Veenendaals dagblad Winst voor de N.D.P. ook in Beieren; 15 zetels IETS MEER KANS VOOR PROF. ZIJLSTRA Jordanië mobiliseert Buiten Alle kandidaten beraden zich Bij botsing 3 doden en 3 zwaargewonden Formatiepoging vandaag in beslissend stadium weerbare mannen Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Liberalen halen zelfs niet Vrij koud vereiste percentage Staatsgreep in Togo C.S.U. behoudt absolute meerderheid, maar: Wensen van C.H.U. Gesprek thuis Interimrapport kiesinger was in oogkliniek Overwintering COMMENTAAR VEEL ONGELUKKEN IN WEEKEINDE BRllD OMGEKOMEN Meisje gewond door pol it ie-optreden Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1,5C. ieder woord meer 15 cent Maandag 21 november 1966 - 40e jaargang no. 111 MÜNCHEN De uiterst rechtse Nationaal-Democratische Partij van Duitsland, de N.P.D., is zondag, twee weken na haar succes in de Duitse deelstaat Hessen, nu ook in het Beierse parlement vertegenwoordigd. De grootste partij in Beieren, de Christelijk-Sociale Unie (C.S.U.) met Franz Josef Strauss als voorzitter, heeft echter haar absolute meerderheid behouden. Zij verwierf 110 van de 200 zetels in de Landdag. De liberale F.D.P. en de Beierse partij zullen thans niet meer in het nieuwe parlement zitting hebben. De socialisten S.D.P. hebben niet stemmen winst geboekt waarop zij hoopten. Zij hebben zich evenwel met 79 zetels en nieer dan 3% miljoen stemmen ruimschoots kunnen handhaven. Van de 6.737.811 kiesgerechtigden in Beieren zijn er 5.445.434 opgekomen, d.w.z. 80,8%. Beieren koos gisteren een nieuwe landdag. De Beierse minister-president Alfons Goppel en zijn vrouw Gertrud brachten in Krailling bij München hun stem uit. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De kans, dat prof. Zijlstra erin zal slagen een kabinet te vormen, acht men in Den Haag iets gestegen, sinds de formateur zaterdag een vijf uur durende bespreking had met enkele demissionaire en kandidaat-ministers en daarna een interim-rap port uitgebracht aan de Koningin op paleis Soestdijk. De scherpe verklaring van C.H.U.-fractieleider Beer- nink, wiens eis tot een uitspraak over matiging van de staatsuitgaven de formateur in grote moeilijk heden heeft gebracht, blijkt toch ruimte te laten voor een eventuele „welwillende benadering" van een kabinet-Zijlstra. Prof. Zijlstra heeft dit weekende telefonisch con tact gehad met mr. Beernink. Hij wenste een verdui delijking van het christelijk-historische standpunt, zoals dat vrijdag werd uitgesproken. In Den Haag neemt men aan, dat de formateur zijn ontwerp-rege- ringsprogramma zodanig probeert te wijzigen, dat het voor de C.H.U. toch nog aanvaardbaar wordt. Mr. Beernink wil, dat het nieuwe kabinet duidelijk zal uitspreken al het mogelijke te zullen doen om het totale bedrag van de rijksbegroting-1967 te vermin deren met de enkele honderden miljoenen guldens, die de formateur wil dekken uit het uitstel van de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. Prof. Zijlstra voelt niets voor zo'n uitspraak. Wel is hij bereid met de grootst mogelijke nadruk te verklaren, dat de begrotingscijfers maximum-cijfers zijn en dat overschrijding onder geen beding zal worden toegestaan. In feite betekent dit reeds een bezuiniging van honderden miljoenen guldens, aangezien het gebrui kelijk is, dat de cijfers van de begroting verre worden overtroffen door de werkelijke uitkomsten. Deze bezuiniging wil de formateur verwezenlijken door de ministers voor te schrijven, dat aanvullende begrotingen die zouden leiden tot overschrijding van de begrotingscijfers moeten worden gedekt door verschuivingen binnen de totale begroting, dus door elders te bezuinigen. Mr. Beernink is, zo mag worden aangenomen, eventueel bereid uitstel van de belastingverlaging te aanvaarden als het daardoor vrijkomende geld be slist nodig zou zijn voor geheel nieuwe uitgaven, die ten tijde van het opstellen van de begroting-1967 niet te voorzien waren. Zulke uitgaven zouden kun nen zijn extra-bedragen voor aanvullende werkge legenheid, in verband met het tamelijk snel stijgen de aantal werklozen in bepaalde delen van het land. Het gesprek, dat prof. Zijlstra zaterdag met een aantal ministers en kandidaat-ministers had in zijn huis aan de Bavoylaan in Den Haag, duurde langer dan was verwacht, nameiyk van 's ochtends tien uur tot 's middags drie uur. Aanwezig waren de demis sionaire ministers Biesheuvel en Verdam (beiden A.R.) en Veldkamp (K.V.P.), alsmede de kandidaat ministers mej. Klnmpé en prof. De Quav (beiden K.V.P.). In Den Haag neemt men aan, dat de zittende mi nisters prof. Zijlstra hebben aangeraden de sprong met een overgangskabinet toch maar te wagen. Te rugkeer van het kabinet-Cals is een uiterst onaan trekkelijke zaak. Van de solidariteit van dit kabinet, waarvan minister-president Cals eerst hoog opgaf, is niets overgebleven. Ook zal men hebben over wogen, dat zelfs ondanks de scherpe verklaring van mr. Beernink de C.H.-fractie zich toch „gouverne menteel" wil opstellen, hetgeen niet duidt op een volstrekte afwijzing bij voorbaat van een kabinet- Zijlstra. Het bezoek, dat prof. Zylstra direct na het gesprek te zynen huize aan de Koningin op paleis Soestdijk bracht, wordt logisch geacht in de moeilyke fase, waarin de formatie verkeert. Prof. Zijlstra zal geen beslissing tot het opgeven van zijn formatiepoging willen nemen, alvorens de Koningin in de moeilijkheden te hebben gekend, zo x-edeneert men. Daar komt by, dat dit bezoek aan de Vorstin ertoe kan bijdragen in C.H.-kring de ernst van de beslis sing van prof. Zijlstra te beklemtonen. Deze beslis sing zal. naar men verwacht, vandaag worden ge nomen. Een depressie, die van Italië via Hongarye en Polen naar Zuid-Zweden en Denemarken trok, heeft geduren de het weekeinde in ons land somber en regenachtig weer gebracht. De meeste neerslag viel in het zuid oosten. waar het vliegveld Zuid- Limburg sinds vrijdagavond 25 milli meter meldde. De regen was daar zondagmorgen tijdelijk met sneeuw vermengd. Aan de westkust viel be trekkelijk weinig regen. Onder invloed van deze depressie is een hogedrukgebied, dat boven Scandinavië aanwezig was, belang rijk in betekenis afgenomen. Tegelij- kertyd is boven de oceaan een nieuw en krachtig hogedrukgebied ont staan, dat via het noorden van de Noordzee verbinding heeft gemaakt met de resten van het Scandinavi sche hogedrukgebied. Een restant van de kleine depressie boven Dene marken trok vanmorgen naar Noord- west-Duitsland. Tengevolge van deze ontwikkeling zal er het komende et maal in ons land een noordelijke wind waaien, waarmee tamelijk koude lucht wordt aangevoerd. In deze lucht komen naast buien ook opkla ringen voor, zo verwacht het KNMI. BONN Kurt-Georg Kiesinger, mi- nister-president van Baden - Württem- berg en kandidaat van de christen-de mocraten voor het Duitse kanselier schap, heeft het weekeinde in een kli niek in Bonn doorgebracht in verband met een oogontsteking. Volgens de behandelende geneeshe ren, is zijn toestand verbeterd en zou hij vandaag zijn overleg over de vor ming van een nieuwe Duitse regering kunnen voortzetten. TTit oude reisverhalen en journalen is het bekend, dat priesters soms aan een vertrekkende zwaluw een briefje bevestigden en antwoord ont vingen van een zendeling in het over- winteringsgebied. Zij geloofden dus waarschijnlijk niet, dat deze zomer- boden in het slijk en aan rivieroevers de barre, voedselloze periode schijn dood en verstard zouden doorbrengen, zoals in oude tijden veelal aangeno men werd. Men verzamelde zelfs een omvangrijke hoeveelheid „bewijsmate riaal", zoals ge dit in extenso lezen kunt in Jakob Theodor Klein's vogel- werk van 1760. Anderen maakten het nog bonter, door in alle ernst te publi ceren, dat de zwaluwen op de maan overwinterden en dat de reis twee maanden vorderde. Voedsel hadden de aëronauten onderweg niet nodig, want ze konden putten uit hun reserve en de ether vergt trouwens veel minder van de levenskrachten, dan aardse luchtlagen; men nam gemakshalve er zich geheel overgevend aan zijn fan tasie maar aan, dat er langs de route kleine hemellichamen, zo te zeggen etherische eilanden, aanwezig \varen, op welke de vogels eten en rusten konden! Zulke hersenschimmige voor stellingen vinden wij des te meer be vreemdend, omdat al een paar eeuwen eerder in natuurhistorische folianten de trek naar het zuiden was beschreven, zij het nog geenszins steunend op de huidige wetenschap. 21-ll-*66 A. B. WIGMAN Zaterdag haden ten huize van kabi netsinformateur Zijlstra een oriënte rende bespreking plaats. V.l.n.r. zien we minister Verdam, mej. dr. Klompé, prof. Zijlstra, de ministers Biesheuvel en Veldkamp en prof. De Quay. DEN HAAG De formateur, prof. Zijlstra, heeft vanmorgen alle kandi daat-ministers voor het interimkabinet, dat hij probeert te vormen, ontvan gen voor een bespreking, die om elf uur is begonnen. De kandidaat-minis ters zouden daar een beslissing nemen over de vraag of zij de sprong zullen wagen niet. Mochten de kandidaat-ministers be sluiten te gaan regeren, dan zal het ka binet vandaag of morgen tot stand wor den gebracht. Durven de kandidaat-be windsleden de sprong niet aan, dan zal de formateur, naar wordt verwacht, vanmiddag nog naar Soest dijk gaan om Hare Majesteit de op dracht terug te geven. Voor de vergadering vanmorgen be gon, ontving de formateur om half tien op het departement van Algemene Za ken afzonderlijk de A.R.-Staatssecreta- ris Bakker van Economische Zaken. Gisteravond had hij een onderhoud met de oud-minister van Binnenlandse Za ken, mr. A. A. M. Struycken, die hij gevraagd heeft als minister van Justi tie te willen optreden. Wat de uitschakeling van de F.D.P. en de Beierse Partij nog betreft, zij op gemerkt, dat de Beierse kieswet be paalt, dat de partijen in minstens een van de zeven kieskringen bestuursdis- tricten) tien procent van de stemmen moeten behalen om in de Landdag ver tegenwoordigd te kunnen zijn. De libe ralen zijn ook in Midden-Frankenland, waar zij vier jaar geleden nog 11,2 pet. haalden ditmaal slechts tot 9,0 pet. ge komen. De Beierse Partij kon in haar bolwerk Neder-Beieren waar zij vier jaar geleden nog 10,3 pet. haalde, ditmaal slechts tot 7,5 pet. komen. Het eindresultaat van de Beierse ver kiezingen van zondag en dat van de vo rige parlementsverkiezingen in 1962 zien er naast elkaar als volgt uit: Partijen C.S.U. S.P.D. N.P.D. F.D.P. Beierse Partij 48,2 35,8 7,4 5.1 3,4 47,5 110 35,5 79 0 15 5,9 0 De opkomst was zondag 80,8 pet. te gen 76,5; in 1962. Hoewel de extreem-rechtse Nationai- Demokratische Partei Deutschlands in de Beierse verkiezingen voor een on rustbarende noot zorgde door de Vrije Democraten uit de Landdag te wippen op 7,4 pet. van de stemmen, wordt Strauss als grote overwinnaar be schouwd en in verklaringen voor de te levisie heeft hij laten blyken er zelf niet anders over te denken. Het behouden en vergroten van de absolute meerderheid van de CSU in de 204 zetels tellende Landdag vatte Strauss op als een motie van vertrou wen van de kiezers in zijn persoon, en in zijn leiderschap van de partij, dat hij na zijn verdwijning uit de Bonds regering op zich heeft genomen. Tegen de personen die hem wantrou wen en hem als een gevaar voor de nationale christen-democratische partij beschouwen, had Strauss te zeggen: „Ik feliciteerd de Christen-Democrati- sche-Unie met de christelijk-sociale unie". unie met de christelijk-sociale unie." „Maanden lang", zo vervolgde hij, „is is het met de christen-democraten berg afwaarts gegaan. Wij maakten hieraan een eind in Beieren, waar de kiezers mijn financiële en buitenlandse politiek hebben gehonoreerd. De christen-demo cratische unie zal hier rekening mee moeten houden." Door de liberale nederlaag in Beieren is de kans op een parlementaire coalitie tussen Sociaal-Democraten en Vrije De mocraten sterk verminderd. Het is voor de eerste maal sinds de oorlog dat de liberalen niet meer vertegenwoordigd zijn in de wetgevende vergadering van de op één na grootste bondsstaat. Hoewel zij zich bij verkiezingen nau welijks wisten te handhaven in de Bondsdag, vormden de liberalen toch de beslissende stem tussen de ongeveer evengrote CDU-CSU en de SPD. Na de verkiezingsuitslag van zondag is hun waarde voor de twee grote partijen ech ter scherp gedaald, wat zélfs zou kun nen leiden tot een' samengaan van de twee partijen. I)e leiders van de grote, Westduitse partijen schijnen tamelijk overeenkom stige meningen te huldigen aangaande het succes van de N.P.D., die, na twee weken geleden in de Landdag van Hes sen 7 zetels bemachtigd te hebben, thans met vijftien afgevaardigden in de Beierse landdag vertegenwoordigd zal zyn. Bruno Heck, lid van het bestuur van de Westduitse Christen-Democratische Unie vindt, dat hoewel de opkomst van de N.P.D. in Beieren een bedenkelijke kant heeft, zij geen ramp voor de de mocratie betekent. A Italië: Duizenden kalkoenen en land- bouwmachinerieën bijeengebracht op een droge strip terwijl de omliggende velden onder water staan. Dit gebeur de bij Porto Tolle in de Po-vlakte die weer door overstromingen wordt ge teisterd. Het geheel maakt een sinis tere indruk. Herbert Wehner, vice-voorzitter van de Duitse socialistische partij, is van oordeel, dat de uiterst rechtse N.P.D. in het buitenland wordt overschat, maar in Duitsland wordt onderschat. De leider van de liberale F.D.P., Erich Mende, meent, dat het er nu op aankomt, de jongeren die op de NPD gestemd hebben ervan te overtuigen, dat er .Jets beters" bestaat. Het Russische persbureau TASS ken schetst het succes van de N.P.D. als „een alarmerend verschijnsel", TASS zegt, dat de Beierse verkiezingsuitsla gen de groeiende invloed van de neo nazi's aantonen, die in toenemende ma te grote aantallen Duitsers aantrekken, die ontevreden zijn over de politiek van Bonn. Een commentator van de Franse staatsradio noemde gisteravond het suc ces van de N.P.D. verontrustend. Het partyloze Franse blad Combat daarentegen is van oordeel, dat „dit verontrustende verschijnsel" niet over dreven moet worden, daar het percen tage stemmen van de N.F*.D. ruwweg hetzelfde is als dat van de extreem rechtse partijen in alle Westeuropese landen. De jeugdafdelingen van negen politie ke partijen in Israël hebben besloten bij jeugdgroeperingen in de gehele we reld telegrafisch steun te zoeken tegen wat zij een heropstanding van het na zidom in Duitsland noemen. COTONOl' (Dahomey) In de Westafrikaanse staat Togo heeft van ochtend vroeg het leger een greep naar de macht gedaan. Dit meldde het radio station in de hoofdstad Lome, dat revo lutionaire en antikoloniale leuzen uit zond. President Grunitzky maakte zondag bekend, dat hij alle leden van het kabi net had ontslagen en dat hij tezamen met vice-president Meatchi de uitvoe rende macht aan zich had getrokken. Radio-Lomo gaf geen bijzonderheden omtrent het lot van Grunitzky en Meat chi maar zei, dat het leger geen rege ring toestaat die niet door het volk ge steund wordt. President Grunitzky, 53 jaar, was de eex-ste regeringsleider van Togo toen dit onder Frans toezicht staande deel van de vroegere kolonie van Duitsland in West-Afrika in 1956 een autonome repu bliek in de Franse Unie werd. In 1958 wonnen de voorstanders van volledige onafhankelijkheid de verkiezingen. Syl- vanus Olympio werd premier. In 1960 trad Togo uit de Franse Unie en kreeg Olympio als staatshoofd. Grunitzky ver- ti-ok naar Ghana maar keerde in 1963 terug als staatshoofd BERGEN OP ZOOM Bij een frontale botsing tussen twee personenauto's op de Wouwsest raat weg in Bergen op Zoom, zyn zondagavond drie personen om het leven gekomen. De drie overige inzittenden van de beide auto's zijn ernstig gewond opgenomen in een ziekenhuis ln Bergen op Zoom. Het ongeluk gebeurde tijdens een inhaalmanoeuvre. Een auto, rydende in de richting Roosendaal, kwam daarbij op de linkerweghelft ln botsing met een tegenligger. De bestuurder en een inzittende van de eerste auto, de 21-jarige C. de Rooy en de 20-jarige A. M. de Bruin, beiden uit Willibrord, waren op slag dood. De twee andere inzittenden van deze wagen werden zwaar gewond. De bestuurder van de tegemoetkomende auto, de 49-jarige P. Koek uit C'olijnplaat, was eveneens op slag dood. Zijn echtgenote werd ernstig gewond. 0 Op de hoek Bergerweg en de Mau- ritsweg in Limbricht zijn zondag twee mensen om het leven gekomen bij een autobotsing. Een personenauto werd geschept door een autobus, waar aan geen voorrang was .verleend. De twee inzittenden van de personenauto, de 21-jarige Smit uit Geleen en de 25- jarige Borsbom uit Den Haag, verloren hierbij het leven. Op de Vroenhof, de provinciale weg in Houthem. is in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooterrijder tegen een rechts van de weg gepar keerd staande vrachtwagen gereden. De man, de 25-jarige loodgieter M. A. M. Weijers uit Meerssen, kwam hierbij om het leven. 0 Gisternacht is de 21-jarige onge huwde J. M. Caris by Weert met zijn auto uit een flauwe bocht geraakt. De wagen raakte twee bomen, bij wel ke botsing de heer Caris het leven ver loor. 0 Gisternacht is op de weg tussen Haelen en Roggel de 65-jarige W. J. van Roy uit Roggel door een auto mobilist aangereden. De man overleed ter plaatse. De automobilist, 26 jaar oud, verkeerde, volgens de politie, on der invloed van sterke drank. Vrijdagavond laat Is in Sevenum een verkeersongeluk gebeurd, waarbij de 22-jarige mevrouw Ch. Hei dens-Berden om het leven kwam. Om kwart voor twaalf verliet ze met haar man, met wie ze die dag was getrouwd, de bruiloft. Op de Maasbreseweg slipte hun auto in een bocht en vloog tegen een Ixoom. Mevrouw Heidens kwam daarbij om het leven. De heer Heidens moest met zware verwondingen in het ziekenhuis in Horst worden opgenomen. Dodeiyke val. De 22*jarige onge huwde Italiaanse gastarbeider R. Vig- noje viel zaterdag van een tien meter hoge steiger van de in aanbouw zijnde DAF-fabriek te Born. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis te Sittard overgebracht, waar hij is overleden. 0 Bij een poging zondagmiddag van af de Rinigbaan-Noord in Tilburg linksaf te slaan bij de Waalstraat, is de 65-jarige A. Maas met zijn rijwiel onder een hem achteroprijdende bestel auto terechtgekomen. Zondagavond is op de Plesmanlaan in Amsterdam de 19-jarige scooter- rijder P. J. R. van Beek verongelukt, toen hij in botsing kwam met een ke rende auto. Q Zondagavond om elf uur is bij het Motel aan de Haagweg iji Amster dam een ernstig ongeluk gebeurd. Ver moedelijk misleid door de verkeerssi tuatie ter plaatse, is een 76-jarige be stuurder van een personenauto, de heer J. Dirkzwager uit Den Haag, op het verkeerde weggedeelte terechtgeko men en frontaal gebotst tegen een auto uit Amsterdam. De heer Dirkzwager vond hierby de dood en zijn passagier, de 63-jarige mevrouw J. M. van de Wouw, werd zeer ernstig gewond. In de nacht van vrijdag op zater dag is nabij Belgrado de heer A. Vo gel, afkomstig uit Schaesberg, bij een verkeersongeluk omgekomen. De - heer Vogel reisde vorige week maandag per vliegtuig voor zaken naar Belgrado. Op weg naar een fabriek, kwam de perso nenauto, waarmee hij werd afgehaald, in botsing met een autobus. Bij de bot sing verloren twee Joegoslavische in zittenden vrijwel onmiddellijk het le ven. De heer Vogel werd met ernstige verwondingen opgenomen in een zieken huis, waar hij overleed. Hij was werk zaam bij Philips en 29 jaar oud. AMSTERDAM Na afloop van eeu rustig verlopen anti-Viëtnamdemonstra- tie, van het J. I). Meijerplein naar de Nes, zijn zondag in Amsterdam onge veer zestig betogers via de Leidse- straat en het Leidseplein naar het Amerikaanse consulaat op het Museum plein getrokken om daar opnieuw te demonstreren. Hiertegen is de politie opgetreden, waarbij in enkele gevallen van de wapenstok moest worden ge bruik gemaakt. Bij deze charge is de 17-jarige mej. C. Sminia door een gummiknuppel in het oog geraakt. Het meisjes is met ernstig oogletsel naar het Wilhelmina- Gasthuis overgebracht. Of zij haar oog zal kunnen behouden, staat nog niet vast. AMMAN Koning Hoessein van Jor danië heeft premier Wasfi Tel bevel gegeven, onmiddellijk stappen te ne men om alle beschikbare mannen ln de dienstplichtige leeftijd voor de militai re dienst op te roepen. Voorts gaf hij de regering bevel meedogenloos op te treden tegen woelige elementen. De instructies van de koning, die door Radio Amman werden uitgezonden, werden als de eerste officiële inter ne reactie van Jordanië beschouwd op de vergeldingsactie die Israël zondag jongstleden in het gebied van Hebron in Jordanië heeft ondernomen. Tevens werden ze als de officiële be vestiging beschouwd van berichten over demonstraties tegen de regering in He- bron, Khalil en Nabloes na de Israëli sche inval. Radio-Amman zei dat Tel de koning heeft beloofd dat onmiddellijk schikkin gen zullen worden getroffen om aan zijn wensen te voldoen. Een commentator van dit radiosta tion heeft zaterdagavond een lans ge broken voor eensgezind Arabisch mili tair optreden langs alle Arabische gren zen met Israël voor geval van nieuwe Israëlische „agressie" daar. De com mentator zei, dat Jordanië in staat was zichzelf te verdedigen, maar dat het de taak va» gemeenschappelijk Arabisch militair commando was ster ke luchtdekking voor grondoperaties te verschaffen. Premier Esjkol heeft zondag het Is raëlische kabinet meegedeeld dat Is raël speciale maatregelen heeft geno men tegen het binnendringen van ter roristen uit de Arabische buurlanden. De kern van het probleem is, dat Israël in vrede wil leven en geloofde dat zijn buren eenzelfde houding zouden aannemen. „De Arabische landen gelo ven daarentegen blijkbaar dat zij moor denaarsbenden moeten toestaan Israël binnen te dringen, maar dat aan Is raël het recht op zelfverdediging om een eind aan geweld te maken moeten worden ontnomen", zei Esjkol.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1