of Sint-Jacobskerk te 's-Gravenhage ter bevestiging van het huwelijk van prinses Margriet en mr. Pïeter van Vollenhoven op dinsdag 10 januari a.s Bij het vaststellen van de invitaties is de aandacht voornamelijk uitgegaan naar de familie, vrienden, kennissen en relaties van het bruidspaar in binnen- en buitenland. Naast de leden van het kabinet, Staten-Generaal en Raad van State zijn een beperkt aantal autoritei ten en vertegenwoordigers van staats- en overheidsinstellingen uitgenodigd. Ook zijn geïnviteerd leden van de Ne derlandse hervormde gemeente te 's-Gra venhage en een vertegenwoordiging van de Haagse en van de Schiedamse bur. gerij. Desgevraagd deelde de R.V.D. mee, dat van de vorstelijke genodigden de volgende personen de uitnodiging reeds hebben aanvaard: groothertog Jean en groothertogin Josephine Charlotte van Luxemburg en de Deense kroonprinses Margrethe en haar verloofde, Henri de Laborde, graaf van Montpezat. beerd of het kabinet-Cals thans wil aan blijven tot de vervroegde verkiezingen. Aanblijven van het kabinet-Cals zou ook de mislukking van de formatie- Schmelzer in een milder licht stellen dan wanneer een nieuwe formateur w 1 in staat zou blijken tot hetgeen drs. Schmelzer niet is gelukt. Bovendien is men onzeker over de vraag of dr. Veldkamp, die met het oog op de komende loononderhandelingen blijkbaar op dit ogenblik onvervang baar is, aan een nieuw overbruggings kabinet zou willen deelnemen. Als het kabinet-Cals aanblijft, blijft ook dr. Veldkamp. KAAP KENNEDY Een van de twee verbindingssatellletcn die donder dag met een Gemini-cabine en een brandstoftank als laboratorium met een Titan 3-c-raket zyn gelanceerd, werkt niet goed, zo heeft de Amerikaanse luchtmacht meegedeeld. Van de verbin- dingssatellieteu die in een baan om de aarde langs de ionosfeer draaien, moest er één als zender werken en de andere als ontvanger. Volgens de luchtmacht zijn er moeilijkheden met de ontvanger. De ontvanger heeft meer dan vol doende energie en re wórden vanaf de aarde signalen gezonden in de hoop het probleem op te lossen. ÉF A Madeleine Sophie Lihau, nadat zij beëdigd is als minister van Maat schappelijk werk in Kongo. Mevrouw Lihau is 26 jaar en zij heeft een dochtertje. De eerste sneeuw in het naseizoen. viel dit jaar vroeg Deze kinderen in Loenen aan de Vecht namen gister morgen de kans waar om hun eerste sneeuwman te maken. AMSTERDAM Bij K.B. is niet in gang van 16 november benoemd tot hoofdcommissaris van gemeentepolitie te Amsterdam de heer P. A. Jong (52), die al in augustus 1940 tot het hoofd stedelijke politiekorps toetrad en daar sedert 16 juli 1962 hoofd van de recher chedienst. tevens waarnemend hoofd commissaris is. De eerste reacties te Amsterdam bleken gisteravond zeer positief. Burge meester Van Hall had met bijzonder veel voldoening van de benoeming van de heer Jong kennis genomen. Hij had daarin ook een bewijs gezien van het vertrouwen van de landsoverheid in het Amsterdamse politiekorps en in het vermogen van het korps om de proble men, waarvoor het zich gesteld ziet, op te lossen. Gelukkig was de burgemeester voorts met de benoeming van een fi guur uit het eigen korps en juist de man, die als hoofd van de recherche bewezen had een voortreffelijk appa raat te kunnen opbouwen. In kringen van het gemeentebestuur noemde men de heer Jong „een buiten gewoon plezierige, moderne en recht- uite vent met frisse opvattingen en een genuanceerd oordeel". Bovendien een man, die in de afgelopen maanden als waarnemend hoofdcommissaris bewezen had de moed te hebben om in een moei lijke situatie leiding te gaven. Als zo danig heeft hij reeds, zo werd gezegd, bij het korps een goede indruk gemaakt. HEERLEN De zojuist benoemde nieuwe directie van de N.V. Vascomij in Heerlen, die evenals haar dochteron dernemingen in ernstige financiële moei lijkheden verkeert, ziet geen andere mo gelijkheid dan het ongeveer 300 man tel lende personeel op zo kort mogelyke ter mijn te ontslaan. De nieuwe directie, die is aangesteld om orde te brengen in de chaotische situatie, waarin het bedrijf verkeert, heeft haar besluit het perso neel te ontslaan gisteravond in een com muniqué wereldkundig gemaakt. Op een klein aantal mensen zal een beroep wor den gedaan om mee te werken „aan de dringend noodzakelijke werkzaamheden". Hoeveel mensen dit zullen zijn, kon de directie thans nog niet meedelen. De directie heeft haar besluit geno- neel nog niet van haar besluit op de hoogte gesteld. Zij zei dit bijzonder te betreuren. Het was haar door de „over rompelende ontwikkeling van de situa tie" niet mogelijk geweest de werkne mers het ontslag reeds aan te zeggen voor deze mededeling aan de pers werd verstrekt. De directie heeft haar bsluit geno men om een verhoging van de finan ciële verplichtingen van de Vascomij te voorkomen. De liquiditeit van de Vasco mij bedraagt nul, de N.V. bezit welis waar een aantal onroerende goederen, maar daar staan aanzienlijke verplich tingen tegenover. Er zijn geen geldmid delen voor het betalen van lonen en sa larissen, laat staan voor het aanschaffen van de benodigde materialen voor de voortgang van de werken. Met name baart het grote aantal ere- diteuren de directie ernstige zorgen, daar deze crediteuren aan velen werk gelegenheid bieden en de directie acht het haar plicht al het mogelijke te doen om te voorkomen, dat een groot aantal bedrijven zou worden meege sleept in een eventuele débacle, waar door vooral de werkgelegenheid in de oostelijke Mijnstreek nog verder in ge vaar zou komen. De directie heeft zich ernstig afge vraagd of er wegen zijn te vinden om de werkgelegenheid voor althans het Vasco-concern veilig te stellen, doch moest tot de teleurstellende conclusie komen, dat dit zeker op korte termijn niet mogelijk is. Zelfs voor de loonbetaling van de af gelopen week moest een beroep worden gedaan op de gemeente Heerlen om een bedrag van f 135.000,te fourneren, waardoor aan de loonverplichtingen van de afgelopen week kon worden voldaan. Voor de nieuwe directie, aldus het communiqué, is het niet verantwoord de medewerkers onkundig te laten van deze to.tale liquiditeitscrisis. In redelijk heid kan van de werknemers niet meer worden gevergd, dat zij nog werkzaam heden zouden verrichten, die niet kun nen worden gehonoreerd. De directie heeft over de bijzonder gro te moeilijkheden uitvoerig gesproken met vertegenwoordigers van de vakorgani saties, de Stichting Sociaal Bouwnijver- heidsfonds en het gewestelijk arbeids bureau. RHENEN Hotel-restaurant „De Koerheuvel", gelegen te midden van het prachtige Rhenense natuurschoon, was deze week een belangrijke scha kel in het populaire AVRO-tv-program ma „Weekendshow", waaraan onder anderen medewerking werd verleend door een paar apart, Johnny Kraay- kamp en Rijk de Gooyer. Op het hoogst bereikbare punt van het hotel en tevens van Rhenen ston- (Van onze parlementaire redacteur) SCHEVENINGEN. Prof. mr. W. C. L. van der Grinten, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, heeft vrijdagmiddag op een door de di rectie van „De Volkskrant" in het Kur- haus georganiseerd congres over het partywezen in Nederland, verklaard, dat samenwerking in de regering met de P. v. d. A. voor de K. V. P. voor de hand ligt. De hoogleraar, die zelf lid is van de K.V.P., vond de P. v. d. A. een veel acceptabeler partner in de regering dan de V.V.D Op zijn beurt vond dr. S. L. Mansholt, de vice-voorzitter van de Europese Com missie te Brussel, dat een confessionele partijvorming onwenselijk is, maar naar zijn mening is het irrieëel een kunstma tige oplossing te zoeken. Elke partij moet zich voor de verkie zingen duidelijk uitspreken voor een be paald programma, vindt dr. Mansholt. Dan is het naar zijn mening misschien mogelijk, dat we etappegewijs, dus stap voor stap, komen tot een binding van programma's. Dat dit een weg kan zijn naar een fusie van bepaalde groeperin gen, achtte dr. Mansholt niet uitgeslo ten. De heer Mansholt, die lid is van de P. v. d. A. en vele jaren minister van Landbouw en Visserij is geweest, was het eens met degenen, die menen, dat het mis is met het partijwezen in ons land. Sedert 1958 is de regeringsvorming steeds moeilyker geworden, terwijl ook de regeringen minder stabiel zijn. _,Drie formaties in vier jaren; daarmee steken we de vierde Franse republiek naar de kroon, met dit verschil, dat het in Frank rijk een week duurt voor een regering is gevormd en bij ons zes weken", ver klaarde hij. Sinds 1945 was een coalitie zonder K. V. P. onmogelijk en sinds gis teren, aldus dr. Mansholt, kunnen we vaststellen, dat ook een K. V.,P. zonder coalitie onbestaanbaar is. Wijzend op de algemene ontevreden heid en het gevoel van onbehagen herin nerde dr. Mansholt aan de verrassende verschuiving bij de verkiezingen naar de Boerenpartij. De vice-voorzitter van de Europese Commissie noemde dit een symbool van een slepende ziekte. Bij het vaststellen van de diagnose, mogen we ook niet vergeten de patiënt zelf te on derzoeken. De politieke partijen dienen na te gaan waar het aan schort, meen de hij. Men klaagt wel eens over de zuilen, maar dr. Mansholt vond het verheugend, dat die zuilen het de eigen politieke vrienden moeilijk maken. De goede kant is, dat de partijen gedwongen worden na te gaan wat eraan mankeert. De par tijen zullen, volgens dr. Mansholt, zonder uitzondering moeten reageren op de uit daging, die op hen afkomt. Dr. Mansholt noemde vijf voorwaar den, waaraan de partijen zullen moeten voldoen. Ten eerste zullen zij de voor waarden moeten scheppen voor een sta biel beleid. Ten tweede zullen zij de Kie zers in de gelegenheid moeten stellen een keuze te doen. Ten derde zal men moeten zorgen, dat hetgeen, waarvoor de kiezers hebben gekozen, ook wordt gerealiseerd. Ten vierde zal de samenstelling van een regering moeten plaats hebben op een duidelijk regeringsprogram en ten vijfde zullen de regeringen, die werkelijk kun nen regeren, moeten afmaken, waaraan zij zijn begonnen. Aan geen van deze vijf voorwaarden is in de laatste acht jaren voldaan, meen de dr. Mansholt. Vóór de verkiezingen zullen de partijen klaar en duidelijk moe ten aangeven, wat men wil bereiken. Die programma's zullen ook moeten aan geven, waar men de middelen zal halen. Wensprogramma's zonder aan te geven waar men de middelen moet halen, vond dr. Mansholt demagogie. den straalzenders van de P.T.T. opge steld om de opnamen, die plaats von den in schouwburg „Junushof" te Wa- geningen, door te zenden naar Bus- sum. De opnamen duurden drie dagen. De heer A. Stuyvenberg, eigenaar van het in de wijde omgeving bekende hotel verzekerde ons dat de mogelijk heid niet is uitgesloten dat ook van Rhenen en omgeving binnenkort een tv-reportage gemaakt zal worden. Hierbij zal dan de nadruk worden gelegd op het prachtige natuurschoon. De hoteleigenaar heeft gedurende de drie dagen, dat de t.v.-mensen in ho tel „De Koerheuvel" verbleven, diver se contacten gelegd, die een dergelijke reportage tot gevolg zouden kunnen hebben. WENEN De Hongaarse regering- heeft vrijdag voor de eerste maal de op stand van 1956 herdacht. Communisten leider Janos Kadar, die aan de macht kwam nadat Russische tanks de op stand hadden neergeslagen, legde ki-an- sen bij monumenten en graven van de „slachtoffers van de tegenrevolutie", zo meldt het Hongaarse persbureau „MTI". Het Hongaarse partijblad „Nepsza- badsag" schreef in een hoofdartikel dat de meeste schuld voor de opstand lag bij de „vergissingen en misdaden" van de vroegere communistenleider Matyas Rakosi en diens medewerkers. „Zij ver oorzaakten een ernstige crisis in het Hongaarse parlement en in de regering", BONN De tweedaagse conferentie van de Duitse en de Britse ministers van Buitenlandse Zaken heeft de Duitse di plomatie de zekerheid gebracht, dat En geland om politieke redenen zijn con ventionele troepen in Duitsland in ieder geval zal verminderen, zo wordt van welingelichte zijde in Bonn vernomen. Tijdens de bespreking van de minis ters Gerhard Schroder en George Brown trad volgens waarnemers een toegeno men Britse bereidheid tot toetreding tot de EEG aan de dag, zonder dat Engeland echter van plan schijnt nieuwe onder handelingen te beginnen. VALKENBURG. Een onbekende jongeman heeft donderdag op klaarlichte dag in Valkenburg een overval gepleegd op een 71-jarige vrouw bij de zogenaam de Lourdesgrot. In verband met het on derzoek, heeft de politie dit eerst giste ren bekend gemaakt. De vrouw bracht, zoals zij dagelijks gewoon was te doen. omstreeks vijf uur een bezoek aan de grot. Nadat zij er en kele ogenblikken had gebeden, wilde zij een kaars ontsteken, maar vond geen lu cifers. Op het plein voor de grot wandelde een jongeman, die naar haar toekwam. De vrouw veronderstelde, dat hij haar lucifers kwam brengen. De onbekende greep haar echter bij de keel en trachtte haar te wurgen. Tijdens de worsteling viel de vrouw in de grote smeedijzeren kaarsenstandaard, waardoor zij aan het hoofd en aan een been werd gewond. De jongeman rukte tenslotte haar tas uit de hand en vluchtte, zonder een woord te hebben gesproken. Het tasje bevatte ongeveer f 10,aan klein geld. De vrouw, die enkele ogenblikken het bewustzijn verloor, spoedde, zich later naar huis, dichtbij de grot. Zij moest zich onder doktersbehandeling stellen. De po litie zette onmiddellijk de achtervolging- in, maar kon vanwege de invallende duis ternis geen sporen meer ontdekken. (Van onze weerkundige medewerker) "17andaag wordt nog koude lucht uit Frankrijk aangevoerd, waar Parijs gistermiddag geen hogere tem peraturen dan +4 graden meldde, tegen 15 in Nice, 13 in Wenen en 11 te Berlijn en Praag. Wij moesten het doen met 0 tot 2 graden. Door de werking van een diepe de pressie van 980 millibar bij Ierland zal zondag wat zachtere lucht onze omgeving kunnen bereiken, wat gepaard gaat met opnieuw wat regen. De sneeuwval van gistermor gen hing samen met een zeer uitge breid neerslag-gebied van Italië tot Zweden. Engelse weerkundigen verwachten een koude en veranderlijke novem- bermaand met op meer dagen dan normaal regen of buien, maar ook een of meer korte hogedrukperioden in de tweede helft van de maand.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1