Veenendaals dagblad Slecht weer blijft in Italië nog zorgen baren Bulgaars toestel valt bij Bratislava; 84 doden Buiten 111 liflB Water in Po-delta stijgt weer Op 350 ni boven Vallei en Heuvelrug Partij voor Gezagshandhaving opgericht door Soester politie Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Vele auto's „total loss" door kettingbotsing E.E.G. wil 10 miljoen dollar voor slachtoffers Deel Rijnbrug ingestort Kabinetscrisis in Luxemburg Wilson stuurt orster uitleg Oud vol lesgoed Spoorwegongeluk in Spanje ROESTVRIJ STAAL met de thermoplan wonderbodem VERKRIJGBAAR IN DE GOEDE ZAKEN Auto in rivier in Turkije: 15 doden Woonkazerne voor N.A.V.O.-personeel Rhodesische kwestie i o n HOORTOESTELLEN Depressies aetie\er Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. C8385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926 Uitg.: Wegener s Couranten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1.5C. ieder woord meer 15 cent Vrijdag 25 november 1966 - 40e jaargang no. 115 F* A Als gevolg van het slechte weer waardoor Noord- en Zuid-ltalië wordt geteisterd is de brug van de spoorlijn rond de Vesuvius tussen Castellamare en Sorrento door een aardverschuiving getroffen en beschadigd. WENEN In de buurt van het vlieg veld Bratislava in Tsjeeho-Slowakije is gisteren een vliegtuig van de Bulgaar se luchtvaartmaatschappij „Tabso" even na het opstijgen neergestort. Bij de rainp zijn 84 personen om het leven gekomen. Het vliegtuig was met 76 passagiers en acht bemanningsleden op weg van Bratislava naar Oost-Berlijn. Volgens het Tjechische persbureau CTK waren alle inzittenden op slag dood. Bratislava, de hoofdstad van de Tsje chische deelstaat Slowakije, ligt op 60 kilometer ten oosten van Wenen. Het neergestorte vliegtuig was een Iljoe- sjin-18 van Russische makelij. Onder de slachtoffers zijn de Tsjecho- slowaakse ambassadeur in Oost-Duits- land, Batsjvarof, en de Bulgaarse zan geres Katja Popopva. De identiteit van de andere slachtoffers is nog niet be kend. Het vliegtuig zou aanvankelijk in Praag zijn geland, maar werd we gens het slechte weer naar Bratislava gezonden. Luchtvaartfunctionarissen in Bratis lava zeiden dat het vliegtuig spoedig na het opstijgen van het vliegveld van Bratislava is neergestort. Het weer was buitengewoon slecht, sinds donderdag ochtend sneeuwt en regent het in Tsje eho-Slowakije, waardoor het zicht sterk is verminderd. Het vliegtuig schijnt te gen de bergketen ten noorden van de stad te zijn gevlogen. De hoogste top- y^einig cultuur in het buitenland van voorheen was zo romantisch en sfeervol als het antieke amusement van de vinkenbaan, wanneer zelfs zoals Jacob v. Lennep berichtte, die zélf een echte vanger was „alle pleit- enrechtszaken plagten stil te staan, ja zelfs de lessen aan de Hooge- school te Leijden en aan het Athe naeum te Amsterdam werden ge staakt, teneinde Professoren noch stu denten het vermaak van het vinken zouden missen Dit was omtrent het midden der vorige eeuw maar deze sport is thans (behalve hier en daar voor wetenschappelijk doel) geheel verleden tijd geworden. Het vaak zo artistieke vinkershuisje met de uitrus ting van netten, kooitjes, bogen, lijnen, lopertjes enz., de kwetterende, kwe lende lokkers, de snorrende potkachel en de blonde herfst met het bedrijvige wilde vogeltjeswerk, dat in de och tend de trek hervat het was alles vol sfeer en gezelligheidik ben blij dit alles op een baan in de Geld. Vallei nog net te hebben beleefd. Helaas valt er niets meer van terug te vinden, maar als ik er mij nogeens in wil ver diepen, heb ik het origineel geïllus treerde aardige werkje „Vogeltrek en Vinkenbaan" nog altoos achter de hand. Het werd grotendeels geschre ven door wijlen dr. L. Tinbergen, doch ik vrees, dat ge het slechts antikwa- risch kunt krijgen. 25-11-'66 A. B. WIGMAN pen daarvan zijn slechts 800 meter hoog. Kort voor het ongeluk werden op het vliegveld berichten over mist in de omgeving ontvangen. De luchtvaartmaatschappij Tabso vliegt op vele West- en Oosteuropese hoofdsteden, op Noord-Afrika en het Midden-Oosten en gebruikt viermotori ge Sovjetrussische Iljoesjin-18 turbo propvliegtuigen op de internationale lij nen en Iljoesjin-14-vliegtuigen voor bin nenlands verkeer. DUSSELDORP Een 95 meter lang deel van de in aanbouw zijnde brug over de Rijn tussen Rees en Kalkar (Noordrijnland-Westfalen) is ingestort. Een bouwvakarbeider werd licht ge wond, verscheidene auto's van arbei ders werden onder' de staal- en beton- massa begraven. De schade wordt op ongeveer een miljoen mark geschat. De brug moet 285 meter lang worden. Onlangs is bij Osnabrück (Neder- Saksen) een brug in een autoweg inge stort, doordat het fundament door aan houdende regenval was gaan werken. OVIEDO In Spanje zijn drie spoor wegemployés om het leven gekomen en twee ernstig gewond, doordat bij Oviedo een locomotief inreed op een goederentrein. De twee locomotieven werden vernield. ADVERTENTIE ij:::::::::: iiiiiiiiiii! ROME Het voortdurende slechte weer in Noord- en Midden-ltalië blijft zorgen biren. Volgens de laatste berichten schijnt de toestand in het gebied >an Grosseto beter te worden door een lichte daling van het peil van de rivieT de Ombrone. Maar in de Po-delta is het water nog een halve meter gestegen. In Friaul en Venetië regent het reeds 48 uur onafgebroken. In Triëst is de haven-activiteit gedeeltelijk verlamd. In het centrum van Udine staan talrijke grote straten blank. Te Schio, bij Vicenza, is een hoofdweg door een aardverschuiving ge stremd. Ook in de buurt van Temi is de toestand kritiek geworden. Het Italiaanse schiereiland is van de Dolomieten tot in het verre zuiden door stormen geteisterd. In de bergen on weerde het. De plasregens die vergezeld gingen van gierende windvlagen deden in ver schillende gebieden lawines ontstaan. In Schio bij Vicenza sneed een 30 meter brede hoop modder en stenen een ver keersweg af. Ten zuiden van Rome wer den in Frosinone een moeder en haar dochter uit het puin van hun woning ge haald die door een lading modder was bedolven. Beide vrouwen waren ernstig gewond. In het in Umbrië (Apennijnen) gele gen Terni stegen rivieren tot een ge vaarlijk hoog peil. Door de sluizen te openen heeft men kunnen voorkomen dat bewoonde gebieden werden over stroomd. Als gevolg van de overstromingen zijn enkele honderden granaten, door de Duitsers en de geallieerden na de twee de wereldoorlog begraven, in de buurt van de Italiaanse plaats Formia aan de oppervlakte gekomen. Men heeft tot dusver 250 artilleriegranaten, een dui zendtal springladingen en voorts tijd- ontstekingen en handgranaten geborgen. Het gebied ligt bij Anzio, waar de ge allieerden bij hun strijd tegen de Duit se legers in Italië, een bruggehoofd vormden uit zee in 1944. Met honderden tegelijk trekken de mensen uit het zuiden van de provincie Grosseto weg. Zij worden bedreigd door het water van de Ombrone, dat door een gat in een dijk stroomt. Bij Napels zijn een overwegwachter en zijn beide dochters om het leven ge komen. Zij werden bij een grondver schuiving bedolven onder een hoop mod der en steen. Het officiële dodencijfer sinds 4 no vember is niet minstens drie en moge lijk met zes slachtoffers uitgebreid, die in verschillende delen van Italië woens dag en donderdag zijn omgekomen. Na de hevige regen die woensdag in Rome en Napels weer veel straten on der water hebben gezet, is vandaag in beide steden de zon weer gaan schij nen. In Rome waar in 24 uur tijd ruim 15,5 centimeter water is gevallen houden zowel de politie als brand weer zich nog steeds gereed uit te ruk ken. De Europese Commissie heeft don derdag de E.E.G.-ministerraad voorge steld, voor de begrotingsjaren 1966 en 1967 uit het .structuurgedeelte van het Europese oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw, telkens v(jf miljoen dollar, dus in totaal 10 miljoen dollar te reserveren voor de door de waters noodramp getroffen gebieden In Italië. De voorzitter van de Europese commis sie. Hallstein vertelde dit donderdagmid dag in Brussel. De heer Hallstein sprak van een daad van solidariteit jegens een lidstaat, die getroffen werd door een ramp zonder weerga. Het bedrag dat de commissie heeft voorgesteld is relatief gering, ver klaarde de heer Hallstein, maar het gaat dan ook om een eerste maatregel. De commissie voor onderzoek en cul tuur van het Europees parlement is van plan een studiereis naar Venetië en Florence te maken om de omvang van de schade in de onder haar bevoegdheid vallende sectoren op te nemen en even tueel suggesties te doen om op commu nautair vlak hulp te bieden. De Italiaanse minister van Landbouw Restivo gaf vandaag in de ministerraad vergadering een overzicht van de om vang van de ramp en van de hulp die zijn regering zelf al aan de getroffenen geboden heeft. 300.000 hectare land wa ren door het water bedekt en het nood weer van 3 en 4 november heeft een nog grotere oppervlakte cultuurgrond verwoest berichten over de nieuwste overstromingen in It '\\ï- kwamen tij dens de vergadering ijii'enDe Ita liaanse regering, zó vertelde minister Restivo, heeft een bedrag van 500 mil jard lire, dat is meer dan 800 miljoen dollar, beschikbaar gesteld. ISTANBOEL Een vrachtauto waarin zich 60 boeren en boerinnen bevonden, die op de terugweg waren van de marktdag te Cankiri in Midden- Anatolië is in een rivier gestort. 15 van hen kwamen om en nog 28 raak ten gewond. Onder het motto: Met de Vallei op 350 meter boven Vallei en Heuvelrug" begint ons blad vandaag met de publikatie van een serie luchtfoto's boven de plaatsen in het versprei dingsgebied van ons dagblad. Op pagina 7 7 staan de eerste opnamen van een serie plaatsen die enkele weken geleden, toen de weersom standigheden betrekkelijk gunstig waren voor het maken van luchtfoto's, door onze foto graaf vanuit een Super Piper op de gevoelige plaat werden vastgelegd. Deze eerste beel den zijn van Rhenen en Wageningen en wor den de volgende week gevolgd door opnamen boven andere bevolkingscentra in de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug. ADVERTENTIE LUXEMBURG Premier Pierre Werner heeft in het parlement van Luxemburg het aftreden van zijn re gering bekendgemaakt, als uitvloeisel van de toenemende kritiek op de he- groting-1967. Werner stond aan het hoofd van een coalitie van christen-democraten en sociaal-democraten. Eerder op de dag had Werner in sa menhang met het begrotingsdebat om een vertrouwensvotum verzocht. Na korte onderbreking van het debat, kon digde Werner het ontslag van zijn ka binet. aan, zonder dat al over cle ver trouwenskwestie was gestemd. In de boezem van de coalitierege ring was een geschil ontstaan over voorstellen inzake de afschaffing van de militaire dienstplicht. De christen democraten stelden de vorige week voor de dienstplicht af te schaffen en een vrijwillig dienstverband in te voe ren. De socialisten kwamen hierop met twee eigen voorstellen, een voor af schaffing van de dienstplicht per 1 ja nuari 1967 en een, waarin de regering verzocht werd geen maatregelen te nemen, die de invoering van een dienst verband op vrijwillige basis zouden kunnen vertragen of op andere wijze belemmeren. DEN HAAG Op de rijksweg Am sterdam - Den Haag heeft zich gister avond in de Haarlemmermeer een ket tingbotsing voorgedaan, waarhij naar ruwe whatting zeker 50 a 60 auto's be trokken waren. Zeker dertig auto's werden zo zwaar beschadigd, dat ze als „total loss" kunnen worden be schouwd. Ook hebben veel automobilis ten verwondingen opgelopen, die varië ren van licht tot vrij ernstig. Eerst na vier uur slaagde de politie erin deze drukke verkeersweg vrij te maken voor het doorgaande verkeer. Drie politieposten, die van Badhoeve dorp, Nieuw-Vennep en Hoofddorp, re gelden de situatie ter plaatse. „Dom weg door auto's en autowrakken de berm in te duwen, hebben we de weg kunnen vrijmaken. Bij benadering kun nen we nog niet zeggen hoeveel men sen verwondingen hebben opgelopen, naar welke ziekenhuizen ze zijn ge bracht en hoeveel auto's precies bij de kettingbotsing zijn betrokken", zo zei men. Vandaag zou men aan de hand van de kentekennummers op de auto's in de berm precies kunnen verifiëren wie bij de enorme kettingbotsing betrokken zijn geweest, Ook hadden veel automo bilisten hun vernielde wagen achterge laten en op een andere manier hun weg naar huis vervolgd. De botsing is vermoedelijk veroor zaakt door mist. Twee auto's, die met elkaar in botsing waren gekomen, wer den door het slechte zicht niet tijdig genoeg door de andere verkeersdeelne mers gesignaleerd en in korte tijd re den op deze drukke verkeersweg toen tientallen wagens op elkaar. 0 Bij een inhaalmanoeuvre tijdens mistig weer is gistermorgen op de Rijksweg bij Emmen een personenau to frontaal in botsing gekomen met 'n vrachtwagen. De bestuurder van de BRUNSSUM Wethouder G. van Riet van Brunssum heeft meegedeeld, dat de gemeente Brunssum zijn best doet om op het gebied van de huls vesting van de 2500 man N.A.V.O.- personeel zoveel mogelijk te presteren. Een hoeveelheid van 100 woningen wordt hiervoor in reserve gehouden. Zeker is, dat een deel van de 1100 ongehuwden in een op het terrein van de staatsmijn Hendrik te bouwen „ka zerne" wordt ondergebracht. In poli tieel opzicht komt sterke uitbreiding in de vorm van een marechausseeka zerne met 30 man personeel. Verder komt er internationale politie, alsme de een aantal M.P.-eenheden. I personenauto, een 35-jarige inwonei van Emmen, raakte achter het stuur bekneld en kwam in de vlammen om, toen zijn auto na de botsing in brand vloog. De bestuurder van de vrachtwa gen. die de inhalend auto plotseling op zich zag aankomen, slaagde niet in zijn poging een botsing te vermijden. De 48-jarige S. H. J. Veldkamp uit Kortenhoef is gisternacht op de Loosdrechtsedijk in Loosdrecht met z'n auto over de kop geslagen en om het leven gekomen. Hij raakte in een flau we bocht waarschijnlijk door te ho ge snelheid de macht over het stuur kwijt en botste tegen een landhek. WIE/.EX KWIJT Op de rijksweg Tilburg - Breda, ter hoogte van Piusoord, heeft zich donderdagavond een geeom"''"cerd on geluk voorgedaan, waarbij een man om het leven kwam en een ander zwaar werd gewond. Door onbekende oorzaak verloor een met papier bela den vrachtauto me* 'nge- de achterwieden, die tollend «ver de weg rolden. Een tankauto, die vlak achh 1 de vrachtauto reed, botste op een der le ien en kwam dwars over de weg te staan. Op dat, ogenblik naderde uit de richting Breda een bestelauto, die in zijn poging de tankauto te ontwijken niet slaagde. De chauffeur A. Leijtens uit Tilburg werd zwaar gewond. Zijn mede-inzittende patroon, de vleeshande laar Van Nistelrooy uit Moergestel, was op slag dood. Het verkeer over de Rijksweg was door de enorme ravage volledig gestremd en moest meer dan j een uur worden omgelegd. LONDEN - Premier Harold Wilson j heeft met zijn kabinet besprekingen ge voerd over de gedragslijn die de mi nister van Gemenebestzaken, Herbert Bowden, bij zijn besprekingen dit week- I einde in Salisbury met de Rhodesi- j sche premier Ian Smith moet volgen, j zo wordt uit doorgaans betrouwbare bron vernomen. Het kabinet zou voorts het beleid be- .proken hebben, dat gevolgd moet wor den wanneer de Rhodesische kwestie naar de Verenigde Naties wordt ver wezen als de besprekingen van dit veekeinde weer mochten mislukken. Een ernstig punt van overweging ormt hierbij het gevaar dat Zuid-Afri ka. een handelspartner van vitaal be lang voor Groot Brittannië. bij een der gelijke actie niet lijdelijk zal toezien. Uit gezaghebbende bron wordt verno men, dat woensdag door de Britse am bassadeur, Sir John Nicholls, een spe ciale boodschap van premier Wilson voor de Zuidafrikaanse premier Bal thazar Vorster aan de Zuidafrikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hil- gard Muller, werd overhandigd. In de ze nota zou door premier Wilson die per op de verschillende aspecten van de Rhodesische kwestie zijn ingegaan. BAARN Vier leden van het politiekorps van Soest hebben besloten tot de oprichting van een nieuwe politieke purtjj, de „Partij voor Gezagshandhaving". De naar hun mening tendentieuze en eenzijdige berichtgeving omtrent 't optreden van de politie ligt hieraan ten grondslag. Aan alle politiekorpsen in ons land zyn inmiddels stencils verzonden, waarin om adhesiebetuigingen en een gulden als bijdrage in de propugundakosten wordt verzocht. Het ligt in de bedoeling om in februari 1967 reeds aan de Kamerverkiezingen deel te nemen. Daartoe zal de nieuw opgerichte party zich van ongeveer 40.000 stemmen moeten verzekeren, wil zij althans voor een zetel in aanmerking komen. De inspecteur van politie in Soest, de heer G. van Wouden berg, is één van initiatiefnemers. Hij verwacht, dat de nieuwe partij dat aantal zal halen. „Bij vele burgers heerst mis noegen over de slappe stellingnemen van velen ten opzichte van het optreden van de politie bij ordeverstoringen, als ook over de vrijheden, die bepaalde groepen zich menen te kunnen veroorloven", aldus de heer Van Woudenberg, die echter in de eerste plaats rekent op de steun van zijn collega's, alsmede van beroepsmilitairen, de douanebeambten, mare chaussees en anderen, die betrokken zijn bij de handhaving yan rln nnsnhür» nrdo Omtrent de aanleiding tot de oprichting en het streven van de Partij voor Gezagshandhaving vertelde de nu nog tot de C.H.U.-gelederen behorende politie-inspecteur Over het algemeen worden de geestelijke belangen van de politie te weinig behartigd. Bij politiefunctionarissen heeft de overtuiging post gevat, dat van officiële politiezijde te weinig wordt opgekomen tegen de eenzijdige berichtgeving. De politie beschikt over geen middelen om zich hiertegen te verweren. Daarom wil de nieuwe partij de openbare mening wakker schudden en het publiek de ogen doen openen voor andere facetten van het handhaven van de openbare orde, waaraan tot dusver geen aandacht werd besteed. Ik verwacht niet, dat een vertegenwoordiger in de Kamer veel invloed zou kunnen uitoefenen. Veel belangrijker is echter, dat hij zich kan laten horen en ook eens de keerzijde van de medaille kan belichten, aldus inspecteur Van Wou denberg. Voordat de politiekorpsen elders in ons land van zijn plan nen op de hoogte zijn gesteld, heeft de heer Van Woudenberg het advies ingewonnen van de rechtskundig adviseur van de Bond van Christelijke Politieambtenaren, drs. J. v. d. Molen. Deze deelde mee, dat van overheidszijde vermoedelijk weinig bezwaren tegen de oprichting van de nieuwe partij zullen De Amerikaanse ambassadeur in ons land, de heer W. R. Tyler (op de foto de enige zonder „beker" in de hand) heeft gisteren in Den Haag de „Peter Stuyvesantprijzen" uitgereikt aan v.l.n.r. de heer G. F. Dalenoord, mr. B. ter Haar, prins Bernhard en ir. F. Philips. ADVERTENTIE met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING (Van onze weerkundige medewerker). November is een maand met on verwachte wendingen. Het jongste staaltje daarvan was de opruiming van de mist door de wat toegenomen wind, die pas de laatste twaalf uur in het leven werd geroepen door vrij subtiele wijzigingen in het luchtdruk- verval. De barometers stegen in Frankrijk en daalden in het Noord zeegebied - juist voldoende om wat wind te doen ontstaan, die vermoe delijk onder meer door menging van de koude grondlaag met wat war mere lucht uit de hogere niveaus de mist snel deed verdwijnen. In de komende dagen is een gelei delijk verder oplopen van de tempe ratuur te verwachten tot een mid dagniveau tussen 5 en 10 graden. IJeze verwachting is gebaseerd op de toenemende depressieactiviteit op de Oceaan. Deze is bescheiden inge zet door een kleine depressie bij de Far öer en zal worden geprolongeerd door een krachtiger minimum, dat nu nog in ontwikkeling is ten oosten van Zuid-Groenland. Dit heeft voor ons tot gevolg een toenemende kans op enige regen, het eerst morgen. De winter krijgt by de huidige situatie volstrekt geen kans.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1