Veenendaals dagblad Conflict tussen fondsen en artsen nog niet opgelost Buiten Verzorging patiënten blijft gewaarborgd McNamara vertrouwt op verdediging Kiesinger zoekt regeringspartner Duidelijkheid vraagt een keuze tussen links of rechts" Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Na mr. Cals ontvangt dr. Beel weer fractieleiders Na gesprekken met bemiddelaar en minister 777el ur optiek Vier jeugdige slachtoffers van verkeer Dr. Tans opende PvdA-congres I Meer wolken Artis in t wild Nieuwe burgemeester van Leeuwarden t HOORTOESTELLEN „Wijze mannen" Groep in L.H.V. wil eigen akkoord met ziekenfondsen Aftreden geëist van Salazar Gangmaker voor Strauss Bruin Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1,50, ieder woord meer 15 cent Vrijdag 11 november 1966 - 40e Jaargang no. 103 „Enig", vond prinses Margriet het tapijt, dat haar gisteravond als eerste huwe lijksgeschenk werd aangeboden op paleis Soestdijk. Het was een beige kleed, geknoopt door 150 „margrieten", nabestaanden van in de oorlog omgekomen zeevarenden der koopvaardij) verspreid over heel Nederland. Namens het Prinses Margrietfonds werd aan dit geschenk nog toegevoegd een lage zeventiende- eeuwse „melkkast" met twee vergulde houten kandelabers, die de Prinses hier samen met haar verloofde, vaandrig mr. Pieter van Vollenhoven, bewondert. Mej. H. van de Pol, maatschappelijk werkster van het Prinses Margrietfonds las een lang door haar zelf gemaakt gedicht voor waarin verteld werd van de tocht, die het kleed gescheiden in iwee banen heeft gemaakt. Deze „wordingsgeschiedenis" bleek ook in beeld te zijn gebracht; met het cadeau werd dan ook een heel fotoalbum overhandigd. DEN HAAG De demissionaire mi nister-president, mr. Cals, heeft gister avond een bezoek afgelegd bij de infor mateur, dr. Beel, in diens woning te Wassenaar. Het gesprek, waarbij de premier economische gegevens heeft verstrekt, waarom de heer Beel had gevraagd, heeft geduurd van acht uur tot kwart voor elf. Voor een nader gesprek, ontving de informateur vanmorgen om negen uur de heer Roolvink, voorzitter van de AR-fractie in de Tweede Kamer. Van middag om twee uur zou dr. Beel een gesprek hebben met drs. Schmelzer, voorzitter van de KVP-fractie. Zater dagmiddag om vier uur ontvangt de in formateur drs. Nederhorst, voorzitter van de PvdA-fractie. De volgorde, waarin de fractieleiders naar de informateur gaan, houdt ver- Me dukt, dat 't voor H. v. d. Wer ken, hoofdredacteur van het tijdschrift „Artis", een levensvervulling moet zijn geweest, toen hij in de grote, natuur- lijkt „zoo" van Afrika, echt in het wild kon kennismaken met de veel- verscheiden schepselen, die hij dag-in- dag-uit ontmoette in zijn eigen ver trouwde diergaarde. Hoe goed hij deze bestudeerde, bewijzen de beide delen „Artis Dieren Encyclopedie" en hoe verrassend, leerzaam en boeiend de kennismaking was met de figuren der levende natuur van het zwarte we relddeel eens het wildrijkste con tinent kunt ge lezen in zijn nieuwe, fraai geïllustreerde boek dat bij Ploegsma te Amsterdam verscheen: „Safari in Afrika". Er staan pl.m. 80 foto's van viervoeters en vogels in (o.w. mooie kleur-opnamen) en is voor nog geen tientje verrassend goedkoop. Meestal kosten zulke Afrika-wildboe- ken meer dan het dubbele. We volgen met gespannen aandacht de avontu ren van v. d. Werken in de bush van Oost-Afrika, die hij zes weken achter een per auto meestal op z'n eentje doorkruiste met kijker en camera. Hij kwam niet eens in de afgegraasde, ge heel op toerisme afgestemde Kruger's Wildtuin, maar zocht de laatst over gebleven gebieden, waar men nog een indruk kan krijgen van dit werelddeel een halve of hele eeuw geleden. Min of meer volgde hij de sporen van Grzi- mek en kreeg anderhalve maand vol op avontuur, doch evenmin ontkwam hij aan de problemen, die aan de na tuurbescherming kleven. Morgen kom ik er nog even op terug. 12 nov. '66 A. B. WIGMAN. band met het tijdstip, waarop zij ln verband met andere verplichtingen ge legenheid hebben om naar Wassenaar ta gaan. Er moet geen politieke bete kenis aan worden gehecht. In Haagse kringen neemt men aan, dat dr. Beel hun een voorstel voor een gewijzigde dekking van de rijksuitga ven voor 1967 wil voorleggen. De Twee- Kamerfracties zullen vermoedelijk maandag bijeenkomen om hun stand punt te bepalen. Dat dr. Beel er bij zijn informatie werk nog steeds de vaart in houdt, blijkt wel uit het feit, dat drs. Neder horst zaterdagmiddag bij hem op be zoek komt. Om vier uur, als de frac tieleider bij dr. Beel aanbelt, zou vol gens de agenda van het partijcongres van de PvdA in Rotterdam, drs. Den Uyl zijn grote rede als nieuwe politie ke leider van de socialisten beginnen. De jongste gegevens over de econo mische situatie, die mr. Cals gister avond met dr. Beel heeft besproken, waren 's ochtends onder de loep geno men in de Raad voor Economische Aangelegenheden van de ministerraad. Daarbij waren als adviseurs aanwezig de president v^n de Nederlandsche Bank, dr. Holtrop, en de directeur van het Centraal Planbureau, drs. Van den Beid. LEEUWARDEN De heer W. Hurmsma, sinds 16 april jl. burgemees ter van Leeuwarden, is vannacht plot seling overleden. De heer Harmsnia was van Den Haag op weg naar huis en wilde te Amsterdam een ogenblik pauzeren voor een kopje koffie. Daar is hij vermoedelijk door een hartaan val getroffen en overleden. De heer Harmsma woonde nog in het dorp Olterterp, in de Friese gemeente Opsterland, waarvan hij tot april bur gemeester was. Hij was 53 jaar oud. O KAAP KENNEDY De Lunar Or- biter 2 is in een maan rond de maan gekomen. Het ruimteschip heeft foto toestellen met behulp waarvan men landingsplaatsen voor Amerikaanse ruimtevaarders wil zoeken. Pas vol gende week zullen de eerste opnamen worden gemaakt. ADVERTENTIE met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING ZIEKENFONDSLEVERANCIER T«l. 3184 - Hoofdatr. 51 - Naast da DEN HAAG Vertegenwoordigers van de ziekenfondsorganisaties heb ben gisteravond minister Veldkamp meegedeeld het niet mogelijk te achten per 1 januari '67 tot een nieuwe overeenkomst te komen met de Landelijke Huisartsenvereniging. De ziekenfondsen hebben daarbij aanvullende inlich tingen verstrekt en toegezegd hun mededelingen gemotiveerd schriftelijk te zullen toelichten. De minister en de staatssecretaris zullen zich over de si tuatie beraden. Dit stond in een communiqué, dat donderdagavond werd ver strekt, na afloop van een bespreking tussen vertegenwoordigers van de zie kenfondsorganisaties en de minister, die daarna op zijn ministerie nog ver tegenwoordigers van de Landelijke Huisartsen vereniging heeft ontvangen. Het gesprek tussen een delegatie van de Landelijke Huisartsenvereni ging en een afvaardiging van de zie kenfondsen, dat eerder op de dag, op uitnodiging en onder leiding van „be middelaar" prof. dr. P. Muntendam, in Leiden is gevoerd, heeft bijna drie uur geduurd (van half elf tot even voor half twee). Een door griep gekwelde prof. Mun tendam, die door de moeilijkheden om de artsenhonoraria voortijdig het ziek bed moest verlaten las na afloop van de besprekingen, mede namens L.H.V.- en ziekenfondsvertegenwoordigers, een verklaring voor. De tekst luidde: „De gedachtenwisseling die in een goede sfeer werd gehouden, heeft niet kunnen leiden tot het besluit tot voortzetting van de besprekingen. Beide partijen spraken echter hun voorkeur uit voor voortzetting van het abonnementssTelsel in de zieken fondsverzekering op 1 januari 1967". Prof. Muntendam wilde hieraan ver der niets toevoegen. Na de bespreking tussen de minister en de vertegenwoordigers van de Landelijke Huisartsen Vereniging, die gisteravond van negen uur tot half elf heeft geduurd, werd hetzelfde meege deeld als na,de bijeenkomst (van acht tot negen uur) tussen de bewindsman en de ziekenfondsvertegenwoordigers. Ook de Huisartsen achtten het niet mogelijk per 1 januari a.s. tot een nieuwe overeenkomst te komen met de ziekenfondsorganisaties. Mocht er tussen partijen 1 januari a.s. geen overeenstemming zijn be reikt, dan heeft de inister, op grond van de Ziekenfondswet, mogelijkheden om zijnerzijds stappen te doen. De mi nister mag dan een commissie van wijze mannen instellen die richtlijnen kunnen opstellen. Deze richtlijnen kan de minister aan beide partijen voor leggen, aldus vernamen wij van de af deling Voorlichting van het ministerie van Soc. Zaken en Volksgezondheid. Komen partijen dan nog niet tot een oplossing, dan kan de minister voor 'n periode van zes maanden zelf maat regelen nemen en wordt in die periode wederom geen akkoord be reikt, dan is verlenging met nogmaals zes maanden mogelijk, doch dit moet dan door middel van een wetsontwerp gebeuren. De voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging, dr. J. F. A. v. Rijn, zei na de bijeenkomst niets te kunnen zeggen over het met de minis ter besprokene. Wel merkte hij op gro te bezorgdheid te hebben voor de toe komst van de huisartsengeneeskunde. Maar de verzorging per 1 januari van de patiënten, ook wanneer er geen over eenstemming tot stand zou komen, is volkomen gewaarborgd, zo voegde hij eraan toe. Toch zei dr. Van Rijn nog wel een reële kans te zien voor een oplossing per 1 januari, maar hoe deze zou moe ten zijn, hangt volgens hem van de toe komst af. Ook ziet hij deze toekomst niet donker In, omdat de vereniging niet in strijd is met een of ander so ciaal systeem. Wel was hij van grote zorg om de volksgezondheid vervuld, vuld. Het tegenvoorstel van de ziekenfond sen wat betreft de verhoging van de artsenhonoraria (19 pet meer) zal van avond, tijdens de algemene ledenver gadering van de Landelijke Huisartsen Vereniging in Utrecht, niet aan de or de komen, zo verwachtte dr. Van Rijn. Evenmin is te verwachten, dat gezien de huidige stand var. zaken door de vergadering zal worden aangedrongen terug te grijpen op een door beide par tijen aan te wijzen commissie van wij ze mannen. „Het woord is nu aan de minister. Wij streven niet primair naar arbitra ge, maar wanneer de minister een commissie van wijze mannen instelt, zullen wij onze kritische medewerking verlenen, wanneer ons dat wordt ge vraagd." y Dr. Van Rijn ontkende, dat de oppo sitie binnen de vereniging aanzienlijk was. „Zelfd de afdelingen Zwolle en Zutphen staan achter het hoofdbestuur, al waren daar enkelen, die vonden, dat wij het niet tot een breuk met de zie kenfondsen moesten laten komen. Er is tot nu toe geen enkele afdeling, die niet achter het hoofdbestuur staat", zei hij. AMSTERDAM Donderdagmiddag omstreeks vijf uur is in Amsterdam- Noord, op de hoek van de Wingerd weg en de Sneeuwbalstraat, de 17-jarige C. A. Leurs verongelukt. 0 Bij 'n verkeersongeluk in de Dorps straat te Hedel is gisteravond het achtjarig dochtertje van de familie Van Leeuwen om het leven gekomen. Het meisje stak plotseling de weg over en werd gegrepen door een personenauto. Gistermiddag tegen vier uur is op de Griendsveenseweg in Deurne de vijfjarige Anna Catharina van der Zan den verongelukt. Het kind reed op een fietsje op de linkerweghelft en werd daarbij door een auto aangereden. O De 12-jarige Maria van Kampen uit Oeffeit is gisteravond in de gemeen te Beugen verongelukt, toen zij op haar fiets plotseling de rijbaan overstak. JOHNSON CITY, (Texa«) De Amerikaanse minister van Defensie Ro bert S. McNamara heeft in Johnson City, (Texas) verklaard, dat er „vele bewyzen" zijn dat de Sovjet-Unie aan een anti-ballistisch systeem doktert voor de verdediging tegen Ameri kaanse projectielen. Maar, zei McNamara, „er bestaat niet de minste twijfel aan dat de Ver enigde Staten nu in staat zijn met ra ketten en liegtuigen de Russische de fensie te doorbreken." De minister is gisteren in gezelschap van de chef van de Amerikaanse gene rale staf, generaal Earle Wheeler, naar de ranch van president Johnson gegaan, om er te rapporteren over zaken die de militaire situatie en de defensie aan gaan. Tot verslaggevers zei minister McNa mara: „Ik ben van mening dat er abso luut geen twijfel bestaat aan ons vermo gen om de Russische defensiegordels met onze raketten en vliegtuigen te doorbreken. Daar heeft geen twijfel aan bestaan in de laatste vijftien jaar, en daar. bestaat nu geen twijfel aan." Sprekend over 't „zeer geavanceer de" Nike-X-systeem dat de Verenigde Staten bezitten als defensie tegen een raketaanval, .-Jitwoordde de minister op de vraag hoe lang het zou duren voor het systeem volledig in gebruik was: „daar zijn verscheidene jaren voor no dig. Ik zou met nadruk willen wijzen, dat de tijdsduur die is vereist om zulk een systeem afgerond te krijgen, korter is dan de tijdsspanne die de Chinese communisten nodig hebben om kern wapens te ontwerpen, die Amerika zou den kunen bedreigen. Daarom is het prematuur om nu te spreken over zulk een systeem tegen de Chinese commu nistische bedreiging." McNamara en Wheeler hebben 3y2 uur met Johnson gesproken. De CDU/CSU-fractie heeft de 62- jarige Kurt Georg Kiesinger, Minis ter-President van de deelstaat Baden- Württemberg, tot kandidaat voor de opvolging van Bondskanselier Erhard gekozen. Op de foto wordt Kiesinger na zijn verkiezing gefeliciteerd door partijvoorzitter Frans Jozef Strauss (links). (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Terwijl het hoofdbe stuur van de Landelijke Huisartsenver eniging de oppositie binnen de LHV te gen het breken met de Ziekenfondsen onbelangrijk noemt, overweegt de Haagse arts J. F. van der Vliet de op richting van een „Federatie van Huis artsen/medewerkers van de ziekenfond sen", omdat hij een „verrichtingssys teem" (betaling per consult) immo reel vindt ten opzichte van de minst draagkrachtige patiënten. De woordvoerder van het hoofdbe stuur van de L.H.V. meende, dat de minst draagkrachtigen in het uiterste geval altijd nog een beroep op de Al gemene Bijstandswet kunnen dden. Dokter Van der Vliet zal in actie ko men, als tijdens de vanavond in Utrecht te houden algemene ledenver gadering van de L.H.V. blijkt, dat er geen reële kansen meer zijn op een col lectieve regeling tussen de L.H.V. en het G.O.Z. Volgens dokter Van der Vliet, zullen vanavond tijdens de algemene leden vergadering vrijwel zeker voorstellen van „een minderheid" in behandeling komen voor het voorlopig aanvaarden van het ziekenfondsaanbod. Later kan dan over een definitieve regeling wor den gepraat. LISSABON In een schrijven aan het staatshoofd, admiraal Americo To- maz, hebben 118 vooraanstaande Por tugezen, onder wie katholieke leiders, het aftreden van de regering-Salazar en het organiseren van vrije verkiezin gen geëist. De ondertekenaars veroorde len de „persoonlijke dictatuur" en „de willekeur en onwettigheid van de uit voerende macht". Zij stellen dat het regime voortbe- staat doordat het is gebaseerd op het gebruik van geweld en onderdrukking van de vrije meningsuiting. Zij menen dat de corporatieve staat heeft gefaald. 130.000 werknemers hebben het land verlaten en het Portugese levenspeil is het laagste van Europa. De regering heeft vrijwel alle nationale problemen onopgelost gelaten en moet terugkeren naar een internationale politiek van vriendschap, aldus de ondertekenaars, die nog aandringen op toekenning van het recht van zelfbeschikking aan de Portugese overzeese gebieden. ADVERTENTIE BONN (vrijdag) Dr. Kurt-Georg Kiesinger, de 62-jarige minister-presi dent van de deelstaat Baden-Württem- berg is gisteren met ruime meerderheid door de CDU-CSU-Bondsdagfraotie be noemd tot kandidaat voor het kanselier- schap der Bondsrepubliek, als opvolger van prof. Ludwig Erhard. Van de 244 aanwezige fractieleden gaven bij de derde stemming 137 hem hun fiat. Op de tweede plaats kwam met 81 stem men de minister van Buitenlandse Za ken dr. Gerhard Schroder en op de der de en dat was eigenlijk de grootste sensatie van de dag de eerzuchtige fractiechef dr. Rainer Barzel met 26 stemmen, die lange tijd heeft gegolden als de komende man bij de Christen democraten en zichzelf de laatste maan den ook al als de uanstaand« kanselier van Duitsland heeft gezien. Toen C.S.U.-voorzitter en oud-minister van Defensie Strauss het resultaat van het CDU-CSU-conclaaf bekendmaakte en dr. Barzel 's geringe stemmental voorlas, brak onder de journalisten een luid hoongelach uit. Met dr. Kiesinger is een man op het bondspolitieke toneel teruggekeerd, die men al bijna had vergeten. Tot het jaar 1958 behoorde hij in de bondshoofdstad tot de hoofdrolspelers. Hij was met zijn grijze lok in het donkere haar niet al leen de „glamour-boy" van de CDU- CSU-fractie maar ook haar welbespraak te woordvoerder op het gebied der bui tenlandse politiek. Oude rotten in de Bondsdag herinneren zich nog tot op de huidige dag de briljante redevoeringen, die dr. Kiesinger placht te houden ter ondersteuning van zijn politiek der di verse Adenauer-kabinetten. Hij is een aanhanger van Adenauers, progaullis- tische groep. Toen de C.D.U.-C.S.U. in de algeme ne verkiezingen van 1957 de absolute meerderheid behaalde en de Bondsrepu bliek alleen kon regeren, had dr. Kie singer gehoopt voor zijn werk te wor den beloond met de portefeuille van Justitie. Adenauer had echter al zovele beloften gedaan en zat zo vast aan de proportionele verdeling van de ministe ries tussen katholieken en protestanten, dat er tenslotte voor Kiesinger geen plaats meer was. Hij had het „verkeer de gezangboek". Kiesinger is katholiek en de toenmalige regeringschef kon alleen nog maar een protestant als mi nister van Justitie gebruiken. Kiesinger legde zijn Bondsdagman daat kort daarop neer, toen zich in zijn Baden-Württembergse „Heimat" voor hem de gelegenheid bood minister-pre sident te worden. Hij is sindsdien pre mier van de Zuidweststaat gebleven en zijn populairiteit is er voortdurend ge stegen. Hij heeft een goede reputatie. Kiesinger werd op 6 april 1904 in Tii- bingen geboren. Hij bezocht het katho lieke seminarium in Rottweil, studeerde geschiedenis en filosofie en rechten In Tubingen en in Berlijn, werd advocaat in zijn vaderstad en was gedurende het nazi-regime zogenaamd „vrij medewer ker" van de radioafdeling van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken in Ber lijn. Kiesinger geeft toe dat hij in 1933 lid is geworden van de N.S.D.A.P. waarvan hij zich echter het volgend jaar, na de „Röhmputseh" afwendde. Zijn verplichting aan het mi nisterie van Buitenlandse Zaken dateert van 1940. Sinds er werd gesproken over een kandidatuur van dr. Kiesinger voor het kanselierschap, zijn deze „bruine vlekken" op zijn verlden weer opgera keld. Tevoren heeft daaraan aanstoot genomen. Kiesinger is evenwel nooit lid geweest van de S.S. of van de S.A., zulks bijvoorbeeld in tegenstelling tot zijn belangrijkste tegenkandidaat dr. Schroder die lid van de S.A. is geweest. Algemeen kreeg de keus van dr. Kie singer een gunstige kritiek. Men hoopt dat hij acceptabel is voor de beide an dere politieke partijen onder wie hij nu zijn coalitiepartner moet zoeken. Er moge nogmaals aan worden herinnerd dat Kiesinger nog geen kanselier van Duitsland is. Hij moet nu eerst een re gering vormen die een parlementaire meerderheid heeft. Hij wordt daarbij ondersteund door een onderhandelings commissie, waarvan ook prof. Erhard deel uitmaakt. Kiesinger heeft van de fractie op dracht gekregen met beide moge lijke partners de socialisten en de libe ralen te onderhandelen. Pas wanneer hij een regering heeft samengesteld, zal hij zich door de Bondsdag tot kanselier laten kiezen. Tot zolang vervult prof. Erhard nog dit ambt. In het bericht dat het Oostduitse pers bureau ADN. omtrent de verkiezing van Kiesinger uitgaf, werd gezegd dat Kiesinger „de stijgbeugel moet ophou den via welke Franz-Josef Strauss (de leider van de Beierse Christel fjk-sociale unie) in het zadel zal kunnen komen" Toen Bondskanselier Erhard de verga derzaal van de CDU-fractie verliet zei hij tot de journalisten: „Ik ben demo craat. Ik erken iedere verkiezing". Oud-bondskanselier Adenauer zei „het ging vlugger da nik dacht. Met Kiesin ger ben ik tevreden" De plaatsvervangend CDU-CSU-fractie- voorzitter Franz Josef Strauss verklaar de, dat alle niet gekozen kandidaten hun volledige medewerking hebben toege- gezegd". ADVERTENTIE (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Duidelijkheid in de politiek ontstaat alleen door te kiezen tussen links en rechts, progressief of conservatief. De christelijke partijen, die deze keuze niet maken, zijn vooral aansprakelijk voor de onduidelijkheid, waarvan velen nu langzamerhand ge noeg beginnen te krijgen. Deze aanval op de confessionele partijen lanceerde dr. J. G. H. Tans, voorzitter van de Partij van de Arbeid, vanochtend bij het begin van het buitengewone partij congres in de stampvolle Rivièrahal In Rotterdam, waar zal worden gediscus sieerd over een nieuw basisprogramma voor de partij. Dr. Tans trok in zijn openingsrede ook al meteen van leer tegen de men sen van „Tien over rood", door twee van hun eisen uitdrukkelijk af te wij zen, namelijk erkenning van de D.D.R. (Oost-Duitsland) en het uittreden van Nederland uit de N.A.V.O., als Portu gal bij de vernieuwing van het verdrag lid blijft. De strijd tussen de groepering „Tien over rood", die de P.v.d.A. verder naar links wil stuwen, en de meer behouden de partijleden belooft een belangrijk onderdeel van het tweedaagse congres te worden. Dr. Tans noemde duidelijk uitgere kend het laatste, wat men kan verwach ten bij de Nederlandse partijpolitieke opzet. Hij erkende, dat de P.v.d.A. bij de verkiezingen van het afgelopen voor jaar haar eigen strijdpunten niet „bo ven de horizon" had kunnen krijgen. Hij betwijfelde of de politieke mist wel zou zijn opgetrokken als de P.v.d.A. duidelijker was geweest. On duidelijkheid ontstaat ook door het kiesstelsel. Dr. Tans citeerde zijn partijgenoot mr. Burger. Deze schreef onlangs: „Ie dereen weet, dat verkiezingen bij ons niets oplossen. Het werkelijke politieke spel, met dezelfde prijzen en dezelfde nieten van gisteren, begint pas de dag na de verkiezingen. Nog nooit hebben in Nederland socialisten meegeregeerd krachtens verkiezingsuitslagen, hoe succesvol die ook waren." 0 Men zie voor het vervolg van de re de van dr. Tans elders in dit num mer. Een hogedrukgebied, waarvan de kern ten westen van Frankrijk ligt, breidde zich verder over West- Europa uit. De wind werd daarbij zwakker en in het binnenland daalde de temperatuur in de afgelopen nacht plaatselijk tot 1 of 2 graden onder nul. In de kustprovincies dreven nog enkele buien van zee binnen. Intussen is een oceaandepressie naar IJsland getrokken en daarbij snel dieper geworden. Terwijl de depressie zelf over IJsland naar het noordoosten trekt, verplaatsen de fronten zich naar de Britse eilanden. Er komen daar toenemende dalingen in de luchtdruk voor, waardoor de wind in ons land naar zuidwest tot zuid zal draaien en morgen in kracht gaat toenemen. Vannacht zal er in het binnenland echter nog weinig wind zijn en zal daar plaatselijk weer lichte vorst voorkomen. Morgen zal de bewolking toenemen en daarna kan onder in vloed van een naderbijkomend warm- tefront plaatselijk wat lichte regen of motregen vallen. Het weer krijgt dus morgen een ander karakter. De tem peratuur wordt morgen nog niet ho ger dan vandaag.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1