Veenendaals dagblad Vijf fractieleiders vandaag bij formateur Zijlstra KT Komplot ontdekt in Indonesië Buiten W ater in Arno stijgt na noodweer Storm en hoog water brachten lichte schade in Zeeland Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Booreiland in nood Een dode bij ongeval in Renswoude KABINETSCRISIS NU SPOEDIG OPGELOST? Optimisme in Den Haag Kans op lichte nachtvorst ,-raacl berispt Israël Val van Soekarno verhaast? Dagblad „DE VALLEI'1 Juglans regia D OMROEPWET Artsenconflict Adviescollege vijf „wijze mannen" andaag hekend? mogen Haag Chinese diplomaten Den niet meer uit Gedenkplaten in Dallas Speeltuin Noord werft leden S t ra fexped it ie Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red Giro 1321600. Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926 Uitg.Wegener s Couranten Concern n.v Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces Vraag en Aanbod" op dl. do en za 1-10 woorden i 1.5C, ieder woord meer 15 cent Donderdag 17 november 1966 - 40e jaargang no. 108 (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Prof. dr. J. Zijlstra heeft gistermiddag van de Koningin opdracht gekregen een overgangskabi net te vormen. Hij ontvangt vandaag de fractieleiders van de vijf grote partijen op het ministerie van Algemene Za ken aan het Plein 1813 in Den Haag. Andere bezoeken heeft hij voor vandaag niet op zijn programma staan. Informateur dr. Beel werd gistermiddag om vier uur op paleis Huis ten Bosch ontvangen. Hij bracht de Ko ningin zijn eindrapport uit. waarna om vijf uur prof. Zijl stra werd ontvangen. Het overgangskabinet /.al vervroegde verkiezingen uil- schrijven en de Kamer ontbinden, zo is meegedeeld. Prof. Zijlstra liet verder weten, dal hij voor ministersposten niet in de eerste plaats zoekt naar ligurcn van buiten de K.V.P. en A.R.P.. en dal hij /elf minister-president zal worden, als het hem lukt een kabinet te formeren. In Den Haag geeft men hem een goede kans. vertrou wende op het ongetwijfeld grondige informatiewerk van dr. Beel. De K.V.P.- en A.R P.-fracties rekenen erop. dat het nieuwe kabinet er de/e week nog komt. Het is! dan mogelijk 8 februari verkiezingen te houden. PROF. DR. J. ZIJLSTRA een goede kans Prof. Zijlstra zal de fractieleiders van KVP, ARP, PvdA, VVD en CHIT zijn plannen voorlegden en hun oor deel vragen. De financiële kant ervan behelst een complex van maatregelen, waartoe naar verluidt behoren: uitstel van de verlaging van de loon- en in komstenbelasting met drie maanden tot 1 april 1967, invoering van de Ver hoging met 20 opcenten van de omzet belasting op 1 oktober 1967, In plaats DJAKARTA Van welingelichte zij de in Djakarta is vernomen, dat in het afgelopen weekeinde achttien hoge In donesische officieren zijn gearresteerd. Dit zou gebeurd zijn in verband met de ontdekking van een tegen de regering gericht komplot tot ontvoering van ver scheidene regeringsfiguren, onder wie generaal Suharto. Onder de gearresteerden zou zich ge- neraal-majoor Gintings bevinden. Deze is voorzitter geweest van het niet meer bestaande „Nationale Front", 'n federatie van politieke partijen en mas sa-organisaties die in de tijd voor de mislukte staatsgreep door de commu nisten overheerst werd. De pers in Djakarta meldt, dat de strijdkrachten op het ogenblik een zui veringsactie uitvoeren onder hun leden ln verband met het tegen de regering gerichte komplot. De samenzweerders zouden niet al- Denk bij uw betalingen aan te Veenendaal om vermelding van het nieuwe gironummer 1321600 ieze verheven naam (koninklijke godseikel) dankt onze okker- of walnoot aan het feit, dat hij gewijd was aan Jupiter. De Grieken vereer den hem met een soortgelijk epitheton: Karya basilica, zodat ge wel ziet, dat onze notelaar vanouds in hoog aan zien heeft gestaan, vooral in Klein- Azië. Salomo verkreeg al cultuur noten uit zijn landgoed, 10 km van Jeruzalem, dat hij in het Hooglied ,,Mijn notenhof" noemde. Het is nu weer de tijd, dat van deze boom beroemd in folklore, als vruchtbaarheidssymbool en in de volksgeneeskunst de vruchten met weinig égards voor zijn koninklijke afkomst ruw worden afgeslagen. Dit schijnt vanouds zo te wezen en we hebben er als jongens om de drie a vier jaar, als de noten weer rijp waren, vaak aan meegedaan, zonder te weten, dat ze ook in andere landen zo ruw werden geoogst: „A woman, a spaniel and a fwalnuttree The more you beat them, the [better they be!" We geloofden, dat de boom daardoor de volgende keer beter zou dragen, zoals we ook aannamen, dat het onder een noot vrij van muggen was door het scherpe aroom der blaren. Daar om hing Driekus Floor ook takken aan de kop van het paard. We gaven er natuurlijk niets om, of de vingers bij het ontbolsteren zwart en bruin werden: het sap was zó sterk, dat je ermee kon beitsen en wol-verven, ja zelfs haar. In ons schoolboek stond het verhaal van een zigeunermeisje, dat met een onrijpe bolster het gezicht mooi bruin kleurde. Daartoe moesten de noten vóór eind juni zijn geplukt. „Doe vrij vrouw, hond of [walnoot pijn Hoe meer ge hen slaat, hoe [beter ze zijn". 17 november '66 A. B, WIGMAN leen van plan zijn geweest Indonesië's „sterke man" generaal Suharto, en de voorzitter van het Volkscongres, gene raal Abdul Haris Nasution te ontvoe ren, maar ook generaal-majoor Umar Wirahadikusumah van het strategisch commando van het leger, diens staf chef brigade-generaal Kemal Idris, bri gade-generaal Sarwo Edhie en tiental len partij- en actie-frontleiders. „Warta Berita", een in Djakarta ver schijnend blad, meldt dat het komplot zorgvuldig was voorbereid. De samen zweerders hadden 'n bataljon van 1200 man willen inschakelen om hun doel te bereiken lu Djakarta deed liet gerucht de ron de, dat er in Bandung gevechten zijn uitgebroken tussen de mariniers, die aan de kant van Soekarno staan en de Siliwangi-divisie, die trouw aan Suhar to is. Van de zijde van de politie in Djakarta werd meegedeeld, dat eenhe den van de Siliwangi-divisie een kordon om Bandung hebben gelegd om te voor komen dat mariniers uit Djakarta en Midden- en Oost-Java de stad binnen dringen. De mariniers zijn op Java 15.000 man sterk. Bij de gearresteerden zouden ook ge neraal-majoor Mursid en een aantal burgers zijn. Generaal-majoor Mursid is eedste plaatsvervanger van legerbe velhebber Suharto geweest. De aange houden generaal-majoor Djamin Gin-1 tings was militair bevelhebber van Noord-Sumatra Kennelijk wilden aanhangers van Soe karno met dit - nu verijdelde - komplot de „oude orde" invoeren. Men neemt aan dat met het ingrijpen van Suharto en de zijnen de laatste fa- se is ingeluid van Soekarno's onder gang. Verwacht wordt dat Suharto zijn greep op het bewind zal versterken om de felle aanhangers vhn „Bung Karno" uit te schakelen. van drie maanden daarna, en herzie ning van de overheidsuitgaven voor 1967. Dit laatste punt acht hij noodzake lijk, in verband met de economische situatie. De liberale fractie acht een verlaging van de rijksuitgaven in 1967 met 200 a 300 miljoen gulden mogelijk. Of de VVD uitstel van de belastingver laging zal slikken, is niet zeker. Van deze kant is er steeds op gehamerd, dat de verlaging beslist op 1 januari 1967 moest ingaan. Voor de KVP is drie maanden uitstel thans geen be zwaar meer. Ook de ARP stemt er mee in. Medewerking van de VVD is nodig om een Kamermeerderheid voor het uitstel te krijgen. De CHU zal de zaak bekijken als het complex van rege ringsmaatregelen in zijn geheel ter ta fel ligt. Van de PvdA is geen enkele medewerking te verwachten. Die wijkt geen millimeter van het dekkingsplan- Vondeling, zoals drs. Den LTyl afgelo pen zaterdag heeft gezegd. Een moeilijk punt voor prof. Zijlstra vormt de Omroepwet. De AR1' heeft vorige week geëist, dat «leze wet nog door het overgangskabinet, dus vóór de verkiezingen, zal worden afgedaan. De KVP heeft daarmee ingestemd. De vraag is hoe de PvdA zich tegen over de omroepkwestie zal opstellen. Weliswaar is het wetsontwerp afkom stig van de socialistische minister Vro lijk, maar het is het resultaat van een compromis in het kabinet, waarvoor de PvdA concessies heeft gedaan. Nu het kabinet straks niet meer bestaat, kan de PvdA weer een vrij standpunt innemen, zo wordt geredeneerd. De VVD heeft grote bezwaren tegen het wetsontwerp en van de CHU-frac- tie is geen eensgezinde steun te ver wachten. Voor de christelijlc-histori- schen is het een zogenaamde vrije kwestie, waarbij de leden niet een ge- zamelijk standpunt bepalen. Door een en ander is het lot van het Omroep- wetsontwerp onzeker. Het omroepbeleid zal in handen ko men van minister Bot. die naast de ontwikkelingshulp het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappe lijk Werk zal gaan beheren. Hij was belast met de voorbereiding van de Omroepwet in het kabinet-Marijnen, dat door onenigheid over deze kwestie ten val kwam. Prof. Zijlstra wordt zelf genoemd als minister van Financiën. Prof. De Quay wordt vice-minister-president en krijgt daarnaast een „lichte" porte feuille, misschien Algemene Zaken. Het meedoen van minister Bogaers was gisteravond nog steeds niet zeker. Voor Verkeer en Waterstaat zal ver moedelijk een hoge ambtenaar tot mi nister worden gepromoveerd. Minis ter Verdam neemt, naast Binnenland se Zaken, de zorg voor Justitie op zich, zo meent men. Dr. Veldkamp zou op Sociale Zaken blijven en krijgt er vellicht Economi sche Zaken bij. Minister Biesheuvel zou Landbouw en Vi «se. rij behouden, maar zijn vïVe-premievschap zal erbij in schieten, gezien de politieke verhou dingen aan de tx>p. Prof. Zijlstra be hoort immers ook tot de ARP. Op Buitenlandse Zaken rekent men op het aanblijven van mr. Luns. op Defensie van de heer De Jong en op Onderwijs en Wetenschappen van prof. Diepenhorst. In de Borgu Sanchi Apostoli, een straat in de getroffen stad Florence, trachten de bewoners hun huizen en huisraad weer schoon en bewoonbaar te maken. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Verwacht- wordt, dal minister Veldkamp (Sbciale Zaken en Volksgezondheid) vandaag zal beslissen welke vijf „wijze mannen" het advies college zullen vormen, dat hem raad zal moeten geven in het conflict tussen huisartsen en ziekenfondsen. Het colle ge heeft tot taak de normen vast te stellen, waarop huisartsen en fondsen met ingang van 1 januari 1967 zullen moeten gaan samenwerken. Uitgenodigd zijn ondei meer een oud voorzitter van de Koninklijke Neder- lanse Maatschappij tei bevordering der Geneeskunst en een eveneens gepn ac tieve rol meer spelende deskundige op het gebied van de ziek en Sppdsor raptvi- ties. >-' v Als voorzitter Jiet ;ulvW-.o\h'«' (Van onze speciale verslaggever) FLORENCE. Heftige slagregens hehb«*n Florence gisteren opnieuw on toegankelijk gemaakt. Het water van de Arno stijgt weer de situatie ver slechtert snel: opgedroogde modder veranderde in een onvoorstelbaar taaie blubherlaag, die het lopen en rijden praktisch onmogelijk maken. De wanhopige bevolking die al tien dagen vecht tegen de „fango" nu -at sen voorzitter vajji: ,ln-t advKjC' wordt genoemd burgemeester .1. ger van Groningen., Verder zijn iutno' gingen verstuurd naar prof. v. d. 'Ven, hoogleraar- aan de Economische Hoge school in Tilburg, mr. Y. Scholten, oud minister van Justitie en prof. De Gaay Fortman, hoogleraar aan de Vrije Uni versiteit te Amsterdam. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De diplomaten van de Chinese Volksrepubliek in ons land hebben beperkte bewegingsvrijheid ge kregen. De secretaris-generaal van Bui tenlandse Zaken heeft dat woensdag middag meegedeeld aan de tijdelijk zaakgelastigde, de heer Shen Wei-Liang die daarvoor op het ministerie was ont boden. De heer Shen Wei-Liang kreeg dat te horen, nadat de secretaris-generaal hem eerst had onderhouden over de opgelegde beperking van bewegings vrijheid van de leden van de Nederland se vertegenwoordiging te Peking: Zij mogen zich nog slechts tot ongeveer dertig kilometer buiten Peking begeven zonder speciale vergunning. Uit het oogpunt van wederkerigheid, is nu de bewegingsvrijheid beperkt van de Chinese diplomaten in ons land tot Den Haag en omgeving: de gemeenten Voorburg, Rijswijk, Leidschendam en Wassenaar. Tot nog toe mochten zij zich zonder speciale vergunning vrije lijk bewegen in een gebied, dat werd begrensd door het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Tijdens een van de regelmatige be sprekingen tussen functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de tijdelijke Chinese zaakgelastigde om uit de impasse te komen, heeft de heer Shen Wei-Liang o.m. aangeboden de acht Chinese lastechnici in het ge bouw van de legatie te laten verhoren door een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft dit aanbod afge wezen, aangezien het verhoor van de lastechnici. in verband met de raadsel achtige dood van ir. Hsu Tsu-Tsai op 16 juli, in het kader van het Nederlands recht slechts kan geschieden door amb tenaren van het ministerie van Justitie. Sinds die dag verblijven de acht las technici in het nog altijd dag en nacht aan voor- en achterzijde bewaakte le gatiegebouw aan de Adriaan Goekoop- laan in Den Haag. Hun verblijf in Ne derland is illegaal geworden, nadat hun verblijfsvergunning was verlopen- De driecilinder-onderzeeboten Hr. Ms. „Dolfijn" en „Zee hond" ondergaan thans een periodieke onderhoudsbeurt bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, waarbij tevens een nieuw koelsysteem, zoals dat is ingebouwd aan boord van de beide zusterschepen Hr. Ms. „Potvis" en „Tonijn", zal worden aangebracht. Aangezien zich onlangs bij de „Potvis" moeilijkheden hebben voorgedaan met het generator-anker, worden ter verhoging van de veiligheid die bij onderzeeboten essentieel is de generator-ankers van alle driecilinder-onderzeeboten ge modificeerd. (Van onze correspondent) VLISSINGEN Verontrustend kolk ten woensdag de golven over de te lage Ylissingse boulevard. Men kreeg beel den te zien, die minder aangename her inneringen opriepen: mannen die zak ken zand doorgaven om het water te stuiten. Met karige zandzakken moest men namelijk voorkomen dat het water over «1e boulevard naar een lager gele gen stukje grasveld stroomde, vanwaar bet de zeewering in de rug had kunnen aanvallen. In de glooiing van de Vlis- singse boulevard ontstond een verzak king over enkele meters. Tot laat in de nacht is men bezig geweest dit gat pro visorisch te herstellen. Stond er buitengaats een zware storm het lichtschip Noordhinder noteerde windkracht 10 in Vlissingen zelf werd gelukkig geen hogere windkracht geme ten dan 6 tot 7. Tijdens het hoogwater van 16.19 uur, dat een verhoging van 1_45 meier met y'ch meehrarht fde wa terstand was toen 3.70 meter plus NAP) was de windkracht 6. Op vele plaatsen langs de kust van Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, ont stond duinafslag. Dat was onder andere het geval bij Westkapelle. Vrouwenpol der, Haamstede, Cadzand en de Noord westhoek van Noord-Beveland. In de werkhaven van Bruinisse werd een caisson losgeslagen. Het gevaarte sloeg tegen de Grevelingendam, waar door de elektromotoren van de Greve- lingensluis onder water kwamen te staan en onklaar raakten. De sluis kan vandaag niet functioneren. Op de Westerschelde raakte woens dagavond het Panamese 10.000 tons- vrachtschip „Antoja" in moeilijkheden. Het schip liep vast op de middenplaat, ter hoogte van Terneuzen. Sleepboten van Muller uit Terneuzen waren er van nacht nog niet in geslaagd het schip vlot te trekken. De provinciale stoombootdiensten over de Westerschelde hebben niet zozeer van de harde wind, dun wel van het ho ge water last ondervonden. Men kon na melijk door de hoge waterstand de bruggen van de aanlegfuiken niet hoog genoeg hijsen, waardoor de schepen niet gelost konden worden. Verscheide ne mensen moesten dan ook onvrijwil lig een uurtje aan boord blijven tot het water wat was gezakt en men wel kon lossen. In Breskens stond op de kaden van handels- en vissershaven ongeveer 70 cm water. Ook de Britse eilanden werden voor de tweede dag door een zware storm geteisterd, met vooral moeilijkheden voor de scheepvaart. Tenminste één zeeman is omgekomen. Hij sloeg woensdagmiddag in het St.- Georgeskanaal tussen Engeland en Ier land overboord op de Duitse treiler Ru dolph Wendt. Kort nadat de vermissing was geconstateerd werd het lichaam uit zee opgepikt. Voor de zeeweringen werd nachtelijke bewaking ingesteld SC'ARBOROIGH Het personeel aan boord van het booreiland „Nep tune-1" even buiten de kust van Scar borough in Noordoost-Engeland, beeft via de radio gemeld, dat het eiland het zwaar te verduren beeft van de storm en dut de hetaianning liet mogelijk zal inoefen vtjHe, j'ii. Vanuit Scarborough is ecu redding'" 'ut rt rokken. De „NepWne-1" boort naar olie voor een Franse maatschappij. Het is een eiland op drie poten. Er zouden zich 30 I mensen aan boord bevinden. De storm heeft in Engeland wegen j en spoorwegen geblokkeerd en de afge- lopen twee dagen hebben vele gebouwen het begeven. De wind ter plaatste be- reikt een snelheid van 160 km, uur. Op 26 december van het vorig jaar is op de Noordzee een booreiland inge- i zakt na door stormachtige wind en op gezweepte golven te zijn gebeukt. Er j kwamen dertien mensen bij om het le ven. DALLAS (Texas) Twee grote bron zen gedenkplaten ter herinnering aan president John F. Kennedy, die in 1963 vermoord werd. zijn in Dallas zonder enige plechtigheid aangebracht. Op een ervan staat de route afgebeeld die de presidentiële stoet op de dag van de moord volgde. Ook de plaats waar de president dodelijk werd getroffen staat erop aangegeven. Op een andere plaat staat de toe dracht van de moord volgens het rap port van de commissie-Warren ver meld. De gedenkplaten bevinden zich op tjn- kele meters afstand van de straat waar in de aanslag werd gepleegd. RENSWOUDE De 43-jarige heer J. J. Gils uit Doorn is gistermorgen op de 1 trechtscweg tussen Renswoude en Scherpenzeel verongelukt. Hij wilde met zijn personenauto een vracht wagen inhalen op bet moment dat een tegenligger naderde. Bij de botsing die volgde werd zijn auto totaal vernield. Het slachtoffer kon pas na veel in spanning uit bet wrak worden gehaald. Hij moet op slag dood zijn geweest. De Rijkspolitie van «Ie groep Leusden heeft bet vermoeden dat de lieer Van Gils de tegenligger door liet opspattende regen water niet heeft gezien. VEENENDAAL De bewoners van Veenendaal-Noord hebben gisteren een circulaire in hun brievenbus gevonden, waarin de nieuwe speeltuinvereniging „Noord", de gemaakte plannen nader toelicht. De eerste stap die tnen zal gaan zet ten is het aanbrengen van een afraste ring rondom het oude voetbalveld van G.V.V.V. aan de Buurtlaan-West. Het terrein zelf zal in tweeën worden ver deeld. want naast het speeltuin-gedeelte zal de resterende oppervlakte beschik baar blijven als speelplaats en voetbal veld. Er zal een oppasser worden aange steld en voor de leden van de nieuwe vereniging zal het bestuur een ongeval lenverzekering afsluiten. Het lidmaatschap gaat f 10,- per jaar kosten. Kinderen van niet-leden zullen te zijner tijd een kwartje moeten beta len als zij de speeltuin willen bezoeken. (bagger) zag heel wat schoongemaak te huizen en straten weer volstromen, de kapotte riolen raakten verstopt overal borrelt vieze brij uit de putten: een hopeloze toestand. De voedselvoorziening loopt intus sen geen gevaar meer. Uit omliggende streken werden per vrachtwagen vol doende voorraden aangevoerd. Drink water is er nu ook genoeg dank zij de militairen uit Nederland. Het gevaar voor epidemieën was ge weken, maar de autoriteiten zijn bang dat de verslechterde situatie dit betreft opnieuw kwalijke ka schept. Tijdens het noodweer «••paard met donderslagen kreeg liet over belaste gemeentebestuur ook nog hoog bezoek. Senator Edward Kennedy kwam de ontredderde stad bezoeken. Hij bleef een uur. De burgemeester had hem willen ontvangen op het ge meentehuis. Maar zijn gast wilde lie ver .buiten blijven, omdat hij het ken nelijk met het oog op zijn rugletsel te gevaarlijk vond de spekgladde stoep te beklimmen. Edward Kennedy bleef be neden in de re,eert staan praten. Zijn bezoek blej'f overigens vrijwe onopgemerkt. De' meeste Florentine gingen gewoon door met bezemei dweilen, afwassen. NEW YORK De vier grote mo gendheden de Sovjet-Unie, Amerika. Engeland en Frankrijk hebben in de Veiligheidsraad de strafexpeditie ver oordeeld. die Israël zondag tegen Jor danië heeft uitgevoerd. De Israëlische afgevaardigde zei dat zijn land er pas toe is overgegaan na lang geduld te hebben geoefend. Arthur Goldberg (US) zei dat er geen excuus voor de aanval is. Lord Cara- don (Engeland) verklaarde dat de actie in geen verhouding staat tot de tegen Israël gepleegde sabotagedaden. Niko lai Fedorenko (SU) sprak van „bandi tisme". Roger Seydoux (Frankrijk) zei moeilijk te kunnen begrijpen waarom Israël zo was opgetreden tegen een land dat zijn internationale verplichtin gen trouw nakwam, Voorzitter Goldberg verdaagde het debat tot vandaag opdat de leden van de raad zich kunnen beraden over in te dienen resoluties. Jordanië heeft de raad verzocht hoofdstuk 7 van het VN-handvest toe te passen, krachtens hetwelk de raad te gen agressie of bedreiging van de vrede allerlei maatregelen kan nemen, van sancties tot militair optreden. Ook woensdag de vierde dag in successie is ei; aan de Israëlisch-Sy- rische grens geschoten. Vanuit een Sy rische grensstelling werd gevuurd op 'n Israëlische personenauto. Niemand werd gewond. (Van onze weerkundige medewerker) Er heeft zich gisteren een merk waardige en vrij zeldzame ontwikke ling voorgedaan: terwijl het langs de hele Nederlandse westkust stormde uit het noordwesten en de westelijke kustprovincies windstoten van 80 tot 90 km/u te verwerken kregen, bleef het in de noordoostelijke helft van het land vrij rustig en op de Wadden eilanden de hele dag zelfs stil. Het laatste hield verband met het over Vlieland passeren van het naar Duits land koersende depressiecentrum, waaraan een stiltezone gekoppeld was. in de trant van het oog van een cycloon. Nunspeet meldde vanmorgen 23 mm neerslag, voornamelijk als ge volg van een korte maar actieve on weersbui. waarvan een bliksemont- lading woensdagmorgen het uurwerk in de toren onklaar maakte. Deven ter meldde 20, Renkum 23, Nijmegen 27 en Amsterdam 35 mm neerslag in het afgelopen etmaal. Het weer blijft nu vooreerst vrij rustig en koud, met 's nachts in het binnenland kans op lichte vorst. Een storing uit IJsland zal in een later stadium de bewolking weer doen toe nemen en de tijdelijk afgenomen buiigheid weer wat stimuleren.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1