Vtj-enendaals •i dagblad Verlies voor Krag bij verkiezingen Buiten Verkiezingen 15 februari Franco noemt geen opvolger „Boren op Noordzee kan noj> in 1967" Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Grote winst voor linkse Socialistische Volkspartij Dode bij kettingbotsing van mto's in Limburg Ruk naar links in Denemarken Jordanië vraagt Y.S. wapens Oud-minister Den Uyl verzekerde voor tv: Deputaties met cadeaus op „Drakesteyn Geen gevaar voor vorst Ook Nederlanders Weer massagraf van nazi's ontdekt Ganzen problemen Vanavond betoging in Parijs Broun per trein in Moskou 81-jarige wil zijn rijbewijs halen Iets meer vrijheid voor Spanjaarden Guardian doet geen ImmI o p Times Man verongelukte bij in aanbouw zijnde bungalow7 Frankrijk neemt het op voor Mao Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Walboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926 Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1,50. ieder woord meer 15 cent Woensdag 23 november 1966 - 40e jaargang no. 113 KOPENHAGEN De Deense sociaal-democraten, die thans een minder heidsregering vormen, hebben bij de dinsdag gehouden verkiezingen, zeven van hun zesenzeventig zetels verloren. Daarentegen heeft de linkse „Socialis tische Volkspartij" haar zetelaantal verdubbeld, zodat deze linkse partij thans 20 van de 179 zetels in het Folketing (parlement) krijgt. Deze partij zal het plan van de sociaal-democraten tot invoering van een inkomstenbelasting op basis van progressiviteit steunen. Dit plan vormde de inzet van de verkiezingen. Premier Krag heeft in een televisie vraaggesprek, nadat de uitslag bekend gemaakt was, gezegd te veronderstel len, dat de minderheidsregering onder zijn leiding aan het bewind zal blijven. De zetelverdeling in het nieuwe par lement is als volgt: Sociaal-democraten - 69 zetels tegen 76. Conservatieven 34 zetels tegen 36. Agrarische liberalen 35 zetels te gen 36. Socialistische volkspartij 20 zetels tegen 10. Radicalen 13 zetels tegen 10. Centrum-liberalen 4 zetels tegen 2. De onafhankelijke partij heeft alle vijf zetels verloren die zij in het oude parlement bezat. De overgebleven 4 zetels zijn be stemd voor de För-öer-Eilanden en voor Groenland, waar de volgende maand verkiezingen worden gehouden. Elk van de negen partijen, die aan de verkiezingen heeft deelgenomen, had een andere oplossing voorgesteld voor de belastingkwestie. De .sociaal-democraten hebben ne gen jaar lang een coalitie gevormd met de radicalen en bleven als min derheidsregering aan, nadat de radi calen zich hadden teruggetrokken we gens een geschil over een voorgestelde WARSCHAU Bij het voormalige euthanasie-centrum van de nazi's te Obryze in Polen, is een massagraf met 200 lijken ontdekt, aldus een medede ling van het Poolse persbureau PAP. Ter plaatse, bij Meseritz in de omge ving van Küstrin, is het instituut Obra- walde gevestigd geweest, waar in 1943- 1944 ongeveer 10.000 zieken, onder wie Duitsers, Polen, Russen, Fransen, Ne derlanders, en Belgen zijn gedood. Uit de toestand waarin de lijken verkeren menen de Polen te moeten opmaken, dat de slachtoffers dikwijls nog levend in het graf geworpen werden en daar gestikt moeten zijn. PAP zegt dat slechts twee verplegers hebben geboet, dezen werden in 1945 door een Sovjet-Russische krijgsraad ter dood veroordeeld. Veertien ver pleegsters die er gewerkt hadden zijn in 1965 vrijgesproken. De rechtbank in München was tot de slotsom gekomen dat zij niet op eigen initiatief hadden gedood, zij hadden bevelen van de art sen opgevolgd. Volgens het Poolse pers bureau zijn ook nog andere moorde naars van Obrawalde nog op vrije voe ten. TVfet de winter in een nabij verschiet herinneren we ons beter dan 's zomers de grote noordlandvaar- ders, want ze kwamen al weer bij tienduizenden naar de Hollandse rust- voedselterreinen en pleisterplaatsen koersen. De milieuvoorkeur der gan zen komt in het gedrang en mensen van velerlei aard en instelling hebben er reeds uitvoerig hun stem over laten horen. Ik hoop, dat zij niet aan dove mansoren mag verklinken en dat de lui, die het in de cultuurtechniek, bij de waterstaat, de planologie, industrie, recreatie en ruilverkaveling veel of weinig voor 't zeggen hebben, deze in drukwekkende sier van polder en wa terkant positief en met begrip tege moet zullen treden. Veel zou al ge wonnen zijn, wanneer althans de slaap- en verblijfplaatsen veilig konden worden gesteld en zich over een flinke ruimte (enige honderden hectare) uit strekken. Voorlichting van landgebrui- kerrs over nut en schade blijft mede gewenst. Ons land vormt een belangrijk tussen station tussen broed- en ruigebieden in N.W.-Europa en de Guadalquiver (Spanje). Overwintering geschiedt veel in Friesland, Groningen en de monden der grote rivieren, waar 110.000 a 120.000 (in 6 soorten) verblijven. Wilt ge een interessante specificatie, dan verwijs ik U mede voor de vraag stukken die rijzen naar het fraai uitgevoerde no. van Het Vogeljaar „Behoud van Wilde ganzen", verkrijg baar a f 1,75 bij de Ver. v. Vogelbe scherming, de Ruyterkade 100 te Am sterdam, postgiro 29213. 23-11-'66 A. B. WIGMAN JENS OTTO KRAG toch aanblijven wijziging in de belastingheffing. Pre mier Krag schreef daarop verkiezin gen uit. Krag zei dat zijn partij had verlo ren door haar compromis' op het stuk van het woningbeleid met de grote op positiepartijen eer rprir.^ dat huurverhoging betekende, Van de 3.180.000 stemgerechtigde (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De Tweede-Kamer verkiezingen zullen 15 februari 1967 ge houden worden. Aan het eind van deze week wordt het Koninklijk Besluit tot ontbinding van de Kamer verwacht. Daarin zal de verkiezingsdatum officieel worden meegedeeld. De hele verkiezingsprocedure is, vol gens de Kieswet, aan termijnen gebon den. Vroegste datum voor de verkiezin gen zou zijn als het K.B. uiterlijk maandag verschijnt woensdag 8 fe bruari. Dat is echter Aswoensdag, een datum, die minder geschikt lijkt voor een gang naar de stembus. De praktijk heeft uitgewezen, dat om allerlei redenen woensdag de meest ge schikte verkiezingsdag is. De kiesraad wil zich daar ook nu aan houden en acht daarom 15 februari a.s. de beste datum. De kandidaatstelling moet, overeen komstig de Kieswet, nu dinsdag 3 ja nuari gebeuren. De politieke partijen moeten dus voor die datum de kandi datenlijsten gereed hebben. Allerlei par tij-organen zullen hierover nog in hoog tempo vergaderen. De verkiezingsdatum was oorspronke lijk vastgesteld op woensdag 24 mei 1967. De vervroeging beloopt dus ruim drie maanden. De Tweede Kamer zal de komende weken ook snel moeten werken. Alle be grotingen moeten nog worden behan deld. Er is een vertraging van ongeveer zes weken. Dezer dagen zal Kamervoor zitter mr. Van Thiel een gesprek heb ben met minister-president Zijlstra over de manier, waarop deze de begroting be handeld wil zien. Mr. Van Thiel zal daarna het zeven personen tellende Kamerpresidium een voorstel voorleggen, waarover na de debatten over de regeringsverklaring, die volgende week worden gehouden, wordt beslist. PARIJS De politie van Parijs houdt vandaag het hart vast, in ver band met het grootste machtsvertoon dat de georganiseerde arbeiders in ja ren te zien gegeven hebben. Om half zes vanmiddag zullen zich bij de arbeidsbeurs duizenden bij de communistische en katholieke vakbon den aangesloten arbeiders verzamelen, om kracht bij te zetten aan eisen voor hoger loon en kortere werktijden. De betoging is door de politie verbo den, maar ze heeft in haar eigen ver bod niet veel vertrouwen, want ze heeft vanmorgen vla de pers automobilisten aangeraden, vanmiddag de omgeving van Place De La République te vermij den. De prefect van de Parijse politie, Maurice Papon, heeft honderden agen ten van de oproeronderdelen gemobili seerd, om straks een oogje in het zeil te houden. Denen zijn er dinsdag naar schatting 2.794.169 of ongeveer 85 procent, opge komen. Dit aantal is nooit zo hoog ge weest. Nadat de stemmen waren geteld zei de leider van de Volkspartij, de voor malige communist Larsen in een vraaggesprek, dat hij niet had ver wacht tien zetels te zullen winnen. Noch ook had hij zulk een sprekend verlies van de sociaal-democarten verwacht. Hij zei met een motie te zullen komen, waarin zijn partij zou aandringen op intrekking van het huurcompromis dat Krag met de libe ralen en conservatieven is aangegaan en dat huiseigenaren in staat stelt de huren te verhogen ter dekking van on derhoudskosten. Krag heeft verklaard dat hij bij zijn compromis, zal blijven. „Ik zie het er niet van komen, dat een oppositie de sociaal-democratische re gering ten val brengt", zei hij. WASHINGTON Jordanië heeft de V.S. om extra militaire hulp gevraagd na de jongste Israëlische vergeldings actie tegen een Jordaans grensdorp. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die dit meedeelde, zei dat het verzoek be studeerd wordt. Er zijn geen bijzonder heden over de aard en omvang van de gevraagde hulp gegeven. Zoals bekend, heeft de Amerikaanse afgevaardigde in de Veiligheidsraad de Israëlische aan val veroordeeld. De Israëlische overheid heeft het treinverkeer uit de Israëlische sector van Jeruzalem tijdens de donkere uren stilgelegd met het oog op eventuele sa botage aan de spoorweg, die dicht langs de grens met Jordanië loopt. Op 27 ok tober is een goederentrein tot ontspo ring gebracht. De maatregel heeft te vens ten doel infiltratie van saboteurs tegen te gaan. In de noordelijke sector van Jeruzalem is een prikkeldraadver sperring van zes kilometer lengte aan gebracht. MOSKOU De Britse minister van Buitenlandse Zaken, George Brown, is vanmorgen uit Leningrad per trein in Moskou aangekomen voor besprekingen over de kwestie-Viëtnam. Brown hoopt de vredesbesprekingen over Viëtnam op gang te krijgen door een Russische instemming met opnieuw bijeenroepen van de in 1954 gehouden Geneefse conferentie over Indo-China. Mocht medewerking achterwege blijven, dan zal Brown trachten zijn gastheer minister van Buitenlandse Zaken Andrei Gromyko over te halen gunstig te reageren op de eventuele afkondiging van een wapenstilstand met Kerstmis met een pauze van de Amerikaanse bom bardementen op Noord-Viëtnam. Waarnemers verwachten weinig Rus sische toegevendheid. Gromyko verklaarde in zijn welkomst- rede op het Leningradstation dat van daag de gehele dag besprekingen zullen worden gevoerd, maar dat het geheel aan Brown zou liggen of er donderdag ook nog geconfereerd zou worden een aanwijzing dat de Russen weinig ver wachten van het gesprek. (Van onze correspondent) HEERENVEEN In Heerenveen heeft gistermiddag een 81-jarige inwo ner van het Friese dorpje Hemrik, de heer H. Nijboer, rijexamen afgelegd. De man, die al vier jaar in een 20-km autootje had gereden, zakte voor het examen. Voor zijn theorie had hij een punt te weinig: ook de resultaten van het praktische gedeelte lieten te wensen over. De kandidaat was niet erg onder de indruk van de negatieve uitslag. „Heel wat jongeren slagen ook niet meteen de eerste keer. Ik heb me direct weer voor het volgende examen opgegeven", zo zei hij. In het ziekenhuis te 's-Hertogen- bosch is de 32-jarige mevrouw M. Rijken-v. d. Linden uit het kerkdorp Gemonde, overleden aan de verwondin gen die zij zondagavond opliep bij een autobotsing op Rijksweg 64 onder Box tel. Zij werd uit de auto geslingerd. Haar man, die de wagen bestuurde, werd minder ernstig gewond. De vrouw was moeder van- drie kinderen. MADRID Generaal Franco heeft gisteravond in de Cortes het Spaanse parlement een aantal wijzigingen van-de Grondwet aangekondigd, maar daar bij tevens verklaard dat politieke partijen in Spanje verboden zullen blijven. Hij diende een voorstel in voor een zogenaamde „organieke wet", krachtens welke hy een deel van zijn bevoegdheden zal delegeren, Spanje zijn eerste pre mier sinds de burgeroorlog zal krygen en de Cortes Iets democratischer zal wor den. Van de 600 leden zullen er thans door rechtstreekse verkiezingen 100 afge vaardigden, twee uit elke. provincie, worden gekozen door de gezinshoofden en gehuwde vrouwen. De nadruk welke Franco tydens zijn redevoering van 53 minuten op de mo narchie legde, werd door velen uitgelegd als een aanwijzing dat hy overgaat op verheffing van een koning tot de thans vacante troon, maar hij noemde weer geen opvolger. De pretendent is don Juan de Bour bon, zoon van de laatste Spaanse ko ning, Alfonso XII. Er zijn echter meer die aanspraken maken en Don Juans zoon, de 28-jarige Prins Juan Carlos, lijkt een vooraanstaand kandidaat te zijn. De positie van staatschef en die van hoofd van de regering worden ge splitst. Franco is momenteel beide. Franco, die in december 74 jaar wordt. heeft met zijn nieuwe wet maatregelen getroffen voor de tijd dat hij niet meer aan het roer zal staan Ezn merkwaardige speling van de natuur heeft in Rheden aan de Oostveluwe- zoom voor een vervroegde „lentebode" gezorgd. In de kooi van de Stichting Rhedense Schaapskudde op het landgoed „Heuven" is het eerste lammetje geboren. Gewoonlijk komen de eerste lammetjes pas omstreeks Kerstmis ter wereld. u i BEEK Op Rijksweg E 9, nabij het vliegveld Beek in Zuid-Limburg, heeft zich dinsdagavond omstreeks zes uur een kettingbotsing voorgedaan, waarbij in totaal acht auto's waren betrokken. Een der automobilisten, de 38-jarige aannemer L. Keulen uit Geleen, werd zo ernstig gewond, dat hij kort na de botsing is overleden. Het ongelijk gebeurde doordat een der auto's met grote snelheid wilde passe ren, daarbij een andere wagen even raakte, door de middenberm schoot en op het linker weggedeelte terechtkwam. Bij de kettingbotsing die volgde, waren in totaal zeven auto's betrokken. Een man kwam om het leven; enkele ande re bestuurders liepen min of meer ern stige verwondingen op. De materiële schade was zeer groot. 9 Op de provinciale weg Haarlem - Hilversum is dinsdagmiddag. ter hoogte van de brug over de Vecht bij Vreeland, waarschijnlijk ten gevolge van een klapband, een uit de richting Haarlem komende personenauto op de linker weghelft terechtgekomen en met een snelheid van ca. 70 km/uur tegen een uit de andere richting komende per sonenauto gebotst. De bestuurder, de 60-jarige heer J. B. uit Hilversum, was op slag dood. De chauffeur van de te genligger, de heer F. B., gepensioneerd politieman uit Hilversum, bleef onge deerd. Beide auto's werden zwaar be schadigd. 0 In het ziekenhuis in Baarn is de 30- jarige Turkse fabrieksarbeider A. O. Ozkurt overleden aan de gevolgen van een ongeluk, dat hem maandag morgen nabij paleis Soestdijk op rijks weg 1 B was overkomen. De man was bij het inhalen van een personenauto op onverklaarbare wijze met zijn motor te gen een tegemoetkomende auto gebotst. De heer Ozkurt werd met een schedel- basisfractuur en een verbrijzelde voet en schouder in het ziekenhuis opgeno men. LONDEN Het gezaghebbende Brit se dagblad „The Guardian" heeft van daag verklaard geen bod te zullen doen op zijn rivaal, de 181 jaar oude „Times". Ook zal de Guardian zich niet aanslui ten bij een Brits consortium, dat wil beletten dat de „Times" overgaat in handen van de Canadese krantenmag naat Lord Thompson. Het consortium, bestaande uit Claud Morris, president van de „Voice", dag bladen in Zuid-Wales en het conserva tieve Lagerhuislid Anthony Berry vre zen, dat Lord Thompson door opkopen van de Times andere bladen, met na me de Daily Telegraph en de alleen op zondag verschijnende Observer, zal on dermijnen, en zijn voorts tegen het ver dwijnen van de controle op een „natio naal instituut" naar de Thompson-erven in Canada. HEERLEN Dinsdagmorgen is in Heerlerheide in een greppeltje bij zijn in aanbouw zijnde bungalow het ont zielde lichaam van de 47-jarige J. L. Dobbelstein aangetroffen. Het lichaam vertoonde geen sporen van verwondin gen. De politie neemt aan, dat de heer Dobbelstein, die maandagavond voor het laatst werd gezien, een bezoek bracht aan zijn nieuwe woning en bij het passeren van de afrastering ge struikeld is, met het gevolg dat hij van het talud viel en in de gedeeltelijk on der water staande greppel terecht kwam. Volgens de politie, is er geen sprake van misdrijf. De man laat drie kinde ren, variërend in leeftijd van twaalf tot achttien jaar, achter. De familie Dob belstein zou over tien dagen het nieu we huis betrekken. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De boringen naar olie en aardgas op het Nederlandse continentaal plat in de Noordzee kunnen nog in 1967 beginnen, als de maatregel voor het verlenen van de concessies, „die kant en klaar ligt", nu bij het parlement zou worden ingediend. Drs. J. M. den Uyl, de zo juist afge treden minister van Economische Zaken, zei dit gisteravond in een extra-uitzending van de Lv.-rubriek „Achter het nieuws". Als het kabinet-Zijlstra de voorstellen overneemt, is die kans er nog, aldus drs. Den Uyl. Hij vermoedde echter niet, dat dit zal gebeuren. Prof. Zijlstra heeft maandagavond ver klaard, dat de boringen pas in 1968 kunnen beginnen. Drs. Den Uyl was het met minister-president Zijlstra eens, dat de economische situatie weliswaar zorgelijke aspecten heeft, maar geen reden tot paniek geeft, hij wees er op, dat het prijspeil sinds mei van dit jaar stabiel is gebleven en dat er, bij vergelijking tussen het eerste en tweede halfjaar, sprake is van een herstel van de betalingsbalans, dat echter gepaard gaat met een zekere werkloosheid. Dit noemde hij een zorgelijk aspect. De heer Den Uyl, die lijsttrekker van de P.v.d.A. bij de komende verkiezingen zal zijn, vreesde voorts, dat prof. Zijlstra in sommige opzichten een economische politiek zal verdedigen, die tot teveel werkloosheid zou leiden. De vervroegde invoering van de verhoogde omzetbelas ting, die het nieuwe kabinet wenst, leek hem bijzonder on verstandig en hij kon zich niet voorstellen, dat de P.v.d.A. hieraan zou willen meewerken. Woensdagmiddag zijn de nieuwbe noemde ministers van het kabinet- Zijlstra door H. M. de Koningin op Huis ten Bosch beëdigd. V.l.n.r. Mr. A. A. M. Struijcken, drs. J. A. Bakker, dr. J. E. de Quay, mej. dr. M. A. M. Klompé, prof. dr. J. Zijlstra en ir. H. B. J. Witte. NEW YORK Frankrijk heeft in de Verenigde Naties krachtig het recht van Peking op een zetel in de Volkerenor ganisatie gesteund en heeft het idee de kwestie naar een studiegroep te verwij zen afgewezen. De Franse ambassadeur bij de V.N., Roger Seydoux, zei dat het om een nor male kwestie van geloofsbrieven ging, welke niet de tweederde meerderheid behoeft, zoals door de Verenigde Staten is voorgesteld. in Spanje. Hij werd tijdens zijn rede in de Cortes, waarin hij o.m. opmerk te dat een „doeltreffend werkende de mocratie het bestaan van politieke par tijen uitsluit",vier keer onderbroken door de afgevaardigden die gingen staan en „Franco, Franco" schreeuw den. De nieuwe wet voorziet ook in de vrijheid van godsdienst. De wet, die bepaalde dat niet-r.-k. plechtigheden en openbare manifestaties in Spanje ver boden zijn, werd ingetrokken. Kerk en staat blijven echter verbon den. Een scheiding van deze machten is niet in de nieuwe wet vastgelegd. Inmiddels heeft de Cortes met alge mene stemmen de nieuwe wet aan vaard. De Spanjaarden /.uilen zich de ko mende maand bij referendum over de nieuwe wet uitspreken. De premier zal door Franco gekozen worden uit een drietal kandidaten, voorgedragen door de Rijksraad. Hij zal vijf jaar in func tie blijven en zijn eigen kabinet vor men. De leden van de Cortes worden nu indirect gekozen door de Falanx, de enige politieke beweging die in Spanje is toegelaten, de vakbonden, de gemeentebesturen en provinciale raden, de burgemeesters van grote steden, rectoren van universiteiten en beroeps organisaties. Met zijn nieuwe wet tracht Franco het politieke monopolie van de Falanx te doorbreken. Hij heeft al eerder ge probeerd de Falanx te laten opgaan in een soort nationale beweging, die open moest staan voor alle politieke schake ringen mits ze maar anti-communis tisch waren. Maar dit heeft niet veel uitgehaald. Voor de meeste Spanjaar den bleven de Falanx en de nieuwe be weging in feite synoniem. DEN HAAG Prinses Beatrix en prins Claus hebben hedenmorgen op .Drakesteyn" een deputatie ontvangen van het Nederlandse Padvindsters Gilde, bestaande uit de dames mevr. E. de Haan-Groen (presidente), mevr. H. A. Toxopeus-Ufkes en de beeld houwster mej. M. Gobius. Namens alle padvindsters en kabouters aangesloten bij het NPG, boden de da mes het huwelijksgeschenk aan, waar van tijdens de bruidsdagen reeds het model werd aangeboden. Het door mej. Gobius vervaardigde beeldje is 75 cm. hoog en stelt een jong meisje voor, met in de hand een uiltje, waarmee ze het bos komt uit lopen. Het beeldje krijgt een plaats in de tuin van „Drakesteyn". Daarna ontving het prinselijk paar delegaties uit de Duitse plaats Hitzacker en de Nederlandse gemeente Wiseh, die als huwelijksgeschenk een door de bevolking van beide plaatsen geknoopt smyrnakleed aanboden. De afmetingen van het kleed zijn 2 bij 3 meter. Op het kleed zijn de wapens van Hitzacker en Wisch afgebeeld, verbon den door de Europese vlag. 0 Dinsdagavond tegen zes uur is de 54-jarige M. Mos uit Borne bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Hij stak op de bromfiets de Rondweg in Borne over en werd gegrepen door een vrachtauto. Hij was op slag dood. i „Regen uit het oosten, 48 uren zon- der vertroosten", wisten onze voor- ouders al en deze spreuk is de afge- lopen dagen heel goed uitgekomen. Het verschijnsel van langdurige regen bij oostenwind hangt samen J met een zgn. retrograde, een tegen de draad ingaande depréssie, die bo- ven onze streken enige tijd stationair blijft, waardoor ook de neerslagzöne j stagneert. Een toestand met van j noordoost naar zuidwest gaande de- pressies w(jkt af van de normale situatie, die immers een west-oost- verplaatsing van oceaandepressies te zien geeft. Vanmorgen lag het minimum bo- ven het Engelse Kanaal en Noord- west-Frankrijk, tamelijk dichtbij dus, wat met zich meebrengt, dat Neder- land nog steeds niet helemaal neer- slagvrij is. Toch verwachten we voor de komende 36 uur weinig of geen i regen meer. Uit het oosten nadert drogere lucht met opklaringen, maar ook nachtelijke mistvorming. Deze lucht moet echter eerst West- i Duitsland nog passeren, voordat ze het weer in ons land kan gaan beïn- vloeden, dus er wordt nog wat ge- duld van ons gevraagd. De kans op een serieuze aanval van de winter blijft nog gering, aangezien er in Oost-Europa geen kou voorhanden is. Moskou en Berlijn meldden van- morgen om 7 uur een temperatuur i van 0 graden: Warschau -2.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1