Veenendaals dagblad Arabieren in Jordanië wapens voor burgers „Grote coalitie" stuit op verzet Kerstmis en Nieuwjaar vuurpauze in Vietnam Buiten Vrouw met zoon en nicht bij botsing omgekomen Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Zesde vloot gereed om in te grijpen Hoessein slikt bittere pillen Ernstig verkeersongeluk te 9s-Gravenland F.E.W.O. wenst in 1967 vrije loonvorming Prijzenoorlog in de luchl Veranderlijk Kiesinger struikelblok Veel verkeersdoden in V.S. JORDANIË Duits politicus omgekomen Mini-jacht Dhani woensdag voor gerecht ISRAËL Mariner-4 zendt nogsteeds Turk door Turk doodgeschoten Ongedeerd onder trein vandaan Verzwaard arrest voor opdissen van onwaar verhaal Rode Garde door kou verlamd Overweg-'Vachter* sliep, gebogen over bierflesjes Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926 Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1.50. ieder woord meer 15 cent Maandag 28 november 1966 - 40e jaargang no. 117 BONN I)e socialistische Bondsdagfractie is voorlopig akkoord gegaan met de plannen van de leiders van de S.P.D. om een coalitie met de christen-democraten aan te gaan. JERUZALEM De eerste eenheden van een troepenmacht van 20.000 man die Saoedi-Arabië heeft gezonden om koning Hoessein van Jordanië te helpen, zijn wankele troon te behouden, zijn gisteren naar verluidt te bestemder plaat se aangekomen. Radio-Damascus berichtte de aankomst van de Arabische tToepen in een speciale nieuwsuitzending, waarbij de Jordaanse vorst opnieuw werd gehekeld. In Jordanië was intussen de mobilisatie van mannen tussen de 18 en 40 jaar voor dienst in de strijdkrachten op gang gekomen. De Jordaanse regering heeft ook besloten wapens te verschaffen aan de be woners van de dorpen langs de grens met Israël, zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in Amman zaterdag bekendgemaakt. Er zullen kampen worden ingericht, waar de betrokkenen door officieren zullen worden geoefend. De positie van koning Hoessein wordt weer belaagd Hier zien we de vorst, de revolver en een tas munitie op de heup, op weg naar een ontvangst van afgevaardigden uit de verschillende provincies in zijn paleis. CHICAGO In vele delen van de Verenigde Staten heerste slecht weer juist toen vele Amerikanen naar huis terugkeerden van een lang weekeinde van vier dagen. Het aantal verkeers doden liep met het uur op naar een nieuw triest record Regen, sneeuw en mist maakten het rijden in de noordelijke helft van het land tot een nachtmerrie. In het zuid westen woedden zandstormen. Uit een navraag bleek dat er minstens 613 mensen aan het verkeer ten offer zijn gevallen sinds het weekeinde woens dagmiddag zes uur begon. Bij branden, vlieg- en andere ongelukken kwamen nog 129 mensen om het leven. Met 47 verkeersdoden staat Califor- nië onder de deelstaten weer bovenaan. In een bekendmaking heeft het minis terie van Binnenlandse Zaken melding gemaakt van ongeregeldheden in het Jordaanse deel van Jeruzalem op vrij dagavond. Volgens deze lezing, zou een vreedzame betoging van een groep jon geren door toedoen van „subversieve elementen" ontaard zijn in geweldda digheden. Daarbij zouden pogingen zijn gedaan winkels in brand te steken, ter wijl enkele demonstranten een militair aanvielen en zich meester maakten van zijn machinegeweer. Bij deze schermut seling waren bij ongeluk schoten afge gaan, waardoor verscheidene mensen werden gewond. Twee van deze gewon den waren later overleden. Om te zor gen voor een rustige begrafenis was daarop een uitgaansverbod ingesteld. Volgens het genoemde ministerie had den ook in andere steden van Jordanië „linkse elementen, hoofdzakelijk com munisten, zich onder vreedzame bur gers gemengd om wanordelijkheden te veroorzaken" er waren arrestaties ver richt. Door het bewapenen van de bewoners van de Jordaanse dorpen langs de Is raëlische grens heeft koning Hoessein een belangrijke concessie gedaan aan de door Egypte gost «t«,de „organisatie voor de bevrijding van Palestina". De leider van deze beweging Sjoekeiry, heeft de laatste dagen felle aanvallen op de Jordaanse vorst gedaan. WIESBADEN Wenzel Jaksch, voorzitter van de Duitse bond van bannelingen en sociaal-democra tische afgevaardigde in de Bondsdag, is zondag bij een auto-ongeluk in Wiesba- den-Schierstein om het leven gekomen. Jaksch was 70 jaar. TOKIO Noord-Viëtnam heeft be vestigd dat de Viët-Cong met Kerstmis en de jaarwisseling een staakt-het-vu- ren van 48 uur heeft afgekondigd. Het Noordviëtnamese persbureau maak- felden zien we meer een vogeltjes- vanger zijn lichtschuw bedrijf uitoefenen en dat is maar goed ook. Niettemin blijven wildschuts en veld politie langs de buitenwegen op hun hoede, want helemaal verdwijnt de bekoring van stroperij nooit. In onze jongensjaren was het niet ongewoon 's winters een werkloze langs wallen, dreven en stegen der Geld. Vallei op zo'n avontuurlijke strooptocht met klepkooi, lokkers en lijmgarden te zien scharrelen en het waren vooral de elzen, die werden opgezocht, want daarin streken de gele sijsjes uit noordelijke gebieden belust op het zaad graag neer. Doorgaans „stipte" men die vogeltjes door een lokker in een piep-klein, onder de overjas gedragen kooitje. In het land stadje, waar wij toen woonden, zaten wel een half dozijn van die dalvers, sijsjeslijmers en goudvinkenfokkers. Soms kon je in het gevorderde herfst seizoen Job Nieuwenhuis, die in een huisje achter de kerk woonde, op het klinkerstoepje bezig zien met gom elastiek, opgelost in terpentijnolie en weer opgekookt in hennep- of lijn olie, om de taai-kleverige vogellijm te verkrijgen. Zijn kameraad echter z\jtoer bij huistschors, fijn gestoten en in water gezet, die plantenlijm op levert, welke, nadat de houtvezels zijn weggewassen, als een goed produkt geldt. Overigens bestonden er ettelijke trouw-behoede familiegeheimen en als men zo in de elzenhagen opereerde, deed men dit zonder schaamte of schroom, want wat wist men in die dagen van vogelbescherming? 28 nov. *66 A. B. WIGMAN te de inhoud bekend van een door de Viët-Cong op 25 november uitgegeven order. Volgens deze order zullen alle Viët- Cong eenheden in heel Zuid-Viëtnam op 24 december van 07.00 uur Saigon - tijd tot 26 december 07.00 en van 31 de cember 07.00 uur tot 2 januari 07.00 uur Saigon-tyd het vuren te staken. In de order wordt als voorwaarde gesteld dat officieren en manschappen van de tegenpartij vrij naar de kerk kunnen gaan, maar dan afzonderlijk en onge wapend. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken, dat zaterdag gewag maakte van de uitzending van het „bevrijdingsfront," gaf geen commen taar, doch verwees slechts naar een ver klaring van minister Rusk, die op 18 november op een persconferentie liet weten, dat de V.S. akkoord zouden gaan met een Kerstbestand. Welingelichte kringen in Washington merkten zater dag op, dat Amerika waarschijnlijk zal instemmen met korte gevechtpauzen, maar dat er geen sprake kan zijn van een langdurig staken van de bombarde menten op Noord-Viëtnam, zolang dit land niet duidelijk maakt dat het naar vrede streeft. Een transporttoestel van de Ameri kaanse luchtmacht van het type C-47 met 27 personen aan boord is kort na dat het was opgestegen van de Tan Son Nhoet vliegbasis nabij Saigon neerge stort en uitgebrand. Alle inzittenden zijn om het leven gekomen, zo heeft een Amerikaanse woordvoerder verklaard. Hoge militaire autoriteiten op het Pen tagon hebben verklaard dat de Verenig de Staten vanaf het begin van de strijd tot begin november van dit jaar in het totaal 782 vliegtuigen en/of helikopters verloren hebben. SINGAPORE Radio-Djakarta meldt dat Omar Dhani, die bevelhebber van de Indonesische luchtmacht is geweest," woensdag voor een speciale militaire rechtbank in Djakarta zal verschijnen. Dhani zdfc betrokken zijn geweest bij de mislukte staatsgreep van het vorig jaar. Een woordvoerder van de rechtbank zou gezegd hebben, dat het proces te gen Dhani net zo belangrijk wordt ge acht als dat tegen ex-minister van Bui tenlandse Zaken Subandrio. Volgens radio-Damascus hebben de troepen van koning Feisal van Saoedi- Arabië stellingen ingenomen in Maan, Amila en Bader in het zuidelijk deel van Jordanië. „Om het instortende re gime van Koning Hoessein te bescher men", zoals de Syrische omroeper spot tend opmerkte. Van Jordaanse zijde is nog niets me degedeeld over de aankomst van de bui tenlandse troepen. Zwaar bewapende Jordaanse militai ren patrouilleren zonder oponthoud door het Arabische gedeelte van Jeruzalem om in geval van relletjes deze meteen de kop in te kunnen drukken. In Jordanië verschijnen geen kranten meer. De hoofdredacteuren werden* gisteren op hun verzoek ontvangen door koning Hoessein. Zij gaven een uiteen zetting van de moeilijkheden, die zij ondervinden bij het verkrijgen van nieuws over de binnenlandse gebeurte nissen. Ook beklaagden zij zich over de censuur. Toen hun stap geen resultaat opleverde, hebben zij besloten hun kran ten niet meer te laten verschijnen. Het Israëlische ministerie van Buiten landse Zaken heeft een verklaring uitge geven over de resolutie van de veilig heidsraad der Verenigde Naties waarin Israël wordt berispt wegens zijn vergel- dingsaanval op Jordanië op 13 novem ber. In de verklaring staat dat de V.N.-re-» solutie verstoken is van de morele waar de, die ze zou kunnen hebben gehad als ze zich niet alleen had beziggehouden niet recente ontwikkelingen aan de Jor daanse grens, maar ook met de directe oorzaak daartoe. De Amerikaanse zesde vloot in de Middellandse Zee staat gereed om op bevel van de regering in Washington in het Midden-Oosten in te grijpen. „Wij zijn op alles voorbereid", zei een woordvoerder van de Amerikaanse Marine op het hoofdkwartier van de zes de vloot in Napels. Hij weigerde echter te zeggen of de vloot bestaande uit 50 oorlogsbodems en 25.000 man ge consigneerd was met het oog op de Is raëlisch-Arabische grensgeschillen, de Syrische dreigementen aan het adres van koning Hoessein van Jordanië en de onlusten in de Jordaanse hoofdstad Am man. Noch wilde hij iets zeggen over be richten uit Israëlische bron, volgens welke sommige eenheden van de zesde vloot „gereed staan om in te grijpen" en indien nodig over de lucht troepen aan land te brengen mocht koning Hoes sein om hulp vragen. PASADENA Het Amerikaanse ruimtevoertuig „Mariner 4", dat twee jaar geleden werd gelanceerd om foto's van de planeet Mars te maken, seint nog steeds driemaal per week gege vens naar de aarde. Dit akkoord is "echter niet gemakkelijk tot stand gekomen. Vele afgevaardigden hebben zich op een bijeenkomst van de fractie krachtig verzet tegen een samen gaan van socialisten en christen-democraten. De fractie als geheel heeft zich nog niet uitgesproken voor de kandidatuur van Kiesinger voor het Bondskanselier- schap. Men wil hiermee wachten tot de verdeling van de ministersposten in de nieuwe regering is vastgesteld. Zoals bekend hebben de leiders van de christen-democraten en socialisten 'n grote coalitie aanbevolen om 'n einde te maken aan de regeringscrisis De Westberlijnse burgemeester Willy Brandt, de nationale voorzitter van de SDP, had zaterdagavond verklaard geen bezwaar te hebben tegen 'n coali tie met de CDU. Velen der aanwezi gen konden zich evenwel niet verenigen met de CDU-kandidaat voor het kan selierschap, Kurt Georg Kiesinger. De Spaanse automobilist, die zijn wagen dezer dagen aan de kant van een smalle weg parkeerde, zal dit nog lang bijblijven: toen hij de volgende ochtend terugkeerde stond zijn „eendje" als een realistisch verkeersbord (verboden zonder licht te parkeren) aan de weg. Een langskomende vrachtauto had de trots van zijn bezitter tot schroot gereduceerd. BAARN Tijdens een vechtpartij I in een dancing aan de Laanstraat te I Baarn, Is zaterdagavond de 26-jarlge Turkse fabrieksarbeider, H. Guitekin uit Baarn door een pistoolschot om het leven gekomen. De vermoedelijke da der, eveneens een Turk, is spoorloos. Omtrent het motief van de daad tast men nog in het duister. Tussen beide Turken bestond een vete. Het dodelijk schot werd afgevuurd, nadat een woordenwisseling tussen bei de Turken zich in een vechtpartij ont laadde. Aan dit gevecht namen nog meer Turken deel. Het slachtoffer, dat in de borst getroffen werd, was vrijwel onmiddellijk dood. Hij was on gehuwd. HILVERSUM Op de V'reelandseweg te 's-Gravenland is zondagmorgen om half elf een zeer ernstig verkeersongeluk gebeurd. Drie personen kwamen om het le ven en v(jf personen werden gewond, toen twee auto's op het kruispunt bij de weg naar Kortenhoef op elkaar inreden. Omgekomen z(jn de 46-jarige mevr. T. Du- puis uit Lonneker. haar elfjarige zoon Henri Johan Dupuis en haar nicht de 29- jarige mej. C. H. Eckhardt uit Cookesvllle in Ontario (Canada). Ernstig gewond werd de 41-jarige heer G. H. Kemme uit Hilversum. H(j is opgenomen in het r.-k. ziekenhuis in Hilversum. Z(jn vrouw en drie kinderen z(jn, na verbonden te ztyn naar huis teruggekeerd. De 53-jarige J. Rol uit Assendelft is zondagavond in het Wilhelmina- Gasthuis te Amsterdam overleden aan de gevolgen van een auto-ongeluk, dat zaterdag plaats had op de hoek van de Amstelveenseweg en de Nijenrodeweg. Bij dit ongeluk werden voorts nog vijf mensen gewond. Twee van hen zijn in het Wilhelmina-Gasthuis opgenomen. In het Ziekenhuis Zuidwal in Den Haag is zondag overleden de 33- jarige R. Kelly Downy uit Den Haag, die zaterdag betrokken was bij een verkeersongeluk op het Willem Witsen- plein, nabij de Benoordenhoutseweg, als gevolg van het geen voorrang ver lenen door een personenauto. Twee an dere betrokkenen verblijven nog in het ziekenhuis. In de nacht van zaterdag op zon dag is de 23-jarige F. Paasen uit Hoogerheide het slachtoffer geworden van een ongeluk, toen hij met zijn bromfiets tegen een bermplankje bots te. De jongeman moet op slag dood zijn geweest. A Een aarzeling is de 66-jarige wiel rijder J. C. Remeysen uit Tilburg za- teragmorgen noodlottig geworden, toen hij, rijdende over de Dongense- baan in zijn woonplaats, zijn poging over te steken niet doorzette. De man werd door een hem achteropkomende personenauto aangereden en dermate ernstig aan het hoofd gewond, dat hij een uur later in het Mariaziekenhuis overleed. 0 De 68-jarige in Haaksbergen wonen de mevrouw J. Maurik-Botterhuis is zaterdagmiddag in haar woonplaats door een personenauto aangereden, toen zij de straat wilde oversteken. De vrouw is in het r.-k. ziekenhuis te Enschede overleden. 0 Op een niet-beveiligde overweg te Drachten is zaterdag een personen auto tegen een goederentrein gebotst. De auto werd bestuurd door pater Grashuis uit Drachten. Hij werd ge wond en in een ziekenhuis te Drechten opgenomen. 0 In de nacht van zondag op maandag zijn op het rijwielpad langs de provinciale weg in Langedijk (NH) twee bromfietsers frontaal met Drs. W. K. N. Schmelzer schudde zaterdag in Den Bosch „sans rancune" de hand van N.K.V.-voorzitter P. J. J. Mertens, tijdens de partijraadsvergadering van de K.V.P., waarin de heer Mertens zijn aftreden als lid van het partij bestuur bekendmaakte. (Men vindt een uitvoerig verslag hierover elders in dit nummer' UTRECHT De Federatie van Werknemers Organisaties wenst, dat de onderhandelingspartners de grootst mogelijke vrijheid krijgen bij het bepa len van het stijgingspercentage van de lonen in 1967."De EEWO is tegen het spaarloon, zoals dat door de vakcen trales is vastgesteld, omdat dit ook werknemers, die zo weinig verdienen, dat van hen redelijkerwijze sparen niet gevergd kan worden, tot sparen ver plicht. De FEWO zou het spaarloon al leen willen invoeren in die bedrijfstak ken, waarin de loonruimte groter is dan 6 procent. Bovendien zou de ver plichting tot sparen van het meerdere boven de 6 procent niet mogen gelden voor werknemers, die minder verdienen dan 9000 gld. per jaar. Daarnaast die nen de besparingen, naar het oordeel van de FEWO, gegarandeerd waarde vast te zijn. De loonvorming in 1967 is één van de punten in het sociaal-economisch pro- gram-1966, dat de FEWO dezer da gen in een oplage van 20000 exempla ren verspreidt onder de leden van alle bjj haar aangesloten (categorale) bon den. In dit program zegt zij over het spaarloon verder, dat hieraan van ca tegorale zijde alleen maar zal worden meegewerkt, als er een beleggings fonds komt, dat wordt beheerd door objectieve deskundigen onder staats toezicht. elkaar in botsing gekomen Een van hen, de 20-jarige W. Plakman uit Oud karspel, was op slag dood. Twee per sonen liepen verwondingen op. Het on geluk is, volgens de politie, vermoede lijk te wijten geweest aan een klap band. 0 De 63-jarige P. Flipsen uit Zeven- bergschenhoek is zaterdagavond op de Parallelweg langs Rijksweg 16 in Prinsenbeek (NB) door een ach teropkomende auto aangereden en ter plaatse overleden. De man liep b(J slecht weer met de fiets aan de hand langs de weg. De naderende automobi list heeft de man door het slechte zicht niet tijdig opgemerkt. UTRECHT Een monteur van het Spoorwegbouwbedrijf, de heer R. Pie- ters uit Utrecht, heeft vannacht een vreemdbedrijfsongeluk ongedeerd over leefd. Hij was om half een op het sta tionsemplacement van Amsterdam be zig met werkzaamheden aan de boven leiding. Daartoe had hij volgens N.S. zonder toestemming van de blokwachter een ladder in het spoor gezet. Een werktreln, die op weg was van Amsterdam naar Halfweg, reed de lad der omver, waardoor de monteur onder de trein terecht kwam. De ijlings ge waarschuwde G.G.D. constateerde met enige verbazing, dat de heer Pieters zonder een schrammetje tussen de wie len vandaan was gekomen.... Een bromfietser uit Deurne, de heer J. Driessen, schoot vannacht om half een in zijn woonplaats met brommer en al onder de gesloten bomen van een automatische overweginstallatie door. Hij viel op de overweg, terwijl de trein Eindhoven-Venlo naderde. De machinist kon nog net op tijd stoppen, omdat hij al aan het afremmen was voor het sta tion Deurne. Inmiddels had ook de heer J. J. H. Timmermans uit Heeze inge grepen. Hij sleepte de bromfietser van de rails af. DEN HAAG Wegens het ophangen van een onwaar verhaal, is de 21-jari- ge dienstplichtige soldaat Theo Klap- pen uit Kampen door de commandant van de Isahellakazerne in Den Bosch gestraft met zeven dagen verzwaard arrest. Enkele weken geleden beweerde hij door acht pelotonsgenoten te zijn ge trapt en geslagen, omdat hij zijn dienst te fanatiek zou doen. Uit een onder zoek door de marechaussee is gebleken, dat soldaat Klappe weliswaar in de wasbak werd ondergedompeld en dat hij bij deze behandeling verwondingen had opgelopen, maar dat hij het letsel aan zich zelf te wijten had. Als motief voor de straf, voerde de commandant aan, „dat soldaat Klappe door een onjuiste en tendentieuze voor stelling van zaken aan publiciteitsme dia omtrent de oorzaak van niet door dienstverrichtingen opgelopen verwon dingen afbreuk heeft gedaan aan de goede naam van de Koninklijke Land macht in het algemeen en van de goe de naam van zijn onderdeel in het bij zonder". Toch werd aan het einde van de bijeen komst besloten voort te gaan met de onderhandelingen met de CDU over een coalitie... Indien de beide partijen aangaande de verdeling van de ministersportefeuil les tot een vergelijk kunnen komen, zal het „monsterverbond" op 447 van de 496 zetels in de Bondsdag kunnen steu nen In het parlement zal alleen nog de Vrije Democratische Partij, die vier we ken geleden uit de regering stapte, op positie voeren. Zij bezet de 49 resteren de zetels. In welingelichte kringen verwacht men, dat Brandt minister van Buiten landse Zaken wordt en de plaatsver vangende SPD-leider Wehner minister voor zaken betreffende geheel Duitsland De tegenwoordige christen-democrati sche minister van Buitenlandse Zaken, Schroder, zou men wellicht de moeilijke portefeuille van Defensie aanbieden MONTREAL In navolging van „Pan American" heeft in het afgelopen weekeinde ook „Air Canada" besloten haar prijzen met ingang van 1 januari te verlagen. Een retourtje tussen Lon den en New York gaat van 277 dollar naar 216 dollar. Het lagere tarief geldt voor groepsreizen van tenminste 10 per sonen. De betrokken buitenlandse rege ringen moeten ermee akkoord gaan. Pan American kondigde vorige week verlaging van de prijs van het trans atlantische vervoer aan. De maatschap pij wil voor de oversteek New York Londen v.v 230 dollar gaan berekenen, hetgeen veertig dollar goedkoper is dan de huidige laagste prijs. Beide maatschappijen zijn van oor deel dat een lopend geschil tussen de internationale organisatie IATA en Is raël de huidige overeenkomsten ongel dig heeft gemaakt waardoor zij vrij zijn hun eigen prijs te bepalen. Ook de Scandinavische luchtvaart maatschappij SAS is van plan verlagin gen in haar tarieven voor transatlanti sche vluchten in te voeren. HONGKONG De Chinese leider Mao Tse-toeng zal tot het volgend voor jaar geen parades van de rode garde meer afnemen wegens het koude weer, zo is officieel in Peking bekendge maakt. De laatste parades van dit jaar werden vrijdag en zaterdag ge houden bij een temperatuur van zeven graden onder nul, aldus het persbu reau Nieuw-China. Sinds 18 augustus heeft Mao meer dan elf miljoen „Jon ge revolutionairen" geïnspecteerd. Rusland heeft China zondag beschul digd van pogingen, het communistische blok in een wereldoorlog te storten en tevens verklaard dat veel Chinezen zelf tegen Mao Tse-toeng gekant zijn. UTRECHT Omdat de bomen van een met de hand bediende overweg bij Helmond niet naar beneden waren, moest de machinist van de trein Eind hoven-Venlo zondagavond om zeven uur plotseling stoppen. Het lukte hem zijn trein nog net voor de overweg tot stilstand te brengen Hij gaf driemaal een fluitsignaal, maar de overwegwachter kwam niet te voorschijn. Voorbijgangers liepen naar het wachthuisje om 'de wachter te waarschuwen, maar net op dat mo ment arriveerde er een politiewagen. De politie trof de overwegwachter, T. H. van de W. uit Helmond, slapende aan in gezelschap van enkele lege bier flessen. De man is voor een verhoor meegenomen naar het politiebureau. Een randstoring van een depressie boven de noordelijke IJszee is van IJsland naar het zeegebied tussen Schotland en Zuid-Noorwegen ge trokken. Om dit depressiegebied stroomt uit de poolstreken afkomsti ge lucht over de Britse eilanden naai de Noordzee. Het front, dat aan deze lucht voorafgaat, passeerde gister avond en vannacht ons land. Het bracht daarbij op de meeste plaatsen 5 tot 10 mm regen. In dit front ontwikkelde zich ten westen van Ierland een storing, die vanmorgen Zuidwest-Engeland be reikte. Deze trekt in betekenis toe nemend verder oostwaarts, hetgeen de aanvoer van de onstabiele polaire lucht naar onze omgeving tijdelijk onderbreekt. Na de passage van deze storing, die eveneens van regen vergezeld gaat, zal de onstabiele lucht, waarin naast opklaringen ook enkele buien voorkomen, West-Europa verder bin nendringen. Hierbij zulleh de tempe raturen op een lager niveau komen, zo verwacht het K.N.M.I.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1