Veenendaals dagblad Formatie-Zijlstra in een kritieke fase Buiten Juridische strijd om NPD-meeting Burgemeester voorwaarden Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Geen meerderheid als CHU het been stijf houdt tijde ns ruzie Boerenzoon door jager neergeschoten Soc. verkiezingsprogram in ontwerp gereed Extra-parlementair kabinet mislukking? Nieuw gevaar in Po-vlakte Sieto Hoving wil niet in Heemstede optreden LOR-2 zendt goede foto's Snelheidsrecord van X-15 Oude vogel urnen Nat. Woningraad tejjen li uurheffing Storm zwiept zee op MOEILIJKE KEUS Voorlopig surséance voor Vascomij Domste kalveren kiezen eigen slager Ook Nederland lejjen strafexpeditie Ondanks storing Bejaarde inbreker mei veel op zijn kerfstok Bulgaren blijven voor Rode top Koud mei kans op neerslag Bur. voor redactie en administratie Prins 8ernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad ..De Vallei", opge richt in 1926 Uitg.Wegener's Couranten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1,5C, ieder woord meer 15 cent Zaterdag 19 november 1966 - 40e jaargang no. 110 (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De kabinetsformatie door prof. Zijlstra is plotseling in een kritieke fase gekomen. Zag het er gistermiddag nog naar 'uit, dat hij op korte termijn erin zou slagen met een rompkabinet voor de dag te komen, de uitspraak van de C.H.U.-fractievoorzitter, nir. Beernink, in het begin van de avond, bracht daarin een onverwachte wending. Medewerking aan de door prof. Zijlstra nodig geachte belastingmaatregelen voor het jaar 1967 zou de C.H.U.-fractie alleen dan geven, zo verklaarde nir. Beernink. als twee voorwaarden vervuld zouden zijn: de begroting-1967 Zou moeten worden „uitgekamd" en al het mogelijke moest gedaan worden om de staatsuitgaven te matigen. Dit betekent, aldus politieke kringen in Den Haag, dat de A.R.-formateur er nauwelijks op kan rekenen voor uitstel van de belastingverlaging tot bv. 1 april van het volgende jaar of later de nodige meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen, tenzij hij gaat toezeggen ook het mes in de uitgaven te zetten. Dit laatste lag niet in de bedoeling van de formateur, die met name de A.R.-fractie en de A.R.-ministers anders ook niet had kunnen meekrijgen. Onder de reeks kandidaat-ministers, die gisteren bij formateur Zijlstra op bezoek gingen, was 's middags ook mej. dr. M. A. M. Klompê, die ge noemd wordt als de nieuwe minister van Cultuur, Recreatie en Maatschap pelijk Werk. Uitstel van de belastingverlaging is de enige maatregel, waarvoor een interim- kabinet een parlementaire meerderheid nodig heeft. De datum van invoering, 1 januari 1967, ligt al vast in de wet en een verandering kan dus ook alleen bij wet geschieden. Voor dit onderdeel van het regeringsprogram van prof. Zijlstra moeten dus minstens 76 Kamer leden te zijner tijd hun stem uitbrengen. Dit zou de formateur bereikt hebben als hy de C.H.U. bereid had gevonden haar welwillende neutraliteit rekbaar op te vatten. Om de laatste ontwikkeling nader met enige aangezochte kandidaatministers te bespreken, heeft de formateur vanoch tend bij hem aan huis uitgenodigd prof. De Quay, méj. dr. Klompé, dr. Veld kamp, mr. Biesheuvel en prof. Verdam. BREDA Op een weiland in Oud- Gastel is vrijdagmorgen de 23-jarige boerenzoon Adrie Geers door een schot hagel uit een dubbelloops jachtgeweer getroffen. Geers werd in de liesstreek geraakt. Hij werd zeer ernstig gewond naar het ziekenhuis in Oudenbosch ver voerd. Hy is thans buiten levensgevaar, maar kon nog niet door de rijkspolitie worden gehoord. Het schot was gelost door de jager LUCHTMACHTBASIS EDWARDS (Californië). Het Amerikaanse raket vliegtuig X-15 heeft een nieuw snel heidsrecord voor vliegtuigen gevestigd. In een vlucht vanaf de luchtmacht basis Edwards, Californië, haalde het toestel een snelheid van omstreeks 6660 kilometer per uur, of 6.1 maal de snel heid van het geluid. l kleven er aan de Ue-eeuwse nest- i kruiken nogal bezwaren, zoals ik pas schreef, toch blijkt men zich voor deze oude cultuur te interesseren. Wel, wie ze aandurft, kan zijn be stelling richten tot „Waveka", Her mansstraat te Driebergen. Er zijn uit bouwputten, graafwerken en gracht schouwingen nogal eens van die pot ten te voorschijn gekomen en dit is geen wonder, want ze waren in onze grote steden zó algemeen, dat schil ders als v. Ostade, v. Goyen e.a. ze aanbrachten op de huizen hunner stadsgezichten. De opgedolven exem plaren blijken van rood, ongeglazuurd aardewerk te zijn vervaardigd, doch men kent er ook van Delfts wit, die ge als bijzonder sierstuk zo in uw huis zoudt kunnen plaatsen. Enkele jaren geleden vond men in een oud huis aan de hoofdstraat van Zutphen een gevelsteen met de afbeelding van z'n kruik, waarop vogels voorkwamen boven een inscriptie „In de Spreu- pot". Op een te Amsterdam ontdekte muursteen zit een spreeuw op het aanvliegstokje voor de halsvormige entree. Soms werden zulke urnen in gemetseld, doch vaker moeten ze aan een oor vrij hebben gehangen en aan de muurzijde was door een vierkant gat de inhoud („panlijsters!") bereik baar. Alles met alles een typische culturele uiting van de 15e18e eeuw. In een jachtkroniek A° 1635 lees ik over „steene spreeuwpotten, diemen aende huysen hanght". Jacob Cats wijdt er een rijmpje aan in zijn Galathea ofte Harders Minneklachte, doch hem ont ging schier niets van buiten- en stads leven. Daarom snuffel ik graag in zijn werken, al vindt menigeen ze hopeloos uit de tijd. 19 november '66 A. B. WIGMAN T. V. uit Roosendaal. Tussen beide man nen bestaat een vete over het jachtrecht op het weiland. V. heeft een vergunning om daar te jagen. Toen Geers langs de wei kwam, waar V. met zijn hond aan het jagen was, ontstond een woordenwisseling. Plotse ling viel toen het schot. V. heeft tegen over de rijkspolitie verklaard, dat er een worsteling ontstond om het geweer, waarbij het schot afging. Geers strom pelde naar de weg langs het veld en V. riep toesnellende voorbijgangers toe een dokter te halen. V. werd ter plaatse door de rijkspolitie aangehouden. Hij is in verzekerde bewaring gesteld. Uit de aard van de verwonding is ge bleken, dat het schot van vlakbij moet zijn afgevuurd. O O AMSTERDAM De ledenraad van de Nationale Woningraad heeft zich tij dens een vergadering in Amsterdam ge keerd tegen het wetsontwerp tot het op leggen van heffingen aan huurders van woningwetwoningen, die behoren tot de hogere inkomstengroepen. „De vergadering is van oordeel, dat de heffing een eenzijdige maatregel is, die slechts aan een willekeurige groep huurders wordt opgelegd. De beperking tot woningwetwoningen heeft ongetwij feld plaats gevonden, omdat er grote administratieve bezwaren aan kleven om in de voorgestelde maatregel ook de gesubsidieerde en ongesubsidieerde par ticuliere huurwoningen te betrekken. Daardoor heeft de voorgestelde maat regel een willekeurig en onaanvaardbaar karakter gekregen," aldus een na af loop van de vergadering uitgegeven communiqué. ROME. Opgezweept door zware storm, die gepaard gaat met hevige re genval, is de Adriatisehe Zee opnieuw de Po-vlakte binnengedrongen. Duizenden hectaren bouwland, bezaaid met woonwijken, werden overstroomd en reddingsploegen die de zeedijken trachtten te versterken, moesten haastig een veilig heenkomen zoeken. In de afgelopen 24 uur zijn naar schat ting 10.000 Deltabewoners door militai ren en vrijwilligers geëvacueerd, die nu ook zelf het gebied hebben moeten ver laten. Slechts kleine groepen wakers zijn achtergebleven om ingeval van ern stige dijkbreuk alarm te slaan. Verder stroomopwaarts in de Po- vlakte zijn soldaten en arbeiders koorts achtig bezig de dijken van de rivier met zandzakken te versterken. Bij overstro mingen van de Po in 1951, verloren 273 mensen het leven. Door de hevige storm moesten bijna alle reddingsacties voor de vorige over stromingen in de Alpen, Dolomieten en de omgeving van Venetië gestaakt wor den. In Venetië, dat reeds zwaar onder de vorige overstromingen heeft geleden, vraagt men zich angstig af of de funda menten van de stad na eeuwenlange strijd tegen het water, nog wel bestand zijn tegen de kracht van de nieuwe over stromingen Dit werd gisteravond van de zijde van de formateur meegedeeld. De indruk be stond, dat dit „oriënterende gesprek", zoals het genoemd werd ^beslissend zou worden voor de vraag of prof. Zijlstra met zijn rompkabinet in zee durft te gaan. Prof. Zijlstra staat nu voor de keus, aldus politieke waarnemers, zijn rege ringsprogram in de door mr. Beernink gevraagde zin om te buigen of het risico te gaan lopen met een wisselende meer derheid te moeten regeren. Het is theo retisch mogelijk een beroep op de P.v.d. A. te doen om voor uitstel van de be lastingverlaging te stemmen. Daar zul len ongetwijfeld van socialistische zijde eisen tegenover verwacht kunnen wor den, bijvoorbeeld op het punt van de verhoging van de omzetbelasting. De P.v.d.A. is er fel tegen gekant dat deze verhoging al in 1967 geëffectueerd zou worden, zoals prof. Zijlstra wenst. Het ligt dus voor de hand, dat de P.v.d.A. de twee maatregelen tegen el kaar wil uitspelen. De uitspraak van de fracties van de A.R.P. en de K.V.P., die zich donderdag na intern beraad voorzichtig achter het program van prof. Zijlstra stelden, is met dit alles op de achtergrond gescho ven. De K.V.P. liet weten prof. Zijlstra te steunen, maar wel bepaalde „dringen de wensen" te zullen formuleren ten aanzien van de belastingmaatregelen, die hij op het oog had. Deze wensen, die uitdrukkelijk niet als voorwaarden moesten worden opgevat, zo liet men van K.V.P.-zijde weten, zou den verband houden met de weerstand, die er bij de K.V.P.-fractie bestond om nu reeds goedkeuring te hechten aan een voorstel, dat verder ging dan wat dr. Beel in zijn hoofd had. Deze wilde im mers uitstel van belastingverlaging slechts tot 1 april en invoering van ver hoogde omzetbelasting tegen 1 oktober van het volgend jaar. Prof. Zijlstra gaat veel verder dan de K.V.P. eigenlijk wenselijk oordeelde. Men had daar liever gezien, dat een volgend kabinet naar bevind van zaken kan handelen en alleen in het uiterste geval van het compromis-Beel afwijkt. De A.R.P.-fractie liet alleen informeel we ten „de formatiepoging van prof. Zijlstra te steunen." MAASTRICHT De rechtbank te Maastricht heeft onverwachts voorlopig surséance van betaling verleend aan de Vascomij te Heerlen. De rechtbank zal 23 februari beslissen over de definitieve verlening van surséance van betaling. Tot bewindvoerder zijn benoemd prof. dr. E. Luyten uit Heerlen, mr. F. Duyn- stee uit Maastricht en mr. A. van Meer uit Heerlen. De rechter-commissaris is mr. W. Penning. Donderdag j.l. had de rechtbank be sloten de beslissing over de verlening van surséance van betaling aan te hou den tot volgende week donderdag. Pro cureurs van crediteuren hadden name lijk geprotesteerd tegen het verlenen van surséance, omdat de lijst van activa en passiva niet volledig zou zijn. v 1 f 4* iÈ r i Cl -<• - t fpti 1 ir':- w.M' - te mm ...V# v.. v Hr. Ms. opnemingsvaartuig Snelliusis, na een verblijf van ongeveer een jaar in de wateren bij Suriname, in ons land teruggekeerd. Deze kleuter was gisteren blij het schip, met pappa aan boord, de haven van Den Helder te zien binnen varen. AMSTERDAM Naar het oordeel van de Partij van de Arbeid, is de thans aan de gang zynde politieke strijd een strijd tussen behoudzucht en vooruit gang; een strijd tussen gevestigde be langen en gelijke -n voor allen om de Verdeling van hé/ gezamenlijk -Inko men. Dit oordeel is neergelegd in het concept-verkiezingsprogram, dat zal worden behandeld op het verkiezings congres, dat de Partij van de Arbeid 7 januari volgend jaar te Haarlem /.al houden. In het concept-program zegt het be stuur van de Partij van de Arbeid een duidelijke keus te doen. De partij wil in de eerstkomende vier realiseren: 0 Bescherming van de werknemers bij massaal ontslag, verlenging van de ontslagtermijn voor oudere werkne mers en regeling van de staking als rechtmatige handeling; 0 invoering van een wettelijk mini mumloon voor mannen en vrouwen, dat regelmatig en minstens even snel stijgt als het loongemiddelde; 0 Hervorming van de onderneming door scherpe»regelen ten aanzien van de verslaggeving, met de verplichting voor alle grote (ook besloten) vennootschap pen tot publikatie van de verslagen, die ook gegevens moeten bevatten over de inkomens van directeuren en commissa rissen; door beperking van het aantal commissariaten per persoon; door ver kiezing van arbeidscommissarissen 0 Medezeggenschap voor werknemers door invoering van enquête- en be- roepsrecht voor de werknemers; 0 Rechtvaardiger verdeling van de in komens en vermogens te beginnen met een aanzienlijke verhoging van successie- en schenkingsrechten, maar toch zodanig, dat er goede bedrijfsopvol ging mogelijk blijft in landbouw, midden- en kleinbedrijf; invoering van een spe culatiewinstbelasting; bevordering van het spaarloon; 0 Toezicht op de kapitaalmarkt, mede t.b.v. de gemeenten, onder meer door invoering van een meldingsplicht voor leningen; 0 Bodemschatten voor ons allen, door zeggenschap van de overheid bij op sporing en winning en zo hoog moge lijke opbrengsten voor de gemeenschap; 0 Grondgebruik ten bate van de ge meenschap door verbetering van de wijze van onteigening; een voorkeurs recht voor de overheid bij aankoop tegen gebruikswaarde, op basis van een ruim telijk ordeningsbeleid, dat gericht is op een gebruik van onze schaarse bodem dat de gehele bevolking ten goede komt; 0 Doorlichten van de defensie-uitga- ven, wat betreft het totaal van de uitgaven in de gehele begroting en de doeltreffendheid van de bestedingen; ver korting van de diensttijd tot 12 maanden, verdere verbetering van de vergoeding aan dienstplichtigen; 0 Geregelde vrijheid van demonstra tie en betoging: aanzienlijke verbe tering van de staatsburgerlijke vorming buiten schoolverband en afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen; 0 Een meerjarenplan van overheids taken, een verhoging van de belas tingvrije voet in de directe belastingen en een verdere verlaging van de belas tingdruk op ongehuwden; 0 Invoering van de zomertijd; ver snelde bouw van sporthallen en overdekte zwembaden; een grootscheep se aanpak van sanering en krotoprui ming en een voortgaande actieve bevor dering van de verbetering van het open baar vervoer. MITNCHEN Milnchen is vrijdag, twee dagen voor de parlementsverkiezin gen in Beieren, het toneel geweest van een juridische strijd om een verkiezings bijeenkomst die de uiterstreclitse „Natiouaal-Demokratische Partei Deutschlandn" (NPD) in de loop van de avond in het gebouw van circus Krone wilde houden. De gemeenteraad had donderdag avond een verbod van de bijeenkomst uitgevaardigd. De NPD reageerde hier op met een kort geding, dat zij bij het kantongerecht aanhangig maakte. Na dat de uitspraak in haar nadeel was uitgevallen, wendde zij zich tot de ar rondissementsrechtbank van Miinchen. Het Circus Krone had inmiddels zijn toezegging om ruimte aan de NPD ter beschikking te stellen ingetrokken. De rechtbank bepaalde vrijdagavond laat, dat het circus zijn verplichtingen moest nakomen. Daarop kwam de ge meenteraad opnieuw in het geweer en verbood de bijeenkomst alsnog door mid del van een administratieve maatregel, waartegen alleen beroep kan worden aangetekend bij een administratieve rechtbank. Terwijl binnenskamers de juridische disputen voortgingen, waren in de avond meer dan vijfduizend studenten en scho lieren op het Königsplatz bijeengeko men voor een betoging tegen de om streden verkiezingsbijeenkomst. In een sneeuwjacht trokken zij door de straten met borden waarop teksten stonden als „1933 NSDAP - 1966 NPD", „Duitsland is te goed voor een nieuwe ondergang door nazi-vechtjassen", „NPD-uitver- koop van de democratie", „Nooit meer nazidom", „Wij willen geen vierde rijk", „NPD-kind van Hitier" en „Alleen de domste kalveren kiezen hun eigen sla ger". De politie hield hen echter uit de buurt van het Circus Krone, waar onge veer zeshonderd aanhangers van de NPD wachtten op het sein dat hun ver gadering kon doorgaan. De uitspraak van de districtsrechtbank werd met ge juich ontvangen. De partijleider vroeg de aanwezigen te wachten op de uit spraak van de administratieve recht bank. „Dan kunnen wij onze bijeenkomst beginnen". Talrijke betogers slaagden er later in zich tussen de NPD-ers te mengen. Er ontstonden heftige woordenwisselingen maar 't kwam niet tot een handgemeen. De lage temperatuur zorgde er blijkbaar NEW YORK. Nederland en natio nalistisch China hebben zich vrijdag gevoegd bij de lid-staten van de Veilig heidsraad die Israël hebben veroordeeld voor zijn krachtige vergeldingsactie van zondag tegen Jordaanse grensdorpen. De Nederlandse permanente vertegen woordiger bij de Verenigde Naties, dr. J. G. de Beus, zei dat Nederland „deze nieuwe daad van geweld" veroordeelde, „omdat wij van mening zijn dat escala tie van geweld nimmer tot een oplos sing in het betrokken gebied leidt." Prinses Beatrix en prins Claus hebben gisteren een bezoek gebracht aan de garde-bataljons te Arnhem. We zien hier het prinselijk paar als toeschouwer bij de oefeningen te velde op de Galgenberg. ROTTERDAM -j— De burgemeester van Heemstede mr. A. G. A. Ridder van Rappard, heeft de caba retier Sieto Hoving verboden op een voorstelling, aanstaande vrijdag ln het Minervatheater in Heem stede, de onderwerpen „koningin" of „leden van het Koninklijk IIuls" aan te snijden. De caberetier hoor de dit vrijdag telefonisch van de bedrijfsleider van het theater, de heer A. Hoogeveen. „Ik heb de voor waarden van de burgemeester overgebracht, waarop de heer Hoving meedeelde, dat hij er zich niets van aan zou trekken. Ik moest de heer Hoving wel voor de kehs stellen: of instemmen met de voorwaarden van de burgemeester, of afzien van zijn optreden met het cabaret „Tingel Tangel", aldus de heer Hoo geveen. Het cabaret treedt thans op met een program ma: „Zotten en wijzen bijeen weten meer dan wijzen alleen". Sieto Hoving, die gisteravond optrad in de Nieuwe Doelen in Rotterdam, deelde mee dat de directie van het theater gedwongen was de voor stelling vrijdag niet te laten doorgaan, aangezien burgemeester Van Rappard heeft gemeend voor waarden te moeten stellen aan hetgeen door het cabaret op het toneel gezegd zou worden. De burgemeester zei tegen een verslaggever van het A.N.P., dat hij de eis heeft gesteld, dat „vuil spuiterijen tegen 't Koninklijk Huis en de leden daar van achterwege moesten blijven". Op de vraag of in het geheel niet over deze onderwerpen zou mogen worden gesproken, zei de burgemeester: „Het is uiteraard aangewezen dit niet te doen, aangezien verschillende grapjes dubieus uitgelegd kunnen worden. Lk heb gezegd, dat het cabaret Tingel Tan gel de Koningin buiten schot moest laten". „Ik spreek in mijn programma's nooit over de Ko ningin of leden van het Koninklijk Huis. Wel doe ik iets in een stuk over de Grondwet en de Krdon, maar dit heb ik ook gebracht in aanwezigheid van de Ko ningin ter gelegenheid van haar 25-jarig huwelijk", aldus Sieto Hoving. „Ilt heb geweigerd op te tre den op de voorwaarden van Ridder van Rappard, omdat ik niet van censuur houd. Volgende week zegt hij. dat ik niet mag praten over het geloof". „De opmerking „vuilspuiterij tegen het Koninklijk Huis" is ten opzichte van Tingel Tangel misplaatst. Ik ben het volledig met de burgemeester eens, dat dergelijke vuilspuiterijen achterwege moeten blijven, ze zijn dan ook in de tien jaar dat Tingel Tangel bestaat, niet voorgekomen". voor dat de gemoederen niet al te verhit werden. Met zachte drang gelukte het de politie de menigte van het plein voor het circus naar de zijstraten te ver spreiden. Het Circus Krone lichtte later de in trekking van zijn toezegging aan de NPD toe met een verklaring dat het in verband met de gespannen sfeer een ramp vreesde, indien demonstranten zich in de ruimten zouden wagen waar zich de kooien der wilde dieren bevinden. De rechtse nationaal-democratiscne partij (NDP) „wordt in het buitenland overschat en hier onderschat", zo heeft de voormalige vice-kanselier, Erich Mende, verklaard. „Ik ben er tegen deze partij te ver bieden. Ik ben voor een intellectuele confrontatie met deze misleide en ver leide jonge mensen zowel als met de oude nationaal-socialisten die uiteraard ook een plaats in deze groep hebben gevonden". KAAP KENNEDY De „Lunar Or- biter-2" is vrijdag begonnen met het ne men van foto's van het maanoppervlak, van een hoogte van 48 km. Ruimte vaartfunctionarissen zeiden echter, dat de fototoestellen niet geheel naar wens werken. Uit op aarde ontvangen gege vens blijkt dat er zich een onregelmatig heid voordoet die nog niet geheel dui delijk is. Waarschijnlijk werken de slui ters niet juist. Tot dusver heeft de Lunar Orbiter na de lancering op 7 november alles perfect uitgevoerd. Het ruimtescheepje moet de komende acht dagen meer dan 400 foto's nemen van dertien mogelijke landingsplaatsen op de maan. komende maand zouden deze worden overgeseind. Ondanks het aanvankelijke vermoe den dat er iets mis was blijkt de Lunar Orbiter-2 echter goede foto's naar de aarde te sturen. Alles wijst erop dat dit zo zal blijven. WEESP De politie in Weesp heeft een 67-jarige man uit Amersfoort aan gehouden, die gezocht werd door de po litie in een groot aantal plaatsen in het land. De man, die een inbredersloopbaan van jaren achter de rug heeft en al vaak werd veroordeeld, werd door een boer aan de 's-Gravenlandseweg ln Weesp aangetroffen ln de hooiberg. Later bleek, dat de man, die daar rustig lag te slapen, al een nacht en een dag in de hooiberg had doorgebracht. De gewaarschuwde politie kreeg van de bejaarde inbreker te horen, dat deze in Upendam een bromfiets had gesto len en daarmee naar Weesp was ge reden. De bromfiets werd, op aanwij zing van de man, bij het station terug gevonden. Bij zijn aanhouding bekende de man ruim 25 inbraken. Hij maakte er zijn gewoonte van om gaatjes te boren in kozijnen van woningen en boerderijen om daarna met een draadje de spagno- letsluitingen te openen. De man heeft o.m. ingebroken in de provincies Fries land, Noord-Holland en Utrecht. Hij is overgeleverd aan de politie in Amers foort, waar hij ook voor een aantal in braken gezocht werd. SOFIA. Bulgarije heeft formeel voorgesteld een communistische topcon ferentie te beleggen ter beslechting van het geschil met communistisch China. Dit betekent in feite dat de Bulgaarse regering zich volledig heeft geschaard achter het standpunt van de Sovjet- Unie, namelijk dat China officieel uit het communistische kamp gestoten moet worden. Partijleider Zhifkof had het idee van een topconferentie maandag reeds aan geroerd. De Russische partijleider Brezjshef toonde zich hier zeer geluk kig mee. Diplomaten merkten toen op dat hij het voorstel niet zelf te berde bracht. (Van onze weerkundige medewerker) liet weer blijft het hele weekeinde koud, waarbij er kans is op enige regen of sneeuw. Deze verwachting is gebaseerd op het zich in westelijke richting uitbreiden van een omvang rijk neerslaggebied boven Duitsland. Zolang deze storing in de bovenlucht doorwerkt, is geen vorst van beteke nis te verwachten. Een temperatuur daling in de nacht tot -1 a -3 graden is wel mogelijk in een later stadium, wanneer een krachtig hogedruk- gebied boven Scandinavië de storing wegdrukt en voor opklaringen zorgt. De vooruitzichten tot midden-decem- ber doen enkele koudegolven ver wachten met matige of strenge vorst, vooral in december.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1