Veenendaals dagblad Ook C.D.U. laat nu Er hard vallen BarzelGerstenmaier Kiesinger of Schroder Buiten '~WB3ÏÏÊ!MKÊÊÊÊ ■Hi A /Vs Republikeinse winst groter dan verwacht VVV streeft naar één evenement per avond Meningsverschil over voorstel van dr. Beel tot terugkeer Ziekenfondsen doen beroep op minister in honorariumconflict Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Vier kandidaten voor kanselierschap 4 Kandidaten O.A.E.: „geweld Smith' tegen Kabinet-Cals hield spoedvergadering SHOWPROCES i Vogel-invasie Johnsons programmed in gevaar Indiase minister moet aftreden Studen! op strand verongelukt Gebouw Koninklijke Bibliotheek toont ernstige gebreken Prof. Muntendam gaat bemiddelen „Lijmen" van breuk nu uitgesloten ERNSTIG Aanvankelijk regen Bur. voor redactie en administratie 5 Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Teief. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600. Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couianten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden f 1.5C. ieder woord meer 15 cent Woensdag 9 november 1966 - 40e Jaargang no. 101 BONN De C.D.U. heeft Bondskanselier Erhard kennelijk laten vallen. Het bestuur van de Christen-Democratische Partij in Duitsland heeft op een fractievergadering in Bonn een lijst met vier kandidaten opgesteld, waaruit de C.D.U.-fractie donderdag of vrijdag er e e n moet kiezen als opvolger van Bondskanselier Erhard. De kandidaten zijn de fractievoorzitter dr. Rainer Barzel, de voorzitter van de Bondsdag, dr. Eugen Gerstenmaier, de minister-president van de dëel- staat Baden-Württemberg, Kurt-Georg Kiesinger en de minister van Buiten landse Zaken, dr. Gerhard Schroder. Degene die de C.D.U.fractie aanwijst, zal bij Bondspresident Lübke wor den voorgedragen, die op zijn beurt de Bondsdag zal verzoeken de kandidaat tot Bondskanselier te kiezen. Het dagelijks bestuur van de C.D.U. heeft voorts besloten een commissie in te stellen die onder leiding van dr. Er hard. zal bestaan uit de leden van de fractie en uit vertegenwoordigers van de besturen van de C.D.U. en haar Bei erse zusterpartij C.S.U. Deze commissie ral de gekozen kandidaat bijstaan in zijn eventuele coalitie-onderhandelingen met de Vrije Democraten of de Sociaal- Democraten. De linkervleugel van de C.D.U. heeft zich Inmiddels uitgesproken voor een zo genaamde grote coalitie met de sociaal democraten. De essentiële taken die nog verricht moeten worden zijn vol gens deze groepering niet te verwezen lijken, bij verdere samenwerking met de liberalen. De vier kandidaten hebben zich bereid verklaard zich te onderwerpen aan het oordeel van de fractie. Naar van betrouwbare zijde wordt vernomen, heeft het bestuur van de C.D.U. op spoed aangedrongen, omdat uit het resultaat van de vertrouwens- stemming in de Bondsdag gebleken is dat de Vrije Democraten eventueel ook met de Sociaal-Democraten in zee kun nen gaan. Het bestuur zou zich niet hebben uitgesproken over de vraag, naar welke coalitie men moet streven. Men zou met opzet deze kwestie willen ophouden teneinde niet de komende on derhandelingen van tevoren al te be- moeilijkheden. Toen vorige week de vier ministers van de Vrije Democraten aftraden, liet Erhard weten dat de vorming van een nieuwe regering niet om hem zou moe ten mislukken. De fractie van C.D.U. en S.C.U. gaf hem toen nog een kans, zelf een oplossing te vinden. Volgens politieke waarnemers heeft de fractie nu kennelijk zelf het heft in handen ge nomen. Dinsdag leed het minderheidskabinet onder Erhard een tweede zware neder laag toen een meerderheid van de Bondsdag de Bondskanselier uitnodigde de vertrouwenskwestie te stellen. De eerste nederlaag had de Bondsraad de regering toegebracht toen men een stemming kort na de breuk tussen de Christen-Democraten en Vrije Democra ten de ontwerp-begroting afwees. Erhard noemde deze actie ech ter een „showproces" en verklaarde zelf het moment en de voorwaarden voor zijn aftreden te zullen bepalen. De leider van de Sociaal-Democraten, Herbert Wehner, zei dat het uitschrij- tnwummnamm f BONN De vier kandidaten voor 4 J het Duitse kanselierschap zijn: Rai- t f ner Barzel, 42 jaar oud, fractieleider l van de CDU in de Bondsdag. Barzel i f een katholiek diende in de oor- I 4 log als piloot bij de Luftwaffe. Hij X begon zijn politieke carrière in de I 4 rechtervleugel van de partij, maar is i naar links uitgeweken. In 1963 was hij minister voor aangelegenheden, betreffende heel Duitsland. 4 Eugen Gerstenmaier, 60 jaar, i theoloog en lekenleider van de f Duitse Evangelische Kerk. Voor zijn aandeel in de aanslag op Hitler op J 20 juli 1944 werd hij tot vier jaar ge- vangenisstraf veroordeeld. Toen hij in g 1 1954 voor ex-Bondskanselier Konrad 4 jyf et het naderen van de winter zijn de Turkse tortels wegens voed selschaarste geleidelijk uit de buurt vertrokken, want ze zijn haast hele maal aan de mens en zijn bedrijf ver bonden (graanmaalderijen, molens, overslagbedrijven, zaadhandels, em placementen van spoor en haven, silo's, vemen, eendefokkerijen enz.) Op zulke plaatsen assembleren de vogels zich soms bij vele honderden en ze zoeken rust- en slaapgelegen heid in evergreens, schuren, erven, lo senhooibergen en soortgelijke benuizingen. Deze vreemde duiven, afkomstig uit Klein-Azië, hebben zich in snel tempo over vrijwel geheel Europa verspreid; ze bereikten Neder land omtrent het midden dezer eeuw en in 1952 werden er al 20 broed- paren vastgesteld, doch daarna verliep deze merkwaardige, stormachtige dis tributie met reuzenschreden. In 1963 was er al één gemeente met 500 vestigingen en thans zitten er alleen in Gelderland stellig over de 2000 paren van deze cultuurvolgers. Om dat ze van februari tot november nestelen (méér dan 1 broed per sei zoen!), zonder veel voorkeur tot het milieu aan de dag te leggen, stijgt de populatie snel. Voorts hebben de new comers zich volledig tot standvogels geacclimatiseerd. Men noemt hen in de volksmond al „wintertortels", want ons gewone zomer tortelt je wordt in het koude seizoen niet gezien. Eerlijk gezegd mis ik die gepluimde Turken thans in de bomen, op de antennes en het gazon, ook al bekoort hun vreem de gekoer en nasale „chèchèchè" niet bijzonder. 9 november '66 A. B. WIGMAN parle- - I ment. Kurt Kiesinger, 62, katholiek, se- f dert 1958 minister-president van Baden Württemberg. In de jaren 30 4 g werkte Kiesinger op het ministerie I g van Buitenlandse Zaken en was nomi- g naai lid van de NSDAP. In de negen 4 jaar van zijn lidmaatschap van de g Bondsdag was Kiesinger voorzitter g van de commissie voor Buitenlandse g g Zaken en hij is herhaaldelijk genoemd g als kandidaat voor de ministerpost 4 van Buitenlandse Zaken en het pre- mierschap. g Gerhard Schroder, 50, lid van de I Evangelische werkgroep van de 4 C.D.U. Voordat Erhard hem in 1961 g i tot minister van Buitenlandse Zaken benoemde, was hij zeven jaar minis- g g ter van Binnenlandse Zaken geweest. I g In het begin van de jaren dertig was g hij nominaal lid van de NSDAP en g kandidaat voor de S.A. In 1941 brak g hij met de nazipartij om met een g g vrouw van gedeeltelijk Joodse af- g g komst te trouwen. Bondskanselier Erhard kijkt zorgelijk, nadat thans ook zijn eigen partij ge noeg van hem heeft gekregen. Zijn dagen als Bondskanselier zijn geteld. O ven van nieuwe verkiezingen de enige wijze is waarop de crisis kan worden opgelost. Hij verklaarde dat Erhard nu niet meer kan rekenen op een meerder heid waarmee hij zou kunnen doorgaan. Voor de stemming over de motie zei Erhard nog: „Ik zal onder geen om standigheden gevolg geven aan de mo tie. Mijn standpunt is duidelijk. Hij zei dat hij geen verachting voor de men sen van het parlement toonde, „maar ik beschouw mij als de bewaker van de democratische orde en handhaver van de grondwet." Volgens Erhard is het parlement ge kozen voor een volledige termijn van 4 jaar en zou dat niet kunnen worden veranderd louter omdat dit één partij van pas komt. NEW YORK. De democraten heb ben bij de gisteren in de V.S. gehou den verkiezingen de meerderheid in zo wel de Senaat als het Huls van Afge vaardigden behouden. Vanochtend bleek, dat de democraten over ten minste 218 van de 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden zullen be schikken. De republikeinen hebben zich echter wel hersteld van de grote dé- bacle die zij twee jaar geleden onder hun rechtse leider Barry Gold water le den. Zo kwam de belangrijke gouver neurspost van Californië in handen van de 55-jarige republikein Ronald Rea gan, een voormalig filmacteur en nieu weling in de politiek. Reagan versloeg de liberale democraat Edmund „Pat" Brown. Reagan is conservatief in de Goldwater-stijl. In Michigan werd George Romney mogelijk kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 1968 met grote meerderheid herkozen. Nelson Rockefeller v«rgj^y#r «de demo cratische kandidaat voor het gouver neurschap van New York, Frank O'Connor. In Alabama behaalde mevr. Lorleen Wallace als kandidate voor haar man George, de democraten en het segrega- tionisme, een duidelijke overwinning op de republikein James Martin. Zij is de eerste vrouw die sinds 1927 tot gouverneur is gekozen, wat haar man in staat stelt nogmaals vier jaar aan de macht te blijven. Een lichtpunt voor de democraten was de volkomen onverwachte zege van Robert Docking in het doorgaans sterk republikeinse Kansas op de repu blikeinse gouverneur William Avery. In het Huis van Afgevaardigden zul len de republikeinen over voldoende zetels beschikken om op doelmatiger wijze oppositie te voeren tegen sommi ge van president Johnsons sociale pro gramma's. Het Is in de V.S. traditie dat de niet aan de regering zijnde partij bij tus sentijdse verkiezingen verliezen lijdt, maar de republikeinen hebben grotere winst geboekt dan deskundigen hadden voorspeld. Men meent dat Johnsons „great society"-programma In gevaar kan komen. Men ziet in de resultaten van de ver kiezingen geen protest tegen de Viët- nam-politiek van de regering. De overwinning is groter dan presi dent Johnson gevreesd had. Een recordaantal kiezers heeft gis- teren deelgenomen aan de Amerikaan- j se verkiezingen. Naar schatting zijn ongeveer 56 miljoen Amerikanen naar de stembureaus getrokken om hun stem uit te brengen voor de vervan ging van het 435 zetels tellende Huis van Afgevaardigden, en een deel van de senatoren en gouverneurs. Bij de vorige opkomst naar aanlei ding van de tussentijdse verkiezingen in 1962 waren 53,5 miljoen Amerikanen naar de stembus gekomen. In de pre sidentiële verkiezingen van 1964 maak ten meer dan 70,6 miljoen van de 113,0 miljoen stemgerechtigde Amerikanen van hun kiesrecht gebruik. Voor senator Robert Kennedy van New York moet de uitslag een teleur stelling zijn. De kandidaten voor wie hij campagne heeft gevoerd, Frank O'Connor in New York en Edward McCormack in Massachusetts, werden A Nelson Rockefeller'herkozen als gou verneur van de staat New York, bij zijn laatste actie voor stemmenwinst. O verslagen door de republikeinse gouver neurs Nelson Rockefeller en John Vol- pe. President Johnson heeft nog geen commentaar geleverd op de uitslagen. NIEUW DELHI Als nasleep van de onlusten in de hoofdstad Nieuw Del hi, waarbij zeven mensen het leven lie ten, heeft premier mevrouw Indira Gandhi een kabinetsherziening gelast. Zij heeft het ontslag geaccepteerd van Goelzarilal Nanda, de minister van Binnenlandse Zaken wiens politiemacht er niet in was geslaagd de door Hin doe „heilige mannen" geleide menigten die het parlement en andere openbare gebouwen aanvielen, te beteugelen. De politie van Nieuw Delhi heeft van ochtend bij een razzia professor Balraj Madhok, leider van de rechtse Hindoe beweging, Jan Sangh en andere extre mistische Hindoe-leiders gearresteerd. Naar werd meegedeeld, zijn zij gear resteerd om verdere ongeregeldheden te voorkomen. XOORDWIJK —Dinsdagavond is op het strand bij Noordwijk de 18-jarige A. Furnée uit Den Haag, lid van het Leid.se Studenten Corps, na een val van een vrachtwagen om het leven geko men. De student maakte deel uit van een groep eerstejaarsstudenten, die per vrachtwagen over het strand van Kat wijk naar Noordwijk reden, waar zij feestelijk zouden dineren ter gelegen heid van het tot stand komen van hun jaarclub. Toen de vrachtwagen moest uitwij ken voor een aantal vissers, vielen ten gevolge van de plotselinge zwenking 2 jongens, onder wie Furnée van de wa gen. de Vereniging voor Vreemdelingenver keer i.o. heeft gisteravond zijn eerste werkvergadering gehouden, waarop be langrijke besluiten genomen zijn. Nu eerst kan men met recht stellen, dat in Veenendaal weer een VW gevestigd is, die de gehele bevolking goede dien sten kan bewijzen. Aan het begin van de vergadering had men een idee om tot vestiging van een WV-kantoortje te komen. Het bleek echter, dat een dergelijk kantoor op die wijze niet te realiseren viel zo dat men een andere oplossing moest zoeken. Deze is gevonden, doordat een der bestuursleden, de heer D. Hup, in zijn zaak een plaats voor deze belang rijke activiteit wil inruimen. Het VW-kantoor, dat men begin vol gend jaar hoopt te openen, zal kenbaar gemaakt worden, met een lichtbak te gen de gevel. Voorlopig is het niet de bedoeling in de gemeente Veenendaal een bewegwijzering naar het kantoor in te voeren. Het bestuur van de VW hoopt coör dinerend te kunnen gaan optreden op het gebied van ontspanningsactivitei ten. Voor dit doel zal een agenda aan gelegd worden, waarin alle geplande gebeurtenissen genoteerd worden. Men hoopt op deze manier zover te komen, dat bestuursleden, of anderen, die een avond moeten organiseren, dit doen nadat contact is opgenomen met het VVV-kantoor. Door deze handelwijze kan voorko men worden, dat zoals vorige winter eenmaal voorkwam vijf evenementen op één avond plaatsvinden. Voor de be trokken organisatoren is deze manier van werken ook voordelig, omdat het risico van een slecht gevulde zaal ver kleind wordt. De WV wil informatie gaan geven, over alles wat er in de omliggende plaatsen te doen is, maar ook wil zij andere VVV's informeren over hetgeen in Veenendaal aan de orde is. Zo spoedig mogelijk wil de VVV lijs ten gereed hebben, waarop de beschik bare logiesruimte in Veenendaal is ge ïnventariseerd. Men hoopt, dat allen, die kamers te verhuren hebben aan de totstandko ming hiervan willen meewerken. Pe woordvoerder van de WV dacht bij het beschikbaar hebben van logies aan de fabrieken, die als er nieuwe ma chines aankomen vaak voor de opgave staan een montageploeg aan onderdak te helpen. Deze mensen wonen meestal liever niet in een hotel. Hier zou VVV dus de helpende hand kunnen en willen bieden. In de op dinsdag 22 november te hou den vergadering zullen nog andere on derwerpen aan de orde komen. Voor een deel hebben deze reeds gisteren punt van bespreking uitgemaakt, maar daar er nog vele haken en ogen aan zitten wil men deze eerst nog binnens kamers doorpraten. 95 ADDIS ABEBA De organisatie voor Afrikaanse eenheid (OAE) heeft een resolutie over Rhodesië aangeno men waarin opnieuw een beroep op Engeland wordt gedaan, om desnoods met geweld een eind te maken aan het regime van Ian Smith. DEN HAAG De poging van de informateur, dr. Beel, om het kabinet-Cals alsnog tot terugkeer als interimregering te bewegen, kan als mislukt worden beschouwd. Het kabinet kwam gisteravond in spoedzitting byeen om het com promis-voorstel van dr. Beel te bestuderen. Welingelichte kringen menen te we ten, dat het kabinet hierover geen eenstemmigheid heeft weten te bereiken. Mi nister-president Cals, die op korte termijn dr. Beel verslag zou uitbrengen, bleef niet veel anders over dan de informateur mee te delen, dat het demissionaire ka binet niet op zyn suggesties kan ingaan. Het antwoord van het demissionaire kabinet is vanochtend schriftelijk by de informateur afgegeven. Dr. Beel heeft gistermiddag minis ter-president Cals en de beide vice-pre miers dr. Vondeling en mr. Biesheuvel ontvangen. Hij meende, dat er alle grond was een laatste poging te doen „Voorzichtig oversteken!", scheen pre mier Cals gistermiddag te zeggen te gen de ministers Biesheuvel en Vonde ling, na afloop van de bijeenkomst ten huize van informateur Beel in Was senaar. DEN HAAG Bij vernieuwing van een gedeelte van de technische installa ties in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, zijn in het uit de achttiende eeuw daterende voor gebouw zeer ernstige gebreken aan de muren en in vloerconstructies aan de dag getreden. Dit maakt het noodzake lijk, dat belangrijke gedeelten van de in dit gebouw opgeslagen collecties in allerijl verwijderd worden. In verband hiermee zal de Koninklij ke Bibliotheek van maandag 21 novem ber tot en met zaterdag 3 december voor het publiek gesloten zijn, met uit zondering van de afdeling Handschrif ten en de afdeling Incunabelen en Post incunabelen. De omvang van de werk zaamheden, verbonden aan het verwijde ren der collecties, is dusdanig, dat daarvoor zoveel mogelijk personeel ge durende de hele dag ingeschakeld moet worden. UTRECHT Het Gezamenlyk Overleg Ziekenfondsen heeft gistermiddag, na een vergadering in Utrecht, besloten een beroep op de minister van Sociale Zaken en Volksgezond heid te doen in verband met de impasse, die is bereikt by het overleg over het huisartsenhonorarium. De ziekenfond sen hopen, dat de minister via een commissie van goede diensten toch een oplossing weet te bereiken. Prof. dr. P. Muntendam zal op verzoek van minister Veldkamp, morgen als bemiddelaar, waarschijnlyk in Leiden, een bespreking hebben met vertegenwoordigers van de Landelyke Huisart sen Vereniging (L.H.V.) en met die van het Gezamenlyk Overleg Ziekenfondsen (G.O.Z.). Aangenomen wordt, dat prof. Muntendam nog een poging zal ondernemen om de breuk tusen ziekenfondsen en huis artsen te helen. Daarvoor is het nodig, dat voor 1 januari op die datum loopt de overeenkomst tussen artsen en ziekenfondsen af het gesprek tussen de onderhandelings delegaties van de L.H.V. en het G.O.Z. weer op gang komt. De heer J. Hendriks, voorzitter van het Gezamenlyk Over leg Ziekenfondsen, gelooft niet, dat in ons land „Belgische toestanden" zullen ontstaan en dat de huisartsen de patiën ten eventueel in de steek zullen laten. Hij wenste zich niet uit te laten over de eventuele gevolgen van een door de minister vast te stellen uitkering in geld, Indien de huis artsen na 1 januari contante betaling zouden verlangen. Op basis van de huidige verrichtingstarieven, zouden de fondspatiënten vier a vier en een halve gulden uit eigen zak moeten gaan betalen, indien de artsen vasthouden aan hun minimumtarieven, die zij in oktober hebben vastgesteld op acht gulden per spreekuurconsult en twaalf gulden per visite. In Zwolle hebben ongeveer veertig leden van de afdeling Zwolle van de Landelijke Huisartsen Vereniging dinsdag avond vergaderd over de ernstige situatie, die dreigt te ont staan. Na afloop van de vergadering werd meegedeeld, dat unaniem was besloten geen mededelingen aan de pers te doen. Vier verontruste artsen uit Zwolle en omliggende gemeen ten hadden reeds het initiatief genomen tot een gedachten- wisseling, die zaterdag j.l. in Zwolle is gehouden. Het was een informeel contact van ongeveer 40 artsen, vyf artsen gaven toen te kennen niets te voelen voor een actie buiten de L.H.V. om, maar de overige artsen lieten blyken alles te willen doen om zo mogeiyk een breuk tussen L.H.V. en ziekenfondsen te voorkomen. het kabinet-Cals er toe te brengen Ka merontbinding voor zijn rekening te nemen en vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Dit zou de snelheid, die dr. Beel in 's lands belang wil betrach ten bij het zoeken naar een oplossing van de kabinetscrisis, ten goede zijn gekomen. Voorwaarde was echter een compro mis-formule op financieel-economisch gebied, die rekening zou houden met de oorzaak van de crisis, de motie- Schmelzer, waarin op verbetering van de dekking voor de begroting-1967 werd aangedrongen. Dr. Beel meende dit compromis gevonden te hebben in de voorstellen, die vorige week van A.R.- zijde de toenmalige formateur, drs. Schmelzer, werden voorgedragen. Terwijl de verhoging van de omzet belasting al voor een belangrijk deel op 1 juli volgend jaar zou moeten in gaan, zou de voorgenomen belasting verlaging drie maanden uitgesteld moe ten worden, tot 1 april 1967. De infor mateur is in de korte tijd, dat hij zich met de kabinetscrisis heeft beziggehou den, tot de conclusie gekomen, dat het er economisch met ons land nog slech ter voorstaat dan voor en tijdens de al gemene begrotingsdebatten, ook van de zijde van de critici van het kabinet- Cals, werd aangenomen. De gedachte, dat dr. Beel slechts om taktische redenen namelijk om na een nee van de regering andere wegen te kunnen bewandelen het eerst hij het demissionaire kabinet is aangeko men, vindt geen steun in de realiteit. De situatie van 's lands financiën zou hem zo ernstig zijn voorgekomen, dat hij de snelste weg afhandeling van lopende zaken en vervroegde verkie zingen door het kabinet-Cals eerst heeft willen beproeven. Dit neemt niet weg, dat als minister president Cals zou laten weten, dat er geen terug is voor zijn regeringsploeg, dr. Beel met bekwame spoed de draad kan opnemen, waar drs. Schmelzer de ze drie weken geleden moest laten val len. De formule, die dr. Beel het kabi net heeft voorgelegd, opent namelijk 't perspectief op een interimregering, waaraan K.V.P. en A.R.P. kunnen deel nemen, zo concludeerde men voorzich tig in politieke kringen in Den Haag. Men zie verder elders in dit num mer. Een kleine storing, die gisteren boven Zuid-Spanje lag, verplaatste zich naar Frankrijk. Er vormde zich in de omgeving van deze depressie een lange regenzone, die van Zuid- Frankryk tot ons land reikte. De regen was overigens het meest intensief in het Westen, waar meer dan 10 mm viel, terwyi het in het Oosten en Zuidoosten van het land vanmorgen nog droog was. De storing zal zich in de komende 24 uur naar West-Duitsland ver plaatsen, waarbij de regenzone zich nog geruime tyd boven ons land zal bevinden. Waarschynlijk zal het pas donderdag in de loop van de dag van het Westen uit droog worden. Er zal 'n noordwesteiyke wind gaan waaien. In de temperatuur komt niet veel verandering, zo verwacht het KNMI. ••••••••••••••••••••••••••a

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1