Veenendaals dagblad Den Haag verwacht nieuw kabinet nog deze week Weinig animo voor het rode top-overieg Buiten Kou in Italië verergert leed maar verbetert toestand Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Jk Problemen door bedanken van minister Bogaers Spoorwegbotsing in Duitsland5 doden Fracties tevreden met sluitende begroting Rumoer rond „Open Deur*' FORMATEUR ONTVANGT HEDEN KANDIDAAT-MINISTERS JTlelis- optiek Moeilijk gewas PROGRAMMA NIET IHNDEND Prinselijk paar hij gardebataljons Motortreintje sloeg op hol Sinterklaas loeh tweemaal door <le Hoofdstraat L. van W ijnga arden Y.\ .D.-voorzittei- HOORTOESTELLEN Iris kouder Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926 Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op dl. do en za 1-10 woorden 1.5C. ieder woord meer 15 cent Vrijdag 18 november 1966 - 40e jaargang no. 109 Kabinetsformateur prof. dr. J. Zijlstra in zijn werkkamer, temidden van de foto's van oud-premiers en vorige kabinetten. SOFIA, (Bulgarije) Het aan de gang zijnde congres van de Bulgaarse communistische partij zal vandaag mis schien verlengd worden, vanwege de storm die is opgestoken over een door de Sovjet-Unie ondersteund voorstel, om China uit de communistische bewe ging te stoten. Het negende Bulgaarse partijcongres eindigt zijn zesdaagse zitting morgen, maar Bulgarije's binnenlandse proble men zijn helemaal nog niet aan de or de geweest. Volgens welingelichte kringen in Sofia, zal in de loop van vandaag een besluit worden genomen omtrent ver lenging van het congres. Van de dertig nationale communis tische partijen die zich tot dusver heb ben uitgesproken over een conferentie waarop China zou worden gedesavou- wat heeft te maken met het be heren van heidevelden en in 't klein evengoed de bungalowbewoner, die zich graag door calluna omgeven ziet, kampt gedurig met dezelfde moeilijkheden, want dit aan vrijheid verknochte kind voegt zich zelden naar onze wensen. Inplanten van hei toefjes blijkt veel te duur: 1 ha kwam in Duitsland op 900 mark, terwijl het inzaaien maar 180 M vergde. Verge leken met dit laatste, bleek ook het uitstrooien van twijgjes nog te duur. Men heeft het voorts geprobeerd met het inzaaien van blijvende grassen, als borstelgras, bunt en schaapzwenk, zo dat er een vaste zode ontstond, waar in heizaadjes mooi tot ontkieming kunnen komen, een goedkope, maar langdurige methode. Indien er van een heicomplex meer dan 20overblijft, zijn speciale herstelvoorzieningen niet nodig, want de zaadproduktie bedraagt dan nog meer dan 1 miljoen per m2, hetgeen voldoende is om geleidelijk weer een homogene begroeiing te krij gen. Uitgebreide proeven brachten tenslotte de overtuiging, dat uitzaaien het beste resultaat geeft, behalve op plaatsen met wind-erosie, waar de fijne zaadjes wegwaaien en men op een vochtige dae eerst de kleinere graszaden moest inzaaien. Omwoelen is totaal ongeschikt, omdat calluna gebonden is aan een speciale wortel schimmel, die in sterile grond ont breekt. Het beste bleek tenslotte: eerst de eg, (achter paarden) met een balk, om de grond vlak te maken. Daarop uitzaaiing met hei en/of gras. In een tuin dient deze werkwijze te worden vereenvoudigd; dat spreekt vanzelf. 18-ll-'66 A. B. WICMAN eerd, hebben zestien zich ten gunste uitgesproken. Roemenië is er tegen, Italië is geporteerd voor een tactiek van vertraging, en 12 „hebben geen mening", waaronder Noord-Viëtnam en het nationale bevrijdingsfront van de Viët-Cong. Dit gebrek aan enthousiasme zal het Bulgaarse voorstel waarschijnlijk de kant doen opgaan van dat van gelijke strekking van ex-premier Nikita Kroestsjef uit 1964. Algemeen wordt aangenomen dat de Russen een top conferentie van 's werelds ongeveer 80 communistische partijen willen houden om China van de communistische be weging uit te sluiten. De laatste top-conferentie van de in ternationale communistische beweging had plaats in 1960, voordat tussen Chi na en Rusland de ideologische kloof ontstond. Waarnemers geloven dat een niet overweldigende meerderheid voor een veroordeling van China slechts zou bijdragen aan een verdere scheuring in het communistische kamp, en dat de Chinezen er niet door geïsoleerd zouden worden. Uit de eerste vier dagen van het Bul gaarse congres blijkt, dat de Russen hun kracht hebben overschat, als ze inderdaad gespeeld hebben met de ge dachte aan een „opstelling aan deze of gene zijde". Nadat Zjivkof maandag tot een con ferentie had opgeroepen, werd hij door de secretaris-generaal van de Russische partij, Leonid Breznjef, bijgevallen al riep deze zelf niet met zoveel woor den tot een conferentie op. Maar de Roemeense partijleider, Ni- colai Ceausescu, veroordeelde dinsdag avond alle stappen die de verschillen van mening groter zouden maken. De Italiaanse gedelegeerde wilde dat eerst alle partijen afzonderlijk zouden wor den gepolst een mening die duidelijk op vertraging aanstuurde. Geen der andere sprekers ging zo ver als Ceausescu, maar de een na de ander negeerde de kwestie. BETHESDA De gezondheidstoe stand van president Johnson gaat be vredigend vooruit, zo heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Johnson is her stellende van een dubbele operatie die woensdag in het marinehospitaal Betli- esda werd uitgevoerd. Chirurgen verwij derden toen een kleine poliep uit de keel van de president, terwijl voorts een littekenbreuk werd hersteld. Het echtpaar Johnson heeft in het Bethesda-hospitaal zijn 32ste huwelijks verjaardag gevierd. De president, die rondliep alsof hij niet twee dagen gele den was geopereerd, nam wraak op verslaggevers die hem hadden verweten dat hij teveel tapioca-pudding at. Nadat hij een taart had aangesneden, stelde Johnson de journalisten in een rij op, liet een bord tapioca-pudding komen en gaf hun elk een lepel vol. De Ameri kaanse president erkende dat hij nog pijn had, maar daarvan was uiterlijk niets te merken. (Van ocze Haagse redactie) DEN HAAG Kabinetsformateur prof. dr. J. Zijlstra ontvangt vandaag een aantal kandidaat-ministers, onder wie mej. dr. M. A. M. Klompé, die de porte feuille van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk zou krijgen. Zij wordt dus ook belast met het omroepbeleid. De besprekingen met de fractieleiders van de vijf grote partijen hebben de formateur gisteren zodanige steun opge leverd, dat het kabinet-Zijlstra waarschijnlijk nog deze week gereed zal zijn. Prof. Zijlstra ontvangt achtereenvolgens prof. De Quay (vice-minister-president en Algemene Zaken), dc demissionaire minsters Luns (Buitenlandse Zaken), Veldkamp (Sociale Zaken), De Jong (Defensie) en Bot (Ontwikkelingshulp) en de oud-minister van Maatschappelijk Werk mej. Klompé (C.R.M.). Daarna komen gezamenlijk de drie demissionaire A.R.-ministers Biesheuvel (Land bouw en Visserij), Diepenhorst (Onderwijs en Wetenschappen) en Verdam (Binnenlandse Zaken en. in het nieuwe kabinet. Justitie). De demissionaire minister voor Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-Cals, drs. P. C. W. M. Bo gaers (K.V.P.), heeft besloten zich niet beschikbaar te stellen voor een functie In een overgangsregering, aldus verne men wij uit zijn directe omgeving. Het was bekend ,dat minister Bogaers, an ders dan b.v. zijn partijgenoot dr. Veld kamp (soc. Zaken), op principiële gron den bezwaren koesterde tegen de ma nier, waarop het kabinet-Cals door toe doen van de K.V.P.-fractie naar huis was gestuurd. Deze hebben tenslotte de doorslag gegeven bij het besluit van drs. Bogaers. dat hij donderdagavond heeft genomen. De vacature, die door het bedanken van drs. Bogaers ontstaat, levert de formateur enige problemen. In een eer der stadium, toen reeds duidelijk werd, dat drs. Bogaerts sterk aarzelde, werd de naam genoemd van mr. F. H. J. J. Andriessen, directeur van het Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting te Utree als mogelijk opvolger in een interimka binet. De heer Andriessen was heden ochtend niet voor commentaar bereik baar. In de vacature opende zich evenwel een nieuwe mogelijkheid, toen vanoch tend namens de formateur werd meege deeld, dat hij vanmiddag om half vijf ir. H. B. J. Witte, thans burgemeester van Eindhoven, maar van 1952 tot 1956 minister van Volkshuisvesting in het tweede kahinet-Drees, zou ontvangen. Het ontwerp-regeringsprogramma, dat de formateur gisteren met enkele frac tieleiders heeft besproken en dat eniger mate verschilde van het ontwerp van informateur dr. Beel, behelsde in hoofd zaak: 0 Uitstel van de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting van 1 jan uari tot 1 juli 1967, of zoveel koger als de conjunctuur toelaat. Vervroeging van de invoering van de verhoogde omzetbelasting van 1 jan uari 1968 tot 1 juli 1967, of zoveel later als conjunctureel mogelijk is. Aanvullende begrotingen moeten ge dekt worden binnen het totaal van de rijksbegroting, dus door verschuiving van poüen. f Beperking van het aantal ambtena ren. heidsinvesteringen. De K.V.P.-fractie kwam vanochtend bijeen om de eerste twee punten van het ontwerp te bespreken. De fractie is tot dusver slechts akkoord gegaan met uitstel van de belastingverlaging tot 1 april en vervroeging van de hogere om zetbelasting tot 1 oktober. De verschuiving van de data, die af wijkt van het voorstel van dr. Beel kan op stevig verzet in de katholieke frac tie stuiten. Voor de A.R.-fractie is het ontwerp van de A.R.-formateur volledig aan vaardbaar. De P.v.d.A.-fractie heeft bij monde van drs. Nederhorst laten we ten haar houding nu niet te willen be palen. Die zal wel blijken bij de debat ten in de Tweede Kamer. Het partijbe stuur van de P.v.d.A. kwam gister avond bijeen om de stand van zaken te bespreken. V.V.D.-fractieleider Toxopeus heeft heeft zich eveneens zijn definitieve standpunt voorbehouden. De gesprekken tussen de formateur en de fractielei ders worden trouwens formeel be schouwd als oriënterende besprekingen, omdat het overgangskabinet een niet- parlementair stempel zal krijgen, het geen bindende afspraken tussen kabinet en fracties uitsluit. De V.V.D. is bereid zich eventueel door zware argumenten te laten over tuigen, dat uitstel van de belastingver laging noodzakelijk is. Over vervroeg de invoering van de omzetbelasting kan, volgens de liberalen, zodanig worden beslist door het kabinet van na de ver kiezingen. CH-fractievoorzitter Beernink ziet dit programma-onderdeel niet als 'n .breek punt'. Over het uitstel van de belasting verlaging zal zijn fractie oordien als de definitieve voorstellen op tafel lig gen. Prof. Zijlstra kan zich dus wat be treft zijn financiële plannen beslist niet volledig zeker weten. Hetzelfde geldt voor het lot van de Omroepwet, die men algemeen nog door het overgangs kabinet afgedaan wil zien. Mej. Klompé zal zich als minister voor Cultuur, Recreatie M atsrhap- pelijk Werk hiermee belasten, nu minis ter Bot heeft laten weten er niets voor te voelen zich weer in het avontuur van het radio- en t.v.-beleid te storten. In Den Haag kan men intussen verne men, dat prof. Zijlstra zich alleen be reid heeft verklaard minister-presi dent van het overgangskabinet te wor den, als hij ook na de verkiezingen die functie zou kunnen houden. De A.R.P. zou hem hierin steunen. De voorzitter van de A.R.-fractie, de heer Roolvink, noemde dit tegenover ons echter „dwaasheid". ln de Margriethal te Utrecht is don derdag de „Huishoudschooldag" ge houden, waarbij leerlingen van Neder landse huishoudscholen elkander be streden op het gebied van lekkere hapjes. Corrie Minnema uit Leeuwar den likte er bij het opmaken van haar vleeswarenschotel de vingers bij af. Tussen Frankfort en Königstein is gisteravond een lokaaltrein in botsing gekomen met een losse motorwagen. 5 mensen kwamen om het leven, ter wijl er ongeveer 60 gewond werden. Er ligt ter plaatse enkel spoor. Bij het licht van schijnwerpers is men met snijbranders bezig de gewonden te bevrijden, waarvan hier een beeld. ARNHEM Prinses Beatrix en prins Claus hebben vandaag een Informeel bezoek gebracht aan de gardebataljons Grenadiers, Jagers en Fuseliers in Arn hem. Het Prinselijk paar heeft daarmee een koninklijke traditie voortgezet, want sedert de oprichting van de afdeling Grenadiers en twee Jagerbataljons, op 7 juli 1829 door koning Willem I, en de oprichting van de Koninklijke Neder landse Brigade Prinses Irene in 1941, hebben de leden van het Huls van Oran je voor deze onderdelen altijd persoon lijke belangstelling getoond. Het bezoek werd gebracht aan de ba taljons „te velde". De bataljons hebben het Prinselijk paar gedemonstreerd dat zij in de eerste plaats moderne gevechts eenheden zijn, die trachten als garde- bataljons het beste deel te vormen van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO- strijdkrachten. Prinses Beatrix en prins Claus ver bleven vanmorgen ongedwongen onder de militairen. Kort na aankomst, onder hielden zij zich op een soldatenkamer met vijftien soldaten. Daarbij was geen onderofficier of officier aanwezig. Tij dens de bezichtiging van een bataljons verzorgingsgebied (van de fuseliers) werd aandacht besteed aan de voeding te velde. De lunch werd gebruikt met de of ficieren van de bataljons. Als sluitstuk van het bezoek slaan prinses Beatrix en prins Claus vanmiddag schietwedstrij den tussen compagniéteams gade. 0 De demissionaire minister van On derwijs en Wetenschappen, prof. mr. I_ A. Diepenhorst, heeft donderdag het bestuur van de Nederlandse Studen tenraad ontvangen. Bij die gelegenheid is gesproken over enkele actuele uni versitaire problemen. FRANKFORT/M. Een spoorweg ongeluk tussen Frankfort-Höchst en Kö nigstein in Duitsland heeft donderdag avond aan vijf mensen het leven ge kost. Zestig reizigers werden gewond, van wie 22 ernstig. Een lokaaltrein kwam bij Oberlieder- bach, waar over een afstand van 16 km enkel spoor ligt. in aanrijding met een motorwagen en drie wagons, die op hol waren geraakt. Er zat niemand in. Dit treintje was op het station Kelk- heim-Hornau neergezet en is door nog onbekende oorzaak aan het rijden ge gaan. Op het mement van de botsing zou het lege treinstel een snelheid van 100 km/u hebben gehad. De motorwagen boorde zich in de stoomlocomotief van de reizigerstrein. Drie van de zes wagons van deze tre. werden vernield. Er zaten meest a: beiders in, die van hun werk terug keerden. Verscheidene gewonden moesten met snijbranders uit de wrakstukken wor den verlost. ADVERTENTIE VEENENDAAL Hoewel eerst de hoofdinspecteur-korpschef geen toe stemming had verleend om Sint-Nico- laas tijdens zijn rijtoer door het dorp tweemaal over de Hoofdstraat te laten gaan. heeft het bestuur van de VWV in een nader gesprek over dit onder werp toch toestemming hiervoor gekre gen. In plaats van over de Beatrixstraat wordt het laatste deel van de route dus als vanouds: Zandstraat, Hoofdstraat, Markt en eindigend in De Korenbeurs, waar de Goedheiligman zijn intrek zal nemen. In onze krant van dinsdag stond abu sievelijk vermeldt, dat Sint-Nicolaas om 14.45 op het gemeentehuis ontvan gen zou worden. Dit moet zijn 15.15 uur. Kaad Veenendaal VEENENDAAL De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van gister avond (en een deel van de nacht) de begroting voor het jaar 1967 zonder aarze ling goedgekeurd. De fracties spraken er algemeen hun voldoening over uit dat er in het komende jaar met een sluitende begroting kan worden gewerkt. Ondanks deze woorden van lof, klonken er toch ook kritische noten door in de algemene beschouwingen, die door de fractie-voorzitters werden gegeven. Daar naast kwam men met vele suggesties „om het beter te doen", die door het college, naar werd toegezegd, welwillend in overweging zullen worden genomen. Belang rijke zaken als hoogbouw of laagbouw en realisering van politiebureau en raad- j huis werden uitvoerig aan de orde gesteld. Aan het eind van de vergadering raak te men in een principieel debat verstrikt, waarin de heer Brouwer (BP) en ds. Van Enk (AK) een hoofdrol speelden. Op onze stadspagina's brengen wij uit voerige verslagen van alle facetten van de (langdurige) begrotingsvergadering. RHENEN Het tijdschrift „Open Deur" onder redactie van ds. G. P. Klijn en onder verantwoording van „Kerk en wereld", dat jaarlijks met het kerstnum mer in een oplage van 475.000 exempla ren wordt gedrukt, zal deze maal in Driebergen in gewijzigde vorm worden verspreid. De reden hiertoe is een arti kel van ds. J. F. van Woerden uit Den Haag, getiteld „Waar kwam het Chris tuskind vandaan?" In dit artikel wordt gesproken over „de mythe van de maag delijke geboorte". In de drie kerkeraden ter plaatse rees een dusdanig verzet tegen de inhoud van dit artikel, dat na ernstig beraad in de centrale kerkeraad en na diverse bespre kingen met de „Open Deur"-commissie de toezegging werd verkregen, dat ir het gedeelte van de oplage, dat nog ge drukt moet worden, de bedoelde tekst za worden gewijzigd. Door de kring Rhenen van de classi Doorn werd inmiddels aan de General. Synode van de hervormde kerk, die juis deze week in najaarsvergadering bijeei is in „Heidepark" te Driebergen, eer schrijven gezonden met het verzoek zich duidelijk uit te spreken over het onder havige artikel en mede te delen welke maatregelen men denkt te nemen b(j af wijzing hiervan. ADVERTENTIE ROME President Giuseppe Sara- gat van Italië heeft donderdag een be zoek gebracht aan de door overstro mingen geteisterde gebieden in het noorden van het land. Hij waadde door de modder van aardverschuivingen in de zwaar getroffen hergen rondom Trente. Huilende vrouwen en bewogen man nen bereidden Saragat een rustig maar dankbaar welkom. Saragat bezocht ook het Venetiaanse vaste land, waar vruchtbare velden al twee weken onder water staan. De vrieskou in Noord-Italië heeft één goe de kant: de reusachtige aardverschui vingen die een aantal dorpen bedreig den zijn op de plaats vastgevroren. Maar sneeuw- en hagelbuien maken reddings- en opruim ingswerk tot een hels karwei. Op Sardinië is de eerste sneeuw van het seizoen gevallen. De kap van de Vesuvius onder Napels was wit van hagel. Sneeuw is ook gevallen in de Apennijnen op maar 80 km van Rome. De temperatuur in de eeuwige stad schommelt net boven het vriespunt. In Florence inspecteren kikvorsman nen de pijlers van zeven bruggen over de Arno. Een dezer, de Ponte Alia Garrala, is donderdag weer openge steld. De scheuren in de pijlers bleken niet ernstig te zijn. De watertoevoer in Florence, gedaald tot 1000 kubieke meter per dag tijdens de overstromingsramp, is nu weer te rug op 53.000 kubieke meter, iets min der dan eenderde van de normale hoe veelheid. De internationale hulp blijft toevloei en, al heeft premier Aldo Moro in het parlement gezegd, dat Italië de ramp op eigen kracht te boven kan komen zonder buitenlandse leningen te moe ten aangaan. Donderdag heeft zich ook de Sovjet- Unie bij de hulpbiedende landen ge voegd. Op het vliegveld van Pisa land de een Russisch toestel met goederen voor Florence. Ze werden door de Sov jet-ambassadeur in Rome aan de stad overgedragen. In het parlement is liet donderdag erg rumoerig geweest. Men ging bijna met elkaar »p de vuist toen de commu nist Giorgio Amendola had verklaurd dat het goed was de Italiaanse militai ren te prijzen die de slachtoffers van de watersnood hielpen, „maar niet hun goedbetaalde generaals". Premier Moro maakte heftig bezwaar tegen de opmerking. Nieuw over en weer geschreeuw ont stond toen Amendola zei da' de rege ringshulp werd vertraagd, doordat Moro niet in Rome, „maar op verkiezings tournee" was. In werkelijkheid was de premier op pelgrimage langs slagvel den in Italië bij gelegenheid van de vierde november, dag van de strijd krachten in Italië. De superintendant der Florentijnse musea en kunstgalerijen, professor Ugo Procacci, heeft bekendgemaakt dat de musea van Florence tegen Kerstmis weer geopend zullen worden, en dat zal worden tentoongesteld wat voor het water en de modder is gespaard geble ven. KHENEN Tijdens een algemene ledenvergadering van de afdeling Rhe nen van de VVD bedankte de heer A. Jansen als voorzitter. Hij wordt opge volgd door de heer L. van Wijngaarden. Het aftreden van de heer Jansen houdt verband met het feit dat hij sinds kort als fractievoorzitter in de raad fun geert voor zijn partij en deze functie onverenigbaar vindt niet. die van partij voorzitter. Het was nog voorzitter Jansen die tij dens de ledenvergadering het onlangs overleden lid N. Souwerbren herdacht. Hij memoreerde de grote belangstelling van de ontslapene voor de activiteiten van de afdeling en hij prees de altijd opbouwende kritiek, die door de heer Souwerbren werd geleverd. De aanwezi gen namen na de herdenkingsrede eni ge ogenblikken stilte in acht. Toen de heer Van Wijngaarden de voorzittershamer overnam sprak hij lo vende woorden aan het adres van de heer Jansen, die zich steeds als bestuurslid van de afdeling zeer ver dienstelijk bleek te hebben gemaakt. Behalve fractievoorzitter is de heer Jansen nu nog rayonvertegenwoordiger Zuid-Oost in de Kamercentrale Utrecht van de V.V.D. met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING ZIEKENFONDSLEVERANCIER Tel. 3184 - Hoofdstr. 51 - Naast de apotheek De luchtverdeling wordt bepaald door een langgerekt hogedrukgebied, dat zich uitstrekt van het zeegebied ten westen van Ierland tot in Noor wegen en door een depressie boven Noord-Italië. Tussen beide systemen staat een noordoostelijke tot oostelij ke circulatie, die gedeeltelijk koude re continentale lucht uit Noord-Duits- land aanvoert. Het K.N.M.I. ver wacht, dat morgen met oostelijke wind wolkenvelden meedrijven, waar bij voornamelijk in het zuidoosten van het land enige neerslag kan vallen, misschien wel lichte sneeuw. De ko mende nacht zullen in het binnenland de temperaturen tot dicht b(j het vriespunt dalen. Overdag zullen de temperaturen ongeveer dezelfde waarden bereiken als vandaag of ie'~ lagere. i.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1