Veenendaals dagblad Neonazi's boeken in Hessen grote winst Overstromingen in Italië eisten reeds 143 doden Buiten Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Kleine teruggang C.D.U. en Vrije Democraten Bontwerker mishandeld en van f1300 beroofd BOOREILAND VERKEERDE IN MOEILIJKHEDEN Socialisten vergroten meerderheid, maar: Droog weer Maanverkenner gelanceerd Jongen getroffen door naar vrouw geworpen mes Sovjet-Unie thans 49 jaar Cubaans ballet vraagt asiel 1 I VERONTRUST ERHARD Aap bijt kleuter Cousins uit parlement Fractieleiders naar de informateur Syrisch-Israëlisch vuurgevecht Devaluatie van Argentijnse peso OOSTENRIJK Clochards Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600. Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en RecL- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op dl, do en za 1-10 woorden 1.50. ieder woord meer 15 cent Maandag 7 november 1966 - 40e Jaargang no. 99 MOSKOU De Sovjet Unie heeft vandaag de 49ste verjaardag van de re volutie gevierd met een grote militaire parade. Deze werd bijgewoond door de Russische leiders, onder wie de minis ter van Defensie, Rodion Malinofsky, die in een toespraak onder meer zei dat het gevaar voor een nieuwe wereldoor log is toegenomen. Hij gaf de Verenigde Staten hiervan de schuld. Malinofsky zei dat de Sov- let-Unie „alle noodzakelijke maatrege len" neemt om haar defensie verder te versterken. „De Russische strijdkrach ten zijn voortdurend gereed hun moeder land te verdedigen en iedere agressor te verslaan," aldus de minister. PARIJS Tien leden van het Cu baanse nationale ballet, dat op een in ternationaal dansfestival in Parijs een van de hoogtepunten vormt, hebben in Frankrijk politiek asiel gevraagd, al dus is door politiewoordvoerders in de Franse hoofdstad bekendgemaakt. De meute bijeen voor de jaarlijkse St. Hubertus-slipjacht, die zaterdag in de Treekerbossen bij Leusden heeft plaats gehad. BONN. Voor de eerste maal doet de uiterst-rechtse „Nationaal-democra- tische Partei Deutschlands" (N.P.D.) haar intrede in een provincaial parle ment in de Duitse Bondsrepubliek, en wel met acht zetels. Dat is het meest in het oog springende resultaat van de zondag in de Duitse deelstaat Hessen gehouden verkiezingen, die anderzijds een consolidatie van de positie der sociaal-democraten sinds 1946 aan de regering in deze staat te zien gaven, licht verlies van de christen-democraten en liberalen, en ineenstorting van de vluchtelingenpartij (GDP/BHE). Deze laatste groepering, coalitiegenote van de SPD in de oude regering, kwant niet boven de vereiste vijf procent van het aantal stemmen uit, verloor al haar vijf zetels en daarmee tevens haar laatste parlementaire vertegen woordiging in de Bondsrepubliek. In politieke kringen heeft het succes van de NPD, welke partij wel een „vergaarbak van oud-nazi's" wordt genoemd, verontrusting gewekt. De re geringscrisis in Bonn, die de verkiezin gen overschaduwde, economische kwesties en een zekere „hunkering naar nationaal bewustzijn" worden als oorzaken van de opzienbarende winst voor uiterst rechts genoemd. Wel staat vast dat de aanhangers van de NPD vooral gezocht moeten worden in de middenstand. Ongetwij feld is ook een belangrijk aantal kie zers van de vluchtelingenpartij over gelopen naar de NPD, die niet alleen op het platteland maar ook in ver- GRONINGEN De politie in Gronin gen speurt naar twee brutale overval lers, die in de nacht van zaterdag op zondag de 51-jarige bontwerker G. W. G Ziemann in zijn huis annex bontzaak aan de Verlengde Hereweg te Gronin gen overvallen hebben. De man werd danig door hen mishandeld en van f 1300,beroofd. Het afgelopen weekeinde is een bijzonder grote temperatuursveran dering voorgekomen. Nadat zaterdag de temperatuur in het algemeen niet hoger kwam dan 4 5 graden, liep zondag het kwik op vele plaatsen op tot 18 19 graden. De aanvoer van de zachte lucht hing samen met een depressie, die van Frankrijk naar Engeland trok. Deze depressie vult voortdurend verder op. Tegelijkertijd breidt een hogedrukgebied boven Rusland zich in westelijke richting en ook in de richting van Italië uit, waar het weer een aanzienlijke verbetering heeft ondergaan. Het komende etmaal zijn in onze omgeving de regenkansen klein. De temperatuur komt op een iets lager niveau, maar het blijft nog wel zacht voor de tijd van het jaar. De heer Ziemann, die alleen in huis was, in verband met vakantie van zijn vrouw en kinderen, kwam in de nacht van zaterdag op zondag om half drie thuis. Nadat hij de voordeur en een tus sendeur had afgesloten, ging hij naar zijn slaapkamer op de eerste verdie ping. Daar ontdekte hij, dat er een mans persoon stond met een nylonkous over het hoofd. Geschrokken vluchtte de heer Ziemann de trap af, maar twee gemas kerde mannen holden hem achterna en grepen hem beneden in de hal beet. Ze schopten en sloegen hem half bewuste loos en eisten geld, maar de heer Zie mann wilde niet zeggen waar het geld was. Hij kreeg toen een dot watten met ether of chloroform tegen zijn neus ge drukt en verloor het bewustzijn. De overvallers boeiden hem en doorzoch ten zijn kleren. Toen hij weer bij kwam, eisten ze nogmaals geld van hem. Ze hadden de kassa uit het atelier gehaald en dwon gen de heer Ziemann deze open te ma ken. In de kassa en in zijn portemon- naie was in totaal ongeveer f 1300, Met dat geld verdwenen de overvallers. De heer Ziemann waarschuwde toen de politie. De G.G.D. bracht hem voor onderzoek naar het Rooms-Katholiek zeikenhuis, maar zijn verwondingen aan het gezicht bleken nogal mee te vallen. Hij kon na behandeling weer naar huis gaan. scheidene grote gemeenten flinke winst boekte. Zo kreeg zij in Wiesbaden en Darmstadt meer dan tien procent van de stemmen. De drie grote partijen in de Bonds dag (CDU/CSU, SPD en FDP) zullen volgens waarnemers op het federale vlak snel orde op zaken moeten stellen willen zij een verdere opmars van de rechtse nationalistische partij verhin deren. Met grote belangstelling ziet men uit naar de parlementsverkiezin gen van 20 november in Beieren, waar de NPD bij recente gemeenteraadsver kiezingen verrassende resultaten be haalde, en o.m. een burgemeestersze tel veroverde. De voorlopige officiële uitslag van de verkiezingen in Hessen luidt: SPD CDU FDP GDP/BHE NPD 1.442.162 745.125. 293.776 121.301 224.534 52.0 26.4 10.4 4.3 7.9 50.8 28.8 11.5 6.3 52 26 10 0 8 51 28 12 5 De opkomst bedroeg 80,95 procent, tegen 77,7 pet. in 1962. De NPD is een vrij jonge partij, ge boren uit een samengaan van enkele kleine rechtse groeperingen, o.a. de „Deutsche Reichspartei" van Von Thadden. Zij is in november 1964 ge sticht door de nu 50-jarige industrieel Friedrich Thielen, stammend uit een adellijk geslacht uit Pommeren, die in de oorlog officier van de „Wehr- macht" was. De leiders van de NPD ontkennen dat hun partij een neo-nazi- beweging is. Wel bepleiten zij een al gemene amnestie voor allen die zich voor 1945 schuldig hebben gemaakt aan politieke delicten of oorlogsmisda den. Het partijmanifest roept verder op tot een „Duitsland voor de Duitsers en Europa voor de Europeanen" en een „onafhankelijke Duitse politiek, los van buitenlandse invloeden". In april 1966 telde de NPD 16.000 leden. Herbert Wehner, de plaatsvervangen de voorzitter van de Sociaal-Democra tische Partij, verklaarde zondag voor de televisie, dat de stemmenwinst van de NPD het gevolg is van het feit, dat men niet in staat is geweest „op de mocratische wijze een crisis te be dwingen". De kans bestaat, aldus Wehner, dat wij ons binnenkort weer in een situatie bevinden „als in de ja ren dertig". Erich Mende, voorzitter van de Vrije Democratische Partij, was van mening, dat andere deelstaten ln de toekomst nog meer bedreigd zullen worden, nu zelfs in een staat als Hessen, die een gezonde economische en sociale basis heeft, een dergelijk radicalisme moge lijk is. Hij schreef het succes van de NPD onder meer toe aan de nog steeds niet opgeloste Duitse kwestie. Verwacht wordt dat de Hessische verkiezingsuitslagen de druk op Er- hard vanuit zijn eigen partij zich spoedig terug te trekken, daar er nog tijd is voor nieuwe onderhandelingen inzake een overeenkomst met de Vrije Democraten en het herstellen van een meerderheid in het parlement met zijn eigen partij voorop zullen doen toe nemen. De in het buitenland gepubliceerde berichten volgens welke de premier van Baden-Wiirttemberg, Kurt Kiesinger, tijdens de oorlog een belangrijke func tie heeft bekleed bij de verbindingen tussen de Duitse propaganda en het ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn zaterdag officieel in Suttgart te gengesproken. Kiesinger is slechts we tenschappelijk medewerker geweest als advocaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij heeft gewei gerd in officiële dienst te treden, aldus de bekendmaking. MIERLO-HOt'T Een baviaan heeft zondag onverhoeds het tweejari ge meisje Boetskes uit Mierlo-Hout, dat met haar nichtje liep te wandelen, aan gevallen. De aap beet het kind tot drie maal toe in het hoofd. Het meisje ia opgenomen in het St. I^mbertuszie- kenhuis in Helmond. De rijkspolitie stelt een onderzoek in wie de eigenaar is van de aap. Geble ken is inmiddels, dat de aap enige uren tevoren te koop was aangeboden aan een timmerman in Mierlo-Hoüt, die in een kooi in zijn tuin enige apen heeft. De koop ging niet door. Wie de aap te koop aanbood, is nog niet be kend. Wel is de rijkspolitie erin ge slaagd de aap te vangen en over te brengen naar de dierenverbiyfplaats Warande in Helmond. LONDEN Frank Cousins, voorma lig Brits, minister voor technologie, zal zijn parlementszetel opgeven en zich ge heel wijden aan zijn taak als leider van de bond van vervoerspersoneel. Enkele maanden geleden legde Cousins zijn mi nistersambt neer, omdat hij het on eens was met de loon- en prijspolitiek van de Labour-regering. Opeengeschoven auto's in een nau we winkelstraat van de Italiaanse stad Florence. Vrouwen zoeken tussen de modder naar eigendom men, die door het water zijn mee gevoerd. Uit dit trieste beeld is op te maken met welk een kracht het water zich een doorgang heeft ge zocht. KAAP KENNEDY De Amerikanen hebben zondagavond met behulp van een Atlas-Agenaraket weer een maan verkenner gelanceerd, die foto's moet nemen van gebieden op de maan waar van men de geschiktheid wil nagaan als landingsplaatsen voor toekomstige ruimtevaarders. Wanneer alles goed gaat, komt het 385 kg wegende toestel, „Lunar Orbiter 2" genaamd, dat de vorm van een windmolen heeft, donder dagavond in een baan om de maan en gaat het vervolgens opnamen maken van dertien van de aarde af zichtbare gebieden op de evenaar van het hemel lichaam. De maanverkenner moet zo dicht om de maan cirkelen, dat voor werpen van nauwelijks een meter door snede kunnen worden 'fotografeerd. Twee en een half uur na de lance ring deelden de bij het project betrok ken ruimtevaartdeskundigen mede dat de „Lunar Orbiter 2" een bijna feillo ze koers, die slechts een lichte stuur- correctie halfweg zal vergen, naar de maan volgt. De zonnepanelen van het gecompli ceerde ruimtevaartuig hebben zich ont plooid en laden de batterijen op. De leider van het project, Clifford Nelson, kenschetste de lancering en het in de ruimte brengen van de „Lu- nar Orbiter 2" een „uitzonderlijk ge slaagde proefneming". DEN HAAG Voor besprekingen in het kader van zijn informatieopdracht, ontving dr. L. J. M. Beel vanochtend om half elf dra. W. K. N. Schmelzer. Drs. G. M. Nederhorst werd vanmid dag om twee uur verwacht, mr. E. H. Toxopeus om vier uur. Dinsdagochtend om negen uur ont vangt dr. Beel de heer B. Roolvink, om kwart over elf mr. H. K. J. Beernink. Het oriënterend gesprek met mr. Cals heeft zaterdagmorgen ongeveer twee uur geduurd. FLORENCE. Volgens de laatste onofficiële tellingen z(jn zeker 143 doden te betreuren bij de overstromingen in Italië, terwijl nog vele personen worden vermist. De autoriteiten hebben meegedeeld, dat zj) de toestand aan de Adriatische Zee, by de monding van de Po, waar de dyken op drie plaatsen zyn doorgebroken, onder controle hebben. 20.000 mensen, die in het gebied van Porto Tolle wonen, zyn geëvacueerd. Honderden personen zijn gewond en tienduizenden dakloos geworden. In Florence, dat het zwaarst werd ge troffen door de overstromingen die Ita lië praktisch in tweeën gedeeld hebben, zakt het water van de rivier de Arno langzaam, en laat een dikke laag mod der en puin achter. Ook in de rivieren die verwoestingen aanrichtten in Grosseto, Arezzo, Siena en andere Centraal-Itallaanse steden zakt het water. In de gevaarlijke rivier de Po, die in 1951 bij overstromingen 273 mensen levens eiste, stijgt het water echter meer dan 2,5 centimeter per uur. In vele steden is de water-, gas- en elektriciteitsvoorziening afgesloten en ontstaat voedselschaarste. In Florence zyn 60 tankauto's en 33 tankwagons van de spoorwegen aange komen voor waterdistributie onder de 450.000 inwoners. Het water komt uit Bologna, dat tot dusver de enige stad is die weer een spoorwegverbinding on derhoudt met Florence. In Florence is een volledig regiment 3.000 man sterk van het Italiaan se leger aangekomen voor opruimings- en reorganisatiewerkzaamheden. Ook president Giuseppe Saragat heeft een bezoek gebracht aan de getroffen stad en beloofd dat deze in haar oude luis ter zal worden hersteld. Van de zijde van de Florentijnse mu sea is meegedeeld, dat er diverse schil derijen, waaronder werken van Loren zo Lotto (1480 - 1556), Bicci di Loren zo en Michelino da Besozzo bij de over stromingen vernield zijn. De meeste schilderijen van het grootste, wereldver maarde museum zyn echter onbescha digd. Dag en nacht werken de ongeveer 50.000 Italiaanse militairen, politie- en brandweermannen. Overal worden men sen uit bomen en van daken gehaald. Met amfibietanks wordt voedsel en bloedplasma aangevoerd. Aan kleren en aan drinkwater heeft men een groot gebrek. In Venetië staan vele huizen, musea, winkels en grote warenhuizen voor een deel onder water. Kapotgeslagen bootjes en gondels drijven rond. Te Caviola, na bij Belluno ten noorden van Venetië, hebben zondagmiddag door een grond verschuiving elf mensen de dood gevon den. Een rij huizen werd verwoest. Een boerenfamilie in Italië is naar het dak van haar hoeve gevlucht in het overstroomde gebied van de Grosseto. Een beeld, dat herinneringen oproept van de verschrikkelijke watersnoodramp van 1953 in Zeeland. DEN HAAG/STAVANGER Het Amerikaanse booreiland „Ocean Tra veller" heeft zondagochtend 140 kilome ter ten zuidwesten van Stavanger in nood verkeerd, nadat het was lekgesla gen en slagzij ging maken. Het groot ste deel van de 58-koppige bemanning werd overgenomen door het Nederland se bevoorradingsvaartuig „Smith Lloyd s''. Slechts vijf bemanningsleden bleven aan boord van de „Ocean Traveller" die sedert juli voor de „Esso" naar olie boort. Een telegrafist aan boord van het elf duizend metende booreiland, dat een lengte van 110 meter, een breedte van 90 meter en een hoogte van 45 meter heeft, meldde later dat de slagzij ver minderde. De „Smit Lloyd-8" bracht de bemanning daarna terug op de „Ocean Traveller". Het booreiland was deze zomer uit New Orleans naar de Noorse kust ver sleept. Het moest toen enige dagen in Stavanger blijven om te worden aange past aan de Noorse veiligheidseisen. De jOce&n Traveller", die 25 miljoen gulden heeft gekost, water drijvend eiland (twee van 106 meter meter). is een half onder met vier pontons en twee van 64 Het eiland werd gebouwd bij de „Ocean Drilling en Exploration Compa ny of New Orleans, Louisiana" en is eigendom van de Esso exploratie-mij. Op 27 december van het vorige jaar zonk bij de Britse Oostkust het Britse booreiland „Sea Gem", nadat het was omgeslagen. 13 mensen kwamen hierbij om het leven. ROTTERDAM De Rotterdamse po litie heeft zondag met veel moeite de 43-jarige Rotterdammer P. B. C. gear resteerd, door wiens toedoen in de nacht van zaterdag op zondag de 13- jarige Piet van Jaarsveld zwaar werd gewond. De jongen werd in de linker zij getroffen door een stiletto, die door C. op de Veerlaan in Katendrecht in de richting van een 24-jarige pros tituee was geworpen. De vrouw had zich echter tijdig ge bukt en ontweek daardoor het op haar toeflitsende mes. De stiletto raakte ech ter daardoor de jongen, die met zijn moeder op de Veerlaan liep te wande len. De jongen werd naar het zieken huis overgebracht, waar hij nu wordt verpleegd. De man en de vrouw hadden op straat ruzie gekregen. C. sloeg daarbij de prostituee in het gezicht. Toen de vrouw daarop de benen nam, trok de Rotterdammer zijn stiletto en wierp die in de richting van de weghollende vrouw. De dader werd later gearres- drecht af. maar werd later gearres teerd. TEL AVTV Naby Asmara aan de Syrische grens hebben Israëlische mili tairen schoten gewisseld met Syriërs, al dus een Israëlische militaire woord voerder. De Sovjet-Unie heeft haar veto uit gesproken over een door zes landen in gediende resolutie welke bedoeld was de vrede aan de Israëlisch-Syrische grens te helpen herstellen. De V.S. en Engeland trokken daarop een krachtiger ontwerp-resolutie in be treffende dezelfde kwestie met het oog op de duideiyke vastbeslotenheid der Russen om elke berisping van Syrië voor het ondernemen van grensoverval- len die de rust in het gebied van het Meer van Galilea de afgelopen zes we ken verstoorden, te blokkeren. BUENOS AIRES In Argentinië zullen tot maandag alle financiële instel lingen gesloten blijven om de devaluatie van de Argentynse peso te verwerke- ïyken. Op de zwarte markt was de wissel koers van de peso 260 voor een Ameri kaanse dollar, de laagste sinds 1 juli 1964. Een en ander komt voort uit het ont slag van Felipe Tami als president van de Argentynse centrale bank, zulks ten gevolge van een geschil tussen hem en de president van Argentinië, Juan Car los Ongania en de minister van Econo mische Zaken, Juan N. Salimei. 's Lands economie kostte reeds aan vyf Argentynse regeringen hoofdbrekens in de afgelopen tien jaar en leidde tot het aftreden van twee ervan. 0 De N.V. Autosneldiensten W.E.B. te Groningen heeft bij het gewestelijk arbeidsbureau ontslag aangevraagd voor 25 chauffeurs. Met de vakbond is in principe overeenstemming be reikt over een afvloeiingsregeling. In to taal biedt het W.E.B. aan ruim 70 per soneelsleden werk. In Florence poogden zondag ongeveer 150 gevangenen te ontsnappen. Zij wis ten op de muur te komen, doch zij wer den omsingeld door bewakers en politie mannen. Volgens een radiobericht zou de bewaking het vuur op de gevange nen hebben geopend. Vrijdag hadden ook gevangenen 83 in getal getracht uit te breken. Zij hebben zich later weer gemeld. Ve le bewoners van dorpen in het zuiden van de Dolomieten vertoeven bij aan houdende ijskoude regen en natte sneeuw al drie dagen op de hellingen van de bergen. Zondag regende het er nog. WENEN In Oostenrijk is na enke le dagen van overstromingen en aard verschuivingen de toestand langzamer hand verbeterd. Bij de overstromingen hebben 25 personen het leven verloren. De autoriteiten vrezen dat nog meer slachtoffers in afgelegen gebeden wil len worden gevonden, boor de gunstige weersomstandigheden heeft men een be gin kunnen maken met het herstel dei- verbindingen met de alpengebieden. Oost-Tirol, dat twee dagen lang volle dig van de buitenwereld was afgesloten, is weer voor verkeer van twee kanten geopend, maar andere getroffen gebie den blijven gesloten. Evenals in Oostenrijk is de weerstoe- stand in Zwitserland aanmerkelijk ver beterd, mede door het aanbreken van „föhn" Alpenwinden. Op sommige plaat sen steeg het kwik van enige graden onder nul tot 18 graden in de schaduw. Reddingshelikopters van het leger en de reddingsdienst konden er op uit trek ken om door zware sneeuwval geïso leerde groepen arbeiders te bevrijden. Uit het Bedrettodal werden 18 arbei ders gered die getroffen waren door 'n lawine, maar erin geslaagd waren zich zelf uit te graven. Elders in het dal kon den 160 arbeiders de veiligheid hervin den via een ondergrondse waterleiding naar het Maggiadal. ADVERTENTIE GRAMMOFOONPLATEN DE MUZIEKHAL KOREN-STRAAT, hoek Nieuwitra.il APELDOORN TEL. 05760—15700 Cteeds heeft men wandelaars en toe- risten er de schuld van gegeven, de afval van hun picknick niet i n maar buiten de daarvoor aange brachte bakken te deponeren; dit wekt ergernis en maakt het bos er niet mooier op. De eerlijkheid gebiedt ech ter te zeggen, dat er ook andere na- tuurontluisteraars zijn sayons hon- nètes! „Een Veluws V.V.V.-o rgaan vestigt er bij een aardige foto de aan dacht op, dat de eekhoorn hier niet vrij-uit gaat." Hij zoekt alles na, het onbruikbare wordt overboord gegooid en dan zorgt de wind wel voor ver dere verspreiding door 't hout. Echter zien we maar weinig van die pluim staarten meer; het schijnt dat er een besmettelijke ziekte onder uitbrak, zoals bij knaagdieren (muizen, konijn) vaker gebeurt. Echte ravage in dit op zicht wordt m.i. veeleer door kraaien en eksters aangericht vooral waar ze zo'n bak op het open veld veilig kun nen doorsnuffelen. Het ligt dan weldra bezaaid met papier en andere afzich telijkheid. De laatste vogel is dit sei zoen zeer talrijk. En ten slotte: wan neer een kampeerveld bereikbaar is voor wilde zwijnen, dan zoeken ze overal geleid door hun scherpe neus tussen de tenten en in de af- valkuilen naar wat eetbaars, om nog maar niet te spreken van hun gewoel en gewroet. Muizen, honden en egels grasduinen er op hoop van zegen rond en wie goed rondkijkt, vindt nog wel meer van die clochards, zoals gaaien, mezen en spreeuwen. Veel, van het geen de mens wegwerpt, wordt door de dieren dankbaar geaccepteerd, want ze kijken niet zo nauw. 7-ll-'66 A. B. WIGMAN

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1