Veenendaals dagblad Brandt ziet geen basis om met de C.D.U. te praten Dode en vier gewonden bij kettingbotsing Bulten IC\ F en ARP achter plannen van dr. Beel bij informateur Speeltuinvereniging Buurtlaan i.o. Nieuwe moeilijkheden voor Gemini voor etajjebouw op dertig cent Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Socialisten en liberalen in regering? Geschil met de geallieerden over de stem van West-Berlijn Lovell 2 maal in de ruimte Veel wind Vogels en vissen Dagblad „DE VALLEI1* V.S.-bisschoppen tegen Johnson Komplot ontdekl in Djakarta STRAUSS Noodbruggen in de Boudewijnweg Boe irn* neergestort in Oost-Duitsland Nieuwe relletjes in Calcutta IN STILTE Hilversum viel uit II Nog peen dominee in Hervormd Eist Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VAL Voortzetting van het nieuwsblad ..De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.. Wegener's Couranten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces ..Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden f 1.5C. ieder woord meer 15 cent Dinsdag 15 november 1966 - 40e jaargang no. 106 Op de jaarlijkse ganzenmarkt in Coevorden, die in naar oude httsixr' is hersteld, werd maandag de 14-jarige Margriet Ambergen gekozen als Miss Ganzen hoedster 1966. Het was voor de vijfde maal, dat deze markt, die nu een folkloristisch karakter draagt, werd gehouden. GORREDIJK. Een dode, drie zwaargewonden en een lichtgewonde waren het gevolg van een kettingbot sing, die zich gisteravond omstreeks half zeven op de weg tussen Gorredijk en Heerenveen heeft voorgedaan. De toestand van twee der gewonden is heel ernstig. De botsing ontstond tijdens een inhaalmanoeuvre, waarbij twee auto's tegen elkaar botsten. Even later vlogen nog twee auto's tegen de eerst genoemde wagens op. Omgekomen is de heer F. Otto uit ~VTeelal zult ge de onderwerpen in mijn rubriekje van heden eerder binnens- dan buitenshuis moeten zoeken, maar niet iedereen kan zich bij de schepselen van de vrije natuur verpozen en zoekt het terecht bij volière en aquarium. Over de be woners daarvan bestaan allengs com plete bibliotheken, maar toch blijft uitgever Thieme er onverdroten mee bezig. Een zeer uitvoerig werk, „Tro penwee/de in de volière" door Th. Vriends, betitelt hij zelfs als encyclo pedie en als ik de beschrijving van honderden vogels uit de tropische en subtropische wereld doorblader, kan ik daarmee met enige restrictie in stemmen. Dit is waarlijk een hand boek met 237 pagina's kleine-letter druk, tientallen foto's en vaak wat kinderlijke tekeningen. De groeiende kooivogelsport vindt in deze uitgave een onuitputtelijke bron van informa tie en de meeste kopers zullen het uit een oud boek van Kerst Zwart op de band verzeilde winterkoninkje wel over 't hoofd zien. Wie aan dit werk nog tekort mocht komen, schaffe zich het veel minder omvangrijke v. d. Mark: „Dwergpapegaaien en Lori's" aan, kleurrijke en interessante figuren. Voor de vele vrienden van koud bloedig gedierte verschenen: v. Nes „Wat houd ik in mijn tropisch aqua rium?" en W. Jonker „Voedsel voor aquarium- en terrariumdieren", beide op de praktijk gericht en blijkbaar goed ontvangen, want het eerste be leeft reeds de 6e druk. Tenslotte een grappig, klein weggeefboekje van Makatsch voor de heel jeugdige lief hebbers. Er verschenen er reeds vier en het nieuwe met 91 gekleurde af beeldingen (f 3,90), zal wel weer sti muleren, al staan er enkele niet- Nederlandse soorten in, zoals de Noordsche nachtegaal en de gestreep te grasmus. 15 november '66 A. B. WIGMAN Groningen. Zijn echtgenote en 18-jarige dochter werden zeer ernstig gewond. Vrij ernstig gewond werd de heer Pruiksma uit Hillegom en lichtgewond de heer A. Buis uit Nieuwkoop. 9 Maandagochtend is de 64-jarige koopman J. Nederhoff uit Boskoop op de Hogeveenseweg, even buiten de bebouwde kom van Hazerswoude, met zijn auto tegen een stilstaande, ver lichte vrachtauto gebotst en om het le ven gekomen. 0 Maandagmiddag werd de 21-jarige wielrijdster M. I. C. Martens uit Eindhoven op een kruispunt in het stadscentrum aangereden door een vrachtauto, bestuurd door G. D. uit Enschede. Het meisje overleed kort daarna, tijdens het vervoer naar het Binnenziekenhuis. In een ziekenhuis in Tilburg is maandag overleden de 79-jarige heer C. van Diesen uit deze gemeente, die zondagmiddag bij een poging de Ringbaan Zuid, bij de kruising met de Rielseweg, over te steken, door een auto geschept. De man bleef weifelend op de rijbaan staan, maar ging plotseling verder toen de auto reeds vlak bij hem was. 0 De 21-jarige bijrijder F. van Har- lingen uit Amsterdam is overleden aan de verwondingen, die hij opliep bij een verkeersongeluk, vrijdagmorgen bij Maarssen, op de rijksweg Utrecht-Am sterdam. Zoals bekend, reed een Nederlandse vrachtwagen met oplegger tegen een voor hem rijdende Duitse truck met op legger. De chauffeur van eerstgenoem de vrachtauto werd zwaar gewond naar het Academisch Ziekenhuis overge bracht. De bijrijder werd door de klap uit de cabine geslingerd. Ook hij werd naar het ziekenhuis vervoerd. ADVERTENTIE Denk bij uw betalingen aan te Veenendaal om vermelding van het nieuwe gironummer 1321600 WASHINGTON Rooms-katholieke leiders in de Ver. Staten hebben presi dent Johnson verweten, druk op de ar men uit te oefenen om geboortebeper king toe te passen. In een gezamenlijke verklaring zeggen de Amerikaanse kardinalen en bisschop pen: „Wij keuren dit te ver gaan door de regering af en komen op voor de onschendbaarheid van het recht om zelf beslissingen te nemen in zaken die lig gen in een zuiver persoonlijke sfeer". NEURENBERG Voorzitter Willy Brandt van de Duitse sociaal-democra tische partij, heeft maandag in Neurenberg tegen journalisten gezegd, dat hij op het ogenblik geen basis ziet voor een coalitie van socialisten en christen democraten. Zondag had Brandt in een vraaggesprek met de „Welt am Sonntag" verklaard, dat de socialisten en Vrije Democraten een „indrukwekkend kabinet" zouden gaan vormen. Duitse politieke leiders hebben zich maandag ontstemd getoond over een verklaring van de zijde van de Ameri kaanse ambassade, volgens welke Westberlijnse afgevaardigden naar de Bondsdag niet gemachtigd zijn te stem men in de crisis rond de Bondskanse lier. Burgemeester Brandt van West-Ber lijn, de leider van de sociaal-democra tische oppositie, zei dat de geallieerden (de Verenigde Staten. Brittannië en Frankrijk) zich niet moeten mengen in de huidige moeilijkheden bij het zoe ken naar een nieuwe kanselier en een meerderheidsregering. Later beschuldigde dr. Erich Mende, leider van de Vrije Democraten, de Amerikaanse ambassade in Bonn van een optreden „dat naar kolonialisme ruikt". De Britse en de Franse ambassade hadden zich achter de Amerikaanse verklaring geschaard, volgens welke de 22 Westberlijnse afgevaardigden in de Bondsdag geen stemrecht in politie ke kwesties hebben. (Zij hebben wel stemrecht in procedure-kwesties). De drie Westelijke geallieerden dra gen nog steeds enigermate verant woordelijkheid voor politieke activiteit in West-Berlijn. Van de 22 Westberlijnse afgevaardig den, behoren er 15 tot de Sociaal-De mocraten, zes tot de Christen-Democra ten en er is één Vrije Democraat. Een eventuele coalitie tussen de So ciaal-Democraten en Vrije Democraten zou over een Bondsdagmeerderheid van 16 stemmen beschikken in het ge val de Westberlijnse afgevaardigden stemrecht zouden hebben. In een vraaggesprek met een ver slaggever van de Washington Post heeft de burgemeester van West-Berlijn, Willy Brandt, verklaard dat indien in West-Duitsland een regeringscoalitie met de Sociaal-Democraten tot stand komt, hij zou streven naar betere be trekkingen met de communistische lan den. Brandt noemde dit „meer veilig heid door de vermindering van span ningen". De Berlijnse burgemeester somde de volgende voorstellen op: Volledige diplomatieke betrekkingen met de landen waar het communisme de scepter zwaait. Toenemende contacten en handel met Oost-Duitsland. Een „Marshall-plan" voor Oost- Europa. Steun aan een verdrag tegen de ver spreiding van kernwapens. Een wederzijdse vermindering van troepen in Oost- en West-Europa. Pogingen een overeenkomst te slui ten met de Westduitse politieke partij en en de westelijke bondgenoten inza ke een ontwerp voor een vredesver drag. De aanvaarding van Engeland als lid van de E.E.G. Brandt had onder meer tegen de DJAKARTA Het Indonesische blad van het leger, Ampera, meldt, dat de Indonesische autoriteiten een komplot hebben ontdekt om leger-generaals te ontvoeren teneinde de terechtstelling van de ter dood veroordeelde Indone sische oud-minister van Buitenlandse Zaken Subandrio te verhinderen. De te ontvoeren generaals zouden ken nelijk tot gijzelaars moeten dienen. Het partijloze Indonesische blad Trl- sakti, heeft vandaag gewaggemaakt van een plan van de Soekarno-gezinde Indo nesische nationalistische partij, op te roepen tot massamoord op religieuze leiders, ingeval president Soekarno af gezet wordt. correspondent van de Washington Post gezegd dat naar zijn mening, Duits land een belangrijke rol kan spelen in Europa en de wereld. „Niet als een militaire macht als in het verleden, maar door de kracht van zijn construc tieve en intellectuele prestaties". Over het verdeelde Duitsland zei Brandt, „dat het veel waard zou zijn wanneer de Bondsrepubliek vriend en vijand ervan kon overtuigen, dat de vrees voor een herenigd Duitsland niet gerechtvaardigd is". De rechtbank in Bayreuth heeft de stopzetting gelast van de in de vorm van advertenties door de socialisten ge uite beschuldigingen aan het adres van de voormalige minister van Defensie, Franz Josef Strauss en zijn Christelijk- Sociale Unie. Volgens de advertenties, moet het Duitse volk nu de rekening betalen voor het beleid van de C.S.U. „van leugens, bedrog, zwendel en grenze loze beloften". De rechtbank verbood de Bayreuthse socialistenleiders, op straffe van geld boetes en opsluiting van 6 maanden hun beschuldigingen verder te uiten. BRUSSEL De Belgische minister van Defensie, Poswick, heeft maandag instructies gegeven, om genietroepen van het leger zo spoedig mogelijk twee noodbruggen te laten slaan op de plaats waar zaterdagnacht een 112 meter lan ge brug over het Nethekanaal in de snelweg Antwerpen-Luik is ingestort. De Belgische minister van Openbare Werken, De Saeger, heeft maandag op een persconferentie in Brussel ver klaard, dat zijn ministerie naast het ge wone gerechtelijke onderzoek ook een onderzoek voor eigen rekening door des kundigen zal laten instellen. Hij heeft daarvoor reeds vier Belgische hoogle raren met grote faam op bouwkundige gebied aangezocht. DEN HAAG Zowel de K.V.P.- fractie uit de Tweede Kamer als de A.R.-fractie heeft zich geschaard achter de plannen van informateur Beel. Dit is maandag duidelijk gewer den, nadat beide fracties waren bijeen geweest. De K.V.P.-fractie vergaderde in het gebouw van de Tweede Kamer el WEST-BERLIJN Volgens de West berlijnse politie verluidt, dat een Ame rikaans toestel van het type Boeing-727 dat vracht vervoerde, in Oost-Duitsland is neergestort. Dit zou vannacht om half drie Nederlandse tijd zijn gebeurd, in het gebied van Nauen, dicht bij Ber lijn. Een woordvoerder van de Pan Ame rican Airways in West-Berlijn heeft ver klaard, dat een Boeing-727 met post. die van Frankfort op weg was naar West-Berlijn, het radio-contact met de verkeerstoren verloor, toen het toestel het vliegveld Tegel in West-Berlijn na derde om te landen. In Oost-Berlijn heeft een woordvoerder van het Oostduitse ministerie van Bui tenlandse Zaken gezegd, dat een vlieg tuig is neergestort. Hij gaf echter geen verdere bijzonderheden. CALCUTTA Bij botsingen tussen de politie en twee godsdienstige groepe ringen in Calcutta zijn twee personen gedood en 18 gewond. De ongeregeldhe den waren in het weekeinde begonnen toen de twee groeperingen slaags raak ten. De politie slaagde erin de menigte te verspreiden, maar toen maandag op nieuw ongeregeldheden ontstonden, maakte de politie gebruik van wapens. in Den Haag en in l'trecht kwam de A.R.-fractie bijeen. Drs. W. K. N. Schmelzer, voorzitter van de K.V.P.-fractie, verklaarde na af loop van de bijeenkomst, dat de op verbetering van de dekking voor 1967 gerichte voorstellen van informateur Beel reëel zijn. „Bij onze fractie is vol uit de bereidheid aanwezig om reële of fers te verdedigen ter verbetering van de financieel-economische en daarmee van de sociale ontwikkeling van ons land", aldus de heer Schmelzer. Hij wees er op, dat de jongste gege- Israëlische strijdkrachten hebben een vergeldingsactie uitgevoerd tegen het Jordaanse dorp Samoat, vanwaar, vol gens de Israëlische overheid, herhaal delijk sabotagedaden tegen Israël zijn gepleegd. Op de foto Israëlische militairen in een pantserwagen na de vergeldingsactie. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Kabinetsformateur vens over de economische ontwikkeling i vanochtend ^om half^ett da zijns insziens de juistheid duidelijk on- - van het fractie-standpunt, in de door hem ingediende derstrepen neergelegd motie. Van A.R.-zijde is meegedeeld, dat het standpunt van de A.R.-fractie nau we verwantschap vertoont met de op vattingen, zoals die door de heer Schmel zer naar voren zijn gebracht. De voorstellen van informateur Beel zouden enerzijdH betrekking hebben op een uitstel vari de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting tot 1 april van het volgende jaar en anderzijds op vervroegde invoering van de omzetbe lasting-verhoging met 10 procent per 1 oktober 1967. Informateur dr. Beel is nu met zijn poging om Nederland aan een interim regering te helpen in een nieuwe fase gekomen. De eerste fase is afgesloten met het „neen" van drs. Nederhorst, de socialistische fractievoorzitter. Of dr Beel hoop heeft op succes of hoe hij nu aan zijn opdracht verder werkt en in welk tempo, blijft geheel in het duister. Totale stilzwijgendheid schijnt de informateur nu tot hoogste deugd te hebben verheven. fractieleiders van K.V.P. en A.R.P., de heren Schmelzer en Roolvink, gezamen lijk ontvangen. Het is niet te verwach ten, dat hij nog andere personen zal ontvangen, alvorens aan de Koningin rapport uit te brengen, zo werd uit de omgeving van de informateur verno men. In Haagse kringen werd aangenomen dat dr. Beel nu het ontwerpregerings- programma met de leiders van de fracties, waarop het overbruggingskabi net zou moeten steunen, wilde door nemen en ook de bezetting van de mi nistersposten zou bespreken. Dr. Beel zal vermoedelijk zelf niet het premierschap op zich nemen. Prof. Zijlstra hoort men nog veelvuldig als toekomstig minister-president noemen, waarbij dan prof. De Quay als vice- premier wordt genoemd. Dit is dezelfde combinatie, die drs. Schmelzer bij zijn formatiepoging als kop van het over bruggingskabinet wenste. Minister Bogaers schijnt er nog steeds niets voor te voelen aan te blijven. Als zijn mogelijke opvolger noemt men de K.V.P.'er mr. Andriessen. Prof Steenkamp zou nog voor Economisch» Zaken beschikbaar zijn, terwijl dr. Veldkamp op Sociale Zaken zou blijver Het is niet bekend of Miss Jordanië nog niet vertrouwd is met het moder ne vervoer. Vera Khamis, die in Lon den vertoeft in verband met de komende „Miss-wereld" verkiezing, maakte in de Engelse hoofdstad in ieder geval nog gebruik van het al oude „schip der woestijn". (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Vanmorgen is de ra diozender Hilversum II gedurende 22 minuten (van 7.53 tot 8.15 uur) uit de lucht geweest. Naar wij van de N.R.U. vernemen, was er een defect opgetre den in een modulatieversterker. Hilversum H is, zo wordt meege deeld, ook zondagmiddag jl. nog door storing geplaagd geweest. Toen viel de zender midden in het wedstrijdverslag Ajax-Feyenoord uit. De storingen deden zich slechts voor op de middengolf, niet op het F.M.-ka- naal. Dat de luisteraars er iets van merken, komt aldus de N.R.U. door het feit, dat er geen reservezender meer is, waarop vroeger steeds onmid dellijk werd overgeschakeld. Deze re servezender (240 meter) is nu in ge bruik als zender voor Hilversum III. De 66-jarige landbouwer F. Hoeve uit IJsselmuiden is maandag in zijn huis van de trap gevallen. Met een schedel- basisfractuur moest hij naar het zie kenhuis in Zwolle worden overgebracht_ waar hij enige tijd later is overleden. VEENENDAAL In de omgeving van de Buurtlaan is weer een speel tuinvereniging in oprichting. Een voor lopig bestuur stelt zich ten doel het oude GVVV-veld in een speeltuin voor de kleinen en een voetbalveld voor de oudere jeugd te herscheppen. Om dit doel te verwezenlijken start deze week een ledenwerfactie waar voor huis-aan-huis folders bezorgd zui len worden. Volgende week zullen de bestuursleden het antwoord ophalen. KAAP KENNEDY De bemanning van de Gemini-12 heeft vannacht op nieuw met moeilijkheden te kampen ge had. Tegen 04.00 uur ontdekte men op het vluchtcontrolestation van de NASA een plotselinge verandering van druk in een van de brandstofcellen die de ca bine van elektrische energie voorzien. Lovell en Aldrin die 1 '/2 uur tevoren waren gaan slapen, werden gewekt en moesten een van de elementen ontkop pelen. Het was de tweede maal dat zich dergelijke moeilijkheden voordeden. In de nacht van zaterdag op zondag moest ook een element uit een brandstofcel worden ontkoppeld. Er bevinden zich twee brandstofcellen met elk drie ele menten in de cabine. Naar de NASA meedeelde, bestond er geen enkel ge vaar voor de ruimtevaarders. Hoewel zij haar niet zelf konden waarnemen, hebben de astronauten Ja mes Lovell en Edwin Aldrin gisteren getracht boven de Sahara een wolk te fotograferen die door mensenhanden is gemaakt. Het doel hiervan was de Franse geleerden te helpen bij hun studie van de winden in de bovenste luchtlaag. Toen de Gemini-12 zich boven Alge rije bevond, meldde de bemanning de natriumwolk, die met behulp van een Franse peilraket is gecreëerd, niet te kunnen zien. Toch hebben Lovell en Aldrin op goed geluk wat plaatjes ge schoten. Lovell en Aldrin hebben de wolk niet gezien. De geelwitte kleur hiervan komt namelijk overeen met die van de Sahara. Zij zijn dan ook met fotografe ren begonnen op een bevel van func tionarissen op Kaap Kennedy. Toen Lovell en Aldrin daarop weer boven de Sahara kwamen, namen zij voor de tweede keer foto's van een na triumwolk, uitgestoten dooi- een tweede Centaurraket, gelanceerd van de Fran se basis te Hammaguir in Algerije. Ook nu konden de kosmonauten de wolk niet zien. Of de foto's gelukt zijn, zal later blijken. Aldrin opende maandagmiddag voor de derde maal het luik van de Gemi ni, ditmaal om sterren te fotograferen waarvoor de astronomen bijzondere be langstelling hebben. Alleen zijn boven lichaam stak buiten het ruimtevoertuig. Hij maakte tevens van de gelegenheid gebruik om wat afval naar buiten te gooien. Na een halve omwenteling rond de aarde, sloot hij het luik weer. De Gemini had toen bijna zijn 47-ste ron de voltooid. Als alles goed gaat zijn de ruimte vaarders James Lovell en Edwin Al drin vanavond terug op de aarde. Om 20.16 uur moet de „Gemini-12" neerda len op de golven van de Atlantische Oceaan, ten zuiden van de Bermuda's. De cabine zal dan in 94 uur en 30 mi nuten 59 omwentelingen hebben vol tooid. VEENENDAAL De thans in aan bouw zijnde woningen in het complex „De Engelenburg" zullen voor de ver wijdering van het huisvuil worden voorzien van containers. Hoewel de bewoners van deze woningen geen ge bruik meer zullen maken van de ge meentelijke vuilnisemmers zullen zij toch een recht moeten betalen voor de verwijdering van het huisvuil via de containers. Aangezien de verordening vuilnisem merretributie 1965 hierdoor niet zon dermeer van toepassing kan worden verklaard stelt het gemeentebestuur voor deze verordening te wijzigen. Voorgesteld wordt het recht om het huisvuil via de container af te voeren, te stellen op een bedrag van dertig cent per week dat tegelijk met de huur in rekening zal worden gebracht. Het bedrag van dertig cent komt overeen met het recht voor het gebruik van een vuilnisemmer. ELST Ds. J. L. de Bie uit Alblas- serdam heeft bedankt voor het beroep dat de Ned. Herv. Kerk van Eist op hem had uitgebracht. De kosten voor het lidmaatschap zul len f 10,- per jaar bedragen, ongeacht het aantal kinderen, terwijl men van af f 2,50 donateur van de nieuwe ver eniging kan worden. De vereniging omvat de volgende straten: Buurtlaan West en Oost, tot de Polderweg, Prins Bernhardlaan. Stationsweg, Nieuweweg van rijksweg 12 tot Emmalaan, M.J.v.Nassaulaan, Mulderslaan, Prinsesselaan en Konin- ginnelaan. Het oude materiaal van de speeltuin aan de Jan van Nassaulaan zal zoveel mogelijk voor deze tuin worden ge bruikt, overigens aangevuld met nieuw. Om de speeltuin op het GVVV-veld te kunnen bereiken zal er een verbin dingsweggetje aangelegd worden tus sen de Buurtlaan en de Jar van Nas saulaan. Het voorlopig bestuur bestaat uit de heren: G. H. van Baren, voorzitter; De Boer, secretaris; A. de Zeeuw, penningmeester en G. van de Weerd, Voorthuizen, C. Bos, D. van Dijk en B. van Leeuwen, leden. Men heeft reeds besprekingen met het college van burgemeester en wet houders gevoerd over het verkrijgen van een subsidie uit de gemeentekas. Op koninginnedag 30 april hoopt het bestuur de speeltuin feestelijk te kunnen openen. Een diepe stormdepressie, die van morgen ten zuiden van IJsland was gelegen, zal de komende 24 uur ook in ons land harde wind tot storm veroorzaken. Op de nadering van een regenzone, neemt de wind eerst toe uit zuidwestelijke richting. In de loop van morgen draait de wind naar west tot noordwest en na een tij delijke afneming, wakkert de wind opnieuw tot stormachtig of storm aan. In de lucht, die met de noordwes telijke wind wordt aangevoerd, ko men buien voor, afgewisseld door en kele opklaringen. De temperaturen zullen morgen overdag over het al gemeen iets lager zijn dan v; ao verwacht het K.N.M.I.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1