Veenendaals dagblad Zelf bijbetalen bij opname in ziekenhuis Ziekenf ondspremie ga at met 0,4 procent omhoog Demonstranten ontkennen Oppositie binnen S.P.D. nog niet verstomd Juan Don wil Franco tegenspel leveren Buiten Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Verplicht verzekerden gaan meer betalen C.D.U. akkoord met grote coalitie Het Lieverdje vanmorgen geroofd Voor Amsterdamse politierechter Beledigingen voor Johnson 65ste Starfighter gevallen Banksaldi Ford in Egypte bevroren Waalbrug drie uur lang gestremd Vrouw uit raam gevallen Duitsland controleert uitlaatgassen Herhalers terug uit Florence Duitse taxichauffeur vermoord Dagblad De Vallei te Veenendaal 1321600 Amsterdam komt Nieuwe depressie Vleermuis Matroos over boord gevallen en vermist Jordaanse ambassade in Algiers bezet 80 milj. tekort Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1,50, ieder woord meer 15 cent Dinsdag 29 november 1966 - 40e jaargang no. 118 DEN HAAG De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dr. G. M. J. Veldkamp, heeft de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor het jaar 1967 vastgesteld op 6.2 procent. Deze premie, die thans 5.8 pro cent bedraagt, wordt gezamenlijk gedragen door werkgevers en werknemers. Naast deze verhoging van de premie zullen de verplicht-verzekerden per 1 januari a.s. bij opneming in een ziekenhuis of een dergelijke verpleeginrich ting gedurende de eerste dertig dagen f 10.per dag moeten bijbetalen. AMSTERDAM Tegen de 24-jarige Ieraar B. B. uit de hoofdstad heeft de officier van justitie bij de Amsterdam se rechtbank vanmiddag wegens beledi ging van een bevriend staatshoofd de president der V.S. 14 dagen ge vangenisstraf waarvan 10 dagen voor waardelijk geëist. De leraar, die meeliep in de protest mars tegen de oorlog in Viëtnam op 16 oktober, zei dat hij niet „Johnson moordenaar" doch „Johnson molenaar" had geroepen. Een als getuige gehoorde agent verklaarde duidelijk het eerste te hebben gehoord. Van de zijde der Ac tiegroep Viëtnam was voor deze demon stratie, waarvoor ve~gu,nning was ver leend, speciaal verzocht de bewuste kreet niet té gebruiken, zo deelde poli tierechter mr. Romke de Waard mede. De leraar zei dit niet te hebben ge hoord en evenmin het voor de aanvang van de tocht verspreide pamflet met het zelfde verzoek te hebben gelezen. De heer Otto M. Boetes uit Heiloo, een der hoofdfiguren van de Actiegroep Viëtnam, zei dat men de kreet „John son Moordenaar" wel zou hebben wil len aanheffen omdat deze het beste uit drukt wat men bedoelt, doch omdat deze als belediging kan worden opgevat is gepoogd hem om te buigen tot iets wat daar makkelijk tegenaan ligt en zo ge komen is tot „Johnson molenaar". In de kerngroep van de demonstratie is dit besproken en de heer Boetes gaf toe op BONN Gisteren is een F-104g Starfighter van de Luftwaffe in het Eifelgebergte neergestort bij de nade ring van de vliegbasis Büchel. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie kon de piloot wel de schiet stoel gebruiken maar raakte hij ern stig gewond. Later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het was de 65ste Starfighter die bij de Luftwaffe verloren ging sedert men daar in 1961 met toestellen van dit type ging vliegen. CAIRO De Egyptische autoritei ten hebben beslag gelegd op de Ford fabriek in Alexandrië wegens het niet betalen van douane-rechten tot een be drag van 500.000 Egyptische ponden (4.000.000 gulden), aldus het persbu reau voor het Midden-Oosten. De algemeen directeur van het Ford assemblagebedrijf in Alexandrië ver klaarde, dat hem van een dergelijke maatregel niets bekend is. Alleen de banksaldi van Ford in Egypte zijn ge blokkeerd. De ambassade van Egypte in Wash ington ontkende dat er sprake is van beslaglegging op de fabriek. Heden ko men vertegenwoordigers van douane en Foird bijeen om te trachten 'n oplos sing te bereiken. NIJMEGEN Een Duitse expeditie wagen met aanhanger, afkomstig uit Bocholtz, is vanmorgen omstreeks zes uur op de brug over de Waal bij Nij megen geslipt en dwars over de' weg ko men te staan, waardoor het noord-zuid- verkeer in de wijde omgeving van Nij megen ongeveer drie uur lang gestremd is geweest. De chauffeur van de wagen raakte in de cabine bekneld en moest door de brandweer worden uitgezaagd. De man had een beenbreuk opgelopen en zijn bijrijder liep een shock op. Kor te tijd later reed een vrachtwagen ko mende uit de richting Nijmegen, op het wrak in. De bestuurder van deze wagen bleef ongedeerd. Het verkeer stagneerde ernstig en honderden auto's liepen op de aan- en afvoerwegen van en naar de brug vast. Tegen negen uur werd het wrak door 'n militaire kraanwagen van de brug weg gesleept en kon het verkeer in beide richtingen worden hervat. De Ziekenfondsraad heeft de mi nister op 28 oktober jl. geadviseerd de premie op 7 pet te bepalen. Het ka binet heeft evenwel gemeend een dus danige verhoging voor 1967 niet in overweging te kunnen nemen. Op 20 juli jl. hebben de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en staats secretaris, dr. A. J. H Bartels, de Ziekenfondsraad gevraagd hen te ad viseren hoe de door de raad verwach te premiestijging voor 1967 zou kunnen worden beperkt. In hetzelfde schrijven wezen de minister en de staatssecre taris op de mogelijkheden, die de zie kenfondswet tot een zgn. bijbetaling geeft. De Ziekenfondsraad heeft daar toe evenwel niet geadviseerd. Het ka binet meent, dat in de huidige omstan digheden een dergelijke bijbetaling on ontkoombaar is. In verband daarmee zal op korte termijn de totstandkoming worden be vorderd van een algemene maatregel van bestuur, waarin zal worden be paald dat door alle ziekenfondsverze kerden met ingang van 1 januari 1967 bij opneming in ziekenhuizen en daar mee gelijk gestelde inrichtingen gedu rende 30 dagen een bijbetaling ver schuldigd zal zijn van f 10,per ver- pleegdag. Teneinde te voorkomen, dat de laag ste inkomenscategorieën van bejaar denverzekerden, die tot dekking van dit risico een zgn. aanvullende verze kering sluiten al te zwaar worden be last, zal voor deze groep een premie- reductieregeling overwogen worden. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft voorts de premie voor de interimwet invaliditeitsrente- trekkers voor 1967 nu besloten is de wet op de arbeidsongeschiktheidsverze kering niet op 1 januari 1967, doch te zamen met de volksverzekering zware geneeskundige risico's per 1 juli 1967 in werking te doen treden on ge wij zigt op 2.4 pet. gehandhaafd. Beoogd wordt het voor 1966 en 1967 te ver wachten tekort op gelijke wijze als h^t voor 1966 ontstanetekort te verdelen tussen het rijk en het bedrijfsleven. Mede met het oog hierop zal de schatting van de per 1 juli a.s. te hef fen premie voor df dsongeschikt- heidsverzekring een verhoging dienen te ondergaan van 0.2 pet. en wel van 3,7 tot 3,9 pet. Het Nederlands Katholiek Vakver bond heeft de bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche Roode Kruis 11.632 nieuwe donors bezorgd, resultaat van een actie onder de leden. V.I.n.r.: de heer L. BEUMERS, voorz. propag. comm. N.K.V., die een oorkonde in ont vangst nam, N.K.V.-voorz. P. J. J. MER- TENS en dr. J. ROOVERS van het Centr. Magazijn afd. Bloed plasma, tij dens een bijeenkomst in het kantoor van de bloedtransfusiedienst. AMSTERDAM Gistermiddag is in Amsterdam de 65-jarige weduwe A. D. W. Hemme-Donker bij het ramen lappen uit haar woning op de derde verdieping aan de Ceintuurbaan gevallen. Reeds bij aankomst in het Wilhelmina-gasthuis bleek de vrouw te zijn overleden. BONN Met ingang van juni vol gend jaar, zullen uitlaatgassen van mo torvoertuigen in Duitsland geen voor de gezondheid schadelijke bestanddelen meer mogen bevatten. De grens is ge steld op een gehalte van 4,5 pet kool- monoxyde. Voertuigen die dieselolie gebruiken, zullen periodiek een ver plichte keuring ondergaan. De Bondsdagfractie van de S.P.D. bijeen ter bespreking van het eventuele samengaan' met de C.D.U./C.S.U. in een nieuw Westduits kabinet. V.I.n.r.: Willy Brandt, Carlo Schmid en Herbert Wehner. In de sociaal-democratische gelederen met name in het zuidelijk deel van de Bondsrepubliek, bestaat verzet tegen het te gemakkelijk toegeven aan de christen-democraten. De schrijver Günther Grass (Der Blechtrommel) die in de campagne voor de federale verkiezingen van 1965 als leider van een groep schrijvers en intellectuelen voor Brandt campagne voerde, heeft zijn politieke bondgenoot een brief geschreven, waarin hij Brandt meedeelt, dat het besluit een coalitie met de CDU aan te gaan „mij en vele vrienden tegen onze wil in een hoek aan de linkerzijde zal dwingen en ons tot de in politiek opzicht machte loze tegenhanger van de nationaal-de- mocratische partij zal maken". „De grootse en tragische geschiede nis van de sociaal-democratische par tij zal uitlopen op een jarenlange on schadelijkheid. De betrekkingen tussen staat en maatschappij zullen tenslotte bepaald worden door algemene plooi baarheid. De jeugd der natie zal zich echter afwenden van de staat en zijn constitutie. Zij zal haar toevlucht tot links en rechts zoeken, zodra dit „mi serabele huwelijk" voltrokken is", al dus Grass. Brandt antwoordde hierop, dat de door Grass geuite zorgen door velen gedeeld worden, en dat er bepaalde risico's verbonden zijn aan een „grote coalitie". Een coalitie met de Vrije Democraten zou volgens Brandt ech ter zo een kleine meerderheid opleve ren, dat de- belangrijkste binnen- en buitenlandse vraagstukken niet opge lost zouden kunnen worden. Brandt beloofde dat de sociaal-demo craten de Duitse intellectuelen niet zul len teleurstellen en „essentieel nieuwe elementen aan dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van het na-oorlogse Duitsland zullen toevoegen". Ook riep hij op de eenheid van de partij te hand haven en de kritiek niet „buiten" de partij te plaatsen. Uit een zondag gehouden proefstem- ming is gebleken, dat tussen de 60 en 70 procent van de bondsdagfractie der SPD achter Brandt's plannen staat. I een vraag van de politie dat door de lei ding van de groep deze kreet gesugge reerd is. Dit was een volkomen nieuw geluid, zo verklaarde hoofdinspecteur K. Heij- ink, die op 16 oktober het commando over de mobiele eenheid der politie had gevoerd. De politierechter vroeg aan de heer Boetes nog: „Vindt u niet dat het een belachelijke en ronduit misselijke vertoning wordt?" Deze gaf toe dat al leen door de klankverwantschap tussen beide woorden het zin heeft „molenaar" te gebruiken. Volgens de heer Boetes is moorde naar geen belediging, maar een feite lijk woord. De politierechter zal op 5 december schriftelijk vonnis wijzen om dat er, zo merkte hij op, over deze za ken nog weinig jurisprudentie is. DEN HAAG Morgen, woensdagmid dag omstreeks vier uur worden op de vliegbasis Ypenburg één onderofficier en dertien dienstplichtige soldaten van het 107e Geniebataljon terugverwacht, die in Florence werkzaam zijn geweest bij de waterzuiveringsactie ten behoeve van de door overstroming getroffen be volking van deze stad. Deze mannen, die voor herhalingsoefeningen in militai re dienst waren opgeroepen, hebben zich indertijd als vrijwilligers voor de actie in Florence opgegeven. Hun terugkeer houdt verband met de omstandigheid, dat zij vrijdag a.s. met groot verlof zul len gaan. Voor hun achtergebleven collega's in Florence zal St.-Nieolaas vanmiddag op dezelfde vliegbasis persoonlijk een oog je in het zeil houden bij het inladen van een groot aantal pakketten, bestemd voor de mannen van de Genie en van het korps mobiele colonnes. Ruim 13u van deze St. Nicolaaspakketten zijn af komstig van 101 Genie gevechtsgroep en de rest van familieleden der geadresseer den. WEST-BERLIJN In West-Ber- lijn is maandagavond weer een taxi chauffeur vermoord. De man werd met ingeslagen schedel in zijn auto aangetroffen. Later op de avond reden honderden taxi-chauffeurs in collonne door de stad ter herdenking van hun collega en uit protest tegen de golf van aanslagen. De politie heeft 3.000 mark uitgeloofd voor aanwijzingen die leiden tot aan houding van de dader(s). Denk bij Uw betalingen aan om vermelding van het nieuwe gironummer -De eerste 20 van de 460 goederen wagons die Indonesië in Nederland heeft besteld, zijn in Surabaja aan gekomen met een door de Indonesi sche regering gehuurd Duits schip. Op de foto een beeld van het uitladen. PARIJS De pretendent naar de Spaanse troon, Don Juan de Borbon y Borbon graaf van Barcelona, heeft maandag in Parijs met zijn politieke adviseurs uit Madrid de jongste politie- y^anneer we in het koude seizoen eens een nestkastje openen, zou het gemakkelijk kunnen, dat we er gehuld in de vlieghuid een slapen de vleermuis in aantroffen, zij het, dat de massale overwintering ge schiedt in de grotten van Zuid-Lim burg. Nu we zo weinig holle bomen meer in bos en park laten staan, kromp de stand der vleermuizen sterk in, terwijl aan de nestkasten voor deze fladderaars nogal bezwaren kleven, omdat eekhoorn, marter, gaai of kat hen met de poten kunnen hereiken. Men is nu in Duitsland be gonnen met moderne harde nestkasten van houtbeton, met het vlieggat in één voorbouw, welke aan de roof- vijanden geen kans bieden. In een proefterrein, waar dertig jaar geleden in niet voor boommarters beveiligde holten jaarlijks slechts 40 a 50 vleer muizen werden aangetroffen, beliep thans de populatie door vermeerde ring en nieuwe vestiging ongeveer 500 stuks! Deze nachtvliegers hebben voorts te lijden van rans- en bosuil en doordat ze zich maar langzaam vermeerderen, tellen alle verliezen mee. Daar de vleermuis zich hoogst verdienstelijk maakt door het verdel gen van des nachts vliegende insek- ten (terwijl dan de nuttige sluipwes pen en rupsendoders slapen) beraamt men zich op middelen, de bevolking óp te voeren. Aparte, houten vleer- muiskasten hielden hen niet weg uit de vogelwoningen, die hun in de zomer een veilige schuilplaats bieden en daarom heeft men thans in de nieuw ste, voor roofvijanden ontoegankelijke behuizingen, een speciaal hoekje voor de vleermuizen ingebouwd, waar ze tegen licht en tocht beschermd zijn. Zodoende is het een kast d double usage: vogels en/of vleermuizen! 29 nov. '66 A. B. WIGMAN ke ontwikkelingen in Spanje besproken. De conferentie had plaats kort nadat Don Juan naar Parijs was terugge keerd van twee dagen jagen in de pro vincie met Franse edellieden. De troon pretendent, die in ballingschap woont in Portugal, vertoeft sinds vorige week in Frankrijk. Volgens monarchistische kringen zal Don Juan een ontmoeting hebben met zijn oudere broer Don Jaime, die hij twaalf jaar niet gezien heeft. Don Jaime had aanvankelijk van zijn rech ten op de Spaanse troon afgezien, maar hij is daar later op teruggekomen. De verzoening tussen de beide broers zou zijn bewerkstelligd door hun moe der, de in Zwitserland wonende Dona Victoria Eugenia de Borbon y Batten- berg, weduwe van de laatste Spaanse koning Alfonso XIII die in 1931 werd afgezet. Zij is vorige week voor het eerst in tien jaar door Don Jaime in haar villa in Genève opgezocht. Het Spaanse staatshoofd Franco heeft in vage bewoordingen de instelling van een monarchie na zijn heengaan aange kondigd. Een persoon heeft hij niet ge noemd. Naar verluidt gaat zijn voor keur uit naar Juan-Carlos, oudste zoon van Don Juan. ROTTERDAM In de afgelopen nacht te omstreeks half vier is de 34- jarige matroos van het loodswezen, L. Meulmeester tijdens werkzaamheden aan boord van de „Spiering", ter hoog te van de Poorterhaven in Rotterdam in de Nieuwe Waterweg gevallen. Hij wordt nog vermist. Het ongeluk deed zich voor, toen de „Spiering" langszij een ander schip kwam om een portofoon aan boord te brengen. Vermoedelijk heeft de heer Meulmeester door een schok toen beide schepen elkaar raakten, het evenwicht verloren, waardoor hij overboord viel. Hij is gehuwd en heeft vier kinderen. ALGIERS Een zeventigtal Pales tijnse Arabieren heeft de Jordaanse ambassade in Algiers bezet. Zij betoog den tegen „de verrader Hoessein" en juichten „de Palestijnse commando's" toe, „die ageren op door de zionisten bezet gebied". De betogers verscheur den portretten van Hoessein, maar richtten verder geen ernstige schade aan. Zij hielden de ambassa de 3 uur bezet. AMSTERDAM De Amsterdamse gemeentebegroting vdor 1967 toont een tekort van 80,8 miljoen gulden. Ruim negen procent van de inkomsten. Daar bij is dan nog geen rekening gehouden met eventuele salarisverbeteringen voor de ambtenaren. Het reële tekort zal dan ook ongetwijfeld aanzienlijk hoger liggen, zeker als men bedenkt dat het begrotingstekort over 1966 op 63 mil joen was geschat, maar men waar schijnlijk ook dit jaar reeds de tachtig miljoen zal overschrijden. Dit werd me degedeeld door de wethouder van finan ciën, de heer W. Polak. Een minder groot „gat" leidde tot een kabinetscri sis, zo merkte de wethouder op. Onder de huidige omstandigheden behoort een sluitende begroting tot de absolute on mogelijkheden. Het begrip gemeentelij ke autonomie is niet hanteerbaar als de middelen om 't waar te maken ont breken, aldus de wethouder. Het pro bleem van de gemeentefinanciën is een probleem op nationaal nivau. Ook van bestuurlijk oogpunt uit is de toestand hoogst bedenkelijk. De totale uitgaven op de begroting van Amsterdam over '67 bedragen f862.700.000.- wat neer komt op een bedrag per inwoner van f 994,-. Het tekort van f 80.800.000,- be tekent voor iedere inwoner een bedrag van f 93,-. AMSTERDAM Vanmorgen om half vier is het beeldje van het Am sterdamse Lieverdje aan het Spui, middelpunt van zo menig happening, van zijn sokkel gericht en geroofd. En kele voorbijgangers hebben gezien hoe het beeldje met een breekijzer werd losgewrikt door enkele jongelui en in een volkswagenbusje geladen. Het bus je verdween snel en de toeschouwers vergaten het nummer te noteren. BONN Terwijl Kurt-Georg Kiesin- ger toestemming van de C.D.U. heeft gekregen om een coalitie met de tradi tionele opponenten, de sociaal-demo craten, aan te gaan, is SPD-voorzit- ter Willy Brandt op ernstige tegen stand in zijn eigen partij gestuit. Te genover verslaggevers heeft hy echter verklaard, erop te rekenen, dat de meerderheid van de socialistische par lementsleden zich achter de nieuwe coalitie zal stellen. De S.D.U.-C.S.U. vormt met 245 parlementsleden de grootste partij van de coalitie en Kiesinger is zeker van het kanselierschap. Brandt zal naast het vice-kanselierschap ook een voorna me ministerspost bezetten, welke weet hij zelf ook nog niet. De socialisten re kenen erop dat zij met hun 202 zetels recht hebben op de helft van de 20 te verdelen portefeuilles. De gehele parlementaire oppositie zal bestaan uit de 46 leden van de Vrije Democratische Partij, die een maand geleden de regeringscrisis uit lokte door zich terug te trekken uit de regering-Erhard. (Van onze weerkundige medewerker) Een met grote snelheid naar ons land gekomen storing uit Ierland, heeft vooral in Zuidwest- en Midden- Nederland veel regen en natte sneeuw gebracht. Het ziet er naar uit, dat het in de komende nacht in het binnenland tot lichte vorst zal komen, plaatselijk 1 tot 3 graden onder nul. Vervolgens gaat een nieuwe storm- depressie vanuit IJsland op onze om geving inwerken, resulterend in nieu we neerslag (regen, voorafgegaan door enige sneeuw) en een tot krach tige of harde aanwakkerende wind zuid tot zuid-west. Later is een stij ging van temperatuur te verwachten, die ook ditmaal slechts van tijdelijke aard zal zijn.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1