Veenendaals dagblad C.D.U. zoekt naar een coalitiepartner SPI) tracht aftreden regering te forceren A.R.-standpunt weer in de belangstelling Buiten Artsen: „Fondsen voor breuk Aardgasexplosie treft viaduct Overstroming van Po baart thans Italianen meeste zorg DRS. H. HIENSCH WERD VOORZITTER A.R. Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Duitse regeringscrisis naar hoogtepunt Dagenlang geen treinen ragen over de Vasco-Mij Iets minder zacht weer K» Dr. Beel klaar met eerste ronde Nachtvorst I Geen „rood haar" in pruiken annen sfeer in Djokja Johnson medisch onderzocht Studenten voor auto van Mc Namara Pas nieuw Weekenddienst voor tandartsen Oud-burgemeester Bakker legt zijn functie neer Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telet. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1,50, leder woord meer 15 cent Dinsdag 8 november 1966 - 40e Jaargang no. 100 Voor drs. Schmelzer zijn de rollen om gedraaid: als formateur was hij vorige week nog de man, die de ene politicus na de andere op zijn kantoor ontving. Gisteren kwam hij zelf bij informateur Beel op bezoek voor een oriënterend gesprek. BONN In een poging om kanselier Ludwig Erhard tot aftreden te dwin gen, hangt vandaag boven de Duitse regering een motie van wantrouwen die de sociaal-democraten tegen het regeringsbeleid willen indienen. De Bondskanselier Heinrich Lübke ondernam gisteren persoonlijk een po ging om te voorkomen dat de sociaal-democraten vandaag met een dergelij ke motie voot de dag zouden komen, waartoe hij de sociaal-democratische fractieleider, Herbert Wehner, ontbood. Herbert Wehner liet echter weten, dat zijn fractie in ieder geval de motie ter tafel zal brengen indien kanselier Ludwig Erhard niet voor die tijd duide lijk heeft gemaakt, dat hij zal aftreden. Een woordvoerder van de regering haastte zich gisteren te verklaren, dat aan de motie van de sociaal-democra ten geen grondwettelijke betekenis be hoeft te worden gehecht, zelfs niet in dien de meerderheid van de Bondsdag de motie zou steunen. Op technische gronden zouden de so ciaal-democraten slechts een motie in dienen, waarin van kanselier Erhard wordt geëist het vertrouwen van de Bondsdag te vragen. Mocht de Bonds dag dit weigeren, dan zouden volgens de grondwet nieuwe verkiezingen kun nen worden geëist. Gezien de dalende populariteit van de christen-democraten in het algemeen en van kanselier Erhard in het bijzon- (Van onze Haagse redaetie) DEN HAAG Vandaag rondt de in formateur, dr. Beel, zijn eerste serie ge sprekken met de fractievoorzitters van de vijf grote partijen af. Hij ontving vanochtend de heer B. Roolvink, voor zitter van de A.R.-Tweede-Kamerfrac- tie, en vervolgens mr. H. K. J. Beer- nink, die de C.H.-fractie leidt. Naar in politieke kringen verluidt, zijn de stand punten van de vijf partijen, vergeleken bij de laatste fase van de formatie- Schmelzer, niet gewijzigd. Van K.V.P.-zijde is de informateur te kennen gegeven, dat terugkeer tot het kabinet-Cals of onderhandelen met de P.v.d.A. over een interimkabinet uitge sloten geacht moet worden. Van zijn kant zou ook drs. G. M. Nederhorst, de socialistische fractievoorzitter, dr. Beel niet in het minst hebben willen aan moedigen een oplossing van de crisis in die richting te zoeken. De aandacht blijft zich dus richten op de A.R.-fractie-voorzitter, die de vo rige week een steeds actievere rol in de formatiepogingen van de heer Schmel zer is gaan spelen. Veel hangt af, zo meent men in welingelichte kring, van de onderlinge verhoudingen in de A.R.P. Hierover is de laatste dagen het een en ander in de openbaarheid gekomen. Anders dan hier en daar is gesugge reerd, is de strijd om het lijstaanvoer derschap in de A.R.P. nog geheel open. Waarnemers menen, dat een interim kabinet onder prof. Zijlstra, zoals dit in eerste instantie drs. Schmelzer voor l^ind oktober vroor het al en de vorst zette zich in de eerste dagen van november onverminderd voort; in de laatste kwart-eeuw voelden we 's win ters nadering zelfs nooit meer zo vroeg. We hadden de dahlia's en de knolbegonia's gelukkig bijtijds uit de grond, want die kunnen niet veel heb ben; de waterrijke stengels en blóren van de oostindische kers hingen 's morgens slap en verflenst en andere zomerbloeiers in de border deelden dit lot. Speciaal op rustig-heldere nachten zijn we vorst te wachten; de grond koelt af en de lucht, die door de uitstraling wordt getroffen, stroomt „als een vloeistof", zegt prof. Min- naert, „over het plantenkleed en doet de bladeren en stengels bevriezen". In de lente is dat veel erger dan nu. Lange tijd heeft men gemeend, dat de planten die bevriezen, sterven, doordat het ijs de celwanden scheurt. Eerder moeten we evenwel aannemen, dat de schadelijke werking ontstaat, doordat de watertoevoer van uit de wortels belemmerd wordt, terwijl de plant doorgaat met verdampen, zodat ze uitdroogt. Knappe onderzoekers kun nen voor vrijwel iedere plant een tem peratuur aangeven, waarbij bloem, blad of twijg bevriest. Overigens is de wind een voorname factor, wijl deze door het veroorzaken van roering het nachtvorstgevaar afwendt. 8 november '66 A. B. WIGMAN ogen stond, de positie van de heer Rool vink in de A.R.P. zou versterken. Of de A.R.-fractievoorzitter dit keer, duidelij ker en met meer gezag dan twee weken geleden, de steun van de A.R.-Tweede- Kamerleden aan een dergelijk overbrug gingskabinet heeft kunnen toezeggen, moet nog blijken, maar over de voor keur van de heer Roolvink persoonlijk bestaat weinig twijfel. der, is dit geen aanlokkelijk denkbeeld. Erhard's christen-democraten dringen er bij de kanselier op aan af te treden, en zo de barrière op te heffen voor een nieuwe coalitie met de vrije democra ten (liberalen). Slechts door snel optreden en Er hard heeft nog maar twee dagen de tijd om 'n nieuwe coalitiegenoot te vinden kan de C.D.U. volgens haar leiders haar bewind van 16 ononderbroken ja ren voortzetten. Erhard weigert echter aan te nemen dat hij het obstakel zou zijn dat een nieuwe verbintenis tussen C.D.U. en Vrije Democraten in de weg staat en in besprekingen met partijgenoten in het weekeinde heeft hij vastgehouden aan zijn donderdag gegeven belofte, dat hij in vijf dagen een nieuwe coali tiegenoot zou zoeken en bij falen zou aftreden. Het voorstel van de sociaal-democraten om kanselier Erhard te dwingen de ver trouwenskwestie te stellen, is vanochtend op de agenda van de Bondsdag geplaatst. Het komt vandaag in debat. Voor plaat sing op de agenda stemden ook de vrije democraten. Een C.D.U.-voorstel om de socialis tische motie pas na de rede van de minis ter van Financiën over de begroting 1967 te behandelen, is door de S-P.D. en F.D.P. afgewezen. De sfeer in de Bondsdag was geladen. Kanselier Erhard kreeg toen hij de zaal binnenkwam een ovatie van zijn partijge noten. Kort na de stemming ging de C.D.U.-fractie in beraad. KAAP KENNEDY De leiding van het Gemini-12 project heeft bekendge maakt dat de vierdaagse reis van de astronauten James Lovell en Edwin Al- drin definitief morgen kan beginnen. De technische voorbereidingen verlopen naar wens en ook de meteorologische vooruitzichten zijn gunstig. Metershoge vlammen laaiden gisteren op onder een spoorwegviaduct te Utrecht, waar een aardgasbuis lek was geraakt en in brand gevlogen. De enorme hitte van het brandende gas deed de bovenleiding smelten en het beton van het viaduct vergruizelen. De schade wordt geschat op driekwart miljoen gulden. Hf WASHINGTON. „Onze pruiken J zijn vrij van „rode" haren, ik zal iedereen de verzekering geven dat er geen enkele Chinese of Noordkore- aanse haar in zit", zo zei de Oosten- rijkse minister van Buitenlandse Za- ken, Toncic-Sorinj, bij aankomst in Washington waar hij o.a. deze kwes- tie gaat bespreken. Amerika wil dat landen die pruiken naar de V.S. ex- porteren de garantie geven, dat deze niet vervaardigd zijn van haar uit ge- noemde communistische landen. Oos- j tenrijk levert Amerika jaarlijks voor anderhalf miljoen dollar aan prui- ken. •••••••••••••••••••••••••••a* DJAKARTA Communistisch gezin de jongeren hebben volgens Indonesi sche krantenberichten in Djokjakarta een middelbare scholier, lid van een an ti-communistisch actiefront, doodgemar teld. In de stad zou nu, na ongeregeld heden tijdens het weekeinde, een ex plosieve situatie zijn ontstaan. (Van een onzer redacteuren) UTRECHT Een aardgasexplosie heeft gistermiddag omstreeks half drie voor driekwart miljoen gulden schade aangericht aan het gloednieuwe spoor wegviaduct over de Thomas a Kernpis- weg te Utrecht en daardoor treinver keer van Utrecht naar het Westen voor lopig onmogelijk gemaakt. Een meters hoge steekvlam, die met de ontploffing gepaard ging, brandde de bovenleiding over grote afstand door. Het door de ontploffing ondermijnde viaduct gro te brokken beton werden meters weg geslingerd wordt thans met alle macht provisorisch hersteld. Definitief herstel indien mogelijk zal gerui me tijd vergen. De 48-jarige lasser Joh. van der Heyde uit Maarssen, werkzaam bij 1 het Spoorwegbedrijf, werd tegen een stenen muur geblazen en met lichte brandwonden an nek en DEN HAAG Het Tweede-Kamer lid, de heer Oele (P.v.d.A.) heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruim telijke Ordening en staatssecretaris De Meijer (Soc. Zaken en Volksgezond heid) schriftelijk gevraagd een uitvoe rig onderzoek te laten instellen naar de gang van zaken bij „de ondergang van de Va sco Bouwmaatschappij te Heer len" en in het bijzonder naar de rol, die de samenwerking van de gemeente Heerlen met de betrokken bouwonder neming daarbij heeft gespeeld. Naar aanleiding van de poging, met medewerking van de gemeente Heer len, langs de weg van een daartoe in het leven geroepen beheersstichting de gevolgen voor de talrijke schuldeisers te verzachten, vraagt de heer Oele of de bewindslieden het aanvaardbaar achten, dat onder medeverantwoorde lijkheid van de plaatselijke overheid sa neringsmaatregelen worden genomen, die er in eerste instantie toe leiden dat de werknemers de straat op worden gestuurd. Ook het Tweede-Kamerlid de heer Hoekstra - (C.P.N.) heeft schriftelijk vragen gesteld over de ontslagen bij de Vasco-Mij te Heerlen. Meer vindt nieuws over het u elders in dit Vasco-debacle nummer. Een luchtopname van een geïnundeer de buitenwijk van de zwaargetroffen Italiaanse stad Florence. Het histo rische centrum, een waar dorado van kunst en cultuur heeft ook zwaar ge leden. SAN ANTONIO President Johnson is maandag in het legerhospitaal van San Antonio in Texas onderzocht met het oog op de dubbele operatie welke hij aan het eind van de week moet on dergaan. Hij zag er opgewekt en uitge rust uit, toen hij met een hefschroef- vliegtuig arriveerde uit Cotulla in Texas. Daar had hij in een school waar van hij eens het hoofd was, een toe spraak gehouden. Na afloop van het onderzoek deelde de president mee, dat bloeddruk, hart- werking en alles wat verder nagegaan was normaal waren bevonden en dat de operaties vrijdag of volgende week dinsdag „zeer waarschijnlijk vrij dag" zullen plaats hebben. CAMBRIDGE (Massachusetts) Een aantal studenten heeft zich vandaag voor de auto geworpen van de Ameri kaanse minister van Defensie, Robert McNamara. Zij dwongen de minister, die in een nabij gelegen gebouw een toespraak had gehouden, tot stoppen. McNamara bleef kalm en verliet de wagen na vijf minuten van gevechten tussen de de- manstinntpn anAoj-a Bf Vlf)PPtl>H ROME Het onofficiële dodencijfer van de overstromingen welke Italië hebben geteisterd, was maandagavond tot 188 gestegen. Er werden toen nog altijd tientallen mensen vermist. Dit heeft de minister van Binnenland se Zaken Taviani maandag in een over zicht over de toestand in het parlement meegedeeld. Officieel zijn pas 71 doden geteld. Minister Taviani verklaarde dat er meer dan 10.000 vierkante km onder water staat. Wat Florence betreft, was de situatie nu erger dan tijdens de gro te overstromingen van 1333, 1666 en 1833. In Venetië stond vrijdag het over stromingswater hoger dan ooit tevoren. De meters wezen 1,89 aan, toen zij on klaar raakten. De aangerichte schade in Venetië wordt geschat op mintens tien miljoen. In Midden-Italië speurt de politie naar ongeveer zestig gevangenen die dezer dagen uit de gevangenis van Florence zijn ontsnapt. Velen van hen zijn wegens gewelddaden veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen. Vandaag kwam de grootste bedreiging van de rivier de Po, die wegens haar overstromingen toch al berucht is. De autoriteiten zeggen dat het peil van de ze 650 kilometer lange rivier stijgt aan de boven- en benedenloop, enigszins zakt aan de middenloop. Het hoogtepunt wordt woensdag verwacht. De Po is al ontelbare malen buiten haar oevers ge treden. De grnntetn wnnrelnmtm stroming deed zich er voor in 1951. Er gingen 173 levens verloren en 223.000 mensen raakten dakloos. Zo hoog als in 1951 komt de rivier thans waarschijnlijk niet, maar de stormachtige Adriatische Zee heeft de zeewering aan de monding van de rivier vernield, waardoor de del ta liet zowel tegen de rivier als de zee moet opnemen. Duizenden hectaren bouwland zijn al op de deltaeilanden blank gezet en 50.000 dorpelingen zijn er naar hoger grond gevlucht. In de Dolomieten, waar de zware dooi de bergbeken in alles vernielende wa termassa's heeft omgezet, strijden sol daten en politie tegen lawines en grond verschuivingen om dorpen te kunnen bereiken die getroffen zijn op een wijze die de verbeelding tart. Boodschappers die moeizaam de buitenwereld hebben bereikt, doen angstwekkende verhalen. De verbindingen in het land die vol ledig verbroken waren toen Italië door de overstromingen in twee delen was gesplitst, worden geleidelijk gunstiger. De liga van Rodekruisverenigingen heeft meegedeeld noodvoorraden naar Italië te zullen sturen indien hierom wordt verzocht. Volgens een woordvoerder van de bond heeft het Italiaanse Rode Kruis tot nu toe echter nog niet om medische of andere bijstand verzocht. Hoewel en kele afgelegen en geïsoleerde dorpen in Italië om bloedplasma hebben ver zocht is hierover in Genève nog niets bekend. Twee hefschroefvliegtuigen van de Zwitserse reddingsdienst hebben meer dan 140 mensen, die bij de Col de Kuk- manier van de buitenwereld waren af gesneden, uit hun isolement verlost. Het waren 14 arbeiders en een hotel eigenaar en zijn vrouw. De weerstoestand in Zwitserland ver betert. In een bulletin van de lawine waarschuwingsdienst in Davos wordt gezegd, dat het gevaar voor sneeuw- stortingen sterk is verminderd. Het spoorwegverkeer over de St. Gothard is over enkel spoor hervat. Oostenrijk is hard bezig te herstellen van de overstromingen van vorige week. In de meeste delen van het land is de situatie weer normaal, elders zijn militairen en vrijwilligers nog bezig de wegen berijdbaar te maken, noodbrug gen over de gezwollen rivieren te bou wen en de telefoondraden te herstellen. De meeste wegen en spoorlijnen in de door overstromingen geteisterde streken van Tirol, Karinthië en Stiermarken zijn weer voor het verkeer opengesteld. Volgens de jongste gegevens heeft de ramp welke het zuiden van het land j.l. vrijdag heeft getroffen aan 23 men sen het leven gekost. Er zijn 9 kinde ren onder de slachtoffers. Volgens de eerste ramingen zal de materiële scha de hoger lopen dan bij de overstromin gen van drie maanden geleden in dit deel van het land het geval was. Toen was de schade ongeveer 3 miljard Schil ling. oren naar een ziekenhuis overgebracht. De spoorwegen hebben voor het loka le vervoer tussen Utrecht, Vleuten en Woerden v.v. bussen ingelegd. De door gaande treinen van en naar Den Haag/ Rotterdam zijn omgeleid via Breukelen. Deze nooddienstregeling verloopt bevre digend. De treinen rijden weliswaar op tijd, maar door overstappen ontstaat tussen Utrecht en Den Haag doorgaans een verlenging van de reisduur van circa een half uur. Het deerlijk gehavende viaduct was nog geen maand in gebruik. Het be vindt zich in de verhoogde spoorbaan, die naar de spoorbrug over het Amster dam-Rijnkanaal voert. Deze brug is in verband met de verbretiing van dit ka naal onlangs verplaatst. Bij de afbraak van het oude viaduct is een zwaar brok ijzer op de aardgas leiding een hoofdleiding van het Ge meentelijk Energie- en Vervoerbedrijf Utrecht (G.E.V.U.) gevallen. Het wegstromende gas vatte waarschijn lijk door een vonk uit een lasapparaat vlam en explodeerde. Volgens een woordvoerder van het G.E.V.U., is door de breuk geen stagnatie in de aardgas voorziening opgetreden. Twee treinen uit de richting Den Haag konden vlak voor het viaduct tot stilstand worden gebracht. De reizigers konden aan de voet van de spoordijk overstappen in wachtende bussen. Het treinverkeer op het traject Utrecht-Woerden zal waarschijnlijk niet eerder dan donderdag hervat kunnen worden. De Spoorwegen achten het echter niet uitgesloten, dat de strem ming iets eerder kan worden opgehe ven. AMSTERDAM Het centraal be stuur van de Landelijke Huisartsen- vereniging (L.H.V.) heeft zijn teleur stelling uitgesproken over het feit, dat de ziekenfondsorganisaties gisteren we derom niet bereid waren liet voorstel van de L.V.H. in redelijk overleg te bespreken. Hierdoor hebben de zieken fondsorganisaties de voortzetting van de besprekingen bewust onmogelijk ge maakt, aldus het bestuur van de L.H.V. De aansprakelijkheid voor de hierdoor ontstane toestand ligt, aldus het bestuur bij de ziekenfondsorganisa ties. Het centraal bestuur is zich be wust van zijn verantwoordelijkheid en blijft het beleid richten op een goede geneeskundige verzorging van de zie kenfondsverzekerden, aldus een com muniqué. De ziekenfondsorganisaties zullen waarschijnlijk op zeer korte termijn een beroep doen op de minister van So ciale Zaken en Volksgezondheid, in verband met de impasse, die thans is ontstaan in het overleg tussen de lan delijke Huisartsenvereniging en de zie kenfondsorganisaties over de honore ring van de huisartsen. Dit heeft de heer J. Hendriks, voor zitter van de onderhandelingsdelegatie van het Gemeenschappelijk Overleg Ziekenfondsorganisaties gisteravond meegedeeld als commentaar op het communiqué van de Landelijke Huis artsenvereniging. De ziekenfondsorga nisaties beraden zich vandaag ir Utrecht over deze stap nader. De heer Hendriks gaf als voorlopige reactie op het communiqué te kennen, dat hij het betreurde, dat de artsenor ganisatie het standpunt van de zieken fondsorganisaties zo interpreteert, dat zij eenzijdig en zonder overleg daaruit meent te moeten concluderen, dat eer. redelijk gesprek niet meer mogelijk is. „Ik vind het jammer, dat we op deze manier uit elkaar moeten gaan", aldus de heer Hendriks. Hij stelde nadrukke lijk vast, dat het de bedoeling van de ziekenfondsorganisaties geweest was vandaag de tegenargumentatie van de artsen-organisaties te beluisteren en eventueel te weerleggen en daaruit de conclusies te trekken. „Dit wordt ons nu onmogelijk gemaakt", aldus de heer Hendriks. RHENEN De lange weekenden hebben de behoefte doen gevoelen aan een weekenddienst voor spoed eisende tandheelkundige hulp. Deze dienst, waaraan nagenoeg al le tandartsen in Rhenen, Renkum, Heelsum en Wageningen deelnemen, zal ingaan iedere vrijdagavond 24 uur en de daarop volgende maandag ochtend om 7 uur eindigen. In de wachtkamers van de deelne mende tandartsen zijn de richtlijnen van deze dienst kenbaar gemaakt. Patiënten, die in het weekend spoedeisende tandheelkundige hulp nodig hebben kunne daartoe het Wa- geningse ziekenhuis bellen onder nummer 083703346. Van de telefoniste aldaar verne men zij dan tot welke tandarts zij sich kunnen wenden. Zaterdag 12 november gaat de lienst voor de eerste maai in. VEENENDAAL Op de ledenverga dering van gisteravond heeft de Anti- Revolutionaire Partij drs. H. Hiensch tot voorzitter gekozen in de plaats van oud-burgemeester A. Bakker, die we gens drukke werkzaamheden de partij hamer had neergelegd. De A. R. te Vee nendaal heeft momenteel weer een vol tallig en verjongd bestuur dat, blijkens een aantal opmerkingen van de nieuwe voorzitter fris van start zal gaan. Drs. Hiensch zei dat naar zijn mening de po litiek zowel plaatselijk als landelijk in een malaise-toestand is geraakt. „De buitenkant", aldus de heer Heinsch, „geeft vaak geharrewar te zien en dubbelzinnigheid. Daardoor ont staat er onduidelijkheid en onverschil ligheid. Als alles goed gaat,, zoals in de afgelopen jaren, dan vinden we dat best. Waarschuwende stemmen worden vaak voor pessimisme aangezien. Er komt naar mijn mening momen teel wat ontnuchtering in de politiek en economisch geeft dat moeilijkheden. Wat gisteren in Deventer gebeurde kan vandaag iemand treffen in Veenendaal". De heer Hiensch hekelde de onduide lijkheid in de politiek „In die voort gaande ontwikkeling kent de arbeider zijn Partij van de Arbeid niet meer en de kleine luiden hun volkspartij ook niet meer. Wat moet je met principes in een tijd van welvaart of in een crisis doen Wat de mensen nodig hebben is een nieuw inzicht in de politieke situa tie van vandaag", aldus de heer Hiensch. Voorafgaande aan de bestuursverkie zing werd uitvoerig het nieuwe partij program besproken. Daarbij kwam ook de positie van het Koninklijk Huis aan de orde. Een voorstel om de monarchie in de toekomst te laten verdwijnen werd met grote meerderheid verworpen en bij de stemming daaromtrent bleek de A.R. te Veenendaal warm Oranjege zind. Verschillende amendementen wer den door de vergadering aanvaard. Naast de nieuwe voorzitter werd de heer A. Roor als tweede voorzitter be noemd. Secretaris Sj. de Jong deelde mede, dat sinds vorige week 16 nieuwe leden werden ingeschreven. De propaganda-commissie werd sterk uitgebreid, mede in verband met de Tweede-Kamerverkiezingen, die moge lijk vervroegd zullen worden. De heer S. Kroesbergen memoreerde aan het slot van de vergadering de gro te verdienste van de scheidende voor zitter A. Bakker voor de gemeente Veenendaal en voor de A.R.-partij. ADVERTENTIE Een groot gedeelte van Europa wordt thans bedekt door een hoge- drukgebied, waarvan de kern boven Zuid-Rusland ligt, zo constateerde vanochtend het K.N.M.I. In dit hoge- drukgebied komt op vele plaatsen mist voor. Een oude depressie ligt met. zijn kern boven Zuid-Spanje. Een regenzone strekt zich van deze de pressiekern over Spanje en West- Frankrijk naar Engeland uit en van daar over de Noordzee naar Scandi navië. Deze regenzone verandert nauwelijks van plaats. Een oceaan front, dat Ierland en Schotland heeft bereikt, dringt langzaam in de rich ting van Engeland op. In ons land blijft bij dit alles een zwakke tot matige zuidoostelijk wind waaien, die tamelijk droge lucht blijft aanvoe ren. De regenkansen zijn daarom nog niet groot. De temperatuur zal op nieuw een paar graden lager worden. f

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1