Veenendaals dagblad Herstel van de coalitie in Bonn waarschijnlijk Britse minister Bowden naar Rhodesië Buiten Feisal biedt Jordanië hulptroepen aan Procedure klachtenbeleid over politie-optreden moet beter" Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Begrotingstekort nog struikelpunt Voorbeeld t Oud-minister Samkalden voor tv: Kalme betoging in I arijs Lichte vorst Voor het laatste overleg .S.-\ loot in actie hij Vietnam Scheepsbotsing op Tekort Nieuwe aterweg Goed ingeprent Pompidou Engeland kan bij E.E.G. In Brussel Spaanse ambassade nek lad rouw stierf door gasontploffing Dodelijl ve botsing na voorraiigsfout Auto «leurt kinder wagen kanaal in baby omgekomen Referendum in Spanje op I I dec. Ongeluk op Ned. vrachtschip Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600. Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Recl.- bureau J. baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926 Uitg.Wegener's Couranten Concern n.v Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1.5C, ieder woord meer 15 cent Donderdag 24 november 1966 - 40e jaargang no. 114 a „Flirt" met socialisten van de baan jBj BONN De Duitse Christen-Democraten en Vrije Democraten zijn woens dag in Bonn op veie belangrijke punten, waarover eerst een diepgaand me- ningsverschil bestond, nader tot elkaar gekomen. Vertegenwoordigers van bei de partijen bespraken de economische en financiële problemen waarvoor de Bondsrepubliek zich gesteld ziet. De Vrije Denmcraten hebben, zoals bekend is, de coalitie met de Christen- Democraten onder Erhard verbroken uit protest tegen de voorgenomen belas tingverhoging. Woensdag besloten beide partijen hun deskundigen een diep gaand onderzoek te laten instellen naar de begrotings- en andere financiële problemen. Beide partijen drongen aan op een snelle beslissing. Zij zullen he den weer bijeenkomen om van gedachten te wisselen over de buitenlandse po litiek en de kwestie van de Duitse hereniging. Een woordverder van de Vrije Democratische Partij gaf echter wel te ken nen. dat zijn partij de belastingverhoging blijft verwerpen als middel om een te verwachten tekort op de begroting van het komende jaar te dekken. „Aflossen van de wacht", was gisteren het parool op het ministerie van Algemene Zaken, waar de scheidende minister-president, mr. Cals, en de nieuwe premier, prof. dr. J. Zijlstra, de akte van overdracht tekenden. De toenadering, die de liberalen nu tot de christen-democraten zoeken na een korte „flirt" met de socialisten, schijnt het gevolg te zijn van het ingrij pen van erevoorzitter Reinhold Maier van de F.D.P., die beschouwd wordt als de „wijze man" van deze partij. Maier meent dat een coalitie van li beralen en socialisten door 70 procent van het liberale kiezerskorps dat overwegend burgerlijk en conservatief is met wantrouwen ontvangen zal worden. Maier wil ook geen coalitie van socialisten en christen-democraten, daar de liberalen dan gedwongen zou den kunnen worden tot een oppositie zonder enig vooruitzicht, gezien de mo gelijkheid van overvleugeling door de rechtse extremisten van de NDP. Ver der is hij er bang voor dat de christen democraten en socialisten, zo zij een coalitieregering zouden vormen, een oud wetsontwerp van stal zullen halen, dat kan leiden tot invoering in de Bonds republiek van een twee-partijenstelsel, hetgeen de uitschakeling van de FDP tengevolge zou hebben. LONDEN De Britse minister voor Gemenebest-aangelegenheden, Her- bert Bowden gaat heden naar Salis bury om met de Britse gouverneur van Rhodesië, Sir Humphrey Gibbs, „de huidige kritieke situatie" te bespreken. Dit heeft premier Wilson woensdagmid dag in het Lagerhuis bekendgemaakt. Wilson zei dat Bowden op verzoek van de gouverneur naar Rhodesië reist. De minister zou bereid zijn tot bespre kingen met premier Ian Smith, het hoofd van de rebellenregering van de blanke minderheid, als deze nieuwe ge zichtspunten naar voren zou willen bren gen. Een dergelijke gedachtenwisseling zou dan onder auspiciën van de gouver neur moeten plaatshebben. Wilson verklaarde dat er ,„een zeer brede, principiële kloof" tussen Londen en Salisbury moet worden gedicht voor dat er sprake kan zijn van een errvol compromis. Deze kloof was niet ver smald door de jongste meningsuitwisse ling naar aanleiding van het „laatste aanbod" van de Britse regering voor een regeling. Als een dergelijke regeling niet vóór het einde van dit jaar tot stand is gekomen, gaat Engeland naai de Verenigde Naties om dwingende eco nomische sancties tegen Rhodesië te vragen. Gezien de moedige houding van de gouverneur in de afgelopen 12 maanden, heeft de heer Bowden beslist dat dit goed is. De dramatische verklaring van Wil son kwam precies een week voor de termijn van 30 november die Engeland aan een akkoord met Rhodesië had ver bonden. Er werd bij de conservatieve opposi- tie gejuicht en door sommige leden van Labour gegromd, toen Wilson aan zijn mededeling toevoegde: „De gouverneur (Sir Humphrey Gibbs) heeft echter een dringend beroep gedaan op de minister van het Gemenebest om nog een bezoek aan Salisbury te brengen om met hem de bestaande kritieke toestand te be spreken. Een rechtbank in Salisbury heeft 4 Afrikanen ter dood veroordeeld we gens poging tot moord en het in bezit hebben van wapens. SAIGON. Twee Amerikaanse tor pedojagers. die ter hoogte van de Noordviëtnamese kust door patrouil lering een blokkade toepassen, hebben een aanval gedaan op een konvooi van zestig boten die geladen waren met militaire goederen. Ze brachten 47 bo ten tot zinken of beschadigden ze. Hiermee heeft de Amerikaanse vloot in Vietnamese wateren haar grootste slag geslagen. Door de actie van de „Warrington" en de „Mullany", aldus het Ameri kaanse opperbevel in Saigon, is het aantal communistische vaartuigen dat sinds de zevende vloot op 25 oktober haar optreden tegen Noordviëtnamese schepen begon, tot zinken is gebracht, gestegen tot boven de 230. Een „Phantom" straaljager van de j Amerikaanse luchtmacht is boven Noord-Vietnam neergeschoten. De twee bemanningsleden worden vermist. T~|at grauwe of wilde ganzen, die thans weer polder en estuarie be volken, over een formidabel geheu gen beschikken, blijkt uit een korte, maar interessante notitie in een artikel van mr. T. Lebret, een der beste wa terwildkenners van ons land. In som mige gebieden zien we de ganzen steeds weer terugkeren na hun broed tijd in de verre toendra's van Eurazië, terwijl andere kennelijk worden ge meden. Dit ligt aan verstoring van het milieu, die de vogels zich nog herinne ren van het vorig jaar. Een wachter op de Scheelhoek (bij Goeree-Over- flakkee) merkte op dat de ganzen die in februari het Haringvliet binnen trokken, vliegend in lange linie langs de gorzen, steeds een wijde omweg maakten öm de plaatsen, waarin de voorafgaande herfst broodjagers, ver borgen tussen het riet, de dieren plachten te beschieten! Blijkbaar wis ten de ganzen zich bij hun terugkeer na vele maanden deze gevaarlijke plaatsen zeer goed te herinneren. Ook kennen ze het veilige afpalingsgebied van eendekooien, alsmede jachtvrij ge bied. De oriënteringszin dezer vogels vanouds bekend om hun intelligen tie doet niet onder voor hun be wonderenswaardige geheugen. Mede daarom bereiken ze een hoge leeftijd, daardoor bereiken ze een hoge leef tijd. 24-11-'66 A. B. WIGMAN ROTTERDAM Op de Nieuwe Wa terweg, voor de mond van de Waalha ven, is vannacht om 1 uur het Franse vrachtschip „Louis Delmas" uit Duin kerken (11.912 brt.) in aanvaring geko men niet het Russische motorschip „Pollava" (9500 lirt). De „Louis Del mas" liep een groot gat aan bakboord op en maakte water. De „Poltava", die uitgaand voer, is voor anker gegaan. Aanvankelijk bestond de vrees, dat de „Louis Delmas" zou zinken, omdat de ruimen behoorlijk vol water liepen. Dit gevaar is later geweken. De Haven dienst heeft toestemming gegeven het schip binnen te brengen. Getrokken door sleepboten, heeft het ligplaats ge kozen aan een diepwaterboei in Waalha ven 6. De schade van de Poltava" is niet zo groot. Het schip kan vermoedelijk zijn reis voortzetten. Beide schepen wa ren geladen met stukgoederen. PARIJS. De Franse prémier, Georges Pompidou, heeft woensdag avond gezegd, niet te zien wat een toe treding van Engeland tot de EEG in de weg zou kunnen staan wanneer En geland bereid is de regels van de ge meenschap te aanvaarden. Die toetre ding hangt dus niet van Frankrijk of de zes EEG-landen af, zei hij. „Het is wel zeker dat Engeland geografisch tot Europa behoort, maar het staat te bezien of het er helemaal bij hoort", zei Pomnidou echter. De Duitse minister van Economische Zaken, Kurt Seliniiicker, beeft in de Bondsdag de waarschuwing geuit, dat het tekort op de begroting tegen 1970 I)M 14Zi miljard zal bedragen, ondanks de correctieve maatregelen die op par lementaire goedkeuring wachten. Zouden de maatregelen niet de goed keuring van het parlement krijgen, al dus de minister, dan zou het tekort op lopen tot DM 34y2 miljard. Als de belastingen op verscheidene verbruiksgoederen zoals voorgesteld door kanselier Ludwig Erhard en zijn CDU door het parlement goedge keurd zouden worden, en als de deel staten de normale 39 procent van hun inkomsten zouden afstaan aan de fede rale regering, dan zou de begroting van 1967 in evenwicht zijn, zei Schmücker. De deelstaten willen hun bijdrage aan de rijksschatkist verlagen tot 34'2 pro cent. De vrije democratische partij die de crisis veroorzaakte door, vanwege diens belastingvoorstellen, Erhard de rug toe te keren, heeft haar steun aan wat een supplementaire begroting is, toegezegd. Wel heeft haar afgevaardigde. Heinz Starke, erop gewezen, dat het dichten BRUSSEL Een twintigtal onbeken den heeft gisteravond flesjes rode inkt tegen de muren van de Spaanse ambas sade in Brussel stukgegooid en ook rui ten van het gebouw ingegooid. Op een schutting in de buurt van de ambassa de schreven zij met zwarte verf: „Vrij heid voor Moya. Moordenaar Franco". In april heeft de Madrileense politie een zekere Paulino Garcia Moya, lid van het bestuur van de Spaanse mar- xistisch-leninistische communistische partij gearresteerd. van een begrotingsgat door middel van belastingverhoging een nare zaak is. De liberalen stonden tot nu toe inkrimping der militaire uitgaven voor. Minister Schmücker deelde mee dat de uitgaven dit jaar ongeveer DM 1 mil jard méér zouden bedragen dan men had geschat. De begroting als zodanig wordt geschat op DM 69,9 miljard. De minister zei dat zijn regering van plan was haar belofte gestand te doen de Verenigde Staten tegen medio 1967 ca. DM 5,6 miljard te betalen om de kosten te helpen dekken van de legering der Amerikaanse troepen in Duitsland. Namens de SPD, de socialistische op positie, verweet Alex Möller de chris ten-democratische regering dat ze haar correctieve maatregelen te laat en te gehaast indiende. De regering-Erhard, zei hij, heeft een onverantwoord finan cieel beleid gevoerd. BONN Een inwoner van Beieren heeft dezer dagen aan de voor- y zitter van het Duitse parlement. Ger- i stenmaker, in 'n enveloppe een briefje van honderd mark toegezonden om 4 al vast iets bij te dragen aan de dek- i king van het niet onaanzienlijke be- 4 grotingstekorl voor 1967, namelijk vier miljard mark. Gerstenmaier heeft het beclrag naar het ministerie van i Financiën gezonden, waar het geboekt is onder het hoofd „diverse inkom- i sten." y A De Britse minister van Buitenlai\dse Zaken, George Brown is op het ogen blik in Moskou, waar hij besprekingen voert met zijn Russische ambtgenoot Andrei Gromyko over vrede in Viet nam. Op de foto de beide staatslieden in gesprek. AMSTERDAM In Amsterdam is tengevolge van een gasontploffing de 64-jarige weduwe B. C. Krop-Figee overleden. De vrouw is vermoedelijk het slachtoffer geworden van een breuk in de gasleiding in haar keuken. Het ontsnapte gas is door de vlam van een petroleumstel tot ontploffing gebracht. De vrouw, die hartpatiënte was, is ter plaatse overleden cT1 LEERS I'M. Ten gevolge van een verkeersongeluk op Rijksweg 25, de oude weg van I'trecbt naar Arnhem, is woensdag de 54-jarige mevrouw F. Vervat-Trapman uit I^ersuni om het leven gekomen. Zij bestuurde een auto, die in de richting Doorn reed. Bij het revalida tiecentrum „De Hoogstraat" schoot 'n andere auto de weg op zonder voor rang te verlenen. De auto van het slachtoffer werd in de flank gegrepen. Zij raakte de macht over het stuur kwijt en haar auto botste tegen een boom aan de linker kant van de weg en daarna tegen een boom aan de an dere kant. Zwaar gewond werd zij overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis, waar zij in de loop van de middag aan haar verwondingen is overleden. AMMAN (JORDANIë) Koning Hoessein van -Jordanië heeft een tele gram ontvangen van koning Feisal van Saoedi-Arabië waarin troepen worden aangeboden om Jordanië tegen Israël te verdedigen, is te Amman uit offi ciële bron vernomen. Volgens de zegslieden stelde Feisal de inval die Israël op 13 november in Jordanië heeft uitgevoerd, aan de kaak als „agressie" en bood hij aan 20.000 „strijders" van Saoedi-Arabië aan Jor danië- ter beschikking te stellen. Feisal zei, dat de troepen van Saoedi-Arabië zijn gelegerd te Tabroek. een woestijn- post ten zuiden van Aqaba. Ze staan op ieder tijdstip ter beschikking van Jordanië. Koning Hoessein heeft een lang ge sprek gehad met de ambassadeur van Saoedi-Arabië. in aanwezigheid van de premier van Jordanië. Aangenomen wordt dat het aanbod van Feisal is be sproken. Tussen de twee landen bestaat de „overeenkomst van Taef" voor coördinatie van de verdediging tussen de twee landen. Het Jordaanse kabinet nam woens dagavond een wetsontwerp aan waar onder alle Jordanen tussen 18 en 40 jaar voor militaire dienst kunnen wor den opgeroepen. Intussen heeft het radiostation „De Stem van Palestina" dat vanuit Cairo uitzendt, bekendgemaakt, dat de over vallen op Israëlisch gebied zullen wor den voortgezet. De „organisatie voor (Van een onzer redacteuren) BUSSUM Volgens oud-minister Samkalden, is er alle aanleiding om de procedure te verbeteren, die wordt gevolgd bij de behandeling van klachten over liet politie-optreden. Hjj deed deze uitspraak gisteravond in een extra uitzending van A.V.R.O.'s Televizier. Aanvankelijk had prof. Samkalden geweigerd commentaar te geven op de aan dit onderwerp gewijde uitzending van maandagavond. „Ik wist op dat moment niet of ik dan nog wel minister zou zijn en achtte het beter, dat eventuele opmerkingen mijnerzyds niet in de lucht zouden bljjven hangen De oud-minister onthulde, dat de kwestie van het klach- tenbeleid ter sprake zou zijn gekomen tijdens een openbare commissievergadering van Justitie, die was gepland op 19 oktober j.l. De kabinetscrisis kwam er echter tussen. Uit het door Roelof Kiers afgenomen interview kwam niet naar voren hoe de oud-minister zich de wijzigingen in de procedure voorstelt. Hij sprak alleen over „doorzichtiger maken". Professor Samkalden liet wel merken, dat hij bij zondere aandacht zou willen besteden aan het uitsluiten van de mogelijkheid tot beïnvloeding tijdens een verhoor dooi de rijksrecherche. Overigens vond prof. Samkalden het aantal van negen gegronde klachten op een totaal van 74 „niet bepaald laag". Hij sprak het vermoeden uit, dat dit c(Jfer veel geringer uitvalt buiten Amsterdam. De oud-minister had kort voor het vraaggesprek de film gezien, die maandagavond over dit onderwerp reeds was uitgezonden. Hy verklaarde diep onder de indruk te zijn, „hoewel minder dan iemand, die er totaal onvoorbereid mee wordt geconfronteerd". „Ik had over deze zaken bijvoorbeeld al een uitvoerig gesprek gevoerd met de advocaat van één der klagers, mr. Cammelbeeck. Men moet verder niet verge ten, dat de film over het politie-optreden niets laat zien over de omstandigheden ter plaatse." Prof. Samkalden verklaarde tenslotte, dat naar zijn me ning in alle gevallen de handhaving der beginselen van onze rechtsorde zo goed mogelijk is nagestreefd net zoals dat, op ander vlak, het geval is geweest met de zaak-Lages. Wat de politie betreft: „Men moet die een belangrijke marge van vertrouwen geven, maar de mogelijkheid om ontsporin gen te trekken, moet altijd blijven bestaan, zoals de klagers steeds de gelegenheid dienen te krijgen hun zaak voor te l„o-o-on aan rle rechter." In de Singer-Concertzaal in Laren, waar het prinselijk paar gisteravond het televisieprogramma voor Unicef van Danny Kaye bijwoonde, maakte de Amerikaanse acteur van de gele genheid gebruik om prinses Beatrix en Sint-Nicolaas met elkaar in kennis te brengen. e" NIEUW AMSTERDAM Een moe der en haar tien maanden oude baby zijn woensdagmiddag in Nieuw Am sterdam door een slippende personen auto aangereden en daarbij ernstig ge wond. Het kind overleed kort na aan komst in een ziekenhuis ie Emmen. De moeder, de 27-jarige mevrouw 1). Poel- man-Ties, is buiten levensgevaar. Het ongeluk gebeurde op de Westzij de. De vrouw wandelde niet haar kin derwagen links van de weg Bij het passeren op de uiterst smalle weg kwam de auto met. de wielen in de modderige berm terecht, begon te slin geren en reed na de botsing met de kindenvagen het langs de weg gelegen kanaal in. De bestuurder, de 19-jarige G. H. K. uit De Krim. wist zichzelf te de bevrijding van Palestina" zou be reid zijn 10.000 militairen te zenden om het Jordaanse leger te helpen. I PARIJS Naar schatting 30.000 ar beiders hebben een politieverbod ge trotseerd en ecu grote demonstratie voor hoger loon gehouden op de Place de la République in Parijs. Het was de grootste arbeidersmars in Parijs in de laatste jaren. Er ontstond een enorme verkeerschaos door en ds gewapende oproerpolitie werd er uit alle delen van de stad door aangetrokken, ken. De demonstranten trokken rond op het grote plein over de Boulevard Ma genta. „Wij willen hoger loon!" klonk het in spreekkoor en onder het publiek werd gecollecteerd voor de strijdkas. De drukke Boulevard Magenta, een hoofdader voor het verkeer in de bin nenstad. werd door de politie wegenc deze demonstratie afgegrendeld. Twee grote vakorganisaties, de com munistische CGT en de overwegend Ka tholieke CFTD. hadden opgewekt to deelneming aan de demonstratie uit a!- le sectoren van de industrie. De politie had de bonden gewaar schuwd de demonstratie niet te houden, doch men stoorde zich daar niet aan. De vakbondsleiders vertelden aan de arbeiders dat al het personeel van de radio en tv op 1 december zou staken. de dag dat een officieel bezoek van pre- j mier Kosygin van Rusland aan Parijs begint. Begin december zouden de spoor- I mannen staken. Deze mededelingen werden door de demonstranten met gejuich ontvanger. Er werd echter gejouwd toen door de leiders werd gezegd dat de regerin; geld aan de kernbewapening besteec- de. MADRID De Spaanse regering heef vandaag aangekondigd dat op 14 decem ber een volksstemming zal worden ge houden over de door generaal Franco aangekondigde wijzigingen in de Grond wet, welke de weg moeten banen tot liberalisatie van het regime. Alle Spanjaarden van 21 jaar en ouder moeten hun stem uitbrengen over de „Craganiz Lau", welke dinsdag door de Cortes, de volksvertegenwoordiging, una niem werd goedgekeurd. KAAP KENNEDY Als gevolg van breuk van een ankerketting aan boord \an het Nederlandse vrachtschip Cala- ui&res uit Rotterdam, is woensdag een opvarende om het leven gekomen en zijn twee ernstig gewond. De „Calama- res" bevond zich 70 km uit de kust, ter hoogte van Kaap Kennedy in Flo rida. Een oud lagedrukgebied, dat ver scheidene dagen in onze omgeving heeft gelegen, is door opvulling ver dwenen. De wind viel weg en daar er tevens meer opklaringen kwamen, daalde de temperatuur in de afgelo pen nacht in het algemeen enkele graden beneden het vriespunt. Daar bij vormde zich op uitgebreide schaal mist. Over de Britse eilanden trok een zwak front langzaam naar het oos ten. Het ziet er niet naar uit, dat dit front Nederland het komende etmaal zal bereiken. Het rustige weer, met vooral in de nacht en ochtend op ve le plaatsen mist, duurt daarom voort. In de temperatuur komt maar weinig verandering, zodat er in het binnen land opnieuw lichte vorst kan voor komen. De regenkansen zijn klein. Een depressie, die zich boven de Middellandse Zee heeft gevormd, trok langzaam in noordoostelijke richting over Italië en bracht er plaatselijk weer veel regen, zo deel de het K.N.M.I. vanmorgen mee.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1