Veenendaals wTM W^- dagblad Jj^m Buiten Lo Brunt (63) overleden Drie fracties antwoorden heden dr. Beel Israëlische straftocht op Jordaans gebied Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Astronaut deed werkjes zonder vermoeidheid Anti-Amerikaanse actie in Turkije „Witte Porsche" botste op onverlichte aanhanger Ondanks moeilijkheden met Gemini Politieman verongelukt Kabinetscrisis Nederlander in Brussel dodelijk gemolesteerd Kerst-raaf Man omgekomen door gasverstikking ZON Baby ontvoerd Prins Charles 18 4^55= Voetbalwedstrijd uitgesteld Bulgarije wil top over China Een dode de drie gewonden bij ongeluk te Ede Jongen (14) moordt familie uit Beide partijen melden succes Johnson woensdag geopereerd Opklaringen Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600. Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1,50, leder woord meer 15 cent Maandag 14 november 1966 - 40e jaargang no. 105 ALDRIN WANDELT 2 UUR IN RUIMTE Op de Amsterdamse Noordermarkt is zaterdagmiddag een toren gebouwd, die uit 600.000 tijdschriften bestaat. De totale hoogte van het bouwwerk is dertig meter. Met behulp van de Amsterdamse brandweer gelukte het wonderwel het gevaarte overeind te krijgen. RUIMTEVAARTCENTRUM HOUSTON Astronaut Edwin („Buzz") Al- drin heeft gisteren een ruimtewandeling van meer dan twee uur gemaakt en aangetoond dat het mogelijk is in de ruimte te werken. Het was het eerste ruinitevaartexperinient, waarbij de astronaut bij zijn werkzaamheden buiten de capsule niet door ernstige vermoeidheid werd geplaagd, zoals andere astro nauten bij Gemini-reizen hadden ondervonden. Hij verliet het ruimteschip oin 16.34 uur boven de Stille Oceaan en keerde precies twee uur en 9 minuten later aan boord van de Gemini-12 terug. De ruimtewandeling van Aldrin bete kent een nieuw record. Hij bleef pre cies een minuut langer in de ruimte dan zijn voorganger aan boord van de Gemini-9, astronaut Eugene Cernan. Aldrin vestigde nog een ander nieuw record voor gecombineerd in de ruim te zweven en in de luikopening van de capsule staan. Hij bracht dit gecombi neerde record op 4 uur en 38 minuten. Het Gemini-12 project kon een derge lijk succes goed gebruiken. Nadat zich gistermorgen eerst moeilijkheden in de energievoorziening hadden voorgedaan, doken gistermiddag nieuwe moeilijkhe den op in de vorm van twee bestu ringsraketten die niet wilden ontbran den. Aldrin bewoog zich zonder haast rondom de „Gemini-12" en de „Age- BRUSSEL Zaterdagochtend is de 45-jarige Nederlander F. Smeet, die een restaurant in d,e Londenstraat van de Brusselse wijk Elsene heeft, door voor bijgangers in de Van Helmontstraat met gewond gelaat aangetroffen. Hij over leed kort nadat hij naar een ziekenhuis gebracht was. Men vermoedt, dat hij gewelddadig is beroofd, daar verscheidene voorwerpen, die hij normaal bij zich moest hebben ge had, verdwenen waren. ADANA (TURKIJE) Amerikanen zijn zondagavond in paniek door de straten van Adana gerend, omdat zij bang waren voor hun leven in verband met anti-Amerikaanse agitatie. Enkele Amerikaanse gezinnen hebben hun woningen verlaten en zich op de Amerikaanse basis te Incirlik, buiten Adana, in veiligheid gesteld. De anti-Amerikaanse beroering, die in het weekeinde is begonnen, ontstond na geruchten, dat acht Amerikaanse negtr-militairen van de basis Turkse vrouwen hadden gemolesteerd, die uit een bioscoop kwamen. Een reusachtige menigte schreeuwen de betogers heeft een aantal auto's vernield en troepen moesten in het ge weer komen, om het politiebureau in Adana te „ontzetten" waarvoor massa's mensen waren samengetrokken, die vrijlating eisten van gearresteerde be togers. Acht Amerikanen die een café waren binnengerend, moesten bevrijd woi-den, toen de betogers probeerden het ge bouw af te breken. Ook een Rode-Kruisgebouw, achter het stadhuis, is door een menigte aan gevallen. Deuren en ruiten werden ver nield en binnen werd alles kort en klein geslagen. De Turkse menigte koelde haar woe de ook op auto's met buitenlandse ken tekenen. Van het Amerikaanse consu laat in Adana werden de ruiten met stenen ingegooid. Zaterdag werden 20 mensen gewond en 17 gearresteerd bij een treffen tus- T/ oos het Wereld-Natuur-Fonds vorig AV jaar een tropisch onderwerp (zebra) voor zijn kerstkaart, voor 1966 viel de keus (wellicht geïnspireerd door het raven-experiment van Fauna beheer in de bossen onder Ugchelen) op vier van die zwarte galgevogels. Dat deze dieren al sinds eeuwen in een kwade reuk staan, deert het Fonds niet; ze voorspelden oorlog en pest, aasden op 's mensen ziel, maar ook was de raaf het attribuut van de H. Ida en voorts brachten de raven de profeet Elias, de kluizenaar Paulus en de H. Benedictus brood; en omdat ze vroeger in Nederland broedden, pas sen ze zeer wel op de originele kerst groet, die het W.N.F. te Amsterdam (postgiro 44466) gaarne a 45 cent enveloppe) zendt; per 10 komen de door Rien Poortvliet fraai getekende kaarten op 40 cent per exemplaar. Ge doet er een goed werk mee. 14 november '66 A. B. WIGMAN sen links-georiënteerden en nationalis ten voor het gebouw van de Ameri kaanse voorlichting in Ankara, de Turkst hoofdstad. DEN HAAG De 71-jarige heer J. Harkink is zaterdagmiddag in een wo ning aan de Westermolens in Den Haag dood aangetroffen. In de kamer stroom de gas uit een niet brandende kachel. De 67-jarige bewoner van het huis, een vriend van de heer Harkink, bjj wie de ze op bezoek was, werd bewusteloos naar een ziekenhuis gebracht. Ook een hond en een kat werden dood in de ka mer gevonden. 0 De 39-jarige heer W. Rottenwinkel wilde zondagmiddag onder de vloer van zijn woning in Waddinxveen enkele kleine werkzaamheden verrichten. Waar schijnlijk door kortsluiting in de elek trische leiding van de lamp, die hij had meegenomen, kwam hij onder stroom te staan. Hij overleed ter plaatse. na"-raket. Om 18.42 uur sloot hij het luik achter zich, nadat hij een aantal „werkjes" in de ruimte had verricht. Hij voerde in totaal zeventien hande lingen uit, waaronder het vast- en los draaien van moeren en bouten, het aanleggen van elektrische leidingen, het verifieren van verbindingen, het verbreken van kabels met een nijptang en het aanbrengen en losmaken van plakbanden van een speciale plastieken stof. Verder bevestigde hij een dertig meter lang koord aan de „Agena"-ra- ket. Hij was al die tijd met een „na velstreng" van zeveneneenhalve meter met de Gemini verbonden. Aldrin had geen „ruimtepistool" bij zich, zodat hij zich op eigen kracht moest voortbewegen langs de „trap" van beugels die aan de cabine zijn be vestigd. Tussen zijn werk door zond Aldjin een vredesboodschap naar de aarde, voor „alle mensen die naar vrede stre ven". Een stuk papier met de bood schap liet hij achter in de ruimte. De wandeling heeft bewezen dat een mens, wanneer hij zijn krachten econo misch weet te gebruiken, heel goed in een toestand van gewichtloosheid in de leegte van het wereldruim kan werken. De ruimtevaarder was, in tegenstel ling tot zijn voorganger niet bijzonder vermoeid. Hij klaagde niet over uitzon derlijke warmte als gevolg van zijn in spanning en zijn hartslag bleef binnen hetgeen onder de gegeven omstandig heden als toelaatbaar kan worden be schouwd. Ook ontstond er geen aanslag binnen zijn ruimtehelm, een verschijnsel dat het zicht van Cernan en Richard Gor don bemoeilijkte. Tijdens zijn uitstapje ging Aldrin eenmaal helemaal om de aarde. Lovell en Aldrin hebben zaterdag middag een totale zonsverduistering ge fotografeerd, toen zij met hun ruimte voertuig over Zuid-Amerika vlogen. Zij namen tien minuten foto's van de maan, toen deze geleidelijk voor de zon schoof. De totale zonsverduistering duurde slechts ongeveer zeven seconden. Het is de eerste maal, dat vanuit de ruim te foto's van een zonsverduistering zijn genomen. Men verwacht dat de opna men de geleerden ineens een nieuw beeld van een zonsverduistering zullen geven, dat niet door de dampkring van de aarde wordt verstoord. DENVER, (Colorado) Uit een kraamkliniek in Denver (Colorado) is zaterdag een baby ontvoerd. Het kind was slechts een dag oud. De vader wer bij een rubberonderneming en zegt geen vijanden te hebben. De moeder heeft een kind uit een vorig huwelijk. LONDEN De toekomstige koning van Engeland, prins Charles Philip Ar thur George, wordt vandaag 18 jaar. Dit is de belangrijkste gebeurtenis tot het moment waarop hij de Britse troon be stijgt. PiSSs® DEN HAAG Te Leiden is van nacht na een hartaanval overleden de heer Lo Brunt, secretaris-penningmees ter van de K.N.V.B. Hij was 63 jaar oud. Het afgelopen weekeinde was hij druk bezet geweest. Zaterdag was hij op de bondsvergadering te Zeist, waar de bond afscheid nam van de heer Schroder als voorzitter, en zondag woonde hij, in gezelschap van zijn vrouw, de wedstrijd Ajax-Feyenoord bij. Op weg naar huis in Wassenaar, reed de heer Brunt via Leiden om iemand af te zetten in de studentenflat aan het Piet Paaltjenspad. Aan het einde van de Diamantlaan reed hij verkeerd en kwam daarbij op een doodlopende weg in het zand terecht. Bij de pogingen om de wagen weer op de weg te krij gen, werd hij getroffen door een hart aanval, die onmiddellijk de dood ten gevolge had. Met de heer Brunt is een van de meest bekende Nederlandse sportoffi- cials heengegaan. Tot over de hele we reld was hij in de voetbalsport bekend. Zijn contacten reikten tot in Zuid-Ame- rika en in de Europese voetbalgemeen schap was hij niet alleen een van de meest bekende, maar ook een van de meest populaire persoonlijkheden. De Nederlandse voetbalsport is bij zonder veel aan Lo Brunt verschuldigd. Hij was sinds 1949 secretaris-penning meester van de Koninklijke Nederland se Voetbalbond, waarbij hij in 1948 als chef de bureau in dienst trad. Hij was de opvolger van Tony Staal. De voor morgenavond in Hattem vast gestelde voetbalwedstrijd tussen het Za- terdag-jeugdelftal en P.E.C. uit Zwolle, is in verband met het plotseling over lijden van de secretaris-penningmeester van de K.N.V.B., de heer L. Brunt, uit gesteld tot volgende week dinsdag, zelf de tyd en plaats. In de nacht van zaterdag op zondag heeft omstreeks middernacht de brug over de Nethe, in België, in de Koning Boudewijn-snelweg, tussen de plaat sen Pulle en Massenhoven, het be geven. Zeven auto's, die op dat mo ment op de brug reden, schoven het kanaal in. Twee mensen kwamen om het leven terwijl er elf gewond wer den. Op de foto een beeld van de ravage. (Voor uitvoerig verslag zie elders in dit blad). MOSKOU Bulgarije heeft vandaag opgeroepen tot het houden van een com munistische wereldconferentie over de Chinese kwestie. Het werd voorgesteld op de opening van het negende congres van de Bul gaarse communistische partij. Zaterdagavond laat zijn de eerste Amerikaanse „Globe- masters", geladen met Nederlands materieel, van de vliegbasis Ypenburg vertrokken met bestemming Pisa. De 130 ter beschikking gestelde Nederlandse militairen vol&dan in Fokker „Trnnnshins". Op de foto een beeld van het inladen van de enorme Amerikaanse vliegtuigen. Het contingent Nederlandse militairen en materieel, dat vandaag is ingezet bij de voorziening van drinkwater in Florence, is zondag aangekomen in Pistoia bij de door da auazstxamineen zwaar getxaiim stad. DEN HAAG Op de Rijksweg Den Haag - Utrecht, ter hoogte van Harme ien, is zaterdagavond de 31-jarige H. H. Assen uit Dongen, wachtmeester le klasse van de rijkspolitie, verongelukt. Zijn collega, de 27-jarige J. J. Otten uit Spijkenisse, werd gewond en is opgeno men in het R.K. ziekenhuis „Ope Dei" in Woerden. Het ongeluk gebeurde omstreeks half zeven. Beide mannen van de rijkspoli tie hadden -met een weggebruiker op de vluchtstrook gesproken over een gesig naleerde verkeersovertreding. Bij het wegrijden zette de politieauto op de vluchtstrook vaart, alvorens op de snel weg in te voegen. Tijdens het rijden op de vluchtstrook reed de wagen tegen de achterzijde van een daar zonder licht geparkeerd staande aanhanger. De be stuurder van de politiewagen was op slag dood; zijn collega werd gewond. Op de St.-Antoinedijk in Oud-Gastel is zondagavond de 21-jarige bank werker J. Willemse uit die plaats bij een verkeersongeluk om het leven ge komen. De heer Willemse, die met zijn meisje achterop de bromfiets reed, kwam te vallen en bleef bewusteloos op de weg liggen. Een naderende auto mobilist reed hem aan en de jongeman werd een tiental meters meegesleurd. Hij overleed ter plaatse. Het meisje was na de val met de bromfiets weer snel op de been. Zij liep geen lichame lijk letsel op. Sectie zal moeten uitwij zen of de jongeman, die hartpatiënt was, mogelijk ten gevolge van een hartaanval bewusteloos is geraakt. 0 In de nacht van vrijdag op zater dag is de 21-jarige hulplasser A. M. H. Biemans uit Helmond met zijn bromfiets te water geraakt en verdron ken. Hij reed in dichte mist achter een andere bromfietser. Bij de splitsing EDE Een verkeersongeluk op het kruispunt Otterloseweg - rijksweg Rens- woude - Planken Wambuis - Bospoort heeft zaterdagmiddag het leven gekost van de 21-jarige verpleegster mejuffr. H. Boerema uit Groningen. Haar vader, moeder en broertje werden zeer ernstig gewond. De familie Boerema reed in een be stelauto vanaf de Bospoort de oude rijksweg op zonder voorrang te ver lenen aan de uit de richting Arnhem komende vrachtauto met aanhangwa gen bestuurd door de heer C. uit Seve- num. Door de botsing werden de vier inzittenden van de bestelauto uit de wagen geslingerd. Mejuffrouw Boerema overleed ter plaatse. De drie andere personen werden overgebracht naar het Julianaziekenhuis in Ede. De vrachtwagenchauffeur liep geen letsel op, zijn wagen werd aan de voor zijde beschadigd. WINDSOR Noord-CarolinaEen jongen van 14 jaar is beschuldigd van moord op zijn vader, moeder en een zusje van vier jaar. Een half jaar geleden werden in een woning in Woodville, ten noord-oosten van Windsor, de lijken gevonden van de 51-jarige Willie McCoy Lee, diens vrouw en het vierjarig meisje Carolyn Ann Lee. De een jaar oude Marvin Davis Lee, die in zijn wieg lag, werd aangetroffen met een wond aan de heup. De politie in Windsor heeft thans be kendgemaakt, dat de 14-jarige jongen, Roger Barnard Lee, bekend heeft, de dood van genoemden op zijn geweten te hebben. Roger heeft gezegd, dat hij ruzie had gehad met zijn moeder over boodschappen die hij gehaald had. Zijn moeder had hem geslagen. In woede ontstoken, had hij zijn moeder en va der, die zich in aan aangrenzende ka mer bevond, doodgeschoten. Dat hij ook geschoten zou hebben op zijn zusje van vier en zijn broertje van een jaar, kan Roger zich niet meer herinneren. Lodderdijk-Peeldijk, buiten de bebouw de kom van Gemert, merkte deze laat ste, dat de heer Biemans niet meer achter hem reed. Toen hij hem ging zoeken, vond hij hem in een sloot. Ver moedelijk was B. tegen een paaltje ge reden en in het water terechtgekomen. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Vandaag spreken de fracties van K.V.P., P.v.d.A. en A.R.P hun oordeel uit over de plannen van informateur dr. Beel om de omzetbe lasting op een eerder tijdstip te verho gen dan 1 januari 1968, en over het inkorten of verschuiven van de verla ging van de loon- en inkomstenbelas ting. Hoe de houding van de P.v.d.A.-frac tie zal zijn, is na het partijcongres van vrijdag en zaterdag wel duidelijk ge worden. Het bezoek van drs. Neder- horst, de fractieleider van de P.v.d.A., zaterdagmiddag aan dr. Beel gebracht, duurde ongeveer een uur. Het stand punt van de P.v.d.A. is nog altijd ge lijk aan dat van 14 oktober, zei de toe komstige lijsttrekker, minister Den Uyl op het partijcongres. Dat betekent, dat er volgens de socialisten geen be lastingverhoging vóór 1 januari 1968 moet plaats hebben. Hieruit volgt auto matisch, dat de P.v.d.A. niet zal deel nemen aan het interimkabinet, waar voor dr. Beel de basis wil leggen. Voor de K.V.P. en A.R.P. liggen de zaken anders dan voor de P.v.d.A. De ze partijen hebben laten blijken dat de dekking van de begrotingsuitgaven voor 1967/1968 niet voldoende is en zullen dus zeker wel akkoord gaan met een verhoging van de omzetbelasting al in de loop van 1967. In politieke kringen wordt aangeno men, dat als dr. Beel vandaag het ant woord van de fracties, waaronder de negatieve beslissing van de P.v.d.A.- fractie zal hebben ontvangen, hij zeer snel zal koersen in de richting van een minderheidskabinet van K.V.P. en A.R. zodat nog voor het einde van deze week vijf weken na het uitbreken van de kabinetscrisis Nederland weer een regering zal hebben, die als voornaam ste taak zal hebben de Tweede Kamer te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven, opdat op grond van de uit slag daarvan een parlementair kabinet zal kunnen worden gevormd. JERUZALEM Israël heeft giste ren bekendgemaakt, dat legeronderde len, met steun van tanks, artillerie en vliegtuigen, een inval hebben gedaan in Jordanië en na een gevecht met Jordaanse troepen een grensdorp heb ben „ingenomen" en twee andere heb ben aangevallen. De actie, bedoeld als vergelding te gen de vele terrcristenacties uit Jorda nië, waarbij zaterdag drie. Israëlische militairen werden gedood, was her ernstigste incident in het Midden-Oos ten sinds de Israëlische invasie in de Sinai-woestijn in 1956. Zowel Israël als Jordanië hebben verklaard dat bij de gevechtsacties de eigen militairen lichte verliezen heb ben geleden en zware verliezen aan de vijand hebben toegebracht. Volgens Jordanië werden twee Isra ëlitische Mirage- jachtvliegtuigen op Jordaans grondgebied neergehaald en stortte een derde Mirage in Israël neer. Volgens Israëlische lezing, werd een Hawker Hunter jachtvliegtuig van de Jordaanse luchtmacht neergeschoten. De actie begon om 5 uur zondagmor gen en naar Jordaanse lezing bestond de Israëlische strijdmacht uit een in fanteriebrigade in pantservoertuigen (een normale Israëlische brigade is 4.000 man sterk), een bataljon tanks en twee artilleriebataljons. Israëlische functionarissen verklaar den dat de invallers eerst bij de grens post Rujen Madefa de vijandelijke te genstand tot zwijgen brachten en zich vervolgens in twee kolonnes splitste. De ene kolonne nam het dorp Samoa in, evacueerde de 3.000 inwoners en blies 40 huizen op, de tweede vernielde doe len in de dorpen Khirbet Martez voor Arabische infiltraties in Israël. Beide kolonnes, die strikte orders hadden de burgergevolking ongemoeid te laten, keerden om 08.45 uur terug FREDERICKSBURG, (Texas) Pre sident Johnson heeft verklaard, dat hij woensdagmorgen een operatie zal on dergaan voor herstel van een inge wandshernia en verwijdering van een gezwel in de keel. De operatie zal worden uitgevoerd in het marinehospitaal Bethesda in Ma ryland bij Washington. Johnson, die sprak op een perscon ferentie, verklaarde dat hij dinsdagmid dag naar het ziekenhuis zou gaan. De president zei voorts dat hij van plan is in het voorjaar naar Europa te gaan welke landen hij dan zal bezoe ken kon hij niet zeggen en dat hij het voornemen heeft, in begin 1967 de topconferentie van het Westelijk half rond bij te wonen, welke vermoedelijk in Peru zal worden gehouden. In een commentaar op de verkiezings uitslagen van vorige week zei Johnson, dat hij een „rechtvaardige en welwil lende overweging" van het nieuwe Con gres verwacht voor zijn program voor de „Great Society". Hij herinnerde eraan, dat een aantal der republikeinen dat in het huis van afgevaardigden is gekozen, gematigd is en dat hij bij uitvoering van zijn „Great Sociëty" program ook in het 88ste en 89ste congres steun heeft ge had van „progressieve republikeinen". op Israëlisch grondgebied, aldus de woordvoerders. Tegen de eigen verliezen één dode, 10 gewonden, stonden volgens de woordvoerders „zware verliezen" toe gebracht aan eenheden van het Ara bisch Legioen in Samoat, vernietiging van 15 vrachtauto's, die versterkingen naar het strijdtoneel brachten en de gevangenneming van drie Jordaniërs, onder wie een majoor van het leger, die later aan zijn verwondingen be zweek. Radio-Amman beweerde echter dat de Israëli's met „zware verliezen" werden teruggedreven en dat meer dan 50 Israëli's waren gesneuveld, drie Is raëlische tanks op Jordaans gebied waren beschadigd en 10 tanks en 12 mi litaire voertuigen op Israëlisch gebied, nabij de bestandslijn, waren bescha digd. Volgens Jordaanse lezing waren zes Jordaanse militairen gesneuveld en 11 militairen gewond, onder wie een brigadecommandant. Ook zou een aantal burgers bij luchtaanvallen ver wondingen hebben opgelopen. Het ver lies van een vliegtuig gaf Jordanië toe. Vooral in het Midden-Oosten is direct fel gereageerd op de Israëlische actie, maar ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten we ten dat het het gebruik van geweld op vreemd grondgebied betreurt. Tussen Jordanië en Israël is door de V.N.- bestandscommissie in het Mid den-Oosten een staat-het-vuren bereikt, zo heeft een woordvoerder van de Ver enigde Naties in New York meege deeld. 4 Gedurende het weekeinde stond het 1 weer in West-Europa onder invloed i 4 van een hogedrukgebied, dat zich over Duitsland en Polen naar Rus- t 4 land verplaatste. Langs de flank er- e 4 van stroomde voortdurend tamelijk koude lucht van Frankrijk over Bel- 4 gië naar ons land. Het opdringen van J zachtere lucht over de Britse eilan- 4 den in onze richting gaf op verschil- tot wat 1 lende plaatsen aanleiding 4 regen of motregen. Inmiddels heeft de algemene lucht- mIaU w/v (vn<imwt(YH Hof 4 de invloed van oceaandepressies zich 4 drukverdeling zich zo gewijzigd, dat 4 de invloed van oceaandepressies zich nu verder over West-Europa zal kun- 4 nen uitbreiden. Een front, behorend J bij een depressie, die zondag IJsland 4 passeerde, was vanmorgen tot over 4 Oost-Engeland en de Noordzee ge- vorderd. Dit front zal morgen in 4 Duitsland zijn aangekomen. Na de frontpassage ruimt de wind naar het 4 westen en zullen opklaringen voor- komen, maar mogelijk ook enkele 4 buien van zee het land binnendrijven. 4 Morgen overdag zal dit aanleiding ATXVl g Vi* V/ T V4«V V*V*»..V 4 geven tot wat zachter weer. Er zijn 4 echter aanwijzingen, dat een niéuwe depressie bij de zuidpunt van Groen- echter aanwijzingen, dat een niéuwe land flink in diepte zal gaan toe- nemen en zich tamelijk snel naar het 4 oosten zal verplaatsen. De invloed er- van zal zich morgen al over de Brit- 4 se eilanden in oostelijke richting gaan uitbreiden, maar waarschijnlijk 4 zal een erbij behorend regengebied 1 ons land niet voor de avond bereiken, 4 aldus verwacht het K.N.M.I. I

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1