Veenendaals dagblad Kansen voor Brandt zeer gestegen Kiesinger geweigerd om nazi-verleden Baby omgekomen bij autobotsing Buiten Amerikaan in Praag uit Sovjet-toestel gehaald Beroep op prof. dr. J. Zijlstra Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Johnson in hospitaal Minister Veldkamp gaat in conflict artsen-fondsen knoop doorhakken GEMINI-12- VL UCHT BRAK VELE RECORDS Rhenen op tv-scherm V-RAAD HEDEN BIJEEN Dr. Beel nu in laatste fase Liberalen voelen veel voor coalitie Dagblad „DE VALLEI" van Aanhouding wegens verduistering Spits van toren op kerkdak gewaaid Verkiezingen in Brazilië; 6 doden Washington verontrust D Aankl ach t tegen directeur van Vasco-Mij. V.Sthans voor Apollo-plan P.T.T.-staking in Griekenland Feestverlichting wordt beperkt Aan wakkerende wind en kouder Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad ,,De Vallei", opge richt in 1926 Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden i 1.50. ieder woord meer 15 cent Woensdag 16 november 1966 - 40e jaargang no. 107 Het onder Cypriotische vlag varende schip „Virgin Mary" is te Umuiden, op verzoek van de dertigjarige kapi tein Emmanuel Nomikos (foto), aan de ketting gelegd, omdat de beman ning een vordering van 35.000 gulden op de reder heeft. De Grieken en Joegoslaven krijgen ondersteuning van de Papierfabriek Van Gelder Zonen, waar het schip een lading hout heeft gelost. Denk bij uw betalingen aan te Veenendaal om vermelding van het nieuwe gironummer 13216G0 BONN De kans dat Duitsland een regering onder burgemeester Willy Brandt van West-Berlijn zal krijgen, is toegenomen, door de weigering van de sociaal-democratische partij, een coalitie met de christen-democraten te vormen althans onder leiding van de voormalige nazi Kurt-Georg Kiesinger. Volgens een gezaghebbende sociaal-democratische zegsman moeten de chris ten-democraten een vervanger voor Kiesinger als kandidaat-kanselier vinden, willen zij de kans op een coalitie met de SPD behouden. Andere zegslieden menen, dat dit ultimatum onaanvaardbaar is voor de CDG-CSIJ, die Kiesinger met grote meerderheid tot opvolger van de huidige Bondskanselier Ludwig Erhard hebben gekozen. De sociaal-democraten hebben besprekingen gevoerd met de liberale vrije democratische partij (FDP) over de vorming van een coalitie met Brandt als Bondskanselier. Plaatsvervangend partijvoorzitter Herbert Wehner ontkende dat bij de besprekingen tussen de SPD en CDU/ CSU gesproken was over bepaalde per sonen, die wel voor de socialisten aan vaardbaar zijn als kanselier, maar vol gens de vooraanstaande zegsman zou de naam genoemd zijn van de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Paul Lücke. Hij gaf geen reden op voor de afkeer van de SPD van Kiesinger als kanse lier, maar Kiesinger heeft sinds zijn be noeming tot kandidaat-kanselier, felle kritiek over zijn nazi-verleden moeten aanhoren. Het was de eerste maal sinds de vor ming van een grondwettelijke Duitse re gering in 1949, dat socialisten en chris ten-democraten een officieel gesprek over de mogelijkheid tot coalitievorming hadden. Voor de CDU/CSU staat ook nog de mogelijk open de oude coalitie met de FDP te herstellen, maar volgens zegs lieden van deze laatste partij voelen de leden steeds meer voor een samengaan met de sociaal-democraten. Op de tweede en laatste dag van het FDP-partijcongres in Neurenberg heeft partijvoorzitter Erich Mende het offici ële liberale program bekendgemaakt, dat in vele opzichten sprekende over eenkomst vertoont met dat van de SDP. TIETJERKSTERADEEL Dinsdag morgen is op Rijksweg 43A een aan rijding gebeurd, waarbij een meisje van zeven maanden om het leven kwam. 'n Vrachtwagen, rijdend in de richting Quatrebras-Bergum, reed langs een weg- opbreking, toen uit tegenovergestelde richting een personenauto naderde. De bestuurder daarvan, de Sl-jarige J. Veenstra, bemerkte de waarschuwings horden voor de wegopbreking te laat. Hij remde nog krachtig, kwam echter in een slip terécht en botste frontaal tegen de vrachtwagen. De zeven maan den oude baby, die bij mevrouw Veen stra op schoot zat, was op slag dood. De heer en mevrouw Veenstra werden, evenals de twee andere kinderen, die in de auto zaten, ernstig gewond. 0 De 37-jarige heer W. Hop uit Putten is in het Boerhaave-ziekenhuis te V7oor zaken van vogelbeschermende aard bedienden wij ons jaar en dag geleden van v. Berlepsch „Der gesammte Vogelschutz" en van een weinig blz. omvangende brochure van de Planteziektenkundige Dienst. Bei de zijn allang ontoereikend en overi gens antiquarisch. De grote uitgave van de houtvester O. Henze „Vogel schutz gegen Insektenschaden" is mooi, wetenschappelijk, maar wat eenzijdig, velen te groot en eveneens allang uitverkocht. Het nieuwe, be knopte werkje van deze auteur, dat alle vogelbescherm ingsvraagstukken belicht, is modern van snit en up-to- date. Ondanks de weinig animerende, wat ouderwets aandoende titel „Ge vederde vrienden in tuin en bos" zal uitgever W. J. Thieme te Zutphen er veel plezier van beleven, want het zit vol nieuwe ideeën en attenties, is qua illustraties (63 kleurenplaten en 42 tekeningen) aantrekkelijk en werd duidelijk met kennershand geschreven. De schrijver heeft trouwens dertig jaar praktische vogelhoede gepleegd en beschrijft uit eigen ervaring over nestkassen, -nissen, -holten en badjes, het voeren van vogels, aanleg van animerende bosjes, vijanden der be woners van tuin en bos, nut en scha, terwijl het boek besluit met vele richt lijnen voor doe-het-zelvers inzake het timmeren van vogelkasten en voer- huisjes, het maken van drinkbakken, ja zelfs het zaaien van planten voor geliefd zaad. Ik zou zeggen, dat dit een werkje is, waar de goede natuur vrienden lang behoefte aan hebben gehad; ze leren er de vogels van nabij door kennen. 16 november '66 A. B. WIGMAN Harderwijk overleden aan de verwondin gen, die hij maandagavond bij een auto ongeluk op de Putterweg in de gemeen te Barneveld had opgelopen. Hij reed mee in een bestelwagen, die tegen een geparkeerde vrachtauto botste. De be stuurder van deze bestelwagen werd eveneens ernstig gewond in het zieken huis opgenomen. 0 De 17-jarige J. Ghijsen uit Meerssen is dinsdag in 'n ziekenhuis te Maas tricht overleden aan de verwondingen, die hij 's morgens had opgelopen bij een ongeluk op de Franciscus Romanus- weg te Maastricht. Hij was met zijn bromfiets gevallen en toen door een vrachtauto overreden. Met ernstige ver wondingen aan het hoofd werd hij in het ziekenhuis opgenomen. 0 Dinsdagavond is in Sluiskil de 31-ja- rige M. van de Branden om het le ven gekomen, toen hij met zijn bestel auto in botsing kwam met een tege moetkomende vrachtauto, beladen met suikerbieten. De heer Van de Branden stond met zijn auto voorgesorteerd om linksaf te slaan, toen hij van achteren werd aangereden door een kraanwagen. Door de schok vloog zijn bestelauto op de linkerweghelft. Het slachtoffer, dat vrouw en vijf kinderen achterlaat, werd in zorgwekkende toestand naar het zie kenhuis overgebracht, waar hij later is overleden. 0 De 61-jarige heer F. Karreman is dinsdagmiddag in zijn woning aan de Fahrenheitstraat in Den Haag van een keldertrapje gevallen en overleden. 0 Op de E 10, nabij de Afsluitdijk in de gemeente Wieringermeer, is dins dagmiddag een personenauto, komende uit de richting Afsluitdijk, met als eni ge inzittende de heer H. B. uit Wit- marsum, bij een inhaalpoging frontaal tegen een personenauto gebotst, waarin zich vijf Urker vissers bevonden en die bestuurd werd door de heer L. B. uit Urk. Beide bestuurders raakten levens gevaarlijk gewond. Zij konden eerst na veel moeite uit de wrakken worden be vrijd. Ook de vier overige bij dit on geluk betrokkenen bekwamen zware verwondingen. Het zijn een vader en zijn drie zoons. AMERSFOORT De Amersfoortse politie heeft de 23-jarige F. J. A. M. H. uit Leut aangehouden. De man heeft toegegeven de laatste twee jaar vijftien maal kostuums, foto- en filmcamera's, verrekijkers en kledingstukken te heb ben verduisterd, onder andere in Venlo, Apeldoorn, Arnhem, Rotterdam, Deven ter en Eindhoven. In Amersfoort liep de man tegen de lamp. In een fotozaak had hij een film camera uitgezocht. Hij gaf zich uit voor de zoon van een Amersfoortse arts en vroeg de camera op de rekening van zijn vader te schrijven. De arts, die H. noemde, bleek toevallig de huisarts van de verkoopster te zijn, die wist dat de dokter geen zoon van die leeftijd had. Ze waarschuwde daarop de politie. Waarnemers beschouwen als belangrijk ste punt dat de liberalen diplomatieke erkenning van de Oosteuropese landen en uitbreiding van de contacten met Oost-Duitsland eisen. De partij is van mening dat deze laat ste besprekingen zo mogelijk op minis terieel niveau moeten worden gehou den, er dat dit geen erkenning van Oost-Duitsland als soevereine natie zou inhouden. Vandaag praat Mende verder met Brandt. Bij deze besprekingen, die vo rige week begonnen, werd volgens woordvoerders van beide partijen op vele punten overeenstemming bereikt. Mende zag geen spoedig einde van de regeringscrisis in het verschiet. Een nieuwe regering zal volgens hem op z'n allervroegst omstreeks de tiende decem ber beëdigd kunnen worden. ZEVENHUIZEN Dinsdagavond om ongeveer negen uur is de torenspits van de hervormde kerk in Zevenhuizen (Z.-H.) als gevolg van de storm, afge broken en op het dak van de kerk te rechtgekomen. De omvang van de scha de aan het dak kon nog niet worden vastgesteld. De 33 meter hoge toren van deze kerk dateert van voor 1702. In dit jaar brand de een groot deel van de kerk af, waar na zij werd herbouwd. In samenwerking met Monumentenzorg werden thans res tauratiewerkzaamheden aan de toren verricht, in verband waarmee deze nu in de steigers staat. Het inwendige van de omstreeks tien meter hoge spits be stond als gevolg van deze werkzaamhe den uit nog slechts drie binten, die ken nelijk de storm niet hebben kunnen doorstaan. WASHINGTON President Johnson is dinsdagavond opgenomen in het ma rinehospitaal Bethesda van Washington, twintig minuten gaans per auto van 't Witte Huis. Deze morgen ondergaat hij er een keel- en buikoperatie. Op de rit naar het ziekenhuis werd de president vergezeld door zijn vrouw, Lady Bird. Hij zwaaide bij aankomst aan het hoge gebouw in Washingtons voorsteden in Maryland naar journalis ten en enkele patiënten. Aan de tweevoudige operatie zullen zeven geneesheren deelnemen. Zij heb ben zich al beraden over de verwijde ring van een klein gezwel bij de rech- terstemband en herstel van een hernia op het litteken dat is gebleven na de galblaasoperatie van dertien maanden geleden. RIO DE JANEIRO Naar schat ting 21.800.000 Brazilianen zijn naar de stembus gegaan om 1072 nieuwe afge vaardigden in 22 deelstaatsparlementen en duizenden gemeenteraden te kiezen. De verkiezingen waren de eerste sinds de revolutionaire regering van president Castelo Branco 's lands12 politieke partijen ontbond en er twee voor in de plaats stelde: de regerings gezinde „Arena" en de oppositionele „Modeb". Stemmen in Brazilië is verplicht. Thuisblijven wordt gestraft met een geldboete, verlies van paspoort en ver lies van het recht om in een rege ringsfunctie gekozen te worden. Men verwacht dat de Arena de verkiezings overwinning zal behalen. Het tellen dei- stemmen begint pas morgen. Op verkiezingsdag zijn minstens zes mensen om het leven gekomen en ze ven gewond. In Amsterdam was het gisteren de eerste dag van de veiling van de opzienbarende vondst aan gouden munten uit een preiakker te Seroos- kerke. De munten gingen grif van de hand en brachten aanzienlijk meer op dan men had getaxeerd. De foto geeft een overzicht van de zaak, waar de veiling plaats had. Op de voorgrond (met haineY) veilingmeester Jacques Schulman. (Voor een verslag zie men elders in deze editie). NEW YORK De Veiligheidsraad der Ver. Naties zal vandaag bijeen ko men om de Jordaanse aanklacht tegen Israël wegens „agressie" in behande ling te nemen. Jordanië heeft om een spoedzitting van de Raad gevraagd met het oog op de kritieke toestand in het Midden-Oos ten. Intussen is aan de Syrisch-Israëli- sche grens weer geschoten. Uit Jeruza lem wordt gemeld, dat de Syriërs het vuur hadden geopend op de Israëlische nederzetting, Notra, en op een politie post in Misjmarhayarden. Ook zou een niet-militaire auto op de weg naar Notra zijn beschoten. Israëlische militairen hebben het vuur beantwoord, aldus Israëlische functionarissen in Jeruzalem. Israël heeft naar aanleiding Wrvan 'r klacht ingediend bij de bestandscommissie. De Syrische radio-omroep meldde dat de Jordaanse politie en troepen hebben gevuurd op Arabische betogers in He- bron, een dicht bij de Israëlische grens gelegen Jordaanse stad. WASHINGTON Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft pogingen in het werk gesteld, om de vrijlating te verkrijgen van Vladimir J. Kazan-Komarek (42), een tot Ameri kaan genaturaliseerde Tsjech. Kazan-Komarek werd op 31 oktober j.l. na een onvoorziene tussenlanding van een toestel van de Russische maat schappij Aercrflot in Praag door de Tsjechen aangehouden. Hij had in Mos kou 'n conferentie van reisbureau-agen ten bijgewoond en bevond zich op weg naar Parijs. Volgens functionarissen zol het toe stel niet in Praag landen, maar kreeg het „motorstoring". Naar mededelingen van het Tsjecho- slowtakse persbureau CTK was Kazan- Komarek de oprichter van een onder grondse beweging die tot doel had het communistische bewind in Tsjecho-Slo- wakije omver te werpen. De man wordt er nu van beschuldigd als spion van het buitenland tegen de Tsjechische rege ring te opereren. Bij liet uitroeien van de ondergrondse organisatie, had Kazan- Komarek een lid van de veiligheids dienst doodgeschoten, aldus de medede lingen der Tsjechen. Kazan-Komarek verliet Tsjecho-Slowa- kije in 1948, woonde verscheidene ja- Met een enorme plons komt hier de ruimtecabine met de astronauten Jim Lovell en Buzz Aldrin in de vrij ruwe Atlantische Oceaan terecht. De laatste vlucht van het Gemini-programma is tot een goed einde gebracht. (Van een onzer redacteuren) EN HAAG. Minister Veldkamp is momenteel bezig een stap te zetten, die de breuk tussen huisartsen en ziekenfondsen volledig markeert: hy vormt een commissie van wijze mannen (vermoedelyk vyf in getal), die hem moet adviseren over de maatregel, die hij krachtens artikel 49 van de Ziekenfondswet bevoegd is in het conflict te nemen. De namen van de vyf leden zullen binnenkort worden bekend gemaakt, zo vernemen wy van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Art. 49 geeft de minister de bevoegdheid uit te spreken, dat overeenkomsten tussen ziekenfondsen en huisartsen alleen kunnen worden gesloten met door de minister be paalde richtlijnen, de commissie is er voor het adviseren van deze richtlijnen. Blijkt dan nog een overeenkomst niet mogelijk, dan kan de minister volgens artikel 11 van de Ziekenfondswet bepalen, dat verzekerden aanspraak kunnen maken op een uitkering in geld, door de ziekenfondsen te betalen. De hoogte daar van ter grootte van het gehele of gedeeltelijke honora rium wordt door de minister bepaald. ren in Frankrijk en emigreerde in 1955 naar de Verenigde Staten waar hij di recteur van een reisbureau werd. In 1960 werd hij tot Amerikaan genaturali seerd. Een woordvoerder van het State De partment zei, dat de V.S. dit geval hoog opnemen en uitleg verwachten van zo wel Tsjecho-Slowakije als de Sovjet- Unie. De Amerikaanse consul in Praag heeft tot dusver geen toestemming gekregen Kazan te spreken. De Amerikanen hechten weinig geloof aan de „noodlan ding" van het Russische vliegtuig. Zij hebben de Tsjechische ambassadeur op het State Department ontboden om hem van de ongerustheid van de V.S. over het incident op de hoogte te stellen. DEN HAAG. —Nu dr. L. J. M. Beel bezig is met de laatste fase van de in formatiewerkzaamheden, te weten de personele samenstelling van een extra parlementair overbruggingskabinet, is namens de A.R.-fractie uit de Tweede Kamer een beroep gedaan op oud-mi nister prof. dr. J. Zijlstra om diens me dewerking daaraan niet te -weigeren. Niet alleen de fractie van de A.R.- partij, maar ook A.R.-ministers uit het demissionaire kabinet-Cals, hebben zich bij dit verzoek aangesloten. In een ge zamenlijk gesprek hebben fractievoor zitter Roolvink en enkele A.R.-minister er bij prof. Zijlstra op aangedrongen niet negatief te reageren op een verzoek tot medewerking. Reeds eerder, tijdens de formatiepo gingen van drs. Schmelzer, heeft prof. Zijlstra laten weten, zijn medewerking aan het toen in de maak zijnde kabinet te moeten onthouden. Prof. Zijlstra, die genoemd wordt als minister-president van het te vormen overbruggingskabinet, was reeds eerder minister van Economische Zaken en Fi nanciën. MAASTRICHT Bij de officier van justitie in Maastricht, mr. J. H. W. Houben, is namens acht krediteuren van. de Vasco-mij een aanklacht gedepo neerd tegen de ex-directeur van deze maatschappij, de heer E. M. J. uit Ge leen. De klacht heeft betrekking op het afgeven van ongedekte cheques. Aange nomen mag worden dat het totale be drag, dat hiermee gemoeid is, in de miljoenen loopt. De aanklacht werd ingediend door mr. L. l'Ortije uit Kerkrade. Ook bij ande re advocaten zouden zich de afgelopen dagen vele krediteuren met ongedekte cheques en wissels hebben gemeld. HOUSTON. De Amerikaanse as tronauten, James Lovell en Edwin Al drin, zijn gisteren in huil Gemini-12 capsule, in de Atlantische Oceaan ge land na een ruimtevlucht van vier da gen en 240.000.000 km. De capsule kwam om 20.21 uur gis teravond in het water neer, twee mi nuten eerder dan was gepland na in 92 uur en 36 minuten 59 maal om de aar de te zijn getold. Lovell en Aldrin vuurden hun rem- raketten 250 mijl ten noorden van Can ton Island, hoog boven de Stille Oceaan en ploften in de Atlantische Oceaan on der een grote oranjewitte parachute na in een boog over de Verenigde Sta ten te hebben gevlogen. Zij hebben enkele schitterende pres taties in de ruimte geleverd ondanks moeilijkheden met hun uitrusting. Tij dens hun reis zijn weer records ge sneuveld: Aldrin zal de geschiedenis ingaan als de man die een ruimtewan deling het best heeft doorstaan en Lo vell als de man die de meeste banen om de aarde heeft gevlogen. De Ame rikanen hebben bijna 2000 man-uren in de ruimte op hun naam staan, tegen de Russen maar 507. ATHENE Griekenland zit vandaag zonder telefoon-, telex- en telegraafver bindingen met het buitenland, daar al het personeel van de PTT voor 24 uur in staking is gegaan. De PTT-ers eisen van de regering vergunning tot de bouw van een groot hotel te Saloniki, te betalen uit het PTT-pensioenreservefonds. De gemeente Saloniki verzet zich evenwel tegen dit plan. Technici van het Griekse leger en de marine houden verbindingen in stand ten behoeve van de regering, de diplo matieke diensten en buitenlandse cor respondenten. RHENEN Een cameraploeg van de N.T.S. heeft opnamen gemaakt in het overdekte instructiebad „Lijster- berg". Het accent is gelegd op het ge ven van zwemles aan kleuters, hetgeen een primeur is in ons land. De uitzending vindt plaats donderdag 17 november 's avonds om vijf over zeven in het programma „Van Gewest to Gewest". RHENEN De Rhenense Midden stands Centrale heeft via haar leden aanzegging gekregen van de PEUM, dat de feestverlichting gedurende de Sinterklaasactie pas nèi zes uur des avonds mag worden ontstoken. Deze maatregel staat in verband met de algehele elektricitetisvoorziening in de provincie. Naast deze nieuwe records brachten Lovell en Aldrin 560 foto-opnamen en 300 m filmopnamen mee terug naar de aarde meer dan welke andere as tronaut ook. Er zijn opnamen bij van de sterren, de aarde, zonsopgang in de ruimte, Aldrins wandeling en werk zaamheden in de ruimte en mogelijk ook van de gele natriumwolk van een Franse proef raket. De Amerikaanse ruimtevaart gaat 'n nieuwe fase in, die van de Apollo-lan- ceringen waarbij drie man tegelijk naar de ruimte zullen vliegen. De eer ste Apollo-vlucht zal deze winter ge maakt wrorden en als deze en volgen de vluchten geslaagd zijn hopen de Amerikanen tegen 1969 een landing op de maan te maken. Het „Gemini"-programma heeft 1.3 miljard dollar gekost. Het is in 20 maanden afgewerkt. In deze tijd zijn 20 ruimtevaarders in de ruimte ge weest. Het heeft bewezen dat de mens een ruimtevaartuig kan maken dat vol ledig bestuurbaar is, dat het naderen van andere ruimtevaartuigen niet erg moeilijk is, wanneer het maar precies wordt voorbereid en uitgevoerd, dat 't aaneenkoppelen van twee ruimtevaar tuigen tijdens de vlucht geen probleem is en dat de mens langdurig in staat van gewichtloosheid kan leven zonder nadelige gevolgen. (Van onze weerkundige medewerker) t'en diepe depressiekern van 980 millibar is van IJsland op weg naar de Duitse Bocht en heeft bij ons op vele plaatsen meer dan 20 mm regen afgeleverd. Doordat wij ons nu dichterbij het centrum ervan bevin den, is de wind tijdelijk afgenomen tot matig of zwak. Boven de Britse eilanden heeft zich tussen de depres sie en een hogedrukgebied van Groen land tot Spanje een bijzonder krach tige koude luchtstroming ontwikkeld, die op enkele stations windsnelheden van 140 a 145 km/u deed registreren. In Norfolk werd een hoos waar genomen. Het gevaar bestaat, dat de wind in onze omgeving in de komende 24 uur, na het verder wegtrekken van de depressie naar het oosten, opnieuw zal opsteken uit de ongunstige hoek van noordwest tot noord, waarbij aan de kust volle storm (wjpdkracht 9) niet denkbeeldig is. In het binnen land zal windkracht 8 vermoedelijk wel het maximum zijn. Het weer wordt in de komende dagen kouder, met naast winterse buien een toe nemende kans op lichte vorst in de nacht. Ook de Engelse weerkundigen geven tot half december een koudepro- gnose. Zij kondigden 'n gemiddeld be langrijk te lage temperatuur aan en enkele perioden met matige tot strenge'vorst, voornamelijk in decem ber. Nu heeft de ervaring geleerd, dat de uitwerking van dit soort Groenlandse weertypes in ons land doorgaans wordt verzwakt door het Noordzeewater. r

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1