Veenendaals dagblad Ontmoeting en koppeling in ruimte van Agena en Gemini Laatste vlucht voor Apolio-project Huisartsenvereniging zou verdeeld zijn Buiten Botsing in mist: drie doden Uitspraak P.v.d.A.-congres over aanblijven kabinet gevraagd Ingense Veer op motorkracht B I Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Ondanks radar- en radiostoringen Officieel is men het eens Door Rijnkanalisatie Weekend wordt zachter Arts ter vergadering gemolesteerd Afrikaanse fauna AFSPLITSING BIJBETALEN START IN DE MAAG Motor besteld Joodse steun voor Kiesinger Veerrecht Autobanden-Import Bur. voor redactie en administratie t Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Reel.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1.50. ieder woord meer 15 cent Zaterdag 12 november 1966 - 40e Jaargang no. 104 navigatiesysteem aan boord van de Gemini-12 zijn de Amerikaanse astronau ten James Lovell en Edwin Aldrin erin geslaagd na hun lancering van Kaap Kennedy, vrijdagavond, binnen vier uur tijdens hun derde omwenteling een rendez-vous te bewerkstelligen met de eerder de ruimte in geschoten Agena- doelraket. Om 02.00 uur vannacht koppelden ze hun cabine 300 km boven de Indische Oceaan aan de Agena vast. Ze hadden gedurende het laatste deel van hun achtervolging over ruim 105.000 km de cabine grotendeels op eigen waarneming naar de doelraket moeten sturen. Het Amerikaanse birreau voor lucht- en ruimtevaart heeft besloten het experiment waarbij de Geniini-cabine door de Agena-raket naar een hoogte van 740 km zou worden gevoerd, af te gelasten. De turbine van de hoofd motor van de raket functioneert namelijk niet naar wens. A De astronauten James Lovell (l) en Ed Aldrin in volledig „ruimte-ornaat". De beide astronauten zijn gisteren met hun Gemini-12-cabine gelanceerd. T'TRECHT De Haagse arts dr. J. F. van der Vliet is gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering van de Landelijke Huisartsen Vereniging (L.H.V.) te Utrecht door acht andere artsen gemolesteerd en uit de zaal gezet. De heer Van der Vliet, die voorstander is van het oprichten van een „Federatie van huisartsen-medewerkers van de ziekenfondsen" j nam het besprokene op een bandrecorder op, uitsluitend en alleen uit overwegingen van documentatie. Een bestuurslid van de L.H.V., de heer Van der Marei uit Friesland, beval de heer Van der Vliet het apparaat stop te zetten. Hij motiveerde dit bevel door te zeggen, dat het hier een besloten ver gadering betrof en „dr. Van der Vliet toch al te veel uit de vergaderingen had geklapt". Dr. Van der Vliet weigerde het bevel op te volgen en werd toen, naar hij ons verklaarde, door twee artsen van ach teren aangevallen en in een houdgreep genomen. De heer Van der Marei, die niet voor commentaar bereikbaar was, zou hem toegeschreeuwd hebben: „Je zult als lid van de L.H.V. worden geroyeerd". De heer Van der Vliet, die, uit angst voor verdere molestaties, besloot het gebouw te verlaten, zei ons: „Eigenlijk ben ik blij, dat dit gebeurd is. Een royement vrees ik niet, want nu heb ik volledige vrijheid van handelen". Bij de lezing van v.d. Werken's do cumentaire „Safari in Afrika" (Ploeg- sma A'dam) treft 't ons, dat we eigen lijk overal in de wijde gebieden van Nairobi, Nakura, Elizabethpark, Seren- geti, Ngorongoro, Manyari, Tsavo allemaal reservaten in Oost-Afrika nog wild bij de vleet vinden, al schijnt het slechts een afschaduwing der po pulatie van weleer. Niettemin vervult 't ons met ontzag, wanneer de auteur ons vertelt, dat alleen in Serengeti (kleiner dan Nederland) A° 1965 on geveer 1,2 miljoen grote herkauwers leefden, nl. 330.000 gnoes, 150.000 ze bra's, 600.000 thomsongazellen, 40.000 grantgazellen, 20.000 topi's, 20.000 buffels, 19.000 giraffen, 10.000 impa la's, 5.000 elanden, enz., plus kleine graseters, voorts leeuwen, jakhalzen, hyenas, apen e.d. dieren. Men telt ze uit de lucht, anders kan het niet. Aan genomen mag worden dat bovenge noemde getallen niettemin slechts 20 procent var. de oorspronkelijke bevol king voorstellen! Nog steeds dreigen er gevaren en v.d. Werken onderschat hen geens zins: politiek, cultivering, overbewei- ding, stroperij, jacht, schiettoerisme ende honderden boeken van ja- gers-op-groot-wild en van avonturiers. Hij overpeinst in een lezenswaardig apart hoofdstuk „Wat gaat het wor den?" Want ook hier verliest de na tuur dag aan dag terrein. Wildbescher ming heeft in schier alle landen ter wereld veel haken en ogen, ja zelfs in ons kleine Nederland zijn we er nog lang niet mee klaar. Dit fraaie en gelukkig niet dure boek van onze Artisman toont ons ve le facetten en geeft veelal een frisse, eerlijke kijk op het onderwerp. Het is origineel van visie en foto's, char mant geschreven en zit vol anekdotes, die er een prettig cachet aan verlenen. 13/11 '66 A. B. WIGMAN De heer Van der Vliet is voornemens met een aantal mede-opposanten begin volgende week tot de oprichting van een comité te komen, dat er op uit is met de ziekenfondsen te gaan onder handelen op basis van het tegenvoorstel van het Gezamenlijk Overleg Zieken fondsorganisaties, dat een verhoging van het honorarium van de artsen met 19 pet. beoogt. „Het is zeer wel mogelijk, dat dit comité zal uitgroeien tot een nieuwe vereniging, die zich van de Landelijke Huisartsen Vereniging zal afsplitsen", aldus dr. Van der Vliet. Volgens hem, staat een groot aantal Amsterdamse artsen achter hem. Tydens een leden vergadering van de Amsterdamse huis artsen, aangesloten by de Landelijke Huisartsen Vereniging, is een motie met 61 stemmen voor en 14 tegen aangeno men, waarin wordt bepleit het G.O..Z- voorstel over te nemen op feitelijke, maar niet uit principiële overwegingen. Ook rekende de heer Van der Vliet op steun van jonge artsen, die bij een breuk tussen de ziekenfondsen en de Landelijke Huisartsen Vereniging niet meer op hun vaste inkomsten van de ziekenfondsen kunnen rekenen. Ook dacht hij wel steun te zullen ontvangen van een „niet onaanzienlijke groep" artsen uit Zwolle, Zutphen en Deventer. „Het aantal opposanten is groter dan het hoofdbestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging wil toegeven", zo meent de heer Van der Vliet. Van de zijde van de L.H.V. werd of ficieel over het incident in de vergade ring niets meegedeeld. Omstreeks een uur vannacht werd bekend gemaakt, dat de algemene vergadering unaniem haar vertrouwen had uitgesproken in het centraal bestuur van de L.H.V. Alle 62 afgevaardigden van de districten (indi viduele leden hebben geen stemrecht) stemden voor een motie, waarin dit ver trouwen was neergelegd; niemand bracht een blanco-stem uit. In een verklaring, die na afloop van de vijf uur durende vergadering werd uitgegeven, werd gezegd, dat er van enigerlei belangrijke oppositie in de ge lederen van de L.H.V. geen sprake is. „Buiten de vergadering gedane inciden tele uitlatingen van bezorgde huisartsen, blijven geheel voor hun persoonlijke re kening", aldus het communiqué. Inmiddels is door de L.H.V. een com missie ingesteld, die de technisch-admi- nistratieve problemen, verbonden aan het beëindigen van de overeenkomst met de ziekenfondsen zal moeten gaan be studeren. Volgens de huidige berekeningen van het fondswezen, kan slechts hooguit 5,per consult aan de fondsleden worden vergoed, nadat zij de dokters rekening zullen hebben voldaan. In krin gen van de L.H.V. wordt gesteld, dat de arts, om een redelijk inkomen te kunnen verwerven, 8,moet vragen. Dat betekent, dat voor ieder huisartsen bezoek het fondslid nog 3,zal moe ten bijpassen, boven het bedrag van de ziekenfondspremie. Er bestaat dus een reële mogelijkheid, dat de artsen van de minst draagkrach tige groep, die de ziekenfondspatiënten zyn, niet altijd even gemakkelijk het geld voor het consult zullen kunnen los krijgen. Verwacht wordt dan ook, dat de administratieve rompslomp na het be ëindigen van de overeenkomst met de ziekenfondsen aanzienlijk zal toenemen. Daarvoor is dan ook de genoemde com missie in het leven geroepen. De koppeling tussen beide ruimte vaartuigen had plaats om 2 uur 19 mi nuten, later dan was voorzien en gedu rende de derde omloop van de Ge mini-12. De vertraging vloeit klaarblijkelijk uit twee factoren voort. Een was een radar storing, die de astronauten dwong even zeer te vertrouwen op hun ogen als op hun instrumenten bij het met de neus van hun vehikel koppelen aan de Agena- raket. De tweede was een onwillig com municatiesysteem, dat de ruimtetwee ling verhinderde het signaal van de aarde te horen dat toestemming gaf tot koppelen. In het ruimtecentrum hoorde men daarentegen Lovell en Aldrin gespan nen met elkaar praten, terwijl astronaut Pete Conrad op de grond bij herhaling „go" probeerde te geven. Met hun rendez-vous en koppeling aan de Agena hebben de Gemini-12-astro- nauten het belangrijkste doel van hun ruimtereis een gesimuleerde versie van wat de eerste Amerikanen op de maan zullen doen wanneer ze proberen terug te vliegen naar het moederschip bereikt. Maar door de radar- en communica tiemoeilijkheden is het de vraag gewor den hoe nauwkeurig Lovell en Aldrin in staat zullen zijn al hun andere taken uit te voeren. De Gemini-12 is vrijdagavond om 21.06 uur gelanceerd. Om 20.08 was, precies volgens sche ma, op Kaap Kennedy de Atlas-Agena- doelraket gelanceerd, die de astronauten James Lovell en Edwin Aldrin moesten gaan najagen in de ruimtecapsule Gemini-12. De reis moest tweemaal een dag wor den uitgesteld wegens moeilijkheden met de Titan-2 stuwraket van de Ge- mini. Als alles goed gaat, is het de laatste reis in de serie Gemini-vluchten met twee man. De deskundigen bewe ren, dat zelfs zonder deze laatste reis het Gemini-program al meer heeft be reikt dan de oorspronkelijke doelstellin gen waren. In het Amerikaanse ruimteprogram komt nu het Apollo-project aan bod, een lange serie vluchten met drie man, wel ke hun bekroning moeten krijgen met de eerste landing van Amerikanen op de maan. De eerste Apollo-vlucht wordt begin 1967 verwacht. Het weer was perfect op Kaap Ken nedy en alles verliep vlot met de aftel ling voor zowel de doelraket als de Ge- mini. Lovell en Aldrin reeds op het slaapschema dat zij in de ruimte zullen volgen hebben 9% uur geslapen. Te 19.47 uur klommen de ruimte vaarders naar hun Gemini. Voordat zij daarin gingen, haalden de technici twee kaartjes van hun nekken; op het ene stond „The" en op het andere „End", omdat dit de laatste vlucht is van de Gemini-serie. Zij waren goed uitgerust, nadat men hen lang had laten uitslapen. Dat is bij de mannen van de vorige 15 Amerikaanse ruimtevluchten slechts eenmaal gebeurd. In hun cabine luister den Lovell en Aldrin via hun radio naar het aftellen van de Agena, bijna een ki lometer verderop. Beneden stonden S3 V.N.-diplomaten uit 22 landen, waaronder Polen en Roe menië, om onder leiding van de Oosten rijker dr. Kurt Waldheim de lancering gade te slaan. Dr. Waldheim is voorzit ter van de V.N.-eommissie voor vreed zaam gebruik van de kosmische ruimte en wordt als de meest gezaghebbende V.N.-functionaris op dit gebied be schouwd. De Pool prof. Manfred Lachs, voorzitter van de subcommissie voor de juridische zyde van genoemde commis sie, en de Roemeen Georghe Diaconescu zijn de eerste officiële afgevaardigden uit het communistische blok, die op Kaap Kennedy een lancering bijwonen. Wel zijn verslaggevers uit communisti sche landen al verscheidene malen op Kaap Kennedy van een dergelijk schouwspel getuige geweest. Op de grond vouwden leden van de grondbemanning verheugd het spandoek op, dat zij hadden getoond, toen Lovell en Aldrin in de capsule klommen. Er stond op: „Attentie - laatste kans - her haling is er nief,' bij "Dj show sluit na deze voorstelling". Toen de Gemini buiten de radius van Kaap Kennedy raakte, moest het volg- station op het eiland Ascension de Ge- mini oppikken. Om de een of andere reden lukte dat niet. Het was de eerste maal, dat men dit in het Gemini- program meemaakte. Met spanning wachtte men op Kaap Kennedy af wat er verder zou gebeuren, maar men kon verlicht ademhalen, toen het volgstation in Tananarive (Mada gascar) meldde, dat de stemmen der astronauten luid en helder doorkwamen. Al sinds mei van dit jaar stoppen er dagelijks treinen aan de halte Maria- hoeve te Den Haag. Gisteren werd de hal te officieel geopend, toen een speciale trein met genodigden het stationnetje was binnengereden. Als eenmaal de Schiphol- lijn zal zijn gerealiseerd, wordt de halte Mariahoeve een „echt" station. UTRECHT Op Ryksweg 1, bij de kruising HooglandBunschoten, is een personenauto vrijdagavond in dichte mist frontaal tegen een vrachtwagen gebotst. De drie inzittenden van de per sonenauto kwamen bij dit ongeluk om het leven. Het waren de 43-jarige heer H. Weerdmeester uit Kampen, zijn 17- jarige dochter Wilhelmina Helena en de 22-jarige mej. W. Koetsier uit IJssel- muiden. De heer Weerdmeester raakte bij een inhaalmanoeuvre een tegenligger, ver loor de macht over het stuur, bleef daar door op de linkerweghelft en botste toen frontaal tegen een met balen papier be laden vrachtwagen met aanhanger. 0 Vrijdagmiddag raakte de 39-jarige A. W. Tjoelker uit Bolsward door een klapband met zijn personenauto on der de gemeente Waddinxveen van rijks weg 12 en botste in de berm tegen een tweetal bomen. De bestuurder was op slag dood. 0 De 54-jarige opkoper A. D. Breden- horst uit Amsterdam is vrijdagmid dag in Maarssen verongelukt bij een loods van de B.B. Hij kwam onder een brandweerauto van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Drs. G. M. Nederhorst, de socialistische fractievoorzitter uit de Tweede Kamer, in gesprek met minister dr. A. Vondeling op het congres van de P.v.d.A. in Rot terdam. ROTTERDAM Op het buitenge woon congres van de Party van de Arbeid in de Rivièrahal in Rotterdam heeft een voorman van de groepering „Tien over rood", de heer Han Lammers, gisteren een uitspraak van het congres over het aanblyven van het kabinet- Cals gevraagd. H(j stelde voor, dat het partijbestuur tevoren zijn oordeel over de stand van zaken zou geven. Een be sluit hierover zou vandaag, op de twee de en laatste dag van het congres, worden genomen. Ir. H. Vos, voorzitter van de Eerste- Kamerfractie van de P.v.d.A., spitste later de zaak toe met zijn verklaring, dat de socialisten alleen met de K.V.P. in het kabinet moeten blijven als de motie-Schmelzer volledig zou worden teruggenomen. Hij oogstte een langdurig applaus van de honderden congresgangers, die tij dens de rustig verlopende bijeenkomst al eerder in een motie van de afdeling Utrecht hadden voorgelegd gekregen, dat de P.v.d.A. niet in een overgangs kabinet moet gaan zitten, als daarmee aan de motie-Schmelzer wordt toege geven. «Schmelzer heeft een stok gezocht om de rode hond te slaan, maar dat is de knuppel in zijn eigen hoenderhok ge worden!", riep ir. Vos uit. „De K.V.P.- fractie is in de nacht van Schmelzer onbetrouwbaar gebleken. Zij is nu de partij van de belastingverhoging ge worden door meer dekking voor de rijks uitgaven te vragen." In het partijbestuur zat men gisteren in de maag met het voorstel van de heer Lariimers. Een uitspraak van het congres tegen het aanblyven van het kabinet biedt fractieleider Nederhorst nauwelijks een andere mogelijkheid dan informateur Beel, bij wie hy vanmiddag op bezoek gaat, mee te delen, dat de P.v.d.A. het kabinet-Cals niet wil laten voortbestaan. Een aantal sprekers keerde zich tegen de K.V.P. Een woordvoerder van „Tien over rood", drs. H. van den Doel, zei: „Vondeling, der keerlen god, is door de K.V.P. vermoord." De begroting was volgens deze econoom solide. De inkomens- en vermogensverdeling bleek veel sprekers zeer hoog te zitten. De hogere inkomens moeten worden aangepakt en de lagere inkomens moe ten meer stijgen dan de hogere. Op de beheersing van de lonen ligt teveel na druk, in vergelijking tot wat er gedaan wordt ten aanzien van de vermogens- bezitters, zo werd betoogd. De erkenning van de D.D.R. (Oost- Duitsland) werd van verscheidene kan ten bepleit. Han Lammers zei, dat een bespreking van het Duitse vi-aagstuk, en daarmee verdere bevordering van een vredespolitiek voor Europa, onmogelijk is zonder erkenning van Oost-Duitsland. Zo'n erkenning houdt echter geen goed keuring van het regime in de D.D.R. in, merkte hij op. Een fel tegenstander vond hij in ir. Vos. „Ik juich een ontspanning in de betrekkingen met Oost-Europa toe, maar als dit niet bijdraagt tot vrijheid achter het ijzeren gordijn en de moge lijkheid, dat de mensen er hun eigen regering kiezen, dan laat mij die ont spanning koud!", riep hij geëmotioneerd. De talrijke moties, die werden inge diend zouden vandaag aan de orde ko men. Voor de rede, die drs. Nederhorst op het partijcongres heeft gehouden, zie men elders in deze editie. ELST Het Ingense Veer zal over enkele weken worden uitgerust met een motor. De kosten hiervan bedragen het lieve sommetje van f 35.000. „De kanalisatie van de Rijn betekent voor ons een flinke schadepost. Doordat de stroom by een lage waterstand uit de rivier zal gaan verdwijnen, Is het noodzakelijk, dat de gierponten worden uitgerust met een sterke motor. Dit gaat ons allemaal veel geld kosten. Bovendien stijgen de exploitatiekosten, het geen ons inkomen niet ten goede komt". Dit zegt de heer F. H. Spies, eigenaar van het Ingense Veer en tevens secretaris van de Nederlandse vereniging voor eigenaren en exploitanten van overzetveren in Nederland. Het aanschaffen van een motorpont is een onvoorziene investering, die hope lijk zal worden gesubsidieerd, aldus de heer Spies. „Ik heb bij de Provinciale Staten een verzoek ingediend om in aan merking te kunnen komen voor een sub sidie. Wat men van plan is, is mij nog niet bekend. Wel staat Vast, dat ik er alleen maar slechter op wordt, evenals enkele andere eigenaren van gierponten op de Rijn." Het is niet alleen de aanschaf vein de motor, die een investering vergt, maar ook de exploitatiekosten stijgen. Het brandstofverbruik van de motor, de af schrijving en het onderhoud zullen bij elkaar een belangrijk bedrag per jaar gaan vormen. Bovendien verliest het Ingense Veer vijf ton aan draagvermo gen door het gewicht van de motor. Dit houdt in, dat per overtocht vijf ton min der kan worden overgevaren. „In september heb ik de motor voor de pont al besteld. Aangezien het hier een spoedgeval betreft kan hij eind no vember of begin december al worden geleverd. De pont moet dan ongeveer een week naar de werf om verbouwd te worden. We gaan gedurende deze tijd met een pont varen, die we elders hebben ge huurd. Naar ik heb vernomen zal de stuw bij Amerongen al over enkele we ken in gebruik worden genomen, het geen betekent, dat wij ons dan moeten behelpen met een motorboot naast de pont. Al dit omslachtige gedoe levert moeilijkheden op en kost extra geld, waar we niet op hadden gerekend", al dus de heer Spies. In verband met de Rijnkanalisatie dient er veel aan de pont te worden ver anderd. Door de vermindering van de draagkracht krijgt het Ingense Veer 'n kleinere capaciteit. Om dit op te vangen zal de pont lan- DUSSELDORP De hoofdredacteur van een Joods weekblad in Duitsland heeft gezegd dat Duitsers de wereld goed zouden dienen, indien zij hun stem zouden verheffen ten gunste van de kandidaat voor het kanselierschap, Kurt Georg Kiesinger, een vroeger lid van de NSDAP. Karl Marx, hoofdredacteur van het „Joods Weekblad" zei dat in het verle den om de een of andere reden te wei nig mensen naar voren waren gekomen om Kiesinger te verdedigen. Marx zei ook dat gezien de onheilspellende winsten van de Nationaal Democra tische Partij Duitsers er goed aan zou den doen Kiesinger de hand toe te ste ken om te helpen de democratie in Duitsland te stabiliseren. Later werd bekendgemaakt dat een commissie van de CDU onder leiding van kandidaat-bondskanselier Kiesinger en een commissie van de SPD, geleid door Willy Brandt, dinsdag zullen be ginnen met het overleg ter vorming van een nieuwe regering. ger en breder moeten worden gemaakt. Op het ogenblik is dat nog onmogelijk omdat de veerstoep op de noordelijke oever hierop niet is berekend. De heer Spies zegt hierover: „Ik heb bij de Provinciale Staten van Utrecht een verzoek ingediend om de veerstoep het komend voorjaar te verbreden. Het is voor ons een noodzakelijk iets. Ge zien de uitbreiding van het wegverkeer is het een beetje onlogisch als de capa citeit van onze pont juist vermindert. Wij dienen ervoor te zorgen dat de pontveren het wegverkeer kunnen op vangen. Een pont moet namelijk geen belemmering vormen voor de mensen. De overzetveren nemen in ons waterrij ke land nog steeds een belangrijke plaats in en zijn voorlopig onmisbaar." De heer Spies is van mening dat als de overheid de pontveren niet zal gaan subsidiëren, de mogelijkheid niet is uit gesloten dat er enige veren gaan ver dwijnen. Het Ingense Veer werd in 1813 door koning Willem II veerrechten verleend. Voorheen konden alleen voetgangers worden overgezet. In 1903 heeft de grootvader van de huidige eigenaar de exploitatie van de gierpont op zich ge nomen. In eerste instantie pachtte hij het ex ploitatierecht voor een tijdsduur van 6 jaar. Na drie jaar werd de heer Spies echter in de gelegenheid gesteld om de pont met enkele uiterwaarden en de veerweg te kopen. Vanaf dat ogenblik werd het Ingense Veer eigendom van de familie Spies. Je zou het een fami liebezit kunnen noemen, want het be drijf ging over van vader op zoon. De heer F. H. Spies, kleinzoon van de eerste eigenaar met de familienaam Spies, vindt dat de pont na al die ja ren beslist nog bestaansrecht heeft. „De toeneming van het wegverkeer is ook voor ons goed merkbaar. Het is echter de taak van alle eigenaren en exploi tanten van overzetveren in Nederland te zorgen, dat we dit kunnen opvan gen", aldus de heer Spies. Hopelijk zal men hiertoe in staat zijn, want pontveren zijn nu eenmaal zo lang er nog geen bruggen voor in de plaats zijn een belangrijke schakel in het Nederlandse wegennet. j (Van onze weerkundige medewerker). Het temperatuurniveau gaat dit j weekeinde omhoog: vooral zondag verwachten we middagwaarden tus- sen 11 en 13 graden. De diepe IJs- land-depressie, die de weeromslag teweegbrengt, levert ook wat regen af, die vandaag al hier en daar zal vallen. Er worden in eerste aanleg geen grote hoeveelheden verwacht. Of een nieuwe depressie, die van de Azoren in de richting van het Engel- se Kanaal koerst, het begin volgende week ook zo goed met ons voor heeft, is nog de vraag. De wind gaat uit het zuiden tot zuidwesten waaien en geleidelijk wat toenemen. In de komende nacht is geen nachtvorst meer te verwachten. I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••«a ADVERTENTIE Onze NEL 'ERVICE een begrlpl Fluiterstraat 78 - Veenendaal Tel 08385-4395

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1